Sunteți pe pagina 1din 5

SC ……………………………………….

SRL
Str…………………, nr. …… , Sector …… , Bucuresti
CUI …………………..
Registrul Comertului J40/………………..
FISA DE POST – INSTRUCTOR AEROBIC - FITNESS (COR 342304)

1.Denumirea compartimentului: Sala aerobic-fitness


2. Denumirea postului: INSTRUCTOR AEROBIC - FITNESS
3. Numele si prenumele salariatului: ………………………..
4. Se subordoneaza: DIRECTORULUI GENERAL/ADMINISTRATOR
5. Numele sefului ierarhic: …………………………….
6. Subordoneaza: ………………………………..
7. Drept de semnatura: Intern si Extern ??????????????
8. Relatii functionale: cu intreg personalul firmei
9. Pregatirea si experienta:
Instructorul de aerobic îşi desfăşoară activitatea în spaţii/săli special amenajate şi dotate cu
echipamente specifice.
Practicarea ocupaţiei Instructor de aerobic presupune deţinerea unor competenţe referitoare la
identificarea cerinţelor clienţilor, stabilirea tipurilor de programe de între ţinere corporal ă şi a
tipurilor de exerciţii de aerobic adecvate acestor cerinţe, precum şi la stabilirea necesarului de
aparate şi accesorii în funcţie de tipurile de exerciţii de aerobic ce urmeaz ă s ă fie efectuate de
către clienţi, asigurând tot timpul funcţionalitatea aparatelor de fitness disponibile.
Pentru practicarea cu bune rezultate a ocupa ţiei, instructorul de aerobic are ca permanentă
preocupare dezvoltarea pregătirii profesionale proprii, formarea unei „echipe“ cu clien ţii şi cu
colegii din cadrul sălii, în scopul de a lucra eficient, adoptând în mod permanent un stil de
comunicare deschis, politicos şi constructiv, pe tot parcursul activit ăţilor specifice de instruire şi
de monitorizare a clienţilor.
În desfăşurarea activităţii sale, instructorul de aerobic utilizeaz ă un complex de echipamente
specifice (aparatele şi accesoriile de fitness), cărora le asigur ă permanent func ţionalitatea (prin
verificare şi întreţinere curentă), cu respectarea condi ţiilor precizate în regulamentul intern al
sălii.
Responsabilitatea, rigurozitatea, operativitatea, capacitatea de comunicare, u şurin ţa
comunicării într-o limbă străină, discernământul, atenţia şi îndemânarea reprezint ă câteva
aptitudini absolute necesare practicării ocupaţiei instructor de aerobic-fitness.
- terminologia de specialitate
- tipuri de surse de informare specifice activit ăţii
- utilizarea mijloacelor de comunicare
- metode de comunicare
- aspect fizic placut, igiena corporala exemplara prezenta agreabila, amabilitate, solicitudine;
- atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii;
- disponibilitate pentru compromisul constructiv.
- rezistenta mare la stres;
- atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii
- disponibilitate de a lucra in ture
- apt fizic, cu avizul medicului de Medicina Muncii.
La evaluare se va urmări:
- capacitatea de adaptare a stilului de comunicare la situa ţie şi interlocutor;
- corectitudinea cu care culege şi transmite informaţiile;
- rapiditatea cu care culege şi transmite informa ţiile;
- capacitatea de a formula opinii pertinente şi argumentate.
10. Responsabilitati si sarcini:
a.Activitati principale:

1
* Amenajarea spatiului de lucru si a dependintelor acestuia si aducerea acestora la conditii
optime servirii clientilor pe intreg parcursul zilei de lucru.;
* Rezolvarea promta a sarcinilor asumate;
* Acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor;
* Asigurarea confortului clientilor ca raspuns al necesitatilor acestora;
* Aplanarea promta a oricarui discurs conflictual cu persoanele din club;
* Cooperarea cu ceilalti colegi din club;
* Onestitate si confidentialitate fata de toate persoanele cu care intra in contact in interes de
serviciu;
* Utilizarea corecta si cu responsabilitate a aparaturii din dotare.
b.Obligatiile generale angajatului:
Persoana incadrata in acest post are urmatoarele responsabilitati si obligatii :
- Sa aiba o conduita decenta fata de superiori, colegi si terte persoane,
- Sa respecte programul zilnic de lucru pe durata prevazuta in contractul individual de munca,
- Este strict interzis consumul de alcool sau a altor substante halucinogene pe durata
programului de lucru sau prezentarea la locul de munca sub influenta acestor substante,
- Utilizarea corecta si cu responsabilitate a aparaturii din dotare;
- Sesizarea imediata a administratorului in momentul in care sesizeaza dificultati sau defectiuni in
utilizarea echipamentelor si aparaturii;
-Defectiunile tehnice survenite la aparatele si dispozitivele din dotare ca urmare a exploatarii
defectuoase sunt imputabile,
-Raspunde in fata sefilor ierarhic superiori pentru activitatea desfasurata,
- Raspunde conform reglementarilor in vigoare, pentru neandeplinirea sau indeplinirea
defectuoasa a sarcinilor ce-i revin,
- Raspunde de bunurile materiale luate pe inventar si de gestionarea si aplicarea lor conform
indicatiilor ierahice,
- Respecta regulile de Securitatea Muncii si de S.U.
- Respecta Regulamentul de Ordine Interioara al SC …………………………………….. SRL,
- Respecta secretul profesional si se ingrijeste de pastrarea documentelor si a informatiilor cu
care intra in contact,
- Respecta orarul de transport, in cazul in care societatea organizeaza deplasarea catre sau/si de la
anumite puncte de lucru sau catre alte obiective din Bucuresti si inprejurimi; angajatul va fi
anuntat inainte cu 48ore in cazul in care este solicitat pentru deplasari/detasari pe teritoriul tarii,
el avand obligatia de a anunta in termen de 24 ore motivele care l-ar putea inpiedica sa plece din
localitate (ex.: starea de sanatate-probata cu inscrisuri, evenimente majore petrecute in cadrul
familiei- nasterea unui copil, ceremonia de nunta, decesul unui membru al familiei-, sustinerea
unor examene sau probe, citatii din partea organelor de ancheta, sau alte situatii exceptionale de
acest gen),
-Are obligatia de a anunta angajatorul pe cale scrisa in cazul in care, sub observatia unui medic
specialist, se constata ca fiind neadecvate sau interzise conditiile de munca oferite de SC
………………………SRL, pentru o perioada de timp sau permanent (concediile medicale se pot
comunica prin intermediul telefonului daca starea de sanatate a angajatului nu permite
deplasarea).
c.Responsabilitati privind securitatea si sanatatea in munca
• Salariatul are ca atributii aceea de a cunoaste si respecta cu strictete prevederile Legii securitatii
si sanatatii in munca nr. 319/2006, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
sanatatii si securitatii in munca (H.G. nr. 1425/2006 si HG 955/2010), precum si a Instructiunilor
proprii pentru sanatate si securitate in munca aferenta postului ocupat. De asemenea, este obligat
sa cunoasca si sa aplice prevederile Ordinului 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale
privind instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in
domeniul protectiei civile, precum si ale celorlalte acte normative in domeniul S.M.M. si S.U.
• Salariatul isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului si a superiorilor directi, astfel incat sa nu expuna la
pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care
pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
2
• In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la alineatul precedent, salariatul are
urmatoarele obligatii:
1. sa utilizeze corect masinile, aparatura, echipamentele de lucru;
2. sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
3. sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii,
uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
4. sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
5. sa aduca la cunostinta conducatorilor de munca si/sau angajatorului accidentele suferite
de propria persoana;
6. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de
munca sau inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
7. sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru
sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
8. sa isi insuseasa si sa respecte prevederile din domeniul securitatii si sanatatii in munca si
masurile de aplicare a acestora; sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei
privind PSI / situatiile de urgenta;
9. sa dea relatiile solictate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

13. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:


Pe baza criteriilor de evaluare ale societatii noastre se vor efectua evaluarile performatelor
profesionale ale salariatul …………………………………….
Nerespectarea celor prevazute la punctul 12 a,b si c atrag sanctiuni, in functie de gravitatea
abaterii si a urmarilor suferite de SC …………………SRL avertisment , mustrare, penalizari
salariale, desfacerea contractului de munca asa cum rezulta si din Regulamentul de ordine
interioara al societatii noastre.
14. În cadrul SC …………………………… SRL s-au stabilit urmatoarele obiective de
performanta individuala:
1. indeplinirea cu seriozitate si diligenta a fiecareia si tuturor atributiilor prevazute mai sus la
punctul 12; 2.
aprecierea obiectiva a performantelor profesionale individuale ale angajatilor subordonati;
3. corelarea obiectiva între cerintele functiei si activitatea desfasurata;
4. asigurarea unui sistem motivational prin recompensare pentru cei care au avut rezultate
deosebite care sa determine cresterea performantelor profesionale individuale;
5. identificarea necesitatilor de instruire pentru îmbunatatirea rezultatelor în scopul îndeplinirii
obiectivelor stabilite.
15. Criteriile de evaluare pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale sunt:
a) Rezultatele obtinute
- cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate;
- gradul de îndeplinire a sarcinilor si lucrarilor în termenele stabilite;
- eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, în contextul atingerii obiectivelor propuse.
b) Adaptarea la complexitatea muncii
- adaptarea la conceptia de alternative, de schimbare sau de solutii noi (creativitate);
- analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor asumate;
- evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive).
c) Asumarea responsabilitatii
- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei în realizarea atributiilor;
- evaluarea nivelului riscului decizional
d) Capacitatea relationala si disciplina muncii
3
- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;
- adaptarea la situatii neprevazute
Evaluarea performantelor profesionale
In cadrul SC ………………………… SRL s-au stabilit urmatoarele obiective de
performanta individuala:
1. indeplinirea cu seriozitate si diligenta a fiecareia si tuturor atributiile prevazute mai sus la pct
12;
2. aprecierea obiectiva a performatelor profesionale individuale ale angajatilor subordonati;
3. corelarea obiectiva intre cerintele functiei si activitatea desfasurata;
4. asigurarea unui sistem motivational prin recompensare pentru cei care au avut rezultate
deosebitecare sa determine cresterea performantelor profesionale individuale;
5. identificarea necesitatilor de instruie pentru imbunatatirea rezultatelor in scopul indeplinirii
obiectivelor stabilite.
Evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor cu contract de munca se face pe baza
criteriilor de evaluare a performantelor individuale, prezentate in fisa de evaluare a
performantelor profesionale individuale, dupa cum urmeaza:
Conform fisei postului, pcr 15, EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE
individuale se face anual, fiecarui angajat acordandu-i-se cate o nota corespunzatoare
calificativului obtinut pentru indeplinirea

NR CRITERII DE EVALUARE TOTAL


CRT -1 1 2 3
1. Rezultate obtinute (total rand 2, 3, 4 )
2. -Cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate -
3. -gradul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termene -
stabilite
4. Eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextul -
atingerii obiectivelor propuse
5. Adaptarea la complexitatea muncii (total rand 6, 7, 8) -
6. -adaptarea la conceptia de alternative, de schimbare sau -
de solutii noi (creativitate)
7. -analiza si sinteza riscurilor, infuentelor, efectelor si -
consecintelor asumate
8. -evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive) -
9. Asumarea responsabilitatii (total rand 10, 11)
10. -intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in -
realizarea atributiilor
11. -evaluarea nivelului riscului decisional -
12. Capacitatea relationala si disciplina muncii (total rand 13, -
14)
13. -capacitatea de evitare a starilor conflictuale si -
respectarea relatiilor ierarhice
14. -adaptarea la situatii neprevazute -
15. TOTAL GENERAL ( rand 1, 5, 9, 12)
fiecarui criteriu, dupa cum urmeaza:
 3 = foarte bine
 2 = bine
 1 = satisfacator
 minus 1 = nesatisfacator
Punctajul total acordat angajatului este cuprins intre un punctaj total minim egal cu minus 10 si
un punctaj total maxim egal cu 30.
Dupa evaluarea performantelor profesionale individuale se pot deosebi urmatoarele situatii:

4
a) daca angajatul realizeaza un punctaj evaluat intre minus 1 si minus 10 puncte, el nu corespunde
sub raport professional cerintelor postului pe care il ocupa si poate fi trecut, in conditiile legii, pe
alt post corespunzator;
b) daca angajatul realizeaza un punctaj evaluat intre 0 si 30 de puncte, el corespunde sub raport
professional cerintelor postului;
c) daca angajatul realizeaza un punctaj maxim cuprins intre 28-30 de puncte, el poate fi promovat
prin concurs sau examen, daca e cazul, pe un alt post cu un grad professional superior, treapta
profesionala superioara sau in alta functie superioara, dupa caz.
Angajatul nemultumit de rezultatul evaluarii profesionale se poate adresa instantei judecatoresti
competent, in conditiile legii.
Procesul de evaluare a performantelor individuale este determinat de cresterea exigentelor in
exercitarea atributiilor si raspunderilor postului functiei respective, dupa caz.

Prezentul document se constituie in anexa la contractual individual de munca.


Prezenta fisa de post a fost intocmita in 3 (trei) exemplare originale, cate un exemplar pentru
fiecare parte, iar unul pentru departamentul de salarizare si este anexa la contractul individual de
munca nr. 39/…………….… al d-nei ……………………………………..

16 . Intocmit de SC …………………………………………. SRL


Reprezentant Societate:
Semnatura

L.S.

17. Am luat la cunostinta, astazi ……………………. de continutul fisei de post specifica functiei
pe care o ocup si de Regulamentul de Ordine Interioara al SC …………………………. SRL, pe
care ma angajez sa le respect cu strictete.

Salariat: ………………………………

S-ar putea să vă placă și