Sunteți pe pagina 1din 17

A P R O B

Prorector didactic USMF


Profesor universitar
O.Cernechi
___ ________ 2010
N T R E B R I
pentru examenul de promovare la chirurgia
oro-maxilo-acial! anul I" de #tudii $%&%-$%&&.
&. Traumati#mele oro-maxilo-aciale' date generale.
$. Caracteri#tica traumati(melor O)* dup! cau(e.
+. ,articularit!ile anatomo-morologice ale maxilei -i importana lor .n le(iunile traumatice.
/. ,articularit!ile anatomo-morologice ale mandi0ulei -i importana lor .n le(iunile
traumatice.
1. *recvena 2date #tati#tice3 traumati#melor O)*.
4. Cla#iicarea traumati#melor O)*. 25lexandrov3
6. ,articularit!ile anatomo-morologice ale o#ului molar' arcadei (igomatice -i importana lor
.n le(iunile traumatice.
7. ,articularit!ile anatomo-morologice ale oa#elor -i cartilagelor na(ale' importana lor .n
le(iunile traumatice.
8. ,articularit!ile anatomo-morologice ale e#uturilor moi aciale -i importana lor .n
le(iunile traumatice.
&%. 5natomia nervului trigemen' le(iunile traumatice la dierite niveluri.
&&. 5natomia nervului acial' le(iunile traumatice la dierite niveluri.
&$. Examenul #u0iectiv a pacienilor cu traumati(me O)*.
&+. Examenul o0iectiv loco-regional a pacienilor cu traumati(me O)*.
&/. Examenele paraclinice a pacienilor cu traumati#me O)*.
&1. *ormele -i principiile de 0a(! ale organi(!rii a#i#tenei medicale accidentailor.
&4. ,l!gile p!rilor moi O)* etiologie' a#pecte clinico-anatomice.
&6. Cla#iicarea le(iunilor e#uturilor moi aciale .
&7. Tratamentul chirurgical al pl!gilor e#uturilor moi aciale.
&8. ngri9irea de urgen! #au imediat! al pl!gilor p!rilor moi aciale.
$%. Tratamentul complex' deinitiv al pl!gilor e#uturilor moi ale eiei.
$&. :uturarea pl!gilor' materiale de #utur!' metode de aplicare a #uturilor.
$$. ,an#amentul -i .ngri9irea pacienilor cu pl!gi aciale.
$+. Complicaiile pl!gilor p!rilor moi aciale' proilaxie -i tratament.
$/. Traumati#mele dento-paradontale' date generale' etiologie.
$1. Cla#iicarea traumati#melor dento-paradontale.
$4. ;e(iuni dentare< i#uri' racturi coronare' racturi corono-radiculare.
$6. ;e(iuni paradontale.
$7. :tudiul clinic -i radiologic a le(iunilor dento-paradontale.
$8. Evoluia traumati#melor dento-paradontale. ,rogno#ticul.
+%. Tratamentul traumati#melor dento-paradontale.
+&. *racturile cre#telor alveolare' etiologie' examen clinic' #imptomatologie.
+$. Tratamentul racturilor cre#telor alveolare.
++. *racturile de mandi0ul!< date generale' #tati#tica.
+/. Cla#iicarea racturilor de mandi0ul!.
+1. Etiologia racturilor de mandi0ul!.
+4. )ecani#me de producere a racturilor de mandi0ul!.
+6. )ecani#me de depla#are a ragmentelor o#oa#e .n racturile de mandi0ul!.
+7. *actorii principali ce inluenea(! depla#area ragmentelor o#oa#e.
+8. Tipuri de depla#are a ragamentelor o#oa#e .n racturile de mandi0ul!.
/%. :imptomatologia #u0iectiv! 2acu(ele3' comun! tuturor racturilor de mandi0ul!.
/&. :imptomatologia o0iectiv!' comun! tuturor racturilor de mandi0ul!.
/$. :imptomatologia racturilor mediane 2medio#imi(ate3 la mandi0ul!.
/+. :imptomatologia racturilor paramediane mandi0ulare.
//. :imptomatologia racturilor laterale 2ale corpului mandi0ulei3.
/1. :imptomatologia racturilor unghiului mandi0ulei.
/4. :imptomatologia racturilor ramului a#cendent a mandi0ulei.
/6. :imptomatoloigia racturilor apoi(ei condiliene.
/7. :imptomatoloigia racturilor apoi(ei coronoide.
/8. Tratamentul medicamento# al racturilor de mandi0ul!.
1%. *a(ele de ormare a calu#ului -i actorii ce-i inluenea(!.
1&. Tratamentul de urgen! .n racturile de mandi0ul!.
1$. )etodele de reducere a ragmentelor' indicaii.
1+. )etode de imo0ili(are a ragmentelor .n cadrul racturilor de mandi0ul!.
1/. Cerinele principale .n conecionarea atelelor.
11. Indicaiile tratamentului chirurgical al racturilor de mandi0ul!.
14. )etode de o#teo#inte(!.
16. )etode de o#teo#inte(! a racturilor de mandi0ul! .n ca( de edenie total!.
17. Complicaiile imediate .n racturile de mandi0ul!.
18. Complicaii #ecundare .n racturile de mandi0ul!.
4%. Complicaiile tardive .n racturile de mandi0ul!.
4&. ngri9irea 0olnavilor cu racturi de mandi0ul!.
4$. Termeni de con#olidare a racturilor de mandi0ul! .n dependen! de orme anatomo-clinice.
4+. ;uxaia temporo-mandi0ular!< date generale' cla#iicare.
4/. ;uxaii temporo-mandi0ulare anterioare' etiologie' #imptomatologie -i diagno#tic.
41. )etode de tratament a luxaiilor anterioare temporo-mandi0ulare.
44. ;uxaii temporo-mandi0ulare po#terioare< etiologie' #imptomatologie' diagno#tic -i
tratament.
46. ;uxaii recidivante cronice temporo-mandi0ulare' etiologie' #imptomatologie' diagno#tic -i
tratament.
47. ;uxaii laterale temporo-mandi0ulare' etiologie' #imptomatologie' diagno#tic -i tratament.
48. *racturile eta9ului mi9lociu al eei< date generale' cla#iicare' #tati#tic!.
6%. *racturile maxilei' date generale' racturi ori(ontale' verticale' o0lice' piramidale'
cominutive.
6&. Etiologia racturilor de maxil!' mecani#me de producere.
6$. *orme anatomo-clinice a racturilor maxilei.
6+. :imptomatologia racturilor ori(ontale a maxielei 2;e *ort I3.
6/. :imptomatologia racturilor a maxilei 2;e *ort II3.
61. :imptomatologia racturilor a maxilei 2;e *ort III3.
64. =i#9unciile intermaxilare #au racturile medio-#agitale a maxilei.
66. ,rincipii de diagno#tic .n racturile maxilei.
67. Tratamentul de urgen! .n racturile maxilei.
68. Tratamentul deinitiv .n racturile maxilei.
7%. Indicaii -i metode chirurgicale .n tratamentul racturilor maxilei.
7&. Complicaiile imediate .n racturile de maxil!.
7$. Complicaiile #ecundare a racturilor de maxil!.
7+. Complicaiile tardive .n racturile maxilei.
7/. *racturile complexului (igomatico-or0ital< date generale' etiologie -i patogenie' #tati#tica.
71. *orme anatomoclinice de racturi (igomatico-maxilare< 2racturi anterioare' racturi
po#terioare3.
74. :imptomatologia -i diagno#ticul racturilor anterioare 2or0ito#inu(ale3.
76. :imptomatologia -i diagno#ticul racturilor po#terioare 2arcada (igomatic!3.
77. Taratamentul racturilor (igomato-maxilar 2anterioare -i po#terioare3.
78. C!ile de acce# la reducerea depl!#!rii ragmentelor .n racturile (igomatico-or0itale.
8%. Complicaiile racturilor complexului (igomatico-or0ital.
8&. Traumati#mele piramidei na(ale< date generale' etiologie -i patogenie' #tati#tic!.
8$. *orme anatomo-clinice traumati#melor piramidei na(ale.
8+. :imptomatologia racturilor piramidei na(ale' diagno#tic' evoluie.
8/. Tratamentul traumati#melor piramidei na(ale.
81. )etode de reducere a depla#!rii ragmentelor oa#elor na(ale.
84. )etode de ixare -i .ngri9ire dup! reducerea ragmentelor oa#elor na(ale.
86. )etode de reducere precoce a racturilor o#ului molar -i arcadei (igomatice.
87. )etode de reducere tardiv! a racturilor o#ului molar -i arcadei (igomatice.
88. Termenele -i evoluia con#olid!rii racurilor oa#elor aciale.
&%%. )etode de hemo#ta(! .n racturilor oa#elor na(ale
&%&. ,roce#e inlamatorii ale articulaiei temporo-mandi0ulare< date generale' etiologie'
cla#iicare.
&%$. 5rtrite ne#peciice acute< date generale' etiologie -i patogenie' cla#iicare ' anatomie
patologic!.
&%+. :imptomatologia artritelor acute' diagno#tic evoluie -i complicaii.
