Sunteți pe pagina 1din 24

DREPT BANCAR CONSPECT

CUPRINS
Titlul I - Banca Nationala a Romaniei
Capitolul I Prezentare generala
Sectiunea 1 Reglementare si natura juridica
Sectiunea 2 Independenta Bancii Nationale a Romaniei
Sectiunea 3 Colaborarea cu alte autoritati
Sectiunea 4 Cooperarea internationala si scimbul de in!ormatii
Capitolul II Atributiile Bancii Nationale a Romaniei
Sectiunea 1 "misiunea monetara
Sectiunea 2 #e!inirea si aplicarea politicii monetare si de curs de scimb
1$ %peratiunile de piata monetara
2$ &cordarea de crdite institutiilor de credit
3$ 'ecanismul re(er)elor minime obligatorii
4$ Politica )alutara si de curs de scimb
Sectiunea 3 &sigurarea unei !unctionari a sistemelor de plati
Sectiunea 4 lipseste din *ero*
Sectiunea + %peratiuni pe contul statului si cu titluri de stat
Sectiunea , &dministrarea re(er)elor internationale
Capitolul III - Conducerea i adminitrarea Bancii Nationale a Romaniei
Sectiunea 1 - Pre(entare generala
Sectiunea 2 Consiliul de administratie
Sectiunea 3 .u)ernatorul Bancii Nationale a Romaniei
Sectiunea 4 /unctionarea B$N$R$
Sectiunea + &uditarea situatiilor !inanciare anuale
Titlul II Prezentarea generala a operatiunilor bancare
Capitolul I Conceptul de ! operatiune bancara !
Sectiunea 1 &nali(a terminologiei utili(ate in redactarea 0egii nr$ +121331
Sectiunea 2 &nali(a terminologiei utili(ate in redactarea %$U$.$ nr$ 332244,
Capitolul II Continutul acti"itatii#operatiunii bancare i propuneri de clai$icare
Sectiunea 1 - Continutul acti)itatii2operatiunii bancare
Sectiunea 2 Criterii de clasi!icare a operatiunilor bancare
1$ #upa criteriul necesitatii autori(arii
2$ #upa criteriul autoritatii care emite autori(area
3$ #upa criteriul e*punerii
4$ #upa criteriul !unctiilor indeplinite de acti)itatile premise bancilor
1
Titlul III Operatiuni contand in acceptarea de depozite i alte $onduri ramburabile din partea publicului
Capitolul I Prezentarea generala a depozitului bancar
Sectiunea 1 Concept si natura juridica
Sectiunea 2 Instrumente de constituire a depo(itelor
Sectiunea 3 Clasi!icarea depo(itelor in legislatia in )igoare
Capitolul II Regimul %uridic al garantarii depozitelor contituite in itemul bancar
Sectiunea 1 Natura juridica a /ondului de .arantare a #epo(itelor in Sistemul Bancar
Sectiunea 2 Conducerea /ondului
Sectiunea 3 - .arantarea depo(itelor si acti)itatea de licidare
Sectiunea 4 Resursele !inanciare ale /ondului
Sectiunea + &cti)itatea /ondului in calitate de licidator
Sectiunea , 0ista institutiilor de credit ale caror deponenti bene!icia(a de garantarea rambursarii depo(itelor
2
Titlul I - Banca Nationala a Romaniei
Capitolul I Prezentare generala
Sectiunea 1 Reglementare si natura juridica
Sectiunea 2 Independenta Bancii Nationale a Romaniei
Sectiunea 3 Colaborarea cu alte autoritati
Sectiunea 4 Cooperarea internationala si scimbul de in!ormatii
Sectiunea & Reglementare i natura %uridica
5emeiul legal principal de reglementare a organi(arii6 !unctionarii si atributiilor BNR este 0egea 31222444- lege care
reglementea(a Statutul BNR$
Proiectul 0egii 31222444 a !ost elaborate de un grup comun alcatuit din repre(entanti ai 'in$ /inantelor Publice si
BNR si a !ost transmis spre anali(a Comisiei "uropene si Bancii Centrale "uropene$
Principalele modi!icari si completari aduse de noua lege au a)ut in )edere 7
a8 statuarea unicitatii obiecti)ului !undamental si intarirea independentei !unctionale a bancii centrale
b8 consolidarea independentei institutionale a bancii centrale6 atat prin de!inirea statutului BNR ca institutie publica
independenta6 cat si prin mentionarea independentei sale !ata de autoritatile publice sau !ata de orice alta institutie
sau autoritate in indeplinirea atributiilor ce ii re)in prin Statut
c8 asigurarea independentei bancii centrale
d8 inter(icerea oricarei posibilitati de !inantare directa de catre banca centrala a institutiilor publice si eliminarea
accesului pri)ilegiat al instituiilor publice la resursele institutiilor !inanciare
0egea 312 22444 cuprinde si anumite pre)ederi tran(itorii pentru inter)alul de timp cuprins intre momentul aderarii si
momentul adoptarii monedei euro si pre)ederi care intra in )igoare ulterior aderarii la "urosistem$
In ceea ce pri)este natura juridical6 BNR este reglementata drept banca centrala a Romaniei6 institutie publica
independenta care bene!icia(a de personalitate juridical$
%biecti)ul !undamental declarat al BNR este asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor$
BNR are rolul de a sprijini politica economica generala a Statului Roman6 !ara prejudicierea indeplinirii obiecti)ului
sau !undamental$
In art$ 2 din Statutul BNR sunt reglementate principalele atributii ale BNR6 respecti) 7
- elaborarea si aplicarea politicii monetare si a politicii de curs de scimb
- autori(area6 reglementarea si supra)egerea prudentiala a institutiilor de credit6 promo)area si monitori(area
bunei !unctionari a sistemelor de plati pentru asigurarea stabilitatii !inanciare
- emiterea bancnotelor si a monedelor ca mijloace legale de plata pe teritoriul Romaniei
- stabilirea regimului )alutar si supra)egerea respectarii acestuia
- administrarea re(er)elor internationale ale Romaniei
&tributii care nu se incadrea(a in categoria atributiilor principale 7
- art$ 3 alin$ 4 reglementea(a !aptul ca pentru necesitatile proprii6 BNR elaborea(a studii si anali(e pri)ind moneda6
cursul de scimb6 creditul si operatiunile sistemelor de plati si ale institutiilor de credit
- art$ 3 alin$ 2 re!eritor la a)i(ul obligatoriu al BNR in legatura cu orice proiect de act normati)e al autoritatilor
publice centrale6 care pri)este domeniile in care BNr are atributii
3
Sectiunea ' Independenta Bancii Nationale a Romaniei
In utili(area conceptului de independenta nu se are in )edere caracterul absolute al acesteia deoarece o banca centrala
nu poate actiona ca stat in stat9 a)em in )edere in !apt o independenta relati)a6 iar dupa anumite opinii ar trebui ciar
inlocuita notiunea de :independenta; cu cea de :autonomie;$
Important in de!inirea gradului de inependenta al unie banci central este stabilirea coordonatelor majore prin ale caror
dimensiuni acesta se de!ineste$
Pentru de!inirea gradului de independenta a bancilor centrale este necesara considerarea urmatoarelor coordinate
majore ale acestuia 7
&8 Independenta institutionala are in )edere 7
- pe de o parte relatia de subordonare a bancii centrale !ie !ata de go)ern6 !ie !ata de parlament
- pe de alta parte independenta institutionala poate !i corelata cu obiecti)ele statutare ale !iecarei banci centrale6
constatandu-se in acest sens cresterea gradului de indepenedenta odata cu claritatea obiecti)elor
B8 Independenta operationala- consta in gradul de libertate al bancii centrale atat in !ormularea politicii moentare6
cat si in implementarea acesteia prin !olosirea libera a instrumentelor speci!ice
- s-a constatat ca acolo unde banca centrala se bucura de un grad mai mare de independenta operationala6 in!latia
are cote mai sca(ute6 intre cele 2 aspecte e*istand un raport in)ers proportional
- un alt element al independentei operationale este si limitarea sau inter(icerea prin lege a !inantarii de catre banca
centrala a de!icitului bugetar 6 etc
- in pri)inta independentei operationale6 BNR se bucura de o larga independentain !ormularea politicii monetare6
bineinteles aceasta in cadrul politicii economice si !inanciare a statului
C8 Independenta membrilor organului de conducere al bancii centrale si a organului insusi cuprinde 2 aspecte 7
a8 modul de numire a membrilor din conducerea bancii6 numire care se poate !ace de go)ern6 de presedintele tarii
sau de parlament
b8 numirea sau nu de catre go)ern a unui membru al sau in consiliul de administratie al bancii6 care in unele ca(uri
are un drept de )eto in luarea deci(iilor
Independenta membrilor consiliul de administratie este asigurata7
- pe de o parte !ata de gu)ern prin alegerea acestora de catre parlament6
- iar pe de alta parte d$p$d$)$ politic6 prin numirea lor pe o perioada predeterminata si prin inter(icerea de a detine
!unctia de parlamentar sau o alta !unctie in administratia de stat sau justitie
ast!el6 consiliul de administratie al BN nu poate include nici un repre(entant al gu)ernului si deci otararile sale
nu pot !i cen(urate de go)ern
#8 Independenta !inanciara se re!era la independenta bancii centrale in stabilirea propriului buget6 conditie
esentiala pentru reali(area dimensiunilor celorlalte coordinate$
In domeniul !inanciar6 BN6 desi institutie publica6 dispunde de un buget !inantat din surse proprii6 care se aproba
