Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMI OARA FACULTATEA DE TIIN E POLITICE, FILOSOFIE I TIIN E ALE COMUNIC RII SPECIALIZAREA: RELA

II INTERNA IONALE.STUDII EUROPENE

SPECIFICUL ACTIVIT II DESF URATE N CADRUL PILONULUI III AL UE

Iulie 2009

Cuprinsul
Abrevieri INTRODUCERE CAPITOLUL I. LOCUL I ROLUL PILONULUI III N CADRUL UNIUNIII EUROPENE 1.1. Considera ii generale 1.2. Al III lea Pilon de la Maastricht 1.3. Comunitarizare dificil : Tratatul de la Amsterdam i Tratatul de la Nisa 1.4. Institu ii, instrumente i proceduri decizionale 1.4.1 Cadrul institu ional 1.4.2. Instrumentele pilonului III al UE 1.4.3. Procedurile decizionale CAPITOLUL II. AGEN II I ORGANISME PRIVIND JUSTI IA I AFACERILE INTERNE 2.1. Oficiul European de Poli ie - EUROPOL 2.2. Organismul European pentru mbun t irea Cooper rii Judiciare - EUROJUST 2.3. Colegiul European de Poli ie - CEPOL 2.4. Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i a Dependen ei de Droguri - EMCDDA 2.5. Agen ia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene - FRA 2.6. Agen ia European pentru Managementul Cooper rii Opera ionale la grani ele externe - FRONTEX 2.7. Procurorul European Iulie 2009 14 18 17 19 17 -18 1-2 3-4 5-19 5 9 9 - 11 11-13

20 40 20 24 24 - 32 32 - 34 34 36 36 37 37 39 39 40 2 2

Cuprinsul
CAPITOLUL III. ACQUIS-UL COMUNITAR N DOMENIUL JUSTI IEI I AFACERILOR INTERNE 3.1. Considera ii generale 3.2. Acquis-ul n domeniul Schengen 3.3. Acquis-ul n domeniul politicii de vize 3.4. Acquis-ul m domeniul protec iei datelor 3.5. Acquis-ul n domeniul migra iei 3.6. Acquis-ul n domeniul azilului 3.7. Acquis-ul comunitar n domeniul cooper rii poli iene ti i combaterii criminalit ii organizate 3.8. Acquis-ul comunitar n domeniul cooper rii vamale 3.9. Acquis-ul comunitar n domeniul cooper rii judiciare n materie penal i civil 41 68 41 43 43 47 47 49 49 50 51 53 53 57 57 63 63 64 68 69 87 69 76 77 87 88

CAPITOLUL IV. PUNEREA N APLICARE A POLITICII UE N DOMENIUL JUSTI IEI I AFACERILOR INTERNE: POLONIA I ROMNIA 4.1. POLONIA 4.2. ROMNIA CONCLUZII BIBLIOGRAFIE Iulie 2009

INTRODUCERE
Prezenta lucrare se constituie ntr-un punct de plecare pentru alte studii sau lucr ri privind polidica european din domeniul justi iei i afacerilor interne, con innd elemente de actualitate.Politica UE n domeniul justi iei i afacerilor interne este tratat n numeroase lucr ri, ns de cele mai multe ori la nivelul prezent rii generale a agen iilor UE, a instrumentelor i a procedurilor specifice domeniului justi iei i afacerilor interne (JAI). Prezenta lucrare are meritul de a reuni istoricul necesit ii abord rii inovatorii a JAI, a agen iilor specifice i a acquis-lui comunitar din domeniu. Lund n considerarea cele expuse, exist cel pu in trei motive pentru care formularea politicilor n domeniul justi iei i afacerilor interne al UE n contextul ,,spa iului de libertate, securitate i justi ie poate fi privit ca una din cele mai importante evolu ii ale procesului de integrare european la nceputul secolului 21.
Iulie 2009 4

INSTITU II

  

Consiliul JAI - http://www.consilium.europa.eu COREPER II i Comitetele Consiliului Comisia European http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/index_en.htm

 

Parlamentul European http://www.europarl.europa.eu/ Curtea European de Justi ie http://curia.europa.eu

Iulie 2009

AGEN II SPECIALE Oficiul European de Poli ie - EUROPOL ; Organismul European pentru mbun t irea Cooper rii Judiciare EUROJUST; Colegiul European de Poli ie CEPOL; Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i a Dependen ei de Droguri - EMCDDA ; Agen ia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene FRA; Agen ia European pentru Managementul Cooper rii; Opera ionale la grani ele externe - FRONTEX ; Procurorul European . Iulie 2009

 

 

Instrumentele pilonului III al UE

   

regulamentul - definit de articolul 249 alin. 2 din TCE directiva definit de 249 alin. 3 din TCE decizia i decizia cadru definite de 249 alin. 4 din TCE conven iile - sunt constrng toare pentru state, iar m surile necesare aplic rii lor sunt luate de Consiliu, cu majoritate calificat .

planurile de ac iune multianuale


Iulie 2009

CONCLUZII

Iulie 2009