P. 1
Crucea Rosie .Manual de PRIM AJUTOR

Crucea Rosie .Manual de PRIM AJUTOR

4.67

|Views: 16,563|Likes:
Published by dani_el008

More info:

Published by: dani_el008 on Jul 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2015

pdf

text

original

Sections

ddee

SSOOCCIIEETTAATTEEAA NNAA IIOONNAALLĂĂ DDEE CCRRUUCCEE RROOŞŞIIEE DDIINN RROOMMÂÂNNIIAA

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

2

CUPRINS
Glosar

pag.

Capitolul 1: Principii generale de acordare a primului ajutor premedical
1.1 Cum s
ă facem fa ă unei situa ii de urgen ă

pag.

1.2 Planul pentru o situa ie de urgen ă

pag.

1.3 Lan ul care salvează vie i

pag.

Capitolul 2: Starea de inconştien ă

pag.

Capitolul 3: Resuscitarea cardiopulmonară
3.1 Resuscitarea cardiopulmonară la adult

pag.

3.2 Resuscitarea cardiopulmonară la copil

pag.

3.3 Corpi străini în căile aeriene superioare

pag.

Capitolul 4: Plăgi
4.1 Generalit
ă i

pag.

4.2 Plăgile cauzate de muşcături

pag.

4.3 Plăgile cu corpi străini

pag.

4.4 Plăgile cu hemoragie

pag.

4.5 Amputa iile

pag.

Capitolul 5: Fracturile

pag.

Capitolul 6: Temperaturile extreme
6.1 Arsurile

pag.

6.2 Insola ia

pag.

6.3 Electrocutarea

pag.

6.4 Degerăturile şi hipotermia

pag.

Capitolul 7: Alte situa ii care necesită prim ajutor
7.1 Coma diabetic
ă

pag.

7.2 Atacul de inimă

pag.

7.3 Atacul cerebral

pag.

7.4 Convulsiile

pag.

7.5 Intoxica ii

pag.

Capitolul 8: Primul ajutor psihologic

pag.

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

3

Glosar

Trecător

O persoană care este martora întâmplătoare a unei situa ii de urgen ă. Persoana
poate să nu fie instruită pentru acordarea primul ajutor, dar să fie dispusă să asiste victima,
persoana care acordă primul ajutor şi/sau un membru al unui serviciu de urgen ă.

Victimă

O persoană aflată în primejdie şi care necesită şi/sau solicită asisten ă.

Comunitate

Un grup de oameni care se află/trăieşte/lucrează într-un context specific.

Context

Toate elementele şi factorii care constituie cadrul în care apare situa ia de urgen ă.

Aceste elemente includ:

capacită ile comunită ii şi a membrilor ei individuali de a preveni, a fi pregăti i
pentru, a răspunde la şi a se recupera în urma situa iilor de urgen ă,

• regulile şi reglementările referitoare la îngrijire,

• organizarea serviciilor de sănătate şi salvare (servicii de urgen ă, centre de îngrijire,

etc.),

obiceiuri, cultură şi credin e (de ex. religie, practici locale tradi ionale),

• circumstan e locale (izolare, dezastru, conflict armat, etc.).

Pericol

Situa ie sau condi ie care are poten ialul de a afecta în mod negativ via a sau
sănătatea persoanelor prezente la locul accidentului şi/sau aflate în apropierea acestuia, pe
termen scurt, mediu sau lung.

Dispecerat

O structură dedicată primirii apelurilor de urgen ă de la comunită ile dintr-o arie
geografică specifică şi mobilizării şi controlului resursei corespunzătoare şi relevante de
îngrijire a sănătă ii, ca răspuns la aceste apeluri.
Un dispecerat poate îndeplini diferite func ii:

• recep ionarea şi gestionarea permanentă a apelurilor de urgen ă, stabilind prioritatea

acestora,

• îndrumarea, când este posibil, în asigurarea asisten ei a celor care fac apelul,

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

4

• definirea şi asigurarea unei corelări cât mai bune a necesită ilor de urgen ă cu

capacită ile/ disponibilită ile de răspuns,

• coordonarea angajamentului serviciilor de urgen ă,

• determinarea modalită ii de transport şi a centrului de îngrijire cel mai potrivit

pentru starea victimei,

• pregătirea preluării victimei la centrul respectiv.