de consiliul de administratie al BNR6 ceea ce-I asigura autonomia necesara indeplinirii !unctiilor sale$

Reglementarile BNR au caracter obligatoriu pentru toate persoanele juridice6 atat publice cat si pri)ate6 pentru
entitatile !ara personalitate juridical6 precum si pentru persoanele !i(ice si pot emise sub urmatoarele !orme 7
Regulamente
%rdine
Norme
Circulare
BNR poate !i considerate drept o banca centrala cu un grad sporit de independenta6 in accord cu legislatia europeana
aplicabila in materie$
4
Sectiunea ( Colaborarea cu alte autoritati
Ca principiu general6 Statutul BNR inter(ice atat BNR cat si membrilor organelor sale de conducere solicitarea sau
primirea de instructiuni din partea autoritatilor publice sau orice alta institutie sau autoritate in e*ercitarea atributiilor
con!erite de lege$
&utoritatile si institutiile publice au obligatia de a solicita6 anterior supunerii spre adoptare a oricarui proiect de act
normati)e al autoritatilor publice centrale6 care pri)este domeniile in care BNR are atributii6 emiterea de catre BNr a unui
a)i( prealabil care urmea(a sa !ie transmis autoritatii solicitante in termen de cel mult 34 de (ile de la solicitare$
BNR nu are nici un !el de relatie de subordonare !ata de .u) Romaniei si raspunde numai in !ata Parlamentului- in
principal sub aspectul pre(entarii raportului annual al BNR si a)and in )edere numirea si re)ocarea membrilor
Consiliului de administratie al BNR$ .u)ernatorul BNR are obligatia de a pre(enta Parlamentului6 in numele Consiliului
de administratie6 pana la data de 34 iunie a anului urmator6 raportul annual al BNR6 care cuprinde acti)itatile BNR6
situatiile !inanciare anuale si raportul de audit$ Rportul se de(bate !ara a !i suspus )otului6 in sedinta comuna a celor doua
camere$
Cu .u)6 BNR are relatii de colaborare6 e*$ Colaborarea constanta intre BNR si 'in$ /inantelor in )ederea stabilirii
indicatorilor macroeconomici in ba(a carora se elaborea(a proiectul anual de buget$
BNR poate inceia acorduri scrise de coordonare si cooperare cu Comisia Nationala a <alorilor 'obiliare si Comisia
de Supra)egere a &sigurarilor7
- e*$ semnarea protocolului tripartite intre BNR6 Comisia Nationala a <alorilor 'obiliare si Comisia de
Supra)egere a &sigurarilor pentru cooperare in )ederea promo)arii stabilitatii sistemului !inanciar in ansamblu
sip e componentele sale = semnat pe o durata nedeterminata in data de 14 martie 244, si modi!icat prin actul
additional nr$ 1214$12$244, 8$
- Protocolul stabileste intalniri tripartite trimestriale la ni)elul conducerii celor 3 autoritati
- In scopul e!icienti(arii cooperarii in cele mai bune conditii a obiecti)elor commune6 autoritatile con)in in!iintarea
a + comitete tenice speciali(ate6 cu caracter permanent 7
1$ Comitetul Stabilitate /inanciara
2$ Comitetul Supra)egere si Control
3$ Comitetul Reglementare
4$ Comitetul Sisteme de Plati
+$ Comitetul Statistici /inanciare
- comitele tenice sunt constituite din repre(entanti ai celor 3 autoritati6 conducerea sedintelor urmand a !i
asigurata prin rotatie$
Sectiunea ) Cooperarea internationala i c*imbul de in$ormatii
0egea 31222444 reglementea(a in art$ 4 conditiile generale in care BNr poate derula raporturile de cooperare
internationala$
Conditii 7
- imputernicirea BNR de catre Parlamentul Romaniei de a participa la raporturi de cooperare internationala
- respectarea dispo(itiilor speci!ice din Satutul Sistemului "uropean al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale
"uropene in derularea respecti)elor raporturi
Cu respectarea acestor conditii6 BNR poate7
sa participle la organi(atii internationale cu caracter !inanciar6 bancar6 monetar sau de plati6 inclusi) sa
de)ina membru al acestora
+
sa participle in nume propriu sau in numele statului roman6 la tratati)e si negocieri e*terne in probleme
!inanciare6 monetare6 de curs de scimb si de plati6 precum si in domeniul autori(arii6 reglementarii si
supra)egerii prudentiale a institutiilor de credit
sa e*ercite drepturi si sa indeplineasca obligatii care re)in Romaniei6 in calitate de membru al /ondului
'onetar International6 inclusi)e utili(area !acilitatilor acestei institutii de !inantare pe termen mediu si
lung$ Pentru ne)oile balantei de plati si consolidarea re(er)elor internationale ale tarii6 etc
0egea 31222444 pre)ede anumite cerinte minime care trebuie respectate in procesul scimbului de in!ormatii
pre)a(ut 7
in!ormatiile trebuie utili(ate de catre aceste autoritati6 e*clusi) in scopul indeplinirii sarcinilor de
supra)egere
in!ormatiile primate sunt supuse cerintelor re!eritoare la pastrarea secretului pro!essional
in!ormatiile primate de la un stat membru pot !i !urni(ate numai cu acordul e*pres al autoritatii competente de
la care au !ost obtinute si numai pentru scopurile pentru care acordul a !ost obitnut

Re!eritor la scimbul de in!ormatii 6 in art$ 3 din Statut sunt stabilite urmatoarele principii 7
- in scopul aplicarii pre)ederilor din legislatia pri)ind acti)itatea bancara6 re!eritoare la colaborarea cu autoritatile
competente din statele member ale U$"$6 BNR asigura conditiile necesre pentru reali(area scimbului de
in!ormatii cu aceste autoritati
- in!ormatiile !urni(ate autoritatilor comeptente sin statele member trebuie sa respecte cerintele speci!ice
re!eritoare la secretul pro!essional
- BNR poate inceia acorduri de colaborare care se re!era la scimbul de in!ormatii si cu autoritatile comeptente
din terte tari sau cu alte autoritati sau organisme din terte tari6 in conditiile in care in!ormatiile !urni(ate sunt
suspuse cerintelor speci!ice re!eritoare la pastrarea secretului pro!essional
- Scimbul de in!ormatii trebuie sa !ie circumscris e*clusi)e scopului indeplinirii sarcinilor care le re)in
autoritatilor si organismelor respecti)e in domeniul supra)egerii
- In!ormatiile primate de la un stat membru pot !i !urni(ate numai cu acordul e*pres al autoritatii competente de la
care au !ost obitnute si numai pentru scopurile pentru care acordul a !ost obtinut
Institutiile si autoritatile publice au obligatia sa !urni(e(e BNr in!ormatiile pe care le considera necesare sau care sunt
solicitate de aceasta6 in scopul reali(arii unei supra)egeri e!iciente si al indeplinirii obiecti)ului !undamental si
atributiilor BRN$
Scimbul de in!ormatii in care se implica BNR se asigura in principal 7
In e*ercitarea !unctiei de supra)egere
In scopul intaririi stabilitatii !inanciare si pastrarii integritatii sistemului !inanciar
In scopul e*ercitarii competentelor BNR in domeniul autori(arii6 reglementarii si supra)egerii prudentiale a
institutiilor de credit
In scopul e*ercitarii competentelor BNR in legatura cu indeplinirea atributiilor care re)in autoritatilor monetare6
bancilor centrale sau organismelor cu !unctii similare6 precum si altor autoritati publice responsabile cu
monitori(area sistemelor de plati
In scopul asigurarii !unctionarii corespun(atoare a sistemelor de plati
BNR asigura scimbul de in!ormatii in e*ercitarea !unctiei de supra)egere si numai in raport de anumite personae
e*pres pre)a(ute de lege6 respecti) 7
o &utoritatile responsabile cu supra)egerea altor institutii !inanciare si a societatilor de asigurari responsabile cu
supra)egerea pietelor !inanciare din Romania si din statele member
o %rganismele si institutiile6 din Romania si din statele member6 implicate in !alimentul si licidarea institutiilor de
credit6 precum si in alte proceduri similare
o Persoanele din Romania si din statele member6 responsabile cu reali(area auditului !inanciar al institutiilor de
credit si al altor institutii !inanciare
o %rganismele care adminsitrea(a sceme de garantare a depo(itelor din Romania si din statele member
,
BNR poate colabora6 inclusi)e prin scimb de in!ormatii6 cu autoritati din Romania si din statele membre6
responsabile cu 7
Supra)egerea institutiilor sau organismelor implicate in !alimentul si licidarea institutiilor de credit si in alte
proceduri similare
Supra)egerea persoanelor care reali(ea(a auditul !inanciar al institutiilor de credit6 al societatilor de ser)icii de
in)estitii !inanciare6 al societatilor de asigurari si al altor institutii !inanciare
In scopul intaririi stabilitatii !inanciare si pastrarii integritatii sistemului !inanciar6 BNR poate sa colabore(e prin
reali(area scimbului de in!ormatii cu autoritatile sau organismele cu competente legale in domeniul depistarii si
in)estigarii incalcarilor legislatiei pri)ind societatile comerciale$ In acest ca(6 scimbul de incormatii se )a reali(e cu
