P. 1
Protocol de Colaborare Model 2010

Protocol de Colaborare Model 2010

|Views: 3,161|Likes:
Published by lsdgalati

More info:

Published by: lsdgalati on Dec 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU SPORT SI TINERET DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET GALATI STR. Stadionului Nr.

1 , Galati Tel/fax 0236 415672

PROTOCOL DE COLABORARE
Nr. /

Cap.I.Părţile

Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Stadionului, nr.1, Tel/ Fax 0236/ 415672 reprezentată de dra. Vasiliu Anamaria în calitate de director executiv şi d-na Zoita LEPADATU în calitate de responsabil departament financiar – contabil si,
............................................................, cu sediul in ...................., str. ............... ,nr. ...., reprezentata de director ,........................... convin prin prezentul Protocol să colaboreze pe bază de parteneriat activ pentru promovarea şi realizarea obiectivelor comune. Cap.II. Temeiul juridic  Legea educaţiei fizice şi sportului, nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;  Hotărârea Guvernului nr. 283 din 13 martie 2003 pentru aprobarea Programului naţional "Mişcare pentru sănătate" Cap.III. Principii de bază Relaţiile de conlucrare dintre părţi se întemeiază pe conceptele de parteneriat, respect reciproc şi bună credinţă în procesul de armonizare a intereselor lor specifice; În procesul conlucrării, părţile vor folosi, atât mecanismele existente, cât şi alte modalităţi specifice de susţinere a colaborării; Procedurile concrete de monitorizare a îndeplinirii Protocolului se stabilesc de comun acord. Cap.IV. Scopul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă stabilirea cadrului, modului de colaborare şi sprijinirea în comun a acţiunilor, programelor sportiv- educative derulate de cele 2 părţi, precum şi promovarea reciprocă. Cap.V. Obiectul şi principalele direcţii ale colaborării prezentului Protocol de colaborare îl reprezintă: Organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea de proiecte, programe şi acţiuni sportive şi sportiv recreative, comune, precum şi a programelor guvernamentale conform H.G.283/13.03.2003; Antrenarea, atragerea partenerilor comuni la sprijinirea/ susţinerea şi realizarea activităţilor sportiv – recreative derulate de fiecare dintre cei 2 parteneri. Cap.VI. Obligaţiile părţilor 6.1 Obligaţii comune: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Galati si .................................. au urmatoarele obligatii comune : 1

. cu minimum 15 zile înaintea expirării perioadei de valabilitate...VIII........ este organizator...) şi se va încheia un acord / regulament de organizare a competiţieii respective ce se va constitui în anexă la prezentul protocol şi va face parte integrantă din acesta.  să furnizeze Partenerului toate informaţiile necesare pentru atingerea obiectivului prevăzut în acest protocol..... acţiunile sportive şi sportiv recreative la care ..........  să înscrie denumirea şi sigla Partenerului pe documentele şi materialele realizate în cadrul acţiunilor..T.. conferinţă de presă...T.. de la data semnării sale..J. cum ar fi parteneriatul publicprivat.... Să sprijine din punct de vedere tehnic.. logistic şi financiar (dacă bugetul propriu îi permite) toate competiţiile sportive sau acţiunile sportiv. sa constituie Grupe mixte de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor comune..... dacă partea care le-a furnizat precizează că acestea au un asemenea caracter... Pentru fiecare acţiune..... Cap.  să informeze D... proiectelor şi programele comune..ST Galaţi 6.... simpozion... 2 .... pagină web. Galaţi despre sumele alocate din fonduri nerambursabile structurilor sportive private locale ...IX..J.. vor putea fi transmise unei terţe părţi numai cu aprobarea prealabilă a părţii furnizoare.  să informeze D....recreative şi de selecţie iniţiate de D.. proiect sau program comun se vor stabili atribuţii în funcţie de natura activităţii (acţiune/ competiţie sportivă.. cu prelungirea automată. Informaţiile şi suportul lor material primite în conformitate cu prevederile prezentului protocol. Cap. 6.  mobilizarea instituţiilor / serviciilor din subordine pentru realizarea optimă a proiectelor şi acţiunilor sportive.... etc.S.........2 Obligaţiile D......VII..J.  sa promoveze acţiunile şi programele comune prin mijloace de comunicare proprii (reviste...S... etc..  sa pună la dispoziţia partenerului materiale de specialitate în domeniu pentru programe şi acţiuni comune..2  să informeze conducerea .. logistic şi financiar..... Prezentul protocol nu exclude alte forme de cooperare..... Aplicarea protocolului Prezentul protocol se aplică începând cu data semnării lui de către ambele părţi... Durata protocolului Protocolul are valabilitatea de un an..). pentru noi perioade de câte un an.. dacă nici una din părţi nu notifică celeilalte părţi.... Galaţi..S. Protecţia informaţiilor Fiecare parte va asigura confidenţialitatea informaţiilor transmise şi a provenienţei lor. Cap...  să acorde sprijin/ sustinere reciproca pentru realizarea Programelor Naţionale precum şi a Strategiei Naţionale şi locale în domeniul sportului........ comune 6.media locală şi naţională.....T.. dacă bugetul propriu îi permite.. cererea de încetare a valabilităţii sale... Galaţi despre organizarea acţiunilor sportiv recreative proprii...3 Obligaţiile . încheiat în condiţiile legii.....J. precum şi prin mass ..... în timp util de organizarea competiţiilor comune  să sprijine din punct de vedere tehnic....

sunt competente instanţele judecătoreşti. câte un exemplar pentru fiecare parte... Cele două părţi vor duce la îndeplinire în mod corespunzător prevederile prezentului PROTOCOL.X.. D...........este dna /dl. ambele cu valoare de original...... Cap..J.. Denunţare Oricare din părţi poate notifica celeilalte denunţarea protocolului. Din partea Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Galati .. persoana de contact pentru relatia permanenta cu ....... GALATI Pentru Director executiv Coordonator.. în conformitate cu legislaţia română... Responsabil Departament Financiar-contabil Ec.......... Protocolul rămâne în vigoare pe o perioadă de 15 de zile de la data primirii de către una din părţi a notificării scrise prin care cealaltă parte informează despre denunţarea acestuia........Dispoziţii finale Din partea ............T............... unde se vor stipula obligatiile fiecarei parti . cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse........ Zoita LEPADATU Consilier superior Antipov Daniela 3 .. Ing... Prezentul PROTOCOL de colaborare are caracterul unui document cadru sii acopera intreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite .XII..........S.. consilier superior ............ persoana de contact pentru relatia permanenta cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Galati este dl/d-na director ........ Protocolul nu poate fi denunţat înainte de finalizarea programului comun pentru care s-au făcut deja cheltuieli ... Când litigiul nu a putut fi soluţionat pe cale amiabilă. spre analiză.decat dupa despagubirea celeilalte parti pentru cheltuielile suportate ................... Vasiliu Anamaria ... în două exemplare..Toate actiunile sportive care se vor organiza si desfasura in parteneriat vor fi detaliate intr-un regulament de organizare a competitiei respective..XI.. Cap.................. Prezentul PROTOCOL de colaborare poate fi modificat sau completat........ propunerile respective........... ......... Partea care are iniţiativa amendării prezentului PROTOCOL va transmite celeilalte părţi...... Încheiat astăzi _________............ Litigii Orice litigiu se soluţionează pe cale amiabilă................ Cap......... în scris............... ................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->