Sunteți pe pagina 1din 4

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Aspecte privind efectuarea inventarierii [i contabilizarea rezultatelor acesteia

expert contabil M`d`lina Ni]`

M

o

n

o

g

r

a

f

Potrivit Normelor privind organizarea [i efectuarea inventarierii ele- mentelor de activ [i de pasiv aprobate prin Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.753 din 22 noiembrie 2004, inventarierea elementelor de activ

[i de pasiv reprezint` ansamblul opera]iunilor prin care se constat` exis- ten]a tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dup` caz, la data la care aceasta se efectueaz`.

Conform art. 7 alin. (1) din Legea contabilit`]ii nr. 82/1991, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, persoanele prev`zute la art. 1 au

obliga]ia s` efectueze inventarierea general` a elementelor de activ [i de pa- siv de]inute la \nceputul activit`]ii, cel pu]in o dat` pe an pe parcursul func- ]ion`rii lor, \n cazul fuziunii sau \ncet`rii activit`]ii, precum [i \n alte situa]ii prev`zute de lege.

Potrivit art. 3 din normele mai sus men]ionate, unit`]ile au obliga]ia s` efectueze in- ventarierea general` a elementelor de activ [i de pasiv [i \n urm`toarele situa]ii:

a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectu`rii controlului, sau a altor organe pre- v`zute de lege;

b) ori de cåte ori sunt indicii c` exist` lipsuri sau plusuri \n gestiune, care nu lite cert decåt prin inventariere;

c) ori de cåte ori intervine o predare-primire de gestiune;

d) cu prilejul reorganiz`rii gestiunilor;

e) ca urmare a calamit`]ilor naturale sau a unor cazuri de for]` major`;

f) \n alte cazuri prev`zute de lege.

pot fi stabi-

|n cazul \n care, \n situa]iile enumerate mai sus, sunt inventariate toate elementele de activ dintr-o gestiune, aceasta poate ]ine loc de inventariere anual`, cu aprobarea admi- nistratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are obliga]ia gestion`rii ele- mentelor de activ [i de pasiv.

Rezultatul inventarierii se \nregistreaz` \n contabilitate potrivit reglement`rilor con-

tabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit`]ilor Economice Europene, aprobate prin i Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.752/ 2005, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.

R`spunderea pentru buna organizare a lucr`rilor de inventariere, potrivit prevederi-

i lor Legii nr. 82/1991, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i \n confor-

mitate cu reglement`rile contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obliga]ia gestion`rii elementelor de activ [i de pasiv [i care elaboreaz` [i transmite comisiilor de inventariere proceduri scrise adaptate la speci- ficul unit`]ii.

c

o

n

t

a

b

i

l

e

Revista Romån` de Monografii Contabile www.monografii.ro; www.contabilul.ro

1

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

|n prevederile Normelor privind organizarea [i efectuarea inventarierii elementelor de activ [i de pasiv aprobate prin

Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.753/2004 sunt specificate aspecte legate de inventarierea elementelor din bilan], cum ar fi:

Inventarierea imobiliz`rilor necorporale se efectueaz` prin constatarea existen]ei [i apartenen]ei acestora la unit`]ile de]in`toare, iar \n cazul brevetelor, licen]elor, al know-how [i al m`rcilor de fabric` este necesar` dovedirea existen]ei acestora pe baza titlurilor de proprietate.

Inventarierea terenurilor se efectueaz` pe baza documentelor care atest` proprietatea acestora [i a schi]elor de amplasare.

Cl`dirile se inventariaz` prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate [i a dosarului tehnic al acestora.

Construc]iile [i echipamentele speciale, cum sunt: re]elele de energie electric`, termic`, gaze, ap`, canal, telecomuni- ca]ii, c`ile ferate [i altele similare, se inventariaz` potrivit regulilor stabilite de de]in`torii acestora.