respectarea urmatoarelor cerinte minime 7
In!ormatiile )or !i utili(ate de catre aceste autoritati e*clusi) in scopul indeplinirii
atributiilor
In!ormatiile primate sunt supuse cerintelor re!eritoare la pastrarea secretului pro!essional6
pre)a(ute in art$ +2 din Statut
In!ormatiile primate de la un stat membru pot !i !urni(ate numai cu acordul e*pres al
autoritatii competente de la care au !ost obtinute si numai pentru scopurile pentru care acordul a !ost obtinut
In scopul asigurarii !unctionarii corespun(atoare a sistemelor de plati BNR poate transmite in!ormatii de natura
secretului pro!esional caselor de compensare sua altor structuri similare in )ederea asigurarii ser)iciilor de compensare si
decontare pentru orice piata din Romania sau dintr-un stat membru$
Scimbul de in!ormatii cu entitati din terte tari se reali(ea(a numai in conditii de reciprocitate$
Capitolul II Atributiile Bancii Nationale a Romaniei
Sectiunea 1 "misiunea monetara
Sectiunea 2 #e!inirea si aplicarea politicii monetare si de curs de scimb
1$ %peratiunile de piata monetara
2$ &cordarea de crdite institutiilor de credit
3$ 'ecanismul re(er)elor minime obligatorii
4$ Politica )alutara si de curs de scimb
Sectiunea 3 &sigurarea unei !unctionari a sistemelor de plati
Sectiunea 4 lipseste din *ero*
Sectiunea + %peratiuni pe contul statului si cu titluri de stat
Sectiunea , &dministrarea re(er)elor internationale
In art$ 2 din Statutul BNR sunt reglementate principalele atributii ale BNR6 respecti) 7
- elaborarea si aplicarea politicii monetare si a politicii de curs de scimb
- autori(area6 reglementarea si supra)egerea prudentiala a institutiilor de credit6 promo)area si monitori(area
bunei !unctionari a sistemelor de plati pentru asigurarea stabilitatii !inanciare
- emiterea bancnotelor si a monedelor ca mijloace legale de plata pe teritoriul Romaniei
- stabilirea regimului )alutar si supra)egerea respectarii acestuia
- administrarea re(er)elor internationale ale Romaniei
Unele din atributiile enumerate constituie totodata !unctii !undamentale si traditionale ale unei banci centrale
= emisiunea monetara6 de!inirea si aplicarea politicii moentare6 gestionarea re(er)elor de scimb ale statului si buna
!unctionalitate si securitatea sistemelor de plata 8$
>

Sectiunea & Emiiunea monetara
Inca de la in!iintare6 in anul 11146 BNR a bene!iciat de pri)ilegiul emisiunii monetare$
"misiunea monetara consta din urmatoarele operatiuni 7
crearea semnelor banesti = tiparirea biletelor si baterea monedelor 8
stocarea de catre emitent a semnelor banesti
punerea in circulatie de catre emitent a semnelor banesti create in acest sens = a numerarului 8
retragerea acestora din circulatie

Pentru a putea )orbi de emisiunea moentara trebuie6 in principiu6 ca toate operatiunile mentionate mai sus sa !ie
reali(ate in mod cumulati)$
"misiunea monetara si emisiunea baneasca sunt 2 notiuni distincte$ "misiunea baneasca cuprinde6 pe langa
emisiunea monetara = crearea banilor e!ecti)i 8 si crearea banilor de cont = scripturali 8$

Principii re!eritoare la insemnele monetare reglementate de 0egea 31222444 7
in pre(ent6 in Romania6 moneda nationala este leul6 iar subdi)i(iunea acestuia este banul
BNR este singura in drept sa stabileasca )aloarea nominala6 dimensiunile6 greutatea6 desenul si alte caracteristici
tenice ale bancnotelor si monedelor
bancnotele poarta semnatura gu)ernatorului BNR si a casierului central

BNR are urmatoarele drepturi si obligatii in legatura cu emisiunea6 punerea in circulatie si scimbarea insemnelor
monetare 7
asigura tiparirea bancnotelor si baterea moendelor
ia masuri pentru pastrarea in siguranta a bancnotelor si monedelor care nu sunt puse in circulatie6 precum
si custodia si distrugerea6 cand aceasta este necesara6 a matritelor6 cernelurilor si a bancnotelor si monedelor retrase
din circulatie
distribuie emisiunea monetara reali(ata
administrea(a re(er)a de numerar sub !orma de bancnote si monede
retrage din circulatie si asigura distrugerea bancnotelor si monedelor u(ate sau necorespun(atoare
asigura inlocuirea insemnelor monetare retrase din circulatie cu ban?note si2sau cu monede noi
inlocuieste6 !ara ta*e si comisioane6 bancnotele si moendele emise si neretrase din circulatie
poate otara anularea sau retragerea din circulatie a oricaror ban?note sau monede care au !ost emise si6 in
locul acestora6 punerea in circulatie a altor tipuri de insemne monetare
0a ni)elul U"6 in present6 pri)ilegiul e*clusi)e de emitere a biletelor de banca este atribuit Bancii Centrale "uropene
si moenda unica este euro6 care a inlocuit de)i(ele nationale in acele state care !ac parte din "urosistem$
Sectiunea ' De$inirea i aplicarea politicii monetare i de cur de c*imb
#e!initii 7
C$ @iritescu politica monetara consta in ansamblul de masuri moentare luate de stat si banca centrala pentru
reali(area ecilibrului dintre masa banilor in circulatie si ne)oile de bani ale economiei6 sau pentru in!luentarea intr-un
anumit sens a conjuncturii economice$
#$ ABman politica moentara consta in actiunile intreprinse de banca centrala in sensul in!luentarii masei monetare
sau a ratelor doban(ii in incercarea de a stabili(a economia$
&utoritatea care joaca rolul principal in cadrul politicii monetare este banca centrala$
1
Principalele instrumente prin care bancile centrale actionea(a in conducerea politicii monetare sunt6 in principal 7
- operatiunile pe piata libera
- mecanismele de creditare a institutiilor de credit
- re(er)ele bancare obligatorii
1$ %peratiunile de piata monetara
%peratiunile de piata monetara = open mar?et 8 sunt operatiuni e*ecutate la initiati)e bancii centrale6 ce implica
anumite tran(actii speci!ice$
Statutul permite BNR e!ectuarea unor operatiuni speci!ice pe piata secundara$
Regulamentul BNR pri)ind operatiunile de piata monetara e!!ectuate de BNR si !acilitatile permanente acordate de
aceasta participantilor eligibili = contrapartidelor eligibile 86 constituie temeiul legal principal de reglementare in material
operatiunilor de piata monetara e!!ectuate de BNR$
Calitatea de participanti eligibili o indeplinesc anumite entitati care indeplinesc anumite conditii speci!ice entitatile6
personae juridice romane si2sau sucursalele din Romania ale bancilor6 persoane juridice straine trebuie sa !ie autori(ate in
una din urmatoarele !orme 7
banci
banci de credit ipotecar
case centrale ale cooperati)elor de credit
case de economii pentru domeniul locati)e
Pentru participarea la operatiunile de piata moentara derulate de BNR care implica tran(actii cu titluri de stat si2sau
certi!icate de deposit6 participantii eligibili trebuie sa aiba calitatea de participant la sistemul de depo(itare si decontare
Sa/IR$
%peratiunile de piata moentara reglementate de regulamentul BNR nr$ 122444 sunt 7
cumparari2)an(ari re)ersibile repo2re)erse repo de acti)e eligibile pentru tran(actionare
acordare de credite colaterali(ate cu acti)e eligibile pentru garantare
)an(ari2cumparari de acti)e eligibile pentru tran(actionare
emitere de certi!icate de deposit
sCap )alutar
atragere de depo(ite
Categoria acti)elor eligibile pentru tran(actionare si pentru garantare include titlurile de stat6 precum si alte categorii
de acti)e eligibile negociabile6 stabilite in ba(a unei otarari a Consiliului de administratie a BNR$
&cti)ele eligibile pentru tran(actionare si pentru garantare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii6 in mod
cumulati) 7
o sa !ie in proprietatea bancii pre(entatoare
o sa nu !ie gajate sau secestrate
o sa aiba o scadenta ulterioara scadentei operatiunii e!ectuate
o sa aiba cupoane scadente ulterior scadentei operatiunii e!ectuate
o sa nu !ie emise de banca pre(entatoare
cumpararile re)ersibile = repo 8 de acti)e eligibile pentru tran(acionare = pensiuni 8 D sunt tran(actii re)ersibile in cadrul
carora6 in scopul injectarii de liciditate6 BNR cumpara de la banci acti)e eligibile pentru tran(actionare6 cu
angajamentul acestora de a rascumpara respecti)ele acti)e la o data ulterioara si la un pret stabilit la data inceierii
tran(actiei
)an(arile re)ersibile = re)erse repo 8 de acti)e eligibile pentru tran(actionare = pensiuni 8 D sunt tran(actii re)ersibile in
cadrul carora6 in scopul absorbtiei de liciditate6 BNR )inde bancilor acti)e eligibile pentru tran(actionare6 angajandu-se
sa rascumpere respecti)ele acti)e la o data ulterioara si la un pret stabilit la data inceierii tran(actiei
acordarea de credite colaterali(ate cu acti)e eligibile pentru garantare D repre(inta tot o categorie de tran(actii