Primejdie

O stare fizică şi/sau psihologică acut perturbată, care poate duce la deteriorarea
vie ii, sănătă ii sau bunăstării unei persoane.

Serviciu de urgen ă

O organiza ie sau un grup cu un sistem sau o re ea de resurse şi personal având
responsabilitatea specifică de a se pregăti pentru şi de a răspunde la situa iile de urgen ă.
Membrii ei sunt califica i pentru a interveni direct la un incident sau să preia gestionarea
unei victime care a fost asistată ini ial la locul accidentului de un trecător şi/sau o persoană
care acordă prim ajutor. Această responsabilitate este stabilită legal de către autorită ile
locale şi acceptată/recunoscută de către comunitate şi victime.
Un membru al unei astfel de organiza ii ar putea fi:

• o persoană care acordă prim ajutor voluntar (de ex. de la o Societate de Cruce Roşie

sau Semilună Roşie),

• o persoană care acordă prim ajutor profesional sau un salvator profesionist,

un membru al corpului paramedical (de ex. un tehnician de ambulan ă),

• din personalul de urgen ă (de ex. personalul unită ilor de îngrijire intensivă),

• un membru al corpului de asisten ă medicală,

• un membru al corpului medical.

Asisten a oferită de un serviciu de urgen ă poate fi sub formă de:

• serviciu de instruire/educare în prevenirea, pregătirea pentru şi răspunsul la situa iile

de urgen ă,

• participarea directă la locul accidentului pentru controlul riscului, salvare şi/sau

asigurarea îngrijirii de urgen ă,

• sfaturi şi îndrumare verbală sau scrisă pentru o victimă, un trecător sau o persoană

care acordă prim ajutor la locul accidentului,

• asigurarea transportului victimei,

• îngrijire într-un centru de sănătate capabil să preia o victimă.

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

5

Situa ie de urgen ă

Un eveniment care creează o primejdie, afectând un individ sau o comunitate, şi
necesită o ac iune imediată. Această schimbare poate afecta sau poate fi sim ită de către
persoanele implicate. De asemenea poate fi evaluată primar de către un trecător şi/sau o
persoană care acordă prim ajutor.

Prim ajutor

Prevenirea, pregătirea pentru şi oferirea unui răspuns ini ial la situa iile de urgen ă
din domeniul sănătă ii. Dacă situa ia de urgen ă a apărut, răspunsul ini ial urmăreşte
diminuarea impactului acesteia până când condi ia victimei este stabilizată, remediată sau
ajutorul profesional devine disponibil. Aceasta include o dimensiune de suport psihologic.
Primul ajutor formează obiectul unui program sau a unei instruiri certificate,
pregătite şi efectuate de o asocia ie locală sau o organiza ie, cum ar fi Societatea de Cruce
Roşie sau Semilună Roşie, sub supravegherea autorită ilor publice.

Persoană care acordă prim ajutor
O persoană care este instruită şi certificată în primul ajutor şi care poate folosi acele
cunoştin e teoretice şi practice pentru a proteja şi salva vie i, ca şi pentru mobilizarea şi
asistarea comunită ii în prevenirea, pregătirea pentru şi răspunsul la situa iile de urgen ă.

Rană

Deteriorare accidentală sau inten ionată a corpului, rezultată din expunerea la
energie termică, mecanică, electrică, radioactivă sau chimică, sau datorată absen ei unor
elemente esen iale, cum ar fi căldura sau oxigenul.

Protejare

Măsurile luate pentru a preveni riscurile expunerii într-o situa ie de urgen ă
(semnalizarea locului unui accident rutier, controlul riscului expunerii la sânge şi alte
fluide corporale, etc.).

Suport psihologic

Asisten ă acordată persoanelor aflate într-o situa ie de criză emo ională, indiferent
dacă aceasta este urmare a unei accidentări fizice, a unei boli sau a stresului. Asisten a
urmăreşte reasigurarea victimei şi ob inerea cooperării/colaborării acesteia la măsurile ce
urmează a fi luate de către un trecător, o persoană care acordă prim ajutor şi/sau serviciul
de urgen ă.

