Sunteți pe pagina 1din 60

UNIVERSITATEA HYPERION Facultatea Jurnalism

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Lector. univ. drd. Sorina Georgescu

LIMBA ENGLEZ Ă MODUL ÎNCEP Ă TORI

INTRODUCERE ÎN CURSUL DE SINTEZ Ă‐

1

INTRODUCERE (INTRODUCTION)

Pentru a facilita înţelegerea limbii engleze şi a modelelor de presă britanică şi americană de către studenţii de toate nivelele de la forma de Frecvenţă Redusă, din cadrul Facultăţii de Jurnalism, şi în special pentru a veni în ajutorul începătorilor, cursul de faţă îşi propune o introducere atât în gramatica şi vocabularul limbii engleze, în general cât şi în cel cu specific de presă, structurată după cum urmează: Alfabetul şi simbolurile fonetice, Gramatica – noţiuni elementare, Vocabular general şi specific- nivel elementar, Modele de presă britanică şi americană, Cum să scriem/gândim un eseu – De la paragraf la scrierea academică.

1

CAPITOLUL 1 (FIRST CHAPTER)

ALFABETUL SI SIMBOLURILE FONETICE (THE ALPHABET AND THE PHONETIC SYMBOLS)

Obiective specifice: Prin capitolul de faţă studentul începător va deprinde competenţa de a pronunţa corect suntele limbii engleze.

Subcapitole:

1. Alfabetul 2. Simbolurile fonetice

1. ALFABETUL (THE ALPHABET)

A

[ei]

B [bi]

C [si]

D [di]

E [i:]

F [ef]

G

[d З i]

H [eit ]

I [ai]

J [d З ei]

K [kei]

L [el]

M

[em]

N [en]

O [əu]

P [pi:]

Q [kju:]

R [ar]

S [es]

T [ti:]

U [ju:]

V [vi:]

W [dΛbəl ju:]

X

[eks]

Y [wai]

Z [zed]

2. SIMBOLURILE FONETICE (THE PHONETIC SYMBOLS)

De ce ne trebuie simbolurile fonetice?

Simbolurile fonetice ne trebuie pentru a înţelege mai bine cum se pronunţă un cuvânt atunci când îl vedem în dicţionar. Această introducere îşi propune o mai bună transmitere şi receptare a sunetelor limbii engleze şi a simbolurilor fonetice corespunzătoare, de către studenţii începători, prin echivalarea aproximativă a respectivelor sunete cu cele ale limbii române.

a)Vocalele (the vowels):

Sunetul în limba engleză (the sound in English)

Exemplu de cuvânt în limba engleză (Example of English Words)

Sunetul aproximativ în limba română şi pronunţia din română a cuvântului englezesc (the sound in Romanian and the Romanian pronunciation of the English word)

[i:]

See [si:] (= a vedea)

[ii] – [sii]

[I]

His [hIz] (= al lui)

[i] – [hiz]

2

[i]

Twenty [‘twenti] (=20)

[i] – [tuenti]

[e]

Ten [ten] (= 10)

[e]

- [ten]

[æ]

Stamp [stæmp] (= timbru)

[e-a] (între e şi a) – [steamp]

[a:]

Father [‘fa:ðə] (B.E * )/ [‘fa:ðə r ] (A.E) (= tata)

[aa] – [faa+ z peltic (cu limba între dinţi) + ă + (în engl. americană r retroflex (îndoit spre cerul gurii)

[o]

Hot [hot] (= fierbinte)

[o]

– [hot]

[o:]

Morning [‘mo:niŋ] (B.E)/ [‘mo r niŋ] (A.E) (= dimineaţa)

[oo] – [moo (o + r retroflex în engl. americană) nin (ŋ = ng, cu g mai degrabă mut)]

[u]

Football [‘futbo:l] (= fotbal)

[u] – [futbool]

[u:]

You [ju:] (= tu)

[uu] – [iuu]

[Λ]

Sun [sΛn] (= soare)

[a]

– [san]

[ə: ] sau [3:]

Learn [lə:n] (B.E)/[ lə r n](A.E)sau [l3:n] (= a învăţa)

[ăă] – [lăăn] / [lă r n] (r retroflex)

[ə]

Letter [‘letə] (B.E}/[letə r ] (A.E) (= literă, scrisoare)

[ă] – [letă]/ [letă r ] (r retroflex)

* - B. E, A. E = British English (engleza britanică), American English (engleza americană)

b) Diftongii (două vocale împreună) – Diphthongs (two vowels together)

Sunetul în limba engleză (the sound in English)

Exemplu de cuvânt în limba engleză (Example of English Words)

Sunetul aproximativ în limba română şi pronunţia din română a cuvântului englezesc (the sound in Romanian and the Romanian pronunciation of the English word)

[ei]

Name [neim] (= nume)

[ei] – [neim]

[əu]

No [nəu] (=nu)

[ău] – [nău]

[ai]

My [mai] ( = al meu)

[ai] – [mai]

[au]

How [hau] (= cum)

[au] – [hau]

[oi]

Boy [boi] (= băiat)

[oi] – [boi]

[iə]

Hear [hiə] (B.E.)/ [hiə r ] (A.E) (= a auzi)

[iă] – [hiă] / [hiă r ]

[eə]

Where [weə] (B.E)/ [weə r ] (= unde)

[eă] – [ueă] / [ueă r ]

[uə]

Tour [tuə] (B.E)/ [tuə r ] (A.E) (= tur)

[uă] – [tuă] / [tuă r ]

3

c) Consoanele (the consonants)

Sunetul în limba engleză (the sound in English)

Exemplu de cuvânt în limba engleză (Example of English Words)

Sunetul aproximativ în limba română şi pronunţia din română a cuvântului englezesc (the sound in Romanian and the Romanian pronunciation of the English word)

[p]

Pen [pen] (= stilou)

 

[p]

– [pen]

[b]

