Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

INGINERIA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE


Departamentul: TMS
Master Aproun!are: In"#ner#a s# Mana"ementul Pro$eselor !e Su!are s# Control
Metode moderne de inspectie si control
Controlul cu lichide penetrante
In!rumator Masteran!
conf.dr.ing. V. Popovici ing.
Burcea Lucian

IMPSC
1
Controlul nedistructiv cu lichide penetrante
Controlul cu lichide penetrante $onst% &n apl#$area pe supraa'a supus%
$ontrolulu# a unu# l#$(#! $u )une $al#t%'# !e penetrare &n !#s$ont#nu#t%'#le super#$#ale *#
e+#!en'#erea a$estora pr#n $ontrast $u a,utorul unu# !e+elopant -#"ura ./0 Penetrarea
&n !#s$ont#nu#t%'#le $ele ma# #ne 1 por#2 #sur# *0a0 1 se pro!u$e !ator#t% enomenulu#
!e $ap#lar#tate0 De+eloparea penetrantulu# are lo$ !ator#t% ee$tulu# !e a)sor)'#e a
!e+elopantulu#0
Figura. 2 Principiul controlului cu lichide penetrante:
a03 $ur%'#rea suprae'e#4 )03 apl#$area penetrantulu# *# #n#ltrarea #n !#s$ont#nu#tate4
$0 1 &n!ep%rtarea e5$esulu# !e penetrant4 !0 1 apl#$area !e+elopantulu# *# a!sor)'#a
penetrantulu#4
Controlul $u l#$(#!e penetrante pune &n e+#!en'% &n e5$lus#+#tate !#s$on3
t#nu#t%'#le !es$(#se la supraa'%2 $um sunt: por##2 #sur#le2 suprapuner#le2 l#psa !e
p%trun!ere &n"ust !es$(#s% la supraa'%2 $rest%tur#le mar"#nale2 e5ol#er#le !#n
mater#alul !e )a6%2 $raterele0 Rele+ante pentru $ontrolul $u l#$(#!e penetrante sunt
ma# ales por## s#n"ular# *# #sur#le2 #e ele term#$e2 #e !e o)oseal%2 $are &n ma,or#tatea
$a6ur#lor sunt !##$#l !e$elate la $ontrolul +#6ual0 Suprae'ele poroase sau 6onele $u
!ens#tate r#!#$at% !e por# sau oarte ru"oase2 nu pot # $ontrolate e#$#ent !ator#t%
!##$ult%'#lor !e #nterpretare a #n!#$a'##lor rele+ate0 In pr#n$#p#u p#esele se supun
$ontrolulu# &na#ntea apl#$%r## tratamentelor term#$e sau a prelu$r%r#lor pr#n a*$(#ere
2
&ntru$7t2 ma# ales $ele !#n urm%2 pot mas$a sau $(#ar &n$(#!e !#s$ont#nu#t%'#le ma#
#ne0
Pr#n$#palele meto!e !e $ontrol $u l#$(#!e penetrante sunt urm%toarele:
3 Meto!a $olor%r## la $are $ontrastul pentru rele+area !#s$ont#n#t%'#lor este unul !e
$uloare2 !e o)#$e# ro*u pe on! al)2 este $ea ma# re$+ent ut#l#6at%4
3 Meto!a luores$ent% la $are $ontrastul pentru rele+area !#s$ont#nu#t%'#lor este
o)'#nut pr#n str%lu$#rea o)ser+at% &n lum#n% ultra+#olet% *# $7mp !e e5am#nare ne"ru4
$ontrastul este !e re"ul% "al)en 1 +er!e pe on! +#olet &n$(#s4
3 Meto!a a$t#+%r## $u ultrasunete un!e surplusul !e ener"#e !e #n#ltrare a pene3
trantulu# olos#t este as#"urat $u a,utorul +#)ra'##lor ultrasonore *# em#s#a un!elor
elast#$e &n me!#ul !e penetrare sau !e postemuls#onare0 O re$+en'% ma# ,oas%
m%re*te $apa$#tatea !e p%trun!ere !ar poate a+ea ee$te pertur)ator## su) .8 9H60
A$t#+area $u ultrasunete se apl#$% ma# ales &n $a6ul $ontrolulu# etan*e#t%'##
pro!uselor $ontr#)u#n! la &n+#n"erea or'e# !e a!eren'% *# or'area pro$esulu# !e
#n#ltrare a penetrantulu#0 Cu )une re6ultate se olose*te la sp%larea suprae'elor
$ap#lare !e mater#ale $ontam#nate0 V#)ra'##le $ontr#)u#e !e asemenea la m#n# m#6area
!urate# !e penetrare2 meto!a $u trasor ra!#oa$t#+2 un!e e+#!en'#erea !#s$ont#nu#t%'#lor
se real#6ea6% pr#n #mpres#onarea unu# #lm ra!#o"ra#e apl#$at &n stare l#$(#!%2 !e $%tre
su)stan'e ra!#oa$t#+e $on'#nute &n me!#ul !e penetrare0
In!#erent !e elul penetrantulu# sau a !e+elopantulu#2 $ontrolul $u l#$(#!e
penetrante $omport% urm%toarele opera'##:
:0 pre"%t#rea suprae'e#4
