Sunteți pe pagina 1din 6

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

OLIMPIADA DE BIOLOGIE
FAZA JUDEŢEANĂ
18 FEBRUARIE 2006
CLASA A IX-A
SUBIECTE

I Alegere simplă
Alegeţi un singur răspuns din variantele propuse
D. citozina şi guanina
1. Cloroplastele fac parte din:
A. condriozom
B. plastidom
C.vacuom 10. Interacţiune între gene nealele este:
D. mezozom A. codominanţa
2. Ribozomii : B.supradominanţa
A. conţin enzime hidrolitice C.epistazia
B.au membrană lipido-proteică D. semidominanţa
C.sunt alcătuiţi din două subunităţi 11. Raportul de segregare fenotipică 2:1
D. conţin ADN şi proteine caracterizeză următoarea interacţiunea alelică:
3. Mezozomul se formează prin invaginarea : A. semidominanţa
A. membranei plasmatice la algele verzi B.supradominanţa
B.peretelui celular la ciuperci C.gene letale
D. poligenia
C. membranei plasmatice la animale
D. membranei celulare la procariote 12. Importanţa meiozei constă în:
A. refacerea garniturii diploide de cromozomi
4. Membrană simplă au:
B.creşterea variabiltăţii organismelor
A. mitocondriile C.păstrarea aceluiaşi număr de cromozomi în
B.lizozomii celulele fiice
C.centrozomii D. formarea celulelor reproducătoare diploide
D. cloroplastele
13. Citochineza:
5. Stucturi prezente atât în celulele procariote cât
A. are loc la sfârşitul interfazei
şi în cele eucariote sunt: B.constă în separarea cromozomilor
A. ribozomii şi mitocondriile
C. asigură repartizarea citoplamei în 2 celule-
B. peretele celular şi aparatul Golgi fiice
C.membrana plasmatică şi mezozomii D. constă în individualizarea celor doi nuclei fii
D. mebrana plasmatică şi granulele lui Palade
14. Crossing-over-ul este:
6. Enzimele:
A. un schimb unidirecţional de informaţie
A. acţionează nespecific genetică
B.determină viteza reacţiilor metabolice B.un proces de recombinare genetică
C.sunt fosfolipide intercromozomală
D. sunt proteine structurale C.schimb reciproc de gene între cromozomii
7. Structural, ATP-ul este caracterizat de : nepereche
A. existenţa a doi radicali fosfat D. schimb echilibrat de gene între cromatidele
B.prezenţa legăturilor fosfat macroergice nesurori ale bivalenţilor
C.existenţa unui nucleotid pirimidinic 15. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic
D. prezenţa dezoxiribozei deoarece conţin:
8. Proteine sunt: A. perechi de gene în stare homozigotă
A. clorofila şi glicogenul B.gene alele identice în pereche
B.chitina şi cheratina C.câte o genă din fiecare pereche
C.trigliceridele şi amidonul D. cromatide surori identice
D. clorofila şi cheratina 16. Nucleul eucariot:
9. Baze azotate ce realizează legături duble de A. lipseşte din celulele mature ale unor fascicule
hidrogen sunt: conducătoare
A. adenina şi guanina B.conţine 1-2 centrioli lipsiţi de membrane
B.citozina şi uracilul C.cuprinde tot materialul genetic celular
C.adenina şi timina D. conţine ribozomi, condrioplasmă şi cromatină

