Sunteți pe pagina 1din 7

1.

FISA DE PROCES:

Procesul de paza Seful Serviciului Administrativ

2. RESPONSABIL DE PROCES: 3.SCOP :

Prezenta procedura reglementeaza paza obiectivelor, bunurilor si valorilor Premium Aerotec Brasov. Fisa postului ( Anexa ), reglementari referitoare la personal,

4. DATE FE INTRARE / FURNIZORII :

Proceduri

Art 1. > Paza este o activitate desf !urat prin for"e !i mi#loace specifice, $n scopul asigur rii siguran"ei obiectivelor, bunurilor !i valorilor $mpotriva oric ror ac"iuni ilicite care lezeaz dreptul de proprietate !i existen" material a acestora. > Paza se realizeaz prin for"e !i mi#loace civile de c tre Premium Aerotec Brasov. Art 2. > Paza se organizeaz !i se efectueaz potrivit planului de paz $ntocmit de Premium Aerotec Brasov, Serviciul Administrativ cu avizul de specialitate al poli"iei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paz . > Prin planul de paz se stabilesc $n principal% & caracteristicile obiectivului p zit, $n zona respectiv , num rul de posturi !i amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paz , amena# rile, instala"iile !i mi#loacele te'nice de paz !i alarmare, consemnul postului, leg turile !i cooperarea cu alte organe cu atribu"ii de paz a obiectivelor, bunurilor !i valorilor !i modul de ac"iune $n diferite situa"ii. (e asemeni vor fi prev zute !i regulile de acces, potrivit dispozi"iilor directorului Premium Aerotec Brasov, precum !i documentele specifice biroului de paza. > (ocumentele specifice, necesare execut rii !i eviden"ei serviciului de paz !i modelele acestora sunt stabilite prin )ot r*re de +uvern. > Planul de paz se p streaz la% un exemplar la Poli"ia ,unicipiului Brasov si un exemplar la Serviciul Administrativ. > Fi!a postului pentru personalul care asigur paza -asa -orpului (idactic Brasov, este prezentat $n anexa . 5. ACTIVITATI / SECVENTE: - Paza transporturilor bunurilor i valorilor importante Art. 7. > Paza transporturilor bunurilor !i valorilor importante, const*nd $n sume de bani, cecuri sau alte $nscrisuri de valoare, se asigur cu mi#loace de transport anume destinate !i se realizeaz , dup caz, cu personal propriu al -asa -orpului (idactic Brasov, sau al unei societ "i specializate de paz !i protec"ie, $narma"i cu arme de foc, $n condi"iile legii. > (e regul , transportul de bunuri sau valori importante se efectueaz pe timp de zi. > .fectivele necesare pazei bunurilor !i valorilor se stabilesc de comun acord de c tre directorul -asei -orpului (idactic Brasov, care asigur efectivele de paz !i cel al unit "ii beneficiare, prin planul de paz !i contract. Autove'iculele care $n mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de mai mic importan" vor fi prev zute cu casete metalice fixate pe caroserie, dotate cu $ncuietori, sisteme de alarmare !i vor fi $nso"ite de una sau mai multe persoane, desemnate din cadrul -asei -orpului (idactic Brasov, sau de agen"i de paz . - !"#$%&' (' )r$t'&*!' +! (' %#%r,%r' -,)$tr!.% '/r%&*!'!-