Big [big] (= mare)

 

[b]

– [big]

[t]

Tea [ti:] (= ceai)

 

[t]

– [tii]

[d]

Do [du:] (= a face)

 

[d]

– [duu]

[k]

Cat [kæt] (=pisica)

 

[c]

– [chet]

[g]

Go [gəu] (= a merge)

 

[g]

– [gău]

[f]

Four [fo:] (B.E)/ [fo: r ] (A.E) (= 4)

[f]

– [foo]/ [foo r ]

[v]

Very [‘veri] (= foarte)

 

[v]

– [veri]

[s]

Son [sΛn] (= fecior, copil)

 

[s]

– [san]

[z]

Zoo [zu:] (= gradina zoologică)

 

[z]

– [zuu]

[l]

Live [liv] (= a trăi, a locui)

 

[l]

– [liv]

[m]

My [mai] (= al meu)

 

[m] – [mai]

[n]

Near [niə] (B.E)/ [niə r ] (A. E) (= lângă)

[n]

– [niă] / [niă r ]

[h]

Happy [‘hæpi] (= fericit)

 

[h]

– [hepi]

[r]

Red [red] (= roşu)

 

[r]- [red]

[j]

Yes [jes] (= da)

 

[iî] – [ies]

[w]

Want [want] (= a vrea)

 

[u]

– [uant]

[θ]

Thanks [θæŋks] (= mulţumesc)

[‘s’ peltic, pronunţat cu limba între dinţi] – [θencs]

[ð]

The [ðə] (= articolul hotărât]

[‘z’ s’ peltic, pronunţat cu limba între dinţi] – [ðă]

[]

She [i:] (= ea)

 

[ş]

– [şii]

[3]

Television [‘telivi3n] (= televiziune)

[j]

- [‘telivijân]

[t]

Child [taild](= copil)

[ce/ci] – [ciaild]

[d3]

German [d3ə:mən] (B.E)/ [d3ə r mən] (A.E)

[ge/gi] – [ge-ă r măn]

[ŋ]

English [‘iŋgli] (= Englez(ă))

[niî/ng] – [ingliş]

Exerciţiu: Scrieţi fonetic, în limba engleză, următoarele cuvinte:

Boy =………. Girl = ……….

Paper = ………. Newspaper = ………

4

Journalism = ……… journalist = ………….

CAPITOLUL 2 (SECOND CHAPTER)

GRAMATICA – NOŢIUNI ELEMENTARE (GRAMMAR – BASICS)

Obiective specifice: Prin capitolul de faţă studentul începător va deprinde competenţa de a conjuga corect verbele auxiliare ale limbii engleze, de a la utiliza în situaţiile corespunzătoare. De asemenea, va învăţa cum se formează timpurile verbale, vorbirea indirectă, diateza pasivă, pronumele, ordinea adjectivelor, şi pluralul substantivelor

Subcapitole:

1. Verbele auxiliare “to be”, “to do”, “to have”

2. Reguli de formare – timpurile

3. Vorbirea indirectă

4. Diateza pasivă

5. Pronumele

6. Articolul

7. Pluralul substantivelor

8. Ordinea adjectivelor

1. VERBELE AUXILIARE (THE AUXILIARY VERBS): “TO BE” (A FI), “TO DO” (A FACE) , “TO HAVE” (A AVEA)

Ce sunt verbele auxiliare? Verbele auxiliare sunt verbele cu care putem construi formele de interogativ (întrebările) şi de negativ în limba engleză.

În această introducere verbele auxiliare vor fi conjugate la prezentul simplu (present simple) şi la trecut (past tense simple), atât cu forma lungă (long form), cât şi cu forma scurtă (short form), care este cea mai utilizată în limba engleza, atât în cea scrisă cât şi în cea vorbită. Se va da pentru fiecare caz in parte atât transcrierea fonetică specifică limbii engleze, cât şi o echivalare în limba română.

a) Verbul “to be” (The verb “to be” [tu: bi:] = a fi

1. Prezentul simplu (Present Simple)

a) Afirmativ (Affirmative / Statements)

Prezentul simplu, afirmativ, limba engleză, forma lungă (Present simple,

Prezentul simplu, afirmativ, limba română (Present simple,

Prezentul simplu, afirmativ, limba engleză, forma scurta (Present simple,

5

affirmative/statement, long form, English version)

affirmative/statement, Romanian version)

affirmative/statement, short form, English version)

I am [ai æm] / [ai em]

(Eu) sunt (I = eu)

I’m [aim]

You are [ju: a: r ] / [iu ar]

(Tu) eşti (you = tu)

You’re [iur]

He is [hi: iz] / [hi iz]

(El) este (he = el)

He’s [hiz]

She is [i: iz] / [şii iz]

(Ea) este (she = ea)

She’s [şiz]

It is [ it iz] / [it iz]

(El/ea) este (it = el/ea când ne referim la obiecte, lucruri din natură sau bebeluşi)

It’s [iţ]

We are [wi: a: r ]/ [uii ar]

(Noi) suntem (we = noi)

We’re [uiăr]

You are [ju: a: r ] / [iu ar]

(Voi) sunteţi (you = tu, voi)

You’re [iur]

They are [ðei a: r ] / [zei ar]

Ei/ele sunt (they = ei/ele)

They’re [zeiăr]

b) Negativul (Negative)

Prezentul simplu, negativ, limba engleză, forma lungă (Present simple, negatives, long form, English version)

Prezentul simplu, negativ, limba română (Present simple, negatives, Romanian version)

Prezentul simplu, negativ, limba engleză, forma scurta (Present simple, negatives, short form, English version)

I am not

(Eu) nu sunt

I’m not

You are not

(Tu) nu eşti

You aren’t

He is not

(El) nu este

He isn’t

She is not

(Ea) nu este

She isn’t

It is not

(El/ea) (obiect) nu este

It isn’t

We are not

(Noi) nu suntem

We aren’t

You are not

(Voi) nu sunteţi

You aren’t

They aren’t

(Ei/ele) nu sunt

They aren’t

c) Interogativul (Interrogative/ “Yes/No” Questions)

Prezentul simplu, interogativ, limba engleză, (Present simple, “yes/no questions, English version)

Prezentul simplu, interogativ, limba română (Present simple, “yes/no questions”, Romanian version)

Am I… ?