1
17. Trisomii autozomale apar în : C. vacuomul celular
A. sindromul Down şi sindromul Klinefelter D. centrozomul
B.sindromul Edwards şi sindromul Patau 28. Nucleolii:
C.sindromul Down şi sindromul Turner A. sunt legaţi între ei prin ADN-linker
D. sindromul Turner şi sindromul Klinefelter B. sintetizează toate tipurile de ARN
C. se dezorganizează pe perioada diviziunii
18. Hibridul: celulare
A. este un organism homozigot dominant D. sunt împrăştiaţi în citoplasma celulei
B.conţine gene alele identice în fiecare pereche procariote
C.este un individ identic cu unul din genitorii săi
D. poate manifesta fenomenul de heterozis
19. Chiasmele: 29. Agenţi mutageni fizici sunt:
A. se realizează între cromatidele nesurori ale A. variaţiile bruşte de temperatură
bivalenţilor B. acidul nitros
B. apar în timpul recombinării intercromozomale C. radiaţii neionizante gamma
C. împiedică schimburile de gene între D. virusuri şi transpozoni
cromozomii pereche 30. Poliploidiile :
D. asigură conectarea cromozomilor la firele A. sunt mai frecvente la mamifere şi la plantele
fusului de diviziune superiore
20. Sindromul Down se caracterizează prin: B. conferă avantaje adaptative şi de
A. structură genetică 2n-1 cromozomi productivitate
B. ţipăt caracteristic al noului născut C. afectează prin multiplicare părţi din
C. 44 de autozomi şi 3 heterozomi complementul cromozomal
D. vârstă medie a indivizilor sub 50 de ani D. sunt mai frecvente la vertebrate decât la
21. La reptile: nevertebrate
a. femela este homogametică
b. masculul este heterogametic II Alegere grupată
c. femelele au heterozomi X0
d. femela are heterozomi diferiţi La întrebările de mai jos răspundeţi utilizând
următoarea cheie:
22. Peretele celular al ciupercilor are: A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
A. celuloză grupată în mănunchiuri B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;
B. chitină organizată într-o reţea microfibrilară C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;
C. mureină ce alcătuieşte sacul mureinic D. Dacă 4 este corect;
D. chitină ca substanţă fundamentală, amorfă E. Toate variantele sunt corecte .
23. Punctuaţiunile:
A. străbat porii membranei nucleare 31. Membrana celulară şi peretele celular apare la:
B. sunt pori ai membranei plasmatice celule bacteriene şi animale
C. sunt cordoane plasmatice ce leagă diferite ciuperci şi alge
eucariote animale şi fungale
celule
bacterii şi alge albastre verzi
D. sunt traversate de plasmodesme
24. Plasmagenele : 32. Microtubuli există în:
A. sunt gene localizate în nucleu cili
B. se transmit ereditar predominant pe linie centrioli
paternă flageli
C. nu se transmit ereditar citoschelet
D. se găsesc şi în gametii femeli
33. În meioză se formează:
25. ADN-ul se replică: două celule diploide
A. în interfaza dintre cele două etape meiotice două celule haploide
B. în faza G2 a interfazei patru celule diploide
C. după modelul semiconservativ patru celule haploide
D. în timpul mitozei
26. Cromozomii sunt monocromatidici în timpul: 34. Organizarea membranei de tip mozaic fluid
A. anafazei I şi II meiotice permite:
B. metafazelor meiotice şi mitotice 1.deplasarea proteinelor de-a lungul straturilor
C. anafazei şi telofazei II meiotice lipidice
D. profazei I şi II meiotice 2. formarea pseudopodelor la amoebe
3. formarea veziculelor de fagocitoză şi pinocitoză
27. Implicat în sinteza proteinelor şi lipidelor este:
4. trecerea prin membrană a tuturor substanţelor
A. aparatul Golgi
B. reticulul endoplasmatic

2
35. Caracteristici comune ADN-ului mitocondrial şi 44. Proteoplastele:
celui cloroplastic sunt: 1. fac parte din categoria cromoplastelor
1. numărul mic de gene comparativ cu ADN-ul 2. depozitează substanţe de rezervă
nuclear 3. au rol în fotosinteză
2. transmiterea la descendenţi la fel ca a ADN-ului 4. se găsesc în seminţele plantelor
nuclear 45. Ribozomii:
3. origine similară, probabil bacteriană 1. sunt delimitaţi de o membrană simplă
4. rol în desfăşurarea procesului de fotosinteză 2. sunt alcătuiţi din ARN şi proteine
3. pot fi observaţi la microscopul optic
36. Organite cu membrană simplă sunt: 4. apar la procariote şi eucariote
1. peroxizomii 46. Între cloroplaste şi mitocondrii există
2. centrozomii următoarele asemănări:
3. lizozomii 1. au plasmagene
4. ribozomii 2. au rol în respiraţia celulară
3. conţin ribozomi
4. prezintă o membrana simplă
37. Plastide cu rol în fotosinteză sunt:
47. Enzimele:
1. oleoplastele
1. determină viteza reacţiilor metabolice
2. rodoplastele
2. sunt substanţe de natură glucidică
3. amiloplastele
3. actionează asupra unui substrat specific
4. feoplastele
38. Mutaţiile structural-cromozomale 4.sunt nucleoproteine
1. pot afecta cromozomul în urma ruperii braţelor 48. Thomas Hunt Morgan a elaborat:
sale 1. primele legi ale eredităţii
2. sunt monosomii şi trisomii 2. teza crossing-over-ului
3. sunt adesea incompatibile cu viaţa 3. teza purităţii gameţilor
4. teoria cromozomală a eredităţii
4. pot provoca maladii de tipul sindromului Turner
49. Celulele fiice rezultate prin mitoză vor avea:
39. Indivizii cu sindrom Turner şi cei cu sindrom 1. acelaşi set de cromozomi
Klinefelter: 2. acelaşi număr de cromozomi
1. sunt de acelaşi sex 3. aceeaşi cantitate de ADN
2. au ginecomastie 4. 2n cromozomi
3. sunt de talie redusă 50. Specia Drosophila melanogaster poate
4. au o anomalie heterozomală prezenta:
40. Alegeţi asocierile corecte: 1. un număr mare de mutante
1. reticulul endoplasmatic - delimitează şi 2. cromozomi uriaşi în celulele glandelor salivare
protejează celula. în stadiul adult
2. aparatul Golgi - împachetează substanţele ce vor 3. un număr mare de generaţii pe an, uşor de
fi secretate obţinut în laborator
3. lizozomii- asigură transportul intracelular de 4. opt perechi de cromozomi
substanţe
4. granulele lui Palade – realizează sinteza de
51. Bazele azotate pirimidinice comune în ADN şi
ARN sunt:
proteine
1. uracilul
41. Maladii genetice metabolice cauzate de gene 2. timina
mutante recesive sunt: 3. guanina
1. polidactilia 4. citozina
2. albinismul 52. Flagelii:
3. sindactilia 1. apar la celule reproducătoare asexuate sau
4. hemofilia sexuate
42. Anemia falciformă: 2. au o axonemă alcătuită din 9 microtubuli
1. este o hemoglobinopatie periferici
2. determină moartea indivizilor cand gena 3. prezintă în centrul axonemei 2 microtubuli
mutanta este în stare homozigotă 4. au structură şi functie diferită faţă de a cililor
3. duce la formarea unor hematii în formă de 53. Vacuolele:
seceră 1. împing nucleul la periferie în celulele vegetale
4. poate oferi un avantaj selectiv în zone afectate tinere
de malarie 2. sunt delimitate de o membrana simplă derivată
43. Acizi nucleici se găsesc în: din reticulul endoplasmatic
1. cloroplaste 3. sunt mici şi numeroase în celulele vegetale
2. nucleu bătrâne
3. mitocondrii 4.sunt digestive şi contractile la protozoare şi
4. citoplasmă spongieri