Art. 10. > Se va asigura paza prin mi#loace mecanico&fizice de protec"ie !i sisteme de alarmare $mpotriva efrac"iei $n locurile de p strare, depozitare !i manipulare a bunurilor, valorilor !i suporturilor de stocare a documentelor. > Proiectele ce vizeaz m surile prev zute la aliniatul /, se avizeaz de c tre institu"iile abilitate, potrivit actelor normative ce privesc protec"ia informa"iilor clasificate. > Proiectele sistemelor de alarmare $mpotriva efrac"iei se $ntocmesc $n conformitate cu normele te'nice stabilite prin )ot r*rea de +uvern. > a) 0n cadrul m surilor de paz a obiectivelor, bunurilor !i valorilor, se vor folosi numai mi#loace de protec"ie mecanico&fizice !i de alarmare $mpotriva efrac"iei care sunt certificate. b) -ertificarea calit "ii mi#loacelor de protec"ie mecanico&fizice, prev zute la al. (a), !i a componentelor acestora, produse $n 1om*nia sau importate, se face de c tre un laborator din "ar , autorizat !i acreditat, potrivit legii. > Beneficiarii sistemelor de alarmare !i mi#loacelor de protec"ie mecanico&fizice, sunt obliga"i s p streze confiden"ialitatea informa"iilor referitoare la sistemele instalate sau avute $n $ntre"inere. 1. DATE DE IESIRE/ BENEFICIARI: - S'#'&*!%2 %t'3t%r'%2 %45%"%r'%2 )r'56t!r'% +! ($t%r'% )'r3$4%#7#7! (' )%86 SECIUNEA I Selecia i angajarea personalului de paz Art. 11. > 1 spunderea pentru selec"ia, anga#area, nivelul preg tirii, ec'iparea !i dotarea personalului de paz , revine Administratorului. Art. 12. > Personalul cu atribu"ii de paz se compune din% & agen"i de paz , portari, paznici, $nso"itori de valori, sau alte persoane stabilite de administrator, desemnate s asigure instruirea, controlul !i coordonarea activit "ii de paz . Art. 13. > Persoana care urmeaz s $ndeplineasc atribu"ii de paz , trebuie s $ndeplineasc cumulativ urm toarele condi"ii% a) & s fie cet "ean rom*n !i s aib v*rsta de cel pu"in /2 ani3 b) & s fie apt medical pentru exercitarea func"iei3 c) & s nu aib antecedente penale pentru infrac"iuni s v*r!ite cu inten"ie3 d) & s fie atestat profesional, potrivit prevederilor 4egii 55567885 Art. 39. > Anga#area personalului cu atribu"ii de paz , se face pe baza atestatului eliberat de poli"ie, a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesional , a certificatului de cazier #udiciar !i dup caz, a avizului poli"iei pentru port arm . > Sunt exceptate de la obliga"ia ob"inerii certificatului profesional, prev zut la al. /, persoanele care fac dovada c provin din sistemul de ap rare, ordine public !i siguran" na"ional .

SECIUNEA II Atestarea i pregtirea personalului de paz Art. 15. > Atestarea personalului pentru executarea activit "ii de paz a obiectivelor, bunurilor !i valorilor se face dup ob"inerea avizului din partea organelor de poli"ie !i absolvirea unor cursuri de calificare, cu durata minim de 98 de zile, contra cost, organizate de :andarmeria 1om*n , Serviciul de Protec"ie !i Paz , -orpurile +ardienilor Publici sau societ "ile specializate de Paz !i Protec"ie, precum !i de alte persoane #uridice care au $nscris $n obiectul de activitate aceast presta"ie avizate de ,inisterul de ;nterne. > 0nscrierea la cursurile de calificare, se face pe baza cererii candidatului, a documentelor care atest $ndeplinirea condi"iilor prev zute la art. /5 !i avizului poli"iei. - Atribuiile personalului de paz Art. 21. > Personalul de paz este obligat s cunoasc !i s respecte $ndatoririle ce $i revin, fiind direct r spunz tor pentru paza !i integritatea obiectivelor, bunurilor !i valorilor -asei -orpului (idactic Brasov. Art. 22. > 0n timpul serviciului, personalul de paz este obligat% a) S cunoasc locurile !i punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oric ror fapte de natur s aduc pre#udicii -asei -orpului (idactic Brasov3 b) S p zeasc obiectivul, bunurile !i valorile nominalizate, $n planul de paz !i s asigure integritatea acestora3 c) S permit accesul $n obiectiv numai $n conformitate cu reglement rile legale !i cu dispozi"iile $n termen3 d) S opreasc !i s legitimeze persoanele despre care exist date sau indicii c au s v*r!it infrac"iuni sau alte fapte ilicite $n obiectivul p zit, pe cele care $ncalc normele interne stabilite prin reglement rile proprii, iar $n cazul infrac"iunilor flagrante s opreasc !i s predea poli"iei pe f ptuitori, bunurile sau valorile care fac obiectul infrac"iunii sau a altor fapte ilicite, lu*nd m suri pentru conservarea ori paza lor, $ntocmind totodat un proces verbal pentru luarea acestor m suri3 e) S $n!tiin"eze de $ndat !eful s u ierar'ic !i conducerea unitatii, despre producerea oric rui eveniment $n timpul execut rii serviciului !i despre m surile luate3 f) 0n caz de avarii produse la instala"iile sanitare, electrice sau telefonice !i $n orice alte $mpre#ur ri care sunt de natur s produc pagube, s aduc la cuno!tin"a celor $n drept asemenea evenimente !i s ia primele m suri pentru limitarea consecin"elor evenimentului3 g) 0n caz de incendii, s ia imediat m suri de stingere !i de salvare a persoanelor, a bunurilor !i a valorilor, s sesizeze pompierii !i s anun"e conducerea unitatii !i poli"ia3 ') S ia primele m suri pentru salvarea persoanelor !i de evacuare a bunurilor !i valorilor $n caz de dezastre3 i) S sesizeze poli"ia $n leg tur cu orice fapt de natur a pre#udicia patrimoniul unitatii !i s &!i dea concursul pentru $ndeplinirea misiunilor ce revin poli"iei pentru prinderea infractorilor3 #) S p streze secretul de stat !i cel de serviciu, dac , prin natura atribu"iilor, are