Sunt (eu)…….?

Are you… ?

Eşti (tu)……?

Is he……?

Este (el)…….?

Is she…….?

Este (ea)…….?

Is it……….?

Este el/ea (obiecte)…… ?

Are we…… ?

Suntem (noi)…….?

Are you…….?

Sunteţi (voi)……?

Are they…….?

Sunt (ei)…….?

6

!!! ATENŢIE!!!

După cum observaţi, forma de interogativ prezent a verbului “to be”, se formează prin inversarea subiectului cu verbul. Avem deci, la afirmativ: I (subiect) + am (verb), pentru ca la interogativ să avem întâi “am” (verbul) şi apoi “I” (subiectul). Pentru a forma negativul, vom avea ordinea de la afirmativ, aşadar “I” (subiect) + “am” (verb), la care vom adăuga marca negaţiei, adică “not”. Deci “I am not”.

2. Timpul trecut (Past Tense Simple)

a) Afirmativul (Affirmative/ Statements)

Timpul trecut, forma de afirmativ, limba engleză (Past Tense Simple, affirmative/statments, English version)

Timpul trecut, forma de afirmativ, limba română (Past Tense Simple, affirmative/statments, Romanian version)

I was [ai woz]/[wəz] (forma slabă) / [ai uăz]

(Eu) am fost

You were [ju: wə: r ] / [iu: uăă r ]

(Tu) ai fost

He was [hi: wəz] / [hii uăz]

(El) a fost.

She was [i: wəz] / [şii uăz]

(Ea) a fost.

It was [it wəz]/ [it uăz]

(El/ea) (obiecte) a fost.

We were [wi: wə: r ] / [uii uăă r ]

(Noi) am fost.

You were [ju: wə: r ] / [iu: uăă r ]

(Voi) aţi fost.

They were [ðei wə: r ]/ [zei uăă r ]

(Ei/Ele) au fost.

b) Negativul (Negatives)

Timpul trecut, forma de negativ, forma lungă, limba engleză (Past Tense Simple, negatives, long form, English version)

Timpul trecut, forma de negativ, limba română (Past Tense Simple, negatives, Romanian version)

Timpul trecut, forma de negativ, forma scurtă, limba engleză (Past Tense Simple, negatives, short form, English version)

I was not

(Eu) nu am fost

I wasn’t

You were not

(Tu) nu ai fost

You weren’t

He was not

(El) nu a fost.

He wasn’t

She was not

(Ea) nu a fost.

She wasn’t.

It was not.

(El/ea) (obiecte) nu a fost.

It wasn’t.

We were not.

(Noi) nu am fost.

We weren’t.

You were not

(Voi) nu aţi fost.

You weren’t

They were not.

(Ei/ele) nu au fost.

They weren’t.

c) Interogativul (Interrogative/ “Yes/No” Questions)

Timpul trecut, interogativ, limba engleză, (Past tense simple, “yes/no questions,

Timpul trecut, interogativ, limba română (Past tense simple, “yes/no questions”,

7

English version)

Romanian version)

Was I?

Am fost (eu)?

Were you?

Ai fost (tu)?

Was he?

A fost (el)?

Was she?

A fost (ea)?

Was it?

A fost (el/ea) (obiect)?

Were we?

Am fost (noi)?

Were you?

Aţi fost (voi)?

Were they?

Au fost (ei/ele)?

!!! ATENŢIE!!!

După cum observaţi, forma de interogativ trecut a verbului “to be”, ca şi cea de interogativ prezent, se formează prin inversarea subiectului cu verbul. Avem deci, la afirmativ: I (subiect) + was (verb), pentru ca la interogativ să avem întâi “was” (verbul) şi apoi “I” (subiectul). Pentru a forma negativul, vom avea ordinea de la afirmativ, aşadar “I” (subiect) + “was” (verb), la care vom adăuga marca negaţiei, adică “not”. Deci “I was not”.

Când folosim verbul “to be”?

# Când vrem să exprimăm vârsta

Carlos is eight. (Carlos are opt ani) Anna is ten. (Anna are zece ani)

# Când vrem să exprimăm naţionalitatea

I’m English. (Sunt englez) She’s Romanian. (Ea este româncă)

# Când vrem să spunem care este meseria cuiva.

Jim is a teacher. (Jim este professor) Are you a student? (Eşti student?)

# Cu un adjectiv

You’re right. (Ai dreptate) I’m happy. (Sunt fericit)

# Cu “this/that” [ði:s]/ [ðæt], [ziis]/[zeat] (“acesta/acela”)

This is my book. (Aceasta este cartea mea) Is that your newspaper? (Este acela ziarul tău?)

8

# În întrebări

Is Tom here? (Este Tom aici?) Are they Spanish? (Sunt ei spanioli?) Is this your house? (Este aceasta casa ta?)

Are you ten? (Ai zece ani?) Is it easy? (E uşor?)

# Ca verb auxiliar, pentru construirea formelor de continuu. I am learning English at the moment. (În acest moment învăţ limba engleză)

Exerciţii: 1. Completaţi propoziţiile cu forma corectă de prezent a verbului “to be”:

1. I……… eight.

2. He……… ten.

3. You…………right.

4. ………I a student?

5. Jim……….a teacher.

6. ………

they

Chinese?

2. Completaţi propoziţiile cu forma corectă de trecut a verbului “to be”:

7. I……… eight.

8. He……… ten.

9. You…………right.

10. ………I a student?