Acest fel de ajutor, în contextul unei situa ii de urgen ă, vizează situa ia imediată,
iar scopul său este de a reasigura/linişti sau de a oferi maximul de confort posibil

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

6

persoanelor care necesită un ajutor mai specializat, până când li se poate acorda o îngrijire
mai completă sau pot fi recuperate complet.
Constă în principal dintr-o atitudine în elegătoare şi sensibilă şi gesturi şi cuvinte
încurajatoare. Unora le poate veni natural când sunt puşi în fa a cuiva aflat într-o situa ie
de criză, dar al ii au nevoie de informa ii şi instruire pentru a se sim i confortabil în
executarea unei astfel de sarcini.

Siguran ă

O situa ie în care pericolele pentru via a sau sănătatea victimei, persoane care
acordă prim ajutor sau a trecătorilor sunt minimizate, controlate sau absente. Ar trebui să
se facă totul pentru a minimiza pericolul ca o condi ie preliminară pentru administrarea
corespunzătoare a măsurilor de salvare a vie ii şi/sau a îngrijirii de urgen ă.

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

7

PPrriinncciippiiii ggeenneerraallee ddee aaccoorrddaarree aa
pprriimmuulluuii aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

11..11 CCuumm ssăă ffaacceemm ffaa ăă uunneeii ssiittuuaa iiii ddee uurrggeenn ăă
11..22 PPllaannuull ppeennttrruu oo ssiittuuaa iiee ddee uurrggeenn ăă
11..33 LLaann uull ccaarree ssaallvveeaazzăă vviiee ii

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

8

11..11 CCuumm ssăă ffaacceemm ffaa ăă uunneeii ssiittuuaa iiii ddee uurrggeenn ăă

A. PĂSTRA I-VĂ CALMUL.

• Păstrându-vă calmul în timp ce ajuta i victima, o ve i ajuta pe aceasta să fie calmă
şi să coopereze.
• Dacă victima devine neliniştită, starea sa se poate agrava.

B. PLANIFICA I RAPID CE TREBUIE SĂ FACE I

• Învă a i procedurile de bază şi repeta i-le periodic pentru a putea face fa ă oricând
este necesar.

C. TRIMITE I DUPĂ AJUTOR PROFESIONIST

• Sosirea rapidă a ajutorului poate salva o via ă. Re ine i şi folosi i numărul de
urgen ă 112 şi cum să comunica i la telefon.
• Cine telefonează? (numele, numărul de telefon, adresa)
• Ce s-a întâmplat? (accident auto, explozie, incendiu)
• Unde?
• Câte victime?

D. ÎNCURAJA I VICTIMA

• Anun a i victima că personalul calificat este pe drum şi încerca i să o face i să se
simtă cât mai bine cu putin ă.
• Arătându-i că vă pasă, inspira i încredere.

11..22 PPllaannuull ppeennttrruu oo ssiittuuaa iiee ddee uurrggeenn ăă

Planul pentru o situa ie de urgen ă constă din 5 paşi:
1. Siguran ă
2. Răspuns
3. Căi aeriene
4. Respira ie
5.
Circula ie

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

9

Aceşti paşi sunt esen iali pentru to i cei care sunt implica i în primul ajutor
premedical.

A. ASIGURAREA LOCULUI ACCIDENTULUI

Odată ce are loc o urgen ă, trebuie să vă asigura i că locul accidentului este sigur

pentru toată lumea.

Persoanele pe care trebuie să le ave i în vedere sunt:

dumneavoastră
privitorii
victima/ele

Asigura i-vă timp pentru a face o evaluare primară a locului accidentului şi
identifica i obiectele care pot fi periculoase.

Pericolele pot consta în:
substan e chimice
electricitate
apă curgătoare
foc, fum, gaz
materiale inflamabile
traficul rutier
materiale metalice ascu ite
suprafe e alunecoase
structuri instabile

Nu interveni i în situa iile periculoase. Lăsa i personalul de urgen ă, care este
instruit, pregătit, şi are echipament adecvat fiecărei situa ii, să intervină.
Punându-vă via a în pericol pute i determina o creştere a numărului de victime, aşa
că aştepta i să sosească echipele specializate.