acces la asemenea date !i informa"ii3 <) S poarte numai $n timpul serviciului mi#loacele de ap rare, de protec"ie !i armamentul cu care este dotat !i s fac uz de arm numai $n cazurile !i $n condi"iile prev zute de lege3 l) S poarte uniforma !i semnele distinctive numai $n timpul serviciului, cuexcep"ia locurilor de munc unde se impune o alt "inut 3 m) S nu se prezinte la serviciu sub influen"a b uturilor alcoolice !i nici s nu consume astfel de b uturi $n timpul serviciului3 n) S nu absenteze f r motive temeinice !i s anun"e $n prealabil conducerea unitatii despre aceasta3 o) S execute $ntocmai dispozi"iile !efilor ierar'ici, cu excep"ia celor v dit nelegale, !i s fie respectuos $n raporturile de serviciu3 p) S execute, $n raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile p zite, precum !i orice alte sarcini care i&au fost $ncredin"ate, potrivit planului de paz 3 =) S respecte consemnul general !i particular al postului.

ANE:A PRE IU AEROTEC BRASOV >1.?????????? 6??????????????? FI;A POSTULUI NR. ??????? - PORTAR < I. ELE ENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI D'47,!r'% FIR EI% Pr',!7, A'r$t'& Br%3$. C$,)%rt!,'4t7# : S'r.!&!7# A(,!4!3tr%t!. D'47,!r'% )$3t7#7! : PORTAR N!.'#7# 3t7(!!#$r: !OA"A #$%$RA"& =r%(7# )r$/'3!$4%# %# $&7)%4t7#7! )$3t7#7!: PORTAR N!.'#7# )$3t7#7!: '$ $($!)*+$ P74&t%"7# )$3t7#7! : !4!, > 12? %@!, > 22? II. STANDARD DE PERFOR ANAB ASOCIAT POSTULUI C'@)r!,%t )r!4 !4(!&%t$r!D Nr. INDICATORI &rt . )$4('r' !4(. -4 3t%4(%r( 1. CANTITATE 30% 2. INDICI DE PERFOR ANT6 )74&t' %&$r(%t' > .fectuarea integral a normei anuale de 9@&/88 A B @ pct. lucru 98&9@ A B C pct. > Asigurarea serviciul de paz !i a ordinii 2@&98 A B 5 pct. publice a minim unui c min 28&2@ A B 7 pct. > .xcedent fat de norma minim 28 A B / pct. UNIT. DE BSURA SPECIFICA OPERAAIUNILOR POSTULUI

'(!7 > 223

CALITATE 15% 3. COSTURI 4. 5. 1. 20%

> ,odalitatea efectu rii serviciului de paz . > +radul de mul"umire al (elevilor) beneficiarilor 0ndeplinirea sarcinilor de serviciu $n termenele stabilite. > Dtilizarea $n condi"ii de fiabilitate a ec'ipamentului de lucru. > 4imitarea la strictul necesar al apei !i energiei electrice, prin controlul permanent !i eficient al 'olurilor !i grupurilor sanitare. utilizarea eficienta a timpului normat de lucru. realizarea sarcinilor de serviciu $n timp util.

9@&/88 A B @ pct. 98&9@ A B C pct. 2@&98 A B 5 pct. 28&2@ A B 7 pct. 28 A B / pct. 9@&/88 A B @ pct. 98&9@ A 2@&98 A 28&2@ A 28 A B C pct. B 5 pct. B 7 pct. B / pct.

