Sunteți pe pagina 1din 25

Structur Curs :

I. Fonetic i morfosintax
1. 05.08-Alfabetul german. Diftongii. Consoanele. 2. 12.08-Accentul. Intonaia. Ordinea cuvintelor n propoziie.

II. Pri de vorbire: Verbul


3. 19.08-Verbele haben, sein, werden. Verbele knnen, drfen, mssen, wollen, sollen, mgen. Verbe reflexive. Verbe cu particul separabil. 4. 26.08-Indicativul (prezent,imperfect,perfect,viitor). Imperativul. Infinitivul. Pasivul.

III. Pri de vorbire: Substantivul


5. 02.09-Determinarea genului unui substantiv. Pronume relativ. Articol nehotrt. 6. 09.09-Substantive compuse. Substantive cu prefix si sufix. Declinarea substantivelor.

IV. Pri de vorbire : Pronumele


7. 16.09-Pronumele personal. Pronumele reflexiv. Pronumele reciproc. Pronumele posesiv. 8. 23.09-Pronumele demonstrativ. Pronumele interogativ. Pronumele nehotrt. Pronumele de politee.

V. Pri de vorbire : Adjectivul. Numeralul. Prepoziiile.


9. 30.09-Adjectivul: Declinarea adjectivelor i comparaia adjectivelor. Numeralul: ordinal, fracionar, adverbial, distributiv, de repetiie, multiplicativ. 10. 07.10-Prepoziii: n Acuzativ, n Dativ,n Genitiv, n Dativ+Acuzativ.

I. Fonetic i morfosintax

Alfabetul german.Diftongii.Consoanele
Pronunia cuvintelor se regsete n paranteze drepte [].Cuvintele care nu sunt urmate de aceste paranteze, se pronun exact cum sunt scrise.Vocalele ce se pronun lung sunt urmate de dou puncte, de ex: e lung [e:], i lung [i:], o lung [o:] sau a lung [a:].
ALFABETUL GERMAN

Das Deutsche Alphabet

A a (a) B b (be) C c (e) D d (de) E e (e) F f (ef) G g (ghe) H h (ha) I i (i)

J J (iot) K k (ca) L 1 (el) M m (em) N n (en) 0 o (o) P p (pe) Q q (cu) R r (er) Vocale cu Umlaut

Ss * Tt Uu Vv

(es) (es et) (te) (u) (fau)

W w (ve) Xx Yy Zz (ics) (iepsilon) (et)

(e)

(o lung)

(iu)

* Litera (es et) exist numai ca liter mic. Poi face referire la aceast liter spunnd es zett sau scharfes S.

VOCALELE (die Vokale die Selbstlaute) VOCALELE: a, e, i, o, u

Vocale cu Umlaut: , ,

In limba german,vocalele se pronun fie mai lung, fie mai scurt dect n limba romn. IMPRIREA VOCALELOR 1.Dup durat (cantitate) : -vocale lungi -vocale scurte 2.Dup gradul de deschidere a buzelor (la pronun ie): -vocale nchise -vocale deschise
In general : Vocalele lungi sunt nchise. Vocalele scurte sunt deschise.

Vocala initial a unui cuvnt sau a unei silabe nu se leag n vorbire de sunetul precedent (consoan sau vocal): Wo/ist/er? (Unde/este/el?);
Vocalele [a:] a lung (posterior) [a] a scurt (anterior) [e] e scurt se pronun ca e din limba romn [e:] e lung [] e deschis se noteaz n scris prin litera [i] i scurt [i:] i lung nepronunarea lui h produce lungirea vocalei [o] o scurt are corespondent similar n limba romn Exemplu [Pronunia] Bahn Gast kennen zehn [ba:n] = drum,cale [gast] = oaspete [chenn] = a cunoate [e:n] = zece

Mdchen [methin] = feti links Ihnen [lincs = la stnga

[i:nn] = dumneavoastr

Hotel

[Hotel]