.0 apl#$area penetrantulu#4
;0 &n!ep%rtarea e5$esulu# !e penetrant4
<0 apl#$area re+elatorulu#4
=0 e5am#narea suprae'e# *# #nterpretarea re6ultatelor4
>0 mar$area pe p#es% a lo$ur#lor $u #n!#$a'##0
In $a6ul olos#r## penetran'#lor $u postemuls#onare este ne$esar% o a6% su3
pl#mentar% !e a!%u"are a a"entulu# emul"ator !up% epu#6area t#mpulu# !e
p%trun!ere a penetrantulu#0
Componentele se l#+rea6% &n setur# !e la$oane !e .=8 1 =88 ml0 Consumul
!e solu'## este o)#*nu#t !e apro5#mat#+ un la$on !e ;=8 $m
;
la =8 1 :88 m $us%tur%
su!at%0 Propor'#a $onsumulu# &ntre !e"resant 1 penetrant 1 !e+elopant este un$'#e
3
!e starea suprae'e#2 &n "eneral &n l#m#tele !e .3.2=::2.::0 Pentru apl#$a'## !#er#te !e
$ea pr#n pul+er#6are2 $omponentele se l#+rea6% la )#!oane spe$#ale0
Examinare cu lichide penetrante
Pre6enta pro$e!ur% sta)#le*te $on!#'##le !e e5am#nare $u l#$(#!e penetrante a
&m)#n%r#lor su!ate ale elementelor #nstala'##lor me$an#$e su) pres#une *# #nstala'##lor
!e r#!#$at0
E5am#narea $u l#$(#!e penetrante se apl#$% &m)#n%r#lor su!ate ale or#$%ror
mater#ale metal#$e0
E5am#narea $u l#$(#!e penetrante este o meto!% !e $ontrol ne!#stru$t#+ $are
perm#te punerea &n e+#!en'% a !#s$ont#nu#t%'#lor !es$(#se la supraa'% ale $us%tur#lor
su!ate0
Pentru e5am#narea $u l#$(#!e penetrante se olose*te un set !e pro!use
ormat !#n urm%toarele mater#ale :
3 penetrant 4
3 pro!us !e &n!ep%rtare a e5$esulu# !e penetrant4
3 !e+elopant4
?n setul !e pro!use2 a)r#$antul poate #n$lu!e *# !e"resantul ut#l#6at la
$ur%'#rea $(#m#$% preala)#l% a p#eselor !e e5am#nat0
Setul !e pro!use +a # pro$urat2 &n mo! o)l#"ator#u2 !e la a$ela*# a)r#$ant &n
$onorm#tate $u #nstru$'#un#le a$estu#a0
Pro!usele olos#te nu tre)u#e s% !ea rea$'## $(#m#$e $u mater#alul e5am#nat *#
s% nu rea$'#one6e $(#m#$ &ntre ele0 Ca pre$au'#e se +a a+ea &n +e!ere :
3 o'elur#le #no5#!a)#le austen#t#$e *# t#tanul sunt ata$ate !e (alo"en## Cl *# @0
3 o'elur#le $u $on'#nut r#!#$at !e n#$(el sunt ata$ate !e sulur#2 et$0
4
Pentru e5am#narea $u l#$(#!e penetrante luores$ente se olose*te lamp% U0V0
t#p NAMICOM2 $u lun"#mea !e un!% !e ;>= nm0 Dotarea la)oratorulu# perm#te
m%surarea #lum#n%r## 6one# !e e5am#nat pentru lum#n% al)% *# pentru lum#na
ultra+#olet%0 Aparatura +a # +er##$at% metrolo"#$2 &n $onorm#tate $u pre+e!er#le
le"ale0
Cus%tur#le su!ate e5am#nate2 +olumul a6a te(nolo"#$% !e $ontrol2 t#pul !e
l#$(#!e penetrante2 +or # sta)#l#te !e pro#e$tant2 responsa)#lul $u supra+e"(erea *#
+er##$area te(n#$% autor#6at sau #nspe$torul ISCIR0
Pregtirea i curirea prealabil
mbinarea sudat $are urmea6% a # $ontrolat% pre$um *# 6onele &n+e$#nate
a$este#a pe o l%'#me !e m#n#m .=mm +or # $ur%'ate !e o5#6#2 6"ur%2 strop# !e
su!ur%2 "r%s#m#2 ule#ur#2 +opsea0 ?na#nte !e ee$tuarea $ontrolulu# se +a a$e un
$ontrol +#6ual preala)#l2 pentru ale"erea meto!e# !e $ur%'#re0
Curarea prealabil se ee$tuea6% &n !ou% etape :
a) curarea mecanic se ee$tuea6% pr#n per#ere $u per## !e s&rm%2 p#l#re0
Nu se +a olos# meto!a !e $ur%'are me$an#$% pr#n sa)lare $u al#$e sau n#s#p2
!eoare$e a$easta poate !u$e la o)turarea !#s$ont#nu#t%'#lor !es$(#se la supraa'%0
b) curarea chimic se ee$tuea6% &n s$opul &n!ep%rt%r## mater#alelor
or"an#$e : "r%s#m#2 ule#ur#2 +opsea2 et$0 Cur%'area se poate ee$tua $u sol+en'#
or"an#$#2 $u !eter"en'# sau solu'## !e !e$apare0
c) uscarea
Us$area2 !up% $ur%'area preala)#l%2 se a$e pr#n e+aporare natural% sau
or'at% $u aer $al! sau re$e2 p7n% !#spare or#$e urm% !e ume6eal% !e pe supraa'%0
