Sunteți pe pagina 1din 108

PROF. DR.

GHEORGHE IACOB

ISTORIA SECOLULUI XX

2002

Cuprins

I. Sub semnul politicii faptului mplinit ................................................................. 1 II. Tradi ie i nnoire n regimul constitu ional 1. Constitu ia de la 1866......................................................................................... 7 2. Partidele politice de guvern mnt .................................................................... 10 3. Mecanismul guvern rii ................................................................................. 21 4. Monarhia .......................................................................................................... 27 5. Via a parlamentar . Regimul politic. Politicianismul ...................................... 35 6. Regimul constitu ional dup Marea Unire ....................................................... 39 III. Tr s turi ale moderniz rii.................................................................................... 47 1. Strategia moderniz rii ...................................................................................... 47 2. Interdependen a na ional / modernizare ........................................................... 50 3. Cheia moderniz rii raportul industrie / agricultur .................................... 55 4. Realizarea unui ritm accelerat .......................................................................... 58 5. Confruntarea cu intense presiuni str ine .......................................................... 59 IV. Nivelul de trai n Romnia interbelic ................................................................. 64 1. Locuin ele......................................................................................................... 67 2. Alimenta ia ....................................................................................................... 69 3. Asisten a sanitar i starea de s n tate a popula iei ......................................... 72 4. Natalitatea i mortalitatea................................................................................. 74 5. Salarii................................................................................................................ 76 6. Pre uri ............................................................................................................... 79 V. Locul Romniei n Europa de la 878 la 938..................................................... 85 1. Perioada 1878-1914.......................................................................................... 85 2. Perioada interbelic .......................................................................................... 94 3. Considera ii finale .......................................................................................... 102

III

Tema I Sub semnul politicii faptului mplinit


Dup parcurgerea acestei teme ve i nv a: . Importan a Unirii Principatelor n procesul de modernizare a Romniei 2. Domnia lui Al.I.Cuza i politica faptului mplinit 3. Carol I. Continuitate i schimbare

Dezam gi i n speran ele i a tept rile lor ndrept ite, romnii au adoptat principiul ajut -te singur i Dumnezeu te va ajuta ...1.

n numeroase lucr ri privind istoria noastr modern i n special n cele care se refer la perioada dintre Unire i Independen , importante acte politice sunt nregistrate n categoria faptului mplinit2. i istoria altor popoare, care au parcurs evenimente asem n toare, poate oferi exemple similare. Referindu-ne, ns , la Europa, n secolul na ionalit ilor, credem c Nicolae Iorga avea dreptate cnd aprecia sistemul faptului mplinit ca un element de originalitate creat de romni...3. Semnificative sunt, n acela i sens, cuvintele lui Cavour: Unirea Principatelor i consultarea votului poporului este nceputul unei ere nou n sistemul politic al Europei4. Exist , ns , i opinii care consider politica faptului mplinit o exagerare, o specula ie a istoriografiei. Referindu-se la momentul instaur rii dinastiei str ine pe tronul Romniei, C. R dulescu-Motru aprecia c Adev rul adev rat este cu totul altul. Autoritatea faptului ndeplinit n anul 1866 vine de la mprejurarea, c acei care ar fi putut mpiedica faptul n-au voit-o sau n-au putut-o face. A a este totdeauna cazul

David Mitrany, Rumania: Her History and Politics, n: Arnold J. Toynbee, D. Mitrany, D.G. Hogarth, The Balkans. A History of Bulgaria, Serbia, Greece, Rumania, Turkey, Oxford, 1915, apud Romnii la 1859 II, Bucure ti, 1984, p.419. 2 Vezi: Leonid Boicu, Diploma ia european i triumful cauzei romne (1856-1859), Ia i, 1978; Dan Berindei, Epoca Unirii, Bucure ti, 1979; Gh. Cliveti, Romnia i Puterile Garante. 1856-1878, Ia i, 1988; Gh. Platon, Istoria modern a Romniei, Bucure ti, 1985 .a. 3 N. Iorga, Locul Romnilor n Istoria Universal , Edi ie ngrijit de Radu Constantinescu, Bucure ti, 1985, p.404; referindu-se la domnia lui Al.I. Cuza, N. Iorga apreciaz c : cel mai important act al acestui regim de fapt mplinit era perfec ionarea Unirii... (Ibidem, p. 405). 4 Dan Berindei, Epoca Unirii..., p.95.

faptului mplinit n istorie, ca i n via a omeneasc n general. Aceea ce se voie te i nu se mpiedic , se mpline te5. Seria faptelor mplinite, prezentate ca atare n istoriografia noastr , include: dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza; opera de consolidare a Unirii; secularizarea averilor m n stire ti; lovitura de stat din 2 mai 1864; 11 februarie 1866; aducerea prin ului str in; adoptarea Constitu iei de la 1866; proclamarea independen ei de stat a Romniei. Subscriem acelor opinii care acord o mare importan semnifica iilor interne i externe ale dorin elor Adun rilor ad-hoc de la Ia i i Bucure ti. Referindu-se la acest moment, Dan Berindei vorbe te de un prim fapt mplinit de care Europa a trebuit s ia cuno tin 6, iar Gh. Cliveti apreciaz c prin adoptarea mo iunilor unioniste nc din prim vara anului 1857, ca i prin proclamarea de adun rile ad-hoc a dorin elor fundamentale, romnii anun au deja politica faptului mplinit7. n fapt, Adun rile ad-hoc au stabilit un adev rat program de afirmare na ional , dep ind cu mult obiectivul stabilit de Congresul de la Paris. Forurile de la Ia i i Bucure ti a c ror maturitate politic poate fi comparat cu a oric rui for reprezentativ european8 realizau o deschidere c tre politica faptului mplinit. Aceste acte politice prezint o tr s tur comun : manifestarea voin ei romnilor din cele dou Principate, apoi din Romnia, de a- i decide singuri soarta, n confruntarea cu politica restrictiv a unor puteri europene, n special a puterilor vecine. Politica faptului mplinit reprezint reac ia factorilor politici din Romnia la hot rrile de cele mai multe ori nefavorabile pentru cauza romnilor puterilor garante (exprimate n congrese i conferin e interna ionale). Oamenii politici romni dovedeau astfel Europei c Romnia nu este un produs al diploma iei marilor puteri cum se afirma de c tre unele cancelarii europene care pot, deci, interveni oricnd n acest spa iu, i c na iunile mici pot s - i croiasc i singure drumul n istorie9.

C. R dulescu-Motru, Regele Carol I i Destinul Romniei (Discurs inut la Academia Romn , 26 mai 1939), n Din via a Regelui Carol I. M rturii, Bucure ti, 1939, p.273. Trebuie men ionat c autorul discursului comb tea ideea faptului mplinit i pentru a pune mai mult n lumin meritele lui Carol I: Autoritatea faptului mplinit nu venea, a adar, din repezeala cu care s-au mplinit formele instaur rii pe tron a Prin ului, ci din nsu irile nn scute ale acestuia. Faptul s-a mplinit, fiindc Prin ul Carol I a fost b rbatul potrivit mprejur rilor prin care trecea neamul romnesc la 1866 (Ibidem, p.275). 6 Autorul noteaz : Faptele mplinite au marcat, ncepnd din 1857, istoria modern a romnilor. Marile puteri au fost puse n fa a unor rezolv ri de situa ii i au trebuit s le accepte. Drumul nu a fost u or, au existat i riscuri, dar destoinica mbinare a curajului i ndr znelii cu sim ul posibilului a asigurat succesiv i ireversibil drumul ascendent al na iunii moderne romne (Dan Berindei, Societatea romneasc ..., p.186). 7 Gh. Cliveti, op.cit., p.50. 8 L. Boicu, op.cit., p.116-117. 9 O posibil defini ie g sim la Gh. Cliveti: ...Politica faptului mplinit ni s-a dezv luit aproape de la sine drept principala modalitate de raportare a romnilor fa de regimul de garan ie colectiv , izbnzile de la 1859 sau 1866 nsemnnd tot attea momente de violare a ordinei garantate i de sfidare a atitudinii n colectiv a naltelor cur i . (Gh. Cliveti, op.cit., p.14).

Avnd n vedere importan a major pentru evolu ia istoriei noastre moderne, dar i necesitatea exemplific rii, st ruim asupra a dou dintre aceste acte istorice: dubla alegere a domnitorului Al.I. Cuza i proclamarea Independen ei de stat a Romniei. Alegerea lui Al.I. Cuza ca domn n ambele Principate a reprezentat o solu ie inteligent i curajoas a romnilor, pentru situa ia creat prin hot rrile Conferin ei de la Paris. Faptul mplinit de romni a surprins i a derutat complet diploma ia, care nu se a tepta deloc la acest rezultat (exist i opinii contrare n.ns., Gh.I.), dup cum sesiza J. Jooris, diplomat belgian la Constantinopol10. Alte m rturii ale vremii completeaz aceast imagine asupra evenimentului istoric: Solu ia att de extraordinar 11; abila i ndr znea a ac iune politic 12; o victorie rar ntlnit n istorie13; norocita inspirare14. Aceast tr s tur de originalitate este nt rit de natura i nota comun a sentimentelor care au nso it vestea evenimentelor de la Ia i i Bucure ti15: la Viena, surpriz i cea mai mare uimire; la Constantinopol, stupefac ie i uimire, accelernd deruta; la Paris, surpriz i admira ie; la Petersburg, o destul de mare surpriz . Invocnd acest moment istoric, ca exemplu de maturitate politic ce trebuia urmat de Parlamentul Romniei I.C. Br tianu declara n Adunarea Deputa ilor, la 1 iunie 1883, cu prilejul dezbaterii modific rilor Constitu iei: Mi-aduc aminte cnd am ales pe Cuza Domn, c nu numai na iunile cele mai tinere dar chiar Englitera a r mas nm rmurit de abilitatea noastr politic , c am putut s nl tur m un tratat impus de Europa ntreag . i de atunci, tot cam a a am urmat i de aceea am ajuns aici16. La peste un secol distan de aceste evenimente, istoricul Kenneth Johnstone aprecia c romnii au dat dovad de [...] ndr zneal , r bdare i coordonare n eleapt , astfel c Tn rul stat i-a demonstrat n mod conving tor att spiritul independent, ct i abilitatea politic de a trage foloase de pe urma deosebirilor de vederi i a rivalit ilor dintre puteri17. Constituirea statului romn modern i opera reformatoare din timpul domniei lui Al.I. Cuza au creat bazele moderniz rii societ ii, afirmnd Romnia ca stat european; la aceasta a contribuit i politica extern activ i curajoas a domnitorului Unirii. Au fost astfel preg tite condi iile pentru cucerirea independen ei statului romn. Momentul cuceririi independen ei de stat se nscrie pe acelea i coordonate ale evolu iei raportului dintre factorii interni i cei externi. Dup redeschiderea crizei
10 11

Gh. Platon, Ecoul interna ional al Unirii, n Cuza-Vod . In Memoriam, Ia i, 1973, p.196. Aprecierea apar ine lui R.G. Colquhoun, consulul Angliei la Bucure ti, citat n Serban R dulescu-Zoner, Valeriu Stan, Alegerea lui Cuza o manifestare cu adev rat na ional , Magazin Istoric, 1/1984, p.28. 12 Magazin Istoric, 1/1984, p.26. 13 Revista maghiar Koloszvari Kosolony din 27 februarie 1859, n Magazin Istoric, 1/1984, p.25. 14 Cezar Bolliac, Prin str in, n Gndirea social-politic despre Unire (1859), Bucure ti, 1966, p. 263. 15 Gh. Platon, O problem de interes i de onoare pentru Europa, Magazin Istoric, 1/1984, p.36. 16 I.C. Br tianu, Acte i cuvnt ri, VIII, Bucure ti, 1939, p.199. 17 Kenneth Johnstone, Locul Romnilor n istoria european , n Lupta romnilor pentru f urirea statului na ional unitar n istoriografia contemporan , Bucure ti, 1983, p.280.

orientale, condi iile interna ionale erau nefavorabile Romniei. La ac iunea diplomatic a Ministerului de Externe, din ianuarie 1876, prin care se sondau opinia puterilor garante asupra proclam rii independen ei i asigur rii neutralit ii, acestea nu au promis sprijinul politic solicitat. Mai mult, reac ia a fost uneori chiar ostil . n acest sens, Novicov, ambasadorul Rusiei la Viena, declara deschis lui Gh. Costaforu, agentul Romniei n aceast capital : tim c nu primi i pozi iunea ce vi s-a f cut prin tratatul de la Paris i c vre i independen a [...] ns niciodat puterile nu vor consim i s strice opera lor [...] pentru pl cerea d-voastr i azi mai pu in dect oricnd18. Aceea i atitudine din partea Austro-Ungariei i Angliei19; agentul diplomatic al Romniei la Viena, Ion B l ceanu, informa Ministerul de Externe c , referindu-se la independen a proclamat de Parlamentul Romniei, contele Gyula A. Andrassy, ministrul de Externe austriac, a declarat: Att timp ct nu va fi un drept nou, vechiul drept subzist pentru el, dar c n fapt Austria nu se va pronun a dect dup r zboi i c a recomandat celorlalte puteri, inclusiv Rusiei, s - i rezerve opinia lor pn atunci; iar agentul diplomatic al Romniei la Paris, Calimachi-Catargi, informa c l-a anun at pe ambasadorul Angliei de la Paris despre proclamarea independen ei de stat a Romniei, i acesta s-a ab inut de la orice apreciere. Atitudinea factorilor politici de la Bucure ti a fost prompt i hot rt . O probeaz , ntre altele, declara ia lui I.C. Br tianu n fa a Parlamentului: ... dac toate puterile din Europa [...] ar zice c Romnia s fie provincie turceasc , noi s nu suferim una ca asta; a fost naintat puterilor o vehement not de protest, iar n ntreaga ar s-au desf urat ample manifesta ii antiotomane, n care se cerea rezisten a armat 20. Nici chiar Rusia, care semnase Conven ia din aprilie 1877, nu era dispus pe linia unei vechi tradi ii s respecte suveranitatea Romniei. Armata rus a trecut frontiera f r a informa guvernul romn. Marele Duce Nicolae a adresat ca n vremuri trecute o proclama ie c tre poporul romn; la reac ia ferm a domnitorului Carol I i a guvernului romn, diploma ia rus a oferit... diverse explica ii21. n acest context interna ional nefavorabil, proclamarea Independen ei, la 9 mai 1877, reprezint un moment de manifestare energic a voin ei na ionale, a hot rrii factorilor politici, a poporului romn de a cuceri cu for a armelor dreptul la o via liber . Europa i n primul rnd puterile garante fusese, din nou, pus de romni n fa a unui fapt mplinit. De i reac ia cancelariilor europene a fost re inut sau chiar ostil , marile puteri au fost nevoite s recunoasc contribu ia adus de Romnia la ob inerea victoriei n r zboiul din anii 1877-1878. Faptele de vitejie ale osta ilor romni r spl tite i de

N. Ad niloaie, Independen a na ional a Romniei, Bucure ti, 1986, p.114. Cronica particip rii armatei romne la r zboiul pentru independen . 1877-1878, Bucure ti, 1977, p.122. 20 N. Ad niloaie, op.cit., p.139 i urm. 21 Ibidem, p.168-169.
19

18

arul Rusiei cu 25 000 medalii s-au bucurat de un larg ecou european22, contribuind la cunoa terea Romniei n Europa i n lume. Cucerirea independen ei de stat a nsemnat o schimbare fundamental pentru pozi ia statului romn n concertul statelor Europei. Au fost create acum condi iile pentru consolidarea sistemului politico-institu ional al c rui rol a sporit n mod evident n procesul dezvolt rii social-economice , pentru promovarea unei politici corespunz toare intereselor rii, pentru accelerarea procesului de modernizare a societ ii, de realizare ca obiectiv suprem a premiselor des vr irii statului na ional unitar romn. nl turarea suzeranit ii otomane i a regimului de garan ie colectiv , impus de marile puteri, au ng duit realizarea unui salt calitativ, care aducea dup sine o schimbare de esen n ceea ce prive te pozi ia statului romn, prin trecerea de la starea de autonomie la condi ia superioar a independen ei, factor decisiv n stimularea energiilor i dezvoltarea rii. Procesul de integrare a Romniei n Europa vremii se intensific , cuprinde noi laturi i aspecte ale vie ii social-economice i culturale. O consecin important a cuceririi independen ei de stat, a consolid rii statului romn, a fost proclamarea Regatului, n martie 1881, act politic ce poate fi inclus n categoria faptului mplinit. Pentru c , Romnia, de i independent , suporta nc urm rile Congresului de la Berlin, iar ca stat mic, situat ntr-o zon geo-politic deosebit de complex , se confrunta cu noi presiuni economice i politice. Dintre acestea, cele mai intense i periculoase veneau din partea Austro-Ungariei, care avea ca obiective imediate satisfacerea intereselor n problema Dun rii i garan ii pentru temporizarea mi c rii na ionale din Transilvania i Bucovina23. Reprezentantul Austro-Ungariei la Bucure ti, Hoyos, sf tuia pe I.C. Br tianu s amne proclamarea Regatului pn la clarificarea problemei Dun rii24 i ncerca s impun garan ii c aceast schimbare de statut a Romniei nu va stimula lupta na ional a romnilor din Austro-Ungaria25. F r a mai a tepta acordul Austro-Ungariei dorit pentru a evita previzibile complica ii diplomatice , guvernul de la Bucure ti a proclamat Regatul la 14 martie 1881 (stil vechi) dovedind, nc o dat , voin a i fermitatea factorilor politici din Romnia de a nf ptui obiectivele politicii na ionale. De i problema proclam rii Regatului fusese discutat n sferele politice interne i externe, momentul i maniera n care s-a realizat a surprins, cel pu in pe cei mai interesa i i ngrijora i: oamenii politici din Austro-Ungaria. Acela i Hoyos, care presim ise nc din februarie n urma unei convorbiri cu primul ministru romn c guvernul de la Bucure ti inten iona s pun Europa n fa a unui fapt mplinit, scria la Viena c proclamarea Regatului a venit pe nea teptate26.

N. Ciachir, R zboiul pentru independen a Romniei n contextul european (1875-1878), Bucure ti, 1977, p.211-223. 23 Gh. Nicolae C zan, erban R dulescu-Zoner, Romnia i Tripla Alian , Bucure ti, 1979, p.50 i urm. 24 Mai clar dect att nici c se putea. Dun rea contra Regat (Ibidem, p.55). 25 Teodor Pavel, Mi carea Romnilor pentru Unitate Na ional i Diploma ia Puterilor Centrale (1878-1895), I, Timi oara, 1979, p.62. 26 Gh. Nicolae C zan, erban R dulescu-Zoner, op.cit., p.56-57.

22

Gndit la Bucure ti i perceput n afar , n primul rnd n Austro-Ungaria, ca un fapt mplinit, evenimentul din martie 1881 poate fi socotit ca un act politic situat n prelungirea politicii faptului mplinit.
*

Desf urarea evenimentelor nscrise n seria politicii faptului mplinit, modalit ile de ac iune alese de factorii politici din Principate, apoi din Romnia, pentru a asigura afirmarea rii n Europa, consolidarea pozi iilor n cadrul rela iilor interna ionale, permit a se vorbi de un exemplu romnesc n secolul na ionalit ilor. Romnii au fost originali pentru c , n limitele rigide ale ordinii impuse de marile puteri, au reu it, n urma unor analize lucide a situa iilor politice manifestnd, totodat , o anumit ndr zneal , dat de credin a n legitimitatea cauzei s mplineasc obiectivele luptei na ionale. Factorii politici nu au speculat i nu au profitat de diverse conjuncturi politice europene, ci au urm rit cu credin i perseveren obiectivele lor politice, for nd uneori ritmul istoriei, ac ionnd cu energie i realism politic, ntr-un context interna ional de cele mai multe ori nefavorabil. Actele politice nscrise n seria faptului mplinit s-au bucurat cu excep ia celui din 11 februarie 1866 de un larg sprijin popular, nt rind originalitatea conferit de c tre romni acestui gen de ac iune politic . Manifestarea cu intensitate sporit a con tiin ei na ionale n ace ti ani a fost remarcat i de c tre observatorii str ini. O probeaz , ntre altele, unul din memoriile naintate n anul 1862 de c tre baronul Adolphe DAvril, de la Direc ia politic a Ministerului de externe al Fran ei. Acesta nota: Moldo-valahii au o latur foarte interesant . Este persisten a abia de crezut, cu care i-au p strat na ionalitatea. Dup patru secole de dezastre, invazii, ocupa ii, tentative de slavizare i de grecizare, cu toate asalturile terorii i seduc iei, cu tot protectoratul rusesc, ei sunt ast zi ceea ce erau cnd istoria i arat pentru prima oar . Cu alte cuvinte, nici slavi, nici greci, nici germani, ci neolatini i chiar na ionalitatea lor este ast zi mai de nenvins i mai hot rt cum nu era n epoca eroic a istoriei lor. Aceast persisten , aceast soliditate, este o calitate incontestabil . Ceea ce trebuie la Dun rea de Jos, este o na ionalitate robust . Or, este evident c moldo-valahii sunt de minune, ap i s mplineasc acest lucru27.

D. Iv nescu, Diploma i str ini despre Alexandru Ioan Cuza i Unirea Principatelor, n Romnii n Istoria Universal (coordonatori: I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian), III1, Ia i, 1988, p.232.

27

Tema II Tradi ie i nnoire n regimul constitu ional


Dup parcurgerea acestei teme ve i nv a: .Constitu ia de la 866 2.Partidele politice de guvern mnt 3.Mecanismul guverm rii 4. Monarhia 5.Via a parlamentar . Regimul politic. Politicianismul 6.Regimul consritu ional dup Marea Unire 1. Constitu ia de la 866 Sistemul politic al Romniei moderne are la baz Constitu ia votat de Adunarea Constituant la 30 iunie 1866 i promulgat de Carol I la 1 iulie 1866. O prim problem ce se impune a fi discutat este cea privind izvoarele Constitu iei. Concluzia cercet rilor mai vechi28, ca i a celor mai noi29, este c legea fundamental adoptat la 1866 i are originile n tradi ia legislativ a perioadei deschise de Revolu ia lui Tudor Vladimirescu i n mod deosebit n programele de la 1848, ale c ror idei au fost incluse n proiectul de Constitu ie al Comisiei Centrale de la Foc ani. Constitu ia de la 1866 a ncorporat i realiz rile constitu ionale apar innd domniei lui Al.I. Cuza, fapt ce dovede te, o dat n plus, c aceast lege fundamental corespundea necesit ilor de dezvoltare a Romniei, necesit i asem n toare cu ale oric rui stat care p ea pe calea moderniz rii. Raportarea la constitu iile burgheze ale Europei, inclusiv la cea belgian , una dintre cele mai avansate n principii nu putea fi dect fireasc ; faptul nu justific aprecierile privind copierea modelului belgian. De asemenea, cei care au sus inut c noua lege fundamental nu corespundea stadiului de dezvoltare a rii au f cut-o din necunoa terea situa iei reale (este vorba de autori str ini)30 sau din precise interese politice.

Ioan C. Filitti, Izvoarele Constitu iei de la 1866 (Originile democra iei romne), Bucure ti, 1934. 29 Angela Banciu, Rolul Constitu iei de la 1923 n consolidarea unit ii na ionale (Evolu ia problemei constitu ionale n Romnia interbelic ), Bucure ti, 1988. 30 Spre exemplu, A. Tibal scria: Constitu ia romneasc din 1866, care a r mas n vigoare mai mult de o jum tate de secol, era, ca i modelul s u belgian, foarte liberal i, de asemenea, foarte democratic ... Impregnat de ideile occidentale, dar ea nu exista dect pe hrtie, vreau s spun c nu se ntlneau n ar nici unele din condi iile sociale, politice i morale necesare pentru ca ea s func ioneze cu adev rat n practic (Andre Tibal, Problmes politiques contemporaines dEurope orientale, Paris, 1930, p.3); v. pe larg Gh. Iacob, C t lin Turliuc, Via a politic din Romnia modern . Opinii n istoriografia str in , n Romnii n Istoria Universal (coordonatori: I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian), III1, Ia i, 1988).

28

Constitu ia de la 1866 a fost elaborat i votat n condi ii interne deosebit de complexe. Dezbaterile asupra principiilor i prevederilor sale au fost aprinse, ntruct liberalii i conservatorii ncercau s - i impun propriile concep ii asupra organiz rii regimului constitu ional. n elegerea realizat ntre cele dou grup ri politice, cu scopul detron rii lui Al.I. Cuza, i consumase valabilitatea. Confruntarea asupra direc iilor, c ilor i mai ales asupra ritmului dezvolt rii rii continu i cu mai mare intensitate, avnd, pentru nceput, ca principal tem Constitu ia31. F r a insista asupra con inutului dezbaterilor prezentate pe larg n istoriografie , men ion m c cele mai aprinse discu ii s-au purtat, i nu ntmpl tor, asupra sistemului parlamentar, a sistemului electoral, a procedurii de votare a bugetului .a. Constitu ia avea 8 titluri32: Despre teritoriul romn (Romniei din 1884); Despre drepturile romnilor; Despre puterile Statului; Despre Finan e; Despre puterea armat ; Dispozi iuni generale; Despre revizuirea Constitu iunii; Dispozi iuni tranzitorii i suplimentare. Prin Constitu ie erau consacrate principiul suveranit ii na ionale, principiul monarhiei ereditare, principiul inviolabilit ii i neresponsabilit ii monarhului, principiul guvern rii reprezentative, principiul separa iei puterilor n stat, cel al responsabilit ii mini trilor33 .a. De asemenea, erau garantate: egalitatea naintea legilor, deplina libertate a con tiin ei, a presei, a nv mntului, a ntrunirilor, inviolabilitatea domiciliului i a persoanei, dreptul de asociere; se interzicea reintroducerea pedepsei cu moartea, a cenzurii, a privilegiilor i monopolurilor de clas 34. n baza principiului separa iei puterilor n stat, puterea legislativ era exercitat colectiv de c tre Parlament (format din Adunarea Deputa ilor i Senat) i de Domn, puterea executiv era exercitat de Domn i de mini trii numi i i revoca i de el, iar cea judec toreasc de c tre cur i i tribunale. Proprietatea de orice natur era decretat sacr i inviolabil . Pentru a preveni pericolul unei noi reforme agrare, mo ierimea impune principiul c nimeni nu poate fi expropriat dect pentru cauz de utilitate public , legalmente constatat i dup o dreapt i prealabil desp gubire (art.19). Se prevedea, totodat , c Proprietatea dat ranilor prin legea rural i desp gubirea garantat proprietarilor prin acea lege nu vor putea fi niciodat atinse35.

Vezi, pe larg, Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian, I. Agrigoroaiei, Cum s-a nf ptuit Romnia modern , Ia i, 1993, p.101-133. 32 Constitu ia Romniei din 1866 (cu modific rile adoptate n 1879 i 1884), n Documentarul lucr rii: C. Bacalba a, Bucure tii de alt dat (1878-1884), Edi ie ngrijit de Aristi ia i Tiberiu Avramescu, Bucure ti, 1993, p.247-265. 33 Constitu ia Romniei din 1866..., p.251 i urm. 34 Ibidem, p.248-251. 35 Ibidem, p.249.

31

Normele sistemului electoral36 prev zute n titlul III poart pecetea concep iei conservatorilor asupra regimului constitu ional. Astfel, pentru alegerea deputa ilor, corpul electoral era mp r it n patru categorii, dup avere i, implicit, origine social . Colegiul I apar inea marilor proprietari, cu un venit mai mare de 300 galbeni; Colegiul II revenea proprietarilor rurali cu venituri ntre 100 i 300 galbeni; din Colegiul III f ceau parte comercian ii i industria ii cu patent , liber profesioni tii, ofi erii n retragere, profesorii i pensionarii statului. n aceste trei colegii votul era direct; n Colegiul IV, n care vota marea mas a r nimii, votul era indirect; 50 de aleg tori desemnau un delegat i to i delega ii dintr-un jude alegeau un deputat. La alegerile pentru Senat, corpul electoral era mp r it n dou colegii. Colegiul I era format din proprietari de fonduri rurale din jude , cu un venit funciar de cel pu in 300 de galbeni; Colegiul II era format din proprietarii de imobile din ora e i jude cu un venit pn la 300 de galbeni. Deputa ii se alegeau pentru 4 ani, iar senatorii pentru 8 ani; jum tate dintre senatori se rennoiau la 4 ani prin tragere la sor i. Senatorii ie i i puteau fi reale i. Puteau fi ale i deputa i cet enii de peste 25 de ani, iar senatori cei de peste 40 de ani, cu un venit de minimum 800 de galbeni37. Erau excepta i de la acest cens38: pre edin ii sau vicepre edin ii vreunei adun ri legislative; deputa ii care au f cut parte din 3 sesiuni; generalii; coloneii cu o vechime de 3 ani; fo ti mini tri sau agen i diplomatici; cei ce au ocupat timp de un an func iile de Pre edinte de Curte, Procuror General, Consilier la Curtea de Casa ie; cei cu diplom de doctor sau licen , de orice specialitate, care i-au exercitat profesiunea timp de 6 ani. Erau membri de drept ai Senatului Mo tenitorul tronului de la vrsta de 18 ani (cu vot deliberativ dup 25 de ani), mitropoli ii i episcopii. Membrii Senatului nu primeau nici o dota iune, nici indemnitate39. Constitu ia de la 1866 are, totodat , multiple implica ii i semnifica ii interna ionale. Marile puteri, prevalndu-se de regimul de garan ie colectiv , au ncercat s - i impun pozi ia n fa a factorilor politici, care preluaser conducerea dup abdicarea domnitorului Al.I. Cuza. A fost convocat o Conferin a reprezentan ilor puterilor garante la Paris; consulii acestora la Bucure ti au fost ns rcina i s recomande guvernului provizoriu renun area la orice ini iativ de politic intern i extern 40. Mai mult dect att, imperiile vecine au f cut preg tiri pentru o interven ie armat . Guvernul provizoriu a rezistat presiunilor externe, ac ionnd n conformitate cu interesele statului romn; a trecut la preg tirea alegerilor pentru Constituant , a ntreprins demersuri pentru aducerea Prin ului str in, a luat m suri pentru ap rarea securit ii statului41. Votarea Constitu iei a reprezentat un act politic care semnifica o schimbare esen ial n evolu ia raportului dintre factorii interni i cei externi, pas decisiv c tre nl turarea regimului de garan ie colectiv i a suzeranit ii otomane. Dorin a de
36 37

Ibidem, p. 252-257. Ibidem, p.256-257. 38 Ibidem, p.257. 39 Ibidem. 40 V. Russu, Constitu ia de la 1866 i ideea de independen , n Analele tiin ifice ale Universit ii Al.I.Cuza Ia i, Istorie, T. XXII, S.III a, 1976, p.13-14. 41 Istoria Romniei, IV, Bucure ti, 1964, p.525-528.

independen era exprimat cu claritate; n textul Constitu iei nu apare nici o referire la suzeranitatea Por ii sau regimul de garan ie colectiv . De asemenea, primul articol adopt n mod oficial denumirea de Romnia. Domnitorul are prerogative similare cu conduc torii statelor independente. Aceea i semnifica ie au prevederile referitoare la inviolabilitatea statului, respectarea integrit ii sale teritoriale, interzicerea trecerii oric rei armate str ine pe teritoriul Romniei, f r ncheierea unei conven ii42. Prin maniera n care a fost adoptat , prin prevederile sale, Constitu ia de la 1866 a asigurat un nou cadru pentru lupta for elor na ionale n vederea cuceririi independen ei depline. Concluzia general care se impune este aceea c legea fundamental votat la 1866 are un caracter esen ialmente burghez, reprezentnd un important factor de progres; cu toate lipsurile provenind din maniera n care a fost conceput , dar mai cu seam din neaplicarea i nc lcarea prevederilor sale, ea a stabilit un nou cadru de dezvoltare a rii, favoriznd procesul de modernizare, de integrare a Romniei n Europa capitalist a vremii. Constitu ia de la 1866 a fost modificat n dou rnduri pn la 1914. Prima dat , n octombrie 1879, cnd s-a modificat articolul 7, pentru a r spunde condi iilor impuse prin Tratatul de la Berlin. Prevederea conform c reia Numai str inii de rituri cre tine pot dobndi mp mntenirea a fost nlocuit cu o nou formulare, conform c reia Str inul, f r deosebire de religie, supus sau nesupus unei protec iuni str ine, poate dobndi mp mntenirea...; naturalizarea se f cea prin lege, individual43. A doua modificare are loc n anul 1884, cuprinznd articole referitoare la eful statului Rege din anul 1881 , la teritoriul rii, la regimul presei, sistemul electoral, p mnturile rurale.

2. Partidele politice de guvern mnt Secolul al XIX-lea se caracterizeaz printr-o permanent i intens confruntare de idei privind organizarea Romniei moderne; n cadrul acestei confrunt ri s-au manifestat dou curente de idei, liberalismul i conservatorismul, care vor domina frontul ideologic pn la primul r zboi mondial. Odat cu instaurarea regimului constitu ional, confruntarea dintre grup rile liberale i cele conservatoare se desf oar asupra direc iilor, c ilor i ritmului dezvolt rii rii, deci asupra strategiei construc iei societ ii moderne. Lupta pentru domina ie politic , pentru impunerea propriilor op iuni n evolu ia rii44, ca i necesitatea coordon rii luptei politice la nivelul ntregii ri vor determina treptata unificare a grup rilor politice liberale, respectiv conservatoare i constituirea celor dou
V. Russu, Constitu ia de la 1866..., p.17-18. Constitu ia Romniei din 1866..., p.248. 44 Vezi pe larg: V. Russu, Via a politic n Romnia (1866-1871), Tez de doctorat, Ia i, 1975.
43 42

10

partide politice de guvern mnt. Totodat , vor fi adoptate programe politice, ca rezultat al procesului de clarificare doctrinar , de apropiere pe terenul metodelor i mijloacelor luptei politice. Istoriografia consider , aproape n unanimitate, c na terea Partidului Na ional Liberal s-a consumat n iunie 1875, iar cea a Partidului Conservator n februarie 1880, cnd un mare num r de frunta i ai grup rilor liberale i conservatoare au semnat programele politice ale P.N.L., respectiv ale Partidului Conservator. ntre oamenii politici care au contribuit la constituirea P.N.L. s-au aflat: I.C.Br tianu, D. Br tianu, M. Kog lniceanu, I. Cmpineanu, Ion Ghica, D. Giani, C.A. Rosetti, M.C. Epureanu, E. St tescu, A.G. Golescu, C. Gr di teanu, D.A. Sturdza, George Vernescu, N. Fleva .a. Iar printre fondatorii Partidului Conservator, se reg seau: L. Catargiu, T. Maiorescu, P. Mavrogheni, V. Pogor, T. Rosetti, M.C. Epureanu (revenit de la liberali), general I.Em. Florescu, A., I. i N. Lahovari .a. Din momentul constituirii i pn la primul r zboi mondial evolu ia celor dou partide a urmat traiectorii diferite. Partidul Na ional Liberal i va consolida continuu structurile organizatorice, devenind cel mai puternic partid politic al rii. A cunoscut i disiden e45: Partidul Liberal Moderat, avnd ca membri marcan i pe V. Conta, Gr. Cob lcescu, Gr. Buicliu; Frac iunea liber i independent ; Liberalii sinceri condu i de G. Vernescu; Partidul Radical, creat de Gh. Panu; Gruparea drapelist n frunte cu P.S. Aurelian, care a atras n jurul s u pe Barbu tef nescu-Delavrancea, A.D. Xenopol, E. Costinescu, V. Lasc r, G. Mrzescu .a. Manifestarea acestor disiden e nu a afectat, ns , unitatea i for a P.N.L. Sunt mai multe explica ii: pe de o parte, doctrina i ac iunea politic a P.N.L. r spundea dorin elor marii majorit i a membrilor partidului; pe de alta, unele grup ri disidente reprezentau interese provinciale sau op iuni apropiate de programul liberal. Unele interese politice de moment, care au stat la originea disiden elor, au fost dep ite, liderii acestora revenind la matca partidului; al ii, ns , au trecut la conservatori. n evolu ia Partidului Conservator se constat o continu fr mntare organizatoric , o nl n uire de disensiuni, determinate att de interese politicoeconomice, dar nu mai pu in de interese i orgolii personale ale liderilor. Raporturile dintre vechii conservatori i junimi ti reflect cel mai bine aceast realitate. Totodat , trebuie subliniat c la criza intern a partidului a contribuit ntr-o mare m sur i inadaptabilitatea la noile necesit i ale societ ii. Organizarea Partidului Conservator Democrat, n anul 1908, sub conducerea lui Take Ionescu, care a avut o larg adeziune n rndul intelectualilor dar i a aleg torilor, n general, exprima necesitatea obiectiv a nnoirii, a adapt rii registrului tactic i a arsenalului doctrinar conservator. De-a lungul acestei perioade istorice, att liberalii ct i conservatorii au adoptat mai multe programe politice sau documente cu valoare programatic . Pentru liberali, cele mai semnificative programe i documente programatice, care marcheaz linia politic urmat de partid, sunt urm toarele:

45

Gh. Platon, Istoria modern a Romniei..., p.302-305.