&%/. Tratamentul artritelor acute.
&%1. 5rtrite cronice< etiopatogenie' #imptomatologie.
&%4. 5rtrite cronice< diagno#tic' evoluie' tratament.
&%6. Con#tricia mandi0ulei< etiologie -i patogenie' cla#iicare.
&%7. :imptomatologia con#triciei de mandi0ul!' diagno#ticul.
&%8. Tratamentul con#ervativ -i chirurgical .n con#tricia mandi0ulei.
&&%. 5nchilo(a temporo-mandi0ular!< etiopatogenie' cla#iicare.
&&&. :imptomatologia anchilo(ei temporo-mandi0ular!.
&&$. Tratamentul anchilo(ei temporo-mandi0ular!.
&&+. =urere .n teritoriul O)*< date generale' i(iopatologie' cla#iicare.
&&/. Nevralgia e#enial! de trigemen< etiologie -i patogenie.
&&1. :imptomatologia nevralgiilor trigeminale.
&&4. )etode con#ervatoare .n tratamentul neuralgiei trigeminale.
&&6. )etode i(ioterapeutice' 0loca9ul medicamento# .n tratamentul neuralgiei trigeminale.
&&7. )etode chirurgicale 2neuroectomii perierice3 .n tratamentul neuralgiei trigeminale.
&&8. Neuralgiile aciale #imptomatice #au #ecundare.
&$%. Neurita -i le(iunile traumatice !r! #au cu .ntreruperea continuit!ii nervului 2cau(e'
evoluie' ta0lou clinic' tratament3.
&$&. Neurita nervului trigemen 2etiologie' ta0lou clinic' tratament3.
&$$. Neurita nervului acial 2etiologie' ta0lou clinic' tratament3.
&$+. Indicaiile extraciei dentare .n racturile de mandi0ul!.
&$/. ,articularit!ile ane#te(iei -i extraciei dentare .n racturile de mandi0ul!.
&$1. ,rincipalele cerini .n conecionarea -inelor Tigher#tedt.
&$4. "ariantele principale de conecionare a atelelor .n dierite orme de racturi a
maxilarelor.
&$6. Indicaiile -i metode de conecionare a gutierelor .n traumati#mele dento-paradontale -i a
maxilarelor.
&$7. Indicaiile -i metode de conecionare a gutierelor .n racturile de mandi0ul!.
&$8. ,rincipii generale de tratament .n racturile maxilarelor.
&+%. Indicaiile conecion!rii -i aplic!rii ligaturilor interdentare intermaxilare.
&+&. :emne -i #imptoame comune traumati#melor regiunii O)*.
&+$. Trauma a#ociat! a regiunii O)*.
&++. 5ccidente -i complicaii ale traumati#melor O)*.
&+/. Complicaii imediate .n traumati#mele O)* 2cla#iicare' etiologie3.
&+1. *orme de a#ixie .n traumati#mele O)*.
&+4. 5#ixia prin di#locare. Etiologia' diagno#ticul' tratamentul de urgen!' proilaxie.
&+6. 5#ixia prin o0turare. Etiologia' diagno#ticul' tratamentul de urgen!' proilaxie.
&+7. 5#ixia #tenotic!. Etiologia' diagno#ticul' tratamentul de urgen!' proilaxie.
&+8. 5#ixia valvular!. Etiologia' diagno#ticul' tratamentul de urgen!' proilaxie.
&/%. 5#ixia prin a#pirare. Etiologia' diagno#ticul' tratamentul de urgen!' proilaxie.
&/&. ;ipotemia de cau(! traumatic!' ta0lou clinic' tratament de urgen!. ,roilaxie.
&/$. >ocul traumatic .n traumati#mele O)*' ta0lou clinic' tratament de urgen!' proilaxie.
&/+. Complicaii locale .n traumele regiunii O)* 2deecte' deormaii' cicatrice3.
&//. Complicaii tardive .n traumati#mele O)* 2con#olidare .nt.r(iat!' p#eudoartro(e'
anchilo(e3 etiologie' diagno#tic' tratament' proilaxie.
&/1. ?emoragiile primare -i #ecundare po#t traumatic' diagno#tic -i tratament de urgen! -i
deinitiv.
&/4. ?ematomul .n traumati#mele O)*. Tratamentul.
&/6. Tratamentul le(iunilor traumatice cu ri#c vital imediat.
&/7. Complicaiile racturilor de maxil!' etiologie' #imptomatologie -i tratament.
&/8. Complicaiile imediate' #ecundare 2#upuraiile3 tardive .n racturile de mandi0ul!.
&1%. Organi(area a#i#tenei chirurgicale O)* .n armata naional! a R.)oldova.
&1&. Organi(area -i volumul a#i#tenei de chirurgie oral! .n ca0inetele #tomatologice 2mixte3
.n cadrul #erviciilor medicale ale marilor unit!i.
&1$. Organi(area' volumul -i unciile a#i#tenei chirurgicale O)* .n timp de r!(0oi #au
calamnit!i 2etapele pre#pitalice-ti -i #pitalice-ti3.
&1+. ,articularit!ile le(iunilor 2pl!gilor3 prin arm! de oc ale eei.
&1/. ,articularit!ile anatomo-i(iologice ale le(iunilor O)* provocate prin arm! de oc.
&11. Cla#iicarea pl!gilor -i le(iunilor de r!(0oi O)* 2date generale' principii de 0a(!3.
&14. Cla#iicarea le(iunilor prin arm! de oc a mandi0ulei.
&16. Cla#iicarea le(iunilor p!rilor moi aciale provocate prin arm! de oc -i .n timpul
calamnit!ilor' recvena' evoluia.
&17. Cla#iicarea le(iunilor prin arm! de oc a maxilei' recvena' evoluie.
&18. :imptomatologie general! a le(iunilor prin arm! de oc a regiunii O)*.
&4%. :imptomatologia local! comun! tuturor le(iunilor prin arm! de oc a regiunii O)*.
&4&. Tipurile le(iunilor O)* prin arm! de oc.
&4$. )etode de diagno#tic a le(iunilor prin arm! de oc.
&4+. ,articularit!ile p#iho-emoionale la r!nii prin arm! de oc a regiunii O)*.
&4/. ,articularit!ile evoluiei clinice a le(iunilor prin arm! de oc a p!rilor moi O)* 2dup!
regiune' (one de di#trucie' perioade3.
&41. Evoluia clinic! a le(iunilor prin arm! de oc ale oa#elor #cheletului acial.
&44. Tratamentul general -i local al le(iunilor prin arm! de oc a p!rilor moi a eei.
&46. Cerinele principale -i particularit!ile prelucr!rii chirurgicale ale pl!gilor prin arm! de
oc a regiunii O)*.
&47. ,relucrarea chirurgical! primar! a pl!gilor provocate prin arm! de oc a regiunii O)*.
&48. Ta0loul clinic general -i local 2particularit!i3 a le(iunilor prin arm! de oc ale oa#elor
#cheletului acial.
&6%. Tratamentul local -i general al r!niilor cu le(iuni a oa#elor #cheletului acial.
&6&. )etode de imo0ili(are a ragmentelor o#oa#e .n le(iunile prin arm! de oc ale oa#elor
#planhnocranului.
&6$. ,articularit!i de .ngri9ire -i alimentare a r!niilor cu le(iuni a regiunii O)*.
&6+. ,an#amente' drena9e olo#ite .n .ngri9irea r.niilor cu le(iuni O)* 2indicai' #copuri3.
&6/. :ucce#iunea etapelor de prelucrarea a dieritor e#uturi .n le(iunile prin arm! de oc.
&61. Rea0ilitarea r!niilor cu arm! de oc a regiunii O)*.
&64. Trauma a#ociat! -i com0inat! prin arm! de oc' particularit!i' diagno#tic -i tratament.
&66. )etode de diagno#tic a corpurilor #tr!ini .n pl!gile oar0e.
&67. ;e(iunile termice O)*' date generale' particularit!i.
&68. Cla#iicarea le(iunilor termice. *recvena ar#urilor eei.n timp de r!(0oi -i calamnit!i.
&7%. Boala ar-ilor.
&7&. ,articularit!ile evoluiei clinice ale le(iunilor termice .n regiunea O)*.
&7$. :imptoame clinice generale -i locale .n le(iunile termice O)*.
&7+. ,articularit!ile primului a9utor .n ca( de le(iuni termice ale regiunii O)* pe c.mpul de
lupt!.
&7/. 5#i#tena medical! accidentailor cu le(iuni termice ale regiunii O)* -i tratamentului lor
la etapele evacu!rii medicale.
&71. ,articularit!ile le(iunilor a#ociate ale regiunii maxilo-aciale.
&74. ;e(iuni com0inate ale regiunii O)*' particularit!ile apariiei' evoluiei clinice'
tratamentul.
&76. *actori principali ce determin! gravitatea ar#urilor aciale.
&77. )etode de determinare a #upraeei l-e(iunilor termice.
&78. Boala actinic!< etiologie' patogenie.
&8%. *ormele clinice' grade de gravitate ale 0olii actinice.
&8&. Ta0loul clinic a 0olii actinice.
&8$. ,rincipii de diagno#tic .n 0oala actinic!.