Temperatura p#ese# $ontrolate tre)u#e s% #e $upr#ns% &ntre :8 *# =8
8
C pe toat%
!urata e5am#n%r##0 Da$% $ontrolul se a$e &n aara a$estor temperatur# *# setul !e
pro!use !e e5am#nare perm#te a$est lu$ru - +e6# #nstru$'#un# pro!u$%tor / se +a a$e
o testare $onorm Ane5a B !#n CR>3.88;0
Tehnica de examinare
5
Figura. 5 Principiul controlului cu lichide penetrante:
a03 $ur%'#rea suprae'e#4 )03 apl#$area penetrantulu# *# #n#ltrarea #n !#s$ont#nu#tate4
$0 1 &n!ep%rtarea e5$esulu# !e penetrant4 !0 1 apl#$area !e+elopantulu# *# a!sor)'#a
penetrantulu#4
a.Aplicarea penetrantului0
3 Penetrantul se apl#$% pe supraa'a !e $onta$t pr#n pul+er#6are -spraA/0
3 T#mpul !e penetrare este $upr#ns &ntre = *# >8 m#nute0
3 Pe toat% !urata !e penetrare se urm%re*te $a l#$(#!ul s% nu se usu$e *# s%
a$opere toat% supraa'a e5am#nat%0 Da$% este ne$esar este perm#s% $ompletarea
$ant#t%'## !e penetrant apl#$at%0
b.ndeprtarea excesului de penetrant0
3 E5$esul !e penetrant solu)#l &n ap% se &n!ep%rtea6% pr#n *ter"ere $u tampoane
!e p&n6% ume6#te sau $u a,utorul unu# ,et !e ap% $u temperatura $upr#ns% &ntre :8 *#
<8
8
C2 pres#unea ma# m#$% !e .2= )ar su) un un"(# ma# m#$ !e ;8
8
C a'% !e
supraa'%0
3 Se +a e+#ta sp%larea e5$es#+% $are poate $on!u$e la &n!ep%rtarea
penetrantulu# !#n !#s$ont#nu#t%'#le !es$(#se la supraa'%0 In!ep%rtarea e5$esulu# !e
penetrant se $ons#!er% term#nat% $&n! !#spare or#$e urm% !e $uloare +#6#)#l%0
c.Uscarea supraeei
3 Supraa'a supus% e5am#n%r## se usu$% $onorm pun$telor =0>0
3 Us$area este $ons#!erat% term#nat% &n momentul &n $are !#spare !e pe
supraa'a !e e5am#nat or#$e urm% !e pat% !e ume6eal%2 e+#t7n!u3se us$area
e5$es#+% $are poate $on!u$e la us$area penetrantulu# !#n !#s$ont#nu#t%'#0
d.Aplicarea de!elopantului
3 De+elopantul se apl#$% &ntr3un strat un#orm *# su)'#re2 pe &ntrea"a supraa'%
!e e5am#nat2 numa# !up% $e &n preala)#l a ost )#ne a"#tat0
3 Dup% apl#$area !e+elopantulu# supraa'a e5am#nat% tre)u#e s% #e us$at% #e
pr#n e+aporare natural% #e pr#n e+aporare or'at%0
6
Durata !e !e+elopare &n$epe #me!#at !up% us$area suprae'e#0 A$easta poate
# $upr#ns% &ntre :8 *# ;8 m#nute0
Interpretarea #nal% a re6ultatelor se ee$tuea6% la term#narea t#mpulu# pres$r#s
pentru !e+elopare0
@a$tor## $are #nluen'ea6% ne"at#+ $on$lu6##le e5am#n%r##2 se !atorea6% $al#t%'##
opera'##lor !#n te(n#$a !e e5am#nare *# sunt pre6enta'# &n ta)elul ; !#n CR>3.88;0
Ilum#narea suprae'e# $ontrolate se ee$tuea6% astel &n$7t !#re$'#a as$#$olulu#
!e lum#n% s% nu !ep%*eas$% $u ;8
8
un"(#ul ormat $u normala la supraa'%0
Ilum#narea se ee$tuea6% astel &n$7t s% nu se $ree6e um)re sau rele5## !e pe
supraa'a $ontrolat%0
@as$#$olul !e lum#n% tre)u#e astel !#re$'#onat &n$7t s% #e e$ranat a'% !e
o$(## #nterpretatorulu#0
Interpretarea pentru l#$(#!ele penetrante $u $ontrast !e $uloare se ee$tuea6%
la lum#na natural% sau lum#n% al)% art##$#al% $onorm SREN =B:3:2 m%sur7n!u3se
#lum#narea suprae'e# la &n$eputul e5am#n%r## sau $7n! operatorul $ons#!er% ne$esar0
Indicatori de discontinuiti
In!#$a'##le !e !#s$ont#nu#t%'# pot # :
a) "ndicaii concludente
3 l#n#are2 la $are lun"#mea este ma# mare !e$7t tr#plul l%'#m## ma5#me4
3 rotun,#te2 la $are lun"#mea este ma# m#$% sau e"al% $u tr#plul l%'#m## ma5#me4
b) #econcludente2 !atorate mo!ulu# ne$orespun6%tor !e pre"%t#re a
suprae'e# !e $ontrolat sau ee$tu%r## !ee$tuoase a opera'##lor !#n te(n#$a !e lu$ru0