re)ersibile6 in cadrul carora6 in scopul injectarii de liciditate6 BNR acorda credite bancilor6 acestea pastrand proprietatea
asupra acti)elor eligibile aduse in garantie
3
)an(arile2cumpararile de acti)e eligibile pentru tran(actionare D sunt tran(actii in cadrul carora6 in scopul
absorbtiei2injectarii de liciditate6 BNR )inde2cumpara acti)e eligibile pentru tran(actionare si care implica trans!eral
proprietatii asupra acti)elor eligibile respecti)e de la )an(ator la comparator6 reali(at prin mecanismul : li)rare contra
plata;
emiterea de certi!icate de depo(it D repre(inta o tran(actie in cadrul careia6 in scopul absorbtiei de liciditate6 BNR )inde
bancilor certi!icate de deposit
sCap-ul )alutar D consta in 2 tran(actii simultane6 inceiate cu aceeasi contrapartida6 prin care BNR 7
cumpara la )edere )aluta con)ertibila contra lei6 in scopul injectarii de liciditate6 si )inde la o data ulterioara
aceeasi suma in )aluta con)ertibila contra lei sau 7
)inde la )edere )aluta con)ertibila contra lei6 in scopul absorbtiei de liciditati si cumpara la o data ulterioara
aceeasi suma in )aluta con)ertibila contra lei
atragerea de depo(ite D repre(inta o tran(actie cu scadenta prestabilita6 in cadrul careia6 in scopul absorbtiei de
liciditate6 BNR atrage depo(ite de la bancile participanti eligibili
Scadenta operatiunilor de piata monetara nu poate !i mai mare de 34 de (ile calendaristice6 cu e*ceptia celor care
presupun emiterea de certi!icate de deposit6 pentru care scadenta ma*ima este de 1 an$
%peratiunile de piata monetara se pot des!asura pe ba(a de licitatie sau pe ba(a bilaterala$
BNR poate des!asura licitatii la rata !i*a sau la rata )ariabila$
Procedura licitatiei se e*ecuta in 4 etape operationale 7
- anuntarea licitatiei
- transmiterea de catre banci a o!ertelor de participare la licitatie
- alocarea sumelor
- anuntarea re(ultatelor licitatiei
In situatia in care6 la scadenta6 banca imprumutata nu a rambursat integral creditul acordat si2sau nu a platit integral
dobanda a!erenta6 pentru sumele neincasate6 BNR )a proceda la e*ecutarea garantiilor$
In ca(ul nerespectarilor de catre banci a obligatiilor mentionate6 BNR poate decide suspendarea temporara sau
de!initi)e a participarii acestora la operatiunile moentare des!asurate de BNR$
2$ &cordarea de credite institutiilor de credit
-temeiul legal principal-regulamentul BNR ni$ 122444
/acilitatile permanente se pre(inta sub 2 !orme 7
!acilitatea de creditare = posibilitatea ca BNR sa o!ere bancilor credit o)ernigt 8
!acilitatea de deposit = posibilitatea ca BNR sa accepte depo(ite o)ernigt de la banci 8

Pentru a obtine liciditate pe termen !oarte scurt6 bancile pot apela la !acilitatea de creditare = credit lombard 8
acordata de BNR$
Principalele caracteristici ale crditului lombard 7
- se acorda de #irectia operatiuni de piata din cadrul BNR
- acordarea este conditionata de colaterali(area acestuia cu acti)e eligibile pentru garantare
- perioada de acordare este o)ernigt
- etc
In ca(uri e*ceptionale6 Consiliul de administratie al BNR poate limita sau suspenda accesul bancilor la creditul
lombard$
In scopul )alori!icarii e*cesului de liciditate6 bancile pot constitui depo(ite la BNR$
Principalele caracteristici ale !acilitatii de deposit sunt 7
- perioada de acceptare a depo(itelor de catre BNR este o)ernigt
14
- depo(itele acceptate sunt remunerate la o rata !i*a a doban(ii
- ni)elul ratei doban(ii este stabilit de Consiliul de administratie al BNR in con!ormitate cu obiecti)ele sale de
politica monetara
- rata doban(ii este anuntata in a)ans de BNR
- BNR poate modi!ica rata doban(ii in orice moment6 cu e!ect asupra depo(itelor acceptate incepand cu urmatoarea
(i bancara lucratoare
- dobanda la depo(ite se plateste la scadenta depo(itului
In ca(uri e*ceptionale6 Consiliul de administratie al BNR poate suspenda accesul bancilor la !acilitatea de depo(it$
3$ 'ecanismul re(er)elor minime obligatorii
Re(er)ele minime obligatorii sunt disponibilitati banesti in lei si in )aluta6 care apartin bancilor6 persoane juridice
romane6 sucursalelor din Romania ale bancilor6 personae juridice straine6 precum si caselor centrale ale cooperati)elor de
credit si sunt pastrate in conturi descise la BNR$
5emeiul legal regulamentul BNR nr$ ,22442
Constituie incalcari ale disciplinei bancare si se sanctionea(a con!orm pre)ederilor legii bancare in materie 7
- neraportarea repetata sau raportarea eronata a ba(ei de calcul si a datelor necesare pentru calcularea ratei medii a
doban(ilor la )edere
- modi!icarea unor operatiuni contabile si2sau a unor raportari statistice6 in scopul )adit de a diminua ni)elul
pre)a(ut al re(er)elor minime obligatorii6 daca !aptele nu sunt sa)arsite in ast!el de conditii incat sa constituie6
potri)it legii penale6 in!ractiuni
Pentru neindeplinirea cerintelor pri)ind ni)elul re(er)elor minime obligatorii se calculea(a si se percep doban(i
penali(atoare la ni)elul stabilit de BNR$
4$ Politica )alutara si de curs de scimb
BNR elaborea(a si aplica politica de curs de scimb6 iar in acest sens6 aceasta este abilitata 7
sa elabore(e balanta de plati si alte lucrari pri)ind po(itia in)estitionala internationala a tarii
sa stabileasca cursurile de scimb pentru operatiunile proprii pe piata )alutara6 sa calcule(e sis a publice cursurile
medii pentru e)identa statistica
sa pastre(e sis a administre(e re(er)ele internationale ale statutului
Reglementarile BNR in materie )alutara se re!era in principal la urmatoarele 7
o autori(area si retragerea autori(atiei6 precum si suprea)egerea persoanelor care au obtinut autori(atia de
a e!ectua tran(actii )alutare
o stabilirea de pla!oane si alte limite pentru detinerea de acti)e e*terne si operatiuni cu acestea6 pentru
personae !i(ice si juridice
o stabilirea pla!onului si a conditiilor indatorarii e*terne a persoanelor !i(ice si juridice care intra sub
incidenta regimului )alutar
In categoria operatiunilor )alutare se includ 7
incasarile
platile
compensarile
tran!erurile
creditarile
precum si orice tran(actii e*primate in )alute si care se pot e!ectua prin trans!er bancar
- in numerar
- cu instrumente de plata
- sau prin orice alte modalitati de plata
practicate de institutiile de credit in !unctie de natura operatiunii respecti)e
11
<aluta D se intelege moneda nationala a altui stat6 moneda unei uniuni monetare a unor state6 precum si monedele
compuse6 cum ar !i drepturile speciale de tragere = #S5 8$
%peratiunile )alutare pot !i clasi!icate in mai multe categorii 7
operatiuni )alutare intre re(identi si nere(identi
operatiuni )alutare curente
operatiuni )alutare de capital
operatiuni )alutare intre re(identi
In temeiul regulamentului )alutar6 in categoria de re(ident se incadrea(a 7
persoanele !i(ice cetateni romani6 cetateni straini si apatri(i6 cu domiciliul in Romania6 atestat cu documente de
identitate emise con!orm legii
persoanele juridice si orice alte entitati6 cu sediul in Romania6 precum si persoanele !i(ice cetateni romani6
cetateni straini si apatri(i cu domiciliul2resedinta in Romania6 care sunt autori(ate si2sau inregistrate sa des!asoare
acti)itati economice pe teritoriul Romaniei6 in mod independent6 in conditiile pre)a(ute de reglementarile legale in
)igoare
sucursalele6 agentiile6 repre(entantele6 birourile persoanelor juridice straine precum si ale oricaror altor entitati
straine6 inregistrate si2sau autori(ate sa !unctione(e in Romania
ambasadele6 consulatele si alte repre(entante si misiuni permanente ale Romaniei in strainatate
In categoria nere(identilor se incadrea(a 7
persoanele !i(ice6 atat cetateni straini cat si cetateni romani si apatri(i6 cu domiciliul in strainatate6 atestat cu
documente de identitate emise con!orm legii
persoanele juridice si orice alte entitati6 cu sediul in strainatate6 precum si persoanele !i(ice6 cetateni straini6
cetateni romani si apatri(i6 cu domiciliul in strainatate6 care sunt autori(ate si2sau inregistrate sa des!asoare acti)itati
economice in strainatate6 in mod independent6 in conditiile pre)a(ute de reglementarile legale in )igoare
sucursalele6 agentiile6 repre(entantele6 birourile persoanelor juridice romane6 precum si ale oricaror altor entitati
romane6 inregistrate si2sau autori(ate sa !unctione(e in strainatate
ambasadele6 consulatele si alte repre(entante si misiuni permanente ale altor state in Romania6 precum si
organi(atiile internationale sau repre(entantele unor ast!el de organi(atii care !uncionea(a in Romania
Principiile generale pri)ind operatiunile )alutare in Romania sunt 7
