Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea "Dunrea de Jos" din Galai Facultatea de Nave i Inginerie Electric Secia Inginerie Economic

STUDIU DE FEZ !I"IT TE #ENT$U DEZ%&"T $E S&'IET()II N % $& S*$*"

+ndrumtor, 'on-* univ* dr* G.E&$G.E NEG&ES'U

Student, D&!$IN G !$IE"

STUDIU DE FEZ !I"IT TE #ENT$U DEZ%&"T $E 1

S&'IET()II N % $& S*$*"*


Nota de prezentare 1. Rezumat i concluzii 1.1. Introducere 1.2. Descrierea pe scurt a proiectului 1.3. Cost final 1.4. Sursele de finanare 1.5. Ram ursarea creditului 2. Societatea N!"!R# S.R.$. 2.1. Identificare 2.2. Structura capitalului 2.3. # iectul de acti%itate 2.4. Cifra de afaceri 2.5. Rata profita ilit&ii 3. Indicatori economici 3.1. "enituri ' c(eltuieli 3.2. Creane ' datorii 3.3. Indicatori de referin& 3.4. Indicatori de lic(iditate 3.5. Indicatori de ec(ili ru financiar 3.). Indicatori de *estiune 3.+. Indicatori de renta ilitate

4. ,roiect 4.1. ,rezentare *eneral&

4.2. Costuri 4.3. Condiii pentru acordarea creditului 4.4. -aranii 4.5. Ram ursarea creditului 4.). ,ro*noza %eniturilor i c(eltuielilor 4.+. .lu/ul de numerar 0C!S1 ' .$#2 ' ul3 4.4. Rata intern& de renta ilitate 4.5. Indicatori financiari 5. Concluzii

/* $EZU0 T 1I '&N'"UZII

/*/*Introducere Societatea Comercial& Na%aro SR$ din municipiul 6raila 7i propune s&' i dez%olte semnificati% acti%itatea 7n anul 1555 prin ac(iziionarea unei maini tip tir de mare capacitate8 producie -ermania. Societatea are sediul 7n municipiul 6raila8 strada ,lantelor l !658 ap. 23. 9ste 7nmatriculat& la Re*istrul Comerului ca societate cu r&spundere limitat& cu un capital de 44.12:.::: lei cu num&rul de 7nmatriculare ; 1+<1334<5)8 are administrator unic 7n persoana domnului =ocanu !ndrei. /*2* Descrierea 3e scurt a 3roiectului In%estiia const& 7n ac(iziionarea unui mi>loc de transport auto ce %a fi utilizat pentru transportul de 6r&ila. Deasemeni firma are 7nc(eiat un contract de transport cu S.C .irome/ S.!. -alai. /*4* 'ost -inal In%estiia total&8 e%aluat& la preurile lunii ianuarie 1555 este de 24:.:::.::: lei ceea ce 7nseamn& la cursul de 4::: lei<D=8 35.::: D= i la cursul de 12::: lei<@8 23.333 <@. /*5* Sursele de -inanare ,roiectul urmeaz& s& fie realizat pe aza unui credit solicitat de la 6anca !*ricol& S.!. 6raila8 7n sum& de 2::.:::.::: lei i din surs& proprie 4:.:::.::: lei. An consecin&8 finanarea este 7n proporie de +1842 B pe aza unui credit de in%estiii i 24854 B din surse proprii 0amortisment i p&ri din profit pe anii 1555 ' 2::23. /*6* $am7ursarea creditului unuri 7n interesul firmei S.C. 9urotru?s SR$