Se re$oman!% repetarea e5am#n%r## $u a$ela*# set !e l#$(#!e *# te(n#$%0
c) False$ !atorate $on#"ura'#e# suprae'elor2 $rustelor2 o5#6#lor0
In!#$a'##le rotun,#te apar !ator#t% por#lor !e supraa'%0
a) %inie continu - #sur#2 l#ps% !e top#re2 e5ol#er# /0
b) %inie &ntrerupt sau punctat2 !ator#t% #sur#lor oarte &n"uste2 e5ol#er#lor
par'#al a$oper#te la prelu$r%r#0
7
@#e$are la)orator $are ee$tuea6% e5am#n%r# $u l#$(#!e penetrante tre)u#e s%
a#)% un re"#stru !e e+#!en'% $are +a $upr#n!e urm%toarele !ate :
3 !ata e5am#n%r##4
3 $oman!a #ntern%4
3 pro!us4
3 su)ansam)lu4
3 t#pul !e l#$(#!e penetrante ut#l#6at *# a)r#$antul4
3 num%r )ulet#n em#s4
Re6ultatele e5am#n%r## $u l#$(#!e penetrante +or # $onsemnate &ntr3un )ulet#n
!e e5am#nare $onorm Ane5a A !#n CR>3.88;0
Ane5% la )ulet#nul !e e5am#nare +a # s$(#'a pro!usulu# $u #n!#$area 6onelor
$ontrolate2 astel &n$7t s% perm#t% #!ent##$area ulter#oar%0
Bulet#nul !e e5am#nare se em#te &n !ou% e5emplare !#n $are unul +a r%m7ne
&n ar(#+a la)oratorulu#0
Pre6enta pro$e!ur% !e $ontrol +a # respe$tat% !e personalul autor#6at &n
$a!rul la)oratorulu#0
Ane5ele sunt ata*ate pre6ente# pro$e!ur# !e lu$ru $u l#$(#!e penetrante0
Metoda de control cu lichide penetrante este $unos$ut% *# apl#$at% su)
orm% ru!#mentar% -!e e5emplu: petrol $u pra !e $ar)onat !e $al$#u &n ameste$ $u
al$ool/ !e peste un se$ol0 Te(n#$#le mo!erne2 &ntr3o man#er% s#m#lar% $elor olos#te
ast%6#2 se $unos$ !#n prea,ma $elu# !e3al !o#lea r%6)o# mon!#al0 Pere$'#on%r#le
ulter#oare &*# au or#"#nea &n !e6+oltarea a+#a'#e#2 $onstru$'#e# !e ra$(ete2 a te(n#$##
nu$leare *# aerospat#ale0
Controlul $u l#$(#!e penetrante pune &n e+#!en'% or#$e !#s$ont#nu#tate -#mper3
e$'#une/ !e supraa'%0 Se poate apl#$a la or#$e mater#al2 orm% *# !#mens#un# !e
p#es% &n $on!#'## !e (al% sau *ant#er pe suprae'e us$ate2 la temperatur# !e peste :8
C :=DC0 Meto!a este pro!u$t#+%2 #et#n%2 u*or !e olos#t2 se pretea6% *# la $ontrolul pe
suprae'e -lun"#m#/ mar#0 Re6ultatele sunt $on$lu!ente2 #me!#ate *# u*or !e
#nterpretat0 In!#$a'##le pro+en#te !e la !#s$ont#nu#t%'# sunt m%r#te pr#n a)sor)'#a
penetrantulu# !e $7te+a or#0
8
Controlul $u l#$(#!e penetrante #mpl#$% $ur%'#rea $(#m#$% a suprae'e# !e #mpu3
r#t%'#2 opera'## !e sp%lare postoperator#e2 ma# ales atun$# $7n! se apl#$% #ntera6#$2 &n
$ursul !epuner## su$$es#+e a stratur#lor !e su!ur%0 L#m#t%r# apar &n anum#te $a6ur# !a3
tor#t% aptulu# $% unele re'ete !e l#$(#!e penetrante ut#l#6ea6% mater#ale #nlama)#le *#
to5#$e2 $are re$lam% m%sur# $orespun6%toare !e sp%lare *# e+a$uare0
Controlul $u l#$(#!e penetrante tre)u#e $ons#!erat $a o pere$'#onare *# e5t#n3
!ere &n a$ela*# t#mp a e5am#n%r## +#6uale0 Controlul $u l#$(#!e penetrante a &m)#n%r#lor
su!ate #mpl#$%2 $a *# $ontrolul $u pul)er# ma"net#$e2 e5am#narea unor 6one !e
m#n#mum .8 1 ;8 mm !e o parte *# !e alta &n lun"ul su!ur##2 $eea $e pre6#nt%
a+anta,ul !e a e+#!en'#a *# e+entualele #sur# propa"ate &n mater#alul !e )a6%0 El
poate # apl#$at &n !#er#te a6e !e e5e$u'#e0 L#m#t%r#le &n apl#$area meto!e# pot #
$au6ate numa# !e temperatur%2 &ntru$7t penetran'## o)#*nu#'# nu pot # olos#'# la
temperatur# $e !ep%*es$ =8DC0 E5#st% *# l#$(#!e penetrante spe$#ale2 $u pun$t !e
#nlama)#l#tate !e peste .=8DC2 $are a$ pos#)#l $ontrolul &ntre stratur# !epuse la
su!are sau pla$are0 Pentru $ontrolul la temperatur# ,oase s3au ela)orat penetran'#
apl#$a)#l# p7n% la 1 ;=DC0
Controlul $u l#$(#!e penetrante se olose*te $u re6ultate )une *# &n $a6ul pla3