11. Jim……….a teacher.

12. ………

they

Chinese?

b) Verbul “to do” [tu: du:]= a face

1. Prezentul simplu (Present Simple)

a) Afirmativ (Affirmative / Statements)

Prezentul simplu, afirmativ, limba engleză, (Present simple, affirmative/statement, English version)

Prezentul simplu, afirmativ, limba română (Present simple, affirmative/statement, Romanian version)

I do [ai du:]/ [ai duu]

(Eu) fac

You do [ju: du:] / [iuu duu]

(Tu) faci

He does [hi: dΛz] / [hii daz]

(El) face

She does [i: dΛz] / [şii daz]

(Ea) face

It does [it dΛz] / [it daz]

(El/ea) (obiecte) face

We do [wi: du:] / [uii duu]

(Noi) facem

You do [ju: du:] / [iuu duu]

(Voi) faceţi

They do [ðei du:] / [zei duu]

(Ei/ele) fac

9

!!! ATENŢIE!!!

Observaţi terminaţia în “s” la persoana a treia singular a formei de afirmativ, prezentul simplu, pentru verbul “to do” (“does”). O vom întâlni la toate verbele din limba engleză cu excepţia celor modale.

b) Negativul (Negatives)

Prezentul simplu, negativ, limba engleză, (Present simple, negative, English version)

Prezentul simplu, negativ, limba română (Present simple, negatives, Romanian version)

Prezentul simplu, negativ, limba engleză, forma scurtă (Present simple, negatives, short form, English version)

I do not (= auxiliary); I do not do

Eu nu …(auxiliar); Eu nu fac

I don’t (auxiliar, răspuns scurt); I don’t do

You do not; You do not do

(Tu) nu…

;

(Tu) nu faci

You don’t; you don’t do

He does not; He does not do

(El) nu….; (El) nu face

He doesn’t; he doesn’t do

She does not; She does not do

(Ea) nu….; (Ea) nu face

She doesn’t; She doesn’t do

It does not; It does not do

(El/ea) (obiecte) nu….; (El/ea) nu face

It doesn’t; it doesn’t do

We do not; We do not do

(Noi) nu….; (Noi) nu facem

We don’t; we don’t do

You do not; You do not do

(Voi) nu

;

(Voi) nu faceţi

You don’t; you don’t do

They don’t; They don’t do

(Ei/ele) nu…

;

(Ei/ele) nu

They don’t; they don’t do

 

fac.

!!! ATENŢIE!!!

Ca verb auxiliar, “to do” are ca formă de negativ, “I do not”, prescurtat “I don’t”, el ajutând de fapt la formarea negativului celuilalt verb de conjugat, de exemplu “I do not write”, sau “I don’t write”, “Eu nu scriu”. Ca verb de sine stătător, cu sensul de “a face”, el formează negativul cu el însuşi pe post de auxiliar, urmat de infinitivul scurt “do”: “I don’t do that”, “Eu nu fac asta”. După cum se observă în tabelul de mai sus, infinitivul scurt “do” este valabil pentru toate persoanele de singular şi de plural.

c)Interogativul (Interrogative, “Yes/No Questions) – ca auxiliar, îl vom însoţi de aceea de un verb de conjugat: “write [rait]” ( a scrie)

Prezentul simplu, interogativ, limba engleză, (Present simple, “yes/no questions, English version)

Prezentul simplu, interogativ, limba română (Present simple, “yes/no questions”, Romanian version)

Do I write?

Scriu (eu)?

Do you write?

Scrii (tu)?

Does he write?

Scrie (el)?

Does she write?

Scrie (ea)?

Does it write?

Scrie (el/ea) (obiecte)?

10

Do we write?

Scriem (noi)?

Do you write?

Scrieţi (voi)?

Do they write?

Scriu (ei/ele)?

!!! ATENŢIE !!!

Observaţi ordinea la interogativ: auxiliarul “do” + subiect “I” + verbul la infinitiv “write”. Vom întâlni această ordine la forma de interogativ prezent a tuturor verbelor limbii engleze cu excepţia celor modale şi a verbului “to be”, pe care l-am conjugat mai devreme. Observaţi, de asemenea, faptul că la persoana a treia singular, unde la afirmativ avem “he/she/it writes”, deci cu terminaţia “s”, la interogativ, vom folosi doar “s”-ul de la persoana a treia singular a verbului auxiliar “do”, deci “does”, iar verbul de conjugat, “write” în cazul de faţă, va rămâne tot la infinitivul scurt. Aşadar, avem “Does he/she/it write?” şi NU “Does he/she/it writes?”

2. Timpul trecut (Past Tense Simple)

În cazul verbului “to do”, avem o singură formă de trecut (past tense simple) pentru toate persoanele, şi anume “did”.

Afirmativ:

I/He/We/You/They did the shopping. (Eu/El/Noi/Voi/Ei/ am/au făcut cumpărăturile).

Negativ:

I/He/We/You/They did not do (didn’t do) the shopping. (Eu/El/Noi/Voi/Ei/ nu am/au făcut cumpărăturile).

Interogativ:

Did I/he/we/you/they do the shopping? (Am/au făcut eu/el/noi/voi/ei cumpărăturile?).

!!! ATENŢIE!!!

Observaţi şi în acest caz forma de infinitiv scurt a verbului de conjugat, în construcţiile “did not doşi “did I do”.

Când folosim verbul “to do”?

# Ca verb auxiliar (auxiliary verb):

- în întrebări:

- în negaţii:

Do you like tennis? (Iţi place tennisul?) What do you do in the evenings? (Ce faci seara?) I don’t like tennis. (Nu-mi place tennisul) I don’t do much in the evenings. (Nu fac prea multe seara) Don’t go. (Nu te duce).

- în emfaze (accentuarea unei părţi a propoziţiei):

11

Do sit down! (Stai jos, te rog!) I do love her. (Chiar o iubesc)

- în inversiune (verb înaintea subiectului):

At no time did he lose his self-control. (Nu si-a pierdut controlul nici un moment).