În unele situa ii pute i înlătura pericolele sau pute i scoate victima/ele din zona

periculoasă.

Exemple: - cură area zonei de cioburile provenite de la un accident auto,
- oprirea electricită ii de la panoul de curent,
- scoaterea cheilor din contact.

Ca o regulă generală, trebuie să evita i să muta i o victimă, cu excep ia cazurilor în
care zona poate deveni periculoasă pentru aceasta.

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

10

Mutarea unei victime, în special a unei victime inconştiente, este foarte dificilă şi ar
trebui lăsată în grija personalului calificat.

B. RĂSPUNSUL

Verifica i dacă victima răspunde la stimuli, scutura i-o de umeri şi întreba i-o: “Eşti
în regulă?”, “Ce s-a întâmplat?”
Aceasta este cunoscută ca tehnica “Priveşte, Atinge, Simte”.

Există 3 nivele de conştien ă:
conştientă – victima răspunde şi ştie unde se află sau ce s-a întâmplat
confuză – victima este ame ită, nu ştie unde este sau ce s-a întâmplat
inconştientă – victima nu răspunde

Dacă victima este conştientă, lăsa i-o în pozi ia în care a i găsit-o (presupunând că

nu este în pericol).

• verifica i starea victimei, striga i după ajutor sau duce i-vă după ajutor dacă
este cazul
• observa i şi reevalua i semnele vitale regulat
• acorda i primul ajutor dacă este cazul

Dacă victima este confuză sau inconştientă:

• striga i după ajutor
• verifica i dacă respiră

PRIVEŞTE

(uita i-vă)

AAAASCULTĂ

(vorbi i asculta i)

SSSSIMTE

(atinge i)

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

11

C. RESPIRA IA

Privi i, Asculta i şi Sim i i dacă respiră, nu pentru mai mult de 10 secunde
Privi i să observa i dacă toracele se ridică
Asculta i sunetul respira iei
Sim i i respira ia victimei pe obrazul dumneavoastră

Dacă respiră normal:

întoarce i-o în pozi ie laterală stabilă
verifica i starea victimei şi merge i după ajutor dacă este necesar
trimite i pe cineva după ajutor sau să cheme ambulan a dacă există alte

persoane în preajmă
observa i şi reevalua i semnele vitale regulat

D. CĂILE AERIENE

Eliberarea căilor aeriene este esen ială pentru ca victima să respire normal.
Verifica i dacă acestea sunt ‘deschise şi libere’.
plasa i-vă mâna pe fruntea victimei şi trage i cu blânde e capul pe spate
ridica i bărbia victimei pentru a deschide căile aeriene
trage i cu blânde e de maxilarul victimei pentru a deschide gura

Încerca i să evita i lăsarea prea mult pe spate a capului victimei!

Corpi străini în căile aeriene:

îndepărta i corpii străini vizibili din gura victimei
îndepărta i din ii rup i sau desprinşi

E. CIRCULA IA SÂNGELUI

Verificarea pulsului este o manevră foarte dificilă, de aceea se recomandă să se
urmărească alte semne ale circula iei sângelui ca, de exemplu, culoarea pielii sau căldura
extremită ilor.

Dacă circula ia sângelui este prezentă:

observa i şi reevalua i semnele vitale regulat

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

12

Măsuri de
siguran ă

11..33 LLaann uull ccaarree ssaallvveeaazzăă vviiee ii

Dacă sunte i printre primii care ajunge i la
locul unui accident, trebuie să observa i care este
situa ia în ansamblu. Privi i în jur pentru a verifica
dacă locul este sigur.

Un prim pas important înainte de a acorda
primul ajutor este să vă asigura i că nu vă supune i
unui pericol vital. Privi i în jur şi controla i dacă
locul este sigur!

Măsuri de
siguran ă

Alarmă

Prim
ajutor

Ambulan ă

Spital

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

13

Alarma

111122

DA I ALARMA – CHEMA I AMBULAN A !