$%r#lor *# al metal#6%r#lor0 Ar#a !e &ntre)u#n'are nu este pra$t#$ l#m#tat% !e elul mate3
r#alulu#2 put7n! # ut#l#6at la toate t#pur#le !e o'elur#2 onte2 al#a,e !e alum#n#u *#
ma"ne6#u *#2 &n "eneral la metalele neeroase2 pre$um *# la mater#ale amore2
plast#$e2 $eram#$e2 st#$l% et$0
Msuri de tehnic a securitii muncii
1. ?nl%turarea e+entualelor $au6e !e pro+o$are a #n$en!##lor *# e5plo6##lor2 pr#n
pro#e$tarea pro$esulu# te(nolo"#$0
2. E+#tarea orm%r## &n (ale !e pro!u$'#e a ameste$ur#lor e5plo6#+e pr#n $ur%'area &n
mo! per#o!#$ a praulu# !e pe toate suprae'ele &n$%r$ate $u ele$tr#$#tate stat#$%0
3. M%r#rea um#!#t%'## relat#+e a aerulu#2 a$olo un!e pro!usele perm#t0
. Pre+e!erea unor aparate !e !e$one$tare automat% &n $a6 !e a+ar#e0
!. Pre+e!erea &n !epo6#tele !e mater#ale $om)ust#)#le a #nstala'##lor spe$#ale !e
!e$lan*are automat% a strop#r## $u ap% la r#!#$area temperatur##0
". @olos#rea e$ranelor !#spo6#t#+elor !e prote$'#e2 o$(elar#lor *# a altor m#,loa$e
#n!#+#!uale !e prote$'#e0
9
#. ?ntre'#nerea ma*#n##2 lo$ulu# !e mun$% *# a s$ulelor &n pere$t% stare te(n#$% *# !e
$ur%'en#e0
$. Ver##$area st%r## te(n#$e a ma*#n##2 s$ulelor *# !#spo6#t#+elor2 at7t &na#nte2 $7t *#
!up% &n$etarea lu$rulu# *# anun'area la pre!area s$(#m)ulu# a tuturor !ee$'#un#lor
$onstatate0
%. Uneltele !e m7n% tre)u#e s% #e $one$'#onate !#n mater#ale $orespun6%toare
opera'##lor $e se e5e$ut%0
1&. ?n $a6ul a$t#+#t%'## &n atmoser% $u per#$ol !e e5plo6#e2 se +or olos# unelte
$one$'#onate !#n mater#ale $are nu pro!u$ s$7nte# pr#n lo+#re sau re$are0
11. Este str#$t #nter6#s% olos#rea uneltelor $u suprae'e #surate2 !eormate2 *t#r)#te
sau a uneltelor #mpro+#6ate0
12. Instru#rea mun$#tor#lor *# r%sp7n!#rea $uno*t#n'elor te(n#$e reer#toare la $au6ele
*# pre+en#rea #n$en!##lor0
13. Dotarea $u ut#la,e *# mater#ale te(n#$e !e $om)atere a #n$en!##lor - lope'#2 pompe
!e m7n%2 st#n"%toare manuale2 motopompe2 autopompe2 #nstala'## $u re'ele !e ap%
et$0/0
1. Purtarea e$(#pamentulu# #n!#+#!ual !e prote$t#e este o)l#"ator#e0
10
'(E)E
11
'(E)' '
Denum#rea *# a!resa a"entulu# e$onom#$:
Denum#rea *# a!resa la)oratorulu#
Nr0 autor#6a'#e#:
Data la $are e5p#r% autor#6a'#a:
*+,ETI( -E E)'MI('.E C+ ,IC/I-E 0E(ET.'(TE
Nr0EEEEEEEE EData EEEEEEEE
Denum#rea pro!usulu#FFFFFFFFFFF00FFsu)ansam)lulFFFFF0nr0 !e
a)r#$a'#eFFFFFFF0 $onstru#t &n anulFFFFFFFFFFFF$onorm
$omen6## #nterne nrFFFFFFFFFmater#al FFFFFFFF00)ene#$#ar
: Con!#'## !e e5e$utare a e5am#n%r##:
S#m)ol#6are pro$e!eu:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0
T#pul l#$(#!elor penetrante:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
Pro!u$%torFFFFFFFFFF00Nr0 lot FFFF0Vala)#l#tateFFFFFFF
Temperatura me!#ulu# am)#antFFFFFF0Temperatura p#ese#FFFFFFF0
Mo!ul !e $ur%'are a p#ese#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
Durata !e:
PenetrareFFFFFFFFm#nute
Emuls#onare FFFFFF00m#nute
De+elopare FFFFFFFm#nute
A"ent !e &n!ep%rtare a e5$esulu# !e penetrantFFFFFFFFFFFFFFF00
T#pul l%mp## $u UV:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
Ilum#nare FFFFFF0Intens#tatea ra!#a'#e# ultra+#olete pe supraa'%FF0
. E5am#narea s3a ee$tuat $onorm pro$e!ur## FFF004G FFFFFFFFF0
; L#$(#!ele penetrante au ost l#m#tate &nFFFFF00laFFFFFFFFF00
< Interpretarea re6ultatelor e5am#n%r## s3a %$ut la n#+elul !e a$$eptare FFFF002 &n
$onorm#tate $u pre+e!er#le pres$r#p'#e# te(n#$e PT CR >2 Cole$'#a ISCIR2
12
$onstat7n!u3se urmtoarele:
.