Ram ursarea creditului se %a asi*ura pe anul 1 ' 5:.:::.::: lei anul 2 ' +5.:::.::: lei anul 3 ' +5.:::.::: lei

aza acti%it&ii de transport

0amortisment i p&ri din profit3 7n timp de trei ani astfelC

2* S&'IET TE
2*/* Introducere

N % $& S*$*"*

Societatea comercial& Na%aro S.R.$. este cu r&spundere limitat&8 7nfiinat& 7n anul 155) cu sediul 7n 6raila8 str. ,lantelor l. !658 ap. 23. 9ste 7nre*istrat& la Re*istrul Comerului cu num&rul de 7nmatriculare ; 1+<1334<5)8 are cont desc(is la 6anca !*ricol& S.!.8 num&rul de cont 4:.+34.:3:::. 2*2* Structura ca3italului Capitalul societ&ii N!"!R# S.R.$ este 7n prezent de 44.12:.::: lei. Societatea are administrator unic 7n persoana domnului =ocanu !ndrei. Capitalul social a fost m&rit 7n 155) prin trecerea 7n patrimoniul firmei a unui mi>loc de transport 0autotractor cu a3 e%aluat 7n urma unui raport de e/pertiz& la 4:.:::.::: lei.

2*4* &7iect de activitate Societatea N!"!R# S.R.$. are ca o iect de acti%itate di%erse acti%it&i dintre care cele mai importante sunt conform articolului 5 urm&toareleC ' Comer cu am&nuntul 7n ma*azine nespecializate cu %Dnzare predominant& de produse alimentare8 &uturi i tutun precum i alte m&rfuri

*enerale8

nealimentare8

ma*azin

mi/t8

ma*azin

m&rfuri

*enerale

a*roalimentareE ' !lte tipuri de comer cu am&nuntul 7n ma*azine8 consi*naiiE 'Comerul cu am&nuntul cu unuri de ocazie %Dndute prin ma*azineE ' !lte tipuri de comer cu am&nuntul care nu se efectueaz& prin ma*azine8 %Dnzarea m&rfurilor prin automateE ' !lte transporturi terestre de c&l&tori pe transportul internaionalE ' Fransporturi cu ta/iuriE ' Fransporturi terestre de c&l&tori8 ocazionale8 inclusi% transport internaionalE ' Fransporturi rutiere de m&rfuri de orice fel inclusi% transporturi internaionale. 2*5* 'i-ra de a-aceri* #ro-it* Fa elul 1 !nul 155) 155+ 1554 ,rofit net 2.3+5.11) 244.551 2.+3).4)4 ,rofit rut 3.43:.431 355.:42 4.414.3:1 Impozit 1.455.+15 15:.131 1.)++.433 az& de *rafic8 inclusi%

,rofit net ,rofit rut Rata profit G ''''''''''''''''''' / 1:: G ''''''''''''''''' / 1:: C.! C.! 155) 4.45+.:4: Fa elul 2. 155+ 14.544.2:4 1554 42.355.43)

C.!

2*6* $ata 3ro-ita7ilitii Fa elul 3. !nul ,rofit rut C.! Rata

155) 155+ 1554

3.43:.431 355.:42 4.414.421

4.45+.:4: 14.544.2:4 42.355.43)

profita ilit&ii 438:5 2813 1:842

4* INDI' T&$I E'&N&0I'I


Din analiza datelor de indicatorii economici de ta elul urm&tor. 4*/* %enituri 8 '9eltuieli Situaia %eniturilor i c(eltuielilor 7nre*istrate de S.C. N!"!R# S.R.$ se prezint& 7n ta elul urm&torC ilan 7n anii 155)8 155+8 15548 rezult& c&

az& au a%ut urm&toarea tendin& reprezentat& 7n

"enituri ' c(eltuieli ' profit Fa elul 4. Nr. crt. 1 Indicatorul "enituri H e/ploatare H financiare C(eltuieli H e/ploatare H financiare Rezultat rut H e/ploatare H financiare 155) 4.51).5:5 4.45+.:4: 15.4)5 ).541.35: ).541.35:
IIIIII