- elipsa (folosim un verb auxiliar în locul unui verb întreg):

You saw Allen, didn’t you? (L-ai văzut pe Allen, nu-i aşa?)

# Ca verb cu scop general

- activităţi nedefinite – “ceva” (something [sΛmθiŋ] / [samsin g ]), “nimic” (nothing [nΛθiŋ] / [nasin g ]), “orice” (anything [eniθiŋ] /[ enisin g ]):

Do something! (Fă ceva!)

- pentru “muncă” I do the shopping, you do the cooking. (Eu fac cumpărăturile, tu găteşte)

Exerciţii: 1. Completaţi propoziţiile cu forma corectă de prezent a verbului “to do”:

1.

2.

3.

4.

5.

you like tennis?

I

like

tennis.

she like tennis? read!

They

like

her!

2. Completaţi propoziţiile cu forma corectă de trecut a verbului “to do”:

6.

7.

8.

9.

you like tennis?

I

like

tennis.

she like tennis?

They

like

her!

c) Verbul “to have” [tu: hæv] = a avea

1. Prezentul simplu (Present simple)

a) Afirmativ (Affirmative / Statements)

Prezentul simplu, afirmativ, limba engleză, forma lungă (Present simple, affirmative/statement, long form, English version)

Prezentul simplu, afirmativ, limba română (Present simple, affirmative/statement, Romanian version)

Prezentul simplu, afirmativ, limba engleză, forma scurtă (Present simple, affirmative/statement, short form, English version)

I have [ai hæv] / [ai hev]

(Eu) am

I’ve [aiv]

You have [ju: hæv] / [iuu hev]

(Tu) ai

You’ve [iuv]

12

He has [hi: hæz]/ [hii hez]

(El) are

He’s [hiz]

She has [i: hæz] / [şii hez]

(Ea) are

She’s [şiz]

It has [it hæz] / [it hez]

(El/ea) (obiecte) are.

It’s [iţ]

We have [wi: hæv] / [uii hev]

(Noi) avem

We’ve [uiv]

You have [ju: hæv] / [iuu hev]

(Voi) aveţi

You’ve [iuv]

They have [ðei hæv]’/ [zei hev]

(Ei/ele) au

They’ve [zeiv]

!!! ATENŢIE!!!

Observaţi şi în cazul verbului “to have” terminaţia “s” de la persoana a treia singular, pentru forma de prezent simplu.

b) Negativul (Negatives)

Prezentul simplu, negativ, limba engleză, forma lungă (Present simple, negatives, long form, English version)

Prezentul simplu, negativ, limba română (Present simple, negatives, Romanian version)

Prezentul simplu, negativ, limba engleză, forma scurtă (Present simple, negatives, short form, English version)

I have not / I do not have

(Eu) nu am

I haven’t/ I don’t have

You have not / You do not have

(Tu) nu ai

You haven’t/ You don’t have

He has not/ He does not have

(El) nu are.

He hasn’t/ He doesn’t have

She has not/ She does not have

(Ea) nu are.

She hasn’t/ She doesn’t have

It has not/ It does not have

(El/Ea) (obiecte) nu are.

It hasn’t/ It doesn’t have

We have not / We do not have

(Noi) nu avem.

We haven’t/ We don’t have

You have not / You do not have

(Voi) nu aveţi.

You haven’t/ You don’t have

They have not / They do not have

(Ei/Ele) nu au.

They haven’t/ They don’t have

!!! ATENŢIE!!!

Verbul “to have” poate fi verb auxiliar, ajutând la formarea unor întrebări pentru formele de perfect, caz în care forma de negativ prezent este “I haven’t….”, fie ca răspuns scurt, fie ca urmat de verbul de conjugat, forma a treia: “I haven’t written” (Nu am scris). Ca verb de sine stătător, cu sensul de “a avea”, “to have” are ca formă de negativ “I don’t have”, deci îl utilizează ca verb auxiliar pe verbul “to do” despre care am vorbit mai devreme.

13

Aceleaşi observaţii sunt valabile şi pentru formele de interogativ prezent , pe care le vom vedea în tabelul de mai jos.

c) Interogativul (Interrogative, “Yes/No Questions”

Prezentul simplu, interogativ, limba engleză, (Present simple, “yes/no questions, English version)

Prezentul simplu, interogativ, limba română (Present simple, “yes/no questions”, Romanian version)

Have I…

?/

Do I have?

Am…

?

Am (eu)?

Have you…

?

/ Do you have?

Ai…

?

Ai (tu)?

Has he…

?

/ Does he have?

A…….? Are (el)?

Has she…

?

/ Does she have?

A…….? Are (ea)?

Has it…

?

/ Does it have?

A…….? Are (el/ea) (obiecte)?

Have we…

?/

Do we have?

Am……? Avem (noi)?

Have you…

?/

Do you have?

Aţi…

?

Aveţi (voi)?

Have they…

?/

Do they have?

Au…….? Au (ei/ele)?

2. Timpul trecut (Past Tense Simple)

În cazul verbului “to have” avem o singură formă pentru timpul trecut (past tense simple) şi anume “had”, pentru toate persoanele.

Afirmativ :

I/He/We/You/They had a car. (Eu/El/Noi/Voi/Ei/ am/au avut o maşină).

Negativ:

I/He/We/You/They didn’t have a car.

Interogativ:

(Eu/El/Noi/Voi/Ei/ nu am/au avut o maşină) Did I/he/we/you/they have a car? Am/au avut eu/el/noi/voi/ei/ o maşină?

!!! ATENŢIE!!!