(ume (r. 'utori1aie2 expir la data (ivelul de autori1are 3emntura
Operator
He
La)orator
'(E)' *
4eri5icarea aplicabilitii tehnicii de examinare cu lichide penetrante
*.1 Ver##$area apl#$a)#l#t%'## te(n#$## !e e5am#nare $u l#$(#!e penetrante se
ee$tuea6% pe )lo$ur# !e $omparare0 Blo$ur#le !e $omparare sunt ne$esare pentru
sta)#l#rea mo!ulu# !e ut#l#6are -!urat% !e penetrare2 emuls#onare2 sp%lare *#
!e+elopare/ a unu# set !e l#$(#!e penetrante2 &n aara l#m#telor !e temperatur%
pre+%6ute la p$t0 ;0< !#n pres$r#p'#a te(n#$%2 pentru $ompararea perorman'elor a
!ou% setur# !e l#$(#!e penetrante !#er#te sau pentru +er##$area $on!#'##lor !e p%strare
*# !epo6#tare0
13
6i7ura *.1 a8 Monobloc b8 *locuri separate <8 AB :8 =8 <8 B A
*.2 Pentru apl#$area meto!e# !e $omparare se oloses$ )lo$ur#le t#p P: *#Isau P.
pre6entate &n #"ur#le B0: *# B0.0 D#mens#un#le )lo$ur#lor sunt #normat#+e0 A$estea pot
# mo!##$ate &n un$'#e !e ne$es#t%'# *# pos#)#l#t%'#0
*.3 Blo$ul P: se $one$'#onea6% !#n alum#n#u0 A$esta poate # mono)lo$ sau !#n
!ou% )lo$ur# #!ent#$e2 $onorm #"ur## B0:0 ?n $a6ul mono)lo$ulu#2 o a'% se notea6% $u
A *# $ealalt% $u B0 Da$% se ut#l#6ea6% !ou% )lo$ur# separate2 unul se +a mar$a $u A *#
$el%lalt $u B0
*. Dup% !e)#tarea la !#mens#un# *# re$t##$are2 &n m#,lo$ul #e$%re# e'e a
mono)lo$ulu# -A *# B/2 sau pe #e$are a'% a )lo$ur#lor separate2 se !el#m#tea6% $u
a,utorul une# termo$rete sau termo+opsea2 un $er$ $u !#ametrul !e .= mm0 Partea
14
opus% mar$a,ulu# +a # &n$%l6#t% $u a,utorul unu# )e$ Bunsen sau $u alt !#spo6#t#+
s#m#lar p7n% la o temperatur% $upr#ns% &ntre =:8
o
C *# =.=
o
C2 e+#!en'#at% pr#n
s$(#m)area $ulor## mar$a,ulu# la $are tre)u#e s% se a,un"% &n t#mp !e < m#n0 Ime!#at
!up% a$east% &n$%l6#re2 )lo$ul se #ntro!u$e &n ap% re$e2 !eterm#n7n! astel apar#'#a
une# re'ele !e #sur#0 A$east% opera'#e se repet% *# pentru $ealalt% a'% a )lo$ulu# -&n
$a6ul mono)lo$ulu#/ sau pentru )lo$ul s#m#lar -&n $a6ul )lo$ur#lor separate/0 Dup%
#surare2 )lo$ul -)lo$ur#le/ se usu$% pr#n &n$%l6#re la o temperatur% ma5#m% !e :=8
o
C
*# se las% s% se r%$eas$% la temperatura me!#ulu# am)#ant0
*.! Blo$ul !e $omparare P. este mono)lo$2 $onorm #"ur## B0.0 O a'% se
mar$(ea6% $u A *# $ealalt% $u B0
*." Blo$ul P. se $one$'#onea6% !#ntr3o pl%$u'% !e mater#al metal#$ $7t ma# malea)#l
-o'el #no5#!a)#l2 $upru et$0/2 #ar pe una !#n e'e se !epune un strat !e $rom !ur !e
apro5#mat#+ .=8 Jm0 Pe a'a ne$romat% se pro!u$ pr#n ap%sare amprente Br#nell0
Corpul !e ap%sare al aparatulu# Br#nell +a a+ea !#ametrul !e = mm0 =8 : .=8Jm ;
.88 . A B
6i7ura *.2 @< K @; K @. K @: @: L @. L @; L @<
*.# ?n stratul !e $rom !epus +a ap%rea o re'ea !e #sur# aerent% #e$%re# amprente0
Se re$oman!% #5area penetratorulu# Br#nell &ntr3o ma*#n% !e tra$'#une pentru a se
putea o)'#ne or'a &ntr3un !omen#u !e +alor# $ont#nuu0 Var##n! or'a !e ap%sare se
poate mo!##$a l%'#mea #sur#lor o)'#nute0 Se re$oman!% $a &n t#mpul pro$esulu# !e
15
#surare )lo$ul s% #e a*e6at pe supraa'% plan%2 spr#,#n#t &n !ou% pun$te s#metr#$e a'%
!e lo$ul un!e se pro!u$e amprenta0 Se pro!u$ un num%r !e opt p7n% la 6e$e
amprente2 !ou% $7te !ou%2 $u a$eea*# or'%2 s#metr#$ a'% !e m#,lo$ul )lo$ulu#2 astel
&n$7t amprentele o)'#nute $u or'a ma5#m% s% se ale la e5trem#t%'#2 #ar $ele $u or'a
m#n#m% la m#,lo$ -a se +e!ea #"ura B0./0 L%'#mea #sur#lor o)'#nute $u or'a ma5#m%
poate !ep%*# .8 Jm2 !ar $ele o)'#nute $u or'a m#n#m% nu +or !ep%*# . Jm0 Pot #