155+ 14.52:.11+ 14.544.3:4 3+1.4:5 14.)+5.1)4 14.)+5.1)4


IIIIII

1554 42.455.115 42.355.43) 455.243 4:.114.251 4:.114.251


IIIIII

2.3+5.115 2.355.)5: 15.4)5

244.553 ' 12).23) 3+1.4:5

2.+3).4)4 2.23+.545 455.243

Rezultatul rut G "enituri ' C(eltuieli

Din datele prezentate 7n ta elul 3.1. rezult& o e%oluie descendent& 7ntre 155) ' 155+ cu 1:: ' 1:831 B G 458)5 iar 7ntre 155+ ' 1554 a%em o e%oluie poziti%& cu 11582 B JKLL M K N K L O K K L M K P Q 9%oluia ratei profitului Fa elul 5. !nul 155) 155+ 1554 C! 4.45+.:4: 14.544.2:4 42.355.43) CS 12.12:.::: 44.12:.::: 44.12:.::: Fa elul ). !nul 155) 155+ 1554 .ormuleC ,rofit rut H Rata profit la C.! G ''''''''''''''' / 1:: CS ,rofit rut H Rata profit la CS G ''''''''''''''' / 1:: CS ,rofit rut H Rata profit la costuri G ''''''''''''''' / 1:: Costuri C.! G cifra de afaceri CS G capital social 4*2* 'reane 8 datorii Fa elul +. Indicator i Creane 155)
IIIIII

la costuri ).541.35: 14.)+5.1)4 4:.114.251

la C.! 438:5 2813 1:842

la CS +85) :842 581+

la costuri 5485) 2811 118::

155+ 2)5.5+:

1554 1.4:5.1+)

Datorii Sold Datorii Nr. crt. 1

1.33+.443 '1.33+.443

253.:35 1).532 Fa elul 4. 155) )::.:::

3+2.::: 1.43+.1+) 155+ 214.)4: 1554 3+2.:::

Denumirea !sociai conturi curente

Situaia o li*aiunilor fa& de u*etul statului8 u*etul asi*ur&rilor sociale Fa elul 5. Nr. crt. 1 2 Denumirea Impozit profit Impozit pe di%idende 4*4 Indicatori de re-erin Fa elul 1: Nr. crt. 1 2 3 4 5 ) + 4 5 1: 11 12 13 14 15 1) 1+ Indicator "enituri totale C(eltuieli totale ,rofit rut ,rofit net Di%idende Capital social Nr. an*a>ai !cti%e totale Datorii Creane $iti*ii !cti% curent Datorii curente Stocuri Capital permanent .ond rulment !cti%e imo ilizate 155) 4.51).5:5 ).541.35: 3.43:.431 2.3+5.11)
IIIIII

155) +3+.443
IIIIII

155+ ' 2)5.5+: 34.354

1554 ' 1.4:5.1+)


IIIIII

155+ 14.52:.11+ 14.)+5.1)4 355.:42 244.551 214.)4: 44.12:.:::


IIIIII

1554 42.455.115 4:.114.251 4.414.421 2.+3).4)4 2.51).152 44.12:.:::


IIIIII

12.12:.:::
IIIIII

53.1+5.)25 1.33+.443
IIIIII IIIIII IIIIII

52.)1+.344 253.:35 2)5.5+:


IIIIII IIIIII

):.544.:2: 3+2.::: 1.4:5.1+)


IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII

+3+.443
IIIIII

34.354
IIIIII

4.)55.)25
IIIIII

2.144.254
IIIIII

5.255.+)4
IIIIII

44.:::.:::

5:.2:3.:4:

53.4+5.:4:

14 15 2: 21 22

Cifr& afaceri Capital propriu C(eltuieli %aria ile C(eltuieli fi/e =ar>& c(eltuieli %aria ile

4.45+.:4: 12.12:.::: 5.154.+23 1.34).))) +5841 B

14.544.2:4 44.12:.::: 15.+42.:1+ 2.453.14+ 4485: B

42.355.43) 44.12:.::: 35.232.):4 44.2:5.)43 4+842 B

4*5* Indicatori de lic9iditate Fa elul 11 Nr. crt. 1 Denumire indicator Rata sol%a ilit&ii *enerale !l*oritm de calcul !cti%e totale R G ''''''''''''''''''' Datorii curente 155) +28:+ 155+ 13+18+4 1554
IIIIII