Observaţi formarea negativului şi a interogativului verbului “to have” ca verb de sine stătător cu past tense-ul auxiliarului do, deci did, urmat de infinitivul scurt al verbului de conjugat “have”. Aşadar, avem didn’t have, şi did I have şi NU “didn’t had” şi “did I had”. Observaţi de asemenea că în limba engleză este obligatorie exprimarea/folosirea subiectului, “did I have”, pe când în limba română el poate fi omis, “Am avut (eu)?”

Când folosim verbul “to have”?

# Ca auxiliar 1. Pentru formele de perfect (perfect verb forms):

I have read the book. (Am citit/citii cartea) (present perfect – prezent perfect)

14

I had read the book. (Citisem cartea) (past perfect – mai mult ca perfectul)

I will have read the book by this time tomorrow. (Voi fi citit cartea până mâine pe vremea asta).(future perfect – viitorul perfect) I’d like to have read this book ten years ago. (Mi-aş dori să fi citit cartea asta acum zece ani) (perfect infinitive – infinitivul perfect) Having read the book before, he knew what to expect. (Citind/ Dat fiind că citise cartea înainte, ştia la ce să se aştepte).

2. Întrebări şi negaţii Have you read the book? (Ai citit/citişi cartea?)

I haven’t read the book. (Nu am citit/ nu citii cartea).

# Când vorbim despre posesie, relaţii şi alte situaţii/stări:

They have three newspapers. (Ei au trei ziare). Have you got any brothers or sisters? (Ai fraţi sau surori?) Do you often have headaches? (Ai des dureri de cap?)

# Când vorbim despre acţiuni şi experienţe:

I’m going to have a shower. (O să fac un duş) We’re having a meeting next month. (Vom avea o întrunire luna viitoare).

# Când vorbim despre obligaţii

I had to read yesterday. (Ieri a trebuit să citesc).

# Când vorbim despre cauzarea sau experimentarea unor acţiuni şi evenimente His son had everybody laughing. (Fiul său i-a făcut pe toţi să râdă)

I must have my shoes repaired. (Trebuie să-mi repar pantofii)

We had our car stolen last week. (Ni s-a furat maşina săptămâna

trecută)

Exerciţii:

1.

Completaţi următoarele propoziţii cu forma corectă de prezent a verbului “to

have”:

1.

I ………

a

book.

2.

He ……….a car.

you………a

picture?

3.

……

4.

She ……….not ……water.

5.

He………

a

newspaper.

15

2. Completaţi următoarele propoziţii cu forma corectă de trecut a verbului “to

have”:

6.

7. He ……….a car. 8. ……

9. She ……….not ……water.

10. He………

you………a picture?

I ………

a

book.

a

newspaper.

2. REGULI DE FORMARE (FORMATION RULES)- TIMPURILE (TENSES)

1. Prezentul simplu (Present simple) – obiceiuri, acţiuni generale

Afirmativ (Positive):

Negative:

Interogativ: (Questions):

I/You/We/They read He/She/It/ reads (to read [ri:d] / [riid] = a citi)

You don’t read Do you read

He doesn’t read Does he read….?

?

2. Prezentul continuu (Present continuous): - acţiuni care au loc la momentul vorbirii

Afirmativ (Positive):

I am reading. He/She/It is reading.

You/We/They are reading.

Negative:

I am not reading.

You aren’t reading.

Question:

She isn’t reading. Am I reading? Is she reading?

Are you reading?

3. Prezentul perfect (Present perfect): - acţiuni din trecutul apropiat, cu consecinţe

vizibile în prezent

Afirmativ (Positive):

Negative (Questions):

Interogativ:

I/You/We/they have written. (to write = a scrie)

They haven’t written. Have they written?

He/she/it has written.

He hasn’t written. Has he written?

4. Past (Trecut) Simple: acţiune desfăşurată în trecut, cu mărci ale trecutului, ca “ieri”, “anul trecut”, etc.

1. Regulat (Regular):

positive: I/You/He/She/It/We/They stopped. negative: You didn’t stop. interogative: Did you stop?

2. Neregulat (Irregular): positive: I/You/He/She/It/We/They wrote. (to write – wrote- written)

16

negative: You didn’t write. interogativ: Did you write?

5. Past (Trecut) continuu (Past Continuous): acţiune trecută ce se desfăşoară în timpul altei acţiuni trecute)

(Afirmative) Positive:

Negativ:

Interogativ:

I/He/She/It was writing. You weren’t writing. Were you writing?

You/We/They/ were writing. She wasn’t writing. Was she writing?

Exerciţiu: Treceţi verbele date la infinitiv la timpurile cerute în paranteză.

1. I …………

(to read – prezent simplu).

.(to go – prezent continuu)

(to write – prezentul perfect)

2. You……….

3. He ………….

4. We……………… (to watch TV – past tense simplu)

5. They…………

(to speak – past tense continuu)

3. VORBIREA INDIRECTĂ (REPORTED SPEECH)

Direct

I never eat vegetables’ (Nu mănânc niciodată legume)

I’m reading’. I’ll write to you soon.” ‘I’ve read it.’ ‘I took it.’ ‘I was reading.’

Reported

He said (that) he never ate vegetables. (El a spus că nu mănâncă niciodată legume)

She said (that) she was reading. He said (that) he would write to you soon. She said (that) she had read it. She said (that) she had taken it. She said (that) she had been reading.

Exerciţiu: Treceţi propoziţiile următoare la vorbirea indirectă:

1. ‘I’m writing’

2. ‘I’ll talk to you soon’

3. ‘I’ve seen it’

4. ‘I ate it’

5. ‘I was laughing’.

…………………….

…………………….

………………………

……………………

……………………….

17

4. DIATEZA PASIVA (PASSIVE VOICE)

Active He helps. (El ajută) He has helped. He helped. He will help.

Passive He is helped. (El este ajutat) He has been helped He was helped. He will be helped.