luate &n $ons#!erare or'e !e ap%sare $upr#nse &ntre .8 NFB8 N0 L%'#mea #sur#lor se
+a !eterm#na $u m#,loa$e opt#$e -!e e5emplu: m#$ros$op $u m%r#re !e :88 5/0 ?n
re'eaua !e #sur# aerent% #e$%re# amprente se +a #!ent##$a #sura $u l%'#mea $ea ma#
mare2 a$easta $ara$ter#67n! "rupul !e #sur# !#n amprenta respe$t#+%0
*.$ Pe m#,lo$ul )lo$ur#lor !e $omparare P: -+ar#anta mono)lo$/ *# P. se pra$t#$% un
$anal !e . mm l%'#me *# l mm a!7n$#me ne$esar #ntro!u$er## unu# e$ran !e prote$'#e
$are s% &mp#e!#$e ameste$area2 la apl#$are2 a l#$(#!elor penetrante0
*.% Blo$ur#le !e $omparare +or # olos#te pentru sta)#l#rea $on!#'##lor !e e5am#nare &n
urm%toarele $a6ur#:
3 ut#l#6area setulu# !e l#$(#!e penetrante la temperatur# ma# m#$# !e$7t $ele pre+%6ute
!e pro!u$%tor4
3 ut#l#6area setulu# !e l#$(#!e penetrante la temperatur# ma# mar# !e$7t $ele pre+%6ute
!e pro!u$%tor4
3 pentru $ompararea perorman'elor a !ou% setur# !e l#$(#!e penetrante !#er#te2 &n
#nter+alul !e temperatur# pre+%6ut4
3 pentru sta)#l#rea une# no# te(n#$# !e ut#l#6are a unu# anum#t set !e l#$(#!e penetrante4
3 pentru +er##$area alter%r## l#$(#!elor penetrante2 a #mpur##$%r## sau a une# !epo6#t%r#
#n$ore$te a a$estora2 &n t#mpul !e "aran'#e pre+%6ut !e pro!u$%tor0
*.1& ?n $a6ul &n $are supraa'a !e e5am#nat se "%se*te la o temperatur% ma# m#$%
!e$7t $ea pre+%6ut% &n stan!ar!2 at7t )lo$ul !e $omparare mono)lo$ sau )lo$ul B
-&n $a6ul )lo$ur#lor separate/ $7t *# setul !e l#$(#!e penetrante se a!u$ la
temperatura respe$t#+% *# se ee$tuea6% e5am#narea suprae'e# B a )lo$ulu# -&n $a6ul
mono)lo$/ sau a )lo$ulu# B -&n $a6ul )lo$ur#lor separate/0 Se rea!u$e )lo$ul -&n $a6ul
mono)lo$/ la temperatura stan!ar! *# se ee$tuea6% e5am#narea suprae'e# A -&n
$a6ul mono)lo$ulu#/ sau a )lo$ulu# A -&n $a6ul )lo$ur#lor separate/0 Da$% #n!#$a'##le
o)'#nute pe am)ele suprae'e sunt asem%n%toare re6ult% $% te(n#$a respe$t#+% poate
# apl#$at% la temperatura la $are s3a ee$tuat &n$er$area0
16
*.11 ?n $a6ul &n $are supraa'a e5am#nat% se "%se*te la o temperatur% ma# mare
!e$7t $ea pre+%6ut% &n stan!ar!2 se a!u$e )lo$ul !e $omparare -&n $a6ul
mono)lo$ulu#/ sau )lo$ul B -&n $a6ul )lo$ur#lor separate/ la temperatura respe$t#+% *#
se ee$tuea6% e5am#narea suprae'e# B $u setul !e l#$(#!e penetrante alate la
temperatura me!#ulu# am)#ant0 Se rea!u$e )lo$ul !e $omparare -&n $a6ul
mono)lo$ulu#/ sau )lo$ul A -&n $a6ul )lo$ur#lor separate/ la temperatura me!#ulu#
am)#ant *# se ee$tuea6% e5am#narea respe$t#+%0 Da$% #n!#$a'##le o)'#nute pe am)ele
suprae'e sunt asem%n%toare2 re6ult% $% te(n#$a respe$t#+% poate # apl#$at% la
temperatura la $are s3a ee$tuat &n$er$area0
*.12 Pentru $ompararea perorman'elor a !ou% setur# !e l#$(#!e penetrante !#er#te
&n $a!rul l#m#telor !e temperatur% pre+%6ute !e pro!u$%tor2 se apl#$% e5am#narea
suprae'e# A $u setul !e l#$(#!e penetrante $unos$ute2 #ar supraa'a B se e5am#nea6%
$u setul !e l#$(#!e penetrante $are tre)u#e s% #e testat0 Da$% #n!#$a'##le o)'#nute pe
suprae'ele A *# B sunt asem%n%toare2 re6ult% $% perorman'ele te(n#$e !e
e5am#nare ale $elor !ou% setur# !e l#$(#!e penetrante sunt $ompara)#le0
*.13 Pentru sta)#l#rea une# no# te(n#$# !e ut#l#6are a unu# anum#t set !e l#$(#!e
penetrante se pro$e!ea6% &n $onorm#tate $u pre+e!er#le !e la p$t0 B0:: !#n pre6enta
ane5%2 a'a sau )lo$ul B e5am#n7n!u3se !up% noua te(n#$% propus%0 Da$% #n!#$a'##le