&8+. ,articularit!ile tratamentului traumelor la pacieni cu 0oala actinic!.
&8/. Rolul chirurgului O)* -i #tomatoogului .n tratamentul 0olii actinice.
&81. ,rincipi generale .n tratamentul 0olii actinice.
&84. :indromul agravare reciproc! .n traumele com0inate.
&86. *actorii ce determin! contraindicaiile #erviciului .n armat!.
&87. Traheotomia' conicotomia metode -i variante' indicaii -i contraindicaii.
&88. Rolul #tomatologului .n rea0ilitarea medical! -i #ocial! a r!niilor de r!(0oi.
$%%. *i(ioterapia -i educaia i(ic! curativ! .n tratamentul traumelor O)*.
$%&. 5limentarea' .ngri9irea' regimul' urm!rirea .n timp' particularit!i de rea0ilitare a r!niilor
.n regiunea O)*.
Discutate i nt!rite "a edin#a co$isiei $etodice i edin#a catedrei din 0%&0'&0( )roces ver*a"
nr& +&
,efu" catedrei -.irur/ie OMF0
Preedinte"e co$isiei $etodice a facu"t!#ii de sto$ato"o/ie0
d&.&&$& )rofesor universitar Du$itru ,cer*atiuc
,ef de studii0
doctor n $edicin! Rusu 1&
@ABCDEFGHIJ
KELEDMBLE KL NODPQLR EHPLBD
ASTU
@V.WDXBDYZ[HQNJ
\. ]DEQD[MZ
^____` ^______________` $%%8
a \ b c \ S d
Gef KDEDCLGQLgL hMiHYDQH KL ELBL-ODeIXBQL-eZ[DCLR
jZENEgZZ I" MNEXH XBLYHBLeLgZODXMLgL kHMNelBDBH $%%7-$%%8.
&. WEHCYm ELBL-ODeIXBQL-eZ[DCLR LPeHXBZ' LPnZD GHQQmD.
$. oHEHMBDEZXBZMH BEHCY ELBL-ODeIXBQL-eZ[DCLR LPeHXBZ C iHCZXZYLXBZ LB KEZOZQ.
+. ]HXBLBH 2XBHBZXBZMH3 BEHCY ELBL-ODeIXBQL-eZ[DCLR LPeHXBZ.
/. peHXXZkZMH[Zf BEHCY ELBL-ODeIXBQL-eZ[DCLR LPeHXBZ 2qeDMXHQGELC3.
1. qQHBLYL-YLEkLeLgZODXMZD LXLPDQQLXBZ CDEjQDR ODeIXBZ Z Zj iQHODQZD KEZ
BEHCYHBZODXMZj KLCEDFGDQZfj.
4. qQHBLYL-YLEkLeLgZODXMZD LXLPDQQLXBZ QZFQDR ODeIXBZ Z Zj iQHODQZD KEZ
BEHCYHBZODXMZj KLCEDFGDQZfj.
6. qQHBLYL-YLEkLeLgZODXMZD LXLPDQQLXBZ XMNeLCLR MLXBZ Z GNgZ Z Zj iQHODQZD KEZ
BEHCYHBZODXMZj KLCEDFGDQZfj.
7. qQHBLYL-YLEkLeLgZODXMZD LXLPDQQLXBZ MLXBDR Z jEfnDR QLXH Z Zj iQHODQZD KEZ
BEHCYHBZODXMZj KLCEDFGDQZfj.
8. qQHBLYL-YLEkLeLgZODXMZD LXLPDQQLXBZ YfgMZj BMHQDR eZ[H Z Zj iQHODQZD KEZ
BEHCYHBZODXMZj KLCEDFGDQZfj.
&%. qQHBLYZf BELRQZOQLgL QDECH Z DgL BEHCYHBZODXMLD KLCEDFGDQZe QH EHiQmj
NELCQfj.
&&. qQHBLYZf eZ[DCLgL QDECH< BEHCYHBZODXMZD KLCEDFGDQZf QH EHiQmj NELCQfj.
&$. SNPrDMBZCQmD GHQQmD FHeLPm PLelQLgL X KLCEDFGDQZfYZ ELBL-ODeIXBQL-eZ[DCLR
LPeHXBZ.
&+. TDXBQLD LPrDMBZCQLD LPXeDGLCHQZD PLelQLgL X KLCEDFGDQZfYZ ]s\.
&/. tLKLeQZBDelQmD YDBLGm LPXeDGLCHQZf PLelQmj X KLCEDFGDQZfYZ ]s\.
&1. \XQLCQmD KEZQ[ZKm Z kLEYm LEgHQZiH[ZZ YDGZ[ZQXMLR KLYLnZ PLelQmY X
KLCEDFGDQZfYZ ]s\.
&4. bLCEDFGDQZf YfgMZj BMHQDR ]s\< hBZLeLgZf' MeZQZML-HQBLYZODXMZD HXKDMBm.
&6. peHXZkkZMH[Zf KLCEDFGDQZR YfgMZj BMHQDR eZ[H.
&7. oZENEgZODXMLD eDODQZD EHQ YfgMZj BMHQDR eZ[H.
&8. \MHiHQZD XELOQLR KLYLnZ KEZ KLCEDFGDQZfj YfgMZj BMHQDR eZ[H.
$%. pLYKeDMXQLD LMLQOHBDelQLD eDODQZD KLCEDFGDQZR YfgMZj BMHQDR eZ[H.
$&. bDEDCfiMH Z NjLG iH PLelQmYZ X KLCEDFGDQZfYZ YfgMZj BMHQDR eZ[H.
$$. \XeLFQDQZf EHQ YfgMZj BMHQDR eZ[H' KELkZeHMBZMH Z eDODQZD.
$+. sDODQZD EHQQmj BfFuemj LXeLFQDQZR BEHCYHBZiYH ]s\ 2HXkZMXZf' MELCLBDODQZD'
vLM3.
$/. WEHCYm iNPLC Z BMHQDR KHELGLQBH' LPnZD GHQQmD' hBZLeLgZf.
$1. peHXXZkZMH[Zf BEHCY iNPLC Z BMHQDR KHEHGLQBH.
$4. WEHCYm iNPLC< BEDnZQH' KDEDeLY MLELQMZ' KDEDeLY MLELQMZ Z MLEQf.
$6. bLCEDFGDQZf KHEHGLQBH.
$7. peZQZML-EDQBgDQLeLgZODXMLD LPXeDGLCHQZD PLelQmj.
$8. WDODQZD BEHCY iNPLC Z BMHQDR KHEHGLQBH. bELgQLi.
+%. sDODQZD BEHCY iNPLC Z BMHQDR KHEHGLQBH.
+&. bDEDeLYm HelCDLefEQLgL LBELXBMH' hBZLeLgZf' MeZQZODXMHf MHEBZQH.
+$. sDODQZD KDEDeLYLC HelCDLefEQLgL LBELXBMH.
++. bDEDeLYm QZFQDR ODeIXBZ< LPnZD XCDGDQZf' XBHBZXBZMH.
+/. peHXXZkZMH[Zf KDEDeLYLC QZFQDR ODeIXBZ.
+1. wBZLeLgZf KDEDeLYLC QZFQDR ODeIXBZ.
+4. TDjHQZiY KDEDeLYH QZFQDR ODeIXBZ.
+6. TDjHQZiY XYDnDQZf LBeLYMLC KEZ KDEDeLYHj QZFQDR ODeIXBZ.
+7. \XQLCQmD kHMBLEm' LKEDGDefInZD XYDnDQZD MLXBQmj LBeLYMLC QZFQDR ODeIXBZ.
+8. aZGm XYDnDQZf LBeLYMLC KEZ KDEDeLYHj QZFQDR ODeIXBZ.
/%. SNPrDMBZCQHf XZYKBLYHBZMH 2FHeLPm3 jHEHMBDEQHf Gef CXDj KDEDeLYLC QZFQDR
ODeIXBZ.
/&. \PrDMBZCQHf XZYKBLYHBZMH' jHEHMBDEQHf Gef CXDj KDEDeLYLC QZFQDR ODeIXBZ.
/$. SZYKBLYHBLeLgZf XEDGZQQmj KDEDeLYLC QZFQDR ODeIXBZ.
/+. SZYKBLYHBLeLgZf KDEDeLYLC C KLGPLELGLOQLY LBGDeD QZFQDR ODeIXBZ.
//. SZYKBLYHBLeLgZf KDEDeLYLC PLMLCmj LBGDeLC QZFQDR ODeIXBZ 2BDeH QZFQDR
ODeIXBZ3.
/1. SZYKBLYHBLeLgZf KDEDeLYLC NgeH QZFQDR ODeIXBZ.
/4. SZYKBLYHBLeLgZf KDEDeLYLC CLXjLGfnZR CDBCZ QZFQDR ODeIXBZ.
/6. SZYKBLYHBLeLgZf KDEDeLYLC YmnDeMLCLgL LBELXBMH QZFQDR ODeIXBZ.
/7. SZYKBLYHBLeLgZf KDEDeLYLC CDQDOQLgL LBELXBMH.