11

Programul adoptat de Congresul presei liberale de la Ia i, n 8/20 noiembrie 1871 ; Programul publicat n iunie 187547; Manifestul c tre aleg tori, din 11 septembrie 188848; Programul Partidului Na ional Liberal dat la Ia i la 8/20 noiembrie 189249; Manifestul adresat rii n decembrie 190650; Manifestul Program al partidului din 191151; Scrisoare c tre Partidul Na ional Liberal semnat de I.I.C. Br tianu, n septembrie 191352.
46

Dintre programele i documentele cu valoare programatic ale conservatorilor, men ion m: Programul Partidului Conservator din 188053; Era Nou din 188154; Apelul c tre aleg tori din toamna anului 188855; Programul Partidului Conservator expus de c tre Gh.Gr. Cantacuzino, la 14 mai 1899 la Ia i56; Programul publicat la nceputul anului 190557; Programul prezentat de Petre P. Carp, naintea deschiderii sesiunii parlamentare din 191158; Programul Partidului Conservator, aprobat n edin a Comitetului Executiv al Partidului, n zilele de 11-14 decembrie 191359. Dup p rerea noastr 60, delimitarea celor dou curente de idei, liberalismul i conservatorismul, a fost urmat de cristalizarea unor doctrine, liberal , respectiv

A. Stan, Grup ri i curente politice n Romnia ntre Unire i Independen (1859-1877), Bucure ti, 1979, p.403. 47 Ibidem, p.411; vezi i A. Iordache, Sub zodia Strousberg. Via a politic din Romnia ntre 1871-1878, Bucure ti, 1991, p.143-144. 48 Dimitrie A. Sturdza, Partidul Na ional Liberal de la 1876 la 1888, Bucure ti, 1888, p.77. 49 Programul Partidului Na ional Liberal, Bucure ti, 1892. 50 Istoricul P.N.L. de la 1848 pn azi, Bucure ti, 1923, p.180-185. 51 Partidul Na ional Liberal, Manifestul-Program al Partidului, Bucure ti, 1911. 52 I.I.C. Br tianu, Discursurile..., publicate de George Fotino, vol. I-IV, Bucure ti, 1933, 1939, 1940; IV, p. 47-48. 53 Programul Partidului Conservator, Bucure ti, 1880. 54 P.P. Carp, Era nou . Discursuri parlamentare, Bucure ti, 1888. 55 C. Gane, P.P. Carp i locul s u n istoria politic a rii, I, Bucure ti, 1936, p.281. 56 Voin a na ional , XVI, nr. 4293, 21 mai/2 iunie 1889. 57 M. Iosa, Tr. Lungu, Via a politic n Romnia. 1899-1910, Bucure ti, 1977, p.128. 58 C. Gane, op.cit., II, p.411-412. 59 Programul Partidului Conservator, Bucure ti, 1913.

46

12

conservatoare, care au reprezentat suportul ideologic al celor dou partide politice de guvern mnt. A nega existen a unor doctrine n frontul ideologic al Romniei moderne mai ales dup 1878 nseamn a nega o dezbatere con tient , n func ie de interesele claselor conduc toare, asupra direc iilor, c ilor i ritmului dezvolt rii Romniei moderne, a explica, n ultim instan , ntregul proces de dezvoltare doar pe baza unor lupte strict politicianiste pentru putere a unor grupuri politice care i ziceau partide urm rind, n primul rnd, puterea i apoi impunerea unei anumite direc ii politice. Apreciem c formularea n programe politice, n discursurile parlamentare, n discursuri politice rostite cu diverse prilejuri n numeroase bro uri i articole din presa de partid etc., a concep iilor exprimate de cele dou partide privind dezvoltarea rii, privind marile probleme social-economice i politice, preocuparea liderilor pentru definirea unei doctrine, pentru delimitarea de cea a adversarului, reprezint suficiente dovezi de existen a unor doctrine politice pe deplin constituite. Este adev rat, nu avem pentru ace ti ani lucr ri doctrinare. Faptul ne apare ca firesc; perioada este relativ scurt , iar problematica societ ii deosebit de complex ; liderii politici i-au utilizat timpul i energia mai ales pentru activitatea practic i mai pu in pentru cea teoretic . Cu toate acestea, att liberalii ct i conservatorii s-au preocupat de problema suportului ideologic al partidelor, au ncercat s afirme i s defineasc propria doctrin politic , marcnd, totodat , elementele de diferen iere fa de doctrina advers . Oprindu-ne asupra liberalilor, not m mai nti opinia lui I.I.C. Br tianu, conform c reia un partid politic, pentru a- i ndeplini misiunea n stat, are nevoie (n afar de un trecut istoric i un conduc tor cu autoritate), de un program care s -i asigure viitorul61. Programul, sintetiznd doctrina, trebuia s includ , pe lng unele reforme i m suri imediate, i prevederi de perspectiv asupra chestiunilor celor mai importante ale vie ii social-economice, asigurndu-se astfel condi ii pentru preg tirea din timp a celor mai adecvate solu ii. O doctrin liberal s-a cristalizat o dat cu consolidarea pozi iilor P.N.L. n via a politic , fiind impus i de noile necesit i ale dezvolt rii societ ii, de ritmul rapid al transform rilor, de confruntarea cu for ele conservatoare. ntre direc iile programatice dominante ale doctrinei liberale se aflau: consolidarea politico-economic a rii; asigurarea independen ei politice prin crearea condi iilor unei reale independen e economice; nt rirea continu a pozi iilor economice i politice ale burgheziei, ceea ce presupunea intensificarea procesului de modernizare n toate domeniile vie ii socialeconomice; afirmarea elementului na ional. Trebuie remarcat coloratura na ional a gndirii politice liberale, tr s tur definitorie a liberalismului romnesc n epoca modern . Realizarea acestor obiective impunea o politic economic , caracterizat , n primul rnd, prin protec ia i ncurajarea industriei, dezvoltarea tuturor ramurilor sale, o participare condi ionat a capitalurilor str ine, un tarif vamal protec ionist, o politic financiar echilibrat i prudent .a. Doctrina liberal a fost sintetizat n cunoscuta lozinc prin noi n ine; exprimat i nainte de 1877, aceasta devine dup cucerirea independen ei de stat
Gh. Iacob, Observa ii asupra vie ii politice din Romnia dup cucerirea independen ei de stat. Aspecte privind terminologia, n Istorie i Civiliza ie (coordonatori: I. Todera cu, I. Agrigoroaiei), Ia i, 1988. 61 I.I.C. Br tianu, Discursurile..., II, p.4.
60

13

deviza partidului, ntr-un cuvnt leit-motivul doctrinei liberale, o arm de lupt mpotriva conservatorilor. Mai trziu, I. Gh. Duca definea deviza prin noi n ine ca o politic economic na ional , care nu este o politic de exclusivism i de ovinism, care nu este o politic care s ndep rteze participarea capitalurilor str ine, dar care este o politic care vrea, n primul rnd, s dezvolte for ele economice ale rii prin propriile noastre mijloace62. Prin noi n ine simboliza programul unei burghezii n plin proces de afirmare, con tient c nt rirea for ei sale politice depindea de consolidarea ntregii economii, obiectiv realizabil, n primul rnd, prin eforturi proprii. Prin noi n ine s-a concretizat printr-o politic vamal protec ionist , aplicat ncepnd cu anul 1886, prin ncurajarea industriei na ionale ac iune n care un rol deosebit revine legii din 1887 prin stabilirea unor condi ii restrictive pentru capitalurile str ine, prin nfiin area B ncii Na ionale i a altor b nci, organizarea Casei Rurale, r scump rarea c ilor ferate i a unor monopoluri apar innd capitali tilor str ini .a. Consolidarea i dezvoltarea social-economic i politic a rii impuneau solu ionarea problemei agrare, care devenise cronic , afectnd soarta a peste 80% din popula ie i, prin aceasta, influen nd direct procesul de modernizare urm rit de liberali. Ace tia recuno teau existen a unei probleme agrare63, dar, n acela i timp, s-au declarat permanent ap r tori ai propriet ii64 i, ca urmare, pn la 1907, principala solu ie formulat este cea a vnz rii de p mnturi din domeniile statului65, ranii urmnd a fi sus inu i mai ales prin credite66. De altfel, nici dup 1907, pn la 1913, nu se nregistreaz modific ri prea mari n privin a solu iilor pentru problema agrar . Propunerea unei noi reforme agrare i a unei reforme electorale, n septembrie 1913, trebuie n eleas ntr-o viziune complex , avnd n vedere totalitatea factorilor care au determinat-o. Propunerea noilor reforme, care presupunea convocarea Constituantei, semnifica o schimbare esen ial n raportul de for e politico-economice n favoarea burgheziei, a Partidului Na ional Liberal. Totodat , trebuie avut n vedere i contextul istoric dat: eficien a slab a legisla iei adoptate dup 1907, agravarea situa iei r nimii i, de aici, intensificarea luptei pentru p mnt i teama claselor conduc toare de o nou

I.G. Duca, Consecin ele r zboiului i dezvoltarea intern neatrn rii. 1877-1878, Bucure ti, 1927, p.150.
63

62

n urma lui, n R zboiul

Vintil I. Br tianu, Menirea Partidului Na ional Liberal, Bucure ti, 1906, p.32; V. Lasc r, Discurs n Senat, 1 martie 1904, n Discursuri politice, II, Bucure ti, 1912, p.806-816; M.G. Orleanu, Discurs n Senat, 14 dec. 1905, n Supliment la Voin a Na ional , XXIII, nr.6204, 13/26 ian. 1906; Voin a Na ional , XXIV, nr. 6489, 10/23 ianuarie 1907, .a. V. Lasc r, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 25 februarie 1898, n: Discursuri politice, I, Bucure ti, 1912, p.298; I.I.C. Br tianu, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 18 martie 1905, n Discursurile..., II, p.137; Vintil I. Br tianu, Scrieri i cuvnt ri, I-III, Bucure ti, 1937-1940, I, p.212.
65 66 64

Istoricul P.N.L. de la 1848 pn azi..., p.163.

G.D. Creang , Proprietatea rural i chestiunea r neasc , Bucure ti, 1905, p.49-51; I.I.C. Br tianu, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 4 martie 1905, n Discursurile..., II, p.124; Discurs la o ntrunire liberal , 26 ianuarie 1905, n Discursurile..., II, p.86.

14

r scoal ; agravarea situa iei interna ionale, care impunea luarea de m suri urgente pentru a g si ara preg tit n vederea evenimentelor ce se anun au67 .a. n concep ia liberalilor, democratizarea societ ii cuprinde o sfer larg de fenomene, ntre care l rgirea cadrului de participare la via a politic , respectarea legalit ii domnia legilor , lupta mpotriva practicilor politicianiste .a. Cea mai important direc ie a democratiz rii o reprezenta l rgirea dreptului de vot. Preocupare permanent a P.N.L. cu scopul de a- i nt ri pozi ia n via a politic i ca instrument de lupt mpotriva conservatorilor democratizarea a fost impus i de noile realit i ale vremii. Cu toate acestea, liberalii au imprimat un ritm lent procesului de democratizare; faptul se explic prin interesele oligarhiei liberale de men ionat caracterul limitat al reformei sistemului electoral din anul 1884, pozi ia conducerii partidului n privin a libert ii presei de a monopoliza puterea politic i economic , prin opozi ia conservatorilor, prin re inerile manifestate fa de participarea unor clase i p turi sociale la via a politic . Fideli acestei atitudini moderate, de i au luat n discu ie cu mai multe prilejuri inclusiv n programul adoptat n 1892 i apoi la sfr itul anului 1895, n cadrul unei comisii special constituite n acest sens68 problema l rgirii dreptului de vot, liberalii apreciau c nu sosise nc momentul unei reforme, ntruct masele nu erau preg tite s o primeasc . Din acest punct de vedere, chiar dac motiva ia liberalilor este mai pu in rigid dect a conservatorilor, pozi iile sunt apropiate. Abia n anul 1913, liberalii au nscris n program o nou reform electoral . Preocuparea liderilor liberali pentru definirea doctrinei partidului s-a manifestat i prin sublinierea elementelor de demarca ie fa de doctrina conservatoare. Analiznd politica economic i financiar a celor dou partide, G.D. Creang concluziona c divergen ele zilnice se datorau unei mari deosebiri de principii i de proceduri practice69, iar D.A. Sturdza aprecia c deosebirea consta mai ales i mai principal n chestiunile interne70. Politicienii liberali atr geau aten ia asupra necesit ii ca fiecare partid s fie fidel doctrinei sale, att n afirmarea ideilor, ct i n aplicarea lor, explicndu- i dezacordul fa de cei care negau deosebirile de principii ntre partide71. Comb tnd o astfel de manifestare, pe care o imputa mai ales junimi tilor, acuza i de a fi liberali n vorbe, dar conservatori n fapte, Eugen St tescu sus inea, n anul 1886, c trebuie s vorbim limbajul care este n acord cu ideile i scopurile noastre i s c ut m ca faptele s r spund vorbelor i f g duielilor. S restabilim astfel
Vintil I. Br tianu, Crize de stat. 1901-1907-1913, Bucure ti, 1913, p.20-21; I.G. Duca, Amintiri politice, Mnchen 1982, III, p.141; Idem, Politica noastr extern , Bucure ti, 1913, p.32; Ecaterina Negruzzi, R zboaiele balcanice i problema agrar n Romnia, AIIAI, XVII, 1980; Al. Marghiloman, Note politice, I, Bucure ti, 1927, p.62, 147; Al.I. Teodorescu, I.C. Br tianu i Fiii s i, Ionel i Vintil , Bucure ti, 1938, p.46; C. Stere, Cauzele mi c rilor agrare, n Scrieri, Bucure ti, 1979, p.435. 68 M. Iosa, ncerc ri de modificare a Legii electorale n ultimul deceniu al secolului al XIXlea, n RI, tom. XXX, nr.8/1977, p.1422. 69 G.D. Creang , Politica economic i financiar a partidelor noastre de guvern mnt, Bucure ti, 1912, p.4 i urm. 70 D.A. Sturdza, R spunsurile... la ntreb rile din Camer i Senat, aprilie i mai 1898, Bucure ti, 1898, p.26. 71 T ria noastr , n Voin a Na ional , XVI, nr.428, 6/18 mai 1899.
67

15

ordinea psihologic a partidelor i s facem s nceteze aceast anarhie i confuziune de idei care z p cesc lumea i o fac s nu mai tie ce s mai cread i n cine s mai cread 72. Astfel de lu ri de pozi ie semnific dorin a liderilor liberali de a eviden ia diferen ele de op iune ntre cele dou partide asupra dezvolt rii societ ii i, totodat , din interese politicianiste, de a argumenta critica adversarilor politici. i conservatorii erau preocupa i de necesitatea definirii unei doctrine, de raportare la cea liberal . Asupra acestui subiect, dezbateri interesante au loc n anul 1881. Faptul nu este ntmpl tor. Conservatorii apreciau c dup proclamarea Regatului, ntruct se mplinise programul stabilit la 1857 de Adun rile ad-hoc, era necesar stabilirea unor noi obiective programatice. Acuznd pe liberali de lipsa unui program, n luna martie 1881, Titu Maiorescu punea problema , ntr-un articol din ziarul Timpul asupra deosebirilor de principii dintre liberali i conservatori73. A urmat discursul lui P.P. Carp, cu ocazia discut rii bugetului, care indica direc iile principale pe care trebuiau s le urmeze conservatorii n procesul de dezvoltare a rii. Cu acest prilej i apoi cu numeroase altele P.P. Carp va st rui asupra necesit ii ca partidele politice s se bazeze pe doctrine clar stabilite i, totodat , deschise nnoirilor societ ii. n viziunea liderului conservator era necesar afirmarea unor noi forma iuni politice, care s se produc pe baze de legi pozitive, de idei nu doctrinare... de idei practice i bine codificate...74, c ci legea progresului cere ca, conform cu mersul timpului, s nasc noi idei i noi aspira iuni, n snul chiar a partidelor75. Se poate vorbi de un partid doar atunci cnd oamenii se ncheag n jurul unor idei, mai presus de apetituri, mai presus de interesele individuale ale fiec ruia76. n acela i sens, N. Filipescu, aprecia c mai presus de un program de reforme practice, un partid trebuie s aibe o filosofie, o doctrin , cteva tendin e generale, care alimenteaz ca un izvor nesecat programele de ocazie i alc tuiesc cheagul cel mai puternic al partidelor politice77. Referitor la cristalizarea doctrinei conservatoare, trebuie s men ion m faptul c fondul de idei tradi ional al conservatorilor a fost sus inut i completat de junimi ti. Evolu ia n plan organizatoric a raporturilor dintre aripa tradi ional a partidului i gruparea junimist a fost sinuoas cunoscnd apropieri, fuziuni, disensiuni dar, n plan doctrinar, fondul este comun, junimi tilor revenindu-le chiar un rol important n definirea unor principii i concepte asupra problematicii social-economice i politice, n func ie de noile necesit i ale dezvolt rii rii. Principalul obiectiv programatic al doctrinei conservatoare prive te asigurarea dezvolt rii rii n conformitate cu interesele mo ierimii. Con tien i de noile necesit i
E. St tescu, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 1 dec. 1886, n D.A.D., 1886/1887, p.23. 73 E. Lovinescu, Titu Maiorescu, Bucure ti, 1972, p.346. 74 P.P. Carp, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 28 martie 1888, n D.A.D., 1887/1888, p.319. 75 Idem, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 26 noiembrie 1889, n D.A.D., 1899/1900, p.44. 76 C. Gane, op.cit., II, p.461. 77 N. Filipescu, Discurs la Cercul de Studii al Partidului Conservator, 23 martie 1897, n C tre un nou ideal, Bucure ti, 1898, p.143.
72

16

ale rii, de imperativul adapt rii78, ei vedeau modernizarea n spirit conservator, adic ntr-un ritm temporizat, care s nu pericliteze pozi iile economice i politice ale mo ierimii. Fiind adep ii c ii evolutive, urm reau asigurarea unei dezvolt ri lente a structurilor economice i social-politice, evitndu-se zguduirile sociale. P.P. Carp, criticnd libert ile introduse de liberali, declara n Adunarea Deputa ilor, la 4 decembrie 1884: Cu sistemul acesta mergem din zguduire n zguduire i ca rezultat final ajungem la ura dintre clase...79. Iar Al. Marghiloman sus inea o astfel de idee i n anul 1921: doctrina conservatoare este aceea care ine drept un adev r istoric c progresul real, durabil, nu se poate face prin salturi; c el nu poate fi deci dect rezultatul unei leg turi armonioase a trecutului cu prezentul...80. Pentru conservatori deviza era ap rarea cadrului social-economic i politic existent; ideea era formulat r spicat n ziarul Timpul: Nu ne-a fost nicicnd ru ine de a ne intitula conservatori, de vreme ce voim a p stra i ara i libert ile i avutul i aptitudinile poporului romnesc; voim s le p str m i s le ntindem, preservndu-le de primejdiile despotismului pe de o parte, ale demagogiei pe de alta81. Pentru acela i Al. Marghiloman, conservarea societ ii nsemna nici o atingere a Constitu iei nici o l ire de drept de vot, respectarea propriet ii82, iar pentru N. Filipescu, n eleapt i nceat evolu ie, care ne va permite s facem totodat educa ia rii83. Deci, o viziune n conformitate cu lozinca lui Lasc r Catargiu: Dac se poate da, dar numai dac se poate84. Conservatorilor, ca reprezentan i ai mo ierimii, continuatorii vechilor tradi ii boiere ti, li se p rea firesc ca sarcina dezvolt rii pe noi trepte a societ ii n cadrul men ionat s le revin lor, care trebuiau s aib o mare preponderen asupra afacerilor publice85. Din aceast perspectiv , pentru mo ierime i partidul conservator, problema industrializ rii a reprezentat un adev rat test de adaptabilitate la necesit ile dezvolt rii i moderniz rii. n optica conservatoare, rolul principal revine agriculturii n raport cu industria. De i nu era exclus ideea cre rii unei industrii mari, concep ia general era aceea c trebuiau s se dezvolte, n primul rnd, ramurile prelucr toare a materiilor prime interne i, mai ales, acelea care foloseau produsele oferite de agricultur .
P.P. Carp, n edin a din 14 aprilie 1895 a Adun rii Deputa ilor cu prilejul discut rii Legii minelor declara: Cerin ele moderne se impun; degeaba voim noi s men inem un trecut, orict de glorios ar fi el. Trecutul s-a dus. Degeaba voim s nchidem u ile aspira iunilor moderne, c ci viitorul se impune de la sine i devine prezent. (C. Gane, op.cit., II, p.136). 79 C. Gane, op.cit., I, p. 329. 80 Z. Ornea, Confluen e, Bucure ti, 1976, p.13. 81 Timpul, nr.9/14 ianuarie 1882, apud I. Bulei, Sistemul politic al Romniei moderne. Partidul Conservator, Bucure ti, 1987, p.50. 82 Al. Marghiloman, Doctrine conservatoare, Discurs rostit n edin a Camerei, 12 decembrie 1908, Bucure ti, 1909, p.115. 83 N. Filipescu, Discurs rostit la Craiova, 21 octombrie 1901, n Discursuri politice, II, Bucure ti, 1915, p.29. 84 I. Bulei, Sistemul politic..., p.495. 85 N. Filipescu, Albii i Ro ii. Discurs rostit la ntrunirea de la 28 august 1894, Bucure ti, 1894, p.26; dup cum declara P. Carp, la 9 mai 1891, cu prilejul inaugur rii clubului constitu ional, Dup munca glorioas a cre rii, vine ns munca mai modest a consolid rii. Aceasta ne apar ine nou (C. Gane, op. cit., II, p.14).
78

17

Acceptnd principiul i necesitatea industrializ rii, conservatorii i vor exprima, ns , dezacordul cu sacrificiile determinate de procesul industrializ rii, sacrificii resim ite n calitate de proprietari de mo ii avnd n vedere politica protec ionist , care provoca contram suri ale rilor capitaliste dezvoltate pentru exportul de cereale romne ti , i, ntr-o anumit m sur , n calitate de consumatori ai produselor industriei na ionale, ob inute uneori la pre uri mai mari dect cele de import. Erau preocupa i, totodat , de efectele sociale ale industrializ rii, de pericolele ce puteau ap rea odat cu cre terea num rului de muncitori la ora e86. n acela i context, trebuie n eleas i politica conservatorilor n privin a capitalurilor str ine; neavnd investi ii prea mari n industrie, beneficiind ns de efectele prezen ei capitalurilor str ine n economia romneasc , conservatorii manifestau o atitudine diferit de cea a liberalilor n aceast problem . Ini iativa, spune P.P. Carp, trebuie l sat capitalurilor str ine, c ci nu ne-am ar tat destoinici de a o lua, punnd doar dou condi ii: de a nu se acorda str inilor drepturi politice i de proprietate, dictate, n primul rnd, din interese de clas 87. Nu ntmpl tor cele mai mari mprumuturi din str in tate au fost contractate n perioadele cnd la putere se afla Partidul Conservator. n consecin , n privin a politicii vamale, conservatorii au criticat vehement protec ia industriei. Referitor la agricultur , trebuie men ionat de la nceput c Partidul Conservator nu recuno tea existen a unei probleme agrare88. n acest sens, Virgil Arion, raportorul proiectului de buget pe anul bugetar 1906-1907, declara c : ...nu se poate zice c exist la noi o chestiune r neasc . O chestiune r neasc presupune o situa iune excep ional a ranului, care ar fi exclus de la unele drepturi de stat, cum era nainte de 1864. O astfel de stare nu exist n Romnia89. Prin prisma intereselor marilor proprietari, cauzele r scoalelor r ne ti, ale s r ciei r nimii, erau circumscrise n sfera efectelor, a fenomenelor secundare sau se nega, pur i simplu chiar dup 1907 existen a unor probleme social economice acute la sate; situa ia din lumea satelor era explicat prin lipsurile administra iei, instiga ii i agita ii ale liberalilor, sociali tilor sau agen ilor str ini, sl biciunile morale ale ranilor, inalienabilitatea loturilor90 etc. Se putea, deci, vorbi cel mult de o problem r neasc i nu de o problem agrar . Ca urmare, solu iile se limitau la paleative, precum: vnzarea de p mnt din domeniile statului, mbun t irea administra iei .a.

Vezi: I.N. Lahovari, Discurs n Senat, edin a din 15 aprilie 1904, p.4-5; Gr.M. Sturdza, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 12 februarie 1900, n D.A.D., 1899/1900, p.636; N. Filipescu, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 30 noiembrie 1900, n Discursuri politice, Bucure ti, 1912, I, p.423. 87 P.P. Carp, Discursul rostit asupra Legii minelor, Bucure ti, 1895, p.13 i urm. 88 Vezi, spre exemplu, opinia lui Al. Lahovari n Discursuri parlamentare, II, Bucure ti, 1915, p.26. 89 Apud M. Iosa, Tr. Lungu, op.cit., p.156. 90 P.P. Carp, Era nou ..., p.74; vezi i C. Gane, op.cit., II, p.301.

86

18

Definitorie pentru doctrina conservatoare este i concep ia asupra democratiz rii societ ii; astfel, n privin a for elor care aveau menirea s participe la via a politic , conservatorii sunt adep ii teoriei elitelor. Fiind p str tori ai tradi iei (boiere ti, cum fusese statuat n perioada Regulamentelor organice n.ns., Gh.I.), avnd venituri sigure se presupunea deci c erau mai pu in coruptibili dect liberalii , considerau c aveau dreptul dat de istorie de a fi singurii participan i la via a public . O l rgire a drepturilor politice nu era necesar i ar fi putut deveni primejdioas ; ca urmare, s-au opus modific rii Constitu iei la 1884. Fiind de acord, totu i, cu necesitatea perfec ion rii sistemului politic, ei cereau depolitizarea administra iei; o f ceau mai ales cnd erau n opozi ie91, dar foloseau din plin mijloacele nfierate cnd veneau la putere; din acest punct de vedere, nu difereau cu nimic de liberali. Ideea introducerii votului universal era respins ca fiind nepotrivit i nefolositoare92. O astfel de atitudine demonstra, nc o dat , c posibilit ile conservatorilor de a face concesii se ncheiaser ; ritmul impus de liberali sub presiunea necesit ilor societ ii nu mai permitea Partidului Conservator adaptarea; rezisten a ndrjit a gr bit eliminarea lui de pe scena politic . Ca i liberalii, conservatorii subliniau elementele de demarca ie fa de doctrina adversarului politic, ale c rei principii le comb teau cu vehemen . Demarca ia se datora dup cum aprecia C. Dissescu, ntr-o conferin sus inut la 8 ianuarie 1884 ideilor diferite asupra organiz rii sociale93. i Titu Maiorescu localiza opozi ia ntre cele dou doctrine n deosebirea mijloacelor generale ce vor s le ntrebuin eze pentru realizarea acelui progres n toat puterea lui94. N. Filipescu i P.P. Carp s-au preocupat ndeaproape de aceast problem . Primul considera c , de i partidele politice au o optic diferit asupra evolu iei societ ii, care decurgea din pozi ia pe care o luaser fa de influen a occidental 95, datorit stadiului de dezvoltare a rii, ele trebuiau s colaboreze la opera de consolidare, realizat prin conservarea institu iilor tradi ionale. Disputa se reducea la reformele practice de am nunt, care n general exclud ideile generale, ce prin ele singure pot diferen ia partidele...96. nc din primul s u discurs parlamentar sus inut la 1 februarie 1868 P.P. Carp diferen ia pe liberali de conservatori prin raportarea lor la Constitu ie, primii urm rind l rgirea ei, ceilal i restrngerea sau cel mult men inerea n cadrul legiferat97. A a cum am subliniat, la 1881 P.P. Carp considera c era veche, a luptelor constitu ionale ntre vechea dreapt i vechea stng era dep it , lupta de principii transferndu-se pe t rmul organiza iunii sociale, al legifer rii i aplic rii reformelor98; asta nu nsemna c nu se men inea acea deosebire radical (subl.ns.,

91 92

C. Gane, op.cit., II, p.411. Al. Lahovari, Discursuri parlamentare..., II., p.413. 93 C. Dissescu, Partidele ntr-un stat constitu ional, Bucure ti, 1884, p.281. 94 Titu Maiorescu, Precedente constitu ionale i partide politice, Bucure ti, 1886, p.28. 95 N. Filipescu, Opinii de r spndit. Culegere de articole n Epoca, Bucure ti, 1898, p.62. 96 Idem, Partidele politice. 5 articole ap rute n Timpul, Bucure ti, 1890, p.9. 97 C. Gane, op.cit., I, p.143. 98 Ibidem, I, p.25; II, p.7-11; 25-31; 193-197; P.P. Carp, Era nou ..., p.86-87; 113-118.

19

Gh.I.), etern ca natura uman , care consta n repeziciunea mai gr bit sau mai cump tat a transform rilor99. Adep i ai c ii lente de dezvoltare a rii, ai unui ritm moderat, care s evite tulbur rile i zguduirile sociale, conservatorii acuzau pe liberali de a fi ndreptat ara pe o cale gre it , revolu ionar , de a fi adoptat reforme i m suri care nu corespundeau realit ii. Liberalii au for at procesul de modernizare, imitnd Apusul dezvoltat, prelund forme de civiliza ie occidental pe care le-au altoit pe un fond subdezvoltat, rezultnd o societate de tip hibrid, care putea fi readus pe calea cea bun , tradi ional , doar de c tre conservatori. Aceast cunoscut teorie a formelor f r fond reprezenta pentru Partidul Conservator o arm politic n disputa cu liberalii asupra direc iilor, c ilor i ritmului dezvolt rii Romniei moderne. P.P. Carp sintetiza situa ia astfel: Cnd Romnia, cam virgin de orice cultur declara liderul conservator n Adunarea Deputa ilor, la 28 septembrie 1879, cu prilejul discut rii articolului 7 din Constitu ie s-a g sit deodat fa cu civiliza iunea occidental , era firesc s nu n eleag ntregul mecanism i ntregul mers al acestei civiliza iuni; era firesc, ca de multe ori s confunde cauza cu efectul i s cread c imitarea n mod superficial, lund pur i simplu formele care le-a luat civiliza iunea occidentului, noi avem s ajungem la acela i rezultat la care a ajuns Europa...100. Dezacordul dintre forme i fond avusese ca efect o ruptur ntre trecut i prezent, care reprezenta aprecia C. Argetoianu marca fundamental a vie ii noastre sociale i politice101. n acest context conservatorii aveau misiunea de a temporiza ritmul impus de liberali, de a reduce decalajul dintre forme i fond, prin exercitarea unui control asupra transpunerii n practic a reformelor102. Denaturarea realit ii, exager rile determinate de interesele de partid sunt evidente. n dezvoltarea Romniei moderne, datorit ritmului impus de necesit i, au ap rut n mod firesc contradic ii, discrepan e; acestea nu reprezentau ns o incompatibilitate ntre forme i fond, ci o manifestare normal pentru o societate aflat n plin proces de modernizare, care p stra nc destule componente ale vechiului, care nu avea o burghezie puternic , care trebuia s nfrunte presiunile economice i politice ale marilor puteri; era o societate n care nu se putea realiza un echilibru ntre cerin e i posibilit i. Nu este vorba, deci, de o imitare, de o preluare a unor forme, care nu corespundeau unor necesit i interne; de fapt, ce se putea imita? Anglia, Fran a, Germania, care se aflau n alt stadiu de dezvoltare, sau Rusia, care avea probleme mai grave dect noi? n mod firesc, ara parcurgea etape pe care le cunoscuser toate rile capitaliste; dup cucerirea independen ei de stat, necesitatea consolid rii economice i politice a impus un ritm rapid de dezvoltare; numai astfel era posibil consolidarea i ap rarea independen ei politice, crearea premiselor pentru mplinirea idealului na ional,
P.P. Carp, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 2 decembrie 1888, n D.A.D., 1888/1889, p.214. 100 P.P. Carp, Era nou ..., p.21; vezi i C. Gane, op.cit., II, p.43. 101 C. Argetoianu, 1907-1912-1914. Conferin inut la Cercul de Studii al Partidului Conservator, 27 noiembrie 1914, Bucure ti, 1915, p.6. 102 N. Filipescu, Discursuri politice..., II, p.29; Idem, C tre un nou ideal..., p.2, 161.
99

20

des vr irea unit ii de stat, obiectivul suprem al dezvolt rii Romniei n aceast perioad istoric . Din prezentarea elementelor definitorii ale celor dou doctrine, din punerea lor fa n fa , a ie it n eviden c Partidul Na ional Liberal era mult mai aproape de necesit ile reale ale societ ii i, prin urmare, a avut un rol important, determinant, n stabilirea strategiei dezvolt rii rii. Conservatorii, de i de acord cu modernizarea, urm reau realizarea acesteia n conformitate cu propria concep ie asupra evolu iei societ ii, care presupunea un ritm lent, f r a fi schimbat, deci, echilibrul de for e politico-economice din stat. Obliga i mereu s fac concesii, conservatorii vor rezista pn n momentul n care ritmul dezvolt rii societ ii va dep i posibilit ile lor de adaptare.

3. Mecanismul guvern rii O prim problem asupra c reia au avut loc dezbateri a fost aceea a num rului de partide necesar n cadrul sistemului politic al Romniei moderne. Liderii Partidului Na ional Liberal se pronun au pentru sus inerea sistemului bipartid. Astfel, pentru D.A. Sturdza, argumentul l reprezenta asigurarea unei altern ri la putere a celor dou partide103, alternare sus inut i de I.I.C. Br tianu104, cu condi ia existen ei a dou partide bine organizate, capabile s realizeze satisfacerea ct mai optim a necesit ilor statului. Se desprinde ideea c sistemul bipartid putea asigura stabilitate n via a politic , fiind un sistem care corespundea necesit ilor societ ii n aceste decenii. Pe de alt parte, odat cu schimbarea raportului de for e politicoeconomice dintre burghezie i mo ierime, dintre cele dou partide, criticile la adresa Partidului Conservator i, deci, la adresa sistemului politic, se vor nte i. Astfel, la nceputul anului 1914 ntr-o etap de intens confruntare dintre liberali i conservatori, pe fondul anun rii celor dou reforme de c tre P.N.L. Vintil I. Br tianu aprecia c sl biciunea sistemului politic consta tocmai n faptul c alternarea la putere nu se mai baza pe un raport real de for e, ci pe drepturi de st pnitori... c utate n trecutul ndep rtat105. i conservatorii sus ineau sistemul politic bipartid, iar motiva iile nu difereau prea mult de cele ale liberalilor. Astfel, pentru N. Filipescu, existen a a dou partide nsemna stabilitate, garan ie de modera iune relativ n luptele politice106, sprijin pentru Coroan n dep irea momentelor de criz ; ca urmare, att Partidul Na ional Liberal, ct i Partidul Conservator trebuiau s admit necesitatea coexisten ei
D.A. Sturdza, G.D. Palade, Discursurile rostite la Senat i Camer , n noiembrie i decembrie 1901, Bucure ti, 1901, p.18. 104 I.I.C. Br tianu, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 29 noiembrie 1910, n Discursurile..., III, Bucure ti, 1939, p.323; Discurs n Senat, edin a din 9 decembrie 1910, n Discursurile..., III, p.336-338. 105 Vintil I. Br tianu, Anul 1913, n Democra ia, I, nr.19/1 ianuarie 1914. 106 N. Filipescu, Partidele politice..., p.29.
103

21

reciproce. Pentru Gh.Gr. Cantacuzino, sistemul bipartid contribuia la asigurarea unei evolu ii normale a vie ii politice, c ci un num r mai mare de partide ar fi dus la anarhie, periclitnd stabilitatea i chiar existen a statului107. i Take Ionescu a fost preocupat de teoretizarea sistemului bipartid pn la crearea propriului s u partid. Pentru el, partidele trebuiau nt rite ntruct reprezentau temelia sistemului constitu ional i nu crea ii guvernamentale108, c ci a a cum afirma cu alt prilej: n lipsa unei aristocra ii puternice, n lipsa unei burghezii solide, n lipsa unei biserici bine organizate..., partidele politice (cele dou n.ns., Gh.I.) au f cut de 50 de ani ncoace toate progresele din aceast ar 109; exagerarea este evident , fiind motivat i de inten ia de a sus ine meritele egale ale celor dou partide n realizarea progresului rii. Explica ia oferit de P.P. Carp, pentru a sus ine superioritatea sistemului bipartid fa de cel monopartid sau multipartid, semnific optica sa asupra ritmului de dezvoltare, care trebuia s fie lent, temporizat; cele dou partide reprezentau o contracump n reciproc prin care se asigura echilibrul de for e i temporizarea tendin elor absolutiste spre stnga sau spre dreapta a fiec ruia dintre ele110. n aceste decenii s-au manifestat mai multe ncerc ri de organizare a unui al treilea partid politic, cu preten ii de formare a guvernului; doar partidul lui Take Ionescu a reu it s fie acceptat ntr-o coali ie guvernamental . Este interesant de men ionat pozi ia celor dou partide guvernamentale devenite istorice fa de apari ia unui al treilea partid politic al claselor dominante. Att Partidul Na ional Liberal ct i Partidul Conservator au manifestat nu doar rezerve, ci chiar au comb tut o astfel de evolu ie n via a politic ; motivele, ns , difereau. Pentru liberali, organizarea unui nou partid, cu orient ri care se apropiau de cele liberale, nsemna un factor de concuren , un pericol pentru propriul electorat. A a se explic eforturile i unele succese n atragerea colabor rii sau chiar n rndurile partidului a for elor care puteau prezenta pericol pentru liberali; junimi tii i apoi genero ii sunt, n acest sens, cele mai semnificative dovezi. Se adaug ideea mp rt it i de conservatori privind pericolul pentru stabilitatea vie ii politice. n acest sens, C. Stere aprecia c al treilea partid de guvern mnt nu era necesar, deoarece, fa de lipsa de rezisten a corpului electoral, colaborarea ntre Coroan i opinia public organizat esen a regimului parlamentar nu se poate asigura dect prin perindarea la crma statului a dou partide111. Pentru Partidul Conservator, organizarea noului partid reprezenta un pericol i mai mare, c ci Take Ionescu afirmase, de la ntemeierea partidului, i reluase cu numeroase prilejuri, ideea necesit ii moderniz rii Partidului Conservator; modernizarea n sensul revederii doctrinei i programului nefiind acceptat de vechii conservatori, urma ca Partidul Conservator Democrat s joace rolul de adev rat partid conservator, nlocuindu-l pe cel vechi. inta mea declara Take Ionescu este a moderniza Partidul Conservator, cum au f cut englezii, a-l adapta necesit ilor actuale
I. G v nescul, Caracterizarea partidelor politice prin ele ns i, Ia i, 1905, p.15. Conservatorul nr. 244, 18 octombrie 1901, apud I. Bulei, Sistemul politic..., p.236. 109 Take Ionescu, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 9 decembrie 1903, n I.I.C. Br tianu, Discursurile..., II, p.2. 110 P.P. Carp, Era Nou ..., p.201. 111 I. Bulei, Sistemul politic..., p.316.
108 107

