Sunteți pe pagina 1din 4

Alphabet and Pronunciation - Alfabetul şi Pronunţie

The Alphabet And The Phonetic Symbols - Alfabetul Şi Simbolurile Fonetice

ALFABETUL ENGLEZ (the alphabet) conţine 26 de litere, dintre care 5 vocale (a, e, i, o, u),
2 semivocale (w, y) şi 19 consoane.
Literele alfabetului, luate singure, se citesc/pronunţă în felul următor:
a [ei] g [dʒi] n [en] u [ju:]
b [bi:] h [eitʃ] o [ou] v [vi:]
c [si:] i [ai] p [pi] w [dʌblju:]
d [di:] j [dʒei] q [kju:] x [eks]
e [i:] k [kei] r [a:] y [uai]
f [ef] l [el] s [es] z [zed], [zi:]
m [em] t [ti:]

În limba engleză, cuvintele se pronunţă diferit de cum se scriu. Consoanele se pronunţă


toate aproape ca în romaneşte, dar vocalele se pronunţă foarte diferit, după cum puteţi
vedea în exemplele pentru fiecare vocală de mai jos:
Sunetele din limba engleză sunt reunite în ceea ce se numeşte ALFABETUL
FONETIC.
Spre deosebire de limba română, în limba engleză cuvintele nu se scriu aşa cum se
pronunţă. Există în engleză cuvinte care se scriu diferit şi se pronunţă la fel (de exemplu
right=drept şi write=scrie se citesc la fel). Există şi cuvinte care se scriu la fel şi se pronunţă
diferit (de exemplu record=înregistra dar record=record sportiv). În schimb, folosind
alfabetul fonetic, cuvintele se citesc aşa cum se scriu.
Alfabetul fonetic englez conţine sunetele specifice acestei limbi. Cum dicţionarele
conţin totdeauna şi fonetic transcrierea cuvintelor pe lângă scrierea din alfabetul clasic,
cunoscând alfabetul fonetic putem înţelege cum trebuie pronunţat orice cuvânt.
Alfabetul fonetic este un sistem de notare a SUNETELOR NU A LITERELOR, deci un
sistem de marcare în scris a felului în care se pronunţă cuvintele. Mai jos aveţi simbolurile
fonetice ale limbii engleze, cu scurte explicaţii.
Observaţie: unele dintre aceste simboluri pot diferi puţin de cele prezentate aici din
cauza faptului ca multe publicaţii in limba engleză au propria manieră de a nota aceste
sunete. Totuşi diferenţele grafice sunt minore şi permit o acomodare rapidă.

ɑ - a simplu, ca în cuvântul românesc am


ɑ: – a lung, ca în ask ɑːsk sau ca în cuvântul românesc mare
ʌ - a scurt, ca în but sau ca în cuvântul românesc țap
æ – ea: cat, man, manner, sau ca în cuvântul românesc teamă
e – e simplu ca în bed, sau ca în cuvântul românesc set
eə – eă, ca în bear
ɪ: – i lung ca în lizard, sau ca în cuvântul românesc bilă
ɪ – i scurt, ca în sit, sau ca în cuvântul românesc tip
ɔ - sau ɒ o simplu, ca în lot lɒt sau ca în cuvântul românesc lot
ɔ: – sau ɒ o lung, ca în fork, sau ca în cuvântul românesc port
u - sau ʊ u simplu, ca în book sau ca în cuvântul românesc nuc
u: – sau ʊ: u lung. ca în mood sau ca în cuvântul românesc tunet
ə – sau ɜ ă simplu, ca în father sau ca în cuvântul românesc sufăr
ə: – sau ɜ: ă lung ca în burn sau ca în cuvântul românesc rangă
g – gh+e sau i (ghe, ghi) ca în get, give sau ca în cuvintele româneşti ghete, Ghiță
dʒ – g+e sau i (ge, gi) ca în George, jingle, judge sau ca in cuvintele româneşti George, Gică
tʃ – c+e sau t (ce,ci) ca chalk, chimney sau ca în cuvintele româneşti ciornă, cerc
ʃ – ş ca în she, sure, sau ca în cuvintele româneşti şi, şură
ʒ – j ca în pleasure, usual sau ca în cuvintul românesc jar
ŋ – ng ca în hang, young, bring sau ca în cuvântul românesc lung
j – i uşor şuierat, ca în unity, university sau ca în cuvântul românesc iubire
w – u ca în we, were, wing sau ca în cuvântul românesc uitare
ə – î scurt ca în conversation sau ca în cuvântul românesc spân
θ – s pronunțat cu vârful limbii între dinți, ca în thank, think
ð – z pronunțat cu vârful limbii între dinți ca în breathe, loathe, bathe