o operatiunile )alutare curente si de capital sunt pre)a(ute intr-un Nomenclator care constituie &ne*a nr$ 1 la
Regulamentul nr$ 42244+
o operatiunile )alutare curente si de capital se e!ectuea(a de regula6 in mod liber intre re(identi si nere(identi in
)aluta si in lei
o e)entualele e*ceptii de la e!ectuarea libera a operatiunilor )alutare se stabilesc prin norme de BNR
o platile6 incasarile6 trans!erurile si orice alte asemenea operatiuni intre re(identi6 care !ac obiceiul comertului cu
bunuri si ser)icii6 se reali(ea(a in lei6 cu e*ceptia operatiunilor pre)a(ute in &ne*a nr$ 2 la Regulamentul nr$42244+
:Categorii de re(identi care pot e!ectua oparatiuni in )aluta;6
o operatiunile intre re(identi6 care nu !ac obiceiul comertului cu bunuri si ser)icii6 pot !i e!!ectuate in mod liber !ie
in lei6 !ie in )aluta
o etc
In aplicarea Regulemantului nr$42244+6 BNRa elaborate norme pri)ind 7
!unctionarea pietei )alutare interbancare
e!ectuarea operatiunilor de scimb )alutar
autori(area operatiunilor )alutare
importul si e*portul !i(ic de instrumente de plata sub !orma de numerar
12
masurile de sal)gardare care pot !i luate ca urmare a liberali(arii operatiunilor )alutare de capital
Sectiunea ( Aigurarea unei $unctionari a itemelor de plati
BNR monitori(ea(a sistemele de palti6 inclusi)e instrumentele de plata6 in scopul asigurari securitatii si e!icientei
acestora si pentru a e)ita riscul sistemic$
Pentru indeplinirea acestei atributii6 BNR detine urmatoarele competente 7
stabileste masurile necesare in materia monitori(arii sistemelor de plati
pune in aplicare masurile stabilite
urmareste implementarea acestora
reglementea(a6 autori(ea(a si supra)egea(a sistemele de plati
poate reglementa instrumentele de plata
Sectiunea + Operatiuni pe contul tatului i cu titluri de tat
BNR tine in e)identele sale contul current general al 5re(oreriei Statutului6 descis pe numele 'inisterului
"conomiei si /inantelor$
In relatia cu 5re(oreria Statului6 BNR derulea(a urmatoarele operatiuni principale 7
primeste incasarile pentru contul current general al 5re(oreriei Statului = prescurte( 5S8 si e!ectuea(a platile in
limita disponibilitatilor e*istente in acest cont
percepe comisioane la deocntarea operatiunilor prin contul current general al 5S6 descis in e)identele sale6 si
plateste doban(i la disponibilitatile din acest cont
poate actiona ca agent al statului in stabilirea institutiilor de credit eligibile a primi depo(ite ale 5S6 in conditii
care se stabilesc impreuna cu 'in$"c$ si /in$ = prescurte( '"/8
BNR nu poate aci(itiona titluri de stat de pe piata primaraE
Imprumuturile statului pe ba(a de titluri de stat se e!ectuea(a in temeiul dispo(itiilor pre)a(ute in con)entii speci!ice
inceiate intre BNR si '"C6 con)entii care detalia(a cel putin urm$ &specte 7
)aloarea imprumutului
data scadentei
rata doban(ii
modul de calcul al doban(ii pe toata durata creditului
costul ser)iciului datoriei
date pri)ind totlurile de stat negociabile6 emise pentru !iecare imprumut
BNR a emis Regulamentul nr$ 112244+ pri)ind piata primara a titlurilor de stat administrate de BNR care are drept
obiect principal de reglementare7
o termenii si procedurile pri)ind plasarea prin BNR a titlurilor de stat emise de 'in$ /in$ Publice = '/P 8 in !orma
demateriali(ata6 in moenda nationala sau in )aluta6 pe piata interna
o conditiile pri)ind accesul participantilor pe piata primara in calitate de dealeri
o drepturile si obligatiile ce le re)in dealerilor primari6 precum si orice alte conditii6 modalitati6 proceduri cu pri)ire
la organi(area si derularea acti)itatii pe aceasta piata
Participanti pe piata primara a titlurilor de stat in calitate de dealeri primarB pot !i 7
institutii de credit autori(ate de BNR
societati de ser)icii de in)estitii !inanciare autori(ate de Comisia Nationala a <alorilor 'obiliare
13
institutiile eci)alente celor mentionate mai sus autori(ate in statele member ale U" si2sau in celelalte state
apartinand Spatiului "conomic "uropean
Persoanele !i(ice si juridice6 re(idente2nere(idente6 care nu au calitatea de institutie de credit sau societate de
in)estitii !inanciare autori(ata6 pot sa des!asoare operatiuni pe piata primara a titlurilor de stat numai prin intermendiul
unui dealer primar$
Regulamentul nr$122244+ pri)ind piata secundara a titlurilor de stat administrate de BNR6 act normati)e6 care
stabileste 7
regulile pri)ind organi(area si !unctionarea pietei secundare a titlurilor de stat6 administrate de BNR
criteriile de acces pentru participanti
masurile necesare !unctionarii in mod regulat si transparent a pietei respecti)e
Pe piata secundara administrata de BNR pot participa direct intermediarii pietei secundare si alte entitati care pot
e!ectua operatiuni cu titluri de stat e*clusi)e in nume si pe cont propriu$
Pot participa la piata secundara administrate de BNR6 in calitate de intermediarB 7
o dealerii primari
o institutiile de credit autori(ate de BNR6 altele decat cele care au calitate de dealeri primari
o societatile de ser)icii de in)estitii !inanciare autori(ate de Comisia Nationala a <&lorilor 'obiliare6 altele decat
cele care au calitate de dealeri primari
o institutiile eci)alente celor pre)a(ute la pct$ 2 si 36 autori(ate in statele member ale U" si2sau in celelalte state
apartinand Spatiului "conomic "uropean
Sectiunea , Adminitrarea rezer"elor internationale
Cu respectarea conditiilor generale pri)ind liciditatea si riscul speci!i) acti)elor e*terne6 BNR stabileste si mentine
re(er)e internationale6 in ast!el de conditii incat sa poata determina periodic marimea lor e*acta$
Re(er)ele internationale sunt alcatuite cumulati)e ori selecti) din urmatoarele elemente 7
aur detinut in te(aur in tara sau depo(itat in strainatate
acti)e e*terne6 sub !orma de bancnote si monede sau disponibil in conturi la banci sau la alte institutii !inanciare
in strainatate6 e*primate in acele monede si detinute in acele tari6 pe care le stabileste BNR
orice alte acti)e de re(er)a6 recunoscute pe plan international6 inclusi)e dreptul de a e!ectua cumparari de la
/onul 'onetar International in cadrul transei de re(er)a6 precum si detinerile de drepturi speciale de tragere
cambii6 cecuri6 bilete la ordin6 precum si obligatiuni si alte )alori mobiliare6 negociabile sau nu6 emise sau
garantate de persoane juridice nere(idente6 clasi!icate in primele categorii de catre agentiile de apreciere a
riscurilor6 recunoscute pe plan international6 e*primate si platibile in )aluta in locuri acceptabile pentru BNR
bonuri de te(aur6 obligatiuni si alte titluri de stat6 emise sau grantate de gu)erne straine sau de institutii !inanciare
intergu)ernamentale6 negociabile sau nu6 e*primate si platibile in )aluta in locuri acceptabile pentru BNR
In procedura de administrare a re(er)elor internationale6 BNR stabileste conditiile necesare e!ectuarii operatiunilor
speci!ice6 respecti) 7
o sa cumpere6 sa )anda si sa e!ectue(e alte tran(actii cu lingouri si monede din aur si cu alte metale pretioase
o sa cumpere6 sa )anda si sa e!ectue(e alte tran(actii cu )alute
o sa cumpere6 sa )anda si sa e!ectue(e alte tran(actii pe piata secundara cu bonuri de te(aur6 obligatiuni si alte
titluri emise sau garantate de gu)erne straine sau de organi(atii !inanciare intergu)ernamentale
o sa cumpere6 sa )anda si sa e!ectue(e alte tran(actii cu )alori mobiliare emise sau garantate de banci centrale6 de
institutii !inanciare internationale6 de societati bancare si nebancare
o sa descida si sa mentina conturi al alte banci centrale su autoritati moentare6 societati bancare si la instiutii
!inanciare internationale
14
o sa descida6 sa tina conturi sis a e!ectue(e operatiuni de correspondent pentru institutii !inanciare internationale6
banci centrale si autoritati monetare6 societati !inanciare si bancare6 organi(atii !inanciare intergu)ernamentale din
strainatate6 precum si pentru gu)erne straine si agentiile lor
Capitolul III - Conducerea i adminitrarea Bancii Nationale a Romaniei
Sectiunea 1 - Pre(entare generala
Sectiunea 2 Consiliul de administratie
Sectiunea 3 .u)ernatorul Bancii Nationale a Romaniei
Sectiunea 4 /unctionarea B$N$R$
Sectiunea + &uditarea situatiilor !inanciare anuale
Sectiunea & - Prezentare generala
BNR este condusa atat de organde conducere indi)iduale6 cat si colecti)e$
Conducerea e*ecuti)a a BNR6 in cadrul Comitetului de Politica 'onetara si a Comitetului de Supra)egere6 se
e*ercita in pre(ent de catre 7
gu)ernator
prim-)icegur)ernator
2 )icegu)ernatori
Conditiile de e*ercitare a competentelor sunt stabilite prin regulamentul intern al BNR6 aprobat de Consiliul de