22

ale societ ii romne ti i a-l transforma ca compunere trebuin ei acesteia112. Lupta vechilor lideri ai Partidului Conservator, n frunte cu P.P. Carp, nu reprezint , deci, doar o lupt de persoane pentru putere, ci o disput ntre dou orient ri n cadrul aceluia i partid; ap rarea sistemului bipartid nsemna pentru Partidul Conservator ap rarea pozi iilor sale n via a social-economic i politic a rii. Preocup rile oamenilor politici liberali i conservatori s-au ndreptat i c tre raporturile dintre cele dou partide n cadrul sistemului politic; se poate ncerca chiar o reconstituire a imaginii pe care o aveau unii despre ceilal i, despre pozi ia n cadrul sistemului politic. Astfel, pentru liberali, conservatorii reprezentau un partid de control, preg tit doar la nevoie s guverneze ara, atunci cnd transformarea liberal ar cunoa te un ritm prea rapid sau cu prea mari jertfe113; Partidul Conservator era v zut ca un r u necesar, c ci orice motor era prev zut cu frn i, evident, n evolu ia societ ii motorul (deci, P.N.L. n.ns., Gh.I.) avea rolul fundamental114, Partidul Conservator fiind un intermezzo, att timp ct liberalii i dep eau uzura politic 115. Cu att mai mare apare meritul P.N.L. n raport cu conservatorii, care au fost obliga i s mimeze programul i reformele liberale116. A a cum remarca V. Lasc r, conservatorii au avut i merite n modernizarea societ ii, dar acesteau au fost de multe ori rezultatul procesului istoric, ireversibil: Nu t g duiesc spunea el partea de merit, care revine i conservatorilor n opera de regenerare a rii; istoria ns va dovedi c ei uneori s-au asociat de bun voie, mai adesea ns au fost nevoi i s urmeze mi c rile ntreprinse de liberali117. Faptul devine mai evident, odat cu accentuarea disensiunilor determinate dup marea r scoal de la 1907 i schimbarea conducerii P.N.L. de tendin a mai hot rt a Partidului Na ional Liberal de a impune noi reforme, tendin ce se lovea de opozi ia tot mai ndrjit a conservatorilor, condu i acum de P.P. Carp. ntr-o scrisoare deschis c tre aleg tori se spunea: De cnd cu efia domnului Carp, cele dou partide istorice i merit mai binele numele, c ci i schi eaz mai deslu it programul i n zuin ele: unii vrem s mergem nainte, al ii voim s st m locului sau s ne rentoarcem118. n acest context, referindu-se la dezbaterea reformelor ce avea loc n prim vara anului 1914, I.G. Duca remarca faptul c pentru conservatori scopul a fost s mpiedice votarea reformelor f r s - i atrag (ns ) fa de opinia public odiosul unei atari atitudini119 (subl.ns., Gh.I.). n condi iile unei atmosfere de disput , de lupt pentru impunerea propriei op iuni asupra direc iilor de dezvoltare a rii, nu se poate vorbi, din perspectiva liderilor
112 113

Ibidem, p.236. Num r i num r, n Voin a Na ional , XXIII, nr. 6211 din 21 ianuarie/3 februarie

1906. I.I.C. Br tianu, Discurs n Senat, edin a din 9 decembrie 1910, n Discursurile..., III, p.335. 115 D. Dr ghicescu, Evolu ia ideilor liberale, Bucure ti, 1921, p.5. 116 Ibidem, p.106. 117 V. Lasc r, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 4 martie 1898, n Discursuri..., I, p. 343. 118 Voin a Na ional , XXIV, nr. 6593, 17/30 mai 1907. 119 I.G. Duca, Amintiri politice, I, Mnchen, 1981, p.42.
114

23

P.N.L., de o alian ntre cele dou partide n planul politicii interne. Numeroase lu ri de pozi ie demonstreaz c liberalii nu acceptau ideea unei alian e, unei n elegeri cu Partidul Conservator n privin a stabilirii n comun a unei ac iuni de continuitate n opera de construire a societ ii moderne, pentru c Partidul Conservator era privit i nu doar din motive politicianiste ca o frn , ca fiind neputincios fa de noile necesit i de dezvoltare a rii120. Pentru conservatori, stabilirea locului celor dou partide n cadrul sistemului politic, a raportului dintre ele, decurgea din deosebirea principiilor dup care ac ionau n via a politic 121. Astfel, Take Ionescu aprecia c ntre cele dou partide politice este o diferen de sistem 122, pe care P.P. Carp o considera ... deosebire radical , etern ...123. Liderul conservator teoretiza necesitatea luptei politice, a disputei de principii ntre partidele politice, singura cale de a asigura existen a regimului parlamentar, a unei evolu ii fire ti a procesului istoric124. i N. Filipescu sesiza cu mult precizie natura raporturilor dintre cele dou partide: ... trebuie s spun, c vorbind de un punct de contact ntre liberali i conservatori, repudiem negre it orice conlucrare, n orice timp i sub orice form a acestor partide125. Pentru Gr. P ucescu, deosebirea dintre cele dou partide nu se afla doar n diferen a opticii asupra chestiunilor economice i sociale, ci era i una de temperament, de metod , de concep ie general ; o atitudine similar reg sim i la Titu Maiorescu126. i aceasta pentru c , a a cum observa C. Bacalba a, ntre liberali i conservatori nu era mp care cu putin , nu era cu putin nici m car o apropiere; erau dou capitole istorice, dep rtate printr-o pr pastie. i autorul continua: Afar de pu ine excep iuni, frunta ii conservatori i frunta ii liberali erau oamenii aceleia i epoci. Deosebirea o f cea nu ceea ce erau, dar ce reprezentau127. Prin urmare, o alian ntre cele dou partide nu era recomandabil , nu era posibil 128. Fiind adep i ai sistemului bipartid, att liberalii, ct i conservatorii sus ineau i explicau alternarea la putere a celor dou partide ca fiind calea ce putea asigura stabilitatea vie ii politice. V. Lasc r aprecia c o alternare normal ar fi fost posibil atunci cnd partidul politic la putere ar fi cedat de bun voie conducerea, n momentul n care pierdea ncrederea rii i a regelui sau ar fi realizat programul de guvernare

Vezi, pe larg, Gh. Iacob, Raporturile dintre liberali i conservatori n via a politic a Romniei la sfr itul secolului XIX i nceputul secolului XX, I i II, n AIIAI, XXV/I, 1988 i XXVI/I, 1989. 121 Vezi N. Filipescu, Discursuri politice..., II, p. 141-142. 122 Take Ionescu, Discursuri politice, II2, Bucure ti, 1902, p.518. 123 P.P. Carp, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 2 decembrie 1888, D.A.D., 1888/1889, p.214. 124 Idem, Exproprierea marii propriet i, Bucure ti, 1914, p.20. 125 N. Filipescu, Partidele politice..., p.30-31. 126 I. Bulei, Sistemul politic..., p.111. 127 C. Bacalba a, Bucure tii de alt dat , II, Bucure ti, 1928, p.84. 128 C. Dissescu, Partidele ntr-un stat constitu ional, conferin din 8 ianuarie 1884, Bucure ti, 1884, p.311.

120

24

anun at129. Din motive lesne de n eles, o astfel de situa ie era greu de realizat n via a politic a Romniei din aceste decenii; ca urmare, plecarea de la guvern era, n general, motivat cu argumente de natur politicianist . Astfel, dup c derea guvernului liberal din 1910, I.I.C. Br tianu o motiva prin necesitatea ca partidul s - i refac for ele, s preg teasc un nou program din mijlocul na iunii130. Mai mult chiar, vorbea de sprijinirea prin acest act a Partidului Conservator, (care trecea prin adev rate spasmuri mortale) pentru a- i reface for ele la guvern131; dar i de interesul de a demonstra rii neputin a conservatorilor de schimbare a reformelor realizate de liberali132. n realitate, dup cum demonstreaz evolu ia vie ii politice, plecarea de la guvern a fost determinat de sl biciuni ale guvernelor liberale, de uzura puterii, de contextul intern ne referim la ofensiva Partidului Conservator, atitudinea factorului executiv sau extern presiuni ale unor puteri conservatoare sau probleme care au contribuit, ca aceea na ional , la 1899, la schimbarea guvernului. Elocvent este faptul c , n anumite conjuncturi, chiar liderii liberali recuno teau aceast situa ie. Astfel, la 5 martie 1898, D.A. Sturdza atr gea aten ia c diziden ele au determinat sl birea partidului, ceea ce va avea ca efect venirea la putere a conservatorilor133, a a cum s-a i ntmplat; i pentru retragerea P.N.L. de la guvern n anul 1910 se aduceau ca explica ie disensiunile interne, dup cum recuno tea mai trziu I.I.C. Br tianu134. Argumentnd rolul Partidului Conservator n sistemul politic, liderii partidului apreciau c alternarea la putere a celor dou partide i avea originea n sistemul politic instituit prin Constitu ia de la 1866135; ei considerau c aceast practic oferea o serie de avantaje ntre care: existen a unui regim parlamentar s n tos136; men inerea unor partide politice bine nchegate137; eliminarea riscului unei excesive continuit i a unui singur partid138 (era evident teama de P.N.L., care ar fi putut prelua singur conducerea vie ii politice romne ti); crearea de condi ii pentru partidele de guvern mnt de a studia, n opozi ie, necesit ile impuse de dezvoltarea societ ii139.
129

V. Lasc r, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 6 decembrie 1896, n Discursuri..., I, p.229. 130 I.I.C. Br tianu, Discurs la ntrunirea de la Clubul Na ional din capital , 14 ianuarie 1911, n Discursurile..., III, p.373. 131 Idem, Discurs n Senat, edin a din 2 aprilie 1911, n Discursurile..., III, p.407-408. 132 Idem, Discurs la ntrunirea liberal din Bucure ti, n Viitorul, VI, nr.1107, 26 ianuarie 1911. 133 D.A. Sturdza, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 5 martie 1898, n D.A. Sturdza, S.C. Cantacuzino, C. Cocia , P.N.L. 1895-1898. Discursuri rostite n Adunarea Deputa ilor, Bucure ti, 1898, p.130. 134 I.I.C. Br tianu, Discurs la ntrunirea P.N.L. de la Br ila, 3 aprilie 1911, n Discursurile..., III, p.442. 135 Titu Maiorescu, Introducere la Discursuri parlamentare..., IV, Bucure ti, 1904, p.110. 136 I.N. Lahovari, Discurs n Senat, edin a din 8 martie, 1914, p.29. 137 N. Filipescu, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 20 iunie 1899, n Discursuri politice..., I, p.333. 138 Titu Maiorescu, Introducere..., p.109 i urm. 139 N. Filipescu, Partidele politice..., p.16.

25

Din cele prezentate se desprind cteva concluzii. De re inut, mai nti, c ntre tr s turile definitorii ale vie ii social-economice i politice, un loc aparte ocup raportul specific dintre cele dou clase conduc toare burghezia i mo ierimea , ntre doctrina liberal i cea conservatoare, ntre Partidul Na ional Liberal i Partidul Conservator. Ambele partide politice de guvern mnt erau de acord cu dezvoltarea rii, cu modernizarea. Burghezia concepea acest proces n conformitate cu interesele sale, care din punct de vedere economic erau apropiate de necesit ile reale ale rii; P.N.L. a ac ionat pentru dezvoltarea industriei, pentru afirmarea elementului na ional, pentru consolidarea independen ei economice a rii condi ie a unei adev rate independen e politice. Doctrina liberal , ca i opera legislativ a partidului stau m rturie n acest sens. De cealalt parte, mo ierimea i conservatorii, clas i partid n defensiv , concepeau modernizarea ca un proces lent, care s nu afecteze structurile de baz , s nu le pericliteze pozi iile economice i politice. Ori de cte ori s-a pus problema unor transform ri care amenin au echilibrul de for e politico-economice interne, mo ierimea i partidul s u politic s-au opus cu nver unare; pozi ia lui P.P. Carp n istorica edin a Parlamentului, din martie 1907, opozi ia Partidului Conservator cu prilejul anun rii i dezbaterii reformelor n anii 1913-1914 o demonstreaz cu prisosin . Se poate aprecia c aceast coparticipare la ac iunea de modernizare n limitele n care s-a realizat a fost impus , fiind o ncercare de adaptare la noile necesit i ale unei societ i n plin efort de dezvoltare. i activitatea legislativ a Partidului Conservator demonstreaz urm rirea cu maxim aten ie a intereselor de clas ale mo ierimii; m surile luate n lumea satelor (cele privind nvoielile agricole, m rirea impozitelor, a jandarmeriei .a.), atitudinea fa de capitalul str in, politica vamal sunt exemple edificatoare. Construc ia n sens modern s-a realizat, deci, ntr-o stare permanent de confruntare; se poate vorbi de continuitate doar n privin a activit ii de administra ie a rii; men inerea unor legi votate de liberali, dup venirea la guvern a conservatorilor, semnific nu att acordul cu prevederile acestora, ct mai ales imposibilitatea de a le schimba, avnd n vedere c acestea corespundeau unor necesit i de dezvoltare a societ ii. Raportul dintre cele dou clase i partide a evoluat lent, dar consecvent n favoarea burgheziei i a Partidului Na ional Liberal care, odat cu nt rirea pozi iilor sale economice i politice, odat cu evolu ia raportului de for e din cadrul s u, n favoarea tinerilor liberali, va for a realizarea unor m suri i reforme. Anun area reformelor, n septembrie 1913, finaliza o confruntare, care se desf ura de peste trei decenii, asupra necesit ii unei noi reforme agrare, nso it de o reform electoral ; faptul c n anul 1914 s-a convocat Constituanta, pentru a dezbate aceste noi reforme, semnifica o victorie a liberalilor. Acest raport specific de for e ntre burghezie i mo ierime, ntre Partidul Na ional Liberal i Partidul Conservator, a generat un mecanism politic de exercitare a puterii, caracterizat prin alternarea la guvern n condi iile confrunt rii. i, trebuie men ionat c , n afara factorilor social-economici i politici aminti i, n institu ionalizarea i apoi

26

perpetuarea acestui mecanism, un rol important a jucat i factorul executiv, c ci acest mecanism asigura, odat cu stabilitatea intern , i pe cea a institu iei monarhice. Prin urmare, alternarea la guvern n condi iile confrunt rii a celor dou partide reprezenta o form de manifestare a mecanismului politic consecin a unui ntreg complex de factori social-economici i politici i nicidecum expresia unei identit i de op iuni, a unui pact, a unei n elegeri ntre ele. Nu se poate, deci, accepta formula de rotativ guvernamental , n eleas a a cum reiese dintr-o serie de lucr ri ca rezultat al unui compromis ntre cele dou partide politice. Dup cum s-a v zut, oamenii politici liberali i conservatori nu concepeau o astfel de n elegere, iar ntreaga via politic demonstreaz (practic, toate schimb rile de guvern s-au realizat n condi ii de confruntare; unele n elegeri de moment precum cea de la 1907 , dictate de conjuncturi politice interne sau externe nu justific desprinderea unei aprecieri generale privind compromisul ntre cele dou partide) c o astfel de rotativ , n sensul ar tat mai sus, nu a func ionat. Eliminarea termenului de rotativ guvernamental 140 ni se pare, de aceea, necesar , ntruct este legat de ideea de alian a burgheziei i mo ierimii, a Partidului Na ional Liberal i Partidului Conservator, viziune care afecteaz n elegerea corect a coordonatelor i strategiei evolu iei istorice a Romniei moderne. 4. Monarhia La 10 mai 1866 urca pe tronul Romniei Carol I, inaugurnd cea mai lung domnie din istoria rii: 48 de ani, 4 luni i 17 zile; se deschidea, totodat , perioada dinastiei str ine, ncheiat la 30 decembrie 1947. Ideea aducerii prin ului str in a fost exprimat n memorii, bro uri etc. nc din perioada cuprins ntre Revolu iile de la 1821 i 1848, fiind cu intensitate reluat , inclusiv n rapoartele diplomatice, n anii R zboiului Crimeii. Acest deziderat este exprimat i de Adun rile ad-hoc: Prin str in, cu mo tenirea tronului, ales dintr-o dinastie domnitoare de ale Europei i ai c rui mo tenitori s fie crescu i n religia rii141. Mai multe ra iuni se aflau la baza acestei op iuni. Liderii politici din Principatele Romne sperau c , prin aducerea unui prin str in dintr-o dinastie occidental erau excluse explicit Austria, Rusia i Turcia , vor putea fi st vilite presiunile i pericolele ce veneau din partea imperiilor vecine, c tigndu-se, totodat , sprijin din partea puterilor din vestul Europei. Erau date ca exemple Grecia i Belgia, care apelaser la aceea i solu ie.

Necesitatea unui astfel de apel este actual . n Manualul de clasa a XII-a, edi ia 1993, se scrie: n 1895 s-a inaugurat rotativa guvernamental , ea fiind o modalitate original de a men ine regimul democratic constitu ional ntr-un context istoric determinat. (Mihai Manea, Bogdan Teodorescu, Istoria Romnilor Epoca modern i contemporan , Bucure ti, 1993, p.134). 141 Documente ale Unirii (1600-1918), Bucure ti, 1984, p.208.

140

27

Referindu-se la acest moment, I.C. Br tianu declara n Adunarea Deputa ilor, la 31 martie 1884, c , la 1857, mpreun cu C.A. Rosetti, erau republicani, dar au ac ionat ca monarhi ti, fiind convin i c era singura solu ie viabil pentru statul romn142. Faptul era confirmat un an mai trziu de C.A. Rosetti, ntr-un interviu acordat unui ziarist francez: Romnia e nc prea tn r i prea mic spre a nu ine seama de vecinii s i cei puternici. Austria i Rusia avnd monarhia, ar fi fost foarte imprudent de a ridica o republic lng dnsele. Dorin ele familiilor princiare de a ajunge la domnie ar fi putut da na tere, mai trziu sau mai devreme, prilejului unor interven ii externe. Trebuia dar ca principele Romniei s fie ntr-o situa iune astfel nct mp ratul Austriei i arul s nu se poate atinge de dnsul f r s atace chiar principiul pe care se reaz m propria lor autoritate. De aceea am f cut rege pe principele Carol de Hohenzollern143. Aducerea unui prin str in avea i menirea de a pune cap t disputelor dintre numeroasele familii boiere ti cu preten ie la tron. Nu ntmpl tor, lui Carol I i urma ilor s i li s-a pus condi ia de a nu se nrudi cu familii autohtone. Aceste motiva ii erau prezentate i opiniei publice interna ionale. ntr-o scrisoase apar innd lui Ioan Lahovari i Eugen St tescu studen i la Paris tip rit n martie 1866 ntr-o publica ie francez , reluat n ziarul Romnul, se ar ta: Dac romnii cer un prin str in, nu o fac pentru pl cerea de a pl ti o list civil , nu o fac pentru c se simt incapabili de a se guverna ei n i i; o fac pentru a pune cap t tuturor preten iunilor, pentru a dep rta toate ambi iunile, pentru a nu l sa nici un pretext interven iunii str ine144. Evident, n afara ra iunilor politice, de stat, pentru aducerea prin ului str in existau i motiva ii proprii grup rilor liberale, respectiv conservatoare. Faptul avea leg tur direct cu contextul detron rii lui Alexandru Ioan Cuza. Problematica privind actul istoric de la 11 februarie 1866 a fost amplu dezb tut n istoriografia noastr , mai veche sau mai nou . Men ion m n mod special lucr rile semnate de V. Russu145 i Gr. Chiri 146. Din perspectiva acestor cercet ri147, factorii care au determinat i care explic contextul detron rii lui Vod -Cuza pot fi grupa i astfel148:
I.C. Br tianu, Acte i cuvnt ri..., IX, p.214. Gr. Chiri , Preludiile i cauzele detron rii lui Cuza Vod , n RI, 3/1976, p. 352-353. 144 Ibidem, p.353. 145 V. Russu, Monstruoasa coali ie i detronarea lui Al.I.Cuza, n Cuza Vod in memoriam, Ia i, 1973. 146 Gr. Chiri , op.cit. 147 Semnal m i un interesant studiu, realizat de D. Vitcu, ap rut dup finalizarea textului. Men ion m una din concluziile autorului: Judecat, a adar, din dubl perspectiv , intern i extern , cu determin rile de ordin obiectiv dar i subiectiv ce i s-au circumscris, cu suma mplinirilor raportate proiectelor formulate sau urm rite de protagoni ti i, n sfr it, cu structura i dimensiunea for elor combatante, actul politic de la 11 februarie 1866 r mne
143 142

28

n contextul istoric n care a fost ales domn Al.I. Cuza, problema prin ului str in a r mas deschis , domnia lui Cuza fiind considerat o etap provizorie pn la satisfacerea dorin elor Adun rilor ad-hoc; majoritatea oamenilor politici apreciau necesar retragerea lui Cuza, dup des vr irea Unirii i preg tirea condi iilor n vederea aducerii prin ului str in. Ca urmare, ob inerea de c tre Al.I. Cuza dup intense eforturi politicodiplomatice a recunoa terii Unirii depline i apoi desfiin area Conven iei de la Paris, n urma loviturii de stat de la 2 mai 1864, au gr bit c derea domnitorului149. Liderii politici de la Bucure ti, care au preg tit ac iunea din 10/11 februarie 1866, erau convin i de necesitatea unei abdic ri surpriz , pentru evitarea readucerii problemei romne ti n aten ia puterilor europene. Fiind cunoscut opozi ia puterilor garante i mai ales a imperiilor vecine, Europa trebuia pus , din nou, n fa a unui fapt mplinit. nf ptuirea actului de la 11 februarie 1866 a fost posibil numai dup constituirea monstruoasei coali ii dintre liberalii radicali i conservatori, avnd motiva ii proprii pentru nl turarea lui Cuza care a avut un singur scop: detronarea lui Cuza i aducerea prin ului str in; ulterior, coali ia s-a destr mat. Contextul social-economic i politic a favorizat preg tirea i executarea ac iunii complotiste. Modul n care Al.I. Cuza i-a exercitat rolul politic mai ales maniera n care s-a raportat la liberalii radicali i la conservatori introducerea regimului de autoritate personal , efectele imediate ale reformelor, greut ile economice ale rii, ac iunile camarilei, unele gre eli politice precum ndep rtarea lui M. Kog lniceanu , i altele din via a personal , vulnerabil la ac iunile presei, au creat n ar un climat de nemul umire. Ac iunile monstruoasei coali ii au fost mult ncurajate de schimbarea de atitudine a Fran ei fa de Al.I. Cuza. Un ultim factor i nu cel mai pu in important a fost crezul politic al domnitorului Unirii. nc de la alegerea sa ca domn al celor dou Principate, el ar ta n nota adresat Puterilor garante: ara a cerut unirea cu un prin str in. Ct pentru mine personal continua el am lucrat totdeauna la succesul acestei combin ri i alegerea mea nu a putut sl bi nici cum convingerile mele de mai nainte. Lipsit de ambi ie personal i nedorind alta dect binele rii mele, a a precum ea l n elege i l cere, nu am trebuin de a declara c voi fi totdeauna gata de a m ntoarce la via a privat i c nu voi considera retragerea mea ca un sacrificiu...150.

pentru noi ceea ce a fost n realitate, lovitur de stat, nicidecum o revolu ie, cu att mai pu in na ional . A-l eticheta astfel i a-i supradimensiona caracterul nseamn a diminua n aceea i m sur semnifica ia binecunoscutelor fapte mplinite, nscrise n calendarul istoriei romnilor, ncepnd cu 24 ianuarie 1859, dintre care cel pu in unele rezist oric rei compara ii n planul afirm rii demnit ii na ionale cu actul politic ce a nsemnat materializarea ultimului obiectiv din programul Adun rilor ad-hoc, ntronarea prin ului str in. (D. Vitcu, 11 Februarie 1866: Hermeneutica unei pretinse revolu ii, n AIIAI, XXIX, Ia i, 1992). 148 V. Russu, Monstruoasa coali ie..., passim; Gr. Chiri , op.cit., passim. 149 V. Russu, Monstruoasa coali ie..., p.507. 150 Gr. Chiri , op.cit., p. 351.

29

i spre sfr itul domniei, avnd sentimentul datoriei mplinite, Al.I. Cuza declara n Mesajul de deschidere a Camerei, din 5/17 decembrie 1865: mprejurarea aducnd a vorbi despre persoana mea, eu v declar n aceast ocasiune solemn c singura mea ambi iune este de a p stra dragostea poporului romn, este n adev r de a fi folositor patriei mele, de a men ine drepturile ei neatinse. Fi i convin i c eu n-a vrea o putere care nu s-ar ntemeia dect pe for . Fie n capul rii, fie al turea cu D-voastr , eu voi fi totdeauna cu ara, pentru ar , f r alt int dect voin a na ional i marile interese ale Romniei. Eu voiesc s fie bine tiut c niciodat persoana mea nu va fi o mpiedicare la orice eveniment care ar permite de a consolida edificiul politic la a c rui a ezare am fost fericit a contribui151. De altfel, Al. I. Cuza n-a ncercat i nici n-a acceptat vreo ini iativ de a rec p ta tronul. El nu i-a condamnat pe comploti ti pentru c l-au detronat, ci doar pentru faptul c au bruscat lucrurile i nu au a teptat rezultatul tratativelor152. De asemenea, a fost foarte afectat c armata, pentru care f cuse mari eforturi organizatorice, a participat la actul din 11 februarie 1866.
*

La 10/22 mai 1866 Carol I de Hohenzollern depune jur mntul n fa a Parlamentului Romniei: Jur a fi credincios legilor rii, a p zi religiunea romnilor, precum integritatea teritoriului ei, i a domni ca domn constitu ional. i

Stabilirea rolului lui Carol I n via a politic a Romniei moderne reprezint o problem dificil , din mai multe motive: de i despre aceast perioad s-a scris relativ mult, referirile sau interven iile speciale asupra monarhiei sunt, deocamdat , pu ine; Carol I a domnit aproape o jum tate de secol n care s-au petrecut procese i evenimente istorice majore n care a fost implicat greu de judecat ntr-un spa iu limitat; Carol I este o personalitate complex , cu merite i sc deri, care nu poate fi u or surprins ntr-un portret politic; de aici i destule exager ri. M rturii ale vremii confirm aceast ultim subliniere. Nu cred c se poate g si n istorie scria N.D. Germani, diplomat romn un alt exemplu unde o ar ar fi fost n a a m sur crea iunea personal a unui singur om153.

151 152

Ibidem, p. 366. V. Russu, Monstruoasa coali ie..., p.549. 153 Din via a Regelui Carol I..., Bucure ti, 1939, p.93.

30

Iar Jean Sentupery, referindu-se la proclamarea Regatului, n 1881, afirma c : ncepnd cu aceast zi, Romnia, deja puternic n Orient, a nceput s conteze ntre statele europene. Ea datoreaz aceast rena tere politic n elepciunii, clarviziunii i energiei regelui Carol I i este de n eles popularitatea de care se bucur 154. Pe de alt parte, I.G. Duca aprecia concluziv: Iar cnd aproape 50 de ani ai l sat ca nici una din problemele mari interne s nu primeasc o serioas deslegare, afar poate de chestia financiar (care nu era deloc pu in important n.ns., Gh.I.) i de unele lucr ri publice, chestia administrativ s se m rgineasc la diferite ncerc ri nereu ite de organizare, chestia colar s ne poat ridica mai sus de ultima treapt pe scara analfabetismului european, chestia agrar cea mai nsemnat s r mn nerezolvat sub un regim de r scoale periodice i n mijlocul multor avertismente sngeroase, cnd, n fine, ai stat pururea mpotriva mi c rii democratice ti, abia n ultimul an al domniei tale i s-a putut smulge consim mntul pentru o l rgire a dreptului de vot, nu se poate spune c au fost un om superior i un rege Mare155. i Constantin Argetoianu, cu fraza sa sarcastic , noteaz c hot rrea Consiliului de Coroan de la Sinaia, din august 1914, a dat lovitura de gra ie Regelui ntemeietor, care, n treac t fie zis, n-a ntemeiat nimic, c ci g sise n floare, ntre Dun re, Prut i Carpa i, pn i lichelismul...156. nc din primii ani ai domniei ne referim la evenimentele din anii 1870-1871 , n contextul instabilit ii guvernamentale i al intensific rii luptei dintre liberali i conservatori, pentru ob inerea domina iei n cadrul sistemului politic, Carol I, nemul umit de prevederile Constitu iei, pe care le aprecia ca prea democratice n raport cu stadiul de dezvoltare a rii, dorind l rgirea prerogativelor sale, va ncerca s modifice Constitu ia, pentru a impune un regim autoritar, o domnie personal . n aceast ac iune va c uta sprijin la puterile garante, iar pe plan intern, la conservatori. De i nu i-a atins obiectivul urm rit modificarea Constitu iei, impunerea unui regim de autoritate personal el i-a consolidat substan ial pozi ia politic . Profitnd de natura raporturilor burghezie/mo ierime, Partidul Na ional Liberal/Partidul Conservator, profitnd i de tarele sistemului politic, Carol I se va implica direct n via a intern a partidelor politice, n special a Partidului Conservator. A ntre inut sau chiar a provocat disensiuni, uneori i-a propus s le aplaneze, totul cu scopul de a- i asigura o pozi ie dominant , de adev rat manevrier n via a politic 157. n acela i context, Carol I a sprijinit instituirea i apoi a protejat sistemul bipartid i a unui mecanism de guvernare bazat pe alternarea la putere, n condi iile confrunt rii, a Partidului Na ional Liberal i a Partidului Conservator. S-a opus
Jean Sentupery, LEurope politique. Governement-Parlament-Presse, fasc. septime, Paris, 1895, p. 543. 155 I.G. Duca, Amintiri politice, I, Mnchen, 1981, p.96. 156 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mine; amintiri din vremea celor de ieri, II, partea a IV-a, 1913-1916, Edi ie i indice adnotat de Stelian Neagoe, Bucure ti, 1991, p.103-104. 157 I.G. Duca, Amintiri politice..., I, p.11, 93, 99, 100, 103.
154

31

ncerc rilor de constituire a celui de-al treilea partid politic; a declarat de numeroase ori liderilor politici c trebuie men inute doar dou partide puternice158. O dovede te i atitudinea fa de ini iativele lui Gh. Panu, apoi ale lui Take Ionescu. De i ultimul a reu it s organizeze i consolideze propriul partid, Partidul Conservator-Democrat, regele nu l-a acceptat la guvern dect ntr-o coali ie a conservatorilor. Dac ncerc m o privire de sintez asupra acestei perioade, constat m c , de i puterea personal a suveranului... era foarte mare...159, domnitorul i apoi regele Carol I a fost obligat s - i desf oare activitatea n limitele stabilite de Constitu ie, fiind, n fapt, un rege constitu ional. Impunerea unui guvern de c tre corpurile legiuitoare, n decembrie 1870 pe care Nicolae Iorga l-a numit ministeriu al lichid rii dinastice unele schimb ri de guvern sub presiunea for elor politice (spre exemplu cele din 1876 i 1888), imposibilitatea de a realiza i men ine unitatea Partidului Conservator constituie cteva argumente n acest sens. O alt latur a activit ii lui Carol I, care poate completa imaginea asupra locului s u n via a politic , este cea privind raporturile cu partidele politice. Adept al sistemului bi-partid, Carol I a avut atitudini diferite fa de cele dou partide de guvern mnt. nc din prima parte a domniei a blocat zelul radicalilor pentru reforme; i n continuare va tempera orientarea spre reforme a liberalilor, chiar pn n ultimii ani ai vie ii, cnd Partidul Na ional Liberal era decis s legifereze o nou reform agrar i o reform electoral . A conlucrat, totu i, la guvern mai mult cu liberalii, pentru c se afla n fruntea unui stat n construc ie, ale c rui structuri nu puteau fi realizate dect printr-o oper reformatoare oper pentru care liberalii, avnd lideri competen i, un partid disciplinat i o doctrin care r spundea necesit ilor rii, erau mai bine preg ti i s o realizeze. n privin a raporturilor cu Partidul Conservator, trebuie men ionat c , nc de la venirea n ar , Carol I a exprimat concep ii apropiate de cele ale conservatorilor; de altfel, a dep it criza din anii 1870-1871 cu ajutorul acestora, pe care i-a sprijinit i s-a sprijinit pn la sfr itul domniei. Situarea constant a factorului executiv pe pozi ii conservatoare este dovedit de numeroase exemple din via a politic ; cele mai concludente privesc atitudinea fa de eventualitatea unor noi reforme, agrar i electoral , inclusiv fa de proiectele de dup marea r scoal de la 1907. Chiar i n contextul intern i extern, n care Partidul Na ional Liberal a propus reformele, n toamna anului 1913, Carol I accept cu greutate i condi ionat declan area procesului de modificare a Constitu iei. Referindu-se la acest moment, I.G. Duca consemneaz : n privin a reformelor, b trnul suveran a consim it la nf ptuirea lor, dar cerea s se fac cu modera iune, s se tempereze avntul prea democratic al unei p r i a partidului i, n orice caz, ca ele s se nscrie n constitu ie printr-un fel de n elegere cu conservatorii. Regele Carol era preocupat ve nic de gndul ca aceste reforme s nu strneasc lupte violente i s nu zdruncine ntocmirile politice160.
Vezi n acest sens discu iile lui Carol I cu Titu Maiorescu, Gh. Gr. Cantacuzino, Al Marghiloman, n I. Bulei, Sistemul politic..., p.185, 335. 159 Andr Tibal, Problmes politiques contemporaines dEurope orientale, Paris, 1930, p.7. 160 I.G. Duca, Amintiri politice..., I, p. 14.
158

32

I.G. Duca explic sprijinul consecvent dat de Carol I conservatorilor i prin grija deosebit pentru soarta dinastiei, pe care o vedea n deplin securitate, dac se baza pe clasa marilor proprietari, clas cu fire dinastic 161. Au existat, ns , i st ri conflictuale ntre Carol I i conservatori, determinate de problema readucerii acestora la guvern, de atitudinea partidului fa de constituirea domeniului Coroanei, de disputele personale dintre liderii politici etc. Un capitol important din activitatea politic a lui Carol I prive te politica extern . Adus pe tronul Romniei cu scopul de a consolida pozi ia rii n concertul european i mai ales n raport cu puterile vecine, Carol I i-a asigurat de la nceput priorit i n desf urarea rela iilor externe. Referindu-se la vizita sa la Constantinopol, n anul 1866, Nicolae Iorga scria: ...semnele de onoare ce i se ar tar , ntr-un grad mai mare dect premerg torului s u, Cuza, aveau n vedere nu att pe st pnitorul romn, ct mai ales pe v rul regelui nving tor al Prusiei162. Prestigiul i pozi ia sa n rela iile interna ionale s-au consolidat dup cucerirea independen ei de stat a Romniei, proclamarea Regatului, aderarea la Tripla Alian . Carol I se va implica n ac iunea de rennoire a Tratatului de la 1883 i apoi n cadrul evenimentelor din perioada r zboaielor balcanice. Titu Maiorescu aprecia c regele Carol I duce singur politica noastr extern , fiind, totodat , omul cel mai bine informat din Europa163... O apreciere similar face i N.D. Germani: Politica extern , ns , a r mas domeniul lui exclusiv. El a condus-o personal i a condus-o perfect, nu numai n vederea elurilor atinse n cei 48 de ani ai glorioasei sale domnii, ci i n vederea marilor evenimente, care au urmat curnd dup dispari ia sa...164. n judecarea acestei probleme trebuie avut n vedere i faptul c la conducerea guvernului s-au aflat mari personalit i politice, precum I.C. Br tianu, D.A. Sturdza, P.P. Carp, Lasc r Catargi, Titu Maiorescu, I.I.C. Br tianu, iar la Ministerul de externe oameni politici de mare valoare, dintre care amintim doar pe Mihail Kog lniceanu i Take Ionescu. De altfel, n aceast perioad istoric , cele dou partide de guvern mnt dincolo de confruntarea intern asupra moderniz rii rii, dincolo de unele deosebiri

Ibidem, p.103. N. Iorga, Istoria poporului romnesc, Edi ie ngrijit de Georgeta Penelea, Bucure ti, 1985, p. 651. 163 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mine..., II, partea a IV-a, p.9. 164 Din via a Regelui Carol I..., p.96; iar M. Vl descu, ministru conservator, folose te numai superlative: ...El (Carol n.ns., Gh.I.), a condus singur politica extern a rii... Inteligen a i abilitatea sa diplomatic s-a impus i la Berlin, unde era cancelar vestitul diplomat, fondator al Imperiului german, Bismarck. Nimic nu se f cea de Germania n orientul european, f r sfatul i aprobarea regelui Romniei. El se impusese n toate cancelariile europene i peste sfatul lui nu se trecea (Ibidem, p.305).
162

161

33

de p reri privind tactica sau solu iile imediate n politica extern promovau aceea i politic n rela iile interna ionale ale Romniei. Via a politic demonstreaz c factorul executiv putea adopta doar pozi ia decis de partidele politice. Aceast situa ie este cel mai conving tor demonstrat de evenimentele petrecute dup declan area primului r zboi mondial. La sfr itul unei lungi domnii, n care i asumase largi prerogative n politica extern n limitele men ionate deja , Carol I s-a v zut obligat s cedeze n fa a atitudinii liderilor politici din ambele partide de guvern mnt, care au sus inut n Consiliul de Coroan de la Sinaia cu o singur excep ie, P.P. Carp necesitatea neutralit ii Romniei. Regele Carol I a suportat foarte greu situa ia creat prin declararea neutralit ii Romniei. Ottokar Czernin, ministrul Austro-Ungariei la Bucure ti, nota: Regele Carol a murit de r zboi. Ultimele s pt mni au fost o tortur pentru b trnul domnitor...165. Aceast stare de spirit este surprins i de Al. TzigaraSamurca : La mese aproape nu mnca i nici nu mai vorbea, fiind ve nic dus pe gnduri. Nu o dat mi-a spus Regina ce greu i-a fost s scrie celor doi mp ra i, c nu poate fi al turi de ei, ci de poporul s u166. n concluzie, este limpede c aducerea unui prin str in pe tronul rii conform dorin elor exprimate de Adun rile ad-hoc a favorizat consolidarea statului romn i o integrare mai rapid n Europa vremii. La fel, este incontestabil c domnitorul, apoi regele Carol I avea calit i deosebite: un om realist, metodic, cu mult r bdare i un nalt spirit civic. Aceste tr s turi sunt surprinse ntr-un portret realizat de Titu Maiorescu: ... Tenacitatea principelui n urm rirea elului, r bdarea i indulgen a sa, n l area peste orice sim mnt de r zbunare, neobosita regularitate n ndeplinirea zilnicelor datorii, lipsa de orice intrigi, de orice camaril , de orice amestec n rela iile private, exemplara via casnic toate aceste semne de caracter, n a a contrast cu unele domnii precedente, erau prea intime prin natura lor pentru a produce un efect imediat n publicul cel mare167. i I.G. Duca aprecia: De altminteri, n genere vorbind, Regele Carol era o adev rat personalitate... Cu o r bdare neobi nuit , tia s urm reasc ani de-a rndul gndurile sale, la toate voin ele ntr-adev r st ruitoare nu- i manifesta niciodat pe fa inten iile. Cnd furtuna sufla peste capul s u, tia s -l aplece, ca s -l ridice ns mai seme dendat ce cerul se nsenina iar i. Un om care are aceste daruri, nu este ori icine, sau nu e o personalitate obi nuit . Dac ad ug m la acestea o mare mndrie, un sim al datoriei cum rar se ntlne te i o nobil concep ie, nobil n cel mai nalt n eles al cuvntului, a ceea ce datoreaz acestui Stat i acestui popor, vom avea sinteza nsu irilor caracteristice ale Regelui Carol168.
165 166

I. Scurtu, Monarhia n Romnia. 1866-1947, Bucure ti, 1991, p.52. Din via a Regelui Carol I..., p.360. 167 Titu Maiorescu, Istoria politic a Romniei sub domnia lui Carol I, edi ie, postfa indice de Stelian Neagoe, Bucure ti, 1994, p.113. 168 I.G. Duca, Amintiri politice, I, p.94.