/8. TDGZMHYDQBLiQLD eDODQZD KDEDeLYLC QZFQDR ODeIXBZ.
1%. UHim LPEHiLCHQZf MLXBQLR YLiLeZ Z DD LKEDGDefInZD kHMBLEm.
1&. SELOQHf KLYLnl KEZ KDEDeLYHj QZFQDR ODeIXBZ.
1$. SKLXLPm XLKLXBHCeDQZf MLXBQmj LBeLYMLC C KEHCZelQLD KLeLFDQZD.bLMHiHQZf.
1+. SKLXLPm ZYYLPZeZiH[ZZ KEZ KDEDeLYHj QZFQDR ODeIXBZ.
1/. \PnZD BEDPLCHQZf KEZ ZigLBLCeDQZZ vZQ.
11. bLMHiHQZf M jZENEgZODXMLYN eDODQZI KDEDeLYLC QZFQDR ODeIXBZ.
14. SKLXLPm LXBDLXZQBDiH KEZ KDEDeLYHj QZFQDR ODeIXBZ.
16. \XLPDQQLXBZ eDODQZf KDEDeLYLC QZFQDR ODeIXBZ KEZ LPXNBXBCZZ iNPLC.
17. cHQQZD LXeLFQDQZf KEZ KDEDeLYHj QZFQDR ODeIXBZ.
18. aBLEZOQmD LXeLFQDQZf KEZ KDEDeLYHj QZFQDR ODeIXBZ.
4%. bLiGQZD LXeLFQDQZf KEZ KDEDeLYHj QZFQDR ODeIXBZ.
4&. AjLG iH PLelQmYZ X KDEDeLYHYZ QZFQDR ODeIXBZ.
4$. SELMZ iHFZCeDQZf KDEDeLYLC QZFQDR ODeIXBZ C iHCZXZYLXBZ LB HQHBLYL-
MeZQZODXMLR kLEYm.
4+. amCZj CZXLOQL-QZFQDODeIXBQLgL XNXBHCH< LPnZD XCDGDQZf' MeHXXZkZMH[Zf.
4/. bDEDGQZR CmCZj CZXLOQL-QZFQDODeIXBQLgL XNXBHCH' hBZLeLgZf' GZHgQLXBZMH.
41. SKLXLPm eDODQZf KDEDGQDgL CmCZjH CZXLOQL-QZFQDODeIXBQLgL XNXBHCH.
44. xHGQZR CmCZj CZXLOQL-QZFQDODeIXBQLgL XNXBHCH< hBZLeLgZf' XZYKBLYHBZMH'
GZHgQLXBZMH' eDODQZD.
46. oELQZODXMZR CmCZj CZXLOQL-QZFQDODeIXBQLgL XNXBHCH< hBZLeLgZf' XZYKBLYHBZMH'
GZHgQLXBZMH' eDODQZD.
47. yLMLCLR CmCZj CZXLOQL-QZFQDODeIXBQLgL XNXBHCH< hBZLeLgZf' XZYKBLYHBZMH'
GZHgQLXBZMH' eDODQZD.
48. bDEDeLYm XEDGQDR iLQm eZ[H< LPnZD XCDGDQZD' MeHXXZkZMH[Zf' XBHBZXBZMH.
6%. bDEDeLYm CDEjQDR ODeIXBZ' LPnZD XCDGDQZf' gLEZiLQBHelQmD KDEDeLYm'
CDEBZMHelQmD KDEDeLYm' MLXmD' LXMLelOHBmD.
6&. wBZLeLgZf KDEDeLYLC CDEjQDR ODeIXBZ' YDjHQZiY KDEDeLYH.
6$. qQHBLYL-MeZQZODXMZD kLEYm KDEDeLYLC CDEjQDR ODeIXBZ.
6+. SZYKBLYHBLeLgZf KDEDeLYLC CDEjQDR ODeIXBZ 2;e *ort I3.
6/. SZYKBLYHBLeLgZf KDEDeLYLC CDEjQDR ODeIXBZ 2;e *ort II3.
61. SZYKBLYHBLeLgZf KDEDeLYLC CDEjQDR ODeIXBZ 2ODEDKQL-eZ[DCLD EHirDGZQDQZD ;e
*ort III3.
64. TDFODeIXBQmD EHilDGZQDQZf CDEjQDR ODeIXBZ ZeZ XEDGQDXHgZBHelQmD KDEDeLYm
CDEjQDR ODeIXBZ.
66. bEZQ[ZKm GZHgQLXBZMZ KDEDeLYLC CDEjQDR ODeIXBZ.
67. AEgDQBQHf KLYLnl KEZ KDEDeLYHj CDEjQDR ODeIXBZ.
68. bLXBLfQQHf ZYYLPZeZiH[Zf KEZ KDEDeLYHj CDEjQDR ODeIXBZ.
7%. oZENEgZODXMZD YDBLGm eDODQZf KDEDeLYLC CDEjQDR ODeIXBZ.
7&. cHQQZD LXeLFQDQZf KDEDeLYLC CDEjQDR ODeIXBZ.
7$. aBLEZOQmD LXeLFQDQZf KEZ KDEDeLYHj CDEjQDR ODeIXBZ.
7+. bLiGQZD LXeLFQDQZf KDEDeLYLC CDEjQDR ODeIXBZ.
7/. bDEDeLYm XMNeL-ODeIXBQLgL MLYeDMXH< LPnZD XCDGDQZf' hBZLeLgZf' KHBLgDQDi Z
XBHBZXBZMH.
71. qQHBLYL-MeZQZODXMZD kLEYm XMNeL-CDEjQD ODeIXBQmj KDEDeLYLC 2KDEDGQZR'
iHGQZR KDEDeLY3.
74. tZHgQLXBZMH KDEDGQZj XMNeL-CDEjQD ODeIXBQmj KDEDeLYLC.
76. tZHgQLXBZMH iHGQZj XMNeL-CDEjQDR ODeIXBQL KDEDeLYLC 2KDEDeLYm XMNeLCLR GNgZ3.
77. sDODQZD KDEDGQZj Z iHGQZj XMNeL-CDEjQD ODeIXBQmj KDEDeLYLC.
78. SKLXLPm XLKLXBHCeDQZf LBeLYMLC KEZ XMNeLCDEjQDODeIXBQmj KDEDeLYHj.
8%. \XeLFQDQZf XMNeLCDEjQDODeIXBQmj KDEDeLYLC.
8&. bDEDeLYm MLXBDR QLXH< LPnZD XCDGDQZf' hBZLeLgZf Z KHBLgDQDi' XBHBZXBZMH.
8$. qQHBLYL-MeZQZODXMZD kLEYm KDEDeLYLC MLXBDR QLXH.
8+. tZHgQLXBZMH' XZYKBLYHBLeLgZf KDEDeLYLC MLXBDR QLXH.
8/. sDODQZD KDEDeLYLC MLXBDR QLXH.
81. SKLXLPm XLKLXBHCeDQZf LBeLYMLC KEZ KDEDeLYHj MLXBDR QLXH.
84. SKLXLPm kZMXH[ZZ Z NjLG KLXeD CKEHCeDQZf MLXBDR QLXH.
86. SKLXLPm EHQQDgL CKEHCeDQZf KDEDeLYLC XMNeLCLR MLXBZ Z GNgZ.
87. SKLXLPm KLiGQDgL CKEHCeDQZf KDEDeLYLC XMNeLCLR MLXBZ Z GNgZ.
88. SELMZ iHFZCeDQZf KDEDeLYLC MLXBDR eZ[H.
&%%. SKLXLPm LXBHQLCMZ MELCLBDODQZf KEZ KDEDeLYHj MLXBDR QLXH.
&%&. aLXKHeZBDelQmD iHPLeDCHQZf CZXLOQL-QZFQDODeIXBQLgL XNXBHCH< LPnZD
XCDGDQZf' MeHXXZkZMH[Zf.
&%$. \XBEmD QDXKD[ZkZODXMZD HEBEZBm< LPnZD XCDGDQZf' MeHXXZkZMH[Zf'
hBZLeLgZf Z KHBLgDQDi.
&%+. SZYKBLYHBLeLgZf LXBEmj HEBEZBLC' GZHgQLXBZMH' BDODQZD Z LXeLFQDQZf.
&%/. sDODQZD LXBEmj HEBEZBLC.
&%1. oELQZODXMZD HEBEZBm< hBZLeLgZf Z KHBLgDQDi' XZYKBLYHBLeLgZf.
&%4. oELQZODXMZD HEBEZBm< GZHgQLXBZMH' BDODQZD' eDODQZD.
&%6. pLQBEHMBNEH QZFQDR ODeIXBZ< hBZLeLgZf Z KHBLgDQDi' MeHXXZkZMH[Zf.
&%7. SZYKBLYHBLeLgZf MLQBEHMBNEm ODeIXBDR' GZHgQLXBZMH.
&%8. pLQXDECHBZCQLD Z jZENEgZODXMLD eDODQZD MLQBEHMBNEm QZFQDR ODeIXBDR.
&&%. qQMZeLi CZXLOQL-QZFQDODeIXBQLgL XNXBHCH< hBZLeLgZf Z KHBLgDQDi'
MeHXXZkZMH[Zf.