administratie$
In pre(ent6 in cadrul BNR6 sunt organi(ate 11 directii a!late in subordinea gu)ernatorului si )icegu)ernatorilor$
Incompatibilitati si con!licte de interese in legatura cu membrii Consiliului de adinistratie 7
'embrii Consiliul de administratie = prescurte( C& 8 al BNR nu pot !i deputati ori senatori sau membri au unui
partid politic si nu pt !ace parte din autoritatea judecatoreasca saudin administratia publica
Incepand cu data aderarii Romaniei la "urosistem6 membri C& al BNR6 implicati in e*ercitarea atributiilor legate
de Sistemul "uropean al Bancilor Centrale6 nu pot a)ea !unctii care se pot a!la in con!lict de interese cu
obligatiile ce le re)in6 in calitate de mebri ai C&
'embri C& si salariatii cu !unctii de conducere ai BNR sunt supusi regimului incompatibilitatilor si con!lictelor
de interese pre)a(ut de lege
'embri C& trebuie sa se dedice e*clusi)e e*ercitarii atributiilor lor6 cu posibilitatea des!asurarii de acti)itati
didactice si de cercetare stiinti!ica
Sectiunea ' Coniliul de adminitratie
C& este alcatuit in pre(ent din 3 membri alsi de Parlamentul Romaniei la propunerea comisiilor permanente de
specialitate a celor 2 camere$
Numirile se !ac pe o perioada de + ani6 cu posibilitatea reinnoirii mandatului$
#intre cei 3 membri 7
- 4 apartin direct structurii e*ecuti)e permanente a BNR = gu)ernatorul si cei 3 )icegu)ernatori6 dintre care unul
prim-)icegu)ernator 8
- ceilalti + membri ne!iind salariati ai BNR
Incompatibilitatile le-am scris mai sus$
1+
Re)ocarea din !unctie a oricarui membru al C& se !ace de catre Parlament6prin otarare6 la propunerea comuna a
comisiilor permanente de specialitate ale celor 2 camere6 in una din urm circumstante 7
daca persoana incetea(a sa indeplineasca cnditiile necesare pentru e*ercitarea atributiilor de membrual C& al
BNR sau
daca persoana in cau(a se !ace )ino)ata de abateri gra)e
Aotararea poate !i atacata la ICCF in termen de 1+ (ile de la publicarea acesteia in '$%$ al Romaniei6 partea 1$
Principalele atributii ale C& al BNR sunt reglementate de dispo(itiile art$ 33 din 0egea 31222444 7
o politicile in domeniul monetar si al cursului de scimb6 urmarind aducerea la indeplinire a acestora
o masurile in domeniul autori(arii6 reglementarii si supra)egerii prudentiale a institutiilor de credit si monitori(arii
sistemelor de palti pe care le-a autori(at
o directiile principale in conducerea operatiunilor si raspunderile ce re)in personalului BNR
o organi(area interna6 indemni(atiile6 salariile si alte drepturi banesti ale personalului
o atributiile si componenta Comitetului de Politica 'onetara6 Comitetului de Supra)egere6 Comitetului de
&dministrare a Re(er)elor Internationale si Comitetului de &udit6 care !unctionea(a in cadrul BNR
o delegarea temporara a competentelor sale catre conducerea e*ecuti)a6 atunci cand situatii speciale pot impune
aceasta solutie
C& al BNR otaraste masurile in domeniul autori(arii si supra)egerii prudentiale a bancilor6 a)and dreptul 7
sa emita autori(atii bancilor si6 in mod similar sa le retraga
sa otarasca instituirea masurilor de supra)egere speciala si de administrare speciala
sa anali(e(e rapoartele !acute in cadrul acestor proceduri de catre persoanele abilitate con!orm legii sis a dispuna
continuarea sau incetarea acestor masuri6 trecerea de la o masura la alta6 precum si
introducerea actiunii de declansare a procedurii reorgani(arii judiciare si a !alimentului unei institutii de credit
C& are un rol otarator in acti)itatea de supra)egere bancara$
C& actionea(a si ca organism jurisdictional in temeiul art$ 2>+-2>> din 0egea bancara$
C& are obligatia de a se pronunta prin otarare moti)ate in termen de 34 de (ile de la data primirii oricarei contestari
pri)ind actele adoptate de BNR con!orm dispo(itiilor 0egii bancare ci pri)ire la o institutie de credit6 inclusi)e6 cu titlu
de e*emplu6 cele pri)ind 7
administratorii
directorii
persoanele desemnate sa asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor institutiei de credit
acte cu pri)ire al actionari institutiei de credit
Contestatiile asupra actelor emise de BNR trebuie inregistrate de persoanele interesate la C& in termen de 1+ (ile de
la comunicare$
BNR este singura autoritate in masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate6 a e)aluarilor si
anali(elor calitatti)e care stau la ba(a emiterii actelor sale$
Sectiunea ( -u"ernatorul Bancii Nationale a Romaniei
.estiunea (ilnica a BNR este atributul gu)ernatorului$
In subordinea gu)ernatorului BNR !unctionea(a 7
- Comitetul de Politica 'onetara
- Comitetul de Supra)egere
- Comitetul de &dministrare a Re(er)elor Internationale
- isi des!asoara acti)itatea Cancelaria BNR si )icegu)ernatorii6 inclusi) prim-)icegu)ernatorul
#intre atributiile gu)ernatorului se retin 7
1,
dispune masuri pentru e*ecutarea dispo(itiilor legale
dispune masuri pentru e*ecutarea otararilor Consiliului de &dministratie precum si a altor reglementari pri)ind
BNR
numeste in !unctie personalul din aparatul central al BNR sipe directorii sucursalelor si ai agentiilor
repre(inta BNR in relatiile cu tertii6 semnand6 direct sau prin personae imputernicite de el6 toate tratatele sau
con)entiile inceiate
in numele C&6 pre(inta Parlamentului6 pana la data de 34 iunie a anului urmator6 raportul annual al BNR
.u)ernatorul este si presedintele C&6 poate delega prim-)icegu)ernatorului si )icegu)ernatorilor unele dintre
atributiile sale6 in conditiile stabilite de C&$
In ca(ul absentei sua imposibilitatii gu)ernatorului de a actiona6 acesta )a !i suplinit de prim-)icegu)ernator$
&ctele emise de gu)ernator sunt ordine si deci(ii$
Raportul annual al BNR cuprinde 7
- acti)itatile BNR
- situatiile !inanciare anuale
- raportul de audit
Raportul se de(bate6 !ara a !i supus )otului6 in sedinta comuna celor 2 camere ale Parlamentului$
Sectiunea ) .unctionarea B/N/R/
0a s!arsitul anului 2444 BNR !unctiona cu un capital de 344 miliarde lei detinut integral de stat$ in )ederea protejarii
acestuia si acoperirii e)entualelor pierderi6 banca are obligatia sa constituie sis a mentina reser)e statutare- acestea se
majorea(a annual con!orm pre)$ art$ 436 cu o parte a pro!itului net annual con!orm urm reguli stabilite in art 43 din
Statut7
&8BNR )i(ea(a lunar la bugetul statului o cota de 14G din )eniturile nete re(ultate dupa deducerea urm elemente 7
- celtuielile a!erente e*ercitiului !inanciar6 inclusi)e celtuielile cu pro)i(ioanele de risc de credit
- pierderea e*ercitiilor precedente ramasa neacoperita
B8BNR poate constitui pro)i(ioane de risc de credit6 cu a)i(ul consultati)e al 'in$ /in$ Publice$ BNR poate constitui
pro)i(ioane suplimentare !ata de pro)i(ioanele de risc de credit mentionate6 dar acestea se )or suporta din pro!itul net
ramas dupa scaderea sumelor pre) la pct$ &8

C8Pro!itul ramas dupa aplicarea pre)$ de la & si B6 se reparti(ea(a pe destinatii6 in urm ordine de prioritate 7
- pentru re(er)ele statutare- reparti(ari de pana la ,4G
- pentru constituirea surselor proprii de !inantare-reparti(ari de pana la 34 G
- pentru !ondul de participare a salriatilor la pro!it un procent de pana la 14G
- sumele e)entual ramase dupa reparti(arile e!!ectuate sunt allocate pentru destinatiile care se stabilesc de catre C& al
BNR
In ca(ul in care6 intr-un e*ercitiu !inanciar6 BNR inregistrea(a pierdere6 aceasta se acopera din sursele disponibile6 in
urm ordine de prioritate 7
- contul special de ree)aluare
- re(er)ele statutare
Sectiunea + Auditarea ituatiilor $inanciare anuale
Situatiile !inanciare anuale ale BNR sunt supuse auditarii de catre auditori !inanciari6 pers juridice autori(ate ce
Camera &uditorilor /inanciari din Romania6 selectati de catre C&6 pe ba(a de licitatie$
Raportul auditorului !inanciar impreuna cu opinia se pre(inta C& al BNR si se publica impreuna cu situatiile
!inanciare anuale$
1>
Situatiile !inanciare ale BNR se intocmesc con!orm principiilor si regulilor contabile pre)a(ute de standardele
internationale de contabilitate6 aplicabile bancilor centrale6 recunoscute de Banca Centrala "uropeana si trebuie sa
cuprinda 7
- bilantul
- contul de pro!it si de pierdere
- notele e*plicati)e
'odelele situatiilor !inanciare anuale sunt elaborate de BNR6 cu a)i(ul consultati)e al 'in$ /in$ Publice$
%peratiunile comerciale e!!ectuate de BNR6 care se re!lecta in bugetul de )enituri si celtuieli si in situatiile
!inanciare anuale6 sunt supuse controlului ulterior al Curtii de Conturi$
Titlul II Prezentarea generala a operatiunilor bancare
Capitolul I Conceptul de ! operatiune bancara !