4*6* Indicatori de ec9ili7ru -inanciar Fa elul 12 Nr Denumire indicator cr Rata autonomiei 1 financiare 0Rd3 Rata capitalului propriu fa& de acti%ele imo ilizate 0R*3 Rata datoriilor 0R>3 Rata de rotaie a o li*aiilor 0R?3 !l*oritm de calcul Capital propriu Rd G ''''''''''''''''''''''' Capital permanent Capital propriu R* G ''''''''''''''''''''''' !cti%e imo ilizate Datorii totale R> G '''''''''''''''''''''''' !cti%e totale Cifra de afaceri Rd G 155) 285+ 155+ 22844 1554 5815

:825

:855

:845

:8:25

:8::4

:8::)

)8)5

+383:

11384

1:

''''''''''''''''''''''' =edia dat. totale

4*:* Indicatori de gestiune Fa elul 14 Nr Denumire indicator cr Rotaia acti%elor 1 circulante 0Ro3 Rotaia acti%elui total 0Rp3 !l*oritm de calcul Cifra de afaceri Ro G ''''''''''''''''''''''' !cti%e circulante Cifra de afaceri Rp G ''''''''''''''''''''''' !cti%e totale 155)
IIIIII

155+
IIIIII

1554
IIIIII

:81)

:835

:8)5

4*;* Indicatori de renta7ilitate Fa elul 15 Nr Denumire cr indicator Rata renta ilit&ii 1 economice 0Rr3 Rata renta ilit&ii 2 3 financiare 0Rs3 Rata criteriului renta ilit&ii 0R%3 !l*oritm de calcul ,rofit rut Rr G ''''''''''''''''''''''' Capital permanent ,rofit net Rs G ''''''''''''''''''''''' Capital propriu C(eltuieli fi/e totale R% G 155) :841 :8155 )4)45 155+ :814 :8::5 1441+3 1554 :843 :8:5) 4144+

11

'''''''''''''''''''''''' =ar>& c(elt. %aria .

5* #$&IE'T
5*/ #re<entare general Societatea comercial& N!"!R# S.R.$ a decis s& dez%olte acti%itatea societ&ii8 astfel 7ncDt 7n urm&torii trei ani societatea s& creasc& cifra de afaceri anual& cel puin de 1: ori fa& de anul 15548 7n preuri %ala ile 7n ianuarie 1555. An acest scop a decis ac(iziionarea unei maini tip tir de mare capacitate. Structura in%estiiei Fa elul 1) Nr crt 1 2 3 Denumire furnizor S.C. 9urotru?s SR$ F"! F#F!$ 5*2* 'osturi Nr. factur& tip de act 5+3<:1.:2.1555 Conform le*islaiei 22 B / "aloare lei 24:.:::.::: )1.)::.::: 341.)::.::: @ 23.333 5.133 24.4))

12

Din datele prezentate 7n capitolul anterior rezult& c& in%estiia se %a ridica la %aloarea de 24:.:::.::: lei din care 2::.:::.::: lei reprezint& un credit solicitat la 6anca !*ricol& iar 4:.:::.::: lei reprezint& surse proprii. 5*4* 'ondiii 3entru acordarea =m3rumutului Creditul 7n %aloare de 2::.:::.::: lei s'a solicitat la 6anca !*ricol&8 sucursala -alai8 asi*ur& 24854 din efortul de finalizare a in%estiiei din etapa I i se solicit& 7n urm&toarele condiiiC ' ,erioad& de ram ursare ' 3 ani ' ,erioad& de *raie ' Do Dnd& ' Rate scadente ' Data acord&rii 5*5* Garanii ,entru creditul de 2::.:::.::: lei8 sunt asi*urai 7n sum& de 2:5 milioane lei dup& cum urmeaz&C ' !partament str. ,lantelor l. !658 ap. 23 ' !utotractor cu a ' !utoturism Dacia 131: F#F!$ 5*6* $am7ursarea 'reditului An cazul acord&rii creditului la data de 15 fe ruarie 1555 7n condiiile prezentate la punctul 4.3. %a tre ui ram ursat& suma de 344 milioane lei reprezentDnd creditul acordat8 iar 144 milioane lei reprezentDnd do Dnda. ' 1:: mil. lei ' 4: mil. lei ' 25 mil. lei 2:5 mil. lei ' ) luni ' ): B pe an ' trimestrial ' fe ruarie 1555