5. PRONUMELE (PRONOUNS)

# Pronume personale cu funcţie de subiect (Subject pronouns [sΛbd3ekt] [prounauns]/ [sabgect pronauns]:

I [ai] = eu

You [ju:] / [iuu] = tu He [hi:] / [hii] = el You [ju:] / [iuu] = voi

She [i:] / [şii] = ea It [it] = el/ea pentru obiecte sau elemente din natură We [wi: ] / [uii] = noi They [ðei] / [zei] = ei/ele

# Pronume personale cu funcţie de complement (Object [obd3ekt]/ [obgect] pronouns)

Me [mi: ] / [mii] = pe mine, mie You [ju:] / [iuu] = pe tine, ţie Him [him] = pe el, lui You [ju:] / [iuu] = pe voi, vouă

Her [hə r ] / [hă r ] = pe ea, ei It [it] = pe el/ea, lui/ei Us [Λs] / [as] = pe noi, nouă Them [ðem] /[zem] = pe ei/ele, lor

# Pronume posesive (Possessive pronouns):

Mine [main] = al meu Yours [jo: r z] / [io r z] = al tău His [hiz] = al lui Yours [jo: r z] / [io r z] = al vostru

# this şi that

Hers [hə r z] / [hă r z] = al ei its [its] / [iţ] = al lui/ei Ours [auə r z] / [auăr z ]= al nostrum Theirs [ðeəz] / [zeă r z] = al lor

Singular:

Plural

this [ði:s] / [ziis] = acesta These [ðiz] / [ziz] = acestea

# one, ones [wΛn] / [uan]

that [ðæt] / [ze-at] = acela those [ðous ] / [zous] = acelea

I like that one = Îmi place aceea.

I don’t like the blue ones= Nu-mi plac cele albastre.

18

Exerciţiu: Completaţi propoziţiile cu pronumele corespunzătoare:

1. ……

am

reading a book.

2. ………is writing his homework.

3. ………are going to the cinema.

4. ………is my house.

5. ………house is …… `

6. ARTICOLUL (THE ARTICLE)

# Articolul hotărât (the definite article) – the

# Articolul nehotărât (the indefinite article) – a – în faţa consoanelor - an - în faţa vocalelor

7. PLURALUL SUBSTANTIVELOR (PLURAL NOUNS)

În limba engleză pluralul substantivelor se formează prin adăugarea unui “s” la forma de singural, aşa cum vom vedea mai târziu. Mai jos vom vedea doar câteva exemple de substantive neregulate.

Man [mæn] / [me-an] – men [men] = bărbat Woman [wumən] / [umăn] – women [wimin] / [uimin] = femeie Child [taild] / [ciaild] – children [tildrən] = copil Tooth [tu:θ] / [tuus] – teeth [ti:θ] / [tiis] = dinte Mouse [maus] – mice [mais] = şoarece Foot [fut] – feet [fi:t] / [fiit] = picior (de la gleznă în jos)

8. ORDINEA ADJECTIVELOR (ORDER OF ADJECTIVES)

În limba engleză adjectivul se aşază înaintea substantivului:

A beautiful girl. O fată frumoasă.

Beautiful [bju:təful] / [biutăful] = frumos Girl [gə r l] / [gă r l] = fată

Când avem două sau mai multe adjective (poziţia 1 – cel mai departe de substantiv)

Poziţia:

1. Unul sau mai multe din următoarele tipuri de adjective:

19

1a Opinie: beautiful 1b Mărime: large [la r d3] / [la r gi] = lung 1c Vârstă: old [ould] = bătrân 1d Formă: round [raund] = rotund 1e Temperatură: cold [kould]/ [could] = rece

Poziţia:

2. Culori: green [gri:n] / [griin] (verde), blue [blu:] / [bluu] (albastru)

3.

Materialul (din ce este făcut): wooden [wudən] / [uudăn] = din lemn;

plastic

4. Scop (pentru ce este): a running shoe [ə rΛniŋ ∫u:] / [ ă ranin g şuu] = un pantof pentru alergat

 

5.

Substantivul

 

1c

3

4

5

 

An old,

leather,

(din

football

boot (bocanc)

 

piele)

1c

2

3

4

5

Some

new

orange

lycra,

cycling

shorts

(nou),

(portocaliu),

1a

2

3

5

 

A beautiful,

green,

silk (mătase)

shirt

 

20

CAPITOLUL 3 (CHAPTER THREE)

VOCABULAR (VOCABULARY)

Obiective specifice: Prin capitolul de faţă studentul începător va deprinde competenţa de

a se prezenta corect în limba engleză, ca şi aceea de a utiliza corect cuvinte din cele mai frecvente şi uzuale ale limbii engleze, precum şi cuvinte specifice jurnalismului.

Subcapitolele: 1. Vocabular general – nivel elementar 2. Vocabular specific de presă

VOCABULAR GENERAL – NIVEL ELEMENTAR (GENERAL VOCABULARY – ELEMENTARY LEVEL)

# Prezentarea (Introducing ourselves)

Hello, my name is Tom. = Bună, numele meu este Tom. hello [hel’ou] = bună name [neim] = nume What is your name? = Care este numele tău? what [wot] /[uo-at] = ce, care Who are you? = Cine eşti tu? who [hu:] / [huu] = cine

I am from Romania = Eu sunt din România. from [from] = din Where are you from? = De unde eşti tu? where [weə r ] / [ ueă r ] = (de) unde

I live in Bucharest = Locuiesc în Bucureşti. to live [tu: liv] / [tuu liv] = a trăi, a locui Where do you live? = Unde locuieşti tu?