Sectiunea 1 &nali(a terminologiei utili(ate in redactarea 0egii nr$ +121331
Sectiunea 2 &nali(a terminologiei utili(ate in redactarea %$U$.$ nr$ 332244,
#in anali(a legislatiei bancare romane se obser)a o inconsec)enta in utili(area conceptelor de :acti)itate bancara; si
:operatiune bancara;$
Sectiunea & Analiza terminologiei utilizate in redactarea 0egii nr/ +1#&221
&rt$ 3-acti)itatea bancara era de!inita drept D atragerea de depo(ite sau alte !onduri rambursabile de la public si
acordarea de credite in cont propriu
&rt$ 11- bancile pot des!asura si alte aciti)tati premise de legislatia in )igoare cum ar !i 7
- depo(itarea acti)elor !ondurilor de in)estitii si societatilor de in)estitii
- operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte con!ectionate din acestea
- operatiuni in mandate
- ser)icii de procesare de date
- administrare de ba(e de date ori alte asemenea ser)icii pentru terti
- participare la capitalul social al altor entitati
conclu(ie-bancile pot !i autori(ate sa des!asoare o gama larga de acti)itati care se pot imparti6 pentru inceput in :acti)itati
bancare; si :alte acti)itati; = care nu se incadrea(a in de!initia acti)itatilor bancare 86 intre care unele sunt numite
:operatiuni; iar altele :ser)icii;$
&)and in )edere dispo(itiile legale mentionate6 acti)itatilepermise bancilor pot !i clasi!icate dupa cum urmea(a 7
&8 acti)itati supuse autori(arii6 clasi!icabile in 7
- acti)itati bancare
- acti)itati !inanciare
- acti)itati de natura !inanciara
B8 acti)itati care nu trebuie incluse in autori(atie6 clasi!icabile in7
- ser)icii au*iliare sau cone*e legate de acti)itatile des!asurate
- acti)itati sau operatiuni necesare pentru reali(area obiecti)ului de acti)itate autori(at
11
Sectiunea ' Analiza terminologiei utilizate in redactarea O/3/-/ nr/ 22#'44, pri"ind intitutiile de credit i
adec"area capitalului 0egea bancara intrata in "igoare incepand cu & ianuarie '445
#e!initie acti)itate bancaraD atragerea de depo(ite sau alte !onduri rambursabile de la public si acordarea de credite in
cont propriu
Pre(enta ordonanta de urgenta reglementea(a conditiile de acces la acti)itatea bancara si de des!asurarae a acesteia
pe teritoriul Romaniei$
&rt$ + alin$ + BNR este abilitata sa determine daca o acti)itate repre(inta ori nu atragere de depo(ite sau alte !onduri
rambursabile de la public6 acti)itate bancara6 acti)itate de emitere de moenda electronica ori acti)tate de atragere$
#eterminarea naturii acti)itatii6 e*primata de BNR este obligatorB pentru partile interesate$
Institutiile de credit pot !i autori(ate sa des!asoare o gama larga de acti)itati care se pot imparti6 pt inceput in
:acti)itati bancare; = atragere de !onduri si acordare de credite 8 si :alte acti)itati; premise institutiilor de credit$
0ista enuntata de art$ 11 alin$ 1 permite institutiilor de credit sa des!asoare orice operatiuni necesare cu conditia ca 7
- operatiunile sa se inscrie in s!era acti)itatilor nominali(ate sau
- operatiunile sa poata !i assimilate unor acti)itati din cele listate
Capitolul II Continutul acti"itatii#operatiunii bancare i propuneri de clai$icare
Sectiunea 1 - Continutul acti)itatii2operatiunii bancare
Sectiunea 2 Criterii de clasi!icare a operatiunilor bancare
1$ #upa criteriul necesitatii autori(arii
2$ #upa criteriul autoritatii care emite autori(area
3$ #upa criteriul e*punerii
4$ #upa criteriul !unctiilor indeplinite de acti)itatile premise bancilor
Sectiunea & - Continutul acti"itatii#operatiunii bancare
Pro!$ Ion 5urcu de!ineste institutia bancara ca o intreprindere a carei acti)iate consta in primirea de la public de
depo(ite sau alte !onduri rambursabile si acordarea de credite in cont propriu$
Pro!$ Blance Sousi-Roubi- institutia de credit de!inite ca o intreprindere a carei acti)itate consta in primirea de
depo(ite sau alte !onduri rambursabile de la public si acordarea de credite in cont propriu$
% entitate care nu des!asoara in mod e!ecti) ambele componente ale acti)itatii bancare6 nu poate !i considerate
institutie de credit$
%peratiuni bancareD acti)itatile de atragere de depo(ite sau alte !onduri rambursabile de la public si acti)itatea de
acordare de credite in cont propriu6 in opo(itie cu operatiunile nebancare = !inanciare si de natura !inanciara 8$
%peratiunile bancare impreuna cu cele nebancare alcatuiesc ceea ce legea reglementea(a riguros sub titulatura de :
acti)itati premise institutiilor de credit;$
Sectiunea ' Criterii de clai$icare a operatiunilor bancare
1$ #upa criteriul necesitatii autori(arii
&cti)itatile premise institutiilor de credit se pot clasi!ica in !unctie de categoriile mentionate de lege in urm
categorii7
&8&cti)itati supuse autori(arii6 care la randul lor se impart in 7
13
a8 &cti)itati bancare
- atragere de depo(ite ori alte !onduri rambursabile de la public
- acordarea de credite in nume propriu
b8 &cti)itati in legatura cu ser)icii de in)estitii !inanciare-listate in %U. nr$ 332244, la art$ 11 alin$ 16 lit$ g66i6j6?6
c8 &cti)itati compatibile cu cerintele acti)itatii bancare-listate la art$ 24 alin$ 1 si conditionate de aspectul ca ni)elul total
al )eniturilor obtinute din ast!el de acti)itati san u depaseasca 14G din )eniturile obtinute de o institutie de credit din
acti)itatile pre) la art$ 11 alin$ 1
d8 &lte acti)itati premise bancilor pre) la art$ 11 alin$ 1 lit c-! si l-r
B8 &cti)itati care nu sunt supuse autori(arii
2$#upa criteriul autoritatii care emite autori(area
- institutiile de credit nu pot des!asura alte acti)itati in a!ara celor premise de %U. nr$ 332244,$
- acti)itatile premise institutiilor de credit sunt supuse autori(arii de catre BNR
- e*ceptie- anumite acti)itati2operatiuni nu trebuie autori(ate6 cum ar !i operatiunile cu bunuri mobile si imobile
- in ca(ul anumitor acti)itati6 in mod suplimentar sau independent de autori(area BNR6 sunt supuse unor autori(ari6
aprobari sau a)i(e speci!ice in temeiul unor legi speciale
3$#upa criteriul e*punerii
Prin e*punere6 legislatia bancara in )igoare intelege D orice risc al unie banci6 e!ecti) sau potential6 care trebuie
e)identiat in bilant si2sau in a!ara bilantului$
&cti)itatile premise bancilor care determina aparitia unor ast!el de riscuri sunt in principal 7
&cordarea de credite
In)estitii in actiuni si alte )alori mobiliare
&lte participatii de natura imobili(arilor !inanciare
Scontul sau a)alul e!ectelor de comert
"miterea de garantii
&crediti)e descise sau con!irmate6 etc
4$#upa criteriul !unctiilor indeplinite de acti)itatile premise bancilor
#upa criteriul !unctiilor indeplinite de acti)itatile premise bancilor6 acestea se pot imparti in urm categorii7
&8 %peratiuni de banca pasi)e6 de atragere a resurselor !inanciare7
- atragerea de depo(ite
- operatiuni cu certi!icate de deposit
B8 %peratiuni de banca acti)e6 de !ructi!icare a resurselor detinute de institutia de credit7 operatiuni de creditare6
inclu(and6 cu titlu de e*emplu6 credite de consum6 credite ipotecare6 !actoring6 !inantarea tran(actiilor comerciale6 etc$
C8 %peratiuni cone*e6 care de()olta prin eliminare ceea ce nu repre(inta acti)itate bancara propriu-(isa si se pot clasi!ica
in 7
a8 operatiuni de casa
- emiterea si administrarea mijloacelor de plata
- operatiuni de plati
b8 operatiuni cu titluri de credit si alte )alori
- tran(actionare in cont prpriu si2sau pe contul clientilor cu instrumente ale pietei monetare6 )aluta6 instrumente
!inanciare deri)ate6 )alori mobiliare6 alte instrumente !inanciare trans!erabile6 metale si pietre pretioase
- custodie si administrare de instrumente !inanciare
- intermediere pe piata interbancara
24
c8 operatiuni pe piata de capital
- participarea la emisiunea de )alori mobiliare
- ser)icii legate de )alori mobiliare
- administrarea de porto!olii si consultanta legala de )alori mobiliare
d8 operatiuni de leasing !inanciar
e8 operatiuni de asistenta a clientilor in tran(actii comerciale comple*e
- ser)icii de consultanta cu pri)ire la structura capitalului6 strategia de a!aceri6 !u(iuni si aci(itii6 alte ser)icii de
consultanta
- emiterea de garantii si asumarea de angajamente
!8 alte operatiuni cone*e
- operatiuni ne!inanciare
- operatiuni de administrare a patrimoniului
- ser)icii de !urni(are de date
- inciriere de casete de siguranta
Titlul III Operatiuni contand in acceptarea de depozite i alte $onduri ramburabile din partea
publicului
Capitolul I Prezentarea generala a depozitului bancar
Sectiunea 1 Concept si natura juridica
Sectiunea 2 Instrumente de constituire a depo(itelor
Sectiunea 3 Clasi!icarea depo(itelor in legislatia in )igoare
Sectiunea & Concept i natura %uridica
#epo(itDtermenul latin depositum care desemna ce)a depus spre pastrare
#eterminarea naturii unei acti)itati de catre BNR are caracter obligatoriu pentru partile interesate$
&rt$ 2 din %rdonanta nr$ 332133, ast!el cum a !ost modi!icata in timp6 pri)ind in!iintarea si !unctionarea /ondului de
garantare a depo(itelor in sistemul bancar$
Prin prisma acestei reglementari speci!ice6 prin depo(it bancar D se intelege orice sold creditor6 inclusi) dobanda
datorata6 a!late intr-un cont bancar de orice tip6 inclusi) cont comun6 ori din situatii tran(itorii pro)enind din operatiuni
bancare si pe care o institutie de credit il datorea(a titularului de cont6 in con!ormitate cu conditiile legale si contractuale
aplicabile6 precum si orice datorie a institutiei de credit e)identiata printr-un certi!icat emis de aceasta6 cu e*ceptia
obligatiunilor cumparate de organismele de plasament colecti)$
#epo(itul se pre(inta in continuare drept o operatiune bancara pasi)a care consta in atragerea de resurse banesti de la
persoane !i(ice si juridice6 in )ederea pastrarii si !ructi!icarii lor$
#epo(itele constituie o sursa a creditului$
