Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT

Caracterizarea Carpa ilor Maramure ului i ai Bucovinei

2011

1. A ezare i limite Carpa ii Maramure ului i ai Bucovinei reprezint grupa muntoas ce ocup partea nordic a Carpa ilor Orientali, desf urndu-se de la grani a de nord, cu Ucraina, pn la Culoarul depresionar DornelorCmpulung MoldovenescGura Humorului i Pasul Mestecani , ce o separ n partea sudic de Grupa Central a Carpa ilor Orientali. n partea de est se nvecineaz cu Podi ul Moldovei (Podi ul Sucevei), iar n partea de vest cu Depresiunea Colinar a Transilvaniei, Dealurile de Vest i Cmpia de Vest. 2. Caracterizare fizicogeografic a) Relieful reprezint baza desf ur rii oric ror activit i ale societ ii umane i implicit a turismului. n ansamblu, relieful reprezint suportul tuturor componentelor mediului geografic. Relieful este suport pentru turism att prin valoarea poten ialului s u de atractivitate, ct i prin elementele climatice care sunt etajate n func ie de altitudine. Grupa Nordic a Carpa ilor Orientali ramur a Carpa ilor Romne ti n l a i n cea mai nou orogenez , orogeneza alpin din Neozoic s-a format, ca i Grupa Central , att prin ncre irea scoar ei terestre, ct i prin erup ia vulcanilor, la sfr itul Neogenului, pe rama vestic . Altitudinea medie a grupei este de cca. 1300 m, vrfurile cu n l imile cele mai mari fiind Vf. Pietrosu (2303 m) i Vf. Ineu (2279 m), ambele situate n Mun ii Rodnei. Aceast grup se caracterizeaz printr-un paralelism petrografic, fiind alc tuit din trei iruri paralele de roci, ce impun i un paralelism al culmilor, orientate de la NV la SE. Astfel, n partea de vest ntlnim roci vulcanice (andezite, granite, bazalte), n partea central roci dure, metamorfice ( isturi cristaline, gnaise, filite), iar n partea estic , roci sedimentare cutate (fli -argile, calcare, conglomerate, gresii). Grupa Nordic se caracterizeaz printr-o masivitate redus , datorit fragment rii accentuate, dat de mul imea depresiunilor, pasurilor, trec torilor i v ilor largi (Bistri a, Moldova, Moldovi a). Astfel, aici se afl :  Depresiunea Maramure ului, cu sate mari, cu vestitele biserici de lemn, cu portul popular specific i cre terea animalelor, situat la altitudini de aproximativ 700-800 m, drenat de rurile Vi eu i Iza cu Mara, unde se afl ora ele Sighetu-Marma iei, Bor a, Vi eu de Sus, cu activit i industriale. Prin pasuri i trec tori depresiunea se leag de unit ile vecine prin Pasul etref (818 m) cu Podi ul Transilvaniei, pe aici trec nd calea ferat Salva-Vi eu de Jos, iar prin Pasul Prislop (1416 m, aflat la cea mai mare altitudine), cu Depresiunea Dornelor, pe Valea Bistri ei Aurii.  Depresiunea Oa ului numit i ara Oa ului, drenat deTur, unde se afl ora ul Negre ti-Oa .  Depresiunea Cmpulung-Moldovenesc, drenat de rurile Moldova cu Moldovi a, unde se afll ora ele Cmpulung-Moldovenesc i Gura -Humorului.  Depresiunea Dornelor, str b tut de rul Bistri a cu Dorna, aici aflndu-se ora ul Vatra Dornei, sta iune balneo-climateric i cu activit i industriale, cu exploat ri de mangan la Vatra Dornei. Depresiunea se leag cu unit ile vecine prin urm toarele pasuri i trec tori: prin Pasul Mestec ni (1096 m) cu Depresiunea Cmpulung Moldovenesc, prin Pasul Prislop (1416 m) cu Depresiunea Maramure ului, prin Pasul Tihu a(1201 m) cu Podi ul Transilvaniei si prin Pasul P ltini cu Depresiunea Glod-Dr goiasa, (drenat de rul Negri oara, afluent al rului Neagra din Mun ii Bistri ei). Ca tipuri de relief se poate constata o mare varietate a acestora. n aceast grup se g se te relief glaciar format doar n Mun ii Rodnei, la altitudini de peste 2000 m, reprezentat de circuri i v i glaciare, aici aflndu-se si lacurile de origine glaciar Lala si Buh escu. n partea vestic a grupei se afl relief vulcanic, definit prin conuri i cratere vulcanice, iar n partea central , relieful are aspect masiv, greoi, fiind format pe isturi cristaline. Grupa Nordic este alc tuit din iruri de mun i cu caracteristici geografice deosebite,

