Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA C 2

CONTRACT DE COMODAT

Nr..

între:
FUNDAŢIA “.......................................................................................”, cu
sediul în , str. ..............................................................................., nr. ......, et. .......,
cod ...................., jud./ raion……… ................, cod fiscal ............................, cont
bancar nr. , deschis la ........................... sucursala............................... , tel.
...................., fax ............................, reprezentată de d-na ............................., în
calitate de Preşedinte Executiv, şi de d-na .............................., în calitate de
Director Economic, denumită în continuare “COMODANT”

şi

Scoala................................................cu sediul in.................reprezentata de


.............................in calitate de ..........................., denumita in continuare
“COMODATAR"

a intervenit prezentul contract, în următoarele condiţii:

Art. 1. Obiectul Contractului:


COMODANTUL va pune la dispoziţia COMODATARULUI spre folosinţă
urmatorele bunuri :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Art. 2. Obligaţiile COMODATARULUI:
COMODATARUL va utiliza şi conserva bunurile puse la dispozitie de catre
proprietar, potrivit destinaţiei acestora şi în scopul în care i-a fost încredinţat.
COMODATARULUI îi este interzis cu desăvîrşire să folosească bunurile
împrumutate în vreuna din următoarele activităţi: − activităţi comerciale sau
economice aducătoare de venit; − orice activităţi contrare ordinii publice; − activităţi
electorale şi politice, cum ar fi: propagandă electorală, lobby pe lângă autorităţile
legislative şi locale şi alte asemenea activităţi.
COMODATARULUI îi este interzis să transmită cu orice titlu bunurile
împrumutate către terţe persoane.
COMODATARUL nu va desfăşura activităţi care ar putea aduce prejudicii
materiale şi morale Comodantului.
COMODATARUL va restitui bunurile împrumutate la încetarea contractului.
Art. 3. Obligaţiile COMODANTULUI:
COMODANTUL se obligă: − să predea bunurile spre folosinţă la data
specificată în Contract; − să nu tulbure sub nici o formă activitatea
COMODATARULUI.

1
Art. 4. Rezilierea Contractului:
În cazul încălcării de către COMODANT a obligaţiilor arătate la art. 3,
Contractul se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără o notificare
prealabilă.

Art. 5. Durata Contractului:


Prezentul Contract se încheie pe termen de un an de la data semnării
acestuia.

Art. 6. Încetarea Contractului:


Contractul încetează prin: ajungerea la termen; reziliere, în conformitate cu
clauzele de la art. 4; restituirea anticipată de către COMODATAR a bunului
împrumutat.

Art. 7. Alte clauze:


Bunul împrumutat se predă COMODATARULUI la data semnării prezentului
Contract, acesta atestând şi primirea bunului de către COMODATAR.
Prezentul Contract de Comodat s-a întocmit astăzi, 04 ianuarie 2006, în 2
(două) exemplare, în original, câte unul pentru fiecare parte, într-o pagină.