Imobiliz`rile corporale, care \n perioada inventarierii se afl` \n afara entit`]ii (de exemplu, vapoare, locomotive, va- goane, avioane, autovehicule) plecate \n curs` de lung` durat`, ma[inile de for]` [i utilajele energetice, ma[inile, utila- jele [i instala]iile de lucru, aparatele [i instala]iile de m`surare, control [i reglare [i mijloacele de transport date pentru repara]ii \n afara entit`]ii se inventariaz` \naintea ie[irii lor temporare din entitate sau prin confirmare scris` primit` de la entitatea unde acestea se g`sesc.

Toate bunurile ce se inventariaz` se \nscriu \n listele de inventariere, care trebuie s` se \ntocmeasc` pe locuri de depo- zitare, pe gestiuni [i pe categorii de bunuri.

Bunurile apar]inånd altor entit`]i (\nchiriate, \n leasing, \n custodie, cu vånzare \n consigna]ie, spre prelucrare) se in- ventariaz` [i se \nscriu \n liste separate. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie s` con]in` informa]ii cu privire la num`rul [i data actului de predare-primire [i ale documentului de livrare, precum [i alte informa]ii utile. Listele de inventariere cuprinzånd bunurile apar]inånd ter]ilor se trimit [i persoanei fizice sau juridice, romåne ori str`ine, dup` caz, c`reia \i apar]in bunurile respective, \n termen de cel mult 15 zile de la terminarea inventarierii, ur- månd ca proprietarul bunurilor s` comunice eventualele nepotriviri \n termen de 5 zile de la primirea listelor de inven- tariere. Neconfirmarea \n acest termen presupune recunoa[terea exactit`]ii datelor \nscrise \n listele de inventariere.

Disponibilit`]ile aflate \n conturi la b`nci sau la trezorerie se inventariaz` prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entit`]ii. |n acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi lucr`toare a anului, puse la dispozi]ie de unit`]ile bancare [i unit`]ile Trezoreriei Statului vor purta [tampila oficial` a acestora.

Dup` efectuarea inventarierii fizice a tuturor elementelor de activ ale entit`]ii, toate opera]iunile de inventariere desf`[urate se materializeaz` prin \nscrierea lor \n formularul „Lista de inventariere“ (cod 14-3-12). Acest formular se completeaz` f`r` spa]ii libere [i f`r` [ters`turi [i serve[te ca document pentru stabilirea lipsurilor [i a plusurilor de bunuri [i valori, constatate cu ocazia inventarierii, precum [i pentru constatarea deprecierilor.

|n cazul imobiliz`rilor corporale, precum [i al celorlalte elemente de activ pentru care au fost constituite provizioane pentru deprecieri, \n listele de inventariere (cod 14-3-12) se va \nscrie valoarea contabil` net` a acestora (col. 9), care se va compara cu valoarea lor actual`, stabilit` cu ocazia inventarierii (col. 12).

Rezultatele inventarierii elementelor de activ [i de pasiv se \nscriu \n Registrul-inventar (cod 14-1-2), care este un document contabil obligatoriu [i \n care elementele de activ [i de pasiv sunt grupate dup` natura lor, conform posturilor din bilan]. Completarea registrului-inventar cu elementele de activ [i de pasiv are la baz` listele de inventariere, procesele-ver- bale de inventariere [i situa]iile analitice, dup` caz, care justific` con]inutul fiec`rui post din bilan].

2

R & S
R
& S

RENTROP & STRATON

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

|nregistrarea \n contabilitate a rezultatelor inventarierii imobiliz=rilor corporale

Exemplu

S.C. Asfalt S.R.L. efectueaz` la sfår[itul exerci]iului financiar 2007 inventarierea imobiliz`rilor corporale, ob]inånd urm`toarele rezultate:

un plus de inventar la utilaje, valoarea just` a utilajului constatat \n plus fiind de 200.000 lei;

un minus de inventar la mijloace de transport, valoarea automobilului constatat lips` fiind de 300.000 lei, iar valoarea amortiz`rii cumulate este de 150.000 lei, valoarea r`mas` de amortizat fiind de 150.000 lei.

|nregistrarea plusului de inventar

2131

=

„Echipamente tehnologice (ma[ini, utilaje [i instala]ii de lucru)“

134

„Plusuri de inventar de natura imobiliz`rilor“

200.000

|n cazul constat`rii minusului de inventar la mijloace de transport, se pot identifica dou` situa]ii:

minusul nu este imputabil;

minusul este imputabil.