34

A demonstrat reale calit i de om politic. A n eles treptat mai ales dup criza din anii 1870-1871 situa ia din ar , pozi ia i interesele Romniei n sud-estul continentului i n Europa. Se considera romn i primul func ionar al rii. Este interesant, pentru completarea imaginii, portretul f cut de prin ul Blow: Regele Carol era unul din cei mai buni oameni i din cei mai n elep i domnitori pe care i-am ntlnit, i eu am avut a face n via cu mul i suverani.... T ria lui se ntemeia pe r bdare, pe tenacitate, pe sim ul datoriei ce dovedea chiar n am nunte, pe nalta concep ie [...] ce o avea despre menirea sa de Domnitor169. ncercnd s r spundem la problema pus de I.G. Duca a fost sau nu Carol I un rege Mare? credem c se poate aprecia c a fost Mare pentru ntreaga sa activitate, care a contribuit la stabilitatea politic a rii, att de necesar ntr-o perioad de adnci transform ri social-economice i politice. Cu alte cuvinte, domnia sa a r spuns obiectivelor ini iale: stabilitate politic i cre terea prestigiului european al rii.

5. Via a parlamentar . Regimul politic. Politicianismul Via a parlamentar desf urat n condi iile create de Constitu ia de la 1866 s-a situat la un nivel comparabil cu cel din state cu o ndelungat tradi ie parlamentar . Dezbaterile din Adunarea Deputa ilor i din Senat, organizate n sesiuni de-a lungul a 4-5 luni n care legile erau discutate n general, ct i pe articole , se caracterizeaz printr-o intens confruntare de idei asupra destinului rii. Mari personalit i ale vie ii culturale i politice ne-au l sat ample i valoroase discursuri asupra unor probleme fundamentale privind c ile, mijloacele i ritmul dezvolt rii societ ii. Este suficient s amintim pe Mihail Kog lniceanu, Ion Br tianu, Titu Maiorescu, D.A. Sturdza, P.P. Carp, N. Iorga, Take Ionescu, I.G. Duca, I.I.C. Br tianu, V. Lasc r, P.S. Aurelian, Spiru Haret .a. Parlamentul a avut, de asemenea, un rol deosebit de important n via a politic prin exercitarea dreptului de control asupra puterii executive i prin urm rirea modului n care se aplicau legile rii. O dovedesc sutele de interpel ri ale deputa ilor i senatorilor n urma c rora unii mini tri au fost obliga i s demisioneze, periclitnd uneori soarta ntregului guvern. Din aceast perspectiv se poate aprecia c activitatea Parlamentului cu toate limitele, abuzurile i sl biciunile manifestate a contribuit la democratizarea societ ii i, totodat , la afirmarea rii ca un factor de progres i stabilitate n Europa vremii, ndeosebi n sud-estul continentului. De asemenea, trebuie subliniat c evolu ia rii pe o linie burghezo-democratic 170 n care via a parlamentar a jucat un rol deosebit de important a stimulat lupta pentru des vr irea unit ii na ional-statale.
169 170

Din via a Regelui Carol I, p.320. Vezi observa ii interesante n Angela Banciu, op.cit., p.25.

35

Regimul politic din Romnia n perioada 1866-1914 a fost analizat doar tangen ial n diferite lucr ri privind via a politic . Se ntlnesc mai multe formul ri, unele enun ate, altele argumentate: Regim burghezo-mo ieresc171, regim al burgheziei i mo ierimii172, regim burghez173 sau burghezo-democratic174. Apreciem c un prim factor, care trebuie avut n vedere n stabilirea caracterului regimului politic, prive te Constitu ia de la 1866. Subliniem din nou faptul c de i mo ierimea i-a impus punctul de vedere ntr-o serie de probleme, de i principiile Constitu iei au fost deseori nc lcate ne referim mai ales la participarea cet enilor la via a politic aceast Constitu ie, raportat la perioada anterioar ca i la Constitu ia de la 1923, raportat la Europa vremii (de re inut c Romnia este primul stat constitu ional din sud-estul Europei), era esen ialmente burghez . Totodat , trebuie avut n vedere c , la sfr itul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea, Romnia realizeaz un ritm de dezvoltare accelerat, procesul de integrare n Europa capitalist se intensific . Cre terile semnificative nregistrate de industrie, constituirea i consolidarea unui sistem de credit, cre terea volumului bugetului rii, asigurarea pentru o lung perioad de timp a unei balan e excedentare, realiz rile din transporturi, unele progrese din agricultur , volumul i structura comer ului exterior etc. confirm ideea c n Romnia capitalismul se dezvolta n toate laturile vie ii social-economice. De i existau numeroase i grave probleme, precum cele din lumea satelor, cele decurgnd din raporturile economice inechitabile cu statele capitaliste dezvoltate, din pozi ia capitalului str in n economia rii avnd n vedere totalitatea factorilor i tr s turilor vie ii social-economice i politice, concluzia care se desprinde este aceea c sistemul economic capitalist devine treptat dominant. Un rol important pentru explicarea caracterului regimului politic revine mecanismului de exercitare a puterii. Or, dup cum am ncercat s demonstr m, raportul de for e ntre cele dou partide a evoluat n favoarea P.N.L, care- i impune treptat pozi ia. Deosebirile doctrinare, abordarea diferit a procesului de modernizare att n stabilirea, ct i n transpunerea n practic a strategiei dezvolt rii rii , for a organizatoric inegal (P.N.L. n continu consolidare, Partidul Conservator ntr-o permanent dezbinare), au generat, o subliniem nc o dat , alternarea la putere n condi iile confrunt rii, confruntare finalizat prin impunerea puterii politice a burgheziei i dispari ia partidului politic al mo ierimii. n aprecierea caracterului regimului politic nu trebuie evitat luarea n considera ie a politicianismului, mai ales pentru c acest aspect a influen at mul i autori, care au interpretat tarele politicianiste ca efecte ale stadiului de dezvoltare a rii, a compromisului dintre burghezie i mo ierime. Noi credem c trebuie pornit de la
Termenul este ntlnit ntr-un foarte mare num r de lucr ri privind istoria noastr modern ; de aceea, nu credem necesar exemplificarea. 172 Este punctul de vedere exprimat de Tr. Lungu n dezbaterea organizat de revista Anale de Istorie, nr.4/1969, p.168; vezi i V. Russu, Instituirea i organizarea regimului politic al burgheziei i mo ierimii (februarie-iunie 1866), ASUI, tom XVI, 1970. 173 n dezbaterea citat , Gh. Zaharia vorbe te de un regim burghez n curs de consolidare (loc.cit., p.172). 174 I. Scurtu, Contribu ii privind via a politic din Romnia. Evolu ia formei de guvern mnt n Istoria Modern i Contemporan , Bucure ti, 1988, p.130-131.
171

36

realitatea c practicile politicianiste caracterizeaz orice regim politic, indiferent de nivelul de dezvoltare social-economic a rii. Politicianismul s-a manifestat i n via a politic a Romniei din aceste decenii, liberalii i conservatorii aducndu- i acuza ii reciproce; n aceast direc ie este greu de g sit diferen e ntre cele dou partide. Nu trebuie, deci, s fim deruta i de manifest rile politicianiste n explicarea caracterului regimului politic. Avnd n vedere to i ace ti factori, apreciem c formularea de tipul regim burghezo-mo ieresc (legat de ideea compromisului dintre burghezie i mo ierime, a alian ei dintre cele dou partide politice), ca i cea de regim al bugheziei i mo ierimii (care sugereaz un rol politic pentru mo ierime mult mai mare dect cel manifestat n fapt) nu corespund cu realitatea istoric . Pe baza celor prezentate pn aici, consider m c n Romnia modern , dup 1866, prin Constitu ie, i mai ales dup 1877, prin ntreaga evolu ie social-economic i politic , s-au creat condi iile pentru manifestarea unui regim politic burghez, mai nti n principii i tendin , devenind treptat o realitate politic . Ne putem, astfel, explica mai firesc i mai conving tor tr s turile regimului burghezo-democratic din Romnia ntregit , care- i are r d cinile n tr s turile regimului politic din perioada anterioar . Politicianismul. Pentru a completa imaginea evolu iei regimului constitu ional din Romnia n aceste decenii, este necesar i luarea n discu ie a politicianismului. Apreciem c n definirea acestui fenomen nu trebuie s ne limit m la corup ia politicienilor; trebuie s avem n vedere i tr s turile regimului constitu ional, ale vie ii politice n care se manifest tarele politicianiste. Astfel, trebuie re inut mai nti c , de i regimul constitu ional se baza pe principiul reprezentativit ii, participarea real la via a politic a masei de aleg tori era mult limitat . La o popula ie de peste 6 milioane locuitori, n anul 1901, votau 74.332 cet eni. Dup calculele f cute de Mircea Iosa175, din ntreaga popula ie a rii (autorul a luat n calcul cifra de 6,5 milioane locuitori n.ns., Gh.I.) participau direct la vot pentru Adunarea Deputa ilor 93.250 cet eni, adic 1,3% din totalul popula iei rii, iar pentru Senat doar 27.260 cet eni, adic 0,34% din totalul popula iei rii. Un adev rat simulacru de manifestare a voin ei na ionale, pe baza c ruia partidele politice i asumau r spunderea i beneficiile reprezent rii intereselor generale ale statului. Date interesante ne ofer i L. Colescu pentru alegerile din anii 1901, 1905, 1907, 1911176. O alt tr s tur a vie ii politice, care exprim manifest ri politicianiste, este dat de nc lcarea principiilor de func ionare a regimului constitu ional; este cazul dep irii de c tre factorul executiv a prerogativelor sale, ca i maniera de desf urare a alegerilor, n care partidul de la putere i asigura constant majoritatea parlamentar . Faptul era facilitat i de nivelul politic sc zut al corpului electoral. Politicianismul caracteriza att pe liberali, ct i pe conservatori. Dup cum nota C. Bacalba a:

M. Iosa, ncerc ri de modificare a Legii electorale n ultimul deceniu al secolului al XIXlea, RI, tom 30, nr. 8/1977, p.1419. 176 L. Colescu, Statistica electoral ..., p.7.

175

37

... regimul conservator, n ceea ce prive te libertatea alegerilor, nu s-a deosebit de regimul liberal; alegerile s-au f cut dup acela i model, tot de c tre administra ie, tot cu tendin a de a da guvernului nu numai majorit i, ci unanimit i. F r s fi degenerat n orgii electorale, este cert c i sub conservatori alegerile au fost tot att de pu in libere ca i sub liberali177. Implicarea administra iei n politic decurgea att din numirile realizate de c tre guvernul care lua puterea, ct i din felul n care se recrutau func ionarii; mul i dintre ei se nscriau ntr-un partid sau altul numai pentru a primi func ii odat cu schimbarea guvernului. Deputatul G.C. Dobrescu afirma n edin a Adun rii Deputa ilor, din 12 februarie 1900: Ace ti oameni se nscriu n cutare sau cutare grupare politic , numai ca odat cu schimbarea regimului s cear schimbarea func ionarilor, pentru a li se da lor acele slujbe178. Existau, ns , i situa ii cnd primarii probabil i al i func ionari treceau n partidul care forma guvernul, pentru a- i p stra func ia. Uneori, tarele politicianiste erau recunoscute deschis i chiar justificate. Astfel, n edin a Senatului din 13 decembrie 1894, r spunznd unor acuza ii formulate de c tre D.A. Sturdza, P.P. Carp cu cinismul recunoscut, i n spiritul viziunii sale elitiste i exprima p rerea c n Romnia, guvernele sunt datoare mai mult dect n alte ri s influen eze alegerile, declarndu-se totu i (!) pentru respectarea unor limite179. P.P. Carp, de i dispre uia sprijinul str zii, va fi nevoit s admit i astfel de mijloace pentru venirea la putere180. Pe de alt parte, liberalii i conservatorii i aduceau acuza ii reciproce mai ales atunci cnd se aflau pe b ncile opozi iei n privin a practicilor politicianiste. Ele reprezentau expresia contradic iilor dintre cele dou partide asupra problemelor fundamentale ale societ ii, dar, n acela i timp, i a disputei cotidiene n vederea preg tirii revenirii la putere, a satisfacerii diferitelor interese de partid. Liberalii acuzau pe conservatori181 de lipsa principiilor politice sau de abandonarea lor, de sl biciune politic , de amestec grosolan n alegeri i corup ie, transformarea administra iei ntr-un organ subordonat partidului, de satisfacerea intereselor personale ale adep ilor politici, realizat de multe ori prin persecutarea membrilor P.N.L., de elitism etc. Conservatorii imputau liberalilor182 lipsa sau nerespectarea principiilor politice anun ate, neconcordan a ntre promisiuni i fapte, lipsa de cultur , folosirea activit ii politice n scopul strngerii de avere, amestecul administra iei n via a politic etc. Dup cum subliniam mai sus, la discutarea politicianismului n Romnia modern trebuie avute n vedere tr s turile regimului constitu ional, ale vie ii politice. Aceasta
C. Bacalba a, Bucure tii de alt dat , II, Bucure ti, 1928, p. 183. D.A.D., 1899/1900, p. 631. 179 C. Gane, op.cit., II, p.107. 180 Al. Marghiloman, Note politice..., p.45-46. 181 Vezi, pe larg, Gh. Iacob, On The Constitutional Regime in Romania (1866-1914), ASUI, Tom XXXVI, 1990. 182 Ibidem.
178 177

38

nu nseamn , ns , c tarele politicianiste se ntlnesc doar n rile n care regimul constitu ional parcurge primele etape. n fapt, politicianismul nso e te sistemul politic modern de la apari ia sa pn n prezent. Dintre sursele referitoare la perioada aflat n aten ia noastr , prezent m dou exemple. Astfel, lucrarea lui Georges Lachapelle care abordeaz func ionarea sistemului parlamentar n Fran a i Anglia, se refer pe larg la practicile politicianiste din aceste ri cu tradi ie parlamentar de sute de ani183. Not m i un comentariu semnificativ a lui I.G. Duca, care se refer la manifest ri politicianiste n Anglia n raport cu unele contracte economice n Romnia: De altminteri aceasta nu a fost singura ocazie n care pe vremea neutralit ii i a r zboiului mi-a fost dat s constat c ne place s ne calomniem, pe cnd de fapt n celelalte state se petrec netulburate lucruri cu mult mai grave, mult mai certate cu morala dect n Romnia; dar, ndeamn autorul, S continu m totu i a fi severi fa de noi n ine, este condi ia esen ial a ndrept rii, este marele imbold spre progres184. O situa ie asem n toare poate chiar mai grav era n S.U.A., n aceea i perioad istoric 185.

6. Regimul constitu ional dup Marea Unire Votul universal i sistemul pluripartid. n preajma declan rii primului r zboi mondial regimul constitu ional din Romnia se consolidase, func ionnd la un nivel comparativ cu cel al unor state avnd veche tradi ie constitu ional . Limitele sale cele mai grave proveneau din sistemul censitar i manifest rile politicianiste, care m reau mult distan a ntre principii i realitatea politic . n acela i timp, sistemul bipartid, care func ionase aproape jum tate de veac, era contestat tot mai mult prin apari ia unor noi partide politice cu preten ie de guvernare; de altfel, Partidul Conservator Democrat a fost acceptat la guvern, este drept, ntr-o coali ie cu Partidul Conservator. Problema cea mai important , viznd perfec ionarea regimului constitu ional, era n ace ti ani modificarea sistemului electoral. Dup cum am notat mai sus, P.N.L. introdusese, nc n programul de la Ia i, din 1892, principiul votului universal, tergiversnd ns , din numeroase motive, ntre care opozi ia chiar a numero i lideri i membri ai partidului , luarea problemei n discu ie. Abia prin scrisoarea lui I.I.C. Br tianu din septembrie 1913, se anun a, al turi de reforma agrar , i o nou reform electoral .
183 184

Georges Lachapelle, Loeuvre de demain, Paris, 1917, p.II-III, V, 75, 78-79, 82-83. I.G. Duca, Amintiri politice, I, p.204. 185 Vezi nainte de Watergate. Probleme ale corup iei n societatea american , Bucure ti, 1989, p.161-185.

39

Dup venirea la guvern a P.N.L., n ianuarie 1914, i desf urarea de alegeri parlamentare, la 24 februarie 1914, M. Orleanu, pre edintele Camerei Deputa ilor, propunea revizuirea Constitu iei n vederea realiz rii reformelor agrar i electoral 186. De i corpurile legiuitoare aprob n lunile martie-aprilie revizuirea Constitu iei i au loc alegeri pentru Constituant , declan area primului r zboi mondial amn luarea n dezbatere a noilor reforme. Procesul de revizuire a Constitu iei a fost reluat abia n Parlamentul de la Ia i; n urma dezbaterilor, n iulie 1917, au fost modificate, n afara art.19 privind proprietatea, i articolele 57 i 67, privind sistemul electoral, care prevedeau187: Adunarea Deputa ilor se compune din deputa i ale i de cet enii romni majori, prin vot universal, egal, direct i obligatoriu i cu scrutin secret pe baza reprezent rii propor ionale (art.57) i: Senatul se compune din senatori ale i i senatori de drept. Legea electoral va fixa compunerea Senatului (art.67). A urmat decretul-lege publicat n 16/29 noiembrie 1918, care prevedea c : To i cet enii romni majori vor alege prin vot ob tesc, obligatoriu, egal, direct i secret, pe baza reprezent rii propor ionale, un num r de deputa i propor ional cu popula ia188. Dreptul la vot se exercita de la 21 de ani pentru Adunarea Deputa ilor i de la 40 de ani pentru Senat. Vrsta minim pentru a fi ales deputat era de 25 de ani, iar senator de 40 de ani. Nu aveau drept de vot femeile, tinerii sub 21 de ani, militarii i magistra ii189. Introducerea votului universal n Romnia venea n ntmpinarea dorin elor exprimate n hot rrile de Unire ale Basarabiei i apoi ale Transilvaniei cu Romnia. Astfel, n Declara ia privind Unirea Basarabiei cu Romnia se prevedea: Basarabia va trimite n Parlamentul romn un num r de reprezentan i propor ional cu popula ia, ale i pe baza votului universal, egal, direct i secret. Toate alegerile din Basarabia pentru voloste i sate, ora e, zemstve i Parlament, se vor face pe baza votului universal, egal, secret i direct190. La fel, Rezolu ia privind Unirea Transilvaniei cu Romnia, adoptat la 1 decembrie 1918, de Marea Adunare Na ional de la Alba Iulia, stipula la art.3: nf ptuirea des vr it a unui regim curat democratic pe toate terenele vie ii publice. Votul ob tesc, direct, egal, secret, pe comune n mod propor ional, pentru ambele sexe, n vrst de 21 de ani la reprezentarea n comune, jude ori Parlament191. Congresul general al Bucovinei a votat Unirea necondi ionat cu Romnia. Prevederile decretului-lege din noiembrie 1918 au fost confirmate de Constitu ia adoptat n martie 1923. Articolul 6 prevedea:

E. Foc eneanu, Istoria constitu ional a Romniei. 1859-1991, Bucure ti, 1992, p.48. I. Scurtu, Via a politic din Romnia. 1918-1944, Bucure ti, 1982, p.40. 188 Ibidem. 189 Ibidem. 190 I. Nistor, Istoria Basarabiei, Chi in u, 1991, p.283. 191 I. Scurtu (coordonator), Gh.Z. Ionescu, Eufrosina Popescu, Doina Smrcea, Istoria Romniei ntre anii 1918-1944. Culegere de documente, Bucure ti, 1982, p.26.
187

186

40

Constitu iunea de fa i celelalte legi relative la drepturile politice determin care sunt, osebit de calitatea de romn, condi iunile necesare pentru exercitarea acestor drepturi. Legi speciale, votate cu majoritatea de dou treimi, vor determina condi iunile sub care femeile pot avea exerci iul drepturilor politice. Drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalit i a celor dou sexe192. Cu excep ia alegerilor administrative din 1929, femeile nu vor beneficia de dreptul de vot193. n martie 1926 s-a adoptat o nou Lege electoral , care stabilea un sistem nou de centralizare a rezultatelor alegerilor i repartizare a mandatelor; gruparea politic care ob inea cel mai mare procent n alegeri, dar nu mai mic de 40%, beneficia de a anumita prim electoral , care consolida sensibil pozi ia n parlament. Aceast m sur a provocat opinii diferite n rndul oamenilor politici, dar i ntre istorici, juri ti .a. nclin m a crede c Eleodor Foc eneanu se apropie de adev r, atunci cnd concluzioneaz 194: Aceast lege a fost dictat de mprejur ri obiective. Prin unirea celorlalte provincii romne ti cu Vechiul Regat, sistemul de dou partide puternice, conservator i liberal, care se succedau la putere, se destr mase, deoarece la partidele tradi ionale din Vechiul Regat s-au ad ugat partidele existente n noile provincii. Acestea, cu timpul, vor fuziona cu partide din Vechiul Regat (cu excep ia partidului conservator care avea s dispar de pe scena politic ), dar pn atunci, n acea perioad de confrunt ri cu situa ii dificile de dup r zboi i de adapt ri la aceste situa ii, distribuirea pur propor ional a mandatelor ar fi creat dificult i enorme n ob inerea majorit ii n adun rile legiuitoare i deci n formarea guvernelor, oblignd la coali ii guvernamentale, improprii n acea perioad : putere instabil n mprejur ri pu in stabile. Noul sistem electoral a determinat cre terea spectaculoas a num rului de partide politice, care n deceniul al 4-lea au dep it 30195. Se constat o evident schimbare fa de tabloul politic dinaintea primului r zboi mondial. n acela i timp, trebuie subliniat c sistemul politic a fost dominat tot de dou partide (de ast dat P.N.L. i P.N. ). Cu excep iile cunoscute (alegerile din 1919 i 1937), masa de aleg tori, cu mult mai numeroas n aceste decenii, s-a orientat, n principal, spre P.N.L. sau P.N. . L rgirea masei electorale a reprezentat, f r ndoial , un pas deosebit de important n procesul de democratizare a vie ii politice196.

Constitu ia din 1923 n dezbaterea contemporanilor, Bucure ti, 1990, p.611-612. I. Scurtu, Via a politic din Romnia..., p.37. 194 Eleodor Foc eneanu, op.cit., p.69. 195 Informa ii din M. Mu at, I. Ardeleanu, Romnia dup Marea Unire, II, Partea a II-a, p.107-108. 196 Aurel-Constantin Soare, Regimul politic din Romnia n deceniul al III-lea al secolului al XX-lea. Studiu comparativ cu statele din centrul i sud-estul Europei, Tez de doctorat, Bucure ti, 1994, p.191.
193

192

41

Constitu ia de la 923. Noua Constitu ie a Romniei a fost adoptat la 26 martie 1923 n Camer , la 27 martie n Senat, fiind promulgat de Regele Ferdinand la 28 martie, cu decretul regal nr. 1360 i publicat n Monitorul Oficial nr. 282 din 28 martie acela i an. Cercet rile asupra problemei constitu ionale din Romnia au eviden iat elementele de continuitate i noutate n raport cu Constitu ia de la 1866. Ne oprim asupra celor mai semnificative. Principiul suveranit ii na ionale era limpede exprimat nc din primele articole197: Art. 1: Regatul Romniei este un stat na ional unitar i indivizibil; Art. 2: Teritoriul Romniei este nealienabil. Hotarele statului nu pot fi schimbate sau rectificate dect n virtutea unei legi; Art. 3: Teritoriul Romniei nu se poate coloniza cu popula iuni de gint str in . Art. 33: Toate puterile statului eman de la na iune, care nu le poate exercita dect numai prin delega iune i dup principiile i regulile a ezate n Constitu iunea de fa . Principiul legalit ii i suprema iei Constitu iei era mai bine exprimat dect n cea de la 1866198. Art. 103 prevedea199: Numai Curtea de Casa ie n sec iuni unite are dreptul de a judeca constitu ionalitatea legilor i a declara inaplicabile pe acelea care sunt contrarii Constitu iunii. Judecata asupra inconstitu ionalit ii legilor se m rgine te numai la cazul judecat. Curtea de Casa ie se va rosti ca i n trecut asupra conflictelor de atribu iuni. Dreptul de recurs n casare este de ordin constitu ional. De asemenea, problema modific rii Constitu iei cap t forme mai rigide. Art. 129 prevedea200: Constitu iunea poate fi revizuit n total sau n parte din ini iativa regelui sau oric reia din Adun rile legiuitoare. n urma acestei ini iative, ambele adun ri, ntrunite separat, se vor rosti cu majoritate absolut dac este locul ca dispozi iunile constitu ionale s fie revizuite. ndat ce necesitatea revizuirii a fost admis , ambele Corpuri legiuitoare aleg din snul lor o comisiune mixt , care va propune textele din Constitu iune ce urmeaz a fi supuse revizuirii. Dup ce raportul acestei comisiuni va fi citit n fiecare adunare, de dou ori n interval de cincisprezece zile, ambele adun ri ntrunite la un loc, sub pre edin ia celui mai n vrst dintre pre edin i, n prezen a a cel pu in dou treimi din totalitatea membrilor ce le compun, cu majoritate de dou treimi, stabilesc n mod definitiv cari anume articole vor fi supuse revizuirii. n urma acestui vot adun rile sunt de drept dizolvate i se va convoca corpul electoral n termenul prescris de Constitu iune. Constitu ia cuprindea 8 titluri201 (totaliznd 138 articole):
197 198

Constitu ia din 1923..., p.611, 618. Angela Banciu, Rolul Constitu iei din 1923..., p.78. 199 Constitu ia din 1923..., p.630. 200 Ibidem, p.633. 201 Ibidem.

42

Despre teritoriul Romniei; Despre drepturile romnilor; Despre puterile statului; Despre finan e; Despre puterea armat ; Dispozi iuni generale; Despre revizuirea Constitu iunii; Dispozi iuni tranzitorii i suplimentare. Noua Constitu ie prelua aproximativ 60% din Constitu ia de la 1866202. Trebuie ns re inut c au fost votate att articolele revizuite, ct i cele men inute din vechiul text; iar Constitu ia a fost publicat ca un text nou. Faptele conduc pe Eleodor Foc eneanu la concluzia c Formal, era o Constitu ie nou ; n fond, era Constitu ia veche amplu revizuit 203. Avnd n vedere semnifica ia lor major , red m n continuare textul unor articole care stipulau principiile unei adev rate democra ii burgheze ce se instaura n Romnia204. Art. 5: Romnii f r deosebire de origin etnic , de limb sau de religie, se bucur de libertatea con tiin ei, de libertatea nv mntului, de libertatea presei, de libertatea ntrunirilor, de libertatea de asocia ie i de toate drepturile stabilite prin legi. Art. 6: Constitu iunea de fa i celelalte legi relative la drepturile politice determin cari sunt, osebit de calitatea de romn, condi iunile necesare pentru exercitarea acestor drepturi. Legi speciale, votate cu majoritatea de dou treimi, vor determina condi iunile sub cari femeile pot avea exerci iul drepturilor politice. Drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalit i a celor dou sexe. Art. 7: Deosebirea de credin e religioase i confesiuni, de origin etnic i de limb nu constituie n Romnia o piedic spre a dobndi drepturile civile i politice i a le exercita. Numai naturalizarea aseam n pe str in cu romnul pentru exercitarea drepturilor politice. Naturalizarea se acord n mod individual de Consiliul de Mini tri, n urma constat rii unei comisiuni, compus din: primul-pre edinte i pre edin ii Cur ii de apel din Capitala rii, c solicitantul ndepline te condi iunile legale. O lege special va determina condi iunile i procedura prin care str inii dobndesc naturalizarea. Naturalizarea nu are efect retroactiv. So ia i copiii minori profit , n condi iunile prev zute de lege, de naturalizarea so ului sau tat lui. Art. 8: Nu se admite n stat nici o deosebire de na tere sau de clase sociale. To i romnii, f r deosebire de origin etnic , de limb sau de religie, sunt egali naintea legii i datori a contribui f r osebire la d rile i sarcinile publice. Numai ei sunt admisibili n func iunile i demnit ile publice, civile i militare. Legi speciale vor determina statutul func ionarilor publici.
202 203

Emil Cernea, Emil Molcu , Istoria statului i dreptului romnesc, Bucure ti, 1992, p.250. Eleodor Foc eneanu, op.cit., p.59. 204 Constitu ia din 1923..., p.611, 612, 615, 616, 617.

43

Str inii nu pot fi admi i n func iunile publice dect n cazuri excep ionale i anume statornicite de legi. n acela i context se situeaz art. 24 privind nv mntul, art. 25 privind libert ile individuale, art.27 privind secretul coresponden ei, art.28 privind dreptul de ntrunire etc. Deosebit de importante sunt i prevederile referitoare la rolul statului n via a social-economic a rii (art.17,19,20). Se prevedea, ntre altele, c Proprietatea de orice natur , precum i crean ele asupra statului sunt garantate, iar Z c mintele din ele, precum i bog iile de orice natur ale subsolului sunt proprietatea statului205. De asemenea, statul putea interveni n rela iile dintre patroni i muncitori. Art. 21 prevedea206: To i factorii produc iunii se bucur de o egal ocrotire. Statul poate interveni, prin legi, n raporturile dintre ace ti factori pentru a preveni conflicte economice sau sociale. Libertatea muncii va fi ap rat . Legea va regula asigurarea social a muncitorilor, n caz de boal , accidente i altele. n privin a separa iei puterilor n stat, trebuie men ionat mai nti c Cele trei puteri erau independente una de alta, fiind prev zute o serie de prescrip ii care le d deau posibilitatea s se limiteze reciproc n atribu ii207. Puterea executiv participa la opera de legiferare prin dreptul Regelui de ini iativ , sanc ionare i promulgare a legilor, de dizolvare i prorogare a reprezentan ei na ionale. Puterea legislativ putea controla exercitarea atribu iilor puterii executive n privin a vot rii i adopt rii bugetului, a controlului preventiv de gestiune a veniturilor i cheltuielilor statului; de asemenea, prin dreptul deputa ilor i senatorilor de a adresa interpel ri mini trilor. Puterea judec toreasc limita atribu iile puterii legislative, controlnd constitu ionalitatea legilor. De asemenea cenzura legalitatea actelor puterii executive (art.107). n acela i timp, puterea executiv putea interveni n exercitarea puterii judec tore ti prin dreptul de gra iere i amnistie (art.88). Se poate aprecia c noua Constitu ie r spundea necesit ilor de dezvoltare a societ ii romne ti de dup nf ptuirea Romniei Mari. n principii, Constitu ia de la 1923 era una din cele mai naintate din Europa vremii. Trebuie subliniat c , de i nu a fost votat de toate partidele politice, ea a fost aplicat de to i factorii politici, deoarece contestarea ei nu privea con inutul, ci procedura de adoptare...208; ... i partidele care s-au declarat mpotriva acesteia au acceptat-o, au guvernat pe baza ei, iar n anii cnd era atacat de for ele de dreapta, au militat pentru ap rarea Constitu iei din martie 1923209. Via a parlamentar . Dup 1918 activitatea parlamentar a fost marcat de introducerea votului universal. Caracterul reprezentativ al Corpurilor legiuitoare devine
205 206

Ibidem, p.613-614. Ibidem, p.614-615. 207 Angela Banciu, op.cit., p.83. 208 E. Foc eneanu, op.cit., p.59. 209 I. Scurtu, I. Bulei, Democra ia la romni..., p.27.

44

o realitate politic ; dac n 1914 un deputat era ales de 400 de cet eni, n 1919 acesta era ales de 30 000 cet eni, iar n 1920 de 50 000 cet eni210. n compara ie cu perioada de pn la 1914211, au loc importante schimb ri n structura pe profesii a Parlamentului; scade num rul proprietarilor i agricultorilor i cre te num rul avoca ilor i al altor reprezentan i ai intelectualit ii. Dup datele prezentate de I. Scurtu212, pentru intervalul 1922-1937 structura Camerei Deputa ilor era urm toarea: avoca i 41,8%; agricultori 6,3%; profesori secundari 6,3%; cadre universitare 6,1%; institutori 5,5%; proprietari 5,1%; medici 3,6%; preo i 3,6%; publici ti-arti ti 3,5%; ingineri, agronomi, arhitec i 3,2%; directori de banc 1,1%; comercian i 1,1%; industria i 1,0%; ofi eri n rezerv 0,5% etc. n Senat situa ia era asem n toare: avoca i 25,3%; nal i prela i 10,9%; proprietari 6,7%; agricultori 7,2%, cadre universitare 7,1%; profesori secundari 6,2%; preo i 6%; institutori 4,1%; ofi eri n rezerv 3,8%; medici 3,7%; pensionari 3,1%; ingineri, arhitec i, agronomi 2,7%; industria i 2%; publici ti, arti ti 2%; comercian i 1,6%; directori de banc 1,1% etc. Exist , fire te, un anume grad de relativitate a acestor date, determinate de maniera n care s-au stabilit meseriile de baz ale parlamentarilor (unii au declarat func ia i nu profesia etc); ele ne ofer , totu i, o imagine revelatoare asupra structurii socio-profesionale a Parlamentului Romniei. Din Parlamentul Romniei ntregite au f cut parte mari personalit i ale vie ii politice, precum: I.I.C. Br tianu, Vintil I.C. Br tianu, Take Ionescu, N. Titulescu, Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Al. Vaida-Voevod, I.G. Duca, Gr. Iunian, Al. Averescu, Dr. N. Lupu i al ii. Se poate constata c mul i lideri politici continuau activitatea nceput cu ani sau chiar decenii naintea primului r zboi mondial. Schimbarea genera iilor a nceput la sfr itul deceniului trei i a continuat n deceniul patru al veacului nostru. De asemenea, n Parlament au intrat i au avut un rol important n via a politic a rii mari personalit i ale vie ii cultural- tiin ifice: N. Iorga, C. Stere, I. Borcea, O. Goga, S. Mehedin i, D. Gusti, t. Zeletin, M. Manoilescu, V. Madgearu, G. Ta c , C. R dulescu-Motru, G. Br tianu, Ioan Lupa , Silviu Dragomir i mul i al ii. mplinirea idealului na ional, schimbarea regimului constitu ional au determinat atragerea spre via a politic a unor largi categorii de intelectuali, de la profesori secundari la academicieni; iar motiva iile nu au fost, n primul rnd, de natur politicianist . n privin a caracterului regimului politic din Romnia n perioada interbelic , I. Scurtu ajunge, n urma unor ndelungate cercet ri, la concluzia213: Departe de a fi fost un centru al reac iunii europene cum s-a scris o vreme la noi i cum se mai scrie i ast zi de unii istorici de peste hotare Romnia a urmat un curs ascendent dup Marea Unire din 1918, democra ia burghez s-a dezvoltat, via a politic a devenit mai plin i bogat n con inut.
Ibidem, p.124. L. Colescu, Statistica electoral ..., p.66. 212 I. Scurtu, I. Bulei, Democra ia la romni..., p.125. 213 I. Scurtu, Evolu ia politic a Europei n perioada 1918-1940, Situa ia Romniei, n Romnii n Istoria universal (coordonatori: I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian), I, Ia i, 1986, p.576.
211 210

45

De acord cu aceast apreciere, nu putem s elud m manifest rile politicianiste. Argumentele nu sunt mai pu ine dect pentru perioada dinaintea Marii Uniri. Un observator al perioadei sesiza: Trebuie... s recunoa tem c n orice democra ie este un decalaj ntre teorie i realitate. Putem totu i spune c nic ieri acest decalaj nu a fost mai profund ca n Romnia, ara care n-a cunoscut o democra ie real . Suveranitatea popular nu a fost dect cu numele i dreptul electoral nu avea nimic dintr-un regim reprezentativ... S-a luptat prea pu in pentru libert i, pentru a putea fi n elese... Educa ia politic lipsea. Existau multe principii, dar nu se realiza un progres. Abuzuri i rea credin a guvernan ilor, indolen i neputin a guverna ilor, poporul romn nu n elese valoarea principiilor nscrise n Constitu ie i nu- i integr cu adev rat sensul virtu ilor democratice...214. Deosebit de interesante sunt compara iile cu alte state din centrul i sud-estul Europei. O recent cercetare215 prezint o serie de tabele privind rezultatele electorale ale partidelor politice din unele ri din centrul i sud-estul Continentului european. Se poate constata: n privin a particip rii la alegeri, vrsta cea mai sc zut era prev zut n Albania (18 ani pentru Camer ), Turcia (18 ani pentru Camer ), Cehoslovacia (26 ani pentru Senat) i Polonia (30 de ani pentru Senat); femeile aveau drept de vot doar n Austria, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria (dup 30 de ani) i n cazuri prev zute n legi speciale, n Romnia i Iugoslavia; vrsta necesar pentru a fi ales deputat era de 25 sau 30 de ani; iar pentru Senat vrsta candida ilor varia ntre 30 i 45 de ani; n cele 8 ri a participat i ob inut un num r de voturi semnificativ la alegerile parlamentare din a doua jum tate a deceniului al treilea un num r mare de partide politice, variind ntre 7 n Romnia, (alegerile din decembrie 1928), i 25 n Polonia (alegerile din acela i an); num rul partidelor care reu eau s trimit reprezentan i n parlamente a variat de la 3 partide n Romnia (alegerile din iulie 1927) i 14 partide n Polonia (alegerile din 1928). Situa ia din Romnia se explic prin modificarea legii electorale din 1926, care introdusese prima electoral . n finalul acestor considera ii asupra evolu iei regimului constitu ional din perioada interbelic , subliniem necesitatea unei abord ri echilibrate a problematicii. Nu trebuie exagerate nici principiile prev zute n Constitu ie confundndu-le cu realitatea politic , dar nici tarele politicianiste. Trebuie neap rat avut n vedere c Romnia, spre deosebire de multe state ale Europei, n care s-au instaurat nc din 1920 regimuri dictatoriale, i-a men inut monarhia constitu ional pn n preajma izbucnirii celui de-al doilea r zboi mondial. Abia cnd noul context interna ional, dar i intern, a impus renun area la Constitu ia din 1923, s-a ajuns la instaurarea Monarhiei autoritare, apoi a regimului de r zboi n frunte cu I. Antonescu.