13

Din ta elul 1+ se deduce c& defalcat pe an tre uie pl&tit pe an la anc& urm&toarele sumeC an I ' 13) milioane an II ' 145 milioane an III ' 1:3 miloane

Ram ursarea creditului i do Dnzilor aferente Fa elul 1+ !nul 1555 1555 1555 1555 2::: 2::: 2::: 2::: 2::1 2::1 2::1 2::1 Riua<luna 15 fe ruarie 15 mai 15 au*ust 15 noiem rie 15 fe ruarie 15 mai 15 au*ust 15 noiem rie 15 fe ruarie 15 mai 15 au*ust 15 noiem rie F#F!$ Sold credit 2:: 2:: 1+5 15: 131835 11285 538+5 +5 5)825 3+85 148+5
IIIIII

mil. lei Rat& S Do Dnd&


IIIIII IIIIII

Rat&
IIIIII IIIIII

Do Dnd& ):B
IIIIII IIIIII

25 25 148+5 14.+5 14.+5 148+5 148+5 148+5 148+5


IIIIII

2::

): 2) 23 2: 1+ 14 11 4 ) 3 144

45 51 418+5 348+5 358+5 328+5 258+5 2)8+5 248+5 218+5 344

14

5*:* #rogno<ele %eniturilor i '9eltuielilor "eniturile i c(eltuielile 7n urm&torii 3 ani de acti%itate aferente proiectului i pe total acti%it&i8 se prezint& 7n ta elele urm&toare. $a determinarea %eniturilor aferente proiectului s'au a%ut 7n %edere 3 transporturi 7n medie pe lun& 7n -ermania8 la o c(irie de transport de 1::: @ < transport. Situaia %eniturilor i c(eltuielilor aferente proiectului Fa elul 14 Nr. crt. 1 2 9/plicaii < perioada "enituri totale C(eltuieli totale de 9T,$#!F!R9 din careC C(eltuieli directe din careC ' c(eltuieli materiale ' c(eltuieli indirecte 'amortizare ' c(eltuieli 7ntreinere ' asi*urare F.".!. Fotal 02S33 ,rofit rut Impozit pe profit ,rofit net an 1 234 ): 42 42 14 4 ) 4 42 1:2 13) 52 44 an 2 25: 54 3) 3) 22 4 1: 4 4: 54 152 54 54 mil. lei an 3 2)2 )1 34 34 23 4 11 4 42 1:3 154 ): 54

3 4 5 ) +

15

Situaia %eniturilor i c(eltuielilor pe total acti%itate Fa elul 15 Nr. crt. 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 5 ) ).1 ).2 ).3 ).4 9/plicaii ' perioada "enituri totale "enituri aferente proiectului "enituri din alte acti%it&i C(eltuieli totale din careC !ferente proiect !mortizare C(eltuieli aferente celorlalte acti%it&i8 din careC !mortizare F.".!. ,rofit impoza il Impozit pe profit ,rofit net din careC Repartizare pentruC ' do Dnzi aferente proiectului ' ram ursare credite F= ' alte destinaii an 1 4+4 234 24: 121 +4 4 3: 5 54 312 114 154
IIIIII

mil. lei an 2 453 25: 243 1:5 54 4 34 5 )1 341 13: 211


IIIIII

an 3 5:5 2)2 24+ 1:5 )1 4 31 5 )2 354 134 22:


IIIIII

4) 5: 54

+4 +5 )2

24 +5 11+

5*;* Flu>ul de numerar ?' S. 8 F"&@8ulA .lu/ul de numerar estimat 7n perioda 1555 ' 2::1 la societatea comercial& N!"!R# S.R.$ se prezint& 7n ta elul 2:. Din datele prezentate 7n ta el rezult& c& se >ustific& credite 7n %aloare total& 7n urm&torii trei ani8 de 2:: mil. lei din careC +5 mil. lei ' 2::1. 5: mil. lei ' 1555E +5 mil. lei '2:::E

1)

$a estimarea 7ncas&rilor din efectuarea de transporturi s'au a%ut 7n %edere urm&toarele rate de inflaieC 1: B. Fa elul 2: Nr Indicator crt 1 0S3 Ancas&ri din %Dnz&ri ,rest&ri ser%icii 2 3 4 5 ! ) + 6 4 5 1: 11 C G 0'3 ,lata pentru furnizori i clieni 0S3 Ancas&ri financiare 0'3 ,l&i financiare 0'3 ,l&i de ta/e i impozite G
.$UT D9 NU=9R!R N9F D9 FR9R#R9RI9 R9RU$F!F DIN !CFI"IF!F9! CUR9NFV

1555 ' 3: BE 2::: ' 2: BE

2::1

'

U= mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil.