masivele desf urndu-se in iruri aproape paralele, orientate NV-SV, ce respect paralelismul petrografic.Acestea se succed de la vest la est astfel :  n vest irul mun ilor vulcanici: Oa , Guti, ible (boga i n minereuri complexe Cu, Pb, Zn, Au, Ag), care mpreun cu mun ii de acela i fel din Grupa Central alc tuiesc cel mai lung lan vulcanic din Europa;  n centru f ia mun ilor cristalini, bine dezvoltat , cu cele mai mari altitudini: Mun ii Rodnei (2303 m vrful Pietrosul), cei mai nal i din Carpa ii Orientali i singurii unde s-a p strat relief glaciar, Mun ii Maramure ului (1957 m vrful Farc u), Mun ii Suhard (1932 m) i Obcina Mestec ni ;  n est mun ii fli ului cuprind culmile muntoase paralele si netede, numite obcine (Obcinile Bucovinei): Obcina Mare (1200 m), Obcina Feredeu (1479 m), Obcina Mestec ni (1588 m), formate din roci sedimentare cutate, exceptnd Obcina Mestec ni , format din isturi cristaline. Tot acestei grupe apar in Mun ii Brg ului (1611 m), forma i din roci sedimentare, str punse de roci eruptive. b) Clima Factorii climatici reprezint elementul cheie de atrac ie pentru turi tii sosi i n destina iile montane i nu numai. Astfel, grosimea stratului de z pad reprezint punctul forte al unei sta iuni montane destinat sporturilor de iarn . n general, toate formele de activitate care au loc n aer liber sunt influen ate ntr-o form sau alta de elementele climatice. Pentru multe comunit i locale turismul reprezint unul dintre sectoarele economice cele mai importante, iar condi iile climatice necorespunz toare pot afecta nivelul de dezvoltare economic i social al respectivelor comunit i. Grupa Nordic a Carpa ilor Orientali se nscrie n condi iile generale ale climatului de munte, cu temperaturi medii anuale cuprinse ntre 6-0C, cu temperatura medie a iernii cuprins ntre -6 i -11C, cu temperatura medie a verii ntre 6 i 16C, cu vnturi puternice i precipitatii medii anuale bogate cuprinse ntre 800 i 1200 mm/an. n cadrul acestui climat se separa net climatul alpin, la peste 2000 m altitudine n Mun ii Rodnei, cu temperaturi medii anuale intre -1 i 2C, temperatura medie a iernii de -11C, temperatura medie a verii de circa 6C i precipita ii de peste 1200mm/an, iar n depresiunile intramontane sunt specifice inversiunile de temperatura iarna. Influen ele climatice preponderente din aceast grup sunt cele scandinavo-baltice, mai reci, cu geruri frecvente si mai umede, iar n partea de vest se resimt influen ele oceanice. SCALA CONDI IILOR CLIMATICE ESTIVALE FAVORIZANTE TURISMULUI Viteza medie sezonier a vntului (m/s) Num rul mediu sezonier de zile cu cer senin (0 3.5) Num rul mediu sezonier de zile cu precipita ii 0.1 mm Num rul mediu sezonier de zile cu precipita ii 1.0 mm Num rul mediu sezonier de zile cu temperaturi medii de 15 C Temperatura medie sezonier a aerului (C) Cantitatea medie sezonier de precipita ii (mm) Frecven a medie sezonier a calmului (%) Valoarea medie sezonier a Durata medie sezonier de str lucire a Soarelui (ore) Umiditatea relativ medie sezonier a aerului (%)

nebulozit ii (zecimi)

Sta ia meteorologic

Nr. crt. 1 2

Cmpulung Moldovenesc Ocna ugatag

34,2 34,2

4,4 4,8

15,3 14,75

2,2 1,9

13,12 17,46

10,22 12,64 4,95 11,66 13,68 1,69

8,2 8,2

50,5 51

CALITATEA LIMITELOR DE FAVORABILITATE N SEZONUL ESTIVAL Calitatea Nr. Sta ia Climatul limitelor crt. meteorologica favorabile Cmpulung 1 155,73 C.F.F. Moldovenesc 2 Ocna ugatag 159,34 C.F.F.

