Sunteți pe pagina 1din 5

1

TEST DE EVALUARE FINAL BIOLOGIE CLASA A VIII-A


NUMELE I PRENUMELE ELEVULUI:
DATA SUSINERII TESTULUI:
Pentru rezolvarea corect a tuturor cerinelor din Partea I i din Partea a II-a se acord 90 de
puncte. Din oficiu se acord 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 4 de minute.
PARTEA I ( 45 puncte)
1 Coloana A cuprinde tipuri de ecosisteme ntlnite la noi n !ar"# iar coloana $ e%emple de
or&anisme ntlnite n 'ioceno(a acestora) Scrie!i# n spa!iul li'er din dreptul *iec"rei ci*re
din coloana A# litera corespun("toare din coloana $)
+1!puncte)
A $
, -) Ecosistem natural ac.atic a/ colonie de pelicani
, 0) Ansam'lu de ecosisteme +'iom/ '/ .e.eri!a 1i coco1ul de munte
, 2) Ecosistem arti*icial terestru c/ leu# antilop"
, 3) Ecosistem natural terestru d/ crap# 1tiuc"
e/ ma&nolia# lalelele
Citi!i cu aten!ie a*irma!iile urm"toare# numerotate cu ci*re de la 0 la 4) Dac" aprecia!i c"
a*irma!ia este ade."rat"# scrie!i# n spa!iul din dreptul ci*rei corespun("toare a*irma!iei#
litera A) Dac" aprecia!i c" a*irma!ia este *als"# scrie!i# n spa!iul din dreptul ci*rei
corespun("toare a*irma!iei# litera 5 1i modi*ica!i par!ial a*irma!ia pentru ca aceasta s"
de.in" ade."rat")
+ 1" puncte/
6 ! Lupta interspeci*ic" este un *actor al e.olu!iei)
6 # Plantele care tr"iesc n (one uscate au r"d"cini rami*icate n straturile de supra*a!" ale
solului)
64 Prin acti.itatea ei 'ioceno(a modi*ic" 'iotopul)
65 Liliacul# *iind un animal diurn# este acti. noaptea)
Pentru itemii 7#8#9#:#-; ncercui!i litera corespun("toare r"spunsului corect) Este corect" o
sin&ur" .ariant" de r"spuns) +15 puncte/
$ Specie caracteristic" 'ioceno(ei M"rii Ne&re este:
a/ p"str".ul< '/ 1tiuca< c/ scrum'ia al'astr"< d/ crapul)
% Dintr,un lan! tro*ic pot lipsi:
a/ consumatorii primari< '/ consumatorii ter!iari<
c/ produc"torii primari< d/ descompun"torii)
" Resurse re&enera'ile sunt:
a/ ("c"minte de c"r'une< '/ &a(e naturale< c/ p"durile< d/ minereuri)
& $ioceno(a unui a&roecosistem:
a/ cuprinde un num"r mare de specii< '/ pre(int" capacitate crescut" de autore&lare<
c/ pre(int" o re!ea tro*ic" simpli*icat"< d/ asi&ur" *ertili(area solului)
1' =n componen!a 'ioceno(ei unei p"duri de coni*ere &"sim:
a/ toate speciile de plante caracteristice (onei temperate< '/ numai 'rad 1i molid<
c/ &imnosperme# animale .erte'rate 1i ne.erte'rate< d/ 'rad# molid# soluri 'rune)
PARTEA II ( 45 puncte)
1 !n ecosistemul unei pa"iti pot fi #nt$lnite urmtoarele or%anisme& lcusta' %raminee'
oarecele de c$mp' arici' trifoi' lucern' uliu' prepelia. +!4 puncte/
a/ Alc"tui!i un lan! tro*ic ce are ca .eri&i or&anismele de mai sus)
2
'/ Pre(enta!i importan!a cunoa1terii lan!urilor tro*ice n men!inerea ec>ili'rului unui
ecosistem)
3
c/ Alc"tui!i piramida tro*ic" a acestui ecosistem)
d/ E.alua!i consecin!ele pe care le are asupra acestui ecosistem dispari!ia 1oarecilor de
cmp ca urmare a acti.it"!ii omului de prote?are a culturilor a&ricole)
! (na dintre principalele ci de deteriorare a mediului este poluarea datorat activitilor
omului. +!1 puncte/
a/ Pre(enta!i dou" surse de poluare a apelor< propune!i o modalitate de reducere a
polu"rii
pentru *iecare ca( pre(entat)
'/ Anali(a!i e*ectele pe care le produce acumularea unei mari cantit"!i de de1euri la
ni.elul mediului ncon?ur"tor)
c/ Propune!i o campanie la ni.elul 1colii care s" promo.e(e colectarea selecti." 1i reciclarea
de1eurilor +acti.it"!i# materiale de promo.are# parteneri/)
4
TEST DE EVALUARE FINAL - BARE( DE CORECTARE
BIOLOGIE CLASA A VIII-A
PARTEA I ( 45 puncte)
1 Se acord" cte 2p pentru *iecare asociere corect": -d< 0a< 2e< 3') @ 3A2pB1! puncte
!-5 Se acord" cte 2p pentru *iecare r"spuns corect: 0A< 2A< 3A< 45)@ 3A2pB1! puncte
Se acord" cte 7p pentru modi*icarea corect" a a*irma!iilor *alse)@$ puncte
$-1' Se acord" cte 2p pentru *iecare r"spuns corect: 7c< 8'< 9c< :c< -;c)@
4A2pB15 puncte
PARTEA II( 45 puncte)
1 !4 puncte
a/ Alc"tuirea corect" a lan!ului tro*ic ) @$ puncte
'/ Pre(entarea importan!ei cunoa1terii lan!urilor tro*ice n men!inerea ec>ili'rului unui
ecosistem) @$ puncte
c/ Alc"tuirea piramidei tro*ice corespun("toare or&anismelor pre(entate) @4 puncte
d/ E.aluare consecin!e) @" puncte
! !1 puncte
a/ Pre(entarea a dou" surse de poluare 1i dou" modalit"!i de reducere a polu"rii)
@$ puncte
'/ 5ormularea corect" a unor conclu(ii re*eritoare la e*ectele pe care le
produce acumularea unei mari cantit"!i de de1euri la ni.elul mediului
ncon?ur"tor)
@$ puncte
c/ Proiectarea corect" a acti.it"!ii de promo.are a colect"rii selecti.e 1i
reciclarea de1eurilor) @& puncte
(ATRICE DE SPECIFICA)IE
TEST DE EVALUARE FINAL BIOLOGIE CLASA A VIII-A
Con!inuturi Ac>i(i!ia
in*orma!iei
=n!ele&ere Aplicare Anali(" Sinte(" E.aluare
$iotop)
$ioceno(")
Ecosistem
I)7
I)-;
I)-
5actori
determinan!i n
r"spndirea 1i
adaptarea la mediu
a or&anismelor .ii
I)4 I)2
Rela!ii tro*ice n
ecosisteme
I)8 II)-)a
II)-)c
II)-)' II)-)d
Ec>ili're 1i
de(ec>ili're n
ecosisteme
I)9 I)3
I):
II)0)a
II)0)c II)0)'
E.olu!ionism I)0
5

S-ar putea să vă placă și