#epo(itele bancare au o dubla )alenta 7
- pe de o parte6 constituie obligatii ale bancii !ata de depunator
- pe de alta parte6 repre(inta creante ale depunatorului !ata de banca si mijloace de plata la dispo(itia acestuia
21
Banca detine sumele primite in depo(it pe contul clientului6 poate dispune de sumele respecti)e si are obligatia sa
restituie sume eci)alente in conditiile contractuale agreate$
%bligatia de a restitui sumele atrase poate !i 7
- la )edere
- a!ectata de un termen
- conditionata de o noti!icare
Restituirea propriu-(isa este susceptibila de mai multe modalitati 7
- remiterea sumelor catre client
- e*ecutarea unor ordine de plata con!orm instructiunilor clientului
#epo(itul la termen este potri)it !ructi!icarii de !onduri pe termen lung$ #epo(itele bancare la termen se considera
retituibile dupa scurgerea unei perioade de timp sau cu o noti!icare prealabila$
#epo(itul in cont current pri)este o datorie mai comple*a a bancii !ata de client6 care nu consta neaparat intr-o suma
depusa cu titlu de depo(it$

In art$ + alin$ 3 %U. nr$ 332244, se reglementea(a situatia generala in care o emisiune de obligatiuni sau alte
instrumente !inanciare similare este considerate atragere de !onduri rambursabile de la public$ % emisiune de obligatiuni
trebuie sa indeplineasca cel putin una din urm conditii 7
- constituie acti)itatea e*clusi)e sau principala a emitentului
- emitentul des!asoara cu titlu pro!esional acti)itate de acordare de credite sau una ori mai multe din acti)itatile
pre) la art$ 11 alin 1 lit c-l$
"misiunea de obligatiuni care se adresea(a e*clusi) in)estitorilor cali!icati nu se incadrea(a in categoria atragerii de
!onduri din partea publicului$
#e asemenea6 nu se incadrea(a nici macar in categoria depo(itelor6 atragerea de !onduri in scopul emiterii de moneda
electronica daca !ondurile atrase sunt trans!ormate imediat in menda electronica$
Sectiunea ' Intrumente de contituire a depozitelor
Cu pri)ire la caracteristicile contractului de depo(it bancar si e!ectele acestuia in doctrina bancara au !ost !ormulate
di)erse teorii$ #e regula6 se conclu(ionea(a in sensul ca suntem in pre(enta unui contract real in temeiul caruia 7
deponentul dobandeste un drept de creanta asupra sumelor depuse in banca
sumele dpeuse in banca de)in proprietatea bancii depo(itare si una din modalitatile de constituire a resurselor
bancii
banca depo(itara are obligatia de a restitui o suma eci)alenta cu cea atrasa si6 de regula6 o remuneratie
0egislatia romana !ace re!erire in mod distinct la 7
-depo(itul la termen
-depo(itul in cont current
-certi!icatele de deposit
ca modalitati de atragere de !onduri de catre institutiile de credit
#epo(itele si certi!icatele de depo(it sunt pri)ate sip e piata bancara romaneasca 6 drept produse de economisire
traditionale care o!era clientilor posibilitatea de a plasa bani pe perioade de timp prestabilite
&tat depo(itele cat si certi!icatele de deposit bene!icia(a6 de regula6 de garantia /ondului de .arantare a #epo(itelor
in Sistemul Bancar$
5ermenele cele mai !rec)ente propuse de catre institutiile de credit sunt de 1 luna6 3 luni6 , luni si 12 luni si6 de
regula6 cu cat perioada este maie*tinsa6 cu atat rata doban(ii acordata de banca este mai mare$
#epo(itul este conditionat de desciderea unui cont curent-bene!icii suplimentare 7
- prelungirea automata care permite reinnoirea automat la scadenta6 !ara sa !ie necesara pre(enta clientului la banca
- capitali(area doban(ii6 care permite modi!icarea )alorii contractului ca e!ect al reinnoirii depo(itului la scadenta
22
In ceea ce pri)este !unctionarea contului de depo(it6 unele banci6 in mod suplimentar6 introduce si un commission de
administrare6 in timp ce altele asigura !unctionarea gratuita a contului curent$
Intre conturile de deposit6 cele mai attracti)e pentru deponenti sunt conturile de economii6 cu conditia ca acestia sa isi
impuna o economisire regulate intr-o perioada de timp predeterminata$ Conturile de economii permit oricand depunerea
unor sume suplimentare$
In pre(ent6 e*ista si pe piata romaneasca o di)ersitate !oarte mare de conturi de economii6 de la programe pentru
minori6 pentru )acanta sau pentru aci(itionarea unui autoturism si pana la produse destinate e*clusi)e pensionarilor sau
studentilor$
#oban(ile la conturile de economii se pre(inta in o!ertele bancilor in 2 )ariante principale 7
- !ie se aplica la disponibilul e*istent un singur procent de dobanda
- !ie rata doban(ii di!era in !unctie de sumele economisite si creste pe masura ce se depun mai multi bani in cont
#obanda se plateste lunar si se adauga la disponibilul e*istent in cont$
Sectiunea ( Clai$icarea depozitelor in legilatia in "igoare
Clasi!icari ale depo(itelor sunt reali(ate in %rdonanta nr$ 332133, care6 prin prisma mecanismelor de garantare6 !ace
distinctie intre urm tipuri de depo(ite 7 depo(it grantat6 depo(it negarantat si depo(it indisponibil$
Un depo(it bancar este considerat garantat daca restituirea depo(itului este garantata de /ondul de .arantare a
#epo(itelor in Sistemul Bancar = prescurte( /.#SB 8 pana la concurenta pla!onului de garantare$
Un depo(it bancar este considerat negarantat daca restituirea acestuia nu este garantata de /.#SB$ Un ast!el de
depo(it bancar urmea(a sa !ie recuperate din a)erea institutiei de credit declarate in stare de !aliment in procedura de
insol)enta$
Un depo(it bancar este considerat indisponibil in situatia in care este un depo(it datorat si platibil6 care nu a !ost
onorat de o institutie de credit pana la data desciderii procedurii insol)entei institutiei de credit$
#epo(itele6 in acceptiunea legislatiei speci!ice sunt categorii de passi)e bilantiere care se pot pre(enta in urm !orme 7
- sume datorate de institutiile de credit creditorilor = altele decat cele a!erente titlurilor de )aloare negociabile 8
- imprumuturile primate de institutiile de credit
- disponibilul din conturile curente
- depo(itele colaterale
- depo(itele garantii
- titlurile de )aloare nenegociabile emise de institutiile de credit
#epo(itele se pot clasi!ica in !unctie de durata initiala6 iar in ipote(a in care nu se con)ine o ast!el de durata6 in
!unctie de perioada noti!icata6 dupa cum urmea(a 7
&8 #epo(ite o)ernigt D sunt depo(ite con)ertibile in numerar sau trans!erabile la cerere prin instrumente de plata
speci!ice !ara intar(ieri semni!icati)e6 restrictii sau penalitati
- in aceasta categorie sunt incluse si soldurile creditoare ale conturilor curente6 precum si depo(itele la )edere
- includ 7
o sume purtatoare sau nu de dobanda6 trans!erabile prin instrumente de plata !ara restrictii sau penali(ari
semni!icati)e
o sume purtatoare sau nu de dobanda6 care nu sunt trans!erabile si care pot !i transormate in numerar imediat6 la
cerere sau pana l ainciderea (ilei urmatoare celei de constituire a depo(itului6 !ara restrictii sau penali(ari
semni!icati)e
o soldurile detinute la institutiile emitente de moneda electronica6 purtatoare de dobanda sau nu6 ale sumelor
preplatite institutiilor emitente de moneda electronica si2sau intermediarilor acestora6 pentru moneda electronica
de tip ardCare = stocate pe carduri cu !unctie de moneda electronica 8 si2sau so!tCare = produse cu !unctie de
moneda electronica6 altele decat cardurile 8 emisa in moneda nationala si alte monede
o imprumuturi o)ernigt primate ce )or !i rambursate in (iua lucratoare care o succeda pe cea in care au !ost
acordate
23
B8 #epo(itele la termen D sunt depo(ite netran!erabile6 care nu pot !i trans!ormate in numerar inainte de un termen !i*
con)enit sau care pot !i tran!ormate doar cu plata unor penalitati$
- sunt incluse si depo(itele de economii reglementate prin acte normati)e6 unde criteriul duratei initiale nu este rele)ant si
care se incadrea(a in durata initiala :peste 2 ani;
Clasi!icare in !unctie de durata intiala 7
a8depo(ite cu durata initiala de pana la un an inclusi)e
b8depo(ite cu durata initiala cuprinsa intre 1 an si 2 ani inclusi)e
c8depo(ite cu durata initiala mai mare de 2 ani
C8 #epo(itele rambursabile dupa noti!icare D sunt depo(ite netrans!erabile6 !ara un termen de rambursare stabilit la
inceierea contractului6 care nu pot !i trans!ormate in numerar decat dupa e*pirarea perioadei noti!icate sau care pot !i
trans!ormate in numerar inainte de e*pirarea perioadei noti!icate numai cu plata unor penalitati ori cu alte costuri
suplimentare semni!icati)e din partea clientului$
- include depo(ite care6 desi legal pot !i licidate la cerere6 sunt supuse unor penlai(ari si restrictii in concordanta cu
reglementarile in materie si se include in categoria :la cel mult 3 luni inclusi);9 sunt cuprinse si conturile de in)estitii !ara
perioada noti!icata sau durata initiala con)enita6 dar care au !i*ate restrictii la retrageri
a8depo(ite rambursabile dupa noti!icare la cel mult 3 luni inclusi)e
b8depo(ite rambursabile dupa noti!icare la mai mult de 3 luni si mai putin de 2 ani
c8depo(ite rambursabile dupa noti!icare la mai mult de 2 ani
#8 Imprumuturile din operatiuni repo D sunt repre(entate de contrapartida numerarului primit in scimbul titlurilor
)andute sau aurului )andut de institutiile de credit la un anumit prHt6 cu angajamentul !erm de a rascumpara aceleasi
titluri de )aloare sua titluri similare ori aur la o data ulterioara prestabilita si la un prHt !i*at
- )an(atorul pastrea(a pe parcursul operatiunii dreptul de proprietate asupra titlurilor2aurului
- categoriile operatiunilor de tip repo include urm sume primate de institutiile de credit in scimbul titlurilor sau aurului
trans!erat temporar unui tert7
sume primite sub !orma acordurilor de rascumparare
sume primite sub !orma imrpumuturilor de titluri colaterali(ate cu numerar
sume primite sub !orma acordurilor de )an(are2rascumparare
24