&&&. SZYKBLYHBLeLgZf HQMZeLiH CZXLOQL-QZFQDODeIXBQLgL XNXBHCH.
&&$. sDODQZD HQMZeLiH CZXLOQL-QZFQDODeIXBQLgL XNXBHCH.
&&+. yLeDCLR XZQGELY C ]s\< LPnZD XCDGDQZf' KHBLgDQDi' MeHXXZkZMH[Zf.
&&/. VDCEHegZf BELRQZOQLgL QDECH' hBZLeLgZf Z KHBLgDQDi.
&&1. SZYKBLYHBLeLgZf QDCEHegZZ BELRQZOQLgL QDECH.
&&4. pLQXDECHBZCQmD YDBLGm eDODQZf QDCEHegZZ BELRQZOQLgL QDECH.
&&6. sDODQZD QDCEHegZZ BELRQZOQLgL QDECH' kZiZLBDEHKDCBZODXMZYZ YDBLGHYZ Z
KEZ KLYLnZ PeLMHG.
&&7. oZENEgZODXMZD YDBLGm eDODQZf QDCEHegZZ BELRQZOQLgL QDECH.
&&8. SZYKBLYHBZODXMHf ZeZ CBLEZOQHf QDCEHegZf.
&$%. WEHCYHBZODXMZD KLCEDFGDQZf BELRQZOQLgL QDECH X QHENvDQZDY ZeZ PDi
2KEZOZQm' MeZQZODXMHf MHEBZQH' eDODQZD3.
&$&. VDCEZB BELRQZOQLgL QDECH< hBZLeLgZf' MeZQZODXMHf MHEBZQH' eDODQZD.
&$$. VDCEZB eZ[DCLgL QDECH< hBZLeLgZf' MeZQZODXMHf MHEBZQH' eDODQZD.
&$+. bLMHiHQZf M NGHeDQZI iNPH KEZ KDEDeLYHj QZFQDR ODeIXBZ.
&$/. \XLPDQQLXBZ LPDiPLeZCHQZf Z LKDEH[ZZ NGHeDQZf iNPH KEZ KDEDeLYHj
QZFQDR ODeIXBZ.
&$1. \XQLCQmD BEDPLCHQZf M ZigLBLCeDQZI vZQ WZgDEvBDGBH.
&$4. amPLE CHEZHQBH vZQ C iHCZXZYLXBZ LB kLEYm KDEDeLYH.
&$6. bLMHiHQZf Z YDBLGZMH ZigLBLCeDQZf vZQ-MHKK KEZ BEHCYHj iNPLC Z
KHELGLQBH.
&$7. bLMHiHQZf Z YDBLGZMH ZigLBLCeDQZf vZQ-MHKK KEZ KDEDeLYHj QZFQDR
ODeIXBZ.
&$8. bEZQ[ZKm LPnDgL eDODQZf KEZ KDEDeLYHj QZFQDR ODeIXBZ.
&+%. bLMHiHQZf M QHeLFDQZI YDFiNPQmj Z YDFODeIXBQmj eZgHBNE.
&+&. SZYKBLYm' jHEHMBDEQmD Gef CXDj BEHCY ELBL-ODeIXBQL-eZ[DCLR LPeHXBZ.
&+$. SLODBHQQHf BEHCYH ELBL-ODeIXBQL-eZ[DCLR LPeHXBZ.
&++. \XeLFQDQZf BEHCY ELBL-ODeIXBQL-eZ[DCLR LPeHXBZ.
&+/. cHQQZD LXeLFQDQZf' CLiQZMHInZD KEZ BEHCYHj ]s\ 2hBZLeLgZf'
MeHXXZkZMH[Zf3.
&+1. aZGm HXkZMXZZ KEZ BEHCYHj ]s\.
&+4. tZXeLMH[ZLQQHf HXkZMXZf. wBZLeLgZf' GZHgQLXBZMH' XELOQHf KLYLnl'
KELkZeHMBZMH.
&+6. \PBNEH[ZLQQHf HXkZMXZf. wBZLeLgZf' GZHgQLXBZMH' XELOQHf KLYLnl'
KELkZeHMBZMH.
&+7. SBDQLBZODXMHf HXkZMXZf. wBZLeLgZf' GZHgQLXBZMH' XELOQHf KLYLnl'
KELkZeHMBZMH.
&+8. peHKHQQHf HXkZMXZf. wBZLeLgZf' GZHgQLXBZMH' XELOQHf KLYLnl'
KELkZeHMBZMH.
&/%. qXKZEH[ZLQQHf HXkZMXZf. wBZLeLgZf' GZHgQLXBZMH XELOQHf KLYLnl'
KELkZeHMBZMH.
&/&. \PYLELM KEZ BEHCYHj ]s\' MeZQZODXMHf MHEBZQH' XELOQHf KLYLnl'
KELkZeHMBZMH.
&/$. WEHCYHBZODXMZR vLM KEZ BEHCYHj ]s\' MeZQZMH' XELOQHf KLYLnl'
KELkZeHMBZMH.
&/+. TDXBQmD LXeLFQDQZf KEZ BEHCYHj ]s\ 2GDkDMBm' GDkLEYH[ZZ' ENP[LCmD
ZiYDQDQZf3.
&//. bLiGQZD LXeLFQDQZf KEZ BEHCYHj ]s\ 2iHYDGeDQQHf MLQXLeZGH[Zf
LBeLYMLC' eLFQmR XNXBHC' HQMZeLi Z Zj KELkZeHMBZMH3.
&/1. bDECZOQmD Z KLiGQZD CBLEZOQmD MELCLBDODQZf KEZ BEHCYHj ]s\<
GZHgQLXBZMH Z eDODQZD 2 KLYLnl' LMLQOHBDelQLD eDODQZD3.
&/4. zDYHBLYH KEZ BEHCYHj ]s\. sDODQZD.
&/6. sDODQZD BEHCYHBZODXMZj KLCEDFGDQZR ]s\ X QDKLXEDGXBCDQQmYZ EZXMLY
Gef FZiQZ.
&/7. \XeLFQDQZf KEZ KDEDeLYHj CDEjQDR ODeIXBZ hBZLeLgZf' XZYKBLYHBLeLgZf Z
eDODQZD.
&/8. cHQQZD' CBLEZOQmD Z KLiGQZD LXeLFQDQZf KEZ KDEDeLYHj QZFQDR ODeIXBZ.
&1%. \EgHQZiH[Zf jZENEgZODXMLR KLYLnZ ]s\ C QH[ZLQHelQLR HEYZZ c.
TLeGLCH.
&1&. \EgHQZiH[Zf Z LPrDY jZENEgZODXMLR XBLYHBLeLgZODXMLR KLYLnZ
QH[ZLQHelQLR HEYZZ C XBLYHBLeLgZODXMZj MHPZQDBHj C YZEQLD CEDYf.
&1$. \EgHQZiH[Zf Z LPrDY jZENEgZODXMLR ODeIXBQL-eZ[DCLR KLYLnZ CL CEDYf
CLDQQmj GDRXBCZR Z KEZ XBZjZRQmj PDGXBCZfj 2GL gLXKZBHelQmR Z gLXKZBHelQmR
hBHKm3.
&1+. \XLPDQQLXBZ LgQDXBEDelQmj EHQDQZR eZ[H.
&1/. qQHBLYL-kZiZLeLgZODXMZD LXLPDQQLXBZ KLCEDFGDQZR ]s\ LgQDXBEDelQmY LENFZDY.
&11. peHXXZkZMH[Zf LgQDXBEDelQmj EHQDQZR ]s\ 2LPnZD XCDGDQZf' LXQLCQmD KEZQ[ZKm3.
&14. peHXXZkZMH[Zf LgQDXBEDelQmj EHQDQZR QZFQDR ODeIXBZ.
&16. peHXXZkZMH[Zf LgQDXBEDelQmj EHQDQZR YfgMZj BMHQDR eZ[H' OHXBLBH' BDODQZD.
&17. peHXXZkZMH[Zf LgQDXBEDelQmj KLCEDFGDQZR CDEjQDR ODeIXBZ' OHXBLBH' BDODQZD.
&18. \PnHf XZYKBLYHBLeLgZf LgQDXBEDelQmj KLCEDFGDQZR ]s\.
&4%. TDXBQHf XZYKBLYHBLeLgZf' KEZXNnHf CXDY KLCEDFGDQZfY ]s\ LgQDXBEDelQmY
LENFZDY.
&4&. aZGm LgQDXBEDelQmj KLCEDFGDQZR YfgMZj BMHQDR ]s\.
&4$. TDBLGm GZHgQLXBZMZ LgQDXBEDelQmj KLCEDFGDQZR ]s\.
&4+. bXZjLhYL[ZLQHelQmD QHENvDQZf N EHQDQmj C eZ[L.
&4/. \XLPDQQLXBZ MeZQZODXMLgL BDODQZf LgQDXBEDelQmj EHQDQZR YfgMZj BMHQDR ]s\ 2C
iHCZXZYLXBZ LB LPeHXBZ EHQDQZf' iLQm EHiENvDQZf' GHCQLXBZ EHQDQZf3.