Cri an Axente, Essai sur le rgime reprsentatif en Roumanie, Paris, 1937, p.11, apud Matei Dogan, Analiza statistic a democra iei parlamentare din Romnia, Bucure ti, 1946, p.110. 215 Aurel-Constantin Soare, op.cit., p.187, 188, 204, 218, 233, 239, 251, 263, 277.

214

46

Tema III Tr s turi ale moderniz rii


Dup parcurgerea acestei teme ve i nv a: . Strategia moderniz rii 2. Interdependen a na ional / modernizare 3. Cheia moderniz rii raportul industrie / agricultur 4. Realizarea unui ritm accelerat 5. Confruntarea cu intense presiuni str ine

1. Strategia moderniz rii O prim problem este cea privind strategia moderniz rii Romniei n perioada 1866-1914. Opiniile cercet torilor istorici, economi ti, sociologi, politologi .a. pot fi grupate n dou mari categorii. O prim categorie apreciaz ca exagerat a se vorbi de o construc ie con tient , urm rind obiective precise n via a social-economic i politic . Este acceptat mai mult ideea unei dezvolt ri din aproape n aproape. n sprijinul acestei op iuni, sunt aduse mai multe argumente: n respectiva perioad istoric nu s-au cristalizat doctrine politice sau economice; apoi, dup unii autori, ntre cele dou partide politice de guvern mnt (Partidul Na ional Liberal i Partidul Conservator) se realizase un adev rat compromis politic asupra direc iilor construc iei Romniei moderne. Amintim n acest sens cteva opinii semnificative. Definind liberalismul i conservatorismul drept curente politice, Apostol Stan216 vorbe te despre doctrina liberal 217 i de o ideologie burghezo-liberal 218, f r a insista, ns , asupra con inutului acestor concepte. ntr-o lucrare de sintez , Gh. Platon219 se refer la curente, ideologia politic 220, ideologia politic a partidelor de guvern mnt221, ideologia conservatoare222, ideologia junimist 223, fiind n elegem noi adeptul termenului de ideologie politic a partidelor de guvern mnt.

A. Stan, Grup ri i curente politice n Romnia ntre Unire i Independen Bucure ti, 1979. 217 Ibidem, p.9, 438. 218 Ibidem, p.11. 219 Gh. Platon, Istoria modern a Romniei, Bucure ti, 1985. 220 Ibidem, p.295. 221 Ibidem, p. 312. 222 Ibidem, p. 298, 306. 223 Ibidem, p.307.

216

(1859-1877),

47

O aten ie aparte este necesar pentru monografia semnat de I. Bulei224, avnd n vedere preocuparea declarat pentru aceast problematic . Dup un studiu masiv, din care multe capitole s-au oprit tocmai asupra concep iilor i ideilor Partidului Conservator privind dezvoltarea rii, autorul conchide: i dac ar fi s tragem o concluzie la ncheierea acestui demers, revenind la ntrebarea: exist sau nu o doctrin politic conservatoare, r spunsul ar putea fi afirmativ ns prea pu in pentru existen a unei doctrine politice ca atare. Cum am v zut, teoreticieni ai unei atari doctrine politice nu sunt, sau nu sunt numai ai ei. Oameni destul de practici, politicienii romni au preferat activitatea concret celei meditative. Elementele gndirii lor politice sunt pres rate n diferite locuri, afirmate cu diferite prilejuri i se las greu adunate ntr-un sistem nchegat. Alte elemente sunt intuite numai. Cercetarea noastr , n aceast faz , nu poate individualiza o doctrin politic conservatoare, cu tot ceea ce ar trebui ea s cuprind . Totul pare destul de difuz, de o concrete e foarte relativ 225. S-ar p rea c autorul apreciaz ca mai nimerit termenul de orientare doctrinar 226. S-ar p rea, pentru c textul creeaz impresia unor contraziceri asupra terminologiei; f r a se veni cu explica ii, se folose te destul de des termenul de doctrin liberal sau doctrin conservatoare227. Un alt cercet tor al problemei, A. Iordache228, folose te de multe ori termenul de doctrin conservatoare229, P.P.Carp fiind considerat f uritorul doctrinei partidului, n anul 1881, prin cunoscutul program de reforme Era Nou 230. O a doua categorie de opinii apreciaz c n aceast perioad istoric , mai ales dup cucerirea independen ei de stat, se poate vorbi de o strategie a construc iei Romniei moderne. Dup p rerea noastr 231, delimitarea celor dou curente de idei liberalismul i conservatorismul a fost urmat de cristalizarea unor doctrine, liberal , respectiv conservatoare, care au reprezentat suportul ideologic pentru partidul liberal i cel conservator.

I. Bulei, Sistemul politic al Romniei moderne. Partidul Conservator, Bucure ti, 1987. Ibidem, p. 526. 226 Ibidem, p. 527. 227 Ibidem, p. 507, 508, 516, 526 .a. 228 A. Iordache, Originile conservatorismului politic din Romnia i rezisten a sa contra procesului de democratizare. 1821-1882, Bucure ti, 1987. 229 Ibidem, p.264, 269, 273, 274, 290. 230 Ibidem, p.290. 231 Gh. Iacob, Raporturile dintre liberali i conservatori n via a politic a Romniei la sfr itul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea, I i II, n Anuarul Institutului de Istorie A.D.Xenopol Ia i, XXV i XXVI, 1988, 1989; Idem, Observa ii asupra vie ii politice din Romnia dup cucerirea independen ei de stat; aspecte privind terminologia, n volumul Istorie i Civiliza ie (coordonatori: I. Todera cu, I. Agrigoroaiei), Ia i, 1988.
225

224

48

Confruntarea dintre cele dou partide politice232 determinat de diferen a de optic politic , de doctrin a fost permanent , variind n intensitate, n func ie de o serie de factori interni i externi. Prin urmare, la sfr itul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea, dezvoltarea social-economic i politic a Romniei urma coordonatele pe care se nscrisese dup Unirea de la 1859 i dup cucerirea independen ei de stat, dezvoltare aflat n cadrul unei strategii233, stabilit printr-un complex de factori politicoeconomici. ntre tr s turile definitorii ale vie ii social-economice i politice, un loc aparte l ocup raportul specific dintre cele dou clase dominante burghezia i mo ierimea , ntre doctrina liberal i cea conservatoare, ntre Partidul Na ional Liberal i Partidul Conservator. Ambele partide politice de guvern mnt erau de acord cu modernizarea rii. Burghezia concepea acest proces n conformitate cu interesele sale de clas , care corespundeau necesit ilor de dezvoltare a rii; Partidul Na ional Liberal a ac ionat pentru dezvoltarea industriei, pentru afirmarea elementului na ional, pentru consolidarea independen ei economice a rii, condi ie a unei adev rate independen e politice. De cealalt parte, mo ierimea i conservatorii, clas i partid n defensiv , concepeau modernizarea ca un proces lent, care s nu afecteze structurile de baz , s nu le pericliteze pozi iile economice i politice. Ori de cte ori s-a pus problema unor transform ri care amenin au echilibrul de for e politico-economice interne, mo ierimea i partidul s u politic s-au opus cu nver unare; pozi ia lui P.P. Carp n istorica edin a Parlamentului din martie 1907, opozi ia Partidului Conservator cu prilejul anun rii i dezbaterii reformelor n anii 1913-1914 o demonstreaz cu prisosin . Se poate aprecia c aceast coparticipare234 la ac iunea de modernizare n limitele n care s-a realizat a fost impus , fiind o ncercare de adaptare a Partidului Conservator la noile necesit i ale unei societ i n plin efort de dezvoltare.
*

Pentru perioada interbelic exist un acord aproape general n rndul cercet torilor istorici, economi ti, sociologi, politologi etc. privind existen a unei strategii a moderniz rii, chiar dac nu ntotdeauna se folose te aceast terminologie. Preocuparea explicit pentru definirea doctrinelor politice235, afirmarea neoliberalismului i r nismului, activitatea teoretic , concretizat n numeroase volume i studii apar innd unor personalit i precum tefan Zeletin, Virgil Madgearu,

Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian, I. Agrigoroaiei, Cum s-a nf ptuit Romnia modern , Ia i, 1993 p. 147-174. 233 Ibidem. 234 Ibidem. 235 Doctrinele partidelor politice. 19 Prelegeri publice organizate de Institutul Social Romn, Bucure ti, 1923.

232

49

Mihail Manoilescu, Gh. Ta c , I.N. Angelescu, Victor Sl vescu, Miti Constantinescu .a.236 reprezint manifest ri ale preocup rilor privind strategia moderniz rii Romniei. Dup 1918, att oamenii politici, ct i numero i intelectuali, nregimenta i sau nu politic s-au implicat direct n dezbaterile politice i teoretice asupra direc iilor, c ilor i ritmului dezvolt rii Romniei ntregite237. n aceast confruntare de idei, un loc aparte l-a ocupat Mihail Manoilescu: Un economist al rii a putut deveni al Europei i al lumii, fiindc opera lui s-a axat pe procesele i caracteristicile erei transform rilor pe continent i mapamond, n contextul c rora a inclus i ara sa, cu preocuparea de a-i g si un loc mai bun, pe care-l merita ntr-o nou ordine ce se prefigura. El n-a c utat s subordoneze n elegerea dezvolt rii lumii unor interese egoiste ale propriei ri, ci s le elucideze pe acestea n contextul prefacerilor care aveau loc238. Se poate constata c pentru ntreaga perioad istoric , de la 1866 la 1938, s-a manifestat o anumit continuitate n strategia moderniz rii; spre exemplu, preocuparea pentru protec ia i ncurajarea industriei, protec ia vamal n timpul guvern rilor liberale; de asemenea, implicarea statului n via a economic a rii etc. Dup Marea Unire, problematica moderniz rii este pe larg dezb tut n cercurile politice, ale economi tilor, istoricilor etc. Lupta politic pentru impunerea unor anumite direc ii i mijloace n procesul de modernizare este tot mai mult sus inut de lucr ri i studii teoretice. Faptele i ideile economice dovedesc c 1918 nu a reprezentat un nou nceput pentru dezbaterile asupra moderniz rii, ci a contribuit, doar, la poten area i mbog irea acestora n noul context istoric.

2. Interdependen a na ional / modernizare

A a cum observa N. M rgineanu, Neamul nostru nu a visat nicicnd numai Unirea, ci i progresul, intrarea n veac. Ele au constituit elurile sale supreme, care s-au ntregit reciproc239. Pentru Epoca Modern , aceast tr s tur a procesului de modernizare a Romniei i g se te cea mai nalt expresie n programul revolu iei

Sultana Sut -Selejan, Doctrine i curente n gndirea economic modern i contemporan , Bucure ti, 1992, p.359-391. 237 I. Saizu, Modernizarea Romniei contemporane (perioada interbelic ), Bucure ti, 1991. Mihail Manoilescu, creator de teorie economic Nechita), Ia i, 1993, p.224.
239 238

236

(coautor i coordonator Vasile C. i universalitate n cultura

N. M rgineanu, Sub semnul omeniei. Particularitate romneasc , Bucure ti, 1969, p.212.

50

romne de la 1848. Obiectivele stabilite n timpul revolu iei de la 1848 au c l uzit mersul na iunii romne pn la Marea Unire240. Astfel, n anii luptei pentru Unirea Principatelor, ideea leg turii organice dintre realizarea obiectivelor na ionale i modernizarea societ ii este cu numeroase prilejuri formulat . n cadrul Adun rii ad-hoc de la Ia i, Mihail Kog lniceanu declara c numai organizndu-se ca stat european, ca societate european , ne putem asigura intrarea n Europa; ca urmare, era necesar: ... s l s m utopiile, s ar t m Europei c noi nu avem a fi nici China, nici republic , ns voim a fi o societate european ; voim i inem la toate condi iile unei societ i n cale de progres241. Partida Unirii fiind totodat i partida progresului (Actul de ntrunire al Comitetului central al Unirii, Ia i, februarie 1857)242, aprecierea apare mai mult dect fireasc . Ideea era reafirmat de c tre Mihail Kog lniceanu n Adunarea electiv a rii Romne ti, la 14/26 ianuarie 1859: Unirea ne este att de necesar , nct f r dnsa nu este cu putin a deslega nici chiar chestiile sociale, la solu ia c rora suntem ndatora i prin conven ie a proceda243. Constituirea statului romn modern, cucerirea independen ei de stat a Romniei, intensificarea luptei na ionale a romnilor din provinciile aflate sub domina ia str in marcheaz o nou etap n manifestarea interdependen ei na ional/modernizare. Politica de reforme a domnitorului Al.I. Cuza a creat cadrul necesar moderniz rii care a fost completat prin adoptarea Constitu iei de la 1866 , iar cucerirea independen ei de stat a asigurat condi ii pentru consolidarea sistemului politico-institu ional, pentru promovarea unei politici interne i externe favorabile acceler rii procesului de modernizare. Modernizarea statului romn se face, a adar, sub semnul na ionalului, al imperativului integr rii n Europa i n lumea dezvoltat , al asigur rii, n final, a premiselor des vr irii unit ii de stat. Acest proces complex impunea adaptarea la cerin ele i la ritmul Europei dezvoltate. I.C. Br tianu, unul dintre f uritorii Romniei moderne, o spunea cu toat convingerea n Adunarea Deputa ilor, nc la 10 ianuarie 1861: Eu, Domnilor, am fost n str in tate, am vorbit cu capitali ti, am tratat chiar cu dn ii i mi-au zis c pn nu vom avea institu iuni care s le dea garan ii tranzac iunilor, nu vor veni s - i verse capitalurile aci...244.
Vasile Cristian, Mo tenirea anului 1848, n Analele Al.I.Cuza Ia i, tom XXXV, 1989.
241 240

tiin ifice ale Universit ii

Acte i documente relative la istoria renascerei Romniei (publicate de D.A. Sturdza .a.), VI1, p.97, apud Mihai Cojocariu, Constituirea, structura i activitatea Partidei Na ionale (1856-1859), tez de doctorat, Ia i, 1992, p.469. 242 Mihai Cojocariu, Constituirea..., rezumatul tezei de doctorat, Ia i, 1992, p.8. 243 Acte i documente relative la istoria..., VIII, p.1005, apud Mihai Cojocariu, Constituirea..., tez de doctorat, p. 595. 244 Na ionalismul economic i doctrina partidelor n Romnia. Rezultatele politicei economice de la 1895 pn la 1930, Bucure ti, 1930, p.34.

51

Ideea o reg sim r spicat formulat i n Raportul asupra legii de ncurajare a industriei din 1887, important m sur pentru accelerarea moderniz rii: ... nimeni nu va veni din str in tate, spre a ne ajuta s nfiin m industrii, dac nu va fi atras de sistema de stat adoptat n acest scop n ara noastr 245. Adaptarea la exigen ele societ ii moderne, necesitatea reducerii decalajului fa de rile dezvoltate cereau eforturi sporite pentru impunerea unui nalt ritm de dezvoltare. Romnia, ca s poat s - i ndeplineasc menirea ei declara I.C. Gr di teanu n Adunarea Deputa ilor, n edin a din 27 noiembrie 1899, referindu-se la efortul de modernizare a statului romn dup cucerirea independen ei trebuie s lucreze mai cu h rnicie i mai cu repeziciune dect celelalte ri, pentru ca s poat s c tige timpul pierdut din pricina vitregiei vremurilor trecute...246. Gndind n acela i sens, Vasile Lasc r, important om politic al Partidului Na ional Liberal, atr gea aten ia, n edin a Senatului din 15 februarie 1906: Nu trebuie s ne facem iluzii; trebuie s ndoim aceast energie ca s ajungem lumea civilizat . Trebuie cu orice pre s ne punem pe picior de egalitate cu celelalte ri europene247. Asigurarea unui ritm alert procesului de modernizare ntmpina, pe lng dificult ile interne lipsa capitalurilor, a resurselor, a for ei de munc specializate etc. , i importante obstacole externe. C ci, de i Unirea de la 1859 i cucerirea independen ei de stat au nsemnat o schimbare fundamental pentru pozi ia statului romn n Europa i n lume, modernizarea rii depindea n mare m sur de raporturile cu exteriorul; puterile europene nu renun aser la politica lor de satisfacere a propriilor interese economice i politice, de asigurare a sferelor de influen economic sau politic . Cercurile politice din Romnia erau preocupate ca modernizarea rii s se realizeze, limitnd ct mai mult posibil presiunile i ingerin ele str ine. Romnii afirma I.C. Br tianu sunt deja p trun i c unei na iuni cucerite de t i ul sabiei i r mne dreptul de revendicare i mijloace de decotropire, pe cnd, din contr , o na iune cucerit prin mijloace economice este nimicit pentru totdeauna n drept i n fapt248. Grija de a proteja interesele na ionale era mp rt it att de liberali, ct i de conservatori. De i ntre cele dou partide de guvern mnt se desf ura o aprig confruntare asupra direc iilor, c ilor i ritmului moderniz rii, n privin a mplinirii obiectivelor na ionale se manifest o deplin solidaritate. Evident, existau deosebiri de
A. Iordache, M suri..., n Studii. Revist de istorie, nr.1/1972, p. 104-105. D.A.D., 1899/1900, p.67. 247 V. Lasc r, Discurs n Senat, 15 februarie 1906, n Discursuri politice, vol. I-II, adunate i adnotate de M. Theodorian-Carada, Bucure ti, 1912, II, p. 1073. 248 I.I.C. Br tianu, Discursurile..., I, p.250.
246 245

52

p reri privind unele probleme ale ac iunii imediate; s-au ntlnit i manifest ri politicianiste, dar toate acestea nu au afectat unitatea de vederi asupra necesit ii mplinirii obiectivelor na ionale. Poate cel mai bun exemplu l constituie gestul lui P.P. Carp, care a acceptat s fie reprezentantul rii la Viena n timpul unei guvern ri liberale. Consecvent n aceast atitudine, el declara n Adunarea Deputa ilor, la 26 noiembrie 1899: trebuie date dovezi c conservatorii i liberalii urm resc aceea i int , neatrnat de luptele interne. O politic extern nu poate fi na ional , dect dac i unii i al ii o admit249. Liderul conservator reia aceast idee zece ani mai trziu, n discu ia la Mesaj, la 4 decembrie 1909: Domnii mei, am fost ntotdeauna de p rere c o politic extern serioas , bine gndit , bine cugetat , nu poate fi apanajul partidelor, nu poate fi un cmp de r zboi pe care partidele pot s se dedea la o lupt de idei contrare. Aceasta nu poate fi i nu trebuie s fie, pentru c o politic extern serioas nu este bun dect atunci cnd gndul conduc torilor este egal cu gndul na iunii ntregit250. O declara ie asem n toare f cea i I.I.C. Br tianu, la 28 octombrie 1912, ntr-un discurs la o adunare politic din Bucure ti251. n anii care au precedat izbucnirea primului r zboi, interdependen a na ional/ modernizare cunoa te cote maxime de manifestare, oamenii politici romni fiind tot mai intens preocupa i de finalizarea condi iilor pentru mplinirea idealului na ional. Dup campania din 1913 declara I.I.C. Br tianu la 21 iunie 1917 cea mai de seam preocupare a guvernului era dubla preparare, moral i material , n vederea unui mare conflict european, a c rui dat ns nu p rea a a de apropiat i pentru c cea mai mare preg tire moral era ntocmirea reformelor, de aceea am fost unul din aceia care am convins pe b trnul rege Carol c trebuiesc gr bite reformele. Aceasta era tocmai preg tirea moral necesar unui r zboi mondial, n care putea a rezolva marile probleme na ional al nostru252. n sus inerea reformelor, I.I.C. Br tianu aducea ca argumente i necesitatea alinierii statului romn la Europa dominat de votul universal, mai ales c , i peste Carpa i, lupta r nimii era orientat spre sufragiul universal253. Cu viziunea istoricului, Nicolae Iorga n elegea interdependen a na ional/modernizare ca necesitate pentru un nou nceput, pentru crearea unui nou cadru de afirmare a ntregii na iuni romne, pentru a reforma n sens democratic ntreaga
249

P.P. Carp, Discurs n Adunarea Deputa ilor, 26 noiembrie 1899, n D.A.D., 1899/1900, C. Gane, P.P. Carp i locul s u n istoria politic a rii, vol.I-II, Bucure ti, 1936, II,

p.45.
250

p.384. I.I.C. Br tianu, Discursurile..., publicate de George Fotino, vol. I-IV, Bucure ti, 1933, 1939, 1940, III, 1939, p.550. 252 D.A.D., 1916/1917, p. 284, apud M. Iosa, Rela iile agrare din Romnia n deceniul premerg tor primului r zboi mondial, n Revista de Istorie, tom 35, 2/1982. 253 I.I.C. Br tianu, Discurs n Senat, edin a din 19 iunie 1914, n Discursurile..., IV, p.284285.
251

53

noastr via na ional . i, continua marele c rturar, era nevoie de a aduce n mijlocul poporului nostru liber acele milioane, care tr ind al turi de noi, ne pot transforma n c iva ani de zile a a cum cere vremea254. Problema intr rii n veac era din nou actual i imperativ . Manifestarea interdependen ei na ional-modernizare n ace ti ani ca de altfel n ntreaga perioad aflat n aten ia noastr este confirmat i de preocuparea romnilor de dincolo de Carpa i pentru modernizarea Romniei, pentru integrarea statului romn n Europa i mplinirea idealului na ional. Romnii din Transilvania, se ar ta n ziarul Romnul, erau mai ngrija i de sortea i de viitorulu Principateloru Romnesci Unite de ctu viitorulu loru255, v znd n mplinirile din Romnia pa i importan i pentru asigurarea temeliei unui stat unitar i independent al tuturor romnilor. Acest interes privea i activitatea factorilor politici, subliniindu-se n dese rnduri c lupta politic nu trebuie s pun n pericol obiectivul comun al tuturor romnilor. Astfel, n Memorandul prezentat de Alesandru Papiu Ilarian domnitorului Al.I. Cuza, n anul 1860, se spunea: nt rindu-se autoritatea guvernului n aceste chipuri (ar tate mai sus n.ns., Gh.I.) s se pun odat cap t intrigilor perpetue, care stric partea cea mai vital a na iunii256. Oamenii politici de la Bucure ti aveau misiunea s ac ioneze n interesul ntregii na iuni. Accentund acest aspect, o coresponden din Alba Iulia, publicat n ziarul Romnul, f cea un apel clar la guvernan ii de la Bucure ti: Purta i r spunderea Romniei ntregi. De inteligin a i buna voastr politic atrn viitorul a zece milioane de Romni257. n acela i sens se pronun a i ziarul Albina, care ap rea la Viena, cu sprijinul material al familiei Mocioni. n articolul Misiunea Romniei se ar ta: A schimba un guvern dup altul a dizolva o camer dup alta, pentru a influen a alegerile prin b t i i ucideri, cum face guvernul de acum la Ploie ti i Pite ti asta nu poate s fie calea prosperit ii na ionale! Partidele Romniei goneasc dintre sine certele i ambi iunile personale pentru a nu avea dect ambi iunea lucrului pozitiv ce-l f cu ntru interesul na ional. Au abuzat deja prea lung timp de paciin a na iunei...; ...a tept m ca Romnia se scria ntr-un alt num r al ziarului s devin un soare ale c rui raze s nc lzeasc i s lumineze pe to i romnii de prin rile

N. Iorga, Dezvoltarea ideii unit ii politice a romnilor n N. Iorga, Conferin e. Ideea unit ii romne ti, edi ie ngrijit de t. Lemny i Rodica Rotaru, Bucure ti, 1987, p.127-128. 255 Romnul, 17 iunie 1867, p.501, apud V. Russu, Din lupta na ional a Romnilor din Transilvania mpotriva dualismului austro-ungar (1866-1868), n ASUI, S.III, a. Istorie, tom XVI, 1970, p.32. 256 Alesandru Papiu Ilarian, Antologie, Edi ie ngrijit , prefa , note i comentarii de Corneliu Albu, Bucure ti, 1981, p.219. 257 V. Russu, Din lupta opiniei publice romne ti mpotriva constituirii dualismului austroungar (1866-1868), ASUI, S.III, Istorie, tom XIV, 1968, p.63.

254

54

vecine. Cu acest chip politica Romniei n venitoriu s se nal e spre a ajunge identificarea cu o politic a romnismului258. Luptnd pentru autonomie i independen legislativ , transilv nenii luptau pentru ap rarea fiin ei na ionale, preg tindu-se pentru momentul istoric, care trebuia s vin . Evenimentele care au precedat declan area primului r zboi mondial anun au acest moment, m rind ncrederea i speran a milioanelor de romni afla i sub asuprire str in . Aceste sentimente erau exprimate cu toat t ria de Ion Agrbiceanu la 23 ianuarie/5 februarie 1914: ...zodia vremii, a veacului e de a a c noi de aici ncolo nu vom pierde ci vom c tiga. Cnd roata grea i nendurat a timpului ncepe s se nvrt ntr-o direc iune, nimic pe lume n-o mai poate opri, i, pe oricine i se pune n cale, l strive te259. nf ptuirea Marii Uniri din anul 1918 a confirmat speran ele i prevestirile, a r spl tit jertfa a sute de mii de romni.
*

Consecin ele Marii Uniri au fost spectaculoase, crend un nou cadru pentru modernizarea rii260: cre terea suprafe ei rii de la 137.000 km2, la 295.049 km2; cre terea popula iei de la 7,5 milioane locuitori, la peste 18 milioane locuitori n anul 1930; cre terea suprafe ei arabile de la 6,6 milioane ha, la 14,6 milioane ha; cre terea for ei motrice a industriei cu peste 235%; cre terea suprafe elor cu p duri de la 2,5 milioane hectare, la 7,3 milioane hectare; cre terea bog iilor subsolului etc. n perioada interbelic a c p tat prioritate procesul de integrare a noilor provincii n statul na ional-unitar, consolidarea sistemului economic na ional, accelerarea procesului de modernizare, ap rarea independen ei economice, cre terea rolului Romniei n cadrul rela iilor interna ionale, att n plan economic, ct i politic , ap rarea statu-quo-lui etc.

3. Cheia moderniz rii raportul industrie / agricultur

I. Lupa , nceputurile i Epocile istorice ale ziaristicii Romne ti Transilvane, n Din istoria Transilvaniei, edi ie ngrijit , note i comentarii de Marina Vlasiu, Bucure ti, 1988, p. 217-218. 259 Ion Agrbiceanu, Gura P c tosului (Scrisoare c tre un prieten), n Romnul, nr.18, 23 ianuarie/5 februarie 1914, p. 1-2, n Ziarul Romnul i Marea Unire, volum realizat de Iulian Negril , Bucure ti, 1988, p. 278. 260 I. Scurtu, Via a politic din Romnia (1918-1944), Bucure ti, 1982, p.13-14; Ilie Puia, Justin Tambozi, Istoria economiei na ionale, Constan a, 1993, p.183 i urm.

258

55

Statisticile arat c n Epoca modern peste 80% din popula ia Romniei lucra n agricultur , principala ramur a economiei na ionale. i n perioada interbelic , ns , procentul popula iei din agricultur r mne foarte ridicat: peste 78%. n acela i timp, modernizarea a nsemnat n principal industrializarea rii, proces deosebit de complex care impunea existen a capitalurilor, a for ei de munc specializate, a unei politici de protec ie i ncurajare, a unei politici vamale adecvate etc. n jurul problemei industrializ rii i, de aici, a raportului industrie/agricultur , s-a desf urat n toat perioada 1866-1938 o ampl confruntare de idei, antrennd nu doar principalele partide politice, ci i un mare num r de intelectuali, ncadra i sau nu politic. S-ar putea aprecia c ntreaga confruntare asupra moderniz rii Romniei avea n centrul s u problema raportului industrie/agricultur . Un rol determinant revine, n aceast confruntare, for elor politice. Pn la primul r zboi mondial problema raportului industrie/agricultur va preocupa261 att pe liberali, ct i pe conservatori. n conformitate cu deviza partidului, Prin noi n ine, liberalii considerau necesare protec ia i ncurajarea industriei, dezvoltarea tuturor ramurilor sale, un tarif vamal protec ionist etc. I.C. Br tianu recuno tea, cu prilejul discut rii m surilor de ncurajare a industriei din 1887 c dezvoltarea industriei a determinat n toate rile sacrificii din partea altor domenii de activitate, dar c , n timp, efectele pozitive au dep it sacrificiile ini iale262. Or, la sfr itul secolului al XIX-lea i nceputul secolului XX, se consuma o astfel de etap , de nceput, de sacrificii pentru agricultur , pentru consumatorii interni. n condi iile n care s-a realizat industrializarea resurse financiare limitate; insuficien a for ei de munc de nalt calificare; interesul posesorilor de capital pentru ramuri cu profit imediat; concuren a str in .a. a fost necesar interven ia statului, sau impus ncurajarea i protec ia, care au avut repercusiuni asupra agriculturii, a nivelului de trai al r nimii. Liberalii apreciau c ntre industrie i agricultur nu trebuie s fie antagonism, ci sprijin reciproc; industria trebuia s foloseasc produsele agricole, iar agricultura care pl te te o mare parte din taxele vamale impuse pentru protec ia industriei, trebuie s aib primul s u client n industrie263. i Vintil I. Br tianu aprecia cu prilejul discut rii tarifului vamal din anul 1904 c industriile care intereseaz mai mult ara noastr sunt acelea care se bazeaz pe ntrebuin area produselor agricole...264; era de preferat industria mic , ntruct consumul intern era mic, o industrie prea mare nefiind justificat de solicit rile agriculturii; n acela i timp, ns , era necesar i dezvoltarea acelor ramuri, care se bazau pe importul de materii prime (industria metalurgic , textil

Vezi pe larg: Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian, I. Agrigoroaiei, Cum s-a nf ptuit Romnia modern , p. 176-188. 262 Istoria Parlamentului i a vie ii parlamentare n Romnia pn la 1918, Bucure ti, 1983, p.263. 263 C.I.C. Br tianu, Proiectul de lege pentru ncurajarea industriei na ionale, Bucure ti, 1910, p.6. 264 Vintil I. Br tianu, Discurs n Adunarea Deputa ilor, 16 martie 1904, n Scrieri i cuvnt ri, I, Bucure ti, 1937, p.155.

261

56

.a.), c ci unele industrii, prin natura lor sunt astfel c nu se pot nfiin a pe picior de mic industrie265. Problema dezvolt rii unei industrii mari era sintetizat de I.I.C. Br tianu cu prilejul discursului din Adunarea Deputa ilor, la 18 martie 1905, asupra Conven iei Comerciale cu Germania care declara c nu se poate vorbi nc de o industrie mare, de export, ns nu trebuie s se renun e la o astfel de industrie, c ci pn cnd nu vom fi o ar agricol , industrial i comercial , nu va fi dezvoltarea noastr complet i des vr it 266. Pentru mo ierime i Partidul Conservator, problema industrializ rii a reprezentat un adev rat test de adaptabilitate la necesit ile dezvolt rii i moderniz rii. Optica conservatoare conferea rolul principal agriculturii n raport cu industria. De i nu era exclus ideea cre rii unei industrii mari, n perspectiva viitorului, concep ia general era aceea c trebuiau s se dezvolte n primul rnd ramurile prelucr toare a materiilor prime interne i, mai ales, acelea care foloseau produsele oferite de agricultur 267. Acceptnd principiul i necesitatea industrializ rii, conservatorii i vor exprima ns dezacordul cu sacrificiile determinate de procesul industrializ rii, sacrificii resim ite n calitate de proprietari de mo ii avnd n vedere politica protec ionist , care provoca contram suri ale rilor capitaliste dezvoltate pentru exportul de cereale i vite din Romnia i, ntr-o anumit m sur , n calitate de consumatori ai produselor industriei na ionale, ob inute de multe ori la pre uri mai mari dect cele din import. Erau preocupa i, totodat , de efectele sociale ale industrializ rii, de pericolele ce puteau ap rea odat cu cre terea num rului de muncitori de la ora e268. n perioada interbelic , problematica raportului industrie/agricultur domin confruntarea politic dintre P.N.L. i P.N. ., dintre neoliberalism i r nism. Analiza gndirii neoliberale conduce la concluzia c prioritatea acordat industriei na ionale i aten ia deosebit acordat rela iilor economice interna ionale ale rii noastre au f cut ca, ap rnd interesele marii burghezii industriale i financiare, respectiv segmentul cel mai dinamic din economia de pia , gndirea neoliberal s apere, ntr-o m sur nsemnat , interesele na ionale fundamentale ale statului unitar romn, f r a putea acoperi pe deplin aceste interese na ionale269. De cealalt parte, r ni tii considerau c prioritatea n cadrul economiei na ionale trebuia s apar in agriculturii, l snd industria pe plan secundar, admi nd dezvoltarea industriei numai n m sura n care prelucra produsele din agricultur , deci subordonnd-o ramurii economice tradi ionale270. De i avusese loc o important reform agrar , de i contextul istoric avea alte coordonate, iar gndirea economic se maturizase evident, se constat o anumit
Ibidem, p.157; vezi i Vintil I. Br tianu, C. H l ceanu, Politica de stat n industria petrolului, Bucure ti, 1911, p.102. 266 I.I.C. Br tianu, Discursurile..., II, p.140-144. 267 Vezi pe larg: Gh. Iacob, Raporturile dintre liberali i conservatori..., I, p.129 i urm. 268 I.N. Lahovari, Discurs n Senat, edin a din 15 aprilie 1904, p.4-5; Grigore M. Sturdza, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 12 februarie 1900, n D.A.D., 1899/1900, p.636; N. Filipescu, Discurs n Adunarea Deputa ilor, edin a din 30 noiembrie 1900, n Discursuri politice, I, Bucure ti, 1912, p.423. 269 Sultana Sut -Selejean, op.cit., p.366. 270 Ibidem, p.367.
265

57

continuitate n doctrinele principalelor for e politice n privin a raportului industrie/agricultur . Este o dovad dintre cele mai importante c problemele fundamentale ale moderniz rii societ ii romne ti au fost acelea i, att pn la Marea Unire, ct i n perioada interbelic .

4. Realizarea unui ritm accelerat Problema ritmului moderniz rii a preocupat att pe speciali ti271 istorici, sociologi, economi ti, politologi etc., ct i pe oamenii politici. De aici teoria formelor f r fond, a imita iei, a arderii etapelor .a. Nu ne propunem o discu ie asupra aspectelor teoretice sau politice. Ne limit m a eviden ia c n perioada 1866-1938, n general, ca i n cele dou perioade (1866-1914 i 1918-1938) luate separat, procesul de modernizare a Romniei a avut un ritm accelerat. n sprijinul acestei aprecieri am selectat doar cteva exemple dintr-un material extrem de bogat i variat. Astfel, din statisticile privind dezvoltarea industrial , rezult c la 1862 existau n Romnia 45 ntreprinderi cu for motrice, la 1901 1 935, la 1919 10 177, iar la 1939 16 916272. Ritmul dezvolt rii industriale este evident. Produc ia de petrol a crescut de la 1866 la 1905 cu 8 400%, iar cea de zah r, ntre 1886 i 1905 cu 4 649%273. ntre anii 1921-1936, produc ia de petrol a crescut de la 168.414 tone la 8 703 497 tone274. La fel, produc ia de o el a crescut de la 37 706 tone n anul 1925, la 276 532 tone n anul 1938275. n domeniul transporturilor i telecomunica iilor, ritmul construc iei de c i ferate a cunoscut ntre anii 1876 i 1905 o cre tere de 345%276. Dac la 1894 existau 177 posturi telefonice, la 1913 erau 17 979, la 1925 41 755, iar la 1938 93 023277. n privin a bugetului, de notat c ntre anii 1864-1914 s-a realizat o cre tere a veniturilor de la 60,1 milioane lei la 608,5 milioane lei, iar a cheltuielilor, de la 62,3 milioane lei, la 512,2 milioane lei278. i n perioada interbelic , veniturile bugetare au

Dintre oamenii politici amintim pe Titu Maiorescu i P.P. Carp, iar dintre cercet tori pe Eugen Lovinescu, tefan Zeletin, Gh. Platon, I. Saizu, Ilie B descu, Ion Ungureanu .a. 272 V. Axenciuc, Evolu ia economic a Romniei. Cercet ri statistico-istorice. 1859-1947, vol. I, Industria, Bucure ti, 1992, p.75. 273 L. Colescu, Progresele economice ale Romniei..., p.26. 274 Informa ii din Brviaire Statistique, Inst. Central de Statistic , Bucure ti, 1940, p.150. 275 Ibidem, p.164. 276 L. Colescu, Progresele economice..., p.26. 277 Informa ii din: V. Axenciuc, Evolu ia economic a Romniei..., p.375. 278 Istoria economic , sub redac ia prof.univ.dr. N. Marcu, Bucure ti, 1979, p.198.