TIMPUL 10% UTILIZAREA RESURSELOR 15%

>

> -uno!tin"e de protec"ia muncii !i >orme P.S.;. > Dtilizarea corect !i eficient a ec'ipamentului !i obiectelor din dotarea proprie. > ;ntegrare rapida $n colectiv, organizare munc $n ec'ip . 1ela"ii% & ierar'ice% subordonat administratorului & func"ionale% personalul administrativ !i ceilal"i portari, $ngri#itori, magazioner. & de colaborare% personalul --(

9@&/88 A B @ pct. 98&9@ A B C pct. 2@&98 A B 5 pct. 28&2@ A B 7 pct. 28 A AB 9@&/88 B/@pct. pct. 98&9@ A B C pct. 2@&98 A B 5 pct. 28&2@ A B 7 pct. 28 A B / pct. Foarte bine & @ pct. Bine & C pct. ,ediu & 5 pct. Satisf c tor & 7 pct. >esatisf c tor & / pct.

MOD DE REALIZARE 10%

III. CRITERII DE EVALUARE A POSTULUI DESCRIEREA POSTULUI Cr!t'r!! (' '.%#7%r' - &$4(!*!!#' )'4tr7 $&7)%r'% )$3t7#7! Nr. CRITERIUL &rt. ,/./ /.7 . 7./ 7.7 /5./ 5.7 5.5 5.C 5.@ 0Pregtire pro1esional impus ocupantului postului Preg tirea de baz & Preg tirea de specialitate, specializ ri, cursuri & $2periena necesar e2ecutrii operaiunilor speci1ice postului $n munc & vec'ime minim 7 ani .xperien"a ,odalitatea de rezolvare a sarcinilor de serviciu% 'i1icultatea operaiunilor speci1ice postului -omplexitatea postului & diversitatea opera"iunilor +radul de autonomie .fortul intelectual Aptitudini deosebite Ee'nologii speciale Responsabilitatea implicat de post

CALIFICATIVUL INI 1 1 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 2 A:I 2 2 0 3 2 1 3 2 1 0 0 0 3

C./ C.7 C.5 3@./ @.7 @.5

1esponsabilitatea $ndeplinirii corespunz toare a sarcinilor de serviciu. 1esponsabilitate de conducere, coordonare structuri, ec'ipe, proiecte. 1esponsabilitatea preg tirii lu rii unor decizii, p strarea confiden"ialit "ii S1era de relaii +rad de solicitare din partea subiec"ilor serviciilor oferite +rad de solicitare din partea structurilor interne +rad de solicitare din partea structurilor externe CALCULUL PUNCTAEULUI DE EVALUARE A POSTULUI

1 1 0 1 1 0 0

2 1 0 2 2 0 0

CRITERII DE EVALUARE A POSTULUI /. Preg tirea profesional impus ocupantului postului. 7. .xperien"a necesara execut rii opera"iunilor specifice postului. 5. (ificultatea opera"iunilor specifice postului. C. 1esponsabilitatea implicata de post. @. Sfera de rela"ii. PUNCTAE TOTAL P$4('r' F /8 58 58 78 /8 CALIFICATIV 1-5 INI A:I / 7 7 5 7 7 5 / 5 7 PUNCTAEUL REZULTAT INI A:I 8,/ 8,7 8,F 8,F 8,C 8,/ 12? EDIU 8,9 8,9 8,F 8,7 22? 223

BIBLIO=RAFIE ;SG 988/% 7882 H Sisteme de management al calit "ii H -erin"e Suport de curs H ,anagementul calitatii, Popescu ,. 'ttp%66forum.portal.edu.ro -onstantinescu, (. & Proiectarea i i !"e e#tarea $i$te %"%i ca"it&'ii, $n IEribuna calit "iiI, nr. /, /992 Avram, -. & I !"icarea co#(%cerii )# $ta*i"irea !o"iticii !ri+i#( ca"itatea, $n IEribuna calit "iiI, nr.7, /99J -iobanu, ,. & Se"ectarea, !roiectarea i a!"icarea $i$te %"%i ca"it&'ii )#tr-o $ocietate co ercia"&, $n IEribuna -alit "iiI nr.5, /99J