&41. peZQZODXMLD BDODQZD LgQDXBEDelQmj KLCEDFGDQZR MLXBDR eZ[DCLgL XMDeDBH.
&44.\PnDD Z YDXBQLD eDODQZD LgQDXBEDelQmj KLCEDFGDQZR YfgMZj BMHQDR eZ[H.
&46. \XQLCQmD BEDPLCHQZf Z LXLPDQQLXBZ jZENEgZODXMLR LPEHPLBMZ LgQDXBEDelQmj EHQ
]s\.
&47. bDECZOQHf jZENEgZODXMHf LPEHPLBMH LgQDXBEDelQmj EHQ ]s\.
&48. peZQZODXMHf MHEBZQH LgQDXBEDelQmj KLCEDFGDQZR MLXBDR eZ[DCLgL XMDeDBH.
&6%. \PnDD Z YDXBQLD eDODQZD EHQDQmj X LgQDXBEDelQmYZ KLCEDFGDQZfYZ MLXBDR ]s\.
&6&. SKLXLPm ZYYLPZeZiH[ZZ MLXBQmj LBeLYMLC KEZ LgQDXBEDelQmj KLCEDFGDQZfj ]s\.
&6$. \XLPDQQLXBZ NjLGH Z KZBHQZf EHQDQmj C ]s\.
&6+. \XLPDQQLXBZ GEDQZELCHQZf KEZ LgQDXBEDelQmj EHQHj ]s\.
&6/. bLXeDGLCHBDelQLXBl jZENEgZODXMLR LPEHPLBMZ Z CLXBHQLCeDQZf [DeLXBQLXBZ KEZ
LgQDXBEDelQmj EHQDQZfj.
&61. cDHPZeZBH[Zf EHQDQmj X LgQDXBEDelQmYZ KLCEDFGDQZfYZ ]s\.
&64. pLYPZQZELCHQQmD Z XYDvHQQmD LgQDXBEDelQmD EHQm. \XLPDQQLXBZ' GZHgQLi' eDODQZD.
&66. TDBLGm GZHgQLXBZMZ ZQLELGQmj BDe C XeDKmj EHQHj.
&67.WDEYZODXMZD KLCEDFGDQZf ]s\' LPnZD GHQQmD' LXLPDQQLXBZ.
&68. peHXZkZMH[Zf BDEYZODXMZj KLCEDFGDQZR. ]HXBLBH LFLgLC eZ[H C CLDQQLD CEDYf Z
OEDiCmOHRQmj XZBNH[Zfj.
&7%. \FLgLCHf PLeDiQl.
&7&. \XLPDQQLXBZ MeZQZODXMLgL BDODQZf BDEYZODXMZj KLCEDFGDQZR ]s\.
&7$. \PnZD Z YDXBQmD XZYKBLYm KEZ BDEYZODXMZj KLCEDFGDQZfj ]s\.
&7+. \XLPDQQLXBZ KDECLR YDGZ[ZQXMLR KLYLnZ KEZ BDEYZODXMZj KLCEDFGDQZfj ]s\ QH
KLeD PLf.
&7/. TDGZ[ZQXMHf KLYLnl EHQDQQmY X BDEYZODXMZYZ KLCEDFGDQZfYZ ]s\ Z Zj eDODQZD
QH EHiQmj hBHKHj hCHMNH[ZZ.
&71. \XLPDQQLXBZ XLODBHQQmj BEHCY ]s\.
&74. pLYPZQZELCHQQmD KLCEDFGDQZf ]s\. \XLPDQQLXBZ MeZQZODXMLgL BDODQZf. sDODQZD.
&76. UHMBLEm' LKEDGDefInZD BfFDXBl LFLgLC ]s\.
&77. TDBLGm LKEDGDeDQZf BDEYZODXMZ KLCEDFGuQQLR KLCDEjQLXBZ.
&78. sNODCHf PLeDiQl< wBZLKHBLgDQDi.
&8%. peZQZODXMZD kLEYm XBDKDQZ BfFDXBZ eNODCLR PLeDiQZ.
&8&. peZQZODXMHf MHEBZQH eNODCLR PLeDiQZ.
&8$. bEZQ[ZKm GZHgQLXBZMZ eNODCLR PLeDiQZ.
&8+. \XLPDQQLXBZ eDODQZf BEHCY PLelQmj X eNODCLR PLeDiQlI.
&8/. cLel jZENEgH ]so Z XBLYHBLeLgH C eDODQZZ eNODCLR PLeDiQZ.
&81. \PnZD KEZQ[ZKm eDODQZf eNODCLR PLeDiQZ.
&84. SZQGELY CiHZYQLgL LBfgLnDQZf MLYPZQZELCHQQmj BEHCY.
&86. UHMBLEm' LKEDGDefInZD KELBZCLKLMHiHQZf XeNFPm C HEYZZ.
&87. WEHjDLBLYZf' MLQZMLBLYZf' YDBLGm' KLMHiHQZf' KELBZCLKLMHiHQZf.
&88. cLel XBLYHBLeLgH C YDGZ[ZQXMLR' XL[ZHelQLR EDHPZeZBH[ZZ EHQDQmj C CLDQQLD
CEDYf.
$%%. UZiZLBDEHKZf' sUp C eDODQZZ BEHCY ]s\.
$%&. bZBHQZD' NjLG' EDFZY' LXLPDQQLXBZ EDHPZeZBH[ZZ' QHPeIGDQZD C GZQHYZMD EHQDQmj C
]s\.
23456789: ; 5<=8>6789: 9? @?487?9;; A?B87>: ; C8<D7;E84ADF ADC;44;; D< 0%&0'&0(
G>D<DADH I +&
J?=& A?B87>: E8HK4<9DLH;M8=DF N;>5>O;;
P>87487?<8HQ C8<D7;E84ADF ADC;44;; 4<DC?<DHDO;E84ADOD B?A5HQ<8<?
P>DB844D> R&S&T8>3?<KA
J?=& 5E839DF E?4<;0
7DA<D> C87&9?5A
A P R O B
Prorector didactic USMF
Profesor universitar
O.Cernechi
___ ________ 200(
Oro-maxilo-facial surgery exam. Question for the fourth IV year student, 2008-2009
&. Trauma# in O)*R' general gact#.
$. Charecteri#tic o trauma# in O)*R according to cau#e#. 2trauma# in condition# o lie'
trauma# 0{ tran#port' indu#tr{ agriculture etc.3.
+. *re|uenc{ o trauma# in O)*R.
/. Cla##iication o trauma# in O)*R 20{ 5lexandrov3.
1. 5natomo - morphological percularitie# o the maxilla and there #ignigcance in traumatic
damage#.
4. 5natomo - morphological percularitie# o the mandi0le and their #ignigican#e in traumatic
damage#.
6. 5natomo - morphological percularitie# o the ({gomatic 0one and ({gomatic arch and their
#ignigican#e in traumatic damage#.
7. 5natomo - morphological percularitie# o 0oth-na#al 0one# and cartilage# and their
#ignigican#e in traumatic damage#.
8. 5natomo - morphological percularitie# o the acial #ot ti##ue# and their importan#e in
traumatic damage#.
&%. 5natom{ o trigeminal nerve. Traumatic damage# in dierent condition#.
&&. 5natom{ o acial nerve. Traumatic damage# in dierent condition#.
&$. :u09ective examination o the patient }ith damage# in O)*R.
&+. ;ocal o09ective examination o the patient }ith damage# in O)*R.
&/. 5uxilar{ method# o examination o the patient# }ith damage# in O)*R.
&1. )ain ,rinciple# and orm# o organi(ation o the medical a##i#tance or the patient# }ith
damage# in O)*R.=amage# o #ot ti##ue# in O)*R< etiolog{' pathological anatom{.
&4. Clinical picture o the damage# o o #ot ti##ue# in O)*R< etiolog{' pathological anatom{.
&6. Clinical picture o the damage# o #ot ti##ue# in O)*R 2thru#ted' carved' nurted
}ound#3
&7. :urgical treatment o }ound# o #ott acial ti##ue#.
&8. ,erormance o urgent a##i#tance in ca#e o danage# o #ot acial ti##ue#.
$%. Therapentical 20{ drug#3 treatment o damage# o #ot acial ti##ue#.
$&. :uture o the }ound. :utural material. )ethod# o #uture# perorman#e 2primar{ #uture'
laminal 2plate3 #uture' #econdar{ #uture3.
$$. Bandage and care or the patient }ith damage# o #ot acial ti##ue#.
$+. Complication# o the }ound# o #ot acial ti##ue#. ,roph{laxi# and treatment.
$/. =ental trauma# and trauma# o paradontal ti##ue#. ~eneral act#. Ethiolog{.
$1. Cla##iication o 0oth' dental trauma# and trauma# o paradontal ti##ue# 2hurt#' di#location#'
racture#3.
$4. =ental trauma#< crac' racture o the cro}n' racture o 0oth dental cro}n and root.
$6. =amage# o paradontal ti##ue#< hurt' uncomplete and complete di#location#' 0eat tooth.
$7. Clinico-radiological examination the patient# }ith 0oth dental trauma# and trauma# o
paradontal ti##ue#. 5nal{#i#' O09ective examination' radiological examination.