[o:] o deschis lung [:] se pronun ca un o lung, ns sunetul se formeaz n cavitatea bucal

oben schn

[o:bn] = deasupra [o:n] = frumos

[] aceeai vocal este scurt cnd se afl la nceputul cuvntului [u] u scurt din limba romn [u:] u lung [:] german este un sunet care nu exist n limba romn. Se pronun cu buzele rotunjite ca pentru u, dar se articuleaz n gt i nu n cavitatea bucal. [] varianta scurt a lui

rtlich und gut

[ortlih]= local [unt] = i [gu:t] = bine

drben

[dru:bn] = dincolo

Bro

[biuro:] = birou

CANTITATEA VOCALELOR Vocale lungi : a. Inaintea unei consoane simple(de obicei) i la sfrsitul cuvntului,n silab accentuat: haben [habn] = a avea geben [ghebn] = a da wir [vir] = noi vor [for] = nainte gut [gut] = bine ja [ia] = da wo [vo] = unde zu [u] = la Excepii (se pronun scurt ! ) : am, an, das, was [vas], es, des, bis, im, in, vom [fom], von [fon], zum [um]. Numai fiind neaccentuate : es, der, dem, den. b. Inaintea unui h ortografic (nepronunat) : Bahnhof [ba:nhof] = gar, Lehrer [le:rr] = profesor

sehen [ze:n] = a vedea gehen [ge:n] = a merge ihm [i:m] = lui, i ihr [i:r] = ei, i Sohn [zo:n] = fiu Bhne [biu:ne] = scen c. i urmat de e ortografic(nepronunat): sie [zi:] = ea, ei/ele vier [fi:r] = patru vierte [fi:rte] = a patra, al patrulea lieb [li:b] = drag, scump, amabil Excepii: ie pronunat i scurt : die(articol) vielleicht [fi:laiht] = poate,eventual vierzehn [fi:re:n] = paisprezece vierzig [ fi:rih] = patruzeci Viertel [fi:rtl] = sfert d. Vocalele duble : Saal [za:l] = sal,salon See [ze:] = mare, ocean Moor [mo:r] = mlatin ( Vocalele i i u, precum i vocalele cu Umlaut nu se dubleaz niciodat ! ) e. Inaintea lui : gren [griu:sn] = a saluta Fu [fus] = picior

Vocale scurte : a. In general,dac urmeaz dou sau mai multe consoane diferite : hast = grab bald [balt] = curnd fertig [fertih] = gata rechts [rehts] = la dreapta sind [zint] = a fi dort = acolo Wort [vort] = cuvnt und [unt] = i rund [runt] = rotund Excepii (se pronun lung ! ) : Mdchen [me:thin] = feti Stdte [te:te] = ora Februar [fe:bruar] = februarie Erdgescho [e:rdgheeos] = parter werden [ve:rdn] = a deveni, a se face erste [e:rste] = primul, prima grte [greo:ste] = mai mare b. Intotdeauna naintea unei consoane duble : Halle = hal, magazie Bett = pat besser [besr] = mai bun, mai bine bitte = te rog kommen [comn] = a veni Mutter [mutr] = mam

c. Intotdeauna nainte de ck ( e ka) : Decke [deche] = ptur Ecke [eche] = col, unghi Rock [roc] = rochie, fust Socke [zoche] = oset

d. Intotdeauna nainte de tz ( te et) : jetzt [iet] = acum setzen [zen] = a aeza, a pune sitzen [zin] = a sta, a se aeza

e. i neaccentuat urmat de e slab (derivat din limba latin): Familie [famili:]

CALITATEA VOCALELOR

[e] 1.Inchis lung : Erde = pmnt Erst = numai, abia wer [ver] = cine wem [vem] = cui wen [ven] = pe cine -scurt : es, der, dem, den 2.Deschis lung : Mdchen [medhin], Stdte [tete], Vter [fe:tr] = tat, Sekretr [secrete:r] = secretar

Sunetul [e] deschis lung se red intotdeauna prin ; sunetul [e] deschis scurt se red prin e sau .

