P. 1
Protocol de Colaborare Model 2010

Protocol de Colaborare Model 2010

|Views: 3,117|Likes:
Published by lsdgalati

More info:

Published by: lsdgalati on Dec 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU SPORT SI TINERET DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET GALATI STR. Stadionului Nr.

1 , Galati Tel/fax 0236 415672

PROTOCOL DE COLABORARE
Nr. /

Cap.I.Părţile

Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Stadionului, nr.1, Tel/ Fax 0236/ 415672 reprezentată de dra. Vasiliu Anamaria în calitate de director executiv şi d-na Zoita LEPADATU în calitate de responsabil departament financiar – contabil si,
............................................................, cu sediul in ...................., str. ............... ,nr. ...., reprezentata de director ,........................... convin prin prezentul Protocol să colaboreze pe bază de parteneriat activ pentru promovarea şi realizarea obiectivelor comune. Cap.II. Temeiul juridic  Legea educaţiei fizice şi sportului, nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;  Hotărârea Guvernului nr. 283 din 13 martie 2003 pentru aprobarea Programului naţional "Mişcare pentru sănătate" Cap.III. Principii de bază Relaţiile de conlucrare dintre părţi se întemeiază pe conceptele de parteneriat, respect reciproc şi bună credinţă în procesul de armonizare a intereselor lor specifice; În procesul conlucrării, părţile vor folosi, atât mecanismele existente, cât şi alte modalităţi specifice de susţinere a colaborării; Procedurile concrete de monitorizare a îndeplinirii Protocolului se stabilesc de comun acord. Cap.IV. Scopul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă stabilirea cadrului, modului de colaborare şi sprijinirea în comun a acţiunilor, programelor sportiv- educative derulate de cele 2 părţi, precum şi promovarea reciprocă. Cap.V. Obiectul şi principalele direcţii ale colaborării prezentului Protocol de colaborare îl reprezintă: Organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea de proiecte, programe şi acţiuni sportive şi sportiv recreative, comune, precum şi a programelor guvernamentale conform H.G.283/13.03.2003; Antrenarea, atragerea partenerilor comuni la sprijinirea/ susţinerea şi realizarea activităţilor sportiv – recreative derulate de fiecare dintre cei 2 parteneri. Cap.VI. Obligaţiile părţilor 6.1 Obligaţii comune: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Galati si .................................. au urmatoarele obligatii comune : 1

. conferinţă de presă..T...VII..  mobilizarea instituţiilor / serviciilor din subordine pentru realizarea optimă a proiectelor şi acţiunilor sportive.......T..  sa pună la dispoziţia partenerului materiale de specialitate în domeniu pentru programe şi acţiuni comune. dacă nici una din părţi nu notifică celeilalte părţi.media locală şi naţională.. precum şi prin mass .... sa constituie Grupe mixte de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor comune.  să înscrie denumirea şi sigla Partenerului pe documentele şi materialele realizate în cadrul acţiunilor.  să furnizeze Partenerului toate informaţiile necesare pentru atingerea obiectivului prevăzut în acest protocol... simpozion.. comune 6. pagină web.. cererea de încetare a valabilităţii sale. în timp util de organizarea competiţiilor comune  să sprijine din punct de vedere tehnic.VIII. Aplicarea protocolului Prezentul protocol se aplică începând cu data semnării lui de către ambele părţi.. cu prelungirea automată...T.) şi se va încheia un acord / regulament de organizare a competiţieii respective ce se va constitui în anexă la prezentul protocol şi va face parte integrantă din acesta..3 Obligaţiile .... este organizator.J. dacă bugetul propriu îi permite..J..... vor putea fi transmise unei terţe părţi numai cu aprobarea prealabilă a părţii furnizoare......  să informeze D.... Cap...  sa promoveze acţiunile şi programele comune prin mijloace de comunicare proprii (reviste. Galaţi despre organizarea acţiunilor sportiv recreative proprii. proiect sau program comun se vor stabili atribuţii în funcţie de natura activităţii (acţiune/ competiţie sportivă. încheiat în condiţiile legii. Informaţiile şi suportul lor material primite în conformitate cu prevederile prezentului protocol...S. logistic şi financiar. acţiunile sportive şi sportiv recreative la care ..IX......J.. Cap..2 Obligaţiile D.. 6.. 2 ... Cap.... Protecţia informaţiilor Fiecare parte va asigura confidenţialitatea informaţiilor transmise şi a provenienţei lor. dacă partea care le-a furnizat precizează că acestea au un asemenea caracter............S..J.. de la data semnării sale.. cu minimum 15 zile înaintea expirării perioadei de valabilitate....... cum ar fi parteneriatul publicprivat......).S..............  să informeze D....2  să informeze conducerea ....recreative şi de selecţie iniţiate de D..... etc... Pentru fiecare acţiune......... logistic şi financiar (dacă bugetul propriu îi permite) toate competiţiile sportive sau acţiunile sportiv.... proiectelor şi programele comune....ST Galaţi 6.... pentru noi perioade de câte un an... Galaţi despre sumele alocate din fonduri nerambursabile structurilor sportive private locale .... Galaţi. etc... Prezentul protocol nu exclude alte forme de cooperare.. Durata protocolului Protocolul are valabilitatea de un an.. Să sprijine din punct de vedere tehnic.  să acorde sprijin/ sustinere reciproca pentru realizarea Programelor Naţionale precum şi a Strategiei Naţionale şi locale în domeniul sportului.

......... în conformitate cu legislaţia română.......... Cap........ Responsabil Departament Financiar-contabil Ec. în două exemplare.. Încheiat astăzi _________...... Ing....... persoana de contact pentru relatia permanenta cu ..... spre analiză....... în scris...este dna /dl....... Litigii Orice litigiu se soluţionează pe cale amiabilă. Cap. ambele cu valoare de original.....J....... Când litigiul nu a putut fi soluţionat pe cale amiabilă.... Zoita LEPADATU Consilier superior Antipov Daniela 3 .... Cap........ Protocolul nu poate fi denunţat înainte de finalizarea programului comun pentru care s-au făcut deja cheltuieli ......XI.........................decat dupa despagubirea celeilalte parti pentru cheltuielile suportate ................... câte un exemplar pentru fiecare parte......... propunerile respective... ..... unde se vor stipula obligatiile fiecarei parti .........Toate actiunile sportive care se vor organiza si desfasura in parteneriat vor fi detaliate intr-un regulament de organizare a competitiei respective.........X. Din partea Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Galati ...... Partea care are iniţiativa amendării prezentului PROTOCOL va transmite celeilalte părţi....... Vasiliu Anamaria ........Dispoziţii finale Din partea ..... Protocolul rămâne în vigoare pe o perioadă de 15 de zile de la data primirii de către una din părţi a notificării scrise prin care cealaltă parte informează despre denunţarea acestuia... sunt competente instanţele judecătoreşti.......... consilier superior ... GALATI Pentru Director executiv Coordonator...... persoana de contact pentru relatia permanenta cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Galati este dl/d-na director .. Denunţare Oricare din părţi poate notifica celeilalte denunţarea protocolului. Prezentul PROTOCOL de colaborare are caracterul unui document cadru sii acopera intreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite ..................T. Cele două părţi vor duce la îndeplinire în mod corespunzător prevederile prezentului PROTOCOL....... Prezentul PROTOCOL de colaborare poate fi modificat sau completat...S..XII........ cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse.. D............. ...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->