$8. Cour#e o 0oth dental trauma# and trauma# o paradontal ti##ue#. ,rogno#i#.
+%. Treatment o 0oth-dental trauma# and trauma# o paradontal ti#ue#< con#ervative' orthopedic'
#urgical treatment.
+&. *racture# o the alveolar proce##. Ethiolog{. Clinical picture.
+$. Treatment o racture# o the alveolar proce##.
++. )andi0ular{ racture#. ~eneral act#' #tati#tic#.
+/. Cla##iication o the racture#' o the mandi0le unilateral' dou0le' multiple' #plinteral'
racture# according to line o racture' opened' clo#ed racture#.
+1. Ethiolog{ o mandi0ular{ racture#< trauma in condition# o lie' trauma# 0{ tran#port' 0{
#port' 0{ undertaue.
+4. )echani#m o mandi0ular{ racturre.
+6. )echani#m o 0one ragment# di#placement in mandi0ular{ racture#< primar{ and
#econdar{ di#placement.
+7. Ba#ical actor# that determine di#placement o 0one ragment# o mandi0le< orce' direction
and area o the contact }ith traumatic agent' exi#tance o the teeth' mu#culatur{ traction.
+8. T{pe# o 0one ragment# di#placement in ca#e o mandi0ular{ racture#< in vertical'hori(ontal
direction#' interpo#ition' rotation' angular and com0ined di#placement#.
/%. :u09ective #{mptom# in ca#e o dierent tupe# o mandi0ular{ racture#.
/&. O09ective #{mptom# in ca#e o dierent tupe# o mandi0ular{ racture#.
/$. :{mptom# o medial racture# o the mandi0le.
/+. :{mptom# o the racture# in mental region o the mandi0le.
//. :{mptom# o lateral region# o the mandi0le 2mandi0ular{ 0od{3.
/1. :{mptom# o the mandi0ular{ angle racture#.
/4. :{mptom# o racture oa#cented mandi0ular{ 0ranch.
/6. :{mptom# o racture# o cond{lare proce## o the mandi0le.
/7. :{mptom# o coronoidal proce## racture#.
/8. Cour#e o mandi0ular{ racture#.
1%. ,ha#e# o 0on{ corn ormation and it# determinative actor#
2age' mechanical actor# 'con#titution' nutrition3.
1&. rgent a##i#tance in mandi0ular{ racture# .
1$. )ethod# o 0one ragment# compari#on in regular po#ition 20{ manual'ela#tic traction'
#urgical method 3.Indication#.
1+. )ethod# o ixation in ca#e o mandi0ular{ racture#.
1/. Indication# to manuacture o uni9a}al and 0i9a}al #plint# }ith inter9a}al traction.
11. Indication# to #urgical tratament o mandi0ular{ racture#.
14. )ethod# o o#theo#{nthe#i# in ca#e o mandi0ular{ racture#.
O#theo#{nthe#i# 0{ }ire #uture'0{ metal plate# and 0{ #poe#.
16. )ethod# o o#theo#{nthe#i# 0{ apparature# or extraoral ixation.Indication#'techni|ue .
17. Earl{ complication# in ca#e o mandi0ular{ racture# <#hoc'a#phix{'
0leeding'neural damage#.
18. :econdar{ complication# in ca#e o mandi0ular{ racture# 2inection'
0leeding' o#theom{eliti#3.
4%. ;ate complication# in ca#e o mandi0ular{ racture# 2dela{ed con#olidation o the 0one
ragment#'al#e articulation'iregular{ nited
racture'contracture o the mandi0le'an{io#i#3.
4&. Care or the patient# }ith mandi0ular{ racture# .
4$. Term# o heating o mandi0ular{ racture# according to anatomo-clinical orm.
4+. =i#location o T)2temporo-mandi0ular{ 9oint3.~eneral act#.Cla##iication.
4/. 5nterior di#location o T)'ethiolog{ and pothogene#i#'pathomorpholog{' #{mtom# and
diagno#tic.
41. )ethod# o tratament o anterior di#location o the T).
44. ,o#terior di#location o the T)<ethiolog{'#{mptom#' diagno#tic' treatment.
46. ,rimar{ di#location o theT)' ethiolog{'#{mptom#' diagno#tic' treatment.
47. ;ateral di#location o the T)' ethiolog{'#{mptom#' diagno#tic' treatment.
48. *racture# o the medial acial (one.~eneral act#.Cla##iication#.
6%. )axillar{ racture# .~eneral act#. ?ori(ontal and vertical.O0ligual and #plinteral raiture#.
6&. Ethiolog{ o the maxillar{ racture#.)echani#m o the racture.
6$.5natomo-clinical orm# o the maxillar{ racture#' racture o the alveolar proce##' racture
o the maxillar{ tu0er.
6+. :{mptom# o hori(ontal racture# o the maxillar{ 0one2;e *ort-I3.
6/. :{mptom# o hori(ontal racture# o the maxillar{ 0one2;e *ort-II3.
61. :{mptom# o hori(ontal racture# o the maxillar{ 0one in upper
region 2cranioacial #eparation ;e *ort III3.
64. Inter9a}al #eparation o the upper 9a} or medio#agital racture# o the maxillar{ 0one .
66. ,rincipie# o diagno#i# in ca#e o maxillar{ 0one racture#.
67. rgent a##i#tan#e in maxillar{ 0one racture#.
68. Con#tant immo0ili(ation in ca#e o maxillar{ 0one racture#.
7%. Indication# and #urgical method# o treatment in ca#e o maxillar{ 0one racture#.
7&. Earl{ complication# o the maxillar{ 0one racture# <#hoc're#pirator{ in#uicienc{'
0leeding.
7$. :econdar{ complication# in ca#e o maxillar{ 0one racture# 2#inu#iti#'
o#theom{eliti#'a0#ce##e# and phlegmona#3.
7+. ;ate complication# in ca#e o maxillar{ 0one racture#2irregularl{ nitted
racture'retrognatia' acial a##imetr{'deect#3.
7/. *racture# o (ugomatico-9a}al complex'general act#' ethiolog{ and pathogene#i#'#tati#tic#.
71. 5natomo-clinical orm# o ({gomatico-maxillar{ complex racture# 2anterior racture
'po#terior racture3.
74.:{mptom# and diagno#i# o anterior ({gomatico-maxillar{ racture#.
76. :{mptom# and diagno#i# o po#terior ({gomatico-maxillar{ racture#2racture# o the
({gomatic arch3.
77.Treatment o 0oth anterior and po#terior ({gomatico-maxillar{ racture#.
78. )ethod# o con#olidation and introducing in regular po#ition o 0one ragment# in ca#e o
({gomatico-maxillar{ racture# 2temporal }a{'inraor0ital intraoral'through maxillar{ #inu#3.
8%.Complication# o ({gomatico-maxillar{ racture#.
8&. *racture# o the na#al 0one#' general act#' ethiolog{ and pathogene#i#'#tati#tic#.
8$.5natomo- clinical orm# o na#al 0one# ragment2o##eal and cartilageal portion#3.
8+.:{mptom#'diagno#i# and cour#e o na#al 0one# racture#.
8/.Treatment o na#al 0one racture#
81.)ethod# o con#olidation o 0one ragment# in ca#e o na#al 0one# racture#.
84.)ethod# o ixation and care or the patient ater con#olidation o na#al 0one ragment#.
86.)ethod# o earl{ con#olidation o 0one ragment# in ca#e o racture# o 0oth ({gomatic
0one and arch.
87.)ethod# o late con#olidation o 0one ragment# in ca#e o ({gomatic 0one and arch
racture#
88.Term# o acial 0one# racture# healing.
&%%.)ethod# o 0lood #topping in ca#e o trauma# in O)*R.
&%&.Inlammator{ di#ea# o T)' genaral act#' cla##iication.
&%$.5cute non#peciic arthriti#' general act#' cla##iication'ethiolog{' pathomorpholog{.
&%+.:{mptom# o acute arthri#i#'diagno#i#' cour#e and complication#.
&%/.Treatment o acute arhriti#'diagno#i#'cour#e and complication#.
&%1.Chronic arthriti#<ethiolog{'pathogene#i#'pathomorpholog{'#{mptom#.
&%4.Chronic arthriti#<diagno#i#'cour#e'treatment.
&%6.Contracture o the mandi0le<ethiolog{'pathogene#i#'cla##iication .
&%7.:{mptom# o the mandi0ular{ contracture'diagno#i#.
&%8.Con#ervative and #urgical treatment'contracture o the mandi0le.
&&%.5n{lo#i# o T).Ethiolog{ and pathogene#i#. Cla##iication.
&&&.:{mtomatolog{ o an{io#i# o T).
&&$.Treatment o an{io#i# o T).
&&+.,ainull #{ndrom in O)*R.~eneral act#.,athophi#iolog{.Cla##iication.
&&/.E##ential neuralg{ o trigeminal nerve.Ethiolog{ 'pathogene#i#.
&&1.:{mptomatolog{ neuralg{ o trigeminal nerve.
&&4.Con#ervative method# o trigeminal nerve neuralg{ treatment.