[i]

1.Inchis lung: wir [vir] = noi Musik [muzi:c] = muzic Republik [republi:c] = republic Mathematik [mathemati:c] = matematic wie [vi:] = cum vier [fi:r] = patru viel [fi:l] = mult - scurt: die(articol) vielleicht [filaiht] = poate, eventual 2.Deschis scurt: ich [ih] = eu bin, bist, ist, sind [zind] = a fi (conjugat) bis = pn la Hilfe = ajutor vierzehn [fire:n] = paisprezece

vierzig [firih] = patruzeci Viertel [firtl] = sfert

[o]

1.Inchis- lung: wo [vo:] = unde so [zo:] = aa gro [gro:s] = mare schon [o:n] = deja froh [fro:] = vesel, voios Sohn [zo:n] = fiu vor [fo:r] = naintea, n faa Montag [mo:ntag] = Luni 2.Deschis- scurt: von [fon], vom [fom] = de la, din dort = acolo oft = des noch [noh] = nc Sonne [zone] = soare Genosse [ghenose] = coleg, tovar kommen [comn] = a veni, a ajunge

[] 1.Inchis- lung: Hfe [heo:fe] = curi schn [eo:n] = frumos hren [heo:rn] = a auzi, a asculta Shne [zo:ne] = fii Hrer [heo:rr] = receptor, auditor 2.Deschis- scurt: Drfer [deorfr] = stean knnen [cheonn] = a ti, a cunoate mchte [meote] = a dori Wrter [veortr] = vocabular de cuvinte

[u]

1.Inchis- lung: du [du:] = tu zu [u:] = la Buch [bu:h] = carte nur [nu:r] = numai Blume [blu:me] = floare Fu [fu:s] = picior

Gru [gru:s] = salut 2.Deschis- scurt: und [unt] = i Stunde [tunde] = or, ceas durch [durhi] = prin, printre rund [runt] = rotund

[]

1.Inchis- lung: Schler [u:lr] = elev Bcher [beu:r] = cri ber [(e)u:br] = deasupra, pe gren [gru:sn] = a saluta fhren [fu:rn] = a conduce, a cluzi 2.Deschis- scurt: Mtter [mutr] = mam Fller [f(e)ulr] = stilou

DIFTONGII

(Die Diphthonge Die Zwielaute)

1. au = se pronun ,,au'' spre ,,ao''. Ex. : Haus = cas auch [aoh] ( ca n romn ,,flaut') = i, de asemenea 2. u = se pronun - ,,oi''. Ex. : uern [oisrn] = a arta, a exprima Frulein [froilein] = domnioar 3. ei = se pronun - ,,ai''-ca n : ,,tu ai ''. Ex. : leise [laize] = uor, ncet mein [main] = al meu/ a mea klein [clain] = mic 4. ai = ,,ai''- a scurt urmat de e nchis, foarte scurt. Ex.: Mai = luna mai 5. eu = se pronun ,,oi'' ca n ,,ploi'' . Ex.: heute [hoite] = azi Deutsch [doici] = german neu [noi] = nou

CONSOANELE (die Konsonanten die Mitlaute) - b, d, g : la sfritul cuvntului i naintea unei consoane surde se pronun p, t,k: schreib [raip] = a scrie (conjugat) sind [zint] = a fi (conjugat) seid [zait] = a fi (conjugat) und [unt] = i Tag [ta:c] = zi liegt [li:ct] = situat/ culcat

- ch : se pronun ca n ah dac este precedat de a, o, u, au: lachen [lahn] = a rde macht [maht] = a face (conjugat) noch [no:h] = nc, mai Buch [buh] = carte auch [auh] = de asemenea

- ch : se pronun ca n Mihnea dac este precedat de , u, eu, ei, i, , , o consoan i n sufixul chen : lcheln [lehiln] = a zmbi, a surde leicht [laiht] = uor, facil euch [oih] = vou, pe voi, v ich [ih] = eu Bcher [beu:hir] = cri welcher [velhir] = care? ce? durch [durhi] = prin, printre Mdchen [methin] = feti

- chs : se pronun cs: sechs [zecs] = ase

- ig : final sau naintea unei consoane se pronun ich : zwanzig [vanih] = douzeci fertig [fertih] = gata richtig [rihtih] = corect - g + e/i : se pronun ca g n gar,gur: gern [ghern] = bucuros, cu plcere