Chema i ambulan a cât de repede pute i şi vă permite situa ia. Dacă sunte i mai
multe persoane care ajută, cineva poate să dea alarma imediat ce a i identificat
victima/victimele si situa ia de urgen ă în care aceasta/acestea se află.

ALARMA DATĂ RAPID ÎNSEAMNĂ AJUTOR RAPID

Chemarea rapidă a ambulan ei şi începerea rapidă a manevrelor de resuscitare
cardiopulmonară pot fi asemănate primelor inele ale unui lan . Fără ele ajutorul mai
avansat care urmează în lan poate de multe ori să rămână fără efect, pentru că vine prea
târziu.

RESUSCITAREA CARDIOPULMONARĂ
ASIGURATĂ RAPID CREŞTE ŞANSELE DE
SUPRAVIE
UIRE

Începerea rapidă a resuscitării cardiopulmonare
creşte şansele de supravie uire de 2-3 ori în compara ie cu
acele cazuri în care nu se face nimic până la sosirea
ambulan ei. De aceea este important ca manevrele de resuscitare să fie cunoscute de cât
mai mul i oameni.

Atunci când da i telefon pentru a chema
ambulan a, răspunde un operator de dispecerat.
Tot ce ave i de făcut este să spune i ce s-a
întâmplat. Operatorul vă va pune apoi întrebările
necesare pentru a afla de ce fel de ajutor este
nevoie. Răspunde i clar şi concis. Atunci când
este mare aglomera ie pe linia telefonică, poate
dura ceva timp până răspunde dispeceratul. Nu
renun a i. Reveni i cu un apel până răspunde!

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

14

Primul
ajutor

Primele minute după un accident sunt de multe ori hotărâtoare
pentru supravie uirea victimei şi pentru limitarea urmărilor
accidentului. Dacă, direct la locul accidentului, se acordă corect
primul ajutor, se previne agravarea situa iei şi cresc şansele ca
tratamentul medical care va urma, să reuşească.

PRIMELE MINUTE SUNT CRITICE

Poate să dureze cinci minute sau o oră până când soseşte ambulan a. În aşteptarea
ambulan ei, ac iunile tale de prim ajutor sunt importante.

Accident

4 minute

Alarmă

8 minute

Ambulan ă

20 minute

Spital

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

15

Victima este în stare de inconştien ă dar respiră normal

• Toate victimele în stare de inconştien ă, care respiră normal

trebuie să fie aşezate într-o pozi ie laterală, stabilă.

PRIMUL AJUTOR:

Victima nu respiră

• Deschide i căile de acces ale aerului. Apleca i capul spre

spate, ridica i gâtul.

• Îndepărta i din gură corpii străini vizibili. Dacă victima

continuă să nu respire, începe i respira ia artificială (metoda
gură la gură). Continua i cu această manevră până când
victima respiră normal, singură sau până când cineva calificat
îşi asumă responsabilitatea tratamentului.

Inima se opreşte (fără puls)

• Începe i compresiile toracice şi respira ia artificială.

Victima sângerează

• Opri i sângerarea prin

presarea cu degetele
asupra bandajului pe rană.

• Ridica i partea corpului

care sângerează.

• Aplica i

un

bandaj

compresiv.

• Culca i victima

Supravegherea

• Victima nu trebuie să stea nesupravegheată. Dacă

este posibil, fiecare victimă trebuie să beneficieze
de supraveghere. Este important să existe un
comportament calm şi prietenos din partea
persoanei care acordă prim ajutor.

• Victimele inconştiente, trebuie să fie aşezate

într-o pozi ie laterală stabilă.

Victima prezintă întreruperea circula iei sângelui

• Pielea este palidă şi rece; pulsul este accelerat; victima este confuză şi însetată.

• Aşeza i victima culcată cu picioarele ridicate (cea fără conştien ă trebuie să fie

aşezată într-o pozi ie laterală stabilă).

• Men ine i temperatura corpului victimei, înveli i-o.

• Transporta i victima imediat la spital sau medic.

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

16

Ambulan ă

Spital

Transportul victimelor cu ambulan a.