o)'#nute pe am)ele suprae'e A *# B sunt asem%n%toare sau pe supraa'a B
#n!#$a'##le sunt ma# $lare2 noua te(n#$% propus% poate # apl#$at%0 Da$% pe supraa'a
B #n!#$a'##le o)'#nute sunt ma# sla)e sau ne$on$lu!ente2 te(n#$a nou% propus% nu
poate # ut#l#6at%0
*.1 Pentru +er##$area alter%r## sau #mpur##$%r## l#$(#!elor penetrante2 &n $a!rul
l#m#telor !e temperatur% pre+%6ute !e pro!u$%tor2 se e5am#nea6% supraa'a A $u un
set nou !e l#$(#!e penetrante *# supraa'a B $u setul !e l#$(#!e penetrante $are se
presupune a # alterat2 #n$ore$t !epo6#tat sau #mpur##$at0 Da$% pe supraa'a B
#n!#$a'##le sunt ma# sla)e sau ne$on$lu!ente a'% !e $ele o)'#nute pe supraa'a A2
setul !e l#$(#!e penetrante alterate2 #n$ore$t !epo6#tate sau #mpur##$ate nu +or ma# #
ut#l#6ate0 ?n $a6ul o)'#ner## pe suprae'ele A *# B a unor #n!#$a'## asem%n%toare2 setul
&n$er$at pe supraa'a B poate # olos#t0 ?n$er$area nu $on!u$e &ns% la a$$eptarea
&ntre"ulu# lot !e l#$(#!e penetrante0
*.1! ?n t#mpul ut#l#6%r## )lo$ur#lor !e $omparare pentru &n$er$%r# se +or urm%r# $u
str#$te'e toate se$+en'ele opera'##lor !e e5am#nare $u l#$(#!e penetrante pre+%6ute &n
pre6enta ane5%0
17
*.1" Dup% $el mult tre# ut#l#6%r#2 )lo$ul !e $omparare P: tre)u#e s% #e sp%lat &ntr3o
solu'#e !e ap% *# !eter"en'#2 $l%t#t $u ap% *# &n$%l6#t &n$et p7n% la <88
o
C -temperatur%
m%surat% $u termo$reta/0 Se #ntro!u$e apo# )lo$ul &n ap% re$e *# se usu$% t#mp !e
:= m#nute la o temperatur% !e :=8
o
C0 Dup% tratament2 )lo$ul se *ter"e $u o per#e
sau tampoane &nmu#ate &n sol+ent *# se '#ne apro5#mat#+ :. ore &n a$eton%0 ?na#nte
!e olos#re )lo$ul se &n$%l6e*te la o temperatur% !e :88
o
C *# se r%$e*te la
temperatura me!#ulu# am)#ant0
*.1# Blo$ul !e $omparare P. tre)u#e s% #e sp%lat2 &na#nte !e reut#l#6are2 &ntr3o
solu'#e !e ap% *# !eter"en'#2 $l%t#t $u ap% *# us$at la :88
o
C2 t#mp !e apro5#mat#+ :=
m#nute2 !up% $are pot urma se$+en'ele e5am#n%r##0 Blo$ul P. +a # '#nut2 &n t#mpul $7t
nu este ut#l#6at2 &ntr3un re$#p#ent &n$(#s2 $uun!at &ntr3un ameste$ !e =8M a$eton% *#
=8M alt sol+ent +olat#l ne$lorurat0
*.1$ ?n $a6ul l#$(#!elor penetrante $u $ontrast !e $uloare2 pentru a ee$tua
&n$er$%r#le men'#onate la p$t0 B0N !#n pre6enta ane5% se poate olos# te(n#$a
oto"ra#er##0
?n a$est $a6 se ut#l#6ea6% mono)lo$ul pe &ntrea"a sa supraa'% sau unul !#n
)lo$ur#le separate2 apl#$7n!u3se se$+en'ele !e e5am#nare pre+%6ute &n pre6enta
ane5%0 Dup% !e+elopare se oto"ra#a6% #n!#$a'##le puse &n e+#!en'%0 Se pro$e!ea6%
la o oarte )un% sp%lare a )lo$ulu# *# se apl#$% $el%lalt set !e l#$(#!e penetrante2
urm7n!u3se se$+en'ele pre+%6ute0 Se oto"ra#a6% #n!#$a'##le ap%rute !up%
!e+elopare0 Pr#n e5am#narea $elor !ou% oto"ra## se poate a$e o $omparare &ntre
$al#t%'#le $elor !ou% setur# !e l#$(#!e penetrante0 Este a)solut ne$esar $a oto"ra##le
s% #e ee$tuate &n $on!#'## te(n#$e #!ent#$e -$u a$ela*# aparat oto2 a$eea*# !#stan'%
o$al%2 !#ara"m%2 t#mp !e e5punere2 t#p !e #lm2 pro$esare et$0/0
18
*iblio7ra5ie
HUOUM N02 RANTO G02 P'a(ini$ utila)e (i instalaii din industria construciilor
de ma(iniP2 E!#tura D#!a$t#$% *# Pe!a"o"#$%2 Bu$urest#2 :NBN
IONESCU C02 MQRCULESCU E02 P Utila)ul (i tehnologia prelucrrii metalelor 1
manual pentru *$ol# !e ma#*tr#2 E!#tura D#!a$t#$% *# Pe!a"o"#$%2 Bu$ure*t#2
:NNB
POPESCU N02 P 'ateriale pentru construcii de ma(ini*2 E!#tura D#!a$t#$% *#
Pe!a"o"#$%2 Bu$ure*t# :NN=
RRR0orus0ro
(ttp:IIstu!0us+0ro
RRR0su!ur%0ro
19
RRR0asr0ro
20