&&6.Treatment o trigeminal nerve neuralg{ 0{ phi#ical method# }ith help o 0locade#.
&&7.:urgical method# o trigeminal nerve neuralg{.
&&8.:{mtomatic and #econdar{ neuralg{.
&$%.Neuriti# and traumatic damage# o trigeminal nerve }ith or }ithout di#tur0ance o
nerve.Cau#e#'clinical picture'treatment.
&$&.Neuriti# o trigeminal nerve.Ethiolog{'clinical picture'treatment.
&$$.Neuriti# o acial nerve. Ethiolog{.Clinical picture'treatment.
&$+.Indication# or tooth removal in ca#e o mandi0ular{ racture#.
&$/.,ercularitie# o ane#the(ia and operation# o tooth removal in ca#e o mandi0ular{ racture#.
&$1.)ain re|uirement# to manuacture o Tigher#htedt# #plint#.
&$4.Coo#ing o #plint t{pe according to orm o racture.
&$6.Indication# and method# o #plint- cap# manuacture in ca#e o trauma# o the teeth and
paradontum.
&$7.Indiccation# and method# o #plint-cap# manuacture in ca#e o mandi0ular{ racture#.
&$8.,rinciple# o general treatment in ca#e o mandi0ular{ racture#.
&+%.Indication# to aplication o interdental and inter9a}al ligature#25{vr';e0lan3.
&+&.:ign# and #{mptom#'thare are characteri#ed or all trauma# in O)*R.
&+$.Com0inated trauma# in O)*R.
&++.Complication# o trauma# in O)*R.
&+/.Earl{ #evere complication#'that appear in trauma# o O)*R2ethiolog{'cla##iication3.
&+1. T{pe# o a#phix{ in ca#e o trauma# o O)*R.
&+4. =i#locative a#phix{.Ethiolog{'diagno#tic#'urgent a##i#tance'prophilaxi#.
&+6.O0turative a#phix{.Ethiolog{'diagno#tic#'urgent a##i#tance prophilaxi#.
&+7.:tenotic a#pix{.Ethiolog{'diagno#tic#'urgent a##i#tance'prophilaxi#.
&+8."alvular a#pix{.Ethiolog{'diagno#tic#'urgent a##i#tance'prophilaxi#.
&/%.5#pirative a#pix{. Ethiolog{'diagno#tic#'urgent a##i#tance' prophilaxi#.
&/&.*aint in ca#e o trauma# in O)*R'clinical picture'urgent a##i#tance'prophilaxi#.
&/$.Traumatic #hoc in ca#e o trauma# in O)*R'clinical picture'urgent a##i#tance' pravention.
&/+.;ocal complication# in ca#e o trauma# in O)*R2deect#'deormation'change# 0{ #car#3
&//.;ate complication# in ca#e o trauma#in O)*R2#lo}ered con#olidation o 0one
ragment#'al#e articulation'an{eo#i#'ethiolog{'diagno#tic#'treatment'
prevention3.
&/1.,rimar{ and #econdar{ late 0leeding# in ca#e o trauma# in O)*R<diagno#tic# and
treatment2a##i#tance and inal treatment3.
&/4.?ematoma2limited'diu#e'pul#ing3in ca#e o trauma# in O)*R.Treatment.
&/6.Treatment o traumatic damage# in O)*R in patient# }ith immediate ri#h or the patient#
lie.
&/7.Complication# in ca#e o maxillar{ racture#.Ethiolog{' #{mtom# and treatment.
&/8.Earl{ #econdar{ and late complication# in ca#e o mandi0ullar{ racture#.
&1%.Organi(ation o #urgical oro-maxillo-acial a##i#tance in national 5rmi in
)oldova.
&1&.Organi(ation and vollume o #urgical dental a##i#tance in dental room#.
&1$. Organi(ation and vollume o #urgical oro- maxillo-acial a##i#tance in time o }ar in
calamitie# 20eor ho#pital and ho#pital#tage#3.
&1+. ,ercularitie# o the ire acial }ound#
&1/. 5natomo-phi#iological percularitie# o damage# in O)*R due to ire arm# and in ca#e o
calamitie#.
&11. Cla#iication o ire }ound# in O)*R 2general act#' 0acic principle#3.
&14. Cla#iication o ire }ound# o mandi0le.
&16. Cla#iication o ire }ound# o #ot acial ti##ue# re|uenc{' cour#e.
&17. Cla#iication o ire }ound# o maxilla re|uenc{' cour#e.
&18. ~eneral #{mptomatolog{ o ire }ound# in O)*R.
&4%. ;ocal #{mptomatolog{ o ire }ound# in O)*R.
&4&.:{mptomatolog{ o ire }ound o #ot ti##ue# in O)*R 2touched' 0lint' through }ound#
}ith deect o ti##ue or organ amputation3.
&4$. )ethod# o diagno#i# o ire }ound# in O)*R 2anali#i# #tud{ing o medical document#'
examination o the }ound canal' radiograph{3.
&4+. ,#{choemotional di#tur0ance# in patient# }ith acial }ound 2percularitie# o diagno#i# and
treatment3.
&4/. ,ercularitie# o clinical cour#e o ire }ound o #ot ti##ue# in O)*R according to region o
the }ound' {one o de#truction and ater }ound perormance.
&41. Clinical cour#e o ire damage# o acial #hull 0one#.
&44.~eneral and local treatment o ire damage# o #ot acial ti##ue#.
&46. Ba#ic re|uirement and percularitie# o #urgical preparation o ire }ound# in O)*R.
&47. :tage# o primar{ #urgical preparation o ire }ound# in O)*R.
&48.nical picture 2general and local3 o ire damage# o acial #hull 0one#.
&6%. ~eneral and local treatment o the patient# }ith ire damage# o acial #hull 0one#.
&6&. )ethod# o 0one ragment# immo0ili{ation in ca#e o ire damade# o acial #hull 0one#.
&6$. ,ercularitie# o 0oth care and nutrition o per#on# }ith acial }ound.
&6+. Indication# and purpo#e# o 0andade# and drena9e# u#age in ca#e o ire damade# in O)*R.
&6/. :ucce##ion o #urgical preparation o dierent ti##ue#2mucou# mem0rane' #hin' acial
0one#3 in ca#e o ire }ound# in O)*R.
&61. Rea0ilitation 2medical' p#ichical' #ocial3 o patent# }ith ire }ound# in O)*R.
&64. Com0ined and com0inated trauma in ca#e o ire }ound#< percularitie#' diagno#tie# and
treatment 2general act#3.
&66. )ethod# o diagno#tic# o allien 0odie# 20ullet#' ragment#3 in ca#e o 0lint }ound#.
&67. Thermic 0urn# in O)*R' general act#' percularitie#.
&68. *re|uenc{ o acial 0urn# in time o }ar and in time o calamitie#.
&7%. Cla##iication o thermic 0urn#. Burnal di#ea#e.
&7&. ,ercularitie# o clinical cour#e o thermic 0urn# in O)*R.
&7$. ~eneral and local clinical #ign# o thermic 0urn# in O)*R.
&7+. ,rimar{ a##i#tance in ca#e o acial 0urn# on the 0attle ield.
&7/. )edical a##i#tan#e or patient# }ith thermic acial 0urn# and their treatment in #tage# o
medical evacuation.
&71. ,ercularitie# o com0ined damage# on O)*R.
&74. Com0inated damage# o O)*R< percularitie# o apearen#e clinical cour#e.
&76. *actor#' that determine #everit{ o acial 0urn# cour#.
&77. )ethod# o damaged area determination in ca#e o 0urn pre#ence.
&78. Radial di#ea#e. Ethiolog{' pathogene#i#.
&8%. Clinical orm#' degre## o #everit{ o the radial di#ea#e.
&8&. Clinical #ign# o radial di#ea#e 2according to period#3.
&8$. ,rinciple# o radial di#ea#e diagno#i#.
&8+. ,ercularitie# o treatment o trauma# in O)*R in patient#' that #evere rom radial di#ea#e.
&8/. Role o oro-maxillo- acial #urgean and denti#t in radial di#ea#e treatment.
&81. ~eneral principle# o radial di#ea#e treatment.
&84. :{ndrome o reciprocal #everit{ in com0inated damage#.
&86. *actor#' that determine un#uita0ilit{ to militar{ #ervice.
&87. Tracheotom{' conicotom{. Indication and contraindication#. "ariant#.
&88. =enti#ti# role in 0oth medical and #ocial rea0ilition o the patient# }ith }ound#.
$%%. ,hi#iotherap{ and curative phi#ical culture in ca#e o trauma# o O)*R.
$%&. Care and nutrition' o0#ervation and percularitie# o rea0ilitation or the patient# }ith
damage# o O)*R.
Discutate i nt!rite "a edin#a co$isiei $etodice i edin#a catedrei din 0%&0'&0( )roces ver*a"
nr& +&
,efu" catedrei -.irur/ie OMF0
Preedinte"e co$isiei $etodice a facu"t!#ii de sto$ato"o/ie0
d&.&&$& )rofesor universitar Du$itru ,cer*atiuc
,ef de studii0
doctor n $edicin!

S-ar putea să vă placă și