271

58

crescut de la 8 080,7 mii lei n anul 1921/1922, la 31.649 mii lei n anul 1938/1939, iar cheltuielile de la 10 007,9 mii lei, la 30 319 mii lei279. ntreaga statistic economico-social demonstreaz c Romnia a nregistrat un ritm accelerat de dezvoltare n perioada 1866-1938. Nu ntmpl tor, unii observatori str ini numeau uneori Romnia Belgia Orientului sau Japonia european 280; impunerea unui ritm accelerat era singura cale de reducere a r mnerii n urm fa de Occident, de integrare ntre rile dezvoltate ale Europei i ale lumii.

5. Confruntarea cu intense presiuni str ine Analiza raportului dintre factorii interni i cei externi este necesar pentru studierea istoriei oric rui popor, i cu att mai mult din motive lesne de n eles pentru popoarele mici i mijlocii, cu deosebire pentru acele ri situate n zone geopolitice disputate. Este i situa ia statului romn n aceste decenii ( i nu numai). Dup realizarea i consolidarea Unirii, dar i dup cucerirea independen ei de stat, n efortul de modernizare, de integrare n Europa, Romnia se va confrunta, n continuare, cu mari presiuni externe, economice, politice, chiar cu pericolul unor agresiuni militare. Un prim exemplu l constituie momentul adopt rii Constitu iei de la 1866, n condi iile recomand rilor i protestelor reprezentan ilor marilor puteri, a amenin rilor cu interven ia armat din partea Turciei. Prin maniera n care a fost adoptat , prin prevederile sale, Constitu ia de la 1866 exprima voin a factorilor politici de la Bucure ti de a organiza statul romn n conformitate cu n zuin ele i interesele poporului romn, de a respinge amestecul n treburile interne, de a asigura cadrul necesar pentru cucerirea independen ei depline. Dar marile puteri vor continua s exercite presiuni la Bucure ti pentru a obliga tn rul stat romn aflat sub regimul garan iei colective s joace rolul politic stabilit n cancelariile europene. Retragerea guvernului N. Golescu, spre exemplu, n anul 1868, a fost rezultatul interven iei directe a Consulului Prusiei la Bucure ti, care i-a cerut lui Carol I s renun e la colaborarea cu radicalii281.

Informa ii din: Gh. Dobre, A. Platon, I. Tiriboi, Sectorul de stat n Romnia interbelic , Bucure ti, 1987, p.64. 280 Vezi A. Stead, Regele Carol al Romniei, n The Fortnightly Review, Londra, n Amintiri despre jubileul de 40 de ani de domnie M.S. Regelui Carol I, 1866-1906, Bucure ti, 1909, p. 186; n acela i sens, entuziasmat de maniera n care Romnia i urm rea i realiza n zuin ele na ionale, profesorul E.R.N. Arntz, de la Universitatea din Bruxelles, sublinia ntr-un articol publicat n anul 1877 c istoria acestei ri prezint un fenomen uimitor i consolator pentru umanitate. (apud Gh. Cliveti, Romnia i Puterile Garante. 1856-1878, Ia i, 1988, p.231). 281 Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian, I. Agrigoroaiei, Cum s-a nf ptuit Romnia modern , p.122.

279

59

i dup redeschiderea crizei orientale, pozi ia Europei a fost nefavorabil , uneori chiar ostil Romniei. Puterile garante nu au intervenit n favoarea Romniei nici atunci cnd Turcia, prin Constitu ia din decembrie 1876, nesocotea prevederile Tratatului de la Paris, atentnd la suveranitatea rii. De i a adus o contribu ie de mare importan la nfrngerea Turciei (r spl tit i de arul Rusiei cu 25.000 de medalii) Romnia se va confrunta cu prilejul Tratatului de pace de la San Stefano, apoi la Congresul de la Berlin cu ostilitatea Rusiei, cu indiferen a i presiunile celorlalte mari puteri, dintre care Fran a, Anglia i Germania vor recunoa te Independen a de stat a Romniei abia n februarie 1880. n aceast conjunctur interna ional , proclamarea Independen ei de stat, la 9 mai 1877, faptele de vitejie ale armatei romne, modul n care au ac ionat oamenii politici romni pentru ob inerea recunoa terii interna ionale a Independen ei demonstrau voin a, for a i capacitatea Romniei de a urma calea aleas pentru integrarea n Europa. i dup recunoa terea Independen ei de stat, Romnia s-a confruntat cu noi presiuni economice i politice. Unele dintre cele mai periculoase veneau din partea Austro-Ungariei, care urm rea n ace ti ani satisfacerea propriilor interese n problema Dun rii i garan ii pentru temporizarea mi c rii na ionale a romnilor din imperiu. Reprezentantul Austro-Ungariei la Bucure ti, Hoyos, sf tuia pe I.C. Br tianu s amne proclamarea Regatului pn la clarificarea problemei Dun rii i ncerca s ob in promisiuni c aceast schimbare de statut a Romniei nu va stimula lupta na ional a romnilor din Austro-Ungaria282. F r a mai a tepta acordul AustroUngariei dorit pentru a evita previzibilele complica ii diplomatice guvernul de la Bucure ti a proclamat Regatul la 14 martie 1881 (stil vechi), dovedind, nc o dat , fermitatea factorilor politici din Romnia de a nf ptui obiectivele politice na ionale. i n deceniile urm toare au continuat s se manifeste presiuni politice din partea marilor puteri, dar n special a imperiilor vecine. Amenin rile Budapestei283 prilejuite de discursul lui I.C. Gr di teanu, rostit la Ia i, n iunie 1883 la manifesta iile organizate cu prilejul dezvelirii statuii lui tefan cel Mare , ofertele de ajutor militar ale Rusiei i Austro-Ungariei n timpul r scoalei de la 1907284, atitudinea AustroUngariei n timpul crizei balcanice285, presiunile concertate pentru acordarea de drepturi cet ene ti tuturor evreilor286 reprezint exemple edificatoare.
282

Teodor Pavel, Mi carea Romnilor pentru Unitate Na ional i Diploma ia Puterilor Centrale (1878-1895), I, Timi oara, 1979, p.62. 283 Pester Lloyd scria c Austro-Ungaria nu trebuie s fac dect un gest ca s anexeze aceast turbulent ar la prima conjunctur extern , c ci nimeni n-ar cheltui ast zi o not ca s salveze Romnia (N. Iorga, Istoria Romnilor, X, Bucure ti, 1939, p.236). 284 Vezi, n acest sens: Al. Marghiloman, Note politice, Bucure ti, 1927, p.62; Vintil I. Br tianu, Crize de stat.1901-1907-1913, Bucure ti, 1913, p.20-21; I.I.C. Br tianu, Discurs la Craiova, 13 mai 1907, n Discursurile..., II, p.447; Voin a Na ional , nr.6546, 20 martie/2 aprilie 1907. 285 Dintre numeroase exemple alegem articolul lui N. Iorga, Ne cheam lupte noi, din Romnul, nr.148, 9/22 iulie 1913, p.1-2, n care este discutat tocmai atitudinea ostil a Austriei n timpul crizei balcanice (Ziarul Romnul i Marea Unire..., p.239-240). 286 n 1914, Luigi Luzzetti, pre edintele guvernului italian, trimitea guvernului romn un apel-protest semnat i de c tre George Clemenceau, Lloyd George, Blow, Th. Roosevelt prin care se solicita acordarea de drepturi politice evreilor, egale cu ale romnilor.

60

Subliniem, nc o dat , c factorii politici de la Bucure ti au ac ionat pentru prevenirea i limitarea acestor presiuni, urm rind cu perseveren men inerea Romniei pe drumul deschis de Unire i Independen , n vederea mplinirii idealului na ional. Acest obiectiv suprem putea fi realizat doar prin dovezi de energie, voin i fermitate politic . S ar t m Europei declara I.C. Br tianu, n Adunarea Deputa ilor, edin a din 1 iunie 1883 c noi, de i o na iune tn r , nu suntem tineri pe t rmul civiliza iunii i pe t rmul libert ilor politice, ci suntem mai vechi dect alte na iuni.... Atunci continua liderul Partidului Na ional Liberal poate c nu se vor mai aduna congrese care s ne impun lucruri care nu convin287. Periculoase i p gubitoare continu s fie presiunile i ingerin ele de natur economic ; avnd n vedere stadiul de dezvoltare a economiei Romniei, confruntarea era, evident, inegal . i nu de pu ine ori, pentru satisfacerea unor interese economice, erau folosite armele politice. Afacerea Strousberg reprezint un exemplu concludent288. Pe aceea i linie se nscrie i r zboiul vamal dintre Romnia i AustroUngaria. Presiunile economice se accentueaz n momentele de criz , cnd dificult ile Romniei ating cote maxime. Astfel, n timpul crizei din anul 1899-1900, Germania ncerca s se amestece n treburile interne. Kinderleh-Wachter, ministrul Germaniei la Bucure ti, a trimis regelui o not , n care ar ta: dac demisia cabinetului Carp e definitiv , trebuie s se renun e la orice speran de a se mai vedea finan ele romne ti ns n to ite289. La fel, pentru a for a guvernul romn la concesionarea unor terenuri petrolifere, reprezentantul trustului Standard Oil amenin a de pe pozi ia marii puteri: Romnia are interese s ne aib prieteni i nicidecum du mani, pentru c noi suntem cei mai puternici i fiindc , dac e vorba s ne lupt m, noi vom cump ra

Din r spunsul lui I.I.C. Br tianu, men ion m: ...independen a tuturor rilor are un caracter identic, care nu variaz cu num rul popula iei sau cu ntinderea teritoriului s u. n ceea ce prive te independen a Romniei, ea este departe de a fi a a cum par s cread autorii apelului, care ntov r e te scrisoarea dvs. fructul bun voin ei str ine i nici n-ar putea depinde sub nici o form de ea. Marile interese europene, c rora existen a acestui Regat le era necesar , au urmat desigur aceast independen , dar nainte de orice i mai presus de toate, ea se datore te nsu irilor, muncii i sacrificiilor poporului romn. Nici o problem intern nu ar putea comporta ast zi o interven ie sau o solu ie interna ional , c ci probleme politice sau sociale se pun n fiecare stat n chip deosebit i numai solu iile date de organele na ionale, n deplin cuno tin de cauz , le pot rezolva, definitiv (I.I.C. Br tianu, Discursurile..., IV, p.160); de re inut c aceast scrisoare era apreciat de Luigi Luzzotti ca cea mai frumoas ca stil i con inut politic din cte a primit n ntreaga sa carier politic de peste 60 de ani (Universul, nr.191/13 iulie 1936). 287 I.C. Br tianu, Acte i cuvnt ri publicate de G. Marinescu i C. Grecescu, VIII, Bucure ti, 1939, p.200. 288 Vezi pe larg A. Iordache, Sub Zodia Strousberg. Via a politic din Romnia ntre 18711878, Bucure ti, 1991, p.60-82, 184-200. 289 I. Bulei, Lumea romneasc la 1900, Bucure ti, 1984, p.283.

61

ntreaga voastr produc ie de petrol la Giurgiu sau la Constan a i v vom concura pe toate pie ele din lume pn v vom distruge290. i n fa a unor astfel de presiuni, oamenii politici romni ncercau s men in ara pe calea aleas pentru modernizare, pentru integrare n Europa, s blocheze sau s limiteze efectele ingerin elor str ine. De pe o astfel de pozi ie, P.P. Carp n calitate de prim ministru explica n Senat, la 4 decembrie 1900, c n ncercarea de a scoate ara din criz a f cut eforturi pentru ob inerea unor mari mprumuturi financiare. A fost ns obligat s refuze oferta unor puteri financiare forte i din motivul c a v zut n dosul acestor propuneri tendin a aproape neascuns de a pune Romnia prin mijlocul raporturilor economice n pozi ia de a nu mai fi pe deplin liber n orientarea politicii sale291. La fel, referindu-se la ncerc rile marilor puteri de a impune interesele unor companii industriale, Vintil I. Br tianu declara n Adunarea Deputa ilor, la 30 martie 1913: Noi suntem mai corec i fa de aceste capitaluri, fiindc le spunem c nu pot tr i cu folos n ara aceasta sub regim ca acel din Turcia. Ele ca s prop easc trebuie s g seasc un regim european, nu un regim de colonii africane i asiatice, ci acela i regim sub care ele tr iesc n rile lor292.
* * *

Nici dup 1918 presiunile externe nu au ncetat. Presiunile politice i economice s-au manifestat ncepnd cu lucr rile Conferin ei de Pace de la Paris. Marile puteri nving toare doreau s - i asigure privilegii economice n statele mici i mijlocii din centrul i estul Europei, inclusiv n Romnia; de asemenea, profitnd de problema minorit ilor, marile puteri ncercau s - i aroge dreptul de imixtiune n treburile interne ale acelora i state293. Atitudinea de rezisten a delega iei romne, condus de I.I.C. Br tianu, avea aprobarea Adun rii Deputa ilor: Noi, ca orice stat independent, nu putem s primim n rela iile dintre stat i cet enii s i controlul vreunui alt stat. i nici un stat independent, oricare ar fi ntinderea, nu se cuvine s primeasc acest control. Nu poate s -l primeasc Romnia, pentru c nu exist n concep iunea noastr , n ce prive te independen a, state mari i mici, iar noi n elegem ca s avem, relativ la legile interne i la rela iunile statului cu cet enii s i n interiorul s u, tot atta libertate i independen ca oricare alt mare putere294.
Titu Georgescu, Argumente ale istoriei pentru o nou ordine interna ional , Bucure ti, 1977, p.140. 291 C. Gane, op.cit., p.255. 292 Vintil I. Br tianu, Scrieri i cuvnt ri..., III, p.177. 293 Vezi pe larg: C. Botoran, I. Calafeteanu, E. Campus, V. Moisuc, Romnia i Conferin a de Pace de la Paris (1918-1920). Triumful principiului na ionalit ilor, Cluj-Napoca, 1983, p.342-364; V.Fl. Dobrinescu, Romnia i sistemul tratatelor de pace de la Paris (1919-1923), Ia i, 1993, p.98-102. 294 C. Botoran, I. Calafeteanu, E. Campus, V. Moisuc, op.cit., p.379.
290

62

Totodat , Frumoasa concep ie de la Versailles, a drepturilor fiec rei na iuni de a avea un stat independent, a fost ns de la nceput diminuat prin lipsa de interes i de ajutor economic a forurilor interna ionale... ; rile din centrul i sud-estul Europei au fost l sate la cheremul marilor pa alcuri ale finan ei interna ionale, care nu erau interesate dect n dobnzi fantastice i comisioane peste comisioane. Ideea unui real ajutor economic nu a izvort n mintea nici unui for interna ional295. Un moment semnificativ privind atitudinea marilor puteri fa de Romnia a fost cel al adopt rii noii Legi a minelor din 1924. Guvernul englez a protestat demonstrativ numai la aflarea tirii despre inten ia guvernului romn de a elabora o Lege a minelor, iar Departamentul de Stat al S.U.A. a cerut ministrului s u la Bucure ti s protesteze cu toat energia296. De i guvernul se va consulta cu reprezentan ii societ ilor str ine la finalizarea proiectului de lege, dup votare reac ia a fost dur : Departamentul de Stat american comunic ambasadorului romn c S.U.A. i va rechema ministrul de la Bucure ti dac nu se va schimba tratamentul necorespunz tor aplicat intereselor americane n Romnia. Se avansa o amenin are deschis cu ruperea rela iilor diplomatice. Bancherii englezi au sistat negocierile de acordare a unor mprumuturi Romniei, iar cei americani presau pentru restituirea urgent a mprumuturilor contractate n timpul r zboiului, n calitate de aliat 297. Presiunile externe devin sufocante n anii crizei economice; impunerea cre terii exportului de petrol romnesc la pre uri foarte sc zute, ca i a institu iei consilierilor str ini sunt doar dou exemple dintre cele mai cunoscute manifest ri n acest sens. n noul context al rela iilor interna ionale din anii 1938-1939 i-au f cut apari ia i amenin rile militare asupra Romniei. Numai n astfel de condi ii, Germania a impus Romniei, n martie 1939, semnarea unui tratat economic298. A adar, o perspectiv necesar pentru n elegerea modului n care s-a desf urat modernizarea rii este cea a evolu iei raportului dintre factorii interni i cei externi; presiunile externe nu trebuie exagerate, prezentate ca explica ii i motiva ii ale nemplinirilor din via a social , economic , dar nici diminuate; pentru c , a a cum s-a putut constata, ele au influen at i n aceast perioad istoria romnilor.

Regele Carol al II-lea, n Zodia Satanei. Reflexiuni asupra politicii interna ionale, Bucure ti, 1994, p.24. 296 Titu Georgescu, op.cit., p.207. 297 Ibidem. 298 Vezi, pe larg: Gh. Buzatu, Din istoria secret a celui de-al doilea r zboi mondial, I, Bucure ti, 1988, p.10-28.

295

63

Tema IV Nivelul de trai n Romnia interbelic

Dup parcurgerea acestei teme ve i nv a: . Locuin ele 2. Alimenta ia 3. Asisten a sanitar i starea de s n tate a popula iei 4. Natalitatea i mortalitatea 5. Salarii 6. Pre uri

n ultimii zece ani, perioada interbelic s-a bucurat de o aten ie special din partea cercet torilor istorici, economi ti, sociologi , dar i a unor publici ti, politicieni etc. Faptul este firesc. Pentru mul i, Romnia a reluat un curs istoric ntrerupt de al II-lea r zboi mondial i perioada comunist . Reorganizarea partidelor istorice a poten at aceast preocupare i confrunt rile de idei asupra problemei. Aprecierile privind nivelul de trai se plaseaz pe o scal larg : de la exager ri evidente, care v d doar bel ug i trai bun, la cele care consider Romnia un pol al s r ciei i napoierii n Europa vremii. n consecin , o discu ie pe aceast tem devine deosebit de dificil . O prim cauz prive te chiar definirea termenilor. Sunt greu de armonizat opiniile istoricilor, sociologilor, economi tilor etc. Spre exemplu, ntr-un recent Dic ionar de sociologie, pentru nivel de trai sau nivel de via se propune urm toarea defini ie299: Corespunde nivelului de consum (pentru o gospod rie) sau venitului na ional pe locuitor (pentru o ar ). A nu se confunda cu puterea de cump rare. Credem necesar o viziune care s includ mai multe repere ale vie ii cotidiene i anume: locuin ele, alimenta ia, asisten a sanitar i starea de s n tate a popula iei, mortalitatea i natalitatea, raportul salarii/pre uri. De asemenea, sunt utile compara ii cu alte ri ale Europei, att din Occident ct i din rndul vecinilor. La fel, numai printr-o abordare echilibrat , nuan at , care s evite abloanele i etichet rile poate fi oferit o imagine veridic asupra modului de via al romnilor n perioada interbelic . Este ceea ce ne propunem n interven ia noastr .
*

Des vr irea unit ii na ional-statale n anul 1918 a avut consecin e multiple n plan social-economic, politic i chiar psihologic.

299

G. Ferr .a., Dic ionar de sociologie, Ia i, 1998, p. 134.

64

nainte de a intra n fondul problemei, se impun cteva considera ii generale asupra perioadei interbelice, privind maniera de abordare i, n general, metodologia cercet rii. O prim problem se refer la terminologie. Este corect a se vorbi despre Romnia Mare sau despre Romnia ntregit ? Termenul de Mare a avut i are i n prezent o conota ie preponderent politic , mergnd pn la sensuri vecine cu expansionismul. n istoriografie ntlnim expresii asem n toare: Ungaria Mare, Serbia Mare, Grecia Mare, Bulgaria Mare, Albania Mare, Polonia Istoric = Polonia Mare .a. Prin urmare, credem c este mai apropiat de realitatea istoric , de sensul Marii Uniri, termenul de Romnia ntregit . Nu ntmpl tor Regele Ferdinand a fost supranumit ntregitorul. O a doua ntrebare este de unde se revendic Romnia ntregit ? n ultimii 80 de ani o astfel de problem p rea f r obiect, chiar naiv . Dup cazul Kosovo, cred c suntem obliga i s o abord m. Pentru c , a a cum spunea I.I.C. Br tianu, sunt adev ruri n istorie, care dac nu se repet , se uit . Nu ne vom referi la autohtonie, continuitate, unitate, permanen statal etc., pentru c nu acesta este scopul interven iei; apoi, am intra vrnd-nevrnd n dialog cu speciali tii n demistificarea istoriei noastre. Ceea ce trebuie, totu i, repetat este c Romnia ntregit , ca i alte state din centrul i estul Europei, sunt rezultatul luptei popoarelor din aceast parte a continentului, care din a doua jum tate a secolului al XVIII-lea i pn la nceputul secolului al XX-lea, au reu it s impun comunit ii interna ionale n fapt marilor puteri recunoa terea drepturilor lor istorice. Romnia ntregit este rodul (consecin a) unei epoci n care s-au constituit statele-na iune bazate pe dreptul istoric, dat de vechime i majoritate etnic . Conferin a de Pace de la Paris, din anii 1918-1920, a confirmat noua configura ie politic din centrul i estul Europei. Consecin ele Marii Uniri sunt bine cunoscute. Le relu m pe cele mai importante, ntruct se integreaz n logica discursului300: cre terea suprafe ei rii de la 137.000 km2 la 295.049 km2; cre terea popula iei de la 7,5 milioane locuitori la peste 18 milioane locuitori n anul 1930; cre terea suprafe ei arabile de la 6,6 milioane ha la 14,6 milioane ha; cre terea for ei motrice a industriei cu peste 235%; cre terea suprafe elor cu p duri de la 2,5 milioane ha la 7,3 milioane ha; sporirea considerabil a bog iilor subsolului; etc. O problem pe care unii cercet tori au ncercat i ncearc s o aduc n prim-plan este cea a beneficiarului. Vechiul Regat a ob inut prin Unire ce dorea?; a ob inut mai mult sau mai pu in?; provinciile i-au atins visul?; care da?; care nu?; etc. n realitate, liderii politici din Romnia i cei din provinciile unite cu ara nu au ac ionat din meschine calcule politice. Idealul Marii Uniri fusese slujit de genera iile secolelor al XVIII-lea i al XIX-lea, fiind ncununat prin jertfa a sute de mii de romni n primul r zboi mondial. Pentru tehnici ti, facem, totu i, o precizare. Transilvania, Banatul, Maramure ul, Bucovina au venit cu bog iile subsolului, cu multe ntreprinderi industriale etc. Basarabia a sporit poten ialul agricol al rii. Nu trebuie, ns , uitat c Vechiul Regat avea petrolul i B r ganul. Un singur exemplu este edificator: n
300

Gh. Iacob, Economia Romniei (1859-1939). Fapte, Legi, Idei, Ia i, 1996, p. 124-125.

65

structura exportului din Romnia interbelic , 40% erau reprezentante de petrol i aprox. 40% de produse ale agriculturii301. n interpretarea informa iilor trebuie avut n vedere i etapizarea perioadei interbelice. Se pot face aprecieri generale, valabile pentru ntreaga perioad , dar trebuie avute n vedere i tr s turile fiec rei etape n parte. n general, istoriografia accept patru etape: refacerea economic (1919-1923); avntul economic (1924-1928); criza economic (1929-1933); etapa de maxim dezvoltare a economiei capitaliste romne ti (1934-1938). Exist i o variant n trei etape: deceniul consolid rii (1918-1928); criza economic (1929-1933); avntul economic (1934-1938). Victor Axenciuc302 realizeaz o etapizare mai nuan at , avnd n vedere fazele ciclului de produc ie mondial, ca i ramurile economiei na ionale: 1919-1924: de refacere a economiei; 1924-1928: de avnt al tuturor domeniilor economice; 19291932/36: criza economic , cu efecte variate n diverse domenii: industrie 1929-1932; agricultur 1928-1936; credit i b nci 1929-1934; 1933-1939: de redresare i avnt economic. Pentru a completa cadrul general la care raport m datele ce compun nivelul de trai, mai sunt necesare cteva repere i anume: structura economiei na ionale; ponderea popula iei active; structura popula iei active pe domenii de activitate; structura popula iei dup mediul de locuire; structura popula iei de la ora e; structura popula iei de la sate. Un reper semnificativ pentru structura economiei na ionale se refer la contribu ia principalelor sectoare economice la realizarea venitului na ional. n perioada 1935-1939 structura venitului na ional era urm toarea303: agricultura 39,4%; industria 34,5%; construc iile 9,1%; servicii materiale (transporturi, comer ul interior i exterior) 16,9%. Trebuie subliniat c industria mpreun cu construc iile dep eau contribu ia agriculturii la realizarea venitului na ional. Este un argument n sprijinul aprecierii c Romnia devenise, din punct de vedere economic, o ar agrar-industrial . Ponderea popula iei active304 era n anul 1930 de 58,4%, fiind unul dintre cele mai mari procente din Europa: U.R.S.S. 57,5%; Bulgaria 56,2%; Fran a 52,4%; Germania 49,4%; Anglia 47,2%; Ungaria 46%; Statele Unite 39,8% etc. Faptul c Romnia avea un asemenea procent de popula ie activ se explic prin aceea c cea mai mare parte a locuitorilor lucra n agricultur (78,2%). De asemenea, procentul att de ridicat al popula iei active din ara noastr se datore te i timpului mai lung de activitate, stabilit ntre 13 i 65 de ani305. Ponderea popula iei active diferea dup mediul de locuire. n anul 1930, popula ia activ n mediul rural era de 60,5%, iar n cel urban de 50,2%306.
N. Arcadian, Industrializarea Romniei, Bucure ti, 1936, p. 156; Gh. Iacob, ModenizareEuropenism. Romnia de la Cuza Vod la Carol al II-lea, vol. I, Ia i, 1995, p. 149. 302 V. Axenciuc, Introducere n Istoria economic a Romniei. Epoca modern , Bucure ti, 1997, p. 227. 303 Ibidem, p. 411. 304 Dr. S. Manuil , D.C. Georgescu, Popula ia Romniei, Bucure ti, 1937, p. 71. 305 V. Axenciuc, Introducere n Istoria economic ..., p. 370. 306 Ibidem.
301

66

Repartizarea popula iei active pe principalele ramuri de activitate era urm toarea n acela i an307: agricultura 78,6% (dup alte surse 78,2); industria extractiv i prelucr toare 10,2%; transporturi i comunica ii 1,5%; comer i credit 3,4%; s n tate, sport etc. 1,0%; nv mnt, administra ie, armat etc. 4,1%; altele, nedeclarate 3,2%. Dup pozi ia n activitate308, popula ia activ se distribuia n mod diferit la ora e i sate. n mediul urban, 45,6% reprezenta popula ia cu venituri din salarii (salaria i 32,3%; ucenici 3,8%; servitori 9,5%); urmau patronii, din industrie, comer , agricultur etc., cu 17,9%; apoi membrii de familie auxiliari, cu 17,4%. La sate, principala categorie era cea a micilor proprietari, care reprezenta 34,3%, completat de membrii de familie auxiliari, cu 51,1%. Categoria al ii era de 6,9%, fiind format din proletariatul agricol, muncitori zilieri, agricoli i forestieri. Salaria ii reprezentau doar 5%; ei lucrau la ora e, dar locuiau n comune apropiate. Pornind de la obiectivele demersului nostru, complet m aceste procente cu informa ii numerice. Structura personalului din industrie i transporturi era urm toarea n anul 309 1930 : total 920 825 persoane, din care: 52 670 exploatarea subsolului; 694 024 industria de transformare (din care: metalurgic 128 577; prelucrarea lemnului 102 082; construc ii 69 972; textil 239 548; alimentar 93 814; chimic 47 568; alte industrii 12 463); 174 131 transporturi. n acela i an, structura propriet ilor din agricultur evoluase dup reforma agrar astfel310: 28% 0-5 ha (din care: 1,6% 0-1 ha; 11,1% 1-3 ha; 15,3% 3-5 ha); 20% 5-10 ha; 12% 10-20 ha; 7,8% 20-50 ha; 4,5% 50-100 ha; 10,6% 100-500 ha; 17,1% peste 500 ha. Dup conturarea acestui tablou al Romniei ntregite incluznd acele informa ii necesare discu iei asupra subiectului propus ne vom opri, n continuare, asupra reperelor men ionate, care pot contribui la stabilirea unei imagini credibile privind nivelul de trai n perioada interbelic . Ca metod , ne-am propus prezentarea informa iilor pentru fiecare reper, urmnd ca n finalul interven iei s concentr m comentariile i concluziile, ce le putem desprinde asupra nivelului de trai n Romnia interbelic .

1. Locuin ele Mediul urban. Acest reper trebuie ncadrat n problematica general privind urbanizarea n Romnia. Procesul de tranzi ie de la ora ul-trg la ora ul modern, de tip occidental, a fost lent n sud-estul Europei. El s-a accelerat n perioada interbelic , cunoscnd grade diferite, n func ie i de m rimea ora elor. Un aspect semnificativ este

Ibidem, p. 371. Ibidem. 309 V. Axenciuc, Evolu ia economic a Romniei. 1859-1947, vol. I, Industria, Bucure ti, 1992, p. 513. 310 D. andru, Satul romnesc ntre anii 1918 i 1944, Ia i, 1996, p. 54.
308

307

67

structura popula iei active a ora elor n anul 1930311: industrie i construc ii 24%; agricultur 20,5%; institu ii publice 18,5%; diverse 17%; comer 13,5%; transport 6,5%. Dac avem n vedere doar prezen a lucr torilor n agricultur , n propor ie de 1/5, trebuie s accept m c ora ele din Romnia erau mai apropiate de cele europene de la sfr itul secolului al XIX-lea, dect de cele din anii 30 ai secolului XX. Conform recens mntului din anul 1930312, reparti ia cl dirilor era urm toarea: din totalul de 3 792 992, 560 558 se aflau n mediul urban i 3 232 434 n mediul rural. Structura cl dirilor din mediul urban, dup materialul de construc ie, se prezenta astfel313: 50% din c r mid i piatr ; 20% din lemn (n zonele muntoase i subcarpatice); 30% din paiant , nuiele i p mnt. Se constat o armonizare a procentelor cu structura popula iei active din ora e. Deosebit de interesante sunt datele privind ora ul Bucure ti, cuprinse n recens mntul din anul 1941314. Au fost recenzate 105 000 corpuri de cas cu 266 000 apartamente. Dintre acestea 75,8% erau din c r mid , iar 24,2% din paiant . 78,9% dispuneau de ap curent , iar 21,1% foloseau apa din fntni. Doar 54% din locuin e aveau electricitate. Caloriferele erau introduse n 11% dintre apartamente, restul fiind nc lzite cu lemne. Mediul rural. Conform unei statistici ntocmite de Ministerul Muncii, S n t ii i Ocrotirilor Sociale n anul 1929, locuin ele din mediul rural se prezentau astfel315: 663 000 locuin e la ar nu posed dect o singur nc pere, cu un spa iu de 2030 mc i cu ferestrele lipite; 2 188 207 locuin e au pardoseala din p mnt lipit cu b legar. [...] Dintr-un total de 3 078 820 case de la ar , numai 772 594 sunt de zid; 189 881 sunt de piatr ; 1 022 556 din brne lipite cu p mnt; 40 485 sunt bordeie; 887 613 sunt pardosite cu scnduri; 2 188 287 sunt lipite pe jos; 388 169 locuin e sunt acoprite cu paie, 456 181 cu stuf, 901 982 cu indril , 760 239 cu tabl i 572 251 cu igl . Anchetele echipelor studen e ti din anul 1938 au adunat un material deosebit de bogat i variat privind via a la ar . Un astfel de raport consemna316: Locuin ele celor boga i au de obicei cte 3-4 nc peri, uneori cu cte o buc t rie de var ...; od ile au podeaua de scnduri, ori sunt lipite cu lut... . Dar multe od i r mn nelocuite, ntrebuin ndu-se o nc pere sau dou , celelalte sunt p strate, cu o adev rat sfin enie, pentru oaspe i sau pentru nun i, botezuri etc. Casele celor s raci sunt mult mai mici i mai simple. Au dou nc peri, chiar una, n genere acoperite cu stuf, lipite cu lut, cl dite din garduri de nuiele umplute
V. Axenciuc, Introducere n Istoria economic ..., p. 373. Dr. S. Manuil , D.C. Georgescu, op. cit., p. 16-17. 313 V. Axenciuc, Introducere n Istoria economic ..., p. 381. 314 Ibidem, p. 378. 315 G. Banu, S n tatea poporului romn, Bucure ti, 1935, p. 124, apud Starea material a r nimii i premisele mi c rilor r ne ti. 1848-1945. Texte de gndire economic (coordonator: V. Axenciuc), Bucure ti, 1989, p. 195; vezi i D. andru, Popula ia rural a Romniei ntre cele dou r zboaie mondiale, Ia i, 1980, p. 163. 316 V. Axenciuc, Introducere n Istoria economic ..., p. 386.
312 311

68

cu p mnt. Interiorul este s r c cios oglind a mizeriei economice cu ferestre mici, f r podoabe. Hambarele, chiar grajdurile lipsesc. O imagine asem n toare ne ofer Br ila, publicat n anul 1931317. 2. Alimenta ia Informa iile pe care le-am putut depista au un caracter general sau se refer la lumea satelor. De i sunt disparate, ele ne pot oferi cteva indicii asupra acestei componente importante a nivelului de trai. Structura consumului de cereale alimentare n perioada 1920-1939318 Cereale Porumb Gru i secar Total 920924 45,4 54,6 00,0 925929 53,2 46,8 00,0 % n chintale 930935920934 939 929 55,2 55,8 50,3 44,8 44,2 49,7 00,0 00,0 00,0 930939 55,5 44,5 00,0 920939 53,3 46,7 00,0 i monografia comunei Gropeni, din jude ul

Consumul de orez pe locuitor n perioada 1920-1939319 Anul 1920 1925 1929 1930 1935 Consum (kg./loc.) 0,538 1,553 2,531 1,472 1,715 Anul 1936 1938 1920-1930 1930-1939 1920-1939 Consum (kg./loc.) 1,384 1,118 1,312 1,307 1,310

Consumul de produse alimentare ntre anii 1936-1939320 Produsul alimentar F in


317

Cantit i Mii tone

936 593,2

937 656,4

938 708,6

I. Bogoiu, Schi a monografic a comunei Gropeni, Analele Br ilei, III, nr. 3-4, iuliedecembrie 1931, apud N. Radu .a., Prefaceri socio-umane n Romnia secolului XX. De la comunitatea tradi ional la societatea postcomunist , Bucure ti, 1996, p. 154. 318 Gh. Dobre, Produc ia i consumul de cereale n Romnia interbelic (1920-1939), Bucure ti, 1987, p. 117. 319 Ibidem, p. 138. 320 Brviaire Statistique, Institutul Central de Statistic , Bucure ti, 1940, p. 230.

69

Produsul alimentar Carne Zah r Glucoz Ulei vegetal Rachiu Bere

Cantit i Tone Tone Tone Tone Mii litri Mii litri

936 175.504,0 94.816,0 4.983,0 23.942,0 54.477,0 45.955,0

937 172.654,0 104.521,0 5.033,0 26.795,0 78.291,0 51.838,0

938 170.448,0 108.758,0 5.331,0 32.698,0 91.287,0 54.684,0

Date privind consumul de alcool321 52.460 crciumi n toat ara i n-avem dect 15.120 coli.... ... 16.000.000 lei risipi i anual pe b uturi spirtoase: peste 40% din bugetul statului i 50% din exportul rii; n afar de 4-5 miliarde lei pagube indirecte de pe urma alcoolismului, 110.000 vagoane alimente hr nitoare n valoare de peste 7 miliarde de lei sustrase hranei i transformate anual n b uturi.... ... ntr-adev r, din cele 52.796 crciumi n fiin n 1925, 14.562 sau 28% i au brevetele n curs de 39 de ani, de la 1883 la 1919, iar de la 1919 la 1924, adic n 6 ani, s-au dat brevete la 32.232 crciumi, adic 61% din crciumile azi existente.... Consumul mediu intern al unor produse agricole ntre anii 1930-1939322 Planta Gru Secar Porumb Fasole Linte Maz re Ceap Cartofi Varz Floarea-soarelui chintale 930- 934 935- 939 25.153.279 30.566.824 3.211.968 3.598.075 40.853.700 48.468.122 1.852.763 1.849.731 63.046 44.172 82.584 243.634 1.073.763 1.191.858 18.529.453 20.063.706 2.895.031 2.652.702 1.088.050 1.249.820

Consumul unor produse alimentare n Europa323 ara Anglia


321

Cereale kg. 94

Carne kg. 60

Lapte i brnz kg. 110

Zah r kg. 49

G.D. Creang , Societatea Temperan a din Romnia, Bucure ti, apud Starea material a r nimii..., p. 196. 322 D. andru, Popula ia rural a Romniei..., p. 145. 323 V. Axenciuc, Introducere n Istoria economic ..., p. 403.