SCALA CONDI IILOR CLIMATICE HIBERNALE FAVORIZANTE TURISMULUI Frecven a medie sezonier a calmului (%) Grosimea medie sezonier a stratului de z pad (cm) Num rul mediu sezonier de zile cu cer senin (0 3.5) Num rul mediu sezonier de zile cu strat de z pad Valoarea medie sezonier a nebulozit ii (zecimi) Durata medie sezonier de str lucire a Soarelui (ore) Umiditatea relativ medie sezonier a aerului (%) Viteza medie sezonier a vntului (m/s) Temperatura medie sezonier a aerului (C) Sta ia meteorologic

c) Hidrografia Al turi de relief, dintre elementele cadrului natural cu un efect important asupra turismului, hidrografia este cea care constituie atrac ie turistic . Elementele hidrografice cu particularit ile lor creaz obiective turistice importante. Aceast grup se remarc printr-o mare densitate de ape curg toare: Some ul Mare, Bistri a, Vi eul, Iza, ce izvor sc din Mun ii Rodnei, Suceava si Moldova din Obcinile Bucovinei, Turul din mun ii vulcanici, iar la nord se afl Tisa, ce formeaza pe o mic por iune grani a rii noastre cu Ucraina. n partea nordic a grupei, n Depresiunea Maramure ului se afl lacurile formate in masive de sare: Ocna , ugatag i Co tiui, iar n Mun ii Rodnei se afl lacurile glaciare Lala i Buh escu. Ca urmare a erup iilor vulcanice din trecut, aici se afl izvoarele minerale de la Vatra Dornei, Poiana Negri, Sngeorz B i.

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7

Vatra Dornei Bor a Ocna ugatag Iacobeni Crlibaba aru Dornei Rodna

18 18 16 18 20 20 18

10,005 -

3,4 3,5 3,3 3,5 3,5 3,5 3,4

8,0 10,0 9,95 8,0 9,0 8,0 9,0

1,1 1,4 1,5 1,1 1,0 1,3 1,4

14,8 -

3,9 4,25 25,0

1,93 2,75 -

8,5 -

CALITATEA LIMITELOR DE FAVORABILITATE N SEZONUL HIBERNAL Calitatea Nr. Sta ia Climatul limitelor crt. meteorologica favorabile 1 Ocna ugatag 71,055 C.F.

d) Vegeta ia i fauna joac un rol important n dezvoltarea turismului, n special de recreere i de agrement (dar are i valoare turistic peisagistic , estetic , tiin ific , de odihn ). Vegeta ia i fauna, ca i relieful i hidrografia, pot constitui un obiectiv turistic, chiar de sine-st t tor, acest fapt nsemnnd c pot avea o influen puternic asupra turismului. Varia iile locale mai accentuate ale regimului termic determin formarea unor unit i vegetative i faunistice cu caracter local sau azonal. Vegetatia natural din Grupa Nordic este cuprins n zona forestier , fiind reprezentat de p duri de foioase: stejar, gorun, carpen, ulm, etajul fagului pn la 1200 m, iar ntre 1200 i 1800 m etajul coniferelor: pin, brad, molid, zad . La altitudini de peste 1800 m n Mun ii Rodnei i Mun ii Maramure ului se ntlne te zona alpin cu etajul alpin reprezentat de paji ti alpine, cu flori viu colorate (stepa rece) i etajul subalpin cu tufi uri de jneap n, ienup r, afin, meri or i al i arbu ti pitici. n lungul v ilor, datorit umezelii persistente apare vegeta ia azonal specific de lunc , compus din stuf, papur , rogoz, cu plcuri de plopi, s lcii, arini. Fauna este n strns leg tur cu clima si vegeta ia. Astfel, n p durile de foioase se ntlnesc: viezurele, ursul brun, c prioara, cerbul, jderul, mistre ul i altele, n p durile de conifere sunt multe p s ri: coco ul de mesteac n, g inu a de alun, dar i animale din p durile de foioase, iar n zona alpin capra neagr (repopulat n Mun ii Rodnei, deoarece disp ruse) i numeroase p s ri : vulturul b rbos, acvila de munte. Fauna rurilor reci de munte este reprezentat de domeniul p str vului. 3. Caracterizare economico geografic a) Popula ia i a ez rile umane Datorit altitudinii medii n general reduse, numeroasele depresiuni i culoarele suficient de largi, precum i resurselor naturale variate, aceast grup muntoas este relativ bine populat . n depresiuni densitatea popula iei este mai ridicat (cca. 100 loc./ ), dar n zona muntoas este mai scazut (25 loc./ ). Satele s-au dezvoltat nu numai n depresiuni i pe v i, ci i pe versan ii nsori i i culmile domoale, urc nd p n la 1000-1200 m altitudine. Predomin satele de tip risipit sau mpr tiat, cu gospod riile desp r ite prin p uni i f ne e, iar n depresiuni, satele de tip r sfirat cu casele prin gr dini. Ca m rime predomin satele mici (sub 500 locuitori) i mijlocii (500-1500 locuitori). Satele sunt preponderent agricole, dar exist i sate cu func ii forestiere, miniere i mixte. Ora ele s-au dezvoltat n depresiuni i pe principalele v i: Baia Mare (depresiunea omonim ), Negre ti-Oa ( n Depresiunea Oa ), Sighetu Marma iei, Vi eul de Sus, Borsa ( n Depresiunea Maramure ), Baia Sprie, Cavnic, S ngeorz B i (pe valea Some ului Mare), Vatra Dornei ( n depresiunea cu acela i nume), C mpulung Moldovenesc ( n depresiunea omonim ). Un singur ora face parte din categoria celor mari: Baia Mare (148.000 loc.), centrul celei mai importante regiuni de minereuri neferoase. Dou ora e sunt de m rime mijlocie: Sighetul Marma iei i C mpulung Moldovenesc, iar celelalte sunt mici, de regul cu func ie industrial , dar i unele cu func ie turistic balneoclimateric : Vatra Dornei, S ngeorz B i.