1555 4+4 444


III

2::: 453 45)


III

2::1 5:5 44:


III

11 4 S 15
III

+ 4 S 22
III

4 11 S 14
III

0S3 Ancas&ri din cedare de acti%it&i 0'3 ,l&i pentru in%estiii G


.$UT N9F D9 FR9R#R9RI9 R9RU$F!F DIN !CFI"IF!F9! D9 IN"9SFIWII

): ' ):
III

5: ' 5:
III

5: ' 5:
III

Soldurile creditoare ale conturilor curente ,l&i 7n contul operaiunilor de leasin* Ancas&ri din creteri de capital ,l&i de di%idende
.$UT N9F D9 FR9R#R9RI9 R9RU$F!F DIN !CFI"IF!F9! D9 .IN!NW9

III

III

III

III

III

III

) ')

5 '5

5 '5

1+

SU=! FR9R#R9RI9I N9F9

lei mil. lei

'51

'+3

'41

5*B* $ata intern de renta7ilitate Rata intern& de renta ilitate 0RIR38 reprezint& acea rat& a do Dnzii compuse care atunci cDnd se folosete ca rat& de actualizare 0a3 pentru calculul %alorii actuale a flu/urilor de cas( ' floX i de in%estiii ale proiectelor8 face ca suma %alorii actuale a costurilor de in%estiii i 7n consecin&8 %aloarea net& actual& total& s& fie nul&C R<R G a 8 pentru care "n ta 0a3 G : .ormula de calcul pentru determinarea RIR are la az& relaia de calcul a %enitului net actualizat 0"n ta 3 i ratele de actualizare pentru care se o ine un %enit net actualizat poziti% 0a min3 i un %enit actualizat ne*ati% 0a ma/3. An cazul proiectului analizat 7n acest studiu de feza ilitate 7n calculul ratei interne de renta ilitate 0RIR3 s'au a%ut 7n %edere urm&toarele considerenteC d ' durata de punere 7n funciune este : deoarece momentul cump&r&rii autotractorului cu a coincide cu momentul o inerii de %enituriE D ' durata de e/ploatare ' 3 ani amin G
a1 + a 2 + a 3 3 1:: a1 + a 2 + a 3 S :81 3 1::

ama/ G

9%aluarea c(eltuielilor i %eniturilor Fa elul 21 !nul 1 2 3 Frane anuale de in%estiii 2::


III III

"enituri anuale 4+4 453 5:4

Costuri anuale e/clusi% amortisment 1:2 45 4)

!mortisment ) ) )

,rofit 312 341 354

14

Fotal

2::

14

Calculul "n ta 0a3 0a min G 15 B3 Fa elul 22 !nul 1 2 3 Fotal C.n 2)5 245 3:: /
In

In 2::
III III

( 1 + amin )

Ina
n

C .na 23:84 21485 15+825 )4)815

:84)55 :8+5)1 :8:)5+5 /


CFa

1+385
III III

1+385

Ina G 1 + a n ( min )

C.na G

( 1 + a min ) n

Rezult& din Fa elul 22 0a min G 15 B3 c& %enitul net actualizat este de 4+2825 mil. lei dup& 3 ani de acti%itate8 fapt ce asi*ur& atDt ram ursarea creditelor de 2:: mil. lei cDt i a do Dnzilor aferente 7n %aloare de 144 mil. lei. Calculul "N ta 0a3 0a ma/ G 25 B3 Fa elul 23 !nul 1 2 3 Fotal C.n 2)5 245 3:: / In 2::
III III

( 1 + amin )
:84 :8)4 :8512 /

Ina
n

C.na 212 14485) 1538) 55:85)

1):
III III

1):

"n ta 0a3 G C.na ' Ina Din Fa elul 23 cu 0a ma/ G 25 B3 rezult& un %enit net actualizat "N! G 4+2825 mil. lei dup& 3 ani de acti%itate8 fapt ce asi*ur& atDt ram ursarea creditelor de 2:: mil. lei cDt i a do Dnzilor aferente 7n %aloare de 144 mil. lei.