geben [ghebn] = a da gibt [ghibt] = a da (conjugat) - h : la nceputul cuvantului i n cuvintele compuse n a cror compunere intr un cuvnt cu h iniial se pronun ca n ham : haben [habn] = a avea hundert [hundrt] = sut wohin [vohin] = unde, ncotro - h : ntre vocale, precum i ntre vocal i consoan este un semn ortografic (h ortografic) care nu se pronun , dar arat lungimea vocalei precedente: Lehrer [le:rr] = profesor sehen [ze:n] = a vedea gehen [ge:n] = a merge, a se duce stehen [te:n] = a sta, a fi plasat fahren [fa:rn] = a merge cu maina - j (iot) : se pronun ca i n iarb : ja [ia] = da Jahr [ia:r] = an jetzt [iet] = acum In cuvintele de origine negerman, se pronun ca j n jurnal : Journalist - k : se pronun c : kalt [calt] = rece Kind [chint] = copil Park [parc] = parc - ck (e ca) : se scrie n loc de kk ; vocala precedent este ntotdeauna scurt : Ecke [eche] = col stecken [tecn] = a bga, a nfinge

- p, t, k : se rostesc n general aspirat, auzindu-se dup ele un uor h : Peter [phe:tr] = Petre Tor [tho:r] = poart/ nebun kein [kain] = nici un, nici o - ph : se pronun f : Physik [fizi:c] = fizic - s : nainte de vocal i intre vocale se pronun z : sechs [zecs] = ase sieben [zi:bn] = apte sagen [zagn] = a spune sehen [ze:n] = a vedea - s : final sau nainte de consoan surd se pronun surd ( ca n cas, mas) : das = articol was [vas] = ce aus = pe des = articol Haus = casa bist, ist = a fi (conjugat) r : se pronun foarte voalat i uneori nici nu se distinge acustic

- v : n cuvintele germane i n cele asimilate se pronun f: vier [fi:r] = patru Vater [fatr] = tat viel [fi:l] = mult

von [fon] = de, de la vor [for] = naintea, n faa In cuvintele de origine negerman , v se pronun ca n limba romn : November [novembr] = noiembrie Universitt [universite:t] = universitate - w : se pronun ca v : was = ce zwanzig = douzeci - z : se pronun ca :

zwei = doi zehn = zece dreizehn = treizeci zwanzig = douzeci zhlen = a numra, a socoti

Consoanele duble se pronun ca i cum ar fi simple, rostul lor este de a marca scurtimea vocalei premergtoare.

ex : statt [tat] = n locul, n loc de Bett [bet] = pat Bitte [bite] = rugminte Butter [butr] = unt Litera c apare n cuvintele germane numai mpreun cu k, marcnd faptul c vocala premergtoare se pronun scurt.

ex : Sack [zac] = sac Deck [dec] = punte Bock [boc] = berbec, ap Litera h precedat de o vocal nu se pronun, funcia ei fiind aceea de a semnala c este vorba de o vocal lung

ex : Bahn [ba:n] = drum/ cale ferat sehr [ze:r] = foarte, tare Huhn [hu:n] = gin

La nceputul cuvintelor de origine strin grupul ch se pronun [k] ex : Chor [cor] = cor Charakter [caracter] = caracter

Litera e n terminaiile el, -em, -en se pronun ca un romnesc, atunci cnd vorbim foarte clar. Cnd vorbim repede, acest se omite, ceea ce duce la vocalizarea sunetelor [l], [m], [n], [r] ex: Mittel [mitl] = mijloc fragen [fragn] = a ntreba

Foarte muli vorbitori pronun terminaia er ca un fel de romnesc, schind doar un r foarte scurt ex: Mutter [mutr] = mam Kinder [chindr] = copii

PARTICULARITATI FONETICE

( Phonetische Merkmale)

u se pronun [oi] ei se pronun [ai] ein [ain] = un, o nein [nain] = nu wei [vais] = alb

ie se pronun lung [i] ch se pronun ca n ah romnesc, dac este precedat de a,o, u ,au: Buch [buh] = carte machen [mahn] = a face

Sau ca ih n cuvantul odihn dac este precedat de e, i, ,, consoan, precum i n silaba chen : rechnen [rehnn] = a numra, a socoti ich [ih] = eu Mdchen [medhin] = feti

sch se pronun [] : schn [eo:n] = frumos

eu se pronun [oi] chs se pronun [ks] : sechs [zecs] = ase ig final se citete [ih] : zwanzig [vanih] = douzeci

sp se pronun [p] ca n pag la nceputul unui cuvnt sau al unui element component dintr-un cuvnt compus : Spitzel [pil] = spion, agent

st se pronun ca n cuvntul tergar : Bleistift [blaitift] = creion stimmt [timt] = a fi de acord, a se potrivi