b) Obiective turistice

Cascada Cailor este situat n apropiere de sta iunea turistic Bor a, n partea de NE a Mun ilor Rodnei. Apa adunat ntr-un circ glaciar se scurge peste un abrupt calcaros numit Podul Cailor, n mai multe trepte, rezult nd cea mai mare cascad din Romania. Cascada se afl la altitudinea de 1300 m iar c derea de ap este de 90 metri i se vede cel mai frumos diminea a devreme c nd soarele bate direct pe ea.

Cimitirul vesel de la S p n a i-a c p tat denumirea datorit crucilor de pe morminte care sunt foarte colorate i inscrip ionate cu poezii satirice i epitafe. Acesta a devenit de-a lungul timpului un obiectiv turistic ce a adus o oarecare faim localit ii n care se g se te S p n a. Cimitirul a fost construit la mijlocul anilor 1930 de c tre artistul popular Stan Ion P tra - sculptor, pictor i poet. Timp de mai bine de 50 de ani, artistul a creat sute de cruci din lemn n stilul caracteristic i "vesel", tradi ie de a c rei continuitate s-a ocupat dup moartea sa ucenicul Dumitru Pop Tincu. Pentru pictarea scenelor, se foloseau culori tari: "albastru de S p n a", verde, galben, ro u, alb.

Moc ni a este trenul cu aburi care te poart printre cele mai frumoase i s lbatice peisaje din mun ii Maramure . Valea Vase este asem nat unui canion unde alterneaz st ncile pr p stioase cu p durile dese, poieni minunate i izvoare. Trenul a fost construit dup primul r zboi mondial pentru a transporta lemn, ast zi din p cate aceasta nu mai este func ional de i autorit ile caut fonduri pentru a redeschide c l toria cu Moc ni a prin s lb ticia mun ilor.

Multe dintre m n stirile i bisericile din Bucovina fac parte din patrimoniul Unesco: Humor, Moldovi a, Probota, Sf ntul Ioan cel Nou din Suceava, Vorone , precum si bisericile P tr u i i Arbore. Alte m n stiri deosebite sunt Sucevi a, Risca, Slatina, Putna, Sl tioara. M n stirea Moldovi a este situat n comuna Vatra Moldovi ei, a fost construit n timpul lui Petru Rare n anul 1532 i face parte din ntreg ansamblul de m n stiri din Moldova protejate de Unesco datorit vechiimii lor, conservarea excelent , arhitectura i picturile pot fi v zute i ast zi. M n stirea Moldovi a ca i m n stirea Sucevi a are aspectul unei cet i, cu turnuri de ap rare i ziduri groase de 6 m n l ime i 1,2 m l ime. Pe zidurile m n stirii se pot vedea diferite scene, cele mai importante sunt: "Judecata de apoi" care con ine imagini apocaliptice ale unor dreg tori purta i de diavol n Iad, scena "Imnul nchinat Fecioarei", "Arborele lui Isai", "V milor Cerului" prezentate i la m n stirile Humor, Arbore i Vorone .

