Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

SCOALA........................
NR........../..................
Aprobată în ședință C.A
Din ............

FIŞA POSTULUI INSTRUCTOR SPORTIV


1 În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, a Legii nr. 53/2003 de aprobare a Codului
Muncii cu completarile si modificarile ulterioare, O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entităţilor publice, în temeiul contractului individual de muncă
înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă cu numărul.…...., se încheie
astăzi,31.08.2018 prezenta fişă a postului:

2
3 Numele şi prenumele :
4 Specialitatea:
Denumirea postului: INSTRUCTOR SPORTIV
Decizia de numire: ….................
Încadrarea:

Cerinţe:
- studii:
- studii specifice postului: practicare sport de performanţă
- vechime învățământ :

Relaţii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
- de reprezentare a unităţii şcolare

Domnul / Doamna ………………………............................., posesor/posesoare a Contractului


Individual de Muncă înregistrat la Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă la
nr………………….........................................................................mă oblig să respect următoarele

1
Page 5
Anexa Nr? la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar aprobată
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

atribuţii, sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 ore/săptămână, corespunzătoare unei părţi din
salariul de bază, stabilite la data de ……………..
1.ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
1.1 Respectare calendarului sportiv al competițiilor la care unitatea este înscrisă la
federaţiile sportive
a) Întocmeşte calendarul sportiv al liceului şi CSS în funcţie de înscrierile trimise
federaţiilor de specialitate, bilantului cifric privind rezultatele unui an competitional.
1.2 Implicarea în proiectarea activităţii scolii, la nivelul compartimentului
a) Vine în sprijinul desfăşurării activităţii cu metode de lucru noi, care să îmbunătăţească
activitatea compartimentului;
b) Se implică direct în buna desfăşurare a activităţii din compartimentul secretariat si
contabilitate.
c)Intocmește orarul profesorilor de serviciu în sala de sport și anexe.
1.3 Realizarea planificării calendaristice a compartimentului
a)Se ocupă de înscrieri în competiții la toate secțiile sportive.
b)Întocmește lunar calendarul sportiv și necesarul de credite pentru competiții la liceu şi
CSS.
1.4 Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare.
a) Se preocupă de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia privind normele
financiare sportive şi aplicarea lor
1.5 Folosirea tehnologiei informatice.
a) Verificarea zilnică a e-mailurilor de la federațiile sportive de specialitate, pentru luarea
la cunoştinţă a schimbărilor din calendarele sportive şi noutăţi.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
2.1 Organizarea documentelor oficiale.
a)Primește, înregistrează și soluționează documentele primite de la ISJ, DJTS și
Federațiile sportive
b)Transmite periodic rezultatele sportive ale liceului şi CSS către ISJ, DJTS
c)Intocmește raportul statistic pe linie sportivă
d)Intocmește bilanțul trimestrial și anual al liceului și CSS
e)Centralizează proiectele de buget pe secţii pentru liceu și CSS
2
Page 5
Anexa Nr? la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar aprobată
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

2.2 Gestionarea înscrierilor elevilor de la alte unități școlare la secția CSS


a)Ţinerea evidenţei cererilor de înscriere a elevilor la CSS și îndosarierea pe secții
3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
3.1 Asigurare fluxului informațional al compartimentului
a) Transmite toate situaţiile solicitate de forurile superioare;
b) Stabileşte secţia căreia i se adresează fiecare corespondenţă prin înscrierea în registrul
intrare-ieşire şi o aduce la cunoştinţă de îndată directorului unităţii şi cadrelor didactice
destinatare;
c) Tehnoredactează materialele întocmite de conducerea şcolii privind şedinţele de
analiză semestrială , anuale , materiale întocmite de conducerea unităţii, precum şi toate
situaţiile care apar de-a lungul anului şcolar .
d) Eliberează adeverința de motivare absențe sportivi
e) Primește, înregistrează și distribuie corespondența primită pe linie sportivă
f) Trimite în format electronic situații cerute de ISJ si Federații sportive
g)Ajută la redactarea corespondenței din secretariat
h) Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale
(art 89 alin 2 şi art 96 alin 1 –Legea 272/2004 republicată)

3.2 Raportarea periodică pentru conducerea instituției


a) Transmite direcțiunii toate situaţiile solicitate de forurile superioare;

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE


4.1Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare
a)Manifestă interes în îmbunătăţirea activităţii compartimentului secretariat şi stabileşte
corect nevoile proprii de dezvoltare profesională.
4.2 Participarea la activitati de formare profesionala si dezvoltare in cariera
a) Participă activ la cursuri de perfecționare.
b) Se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale , în
vederea aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului.

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA


IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

3
Page 5
Anexa Nr? la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar aprobată
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

5.1 Planificarea activității compartimentului prin prisma dezvoltării instituționale și


promovarea imaginii școlii
a) Redactează corespondenţa
b) Contribuie la promovarea imaginii şcolii prin consolidarea unei relaţii bazate de
respect şi asigurarea unui climat corespunzător principiilor educaţiei;
c) Utilizează toate mijloacele de care dispune în vederea promovării unităţii şi contribuie
cu propuneri în redactarea ofertei educaţionale.

5.2 Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității privind activitatea


compartimentului.
a)Asigură legătura permanentă a instituţiei cu comunităţile locale , aducând la cunoştinţă
conducătorului unităţii toată corespondenţa desfăşurată şi răspunde de asigurarea în
termenele stabilite a feed-back-ului cu aceşti factori externi.

5.3 Indeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul care pot
rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de
responsabilitate.
a) Ajută la întocmirea diverselor situaţii necesare procesului instructiv-educativ şi
activităţilor de secretariat.
b) Utilizează produsele software din dotarea unităţii.

5.3 Respectarea normelor, ROI, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii,de PSI şi


ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum
şi a sarcinilor suplimentare.
a) Respectă prevederile RI
b) Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă din unitate, PSI, ISU
c) Propune anual şi la fiecare angajare controlul medical al angajaţilor din punctul de
vedere al sănătăţii în muncă.
II. ALTE ATRIBUŢII.
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul va îndeplini şi alte sarcini
repartizate de angajator, prin decizia directorului,fiind obligat precum şi să respecte normele,
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii
a)Răspunde de centralizarea actiunilor pe secții d.p.d.v.competițional și al pregătirii.

4
Page 5
Anexa Nr? la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar aprobată
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

b)Primește și înregistrează referatele de la personalul didactic privind acțiunile competiționale


c)Întocmeşte propunerile de plată a acţiunilor sportive pentru serviciul contabilitate
d)Asigură serviciile de transport, cazare, masa ale sportivilor care pleacă și vin în compețiii
e)Asigură asistenţa medicală la meciurile susţinute pe teren propriu
f)Contribuie la buna desfășurare a competițiilor organizate de liceu.
Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după
sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

Data Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:

…………………………………………………………

Director, Lider de sindicat,

Prezenta fişă a fost întocmită în 2 (două) exemplare, unul rămânând în documentele şcolii, iar al
doilea exemplar fiind înmânat angajatului.

5
Page 5
Anexa Nr? la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar aprobată