( es zet, scharfes es) i ss se pronun [s] surd : heit [haist] = a (se) numi (conjugat) wei [vais] = alb Klasse [clase] = clas

Ss se scrie numai dup o vocal scurt, dac urmeaz o vocal.Dup vocal lung, dup diftong, inainte de consoan i la sfritul cuvntului se scrie n loc de ss : Genosse [ghenose] = camarad lassen [lasn] = a lsa mssen [miu:sn] = a trebui Strae [trase] = strad fleiig [flaisih] = harnic it [i:st] = a mnca (conjugat)

tz (te et) : se scrie dupa vocale scurte n loc de zz : Platz [pla] = loc sitzen [zin] = a sta jetzt [iet] = acum

DIE WOCHE

(Sptmna)

ein Tag = o zi ein Woche [ ain vohe] = o sptmn Die Woche hat sieben Tage : Montag , Dienstag, Mittwoch, Donnerstag , Freitag , Samstag und Sonntag. [ Di vohe hat zi:bn taghe: Montag, Di:nstag, Mitvoh, Donrstag , Fraitag, Zamstag unt Zontag] Sptmna are 7 zile : luni, mari, miercuri, joi, vineri, smbt i duminic.
Heute Morgen bermorgen

- Was ist heute? [vas ist hoite]/ Ce este azi? - Heute ist Mittwoch. [hoite ist mitvoh]/ Azi este miercuri. - Was ist morgen? [vas ist morgn]/ Ce este mine? - Morgen ist Donnerstag. [morgn ist donrstag ]/ Mine este joi. - Was ist bermorgen?[vas ist u:brmorgn ]/ Ce este poimine? - bermorgen ist Freitag. [u:brmorgn ist fraitag]/ Poimine este vineri. Kommen die Kinder alle sieben Tage in die Schule?[comn di chindr ale zi:bn taghe in di ule]/ Merg copiii toate cele 7 zile la coal?

Nein, am Samstag und am Sonntag bleiben sie zu Hause.[Nain, am zamstag unt am zontag blaibn zi: u hauze]/ Nu, smbata i duminica ei rmn acas.

Am Samstag und am Sonntag haben die Schler frei. [Am zamstag unt am zontag habn di iu:lr frai] /Sambta i duminica elevii au liber.

Aber am Montag, am Dienstag , am Mittwoch und am Donnerstag lernen sie fleiig. [abr am Montag, am di:nstag, am mitvoh unt am donrstag lernn zi flaisih] / Dar luni, mari, miercuri i joi ei nva srguincios.

Gabi geht nach Hause. [Gabi ghe:t nah hauze] Gabi merge acas.

Gabi ist zu Hause. [Gabi ist u hauze] Gabi este acas

DIE 12 MONATE (Cele 12 luni)

1.Januar [ ianuar] 2.Februar [februar] 3.Mrz [me:r] 4.April [april] 5. Mai [mai] 6. Juni [iuni]

7.Juli [iuli] 8.August [august] 9.September [zeptembr] 10.Oktober [octobr] 11.November [novembr] 12.Dezember [deembr]

DIE JAHRESZEITEN [di iarsaitn]

(Anotimpurile)

Frhling [fru:ling]/ Primavara Sommer [zomr]/ Vara Herbst [herbst]/ Toamna Winter [vintr]/ Iarna

1.Zum Frhling gehren die Monate Mrz, April und Mai.[ um friu:ling geheo:rn di monate me:r, apri:l unt mai] /Primverii i aparin lunile martie,aprilie i mai. 2.Die Sommermonate heien Juni, Juli und August.[di zomrmonate haisn iuni, iuli unt august]/ Lunile de var se numesc iunie,iulie i august.

3. Die Monate September, Oktober und November sind die Herbstmonate.[di monate zeptembr, octobr unt novembr zint di herbstmonate]/ Lunile septembrie,octombrie i noiembrie sunt lunile toamnei.

4.Zum Winter gehren die Monate Dezember, Januar und Februar.[um vintr geheo:rn di monate deembr,ianuar unt februar]/ Iernii i aparin lunile decembrie,ianuarie i februarie.

S-ar putea să vă placă și