Cheile Zugrenilor se g sesc n regiunea Bucovinei, aproape de ora ul Vatra Dornei. Pozi ia lor mai exact este la altitudinea de 740 m, deasupra apelor r ului Bistri a. Cu o suprafa de aproximativ 159 ha, Cheile Zugrenilor alc tuiesc o rezerva ie protejat cu o flor variat , compus din tei, mesteac n, plop tremur tor, molid, paltin de munte, ulm de munte, scoru i o plant unic - Pietrosia levitomentosa. Aceast arie este apreciat pentru frumuse ea natural i s lbatic , pentru st ncile cu aspect i forme ciudate (Col ul Acrii, St nca Coifului, Grindul Puscatei, Piatra lui Osman, R pa Scara) i pentru mun ii din vecin tate (Bistri ei, Rar u-Giumal u). Cea mai asaltat unitate de cazare de la Cheile Zugreni este chiar cabana Zugreni, construit pe o insuli nconjurat de apele r ului Bistri a.

Cetatea Suceava (Cetatea de Scaun a Sucevei) este situat pe un platou nalt, n partea de est a ora ului, restaurat n ultimii ani, este o ctitorie a voievodului Petru I Mu at, men ionat pentru prima oar ntr-un document din anul 1388; construit din piatr , a fost nt rit ulterior de tefan cel Mare cu ziduri de peste 10 m i o grosime de aproape 4 m. La 1 mai 1600 osta ii lui Mihai Viteazul au intrat f r lupt n Cetatea Suceava, ncheind astfel actul I al unirii celor 3 ri rom ne ti. Cetatea Suceava, una dintre cele mai cunoscute p n n prezent, s-a bucurat de faim deosebit de-a lungul timpului. Identific ndu-se cu gloria militar i cu idealul de independen a, Cetatea de Scaun a Sucevei a avut o istorie nu numai bogat n evenimente i fapte de lupt , ci a nsemnat adesea i principalul element de rezisten al ntregii Moldove mpotriva celor ce doreau s o supun .

Rezerva ia 12 Apostoli (1971) este unic n Bucovina, ad poste te statui cu forme zoo i antropomorfe, stane de piatr modelate de natur de-a lungul timpului. Cu o suprafa de cca. 200 ha, rezerva ia geomorfologic i geologic a fost creat pentru protejarea acestor st nci, reziduuri alc tuite din aglomerate mai rezistente.

Ocna ugatag este o sta iune balneo-climateric , men ionat n documente nc din sec. XIV. Situat n depresiunea Maramure ului, aceast sta iune face legatura cu alte localit i din zona Valea Izei i Vi eu printr-o re ea complex de osele i constituie un obiectiv tristic de mare importan . n sta iunea Ocna ugatag se pot trata afec iuni reumatice, ginecologice sau neurologice, folosind apele minerale n proceduri ca aerohelioterapia, hidroterapia, b ile calde sau reci. 4. Concluzii Turismul e considerat, n primul rnd, o form de recreere, al turi de alte activit i i formule de petrecere a timpului liber. Romnia beneficiaz de multiple i variate frumuse i naturale i valori culturalistorice, care-i permit s ofere produse turistice de calitate i atractivitate deosebit , competitive, n m sur s satisfac exigen ele tuturor categoriilor de vizitatori romni i str ini. n concluzie, unul dintre elementele de atrac ie turistic pentru practicarea sporturilor de iarn l reprezint particularit ile climatice deoarece favorizeaz desf urarea activit ilor turistice n sezonul hibernal. Elementele climatice creeaz ambian a pentru activitatea de turism, dar constituie n acela i timp i un important factor natural de cur , prin climatoterapie.

Bibliografie

1. 2. 3. 4. 5. 6.

www.facultate.regielive.ro www.inromania.info www.ro.wikipedia.org www.destinatiituristice.ro www.didactic.ro www.obiective-turistice.ro