70

Fran a Polonia Bulgaria Romnia Hrana

121 134 222 202

52 26 22 8

89 128 78 03

24 9 3 5

ranilor din comuna Gropeni, jud. Br ila324

Iarna, s teanul munce te mai pu in i tr ie te mai bine, mai ales dup Cr ciun, ct ine dulcele c legi. Atunci se m nnc mai mult carne de porc, pe care-l taie de sfintele s rb tori i ranul bea mai mult. Din prim var pn toamna, cnd munce te din greu la munca cmpului, m nnc mai mult legume i zarzavaturi: fasole, praz, ceap i salat (l ptuci) cu o et, cartofi, bor , pe te, mai pu in ou , brnz i lapte. Carne de pas re, numai la zile mari. Se m nnc m m lig . Pinea o cump r de la brutari, numai la pomeni, nun i, botezuri, cumetrii, petreceri familiale, sau cnd merg la vreo munc n dep rtare vreunul din membrii familiei, unde nu are posibilitatea s g teasc m m liga, cum ar fi plecatul n balt . Se obi nuie te n post i turtoiul, f cut din f in de gru cu mult m lai op rit i copt la cuptor n tav ; azima (pine nedospit f cut din f in de gru sau orz). Mncarea o g te te femeia. Se m nnc la mas rotund , cu trei picioare mici. Se a eaz to i mprejur pe sc unele sau jos i m nnc din vase de p mnt cu linguri de lemn. A nceput a nlocui lingurile de lemn cu cele de aluminiu sau tabl i a nceput a ntrebuin a furculi a parte din s teni. Alimenta ia copiilor n perioada interbelic
325

Cercet rile asupra alimenta iei la copii n diferite zone ale rii ar tau c 29,7% dintre ei nu mncau dect una sau dou mese pe zi, 21,4% nu serveau niciodat dejunul, 11,8% nu consumau leguminoase, 42,3% mncau o dat pe s pt mn carne, iar 83,9% mncau n mod constant m m lig . Rezultate similare au dat i anchetele efectuate cu prilejul recrut rii tinerilor pentru armat . n anii 19361937, la C ianul Mic, jude ul Some , au fost cerceta i, timp de 8 zile la rnd, 50 de elevi. Dintre ace tia, 14% nu mncau diminea a, 60% mncau m lai gol i restul de 26% mncau zeam ori carne cu m lai; la prnz, 78% mncau m lai cu lapte, crna i ori zeam , 18% pit ori m m lig goal , iar 4% nu mncau; seara, 40% mncau m lai gol, 18% pine goal i 42% m lai cu gro tior. Din cei 50 de elevi, unul singur era hr nit bine. n curs de 8 zile, s-a constatat c ei au mncat de 3 ori carne, 17 o singur dat , iar unul niciodat . Pine au mncat n medie 4 elevi pe zi, i numai la o singur mas . Din cele 1.200 mese, n cursul a 8 zile, elevii au servit ceai, cafea ori zah r n 9. Concluzii ale unor anchete privind alimenta ia n perioada interbelic 326 ranilor

Concluzia tuturor cercet rilor a fost aceasta: insuficient alimenta ie cantitativ i calitativ .

N. Radu, op. cit., p. 154-155. D. andru, Popula ia rural a Romniei..., p. 157. 326 Institutul de drept agrar i economie agrar din Romnia. Studii i comunic ri, Bucure ti, 1943, p. 150-153, apud Starea material a r nimii..., p. 230-231.
325

324

71

Baza alimenta iei ranului romn este porumbul, care prin el nsu i este un aliment incomplet, fiindc din substan ele sale proteice i lipsesc unii aminoacizi, ca triptofanul, iar lizina, cistina i glicocolul sunt n cantt i mici; de asemenea, i lipsesc vitaminele necesare cre terii, precum i cele pentru combaterea rahitismului i xeroftalmiei. Uneori, ns , porumbul este consumat n cantitate insuficient , alteori este stricat i din aceast cauz d na tere unei boli numit pelagr , destul de r spndit n Romnia. Porumbul n alimenta ia ranului romn mai este nso it cu ceva fasole, cartofi, varz , ceap , castrave i, pu in carne i pe te, pu in lapte i derivate. n concluzie, constat m c o bun parte a popula iei rurale, nutrindu-se cu porumb insuficient cantitativ, uneori stricat, nso it de insuficiente alimente calitative, duce la mortalitate timpurie, debilitate organic , lipsa cre terii normale i la o munc de produc ie inferioar . ... Cercet rile tiin ifice i analizele au dat, n privin a alimenta iei ranului romn, urm toarele rezultate: a) ra ia caloric insuficient ; b) ra ia de proteine animale insuficient ; c) substan e ternale (gr simi i hidra i de carbon) insuficiente; d) elemente minerale, exceptnd calciul, insuficiente; e) vitaminele A i D, insuficiente. 3. Asisten a sanitar i starea de s n tate a popula iei Re eaua sanitar n anul 1921327 Nr. comune/ circ. sanitar urban rural urban rurale e e e Vechiul 72 2.62 1,03 11,49 Regat 0 Transilvania 40 4.08 0,47 7,66 3 Basarabia 9 1.95 0,75 39,04 2 Bucovina 10 326 0,71 7,76 Provincie Romnia 3 Nr. comune Mii locuitori/ circ. sanitar Nr. circ. sanitare Medie locuitori/ circ. sanitare

urbane rurale urbane rurale urbane rurale pe ar 1.399 6.971, ,7 5 723,9 4.390, 2 3.343 2.001, ,7 1 171,8 628,2 70 83 12 228 19.99 27.94 26.07 6 9 8 533 8.722 8.237 8.302

50 28.64 40.02 37.81 2 2 9 14 42 12.27 14.95 14.28 4 8 7 8.98 0,73 0,53 2.639 3.39 79 853 4.74 5.69 5.53 , , 4 9 3 Cheltuieli n scopuri sanitare n diferite ri n anul 1935328 Romnia 83 lei/locuitor

327 328

D. andru, Popula ia rural a Romniei..., p. 187. C. Banu, op. cit., apud Starea material a r nimii..., p. 209.

72

Olanda Ungaria S.U.A. Italia

170 lei/locuitor 216 lei/locuitor 250 lei/locuitor 261 lei/locuitor

Num r de medici la sate n anul 1937329 (situa ie comparativ cu alte state) ara Romnia Iugoslavia Polonia Bulgaria Brazilia Suedia Nr. loc. rurali la un medic 8. 30 3.568 3.289 3.059 2.958 2.980 ara Belgia Grecia Fran a Germania Uruguay Statele Unite Nr. loc. rurali la un medic 2.344 1.727 1.697 1.552 1.067 789

Morbiditatea la bolile infec ioase ntre anii 1928-1933330 Anul 1928 1929 1930 1931 1932 1933 Cifre absolute mboln viri 89.172 111.539 114.688 87.892 106.021 94.940 R spndirea pelagrei n perioada 1911-1932331 ... Morbiditatea prin pelagr n Romnia ntregit a sc zut foarte mult: fa de o medie de 1 128,8 bolnavi la fiecare 100 000 locuitori n anul 1911 i de 634 pelagro i la 100 000 locuitori n anul 1912, am ajuns la 251,1 la 100 000 n 1931 i la 298,5 la 100 000 n 1932. Num rul bolnavilor de tuberculoz n anii 1931-1932332 E n general foarte greu a stabili cifra exact a bolnavilor tuberculo i dintr-o ar . nconjurndu-m de garan iile tiin ifice necesare i lund drept criteriu situa ia pe anii 1930, 1931 i 1932, pentru care posed m date complete, am putut
329 330

Decese 4.729 5.685 6.511 8.030 8.305 5.495

D. andru, op. cit., p. 193. C. Banu, op. cit., p. 149, apud Starea material a r nimii..., p. 201. 331 C. Banu, op. cit., p. 220-221, apud Starea material a r nimii..., p. 198. 332 C. Banu, op. cit., p. 173-174, apud Starea material a r nimii..., p. 197.

73

stabili c cifra anual de tuberculo i n ara noastr e de 80.000-90.000, ceea ce fa de popula ia total a rii reprezint 78.484 bolnavi de tuberculoz , ceea ce revine la o propor ie de 4,4 bolnavi la 1.000 locuitori ai rii; n 1931 au fost 87.656 de bolnavi, adic 4,8 la 1.000 locuitori, iar n 1932, serviciile sanitare de stat nregistreaz 91.838 bolnavi sau o propor ie de 5 la 1.000 de locuitori. Mortalitatea prin tuberculoz ntre anii 1932-1939333 (compara ie cu Europa) Dup cifrele oficiale din Buletinul Demografic al Romniei, rezult c ntre anii 1921 i 1938 mortalitatea prin tuberculoz pe ar a oscilat ntre limitele de 165,7 n 1933 i 182,3 n anul 1932, la 100 000 de locuitori. Pe medii de locuire se observ o mai mic mortalitate la sate dect la ora e. [...] De i tuberculoza era mai r spndit la ora e, ea f cea n mediul urban cele mai multe victime n rndurile popula iei venit de la sate. [...] Explica ia acestei st ri const n faptul c , n timp ce or eanul, tr ind n mediu infectat de tuberculoz , se imuniza ncet, ncet prin mici contamin ri, locuitorii de la ar , nefiind vaccina i, nu posedau aceast imunizare, iar o infec ie masiv i omora. Romnia se situa printre rile cu o mortalitate tuberculoas apropiat de aceea g sit n statele agrare din sud-estul Europei: Polonia avnd 201 mor i la 100 000 locuitori, Ungaria 197, Iugoslavia 210, Bulgaria 207, i cu mult peste mortalitatea medie a rilor industrializate din Occident, Anglia avnd o mortalitate de 86 de locuitori la 100.000, Germania 87, Danemarca 69, Belgia 18, S.U.A. 75, Olanda 73 i Italia 108. 4. Natalitatea i mortalitatea Natalitatea ntre anii 1931-1934334 (compara ie cu alte ri) ara Romnia Iugoslavia Japonia* Portugalia Grecia* Bulgaria* Polonia Spania* Lituania Argentina Italia
333 334

Clasificare 93 - 934 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

N scu i la .000 locuitori ( 93 - 934) 33,4 32,4 32,1 29,8 29,2 28,8 27,4 27,1 25,8 25,4 23,7

D. andru, Popula ia rural a Romniei..., p. 205-206. Informa ii din: Dr. S. Manuil , D.C. Georgescu, op. cit., p. 86; vezi i: Brviaire Statistique..., p. 48.

74

ara

Clasificare 93 - 934

Ungaria 12 Uruguay* 13 Canada 14 Olanda 15 Cehoslovacia 16 Finlanda* 17 Irlanda liber 18 Letonia* 19 Danemarca 20 Belgia* 21 Australia 22 Fran a 23 Estonia 24 Statele Unite* 25 Elve ia 26 Noua Zeeland 27 Germania 28 Anglia 29 Norvegia 30 Austria 31 Suedia 32 *) Propor ii medii n perioada 1931-1933.

N scu i la .000 locuitori ( 93 - 934) 22,5 22,3 22,1 21,4 20,1 20,0 19,2 18,8 17,7 17,5 17,0 16,8 16,7 16,6 16,5 16,3 15,9 15,5 15,5 14,7 14,4

Natalitatea n mediul urban i rural335 Anul 1920 1925 1930 1933 1936 Natalitatea la .000 de locuitori Romnia urban rural 34,7 19,7 39,0 36,3 20,7 30,5 35,0 23,6 37,7 32,0 20,8 34,7 31,5 21,5 33,1 Mortalitatea ntre anii 1920-1936336 Anul Mortalitatea la .000 de locuitori Romni urban rural a

335 336

Informa ii din: Dr. S. Manuil , D.C. Georgescu, op. cit., p. 80-83. Ibidem.

75

Anul 1920 1925 1930 1933 1936

Mortalitatea la .000 de locuitori Romni urban rural a 26,7 18,3 29,1 21,7 15,7 23,3 19,4 17,7 19,8 18,7 17,2 19,1 19,8 19,4 19,9

Mortalitatea ntre anii 1931-1934337 (compara ie cu alte ri) ara Clasificare 93 - 934 Mor i la .000 de locuitori 93 - 934 20,5 18,5 18,1 17,5 17,2 16,3 15,8 15,7 15,6 15,0 14,6 14,5 8,9

Romnia Iugoslavia 2 Japonia* 3 Grecia* 4 Portugalia 5 Spania 6 Ungaria 7 Fran a 8 Bulgaria 9 Letonia 10 Lituania 11 Polonia 12 Olanda 13 *) Propor ii medii n perioada 1931-1933. 5. Salarii

Distribu ia func ionarilor dup ministere, cuprinznd i regiile i casele autonome, administra iile comerciale i direc iile speciale, pe anul bugetar 934- 935338 INSTITU IA (Ministerele, inclusiv Casele Autonome) Total Nr. persoane Cifre absolut e * 248.02 % 00,0 0 Totalul salariilor anuale Cifre % absolute * .629.989.90 00,0 0

337 338

Ibidem, p. 86; vezi i: Brviaire Statistique..., p. 48. Statistica func ionarilor publici, Bucure ti, 1937, p. IX.

76

Ministerul Finan elor Ministerul de Interne Ministerul Justi iei Ministerul Afacerilor Str ine Ministerul Agriculturii i Domeniilor Ministerul Muncii, S n t ii i Ocrotirilor Sociale Ministerul Industriei i Comer ului Ministerul Ap r rii Na ionale

* 9,18 22.765 30.812 12,42 13.689 5,52 467 0,17 12.076 4,87 7.765 3,13 1.682 0,68 34.989 14,11

0 * 872.111.520 1.055.601.600 729.633.000 42.009.240 481.869.600 380.318.700 114.261.000 ** 2.532.131.400 1.976.550.744

7,50 9,08 6,28 0,36 4,14 3,27 0,98 21,77

Ministerul Lucr rilor Publice i al 43.582 17,57 17,00 Comunica iilor Ministerul Instruc iei, Cultelor i Artelor 80.181 32,33 3.442.135.896 25,59 Pre edin ia Consiliului de Mini tri 43 0,02 3.367.200 0,03 *) Nu este cuprins Casa Autonom a Monopolurilor Regatului Romniei, precum i cadrul disponibil. **) F r indemniza ii de activitate. Repertoriul alfabetic al func iunilor existente n bugetul general al statului pe anii 1934-1935339 Denumirea func iunii Agent sanitar, clasa a III-a Arhiepiscop Avocat, clasa a III-a Bibliotecar, clasa a II-a Brutar Buc tar C pitan de armat Chestor de poli ie Cizmar Colonel Conferen iar universitar cu 6 grada ii Consul general, clasa I Contabil ef, clasa III Controlor vamal Electrician, clasa a II-a Gardian public General de divizie Impiegat, clasa a II-a Inginer
339

Limitele de salarizare (lei) 3.015-2.582 27.050 8.300-5.650 8.600 2.650-750 3.600-500 9.350-8.500 10.600-10.300 1.000 18.050-16.700 19.150-17.750 17.400-11.900 10.440-7.700 5.650-5.200 3.300 2.300 25.450 4.800-2.250 19.500-3.300

Ibidem, p. 455-497.

77

Denumirea func iunii Institutor cu 3 grada ii nv tor definitiv cu 3 grada ii Judec tor Locotenent Mare al Mecanic locomotiv pr., clasa a II-a Medic Ministru Mitropolit Notar Patriarh Plutonier ef de post Prefect de jude Prefect de poli ie Profesor universitar cu 6 grada ii ofer U ier Zidar de cazane

Limitele de salarizare (lei) 10.500-5.550 4.700-3.700 19.150-9.250 7.800-7.200 35.100 5.535-4.288 11.900-850 30.400 28.350-23.500 4.000-1.900 31.550 3.400 17.250-16.750 19.900-10.950 29.550-25.350 5.350-1.900 3.240-2.400 2.650

Salariile muncitorilor agricoli n anii 1929-1933340 n 1932, pentru o zi de munc cu carul s-a pl tit prim vara 125 lei, vara 130, toamna 120, fa de 165, 145, 135 n 1931 i 195, 205, 185 n 1930. Tot n 1932 s-a pl tit pentru ziua cu plugul 165 lei prim vara, 150 toamna, comparativ cu 200, 165 n 1931 i 250, 225 lei n 1930. Pe toat linia o ciopr ire continu a salariilor. Dup Buletinul informativ al Ministerului Agriculturii, dac se noteaz 1930 100, atunci nivelul general al salariilor agricole a dat napoi n 1931 fa de 1930 cu 23%, iar n 1932 fa de 1930 cu 36%. Salariile muncitorilor agricoli n anul 1938341 n anul 1938, salariile b rba ilor au variat, dup datele oficiale, ntre 36 lei i 43 lei pe zi, iar ale copiilor ntre 19 i 29 lei. Ziua cu carul s-a pl tit ntre 123 i 128 lei; cu plugul, ntre 159 i 182 lei; iar aratul unui hectar ntre 375 i 383 lei etc. Aceste pre uri sunt ns cele stabilite de Minister; n realitate, sunt cu mult mai mici.
Starea material a r nimii..., p. 135. Ibidem, p. 137. Utiliznd alte surse, D. andru indic urm toarele pre uri la muncile agricole: ... media lor pe ar a nregistrat 20 lei la ziua de munc a b rba ilor, 15 lei la cea a femeilor i 10-12 lei pentru tinerii sub 17 ani (D. andru, Satul romnesc ntre anii 19181944..., p. 408).
341 340

78

6. Pre uri Pre ul grului alimentar, al derivatelor sale i al pinii ntre anii 1927-1939342 Anul gru 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1937 1938 1939 7,50 8,30 5,80 3,10 2,40 5,55 3,45 4,25 4,74 3,70 4,10 Pre urile n lei/kg. f in de pine gru alb calitate 000 15,85 12,50 13,75 11,65 13,55 11,25 10,35 9,30 7,50 6,85 7,95 7,75 11,05 8,25 9,15 7,15 11,15 8,50 11,40 8,70 11,50 9,15 pine neagr 9,00 9,10 8,90 6,90 4,90 5,95 6,75 5,85 7,10 7,20 7,50

Pre ul mediu de vnzare al unor articole n anul 1934343 Articolul Carne de vac , calitatea I Carne de porc, calitatea I Mezeluri Lapte Unt proasp t Brnz de burduf Ou G in Gsc Gru Porumb Orz Ov z
342 343

U.M. 1 kg. 1 kg. 1 kg. 1 l. 1 kg. 1 kg. 100 buc. 1 buc. 1 buc. 100 kg. 100 kg. 100 kg. 100 kg.

lei Bucure ti 17,50 28,40 48,50 8,25 65,10 53,75 154,15 40,90 90,00 452,25 213,50 193,10 263,45 Ia i 15,10 22,15 48,50 5,15 61,90 38,20 104,60 33,00 55,00 377,10 220,85 190,00 240,40

Informa ii din: Gh. Dobre, op. cit., p. 120. Statistica pre urilor i a costului vie ii pentru 1934, cu o Introducere de dr. I. Teodorescu, Bucure ti, 1935, p. 44, 54, 59, 67.

79

Articolul F in de gru, calitatea 000 Pine alb Pine neagr Cafea M sline Cartofi Ulei de floarea-soarelui Vin alb ifon indigen Stof haine indigen Pantofi b rb te ti Pantofi de dam Lemne de fag Petrol lampant Benzin u oar Alcool rafinat S pun de toalet

U.M. 1 kg. 1 kg. 1 kg. 1 kg. 1 kg. 1 kg. 1 l. 1 l. 1 m. 1 m. 1 per. 1 per. 1.000 kg. 1 l. 1 l. 1 l. 1 buc.

lei Bucure ti 10,00 7,75 5,55 88,50 33,90 3,10 25,75 19,50 34,10 458,00 530,00 430,00 712,00 4,65 8,35 94,00 18,00 Ia i 9,35 7,10 5,75 107,90 36,25 2,40 24,65 22,65 30,00 400,00 425,00 450,00 746,25 4,35 9,00 94,15 16,00

Dezechilibrul ntre pre urile agricole i cele industriale n perioada 1929-1939344 (baza 1929 = 100) Anul Indicele pre urilor produselor agricole 100,0 68,2 50,8 47,7 44,9 44,1 48,4 54,8 64,6 67,1 72,7 Indicele pre urilor produselor industriale cump rate de agricultori 100,0 93,2 74,5 68,6 69,0 74,1 89,5 102,9 106,8 108,0 123,0 Raport ntre pre urile agricole i industriale 100,0 73,2 68,2 69,5 65,1 59,5 54,1 52,5 60,5 62,1 59,1

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

Dinamica puterii de cump rare a agricultorilor n perioada 1927-1940345

344

D. andru, Popula ia rural a Romniei..., p. 149.

80

Anul 1927-1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940

Indice pre uri produse vndute de agricultori 100,0 63,7 49,3 43,4 41,2 42,4 47,1 52,8 59,9 62,9 67,6 96,2

Indice pre uri produse cump rate de agricultori 100,0 94,2 82,4 74,5 72,4 72,6 77,3 81,5 85,1 87,3 94,8 155,3
*

Puterea de cump rare a agricultorilor 100,0 67,6 59,8 58,3 56,9 58,4 60,9 64,8 70,4 72,1 71,3 61,9

Pe baza acestor considera ii i date statistice, putem formula o serie de observa ii i concluzii: Romnia ntregit a cunoscut un proces accelerat de modernizare, de integrare n Europa vremii. Rezultatele ob inute trebuie comparate cu perioada anterioar , cu cele din alte ri europene, inclusiv cele vecine. S-au dep it mari greut i, au existat abuzuri, n-au lipsit convulsii sociale, dar, n ansamblul s u, societatea romneasc a mers pe un drum ascendent, ntrerupt brutal de tragedia anului 1940. n cei aproape 22 de ani, voca ia constructiv , material i spiritual s-a manifestat mai puternic, n plan na ional i universal346. n condi iile n care peste 78% din popula ia activ se afla la sate, imaginea asupra nivelului de trai este dominat de datele privind via a la sate. Este ct se poate de clar c realizarea reformei agrare din anul 1921 a dus la cre terea nivelului de trai a r nimii din Vechiul Regat i din provinciile unite cu ara. Cu toate greut ile determinate de aplicarea reformei, refacerea economic , criza economic , foarfecele pre urilor, ranul din Romnia interbelic a tr it mai bine dect ranul dinainte de primul r zboi mondial. Nivelul de trai al or enilor a crescut evident n perioada interbelic . n ora ele mari, ace tia beneficiau de electricitate, ap curent , transport, telefon etc. n ora ele mici, aveau avantajul pre urilor mai mici la transport, chirie, produse de consum

V. Axenciuc, Evolu ia economic a Romniei. Cercet ri statistico-istorice. 1859-1947, II. Agricultura, Bucure ti, 1996, p. 730. 346 I. Agrigoroaiei, Modernizarea societ ii romne ti n perioada interbelic . Propuneri pentru o dezbatere, n Xenopoliana, VI, nr. 1-2/1998, p. 36.

345

81

.a. n acest sens, este semnificativ faptul c , n anul 1931, aproape 80% din casele din Bucure ti aveau ap curent , iar peste jum tate aveau lumin electric . n raport cu Occidentul este pu in, dar n compara ie cu anul 1914 sau cu alte ora e din sud-estul Europei la aceast dat 1941 era o evolu ie evident . Nivelul de trai al r nimii de la cei cu p mnt pu in pn la cei cu 40-50 ha era afectat de lan ul de intermediari din procesul de vnzare a produselor agricole. Ca urmare, m rfurile agricole pentru export erau vndute de r nime abia la un sfert sau la o treime din pre ul lor de desfacere pe pia a extern 347. Cei care aveau propriet i foarte mari, beneficiind i de informa iile necesare, puteau reduce aceste pierderi provocate de intermediari. Pre urile produselor industriale au fost m rite de organiza iile monopoliste private348; de asemenea, statul a m rit taxele i impozitele n procesul de dirijare a economiei i de sprijinire a industriei; toate aceste cre teri erau suportate de rani, me te ugari, mici industria i, comercian i etc., influen nd direct nivelul de trai. Schimbul dintre sat i ora reflect o component esen ial a problemei agrare. Foarfecele pre urilor nu permitea acumul ri pentru modernizarea agriculturii, afectnd traiul ranilor. n privin a pre urilor, trebuie avut n vedere c mecanismul stabilirii acestora la nivelul pie ei europene a determinat un mod de formare a pre urilor pe pia a romneasc n detrimentul economiei na ionale, al produc torului mic agricol i al consumatorului salariat. Pre urile de import i export au constituit, ca pretutindeni i oricnd n rile slab dezvoltate, mijloace i canale de transfer din economia na ional , printr-un flux n unisens c tre pia a european , a unei cote-p r i din venitul na ional, contribuind la diminuarea resurselor de dezvoltare intern i la nevoie permanent de capitaluri externe349. La sate, nivelul de trai era determinat de m rimea suprafe ei de p mnt avut n proprietate. n anul 1930, aproape 30% dintre propriet i erau sub 5 ha, din care jum tate sub 3 ha. Ceea ce nseamn din perspectiva statisticii c aproape o treime din r nime avea un trai modest, iar jum tate din aceasta se afla la limita subzisten ei. n ora e, 1/5 din popula ie era format din lucr tori n agricultur . Ace tia beneficiau de unele dintre avantajele civiliza iei, avnd i resursele agriculturii. Aveau o situa ie superioar ranilor, dar mult inferioar or enilor cu salarii. Faptul c ntre cele aproape 3 100 000 de case de la ar n anul 1929 existau i 40 000 de bordeie, ne arat c cel pu in 200 000 de oameni tr iau la nivelul Evului Mediu.

V. Axenciuc, Introducere n Istoria economic ..., p. 335. Conform unei statistici, din 26 de produse industriale, 17 se aflau sub regim i cu pre uri de monopol (V. Axenciuc, Evolu ia economic a Romniei..., II, p. 728). 349 Idem, Introducere n Istoria economic ..., p. 388.
348

347

82

Statistica comparativ cu unele ri europene, privind consumul unor produse alimentare, ne dezv luie faptul c romnii consumau cereale, lapte i brnzeturi n limite apropiate de rile dezvoltate, dar erau surclasa i la carne (1:3) i zah r (1:5). Alimenta ia ranilor era influen at de m rimea propriet ii. Cei care aveau pn la 5 ha tr iau modest; ei mncau bine doar duminica, la s rb tori i dup Cr ciun, n dulcele c legi. Nu de pu ine ori preferau s vnd p s ri, animale i alte produse pentru a ob ine bani, dect s le consume n gospod rie. n privin a asisten ei sanitare, de i s-a nregistrat o evident mbun t ire, Romnia continua s se situeze ntre rile cu aloca ii bugetare total insuficiente. Situa ia cea mai grav era la sate, unde num rul medicilor era de peste 2 ori mai mic n compara ie chiar cu ri vecine din estul Europei. Un reper semnificativ pentru nivelul de trai al unei ri l reprezint natalitatea i mortalitatea. nainte de primul r zboi mondial, Romnia ocupa primele locuri ntr-un clasament european350. Cu toate transform rile social-economice care au influen at nivelul de trai, Romnia continua s se situeze pe primele locuri n acela i clasament, fiind concurat doar de ri din aceea i zon geografic . Analiza structurii ministerelor ne arat c existau aproape 250.000 de salaria i. Prin urmare, aprox. acela i num r de familii beneficia de un salariu n cas . Fire te, astfel de aproxima ii sunt ntr-o anumit m sur riscante. Totu i, avnd n vedere num rul mediu al membrilor de familie, putem aprecia c circa un milion de persoane beneficiau de un salariu n cas ca bugetari. Ceea ce nsemna vom vedea la raportul salarii/pre uri un trai decent. Repertoriul func iilor din bugetul general dovede te c n perioada interbelic a existat o concep ie unitar asupra raportului dintre diferite domenii de activitate, dintre plata muncii fizice i celei intelectuale, dintre diferitele trepte de responsabilitate, dintre stagiari i cei aproape de pensie etc. Men ion m doar cteva aspecte: un profesor universitar avea salariu ct un ministru; un prefect de jude nu dep ea un conferen iar universitar; un mecanic de locomotiv avea cel mult ct un institutor; un ef de post avea de aprox. 8 ori mai pu in dect un profesor universitar; un colonel avea aprox. ct un conferen iar universitar; un deputat primea circa 20 000 lei pe lun , pe cnd un profesor universitar aproape 30 000 lei etc. n privin a popula iei salariate, trebuie observat c n anul 1930, n industrie i transporturi lucrau 920 825 de persoane. Sc znd num rul ucenicilor, se poate aprecia c existau cel pu in 750 000 de familii care aveau un salariu n familie, ceea ce nsemna cum am mai subliniat un trai decent. Nivelul de trai impune i o raportare a salariilor la pre uri. Dac lu m exemplul anului 1934, constat m c un nv tor, care avea un salariu de aprox. 4 000 lei, putea cump ra: peste 40 kg cafea, sau 80 kg mezeluri, sau 250 kg carne de vac etc.
350

L. Colescu, Analiza rezultatelor recens mntului general al popula iei Romniei de la 1899, Bucure ti, 1944, p. 26.

83

n acela i timp, ranii erau grav dezavantaja i. n anul 1938, un b rbat nu putea ob ine pentru o zi de munc la cmp dect circa 40 de lei. i aceasta n condi iile n care dinamica puterii de cump rare a agricultorilor a sc zut de la 100% n anii 1927-1929 la 56,9% n anul 1933 i 61,9% n anul 1940. Dac lu m n considera ie structura popula iei dup mediul de locuire, structura popula iei active, reparti ia propriet ii n agricultur , num rul salaria ilor, raportul salarii/pre uri .a., constat m c : aprox. 1/3 din r nime (cei cu propriet i pn la 5 ha) aveau un nivel de trai foarte sc zut (la limita subzisten ei) i sc zut; o jum tate din num rul familiilor r ne ti (incluznd deci i proprietarii cu 5-10 ha) aveau un nivel de trai foarte sc zut, sc zut i decent; aprox. 20% din popula ia ora elor tr ia modest sau decent; un nivel de trai bun i foarte bun aveau proprietarii agricoli care de ineau peste 10 ha de p mnt, salaria ii din industrie, transporturi, construc ii etc., bugetarii, meseria ii, patronii etc. Ad ugnd i celelalte repere locuin ele, alimenta ia, asisten a sanitar etc. , se poate concluziona c aprox. o treime din popula ia rii avea un nivel de trai foarte sc zut i sc zut. Dou treimi tr iau decent, bine, foarte bine etc. Trebuie subliniat c popula ia Romniei interbelice avea un nivel de trai mai ridicat dect n perioada anterioar i superior la unele capitole locuin ele, alimenta ia unor ri vecine. nf ptuirea reformei agrare cea mai radical din aceast parte a Europei , procesul de urbanizare, cre terea semnificativ a num rului de lucr tori n industrie, transporturi, construc ii, m rirea personalului bugetar, au determinat cre terea num rului de familii care aveau un nivel de trai peste cel decent.

84

Tema V Locul Romniei n Europa de la 878 la 938

Dup parcurgerea acestei teme ve i nv a: . Perioada 878- 9 4 2. Perioada interbelic 3. Considera ii finale 1. Perioada 878- 9 4 Stabilirea locului Romniei n Europa la sfr itul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea impune luarea n considera ie a unui num r mare i variat de factori351. Pe de o parte, situarea geografic a Romniei prezenta o deosebit importan din punct de vedere strategic: aproximativ 900 km grani cu Imperiul arist, aproximativ 1 300 km grani cu Imperiul Austro-Ungar, pozi ia la Dun re, deschiderea la mare confereau Romniei aturi importante n timp de pace sau de r zboi. Resursele economice ale rii (cereale, lemn, petrol i altele), importante pentru propria dezvoltare economic , pentru comer ul exterior, reprezentnd un important poten ial n eventualitatea unui conflict, contribuiau la asigurarea pozi iei dominante n sud-estul Europei. De asemenea, sistemul de comunica ii i telecomunica ii prezenta o real valoare strategic . Din aceea i perspectiv eventualitatea unui conflict european trebuie men ionat valoarea armatei, nu numai pentru m rime i dotare, ct i pentru prestigiul c tigat n r zboiul din 1877-1878. n acela i timp, ritmul moderniz rii rii a fost sesizat n epoc , unii istorici, oameni politici sau ziari ti supranumind Romnia, Belgia Orientului sau Japonia european . Pe de alt parte, stadiul dezvolt rii economice situa Romnia n partea a doua a tabloului european, aflndu-se n continuare n sfera de interese politico-economice a marilor puteri. Materialul statistic selectat pentru a sugera locul Romniei n Europa la sfr itul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea poate fi structurat astfel: 1) teritoriul i popula ia; 2) via a economic ; 3) comunica iile. I. Teritoriul i popula ia O problem important , care a suscitat i suscit dezbateri i controverse, este cea privind aria geografic n care trebuie inclus Romnia; se ntlnesc diverse formul ri:

Vezi: Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian, I. Agrigoroaiei, Cum s-a nf ptuit Romnia modern , Ia i, 1993, p. 144-146.

351

85

balcanic , sud-estul sau estul Europei, Europa central , spa iul carpatic, spa iul carpato-danubiano-pontic i altele. Uneori s-a ajuns la situa ii (absurde) ca Romnia s apar n atlase pe plan e diferite: partea de nord n Europa central , iar partea de sud n Peninsula balcanic 352. Fire te, c o op iune sau alta, a fost de multe ori influen at n afara ignoran ei de factori de natur politic i mai pu in de natur geografic . Nu ne propunem s detaliem problema; este necesar o cercetare aparte. Oferim, totu i, dou puncte de vedere, apar innd unui mare geograf i unui mare istoric. Astfel, Ion Simionescu scria n 1937: Limita oriental a Europei centrale se socotea cam linia dus de la v rsarea fluviului Niemen n Marea Baltic pn la gurile Dun rii. Romnia se afla n cuprinsul acestui inut, strns legat de Carpa i, ira de mun i care str bate Europa central . Prin adnci linii de fractur , ca i prin cel mai de seam fluviu al Europei, Romnia este desp r it de Peninsula balcanic , n care adesea, dar pe nedrept, este reprezentat n atlasele str ine (subl. ns. Gh.I.). ara noastr nu e legat de Europa central numai prin arhitectura p mntului, ori prin condi iile climaterice, ci i prin mare parte din evolu ia ei istoric . Se afl ns la limita extrem a Europei centrale, ca i Polonia, ori o parte din Germania. Nu poate fi deci lipsit de influen a climei r s ritene, dup cum nu a r mas neatins de valurile popoarelor mereu agitate, venite din inima Asiei. n toate privin ele, fizice, biologice i istorice se afl la r scruce de drumuri353 (subl. ns. Gh.I.). Dup 40 de ani, C.C. Giurescu opina: Din punct de vedere geografic, r spunsul la cele dou ntreb ri [...] este limpede: Romnia apar ine spa iului carpatic sau carpato-danubian, n timp ce statele de la sud de Dun re apar in spa iului balcanic. C ci dac peninsula de la sud de Dun re i Drava i-a luat numele de la lan ul mun ilor Balcani care o str bat, atunci tot att de drept, de logic, este ca teritoriul de la nord de fluviu, str b tut de lan ul Carpa ilor lan mai lung dect acel al Balcanilor s - i ia numele de la mun ii respectivi. Ad ug m c numele Carpa ilor derivnd de la numerosul i puternicul popor traco-dacic al carpilor este de origine antic , n timp ce numele Balcan (Balkan) vine, dup toate probabilit ile, de la turcii osmanli ai secolului XIV, care au dat un nume nou, turcesc, vechiului Hmus. A adar, Romnia face parte, geografic, din spa iul carpatic, a a cum face i Ungaria, i Slovacia354. [...] Romnia apar ine, prin urmare, spa iului carpatic sau carpatodanubian, iar nu Peninsulei balcanice (subl. ns. Gh.I.). Ea a avut i are ns leg turi strnse cu Peninsula, leg turi politice, economice i culturale. De aceea i nordul Dun rii i sudul ei pot fi nglobate ntr-o unitate mai mare, care este Sud-Estul european355.

Goodes World Atlas, Chicago, 1966, plan ele 121 i 127, apud C.C. Giurescu, Probleme controversate n istoriografia romn , Bucure ti, 1977, p. 77. 353 I. Simionescu, ara noastr , Bucure ti, 1937, p. 17. 354 C.C. Giurescu, op. cit., p. 77. 355 Ibidem, p. 79.

352

86

[...] Sub acest nume cuprinz tor, Sud-Estul european, urmeaz a fi nglobat, deci, att sudul, ct i nordul Dun rii, Peninsula balcanic i regiunea carpatic sau carpato-dun rean 356. La nceputul secolului al XX-lea, Romnia ocupa 1,3% din suprafa a Europei. De i un stat mic, Romnia avea o suprafa mai mare dect statele sud-dun rene357: Serbia 48 382 km2; Bulgaria 95 704 km2; Grecia 64 688 km2. n privin a popula iei, Romnia era situat ntre rile mici ale Europei, avnd o popula ie mai mic dect Austria (26 150 599 1900), Ungaria ([cu provinciile subjugate n. ns. Gh.I.] 19 254 559 1900), Germania (56 367 178 1900), Fran a (38 961 945 1901), Anglia (41 458 721 1901) i altele. Totu i, pentru pozi ia rii n sud-estul continentului, trebuie men ionat c avea popula ia cu mult mai mare dect statele sud-dun rene358: Bulgaria (3 733 189 1900), Serbia (2 493 770 1900), Grecia (2 430 807 1896). Natalitatea Situa ia natalit ii din Romnia n raport cu Europa, la sfr itul secolului al XIXlea i nceputul secolului al XX-lea, se prezenta astfel359: ara Romnia Bulgaria Serbia Rusia Ungaria Austria Germania Suedia Norvegia Danemarca Anglia Belgia Olanda Fran a Elve ia Italia Spania
356 357

N scu i la Media 896- 900 40,2 41,2 40,3 49,4 39,7 37,0 36,0 26,9 30,3 30,3 28,7 28,2 32,2 22,2 28,9 33,9 34,6

000 loc. Media 90 - 905 39,4 40,3 38,8 47,5 37,0 35,4 34,3 26,0 28,2 29,0 27,6 27,7 31,3 21,1 27,5 32,6 35,0

Ibidem. Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian, I. Agrigoroaiei, op. cit., p. 145. 358 L. Colescu, Analiza rezultatelor recens mntului general al popula iei Romniei de la 1899, Bucure ti, 1944, p. 40. 359 Idem, Mi carea popula iunii Romniei n anii 1904 i 1905. Date definitive, Bucure ti, 1915, p. XXVII.

