Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT Intre subsemnatii: ., nascuta in la data de ., domiciliata in .., str. .. nr. ., legitimata cu C.I. seria .. nr. ..

., eliberat de Politia la data de , CNP ., in calitate de COMODANT si S.C., cu sediul in , str. . nr.., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J.././., cod fiscal ., cont nr. deschis la .., reprezentata prin Director General Dl. ., in calitate de COMODATAR, a intervenit prezentul contract cu urmatorele clauze : Eu, .., dau cu titlu de folosinta gratuita S.C. PRO AUTO INDUSTRIES S.A., autoturismul proprietatea mea, marca .., culoare .., nr. de identificare ., certificat de inmatriculare nr. , an fabricatie , inscris in circulatie sub nr. .., pentru ca aceasta sa il foloseasca ca mijloc fix al firmei, pe o perioada de 1(un) an calculata de astazi data semnarii prezentului contract. Noi, S.C. . declaram ca primim cu titlu de imprumut gratuit autoturismul descris mai sus, in scopul deplasarii in interes de serviciu si ne obligam sa il restituim proprietarului la data mentionata. De asemenea, ne obligam sa ne ingrijim ca un bun proprietar de conservarea lucrului ce formeaza obiectul prezentului contract, in conformitate cu prevederile art. 1564 C.civ. Toate cheltuielile legate de utilizarea autoturismului pe perioada de valabilitate a contractului (combustibil, lubrifianti, reparatii curente) cad in sarcina comodatarului. Ca urmare a evaluarii lucrului dat in folosinta, ca fiind de .lei, in caz de pierdere chiar datorita cazului fortuit (furt, disparitie, etc.) cad in sarcina comodatarului. Prezentul contract s-a incheiat in 2(doua) exemplare , cate un exemplar pentru fiecare parte.

Incheiat astazi COMODANT COMODATAR