SAU: De ce ne trebuie simbolurile fonetice? Simbolurile fonetice ne trebuie pentru a înţelege


mai bine cum se pronunţă un cuvânt atunci când îl vedem în dicţionar.
a) Vocalele (the vowels):
Sunetul în limba engleză (the Exemplu de cuvânt în limba engleză
sound in English) (Example of English Words)
[i:] See [si:] (= a vedea)
[I] His [hIz] (= al lui)
[i] Twenty [‘twenti] (=20)
[e] Ten [ten] (= 10)
[æ] Stamp [stæmp] (= timbru)
[a:] Father [‘fa:ðə] (B.E* ) / [‘fa:ðə r ] (A.E) (= tata)
[o] Hot [hot] (= fierbinte)
[o:] Morning [‘mo:niŋ] (B.E ) / [‘mor niŋ] (A.E) (= dimineaţa)
[u] Football [‘futbo:l] (= fotbal)
[u:] You [ju:] (= tu)
[Λ] Sun [sΛn] (= soare)
[ə: ] sau [3:] Learn [lə:n] (B.E) / [ lə r n](A.E)sau [l3:n] (= a învăţa)
[ə] Letter [‘letə] (B.E} / [letə r ] (A.E) (= literă, scrisoare)

b) Diftongii (două vocale împreună) – Diphthongs (two vowels together)


Sunetul în limba engleză Exemplu de cuvânt în limba engleză
(the sound in English) (Example of English Words)
[ei] Name [neim] (= nume)
[əu] No [nəu] (=nu)
[ai] My [mai] ( = al meu)
[au] How [hau] (= cum)
[oi] Boy [boi] (= băiat)
[iə] Hear [hiə] (B.E.) / [hiə r ] (A.E) (= a auzi)
[eə] Where [weə] (B.E) / [weə r ] (= unde)
[uə] Tour [tuə] (B.E) / [tuə r ] (A.E) (= tur)
c) Consoanele (the consonants)
Sunetul în limba engleză Exemplu de cuvânt în limba engleză
(the sound in English) (Example of English Words)
[p] Pen [pen] (= stilou)
[b] Big [big] (= mare)
[t] Tea [ti:] (= ceai)
[d] Do [du:] (= a face)
[k] Cat [kæt] (=pisica)
[g] Go [gəu] (= a merge)
[f] Four [fo:] (B.E)/ [fo:r ] (A.E) (= 4)
[v] Very [‘veri] (= foarte)
[s] Son [sΛn] (= fecior, copil)
[z] Zoo [zu:] (= gradina zoologică)
[l] Live [liv] (= a trăi, a locui)
[m] My [mai] (= al meu)
[n] Near [niə] (B.E) / [niə r ] (A. E) (= lângă)
[h] Happy [‘hæpi] (= fericit)
[r] Red [red] (= roşu)
[j] Yes [jes] (= da)
[w] Want [want] (= a vrea)
[θ] Thanks [θæŋks] (= mulţumesc)
[ð] The [ðə] (= articolul hotărât]
[∫] She [∫i:] (= ea)
[3] Television [‘telivi3n] (= televiziune)
[t∫] Child [t∫aild](= copil)
[d3] German [d3ə:mən] (B.E) / [d3ə r mən] (A.E)
[ŋ] English [‘iŋgli∫] (= Englez(ă))
* - B. E, A. E = British English (engleza britanică), American English (engleza americană)

Exerciţii / Exercises:
1. Scrieţi fonetic, în limba engleză, următoarele cuvinte:
Boy =………. Paper = ………. Newspaper = ………
Girl = ………. Journalism = ……….. Journalist = …………
2. Spell your name and surname (ortografiaţi şi citiţi prenumele şi numele dumneavoastră, literă cu literă,
conform pronunţiei alfabetului englezesc).

3. Spell the following words (Citiţi următoarele cuvinte, conform pronunţiei alfabetului englezesc): what,
engineer, foreigner, afternoon, intelligent, teacher, to study, training, nationality, name, surname,
cassette recorder.

Alfabetul limbii engleze este setul de caractere folosit pentru scrierea limbii engleze actuale. În mare
măsură aceste caractere sunt aceleași cu cele din alfabetul latin, diferența constând în adăugarea în
secolul al XVI-lea a literelor U și J care nu existau în limba latină. Folosirea alfabetului latin pentru
scrierea limbii engleze a început în secolul al VII-lea după ce în secolul al V-lea pentru același scop
fusese folosită o variantă a caracterelor rune din vechile limbi scandinave și baltice.Tabelul de mai jos
cuprinde cele 26 de caractere ale alfabetului actual, împreună cu numele lor în engleză și cu pronunția
în alfabetul fonetic internațional (AFI).

Literă Nume AFI


A a /eɪ/
B bee /biː/
C cee /siː/
D dee /diː/
E e /iː/
F ef, eff /ɛf/
G gee /ʤiː/
H aitch, haitch /eɪʧ/, /heɪʧ/
I i /aɪ/
J jay /ʤeɪ/
K kay /keɪ/
L el /ɛl/
M em /ɛm/
N en /ɛn/
O o /əʊ/, /oʊ/
P pee /piː/
Q cue /kjuː/
R ar /ɑː/, /ɑɹ/
S ess, es /ɛs/
T tee /tiː/
U u /juː/
V vee /viː/
W double-u /dʌbəl juː/
X ex /ɛks/
Y wy, wye /waɪ/
Z zed, zee /zɛd/, /ziː/ (a doua variantă doar în engleza americană)