Spital.

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

17

Starea de inconştien ă

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

18

În caz de inconştien ă, persoana nu reac ionează la atingere sau la adresare. Este
important să re inem că există multe cauze de pierdere a cunoştin ei, de exemplu lezarea
craniului, otrăvire, consum excesiv de alcool, etc.
Leşinul este considerat ca o pierdere a cunoştin ei pentru scurt timp. O persoană
leşinată se trezeşte de obicei rapid dacă este întinsă cu capul în acelaşi plan ca şi corpul.

Când găsi i o persoană care pare lipsită de via ă este important să cerceta i ce s-a
întâmplat, pentru a putea acorda ajutor în modul cel mai eficient. Un prim pas important
înainte de a acorda ajutor este să vă asigura i că nu vă supune i pe dumneavoastră unui
pericol vital. Privi i în jur şi controla i dacă locul este sigur!

NU VĂ RISCA I NICIODATĂ PROPRIA VIA Ă! PROTEJA I-VĂ!

CONTROLA I STAREA DE CONŞTIEN Ă. PRIVI I, ASCULTA I,

SIM I I

Dacă este posibil, lăsa i persoana în pozi ia în
care o găsi i. Scutura i-o uşor de umeri şi întreba i:
„Cum te sim i?”, „Ce s-a întâmplat?”.
Dacă victima nu răspunde sau nu
reac ionează, este un semn de inconştien ă.

PRIVEŞTE - Vede i dacă şi cum reac ionează

victima!

ASCULTĂ - Asculta i dacă victima răspunde.
SIMTE - Sim i i dacă victima reac ionează
atunci când o scutura i uşor!

Dacă victima reac ionează la atingere sau
adresare, nu şi-a pierdut cunoştin a. Rămâne i cu
el/ea. Starea se poate înrăută i.
Aşeza i persoana în pozi ia "laterală stabilă".
Îndepărta i-i ochelarii, dacă are.
Descheia i hainele prea strâmte şi ave i grijă ca nici un obiect să nu-i provoace
vătămări prin apăsare.
Chema i ambulan a!

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

19

Pozi ia laterală stabilă

Pasul 1: Aşeza i-vă în genunchi lateral de
victimă şi asigura i-vă că ambele picioare sunt drepte.

Pasul 2: Aşeza i-i bra ul de lângă
dumneavoastră, îndoit în unghi drept fa ă de corp,
cu palma în sus şi cu cotul îndoit.
Aşeza i celălalt bra al victimei în unghi drept
peste piept, cu mâna pe obrazul victimei.

Pasul 3: Apuca i cu o mână de umărul
de partea opusă a victimei, iar cu cealaltă mână de
genunchiul opus.

Pasul 4: Rula i victima pe o parte, către dumneavoastră. Îndoi i-i genunchiul de
deasupra în unghi aproape drept. Aşeza i-i mâna de deasupra sub obraz.

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

20

Pasul 5: Dacă este posibil, rămâne i lângă persoana fără cunoştin ă. Ruga i pe
altcineva să cheme ambulan a. Încerca i să împiedica i pierderea căldurii corpului, de
exemplu, prin învelirea corpului cu o pătură sau cu o haină.

DA I ALARMA! CHEMA I AMBULAN A! NU ABANDONA I VICTIMA!
STAREA SE POATE ÎNRĂUTĂ I!

DACĂ PERSOANA FĂRĂ CUNOŞTIN Ă ESTE ÎNTINSĂ PE BURTĂ:
Atunci când o persoană fără cunoştin ă este întinsă pe burtă, riscul de sufocare este
mic. Cu mici ajustări, prin a-i trage capul pe spate, pute i să-i elibera i căile respiratorii.

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

21

Resuscitarea cardiopulmonară

3.1 Resuscitarea cardiopulmonară la adult
3.2 Resuscitarea cardiopulmonară la copil
3.3 Corpi străini în căile aeriene superioare

CCrruucceeaa RRooşşiiee RRoommâânnăă
MMaannuuaall ddee pprriimm aajjuuttoorr pprreemmeeddiiccaall

22

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->