15

RIR = a min + ( a ma/ a min ) = : 815 + : 81

VNta 35: 85) = : 815 + 0 : 825 : 815 3 = VNta + VNta 35: 85) + 4+2825

35: 85) = : 8155 4)2 841

5*C* Indicatori -inanciari Se constat& din Fa elul 25 c& indicatorii de lic(iditate au o e%oluie descresc&toare fapt ce poate duce la loca> financiar8 drept pentru care societatea tre uie s& desf&oare o acti%itate mai ampl& pe plan e/tern. Indicatori de referin& Fa elul 24 Nr. crt. 1 2 3 4 5 ) + 4 Indicator !cti%e circulante Stocuri Datorii curente !cti%e totale ,rofit rut ,rofit net Capital propriu Capital permanent U= mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei 1555 )12
III

2::: )):
III

2::1 )+2
III

144 +5) 312 154 12: 44.12:

15) 41) 341 211 132 44.12:

1)2 434 354 22: 134 44.12:

Indicatori de onitate Fa elul 25 Nr Denumire indicator !l*oritm de calcul crt $ic(iditate !cti%e circulante 1 *eneral& Ra G 0Ra3 ''''''''''''''''''''''''' Datorii curente !cti%e circulante ' $ic(iditate stocuri 2 imediat& 1555 4825 2::: 4823 2::1 4815

4825

4823

4815

2:

0R 3 Rata sol%a ilit&ii *enerale 0Rc3 Rata renta ilit&ii economice 0Rr3 Rata renta ilit&ii financiare 0Rs3 Rata autonomiei financiare 0Rd3

R G ''''''''''''''''''''''''' Datorii curente !cti%e totale Rc G ''''''''''''''''''''''''' Datorii curente ,rofit rut Rr G ''''''''''''''''''''''''' Capital permanent ,rofit net Rs G ''''''''''''''''''''''''' Capital propriu Capital propriu Rd G ''''''''''''''''''''''''' Capital permanent

5825

5823

5815

:8::)4 :8:1)5 :8:1+3

18)2

18)

1855

:8::24 :8::2+ :8::24

Fe(nici conta ile de consultin*8 Doinia !riton8 -(eor*(e Ne*oescu8 9ditura Y!l*orit(m SY8 -alai8 1554

6* '&N'"UZII

21

1. Societatea N!"!R# S.R.$ 7ndeplinete condiiile de ani8 cu o *aranie de ) luni.

onitate 7n

parte pentru acordarea unui credit 7n sum& de 2:: mil. lei8 pe o perioad& de 3 2. Nu sunt riscuri ma>ore pentru ram ursarea ratelor i do Dnzilor aferente. 3. -araniile prezentate de societate 7n %ederea creditului sunt *aranii reale. 4. .urnizorul autocamionului sunt furnizori din str&in&tate respecti% -ermania8 cu care s'a purtat coresponden& i s'a 7nc(eiat precontractul. 5. Costul final al in%estiiei este de 344 mil. lei. ). Sursele de finanare pentru in%estitor suntC 2:: mil. lei credit i 4: mil. lei8 surse proprii. +. 9/ecutanii studiului de feza ilitate aprecieaz& c& societatea N!"!R# S.R.$. are capacitatea de a finaliza 7n une condiii i %a ram ursa la termenele sta ilite creditul i do Dnda aferent& creditului. 4. ,recizez c& un aport important la asi*urarea desf&ur&rii proiectului 7l %a aduce autotractorul cu a din patrimoniul societ&ii care %a efectua transporturi 7n -ermania i 7n ar& aducDnd %enituri nete 7n %aloare de +: ' 42 mil. lei.

22