La \nregistrarea \n contabilitate a minusului de inventar a automobilului,

indiferent dac` este imputabil sau nu, acesta trebuie desc`rcat din gestiune.

%

6583

=

„Cheltuieli privind activele cedate [i alte opera]ii de capital“

2813

„Amortizarea instala]iilor, mijloacelor de transport, animalelor [i planta]iilor“

2133

„Mijloace de transport“

300.000

150.000

150.000

Dac` bunul este imputabil, atunci se \nregistreaz` [i imputa]ia prin care se urm`re[te recuperarea valorii acestuia de la persoanele vinovate. Recuperarea valorii se poate face la pre]urile stabilite de entitate (de exemplu, valoare r`mas`, cost de \nlocuire, valoare de pia]`).

|n cazul de fa]`, recuperarea se face la valoarea r`mas`.

 
   

461

=

7588

150.000

„Debitori diver[i“

„Alte venituri din exploatare“

|nregistrarea \n contabilitate a rezultatelor inventarierii stocurilor

Exemplu

S.C. Panifica]ie S.A. are ca obiect de activitate produc]ia de produse de panifica]ie. Cu ocazia efectu`rii opera]iunilor de inventariere, se constat` urm`toarele:

lipsa unor materii prime, reprezentånd 50 kg f`in` alb`, pre]ul unitar fiind de 3 lei/kg;

Revista Romån` de Monografii Contabile www.monografii.ro; www.contabilul.ro

3

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

un plus de materii prime, reprezentånd 42 kg f`in` integral`, pre]ul unitar fiind de 3,2 lei/kg.

|n urma analiz`rii rezultatelor inventarierii, administratorul entit`]ii decide compensarea materiilor prime constatate lips` cu cele constatate \n plus, \ntrucåt sunt bunuri confundabile, la nivelul celei mai mici valori.

Valoare 50 kg f`in` alb`: 50 kg x 3 lei/kg

Valoare 50 kg f`in` integral`: 42 kg x 3,2 lei/kg = 134,4 lei

Valoare r`mas` necompensat`

= 150 lei

15,6 lei

Compensarea plusurilor cu minusurile se opereaz` doar \n contabilitatea operativ` [i analitic`, iar \n contabilitatea financiar` se \nregistreaz` diferen]a de 15,6 lei reprezentånd minus de inventar prin urm`torul articol contabil:

601

„Cheltuieli cu materiile prime“

=

301

„Materii prime“

15,6

Exemplu

S.C. Combat S.A, avånd ca obiect de activitate comercializarea produselor electrocasnice, ob]ine \n urma inventari- erii m`rfurilor urm`toarele rezultate:

un minus de inventar la m`rfuri, reprezentånd un aspirator, pre]ul acestuia fiind de 700 lei;

un plus de inventar reprezentånd un frigider, valoarea acestuia fiind de 1.700 lei.

|n acest caz, plusurile [i minusurile ob]inute \n urma opera]iunii de inventariere se opereaz` \n contabilitatea ope- rativ`, analitic`, precum [i \n contabilitatea financiar`.

S.C. Combat S.A. procedeaz` la valorificarea rezultatelor ob]inute la inventar.

 

|nregistrarea \n contabilitatea financiar` a minusului de inventar

 
     

607

=

371

700

„Cheltuieli privind m`rfurile“

„M`rfuri“

[i, concomitent, imputarea acestuia persoanei vinovate:

 

461

=

7588

700

„Debitori diver[i“

„Alte venituri din exploatare“

|nregistrarea \n contabilitatea financiar` a plusului de inventar

 
     

371

=

7588

1.700

„M`rfuri“

„Alte venituri din exploatare“

4

R & S
R
& S

RENTROP & STRATON