87

ara Portugalia

N scu i la Media 896- 900 29,9

000 loc. Media 90 - 905 31,7

Se constat c n prima parte a clasamentului se afla estul Europei, n ordinea: Rusia, Bulgaria, Serbia, Romnia i Ungaria, care erau n faza natalit ii naive360. Urmeaz Austria, Germania, Olanda, Italia, Spania, Portugalia, Fran a, Belgia, Anglia etc. Mortalitatea i la acest capitol, Romnia se situa n partea superioar a clasamentului european361: Mor i la 000 loc. ara 90 905 Romnia 26,5 25, Bulgaria 23,1 21,9 Serbia 21,0 24,4 Rusia 32,2 31,7 Ungaria 25,4 28,5 Imperiul german 20,6 19,8 Austria 24,1 25,2 Suedia 16,1 15,6 Norvegia 14,9 14,8 Anglia 16,9 15,3 Danemarca 15,8 15,0 Belgia 17,1 16,5 Olanda 17,2 15,3 Elve ia 18,0 17,6 Italia 22,0 22,9 Spania 27,7 25,8 Portugalia 21,0 20,2 Un fapt care explic nivelul ridicat de mortalitate n aceste decenii l reprezint mortalitatea infantil . Pentru perioada 1880-1895, din 100 de copii n scu i vii, ntre 19-22 au decedat pn la un an362. Deosebit de interesant este i un tabel privind num rul str inilor n diferite state europene, n preajma anului 1900363:

360 361

Ibidem. Idem, Mi carea popula iunii Romniei..., p. XXIX. 362 Idem, Mi carea popula iunii Romniei n 1895, Bucure ti, 1900, p. XXVII. 363 Idem, Analiza rezultatelor..., p. 95.

88

ara (anul) Elve ia (1900) Romnia (1899) * Danemarca (1901) ** Belgia (1900) Norvegia (1900) ** Fran a (1896) Austria (1900) *** Germania (1900) Bulgaria (1900) Ungaria (1900) **** Olanda (1899) Serbia (1900) Anglia (1901) ** Portugalia (1900) Suedia (1900) Spania (1900) Italia (1901)

Num rul str inilor 383 419 467 394 80 018 206 061 64 689 1 051 907 517 903 779 536 49 834 245 544 52 989 24 280 385 835 41 728 15 274 55 383 61 606

Str ini la 000 loc. 115,6 79,0 32,7 31,0 29,0 27,3 20,2 13,8 13,3 12,8 10,4 9,7 9,3 7,5 3,0 3,0 1,9

Sunt cuprin i i supu ii austrieci. Prin urmare, Romnia avea cu excep ia Elve iei cei mai mul i str ini, n raport cu popula ia autohton . Dintre str ini, o parte important era reprezentat de popula ia de religie mozic 364: ara Anul Nr. loc. mozici Propor ia la 000 a mozicilor fa de total popula ie 3,0 46,8 0,6 9,0 1,4 3,9 2,6 10,4 2,6 1,7 0,3 24,0

* Din acest num r, 278 560 (46,8) sunt ** Sunt cuprin i locuitorii n scu i n str in *** Sunt cuprin i i supu ii unguri. ****

f r protec ie str in . tate, afla i la epoca recens mntului.

Anglia * Austria Belgia * Bulgaria Danemarca Elve ia Fran a * Germania Grecia Italia Norvegia Olanda
364

1901 1900 1900 1900 1901 1900 1900 1900 1899 1901 1900 1899

120 000 1 225 000 4 000 33 663 3 476 12 551 100 000 586 833 5 800 35 617 642 103 988

Ibidem, p. 88.

89

ara

Anul

Nr. loc. mozici

1899 266 652 Romnia Rusia ** 1897 5 189 401 Serbia 1895 5 100 Spania * 1 000 Suedia 1900 3 500 Ungaria 1900 851 378 * Cifre aproximative. ** Se cuprinde Rusia asiatic i european . tiin a de carte

Propor ia la 000 a mozicilor fa de total popula ie 45,0 40,6 2,2 0,3 44,2

n raport cu Europa, la sfr itul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XXlea, situa ia se prezenta astfel365: ara (anul) Belgia (1900) Austria (1901) Ungaria (1900) Italia (1901) Spania (1900) Portugalia (1890) Romnia (1899) Serbia (1900) Bulgaria (1888) M 30,6 34,3 51,1 55,0 74,1 78,3 82,9 Analfabe i la 000 loc. (pe sexe i total) F 33,3 36,0 60,8 71,4 91,5 94,4 95,5

Total 31,9 35,6 50,2 56,0 63,8 78,2 82,6 85,5 89,3

Romnia se situa, al turi de Serbia i Bulgaria, n partea final a unui clasament european al tiin ei de carte. F r a diminua valoarea i semnifica ia acestor date, credem c este nevoie de o viziune echilibrat asupra aceea ce putem numi nivelul cultural al romnilor. Pentru c civiliza ia satului romnesc compensa, ntr-o anumit m sur , lipsa tiin ei de carte. Pentru a judecat satul romnesc trebuie avut n vedere un complex de factori tradi iile, mentalit ile, rolul religiei etc. i nu doar tiin a de carte. II. Via a economic

365

Ibidem, p. 124.

90

Un prim reper se refer la structura popula iei dup ocupa ii. n preajma primului r zboi mondial, conform studiului lui G.D. Creang 366, structura popula iei Romniei dup ocupa ie era urm toarea: 10-12% n industrie, comer i transporturi, 75-80% n agricultur . n acea etap pozi ia Romniei pe plan european era urm toarea367: ara (anul) Belgia (1910) Danemarca (1911) Finlanda (1911) Germania (1907) Italia (1911) Norvegia (1911) Olanda (1910) Suedia (1911) Romnia (1911) Industrie, comer , transporturi 2 090 500 469 500 417 000 48,6% 5 900 000 294 000 1 194 000 765 000 10-12% Agricultur 500 000 500 000 900 000 34,0% 9 000 000 309 000 600 000 1 000 000 75-80%

Chiar dac din tabel lipsesc ri ca Serbia, Bulgaria, Rusia cu o structur economic asem n toare , este evident c Romnia se afla ntre rile cu un procent mic de locuitori care lucrau n industrie, comer i transporturi. La nceputul secolului al XX-lea, Romnia ocupa o pozi ie de prim rang ntre rile produc toare de petrol368: Produc ia de petrol n Romnia i alte n perioada 1857-1913 rile Total mondial Romnia S.U.A. Rusia Indonezia Peru Mexic Iran
366

ri, mii tone 9 3 53 710 1 848 34 030 9 193 1 526 276 3 838 248

880 3 904 16 3 443 352

900 20 168 247 8 334 10 378 426 37

G.D. Creang , Considera iuni generale asupra reformelor agrare i asupra exproprierii, Bucure ti, 1913, p. 4. 367 Informa ii din: G.D. Creang , op. cit., p. 4; pentru celelalte ri: A. Armengaud, M.R. Reinhard, Histoire gnrale de la population mondiale, Paris, 1961, p. 284, 296-302. 368 V. Axenciuc, Evolu ia economic a Romniei. Cercet ri statistico-istorice. 1859-1947, I. Industria, Bucure ti, 1992, p. 291.

91

rile Trinidad

880

900

9 3 70

Baza tehnic a industriei369: ara Anglia S.U.A. Germania Fran a Romnia Dotarea tehnic a industriei (CP) 323 291 156 155 20-30 Creditul370: Banca Banca Fran ei Banca Imperial Germaniei Banca Angliei Banca Italiei Banca Imperial ruseasc Banca Na ional Romniei a Anul 1898 1898 1898 1898 1898 1898 Portofoliul (n mil. moned na ional ) 903 1 132 665 234 348 76

Datele privind dotarea tehnic a industriei i portofoliul b ncilor na ionale indic situarea Romniei ntre rile cu o economie slab dezvoltat , la o mare distan de rile capitaliste occidentale. III. Comunica iile Un reper interesant, care poate fi integrat vie ii social-economic , dar i vie ii cotidiene, prive te comunica iile; ne ofer pulsul moderniz rii i integr rii Romniei n Europa vremii. Ne-am oprit asupra urm toarelor statistici: Serviciul interna ional expedieri po t de scrisori ntre anii 1872-1914371: Anii 1872
369

Total expedieri 709 229

I. C preanu, Mi carea muncitoreasc n luptele politice din Romnia ntre anii 19001914, Ia i, 1983, p. 13. 370 N. Filipescu, Finan ele noastre, Bucure ti, 1900, p. 25. 371 Statistica P.T.T. pe anul 1936, Bucure ti, 1938, p. 240-241.

92

Anii Total expedieri 1875 1 166 720 1880 1 396 635 1890 4 758 916 1900 6 971 970 1910 10 696 409 1912 17 232 848 1914 13 632 098 Serviciul interna ional sosiri po t de scrisori ntre anii 1872-1913372: Anii 1872 1875 1880 1890 1900 1910 1913 Total sosiri 664 243 1 665 469 2 351 836 6 122 097 9 760 947 13 249 875 15 821 890

Mesagerii primiri din str in tate ntre anii 1872-1912373: Anii 1872 1875 1880 1890 1900 1910 1912 Primiri Scrisori i cutii Colete cu valoare declarat 28 391 13 221 26 320 19 201 35 624 45 787 145 487 14 464 504 791 22 743 723 415 28 613 703 964 Telegrame ntre anii 1870-1914374: Anii 1870 1875
372 373

interne prezentate 432 892 765 071

Total telegrame interna ionale interna ionale prezentate sosite 73 885 71 737 96 476 94 824

Ibidem, p. 242-243. Ibidem, p. 246-247. 374 Ibidem, p. 249-250.

93

Anii 1880 1890 1900 1910 1914

interne prezentate 685 642 964 742 1 455 491 2 248 557 2 633 569

Total telegrame interna ionale interna ionale prezentate sosite 122 929 129 634 183 324 161 214 271 753 239 576 491 625 461 936 591 042 549 573 ri,

Convorbiri telefonice raportate la 00 locuitori n Romnia i alte ntre anii 1894-1914375: Anii 1894 1900 1905 1910 1914 Num r convorbiri la 00 locuitori Romni Fran a German Serbia a ia 1 115 635 25 496 1 220 50 602 2 001 89 194 667 2 867 142 335 1 129

Am ncercat, prin datele oferite, s sus inem necesitatea unei abord ri echilibrate a problemei locului Romniei n Europa. Nu trebuie exagerate nici mplinirile, dar nici limitele. Dup p rerea noastr , istoriografia a subapreciat pozi ia Romniei n raport cu Europa n aceste decenii. Prin urmare, i n aceast direc ie se impune o revizuire a metodei de abordare. 2. Perioada interbelic Problematica locului Romniei n Europa interbelic poate fi abordat din perspective diferite. n general, analiza porne te de la consecin ele spectaculoase ale Marii Uniri376: cre terea suprafe ei rii de la 137 000 km2 la 295 049 km2; cre terea popula iei de la 7,5 milioane locuitori, la peste 18 milioane n anul 1930; cre terea suprafe ei arabile de la 6,6 milioane ha la 14,6 milioane; cre terea for ei motrice a industriei cu peste 235%; cre terea suprafe elor cu p duri de la 2,5 milioane ha la 7,3 milioane; cre terea produc iei de petrol ntre anii 1921 i 1938 cu 564%; cre terea bog iilor subsolului etc. Se adaug ritmul dezvolt rii economice, n special ntre anii 1934-1938, avntul culturii romne ti, rolul activ n cadrul rela iilor interna ionale .a. Noi credem c pentru a putea oferi o imagine ct mai apropiat de cea real privind locul Romniei pe continentul european ntre cele dou r zboaie mondiale, este necesar o abordare echilibrat , f r a exagera ntr-o direc ie sau alta. Totodat ,
Informa ii din V. Axenciuc, op. cit., p. 380. I. Scurtu, Via a politic din Romnia (1918-1944), Bucure ti, 1982, p. 13-14; Ilie Puia, Justin Tambozi, Istoria economiei na ionale, Constan a, 1993, p. 183 i urm.
376 375

94

trebuie discutat un num r ct mai mare de factori, privind popula ia, economia, via a cotidian etc. Dintr-un material deosebit de bogat i variat am selectat o serie de informa ii privind Romnia n perioada interbelic , prin compara ie cu alte ri ale Europei, dar i de pe alte continente377. Suprafa a Romniei Dup Marea Unire, Romnia reprezenta 2,52% din suprafa a Europei, ocupnd locul 10 ntre rile continentului378. Romnia era mai mic dect Germania (470 714 km2), Fran a (550 986 km2) sau Polonia (388 635 km2), dar mai mare dect Cehoslovacia (140 499 km2), Ungaria (93 061 km2), Bulgaria (103 146 km2), Iugoslavia (249 468 km2) sau Grecia (130 199 km2)379. Prin urmare, Romnia ntregit i consolida pozi ia n sud-estul Europei, beneficiind de o suprafa semnificativ mai mare dect a celorlalte state, fiind dep it doar de Polonia i, evident, de U.R.S.S. M rimea i densitatea popula iei Marea Unire de la 1918 a avut ca urmare aproape o dublare a popula iei: de la 7 771 341 locuitori n anul 1914, la 14 669 841 n anul 1919380. Astfel, devine o ar mijlocie, fiind a 8-a din Europa, dup m rimea popula iei381. n anul 1930382, Romnia era ntrecut doar de: U.R.S.S. (inclusiv teritoriile din Asia) 160 000 000 locuitori; Germania 65 092 000; Fran a 41 610 000; Italia 41 069 000; Marea Britanie 39 952 377; Polonia 31 685 000; Spania 23 563 867. Avea popula ia mai numeroas dect: Ungaria 8 688 319 locuitori; Iugoslavia 13 822 505; Cehoslovacia 14 135 711; Grecia 6 398 000; Bulgaria 5 776 400, i altele. O problem important este cea a romnilor r ma i dup Marea Unire n alte state383: n Rusia 249 711 persoane; Iugoslavia 229 398; Bulgaria 60 080; Ungaria 23 760; Cehoslovacia 13 610; Albania 40 000; Grecia 19 703. n anul 1930 densitatea popula iei Romniei de 61,2 locuitori/km2 era mai mare dect media european 384 de 44,3 locuitori/km2. Pentru compara ie, oferim cteva exemple385: Marea Britanie 265 locuitori/km2; Germania 138,3; Italia 132,4; Fran a 75,5; Cehoslovacia 104,9; Ungaria 93,4; Bulgaria 56; Iugoslavia 55,6; Grecia 49,1.

Majoritatea compara iilor se refer la rile europene. Dr. S. Manuil , D.C. Georgescu, Popula ia Romniei, Bucure ti, 1937, p. 9. 379 Brviaire Statistique, Institutul Central de Statistic , Bucure ti, 1940, p. 10. 380 Ibidem, p. 9. 381 Dr. S. Manuil , D.C. Georgescu, op. cit., p. 9. 382 Brviaire Statistique, p. 8. 383 D. andru, Popula ia rural a Romniei ntre cele dou r zboaie mondiale, Ia i, 1980, p.49. 384 Dr. S. Manuil , D.C. Georgescu, op. cit., p. 9. 385 Brviaire Statistique, p. 8.
378

377

95

Natalitatea386 n perioada 1931-1934 natalitatea n diferite ri era urm toarea: Romnia 33,4; Iugoslavia 32,4; Portugalia 29,8; Polonia 27,4; Lituania 25,8; Italia 23,7; Ungaria 22,5; Olanda 21,4; Cehoslovacia 20,1; Danemarca 17,7; Fran a 16,8; Elve ia 16,5; Germania 15,9; Anglia 15,5; Austria 14,7; Suedia 14,4 etc. Mortalitatea387 n aceea i perioad , mortalitatea prezenta urm toarele medii: Romnia 20,5; Iugoslavia 18,5; Portugalia 17,2; Polonia 14,5; Lituania 14,6; Italia 14,0; Ungaria 15,8; Olanda 8,9; Cehoslovacia 13,8; Danemarca 10,8; Fran a 15,7; Elve ia 11,7; Germania 11,0; Anglia 12,2; Austria 13,5; Suedia 11,8 etc. tiin a de carte388: ara Belgia Bulgaria Estonia Fran a Grecia Italia Letonia Lituania Polonia Portugalia Romnia Rusia Spania Ungaria Anul 1920 1926 1922 1926 1928 1921 1930 1923 1921 1920 1930 1926 1920 1920 Speran a de via ara Romnia
386 387

Procentul tiutorilor de carte 92,5 60,3 89,2 94,1 56,7 73,2 81,2 67,3 67,3 34,8 57,0 51,3 57,0 84,8
389

Anul 1930

Procentul popula iei de 60 ani i peste 60 ani 6,6

Dr. S. Manuil , D.C. Georgescu, op. cit., p. 86. Ibidem, p. 86-87. 388 Ibidem, p. 48. 389 Ibidem, p. 27.

96

ara Bulgaria Iugoslavia Grecia Italia Olanda Ungaria Cehoslovacia Fran a Germania Suedia Anglia Austria Norvegia Elve ia

Anul 1926 1931 1928 1931 1930 1930 1930 1931 1933 1930 1931 1934 1930 1930

Procentul popula iei de 60 ani i peste 60 ani 8,1 8,2 8,9 10,8 9,4 9,7 10,2 14,0 11,1 12,8 11,3 12,2 11,6 10,7

Structura popula iei dup ocupa ii, pe procente390: ara Germania Austria Bulgaria S.U.A. Fran a Grecia Ungaria Italia Japonia Norvegia rile de Jos Romnia Elve ia Cehoslovacia U.R.S.S. Anul 1933 1934 1926 1930 1934 1928 1930 1931 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1926 Exploatar Industrie Comer , Transpor credit ea t solului 28,9 40,4 13,6 4,8 31,7 33,4 12,4 4,2 80,0 9,0 2,7 1,3 22,0 31,8 18,2 9,0 35,7 33,7 12,5 5,0 53,7 15,9 7,6 3,9 50,8 23,0 5,7 2,8 47,3 29,5 8,3 4,6 50,3 19,5 17,0 3,2 35,3 26,5 12,5 9,3 20,6 38,1 15,8 7,6 78,2 7,2 3,2 1,7 21,3 45,0 14,6 4,4 28,3 42,2 8,7 4,9 84,9 5,9 1,4 1,5 Produc ia mondial de petrol ntre anii 1931-1937391: CONTINENTUL / ara
390 391

Diverse 12,3 18,3 7,0 19,0 13,1 18,9 17,7 10,3 10,0 16,4 17,9 9,7 14,7 15,9 6,3

93

937

Brviaire Statistique, p. 89. Ibidem, p. 151.

97

CONTINENTUL / ara Produc ia mondial AFRICA AMERICA DE NORD AMERICA CENRAL AMERICA DE SUD ASIA (f r U.R.S.S.) U.R.S.S. EUROPA (f r U.R.S.S.) Germania Polonia Romnia

93 189 299 290 116 877 6 305 23 016 12 694 22 392 7 725 229 630 6 756

937 279 663 173 173 233 9 068 35 545 25 472 27 821 8 331 451 501 7 153

Valoarea net a produc iei industriale, agricole i construc iilor n anul 1938392 Dac analiz m un indicator sintetic de mare importan , cel al valorii nete de produc iei industriale, agricole i construc iilor, pentru anul 1938 vom observa c dintr-un total de 18 ri europene, Romnia ocupa locul al 10-lea, cu un nivel al produc iei evaluat la 915 milioane dolari, ceea ce reprezenta aprox. 2,2% din total. Primul loc era de inut de Germania, cu o valoare net a produc iei de 12 958 milioane dolari, urmat de Anglia cu 8 688 milioane, Fran a cu 5 680 milioane, apoi Polonia cu 2 145 milioane, Cehoslovacia cu 1 500 milioane, iar n urma Romniei: Austria cu 683 milioane dolari, Elve ia cu 776 milioane, Ungaria cu 580 milioane, Bulgaria cu 266 milioane, care ocupa locul al 18-lea. n schimb, sub raportul valorii nete a produc iei industriale i agricole pe locuitor, Romnia ocupa locul al aptesprezecelea, cu numai 46 dolari pe locuitor, n timp ce media celor 18 ri europene era de 124 dolari pe locuitor. Dup Romnia, urma Bulgaria cu numai 43 dolari pe locuitor.... Productivitatea n cultura cerealelor393 Pentru anii 1933-1937 situa ia se prezenta astfel: a) la gru am ob inut media de 9,3 chintale pe hectar, pe cnd media mondial este de 9,4, iar cea european de 13,6 chintale; b) la secar am ob inut media de 9,4 chintale pe hectar, pe cnd media mondial este de 10,4, iar cea european de 13,6 chintale; c) la orz am ob inut media de 7,5 chintale pe hectar, pe cnd media mondial este de 10,9, iar cea european de 14 chintale; d) la ov z am ob inut media de 8,2 chintale pe hectar pe cnd media mondial este de 11,2, iar cea european de 15,1 chintale; e) la porumb am ob inut media de 9,6 chintale pe hectar, pe cnd media mondial este de 12,8, iar cea european de 13,9 chintale.

Ilie Puia, Permanen e economice romne ti, Bucure ti, 1992, p. 162-163. Produc ia agricol . 1848-1945. Texte de gndire economic (coordonator V. Axenciuc), Bucure ti, 1989, p. 111.
393

392

98

Avia ia comercial n diverse n anul 1936394: ara Romnia Austria Cehoslovacia Fran a Germania Polonia Iugoslavia Ungaria Linii interne (nr.) 10 10 12 28 81 14 5 2 Distan a (km.) 4 571 4 633 9 798 53 530 42 434 4 275 1 905 853

ri, Pasageri (nr.) M rfuri transportate (tone) 30,9 50,0 256,0 936,4 4 848,3 245,8 6,8 61,0

5 010 15 467 16 257 58 236 286 311 28 005 4 387 3 451

Ponderea comer ului romnesc n comer ul european i mondial ntre anii 1929-1938395: Ponderea n comer ul Anul 1929 1932 1935 1936 1937 1938 Import 0,93 0,37 0,86 0,77 0,98 1,00 European Export 1,14 1,57 1,67 1,69 1,99 1,52 Total 1,02 1,18 1,36 1,17 1,42 1,23 Import 0,50 0,52 0,48 0,42 0,54 0,56 Mondial Export 0,53 0,79 0,77 0,75 0,88 0,70 Total 0,52 0,65 0,69 0,58 0,89 0,63

Venitul na ional n anul 938396 n anul 1938, Romnia ocupa locul 11 dintre 20 de ri ale Europei n privin a venitului na ional total; dar n privin a venitului na ional/locuitor, ocupa doar locul 18. Indicele costului vie ii n anul 935 fa de anul 929 (= 100)397

n diferite ri europene, indicele costului vie ii se prezenta astfel n anul 1935, comparativ cu anul 1929 (= 100): Germania 80; Anglia 87,2; Belgia 59,5; Ungaria (Budapesta) 77,7; Fran a (Paris) 86,9; Italia 76,6; Polonia (Var ovia) 59,7; Cehoslovacia (Praga) 92,3; Romnia (Bucure ti nsuma cheltuieli pentru alimente, c ldur , lumin ) 56,9.

V. Axenciuc, Evolu ia economic a Romniei. Cercet ri statistico-istorice. 1859-1947, I. Industria, Bucure ti, 1992, p. 355. 395 M. Mu at, I. Ardeleanu, Romnia dup Marea Unire, II, partea a II-a, noiembrie 1933 septembrie 1940, Bucure ti, 1988, p. 83. 396 Ilie Puia, op. cit., p. 163. 397 Brviaire Statistique, p. 229.

394

99

Abonamente la ziare i alte publica ii periodice f cute prin po t , n anul 1936398 Lund drept criteriu num rul total al exemplarelor abonate, rezult c principalele ri n care se f ceau abonamente la ziare i reviste romne ti erau: Germania 21 236 exemplare; Cehoslovacia 9 666; Austria 7 046; Italia 1 178; Ungaria 3 302 etc. Preferin ele romnilor pentru abonamente la ziare i reviste str ine erau (exemplare): 76 594 din Fran a; 41 891 din Italia; 27 403 din Elve ia; 16 940 din Germania; 12 486 din Cehoslovacia etc. i acest domeniu indic pulsul rela iilor Romniei cu str in tatea, inclusiv interesul altor ri pentru Romnia, chiar dac , foarte probabil, mul i dintre cei care se abonau la ziare i reviste erau romni stabili i n str in tate. Coresponden rile de destina ie EUROPA (total) Austria Marea Britanie Cehoslovacia Fran a Germania Italia Iugoslavia Polonia Ungaria AFRICA (total) AMERICA (total) S.U.A. ASIA (total) AUSTRALIA i OCEANIA (total) Total general extern expediat n anul 936399: Hrtii de afaceri 66 456 6 444 2 366 8 788 6 916 11 674 3 666 1 846 3 068 7 046 1 118 2 184 1 144 1 222 52 71 032 Probe de m rfuri 151 528 21 320 12 740 14 430 13 702 26 598 7 072 4 056 7 124 16 068 1 456 2 626 1 638 3 198 158 808 Total obiecte coresponden 12 866 479 1 327 275 446 198 1 066 383 1 328 768 2 199 674 581 750 547 629 661 562 2 550 361 110 068 1 123 688 621 697 404 212 7 333 14 511 810

Coresponden rile de destina ie EUROPA (total) Austria Marea Britanie Cehoslovacia


398 399

extern primit n anul 936400: Probe de m rfuri 330 616 45 420 23 218 15 938 Total obiecte coresponden 18 121 541 2 112 332 684 340 1 137 098

Hrtii de afaceri 38 610 5 538 572 2 730

Statistica P.T.T. pe anul 1936, Bucure ti, 1937, p. 101. Ibidem, p. 76-83. 400 Ibidem, p. 88-97.

100

rile de destina ie Fran a Germania Italia Iugoslavia Polonia Ungaria AFRICA (total) AMERICA (total) S.U.A. ASIA (total) AUSTRALIA i OCEANIA (total) Total general

Hrtii de afaceri 3 770 11 830 1 326 988 2 752 5 096 1 638 546 754 41 002

Probe de m rfuri 38 558 93 496 15 756 7 124 5 434 31 070 3 172 10 634 5 720 6 318 52

Total obiecte coresponden 2 375 966 4 382 458 851 992 528 582 865 945 2 525 768 101 600 1 345 298 871 014 353 984 4 125

Telegrame interna ionale prezentate n anul 932401: ara EUROPA (total) Austria Marea Britanie Cehoslovacia Fran a Germania Italia Iugoslavia Grecia Polonia Ungaria U.R.S.S. AFRICA (total) AMERICA (total) S.U.A. ASIA (total) AUSTRALIA i OCEANIA (total) Total general Nr. telegrame 422 097 38 139 27 340 34 900 50 845 71 789 35 598 11 636 22 133 19 631 26 610 3 180 5 383 7 452 6 569 4 673 28 439 633

Telegrame interna ionale sosite n anul 932402:

401 402

Ibidem, p. 176-179. Ibidem, p. 186-189.

101

ara Nr. telegrame EUROPA (total) 443 922 Austria 29 766 Belgia 13 641 Marea Britanie 27 866 Bulgaria 10 090 Cehoslovacia 33 008 Elve ia 10 642 Fran a 54 225 Germania 79 009 Grecia 18 702 Italia 37 695 Iugoslavia 11 370 Olanda 11 841 Polonia 21 853 Ungaria 51 580 U.R.S.S. 1 076 AFRICA (total) 5 034 Egipt 3 676 AMERICA (total) 10 866 S.U.A. 9 602 ASIA (total) 4 949 AUSTRALIA i 41 OCEANIA (total) Total general 464 812

3. Considera ii finale Constat m mai nti c , prin m rimea suprafe ei i popula iei, Romnia se afla n primele 10 ri ale Europei. Pe o pozi ie apropiat o situa m rimea venitului na ional, ca i cea a valorii nete a produc iei industriale, agricole i a construc iilor. La Bucure ti, costul vie ii era sc zut, pentru anul ales ca exemplu, fiind chiar cel mai mic n raport cu alte state i capitale europene. De asemenea, Romnia avea o natalitate foarte mare, aflndu-se ntre primele ri ale Europei. La produc ia de petrol, n anul 1937, Romnia se situa pe locurile 5-7 (diferen ele sunt mici) n lume i pe locul 2 n Europa, dup U.R.S.S. Romnia a f cut mari eforturi pentru dezvoltarea transporturilor; locomotivele i automotoarele romne ti erau competitive pe plan european; la fel, avia ia civil a Romniei se putea compara cu a altor ri europene, care aveau un nivel superior de dezvoltare economic . n privin a procentului de popula ie care lucra n agricultur , Romnia era dep it doar de U.R.S.S. i Bulgaria. La num rul locuitorilor care lucrau n industrie, se situa pe penultimul loc, naintea U.R.S.S., la distan apreciabil de rile industrializate, dar i n urma unor ri precum Ungaria i Grecia.

102

Nici productivitatea muncii n agricultur nu se situa la nivelul epocii. ntre factorii care explic aceast situa ie se aflau: nivelul tehnic sc zut al agriculturii romne ti; sistemul de cultivare al p mntului practicat n aceste domenii; nefolosirea ngr mintelor chimice i insuficienta utilizare a celor organice; nivelul sc zut al investi iilor din agricultur etc. Spre exemplu, n anul 1938, ponderea investi iilor realizate n agricultur era doar de 10,6% din totalul investi iilor pe ntreaga economie403. De i s-a nregistrat o cre tere relativ constant a volumului comer ului exterior, ponderea Romniei n comer ul exterior european i mondial a r mas modest . Totodat , trebuie observat c i n privin a venitului na ional pe cap de locuitor, mortalit ii, tiin ei de carte, speran ei de via , Romnia se situa n ultima parte a unui posibil clasament european. Tabelele privind coresponden a cu str in tatea ofer date interesante privind gradul de intensitate a leg turilor Romniei cu anumite ri ale Europei i de pe alte continente. ntre rile europene, spre exemplu, pornind de la coresponden , n ordine de interese era: Ungaria, Germania, Fran a, Austria, Cehoslovacia, Polonia, Italia, Iugoslavia, Anglia etc. Iar n privin a altor continente ordinea rilor era. S.U.A., Canada, Argentina, Brazilia, Egipt, China, Australia404. Deosebit de edificatoare sunt rubricile hrtii de afaceri i probe de m rfuri, care ne arat intensitatea realit ilor economice ale Romniei cu diferite ri. Spre exemplu, dup rubrica hrtii de afaceri expediate, ordinea rilor era: Germania, Cehoslovacia, Ungaria, Fran a, Austria, Italia, Elve ia, Polonia etc. Se poate face o compara ie i ntre totalurile coresponden ei externe pe anul 1936405: Coresponden Expediat Sosit Hrtii de afaceri 71 032 41 002 Probe de m rfuri 158 808 350 792 Total 14 511 810 19 124 430

Deci, coresponden a sosit dep ea cu aproape 5 milioane buc i pe cea expediat ; iar la probe de m rfuri, presiunea extern era mult mai mare dect oferta romneasc . * n concluzie, datele prezentate contureaz un tablou, cu lumini i umbre, care trebuie analizate sub toate aspectele, pentru a putea oferi o reprezentare social corect , apropiat de ceea ce numim adev rul istoric. Prin exemplele aduse n aten ie ne-am propus i un ndemn la o analiz complex i nuan at a faptului istoric, pentru evitarea ideilor preconcepute, a abloanelor etc.
Gh. Dobre, Produc ia i consumul de cereale n Romnia interbelic Bucure ti, 1987, p. 46. 404 Statistica P.T.T. pe anul 1936, p. 76-83, 88-94. 405 Ibidem, p. 82-83, 96-97.
403

(1920-1939),

103

ntreb ri de verificare: Tema I 1. Ce se n elege prin politica faptului mplinit? 2. Cum a i caracteriza domnia lui Al. I. Cuza din punctul de vedere al aplic rii acestei politici? Tema II 1. Care sunt implica iile adopt rii constitu iei de la 1866 pentru evolu ia ulterioar a Romniei? 2. Care sunt asem n rile i deosebirile dintre partidele politice dominante privind direc iile i sensul moderniz rii? 3. Cum pute i caracteriza procesul de guvernare n aceast perioad ? Dar rolul monarhiei n acest cadru? 4. n ce sens a influen at constitu ia din 1923 via a politica romneasc ? Tema III 1. Cum a i putea delimita principalele strategii ale moderniz rii? 2. Cum priveau oamenii politici romni modernizare i raportul industrie /agricultur ? 3. Care au fost mijloacele de presiune prin care mediul extern a ncercat s se implice n evolu ie politico economic a Romniei? Tema IV 1. Care sunt principalele concluzii ce se pot extrage din studierea, prin metode statistice, a nivelului de trai din Romnia interbelic ? Tema V 1. Ce loc ocupa ara noastr , ntr-o ierarhie continental , din punctul de vedere al teritoriului, popula iei, vie ii economice i comunica iilor n perioada 18781914? 2. Dar n perioada interbelic ?

Bibliografie selectiv N. Ad niloaie, Independen a na ional a Romniei, Bucure ti, 1986. I. Agrigoroaiei, Modernizarea societ ii romne ti n perioada interbelic . Propuneri pentru o dezbatere, n Xenopoliana, VI, nr. 1-2/1998. N. Arcadian, Industrializarea Romniei, Bucure ti, 1936. V. Axenciuc, Evolu ia economic a Romniei. 1859-1947, vol. I, Industria, Bucure ti, 1992.

104

V. Axenciuc, Evolu ia economic a Romniei. Cercet ri statistico-istorice. 1859-1947, II. Agricultura, Bucure ti, 1996. V. Axenciuc, Introducere n Istoria economic a Romniei. Epoca modern , Bucure ti, 1997. Angela Banciu, Rolul Constitu iei de la 1923 n consolidarea unit ii na ionale (Evolu ia problemei constitu ionale n Romnia interbelic ), Bucure ti, 1988. Dan Berindei, Epoca Unirii, Bucure ti, 1979. Leonid Boicu, Diploma ia european i triumful cauzei romne (1856-1859), Ia i, 1978. I.Bulei, Lumea romneasc la 1900, Bucure ti, 1984. P.P. Carp, Era nou . Discursuri parlamentare, Bucure ti, 1888. Gh. Nicolae C zan, erban R dulescu-Zoner, Romnia i Tripla Alian , Bucure ti, 1979. Constitu ia Romniei din 1866 (cu modific rile adoptate n 1879 i 1884), n Documentarul lucr rii: C. Bacalba a, Bucure tii de alt dat (1878-1884), Edi ie ngrijit de Aristi ia i Tiberiu Avramescu, Bucure ti, 1993. N. Ciachir, R zboiul pentru independen a Romniei n contextul european (18751878), Bucure ti, 1977. Gh. Cliveti, Romnia i Puterile Garante. 1856-1878, Ia i, 1988. N. Ciachir, R zboiul pentru independen a Romniei n contextul european (1875-1878), Bucure ti, 1977. Doctrinele partidelor politice. 19 Prelegeri publice organizate de Institutul Social Romn, Bucure ti, 1923. Matei Dogan, Analiza statistic a democra iei parlamentare din Romnia, Bucure ti, 1946. Ioan C. Filitti, Izvoarele Constitu iei de la 1866 (Originile democra iei romne), Bucure ti, 1934. E. Foc eneanu, Istoria constitu ional a Romniei. 1859-1991, Bucure ti, 1992. C. Gane, P.P. Carp i locul s u n istoria politic a rii, I, Bucure ti, 1936. Gh. Iacob, Observa ii asupra vie ii politice din Romnia dup cucerirea independen ei de stat. Aspecte privind terminologia, n Istorie i Civiliza ie (coordonatori: I. Todera cu, I. Agrigoroaiei), Ia i, 1988. Gh. Iacob, C t lin Turliuc, Via a politic din Romnia modern . Opinii n istoriografia str in , n Romnii n Istoria Universal (coordonatori: I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian), III1, Ia i, 1988. Gh. Iacob, Modenizare-Europenism. Romnia de la Cuza Vod la Carol al II-lea, vol. I, Ia i, 1995. Gh. Iacob, Economia Romniei (1859-1939). Fapte, Legi, Idei, Ia i, 1996. A.Iordache, Sub zodia Strousberg. Via a politic din Romnia ntre 1871-1878, Bucure ti, 1991. M. Iosa, Tr. Lungu, Via a politic n Romnia. 1899-1910, Bucure ti, 1977. Titu Maiorescu, Istoria politic a Romniei sub domnia lui Carol I, edi ie, postfa i indice de Stelian Neagoe, Bucure ti, 1994. Dr. S. Manuil , D.C. Georgescu, Popula ia Romniei, Bucure ti, 1937. Gh. Platon, Istoria modern a Romniei, Bucure ti, 1985. Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian, I. Agrigoroaiei, Cum s-a nf ptuit Romnia modern , Ia i, 1993. 105

Programul Partidului Conservator, Bucure ti, 1880. Programul Partidului Na ional Liberal, Bucure ti, 1892. Ilie Puia, Permanen e economice romne ti, Bucure ti, 1992. I. Scurtu, Monarhia n Romnia. 1866-1947, Bucure ti, 1992. I. Scurtu, Via a politic din Romnia. 1918-1944, Bucure ti, 1982. I.Scurtu (coordonator), Gh.Z. Ionescu, Eufrosina Popescu, Doina Smrcea, Istoria Romniei ntre anii 1918-1944. Culegere de documente, Bucure ti, 1982. Aurel-Constantin Soare, Regimul politic din Romnia n deceniul al III-lea al secolului al XX-lea. Studiu comparativ cu statele din centrul i sud-estul Europei, Tez de doctorat, Bucure ti, 1994. A.Stan, Grup ri i curente politice n Romnia ntre Unire i Independen (18591877), Bucure ti, 1979. Dimitrie A. Sturdza, Partidul Na ional Liberal de la 1876 la 1888, Bucure ti, 1888. D. andru, Satul romnesc ntre anii 1918 i 1944, Ia i, 1996.

106