I am a journalist. = Sunt jurnalist. journalist [d3ə r nəlist] / [giă r nălist] = ziarist

I am working for Adevărul. = Acum lucrez pentru (ziarul) Adevărul. to work [tu: wə r k] / [tuu uă r c] = a lucra, a munci What is your job? = Care este meseria ta? (slujba ta acum) job [d3ob] / [giob] = ocupaţia, slujba, etc. What do you do (for a living)? = Ce faci/lucrezi (ca sa-ti castigi existenţa)? for [fo r ] = pentru living [liviŋ] / [livin g ] = existenţă, trai, mod de viaţă

21

I am 24 (years old) = Am 24 de ani. year [jiə r ] / [iiă r ] = an old [ould] = bătrân How old are you? = Ce vârstă ai? Câţi ani ai? What is your age = Ce vârstă ai? age [eid3] / [eigi] = vârstă

# Cum salutăm şi cum răspundem la salut (Greeting and replying to greetings)

Good morning! = Bună dimineaţa! good [gud] = bun, bine morning [mo r niŋ] / [mo r nin g ] = dimineaţa

Good afternoon! = Bună ziua (la prânz spre după-amiază) afternoon [aftə r nu:n] / [aftă r nuun] = după-amiază

Good evening! = Bună seara! evening [i:vniŋ]/ [iivnin g ] = seara

Good night! = Noapte bună! night [nait] = noapte

Salut formal (Formal greeting) How do you do? = Bună ziua! Vă salut!; Sărut mâna!; Îmi pare bine! Încântat de cunoştinţă!

How do you do? how [hau] = cum

Salut neoficial/ informal (Informal greeting) Hello, how are you? = Bună, ce mai faci? (Cum mai eşti?) Fine, thanks. And you? = Bine, mulţumesc. Şi (Dar) tu? fine [fain] = bine, bun, frumos, plăcut, minunat to thank [tu: θæŋk]/ [tuu senc] = a mulţumi thanks [θæŋks]/ [sencs] = mulţumesc - varianta scurtă (= mersi) and [end] = şi

Întrebări despre sănătate (Asking and replying about health) How are you? = Ce mai faci? I’m all right, thanks = Sunt bine, mulţumesc. Not so good = Nu chiar atât de bine. all right [o:l rait] / [ool rait] = în regulă so [sou] = atât de

How do you feel? = Cum te simţi?

22

I feel fine/ great/ awful = Ma simt bine/ minunat/ groaznic. to feel [fi:l ]/ [fiil] = a (se) simţi great [greit] = minunat awful [o:ful] / [ooful] = groaznic

Să spunem “La revedere” (Saying goodbye) Goodbye [gud bai] = la revedere Bye! [bai] = Pa Bye for now = Pa, pe curând. now [nau] = acum See you tomorrow = Pe mâine to see [tu: si:] / [tuu sii] = a vedea tomorrow [təmorou] / [tămorou] = mâine

See you soon! = Pa, pe curând. soon [su:n] / [suun] = curând See you! = Pa (ne vedem)

# Cum ne cerem scuze (Apologizing, Making excuses)

I’m (very) sorry. – Îmi pare (foarte) rău. Îmi cer scuze. sorry [sori]= scuzaţi, întristat, mâhnit very [veri] = foarte Sorry, it was my fault. = Scuzaţi, a fost vina mea. fault [fo:lt] / [foolt] = vină Excuse me = Mă scuzaţi (când vrem să trecem de cineva care stă în drum; la începutul întrebărilor adresate persoanelor necunoscute) to excuse [ tu: iks’kju:s] / [tuu icschiuus] = a (se) scuza I’m sorry I’m late. = Îmi cer scuze că am întârziat. to be late [tu: bi: leit] / [tuu bii leit] = a întârzia

Never mind = Nu contează. Nu are nimic. Lasă. never [nevə r ] / [nevă r ] = nu, niciodată mind [maind] = minte, suflet, raţiune, importanţă. That’s all right = E în regulă. Don’t worry = Nu-ţi fă probleme. Nu te îngrijora. to worry [tu: wΛri] / [tuu uari] = a se îngrijora

# Cum aprobăm sau dezaprobăm (Agreeing and disagreeing)

I agree = Sunt de acord. to agree [tu: əgri:] / [tuu ăgrii] = a fi de accord. That’s right = Aşa este. Corect.

I like this film. So do I. = Îmi place acest film. Şi mie. to like [tu: laik] / [tuu laic] = a(-i) plăcea

23

I

don’t like this film. Neither do I. = Nu-mi place acest film. Nici mie. neither [naiðə r ] / [naiză r ] = nici (unul – din doi)

I don’t agree. = Nu sunt de acord.

I don’t think so = Nu cred asta. Nu cred că este aşa. Nu prea cred to think [tu: θiŋk] / [tuu sinc] = a crede

# Cum cerem informaţii (Asking for information)

Do you know the time? (informal) = Ştii cât e ceasul? (neoficial, informal) to know [tu: nou]/ [tuu nou] = a şti the time [ðə taim] / [ză taim] = timpul, ora Excuse me, could you tell me the time? = Fiţi amabil, aţi putea să-mi spuneţi cât este ceasul? (formal, oficial) could [kud] /[cud] = forma de condiţional a verbului “can” = a putea to tell [tu: tel] / [tuu tel] = a spune

What does this mean, please? = Ce înseamnă asta, vă rog? to mean [tu: mi:n] / [tuu miin] = a însemna please [pli:z] / [pliiz] = a ruga

How do you say (…

)

in English? = Cum spui (se spune) (…) în engleză?

to say [ tu: sei] / [tuu sei] = a spune

# Cum cerem şi cum dăm sfaturi? (Asking and giving advice)

What do you think I should do? = Ce crezi că ar trebui să fac? should [ud]/ [şud] = forma de condiţional prezent a lui “shall”, cu sensul de “ar trebui” What would you do? = Tu ce ai face? would [wud] / [uud] = forma de condiţional prezent a lui “will”, cu sensul “ai” (ai face)

I think you should (go

)

= Cred că ar trebui să (te duci….)

to go [tu: gou] / [tuu gă-ou] = a merge, a se duce

If I were you, I would (go if [if]= dacă

Why don’t you (go…

)

= Dacă aş fi în locul tău, aş (merge….)

?

)?

= Ce-ar fi s