3
54. Organite specifice sunt: 63. O celulă 2n= 16 se divide meiotic. Care este
1. neurofibrilele numărul total de cromatide aflate la sfârşitul
2. corpii Nissl meiozei în toţi gameţii rezultaţi din ea?
3. miofibrilele A. 16 cromatide
4. ribozomii B. 32 cromatide
55. Cromozomii bicromatidici există în: C. 48. cromatide
1. interfază, profază, metafază D. 64 cromatide
2. etapa reducţională a meiozei 64. Într-o familie se nasc numai copii ce au alte
3. profaza II, metafaza II grupe sanguine decât ale părinţilor. Ce grupe
4. anafaza şi telofaza mitotică sanguine pot avea părinţi?
56. Incluziunile ergastice: A. mama grup sanguin B, tatăl grup sanguin 0
1. sunt produşi ai metabolismul celular sau invers
2. sunt prezente la procariote şi eucariote B. mama grup sanguin A, tatăl grup sanguin 0
3. pot fi organice sau anorganice sau invers
4. se pot depozita în vacuole C. mama grup sanguin A, tatăl grup sanguin AB
57. Maladia “cri du chat”: sau invers
1. este o anomalie numerică autozomală D. mama grup sanguin 0, tatăl grup sanguin AB
2. afectează numai indivizii de sex masculin sau invers
3. este trisomia cromozomului 5 65. Câţi dintre copii vor avea păr creţ şi pistrui,
4. provoacă retardare severă ştiind că mama este lipsită de pistrui şi are păr
creţ (deşi tatăl ei avea păr întins), iar tatăl are
pistrui şi păr creţ? Părinţii tatălui au
58. Hemofilia: următoarele fenotipuri: mama sa- păr creţ şi
1. este cauzată de o anomalie genetică fără pistrui; tatăl său -păr întins şi cu pistrui.
heterozomală A. 1/8 cu păr creţ şi pistrui
2. apare cu o frecvenţă mai mare la fete B. 3/8 cu păr creţ şi pistrui
3. determină incapacitate de coagulare a sângelui C. 4/8 cu păr creţ şi pistrui
4. este determinată de o genă Y-linkată D. 6/8 cu păr creţ şi pistrui
59. Mutaţiile pot să fie: 66. Dacă tatăl are grupul sanguin A în varianta
1. numerice şi structurale homozigotă şi este daltonist iar mama are
2. deleţii şi duplicaţii grupul sanguin 0 şi este purtătoare a genei
3. inversii şi translocaţii pentru daltonism dar sănătoasă, ce grup
4. gametice şi somatice sanguin au copiii şi câţi dintre ei sunt
daltonişti?
60. Caracteristici structurale ale cloroplastelor :
A. 50% daltonişti şi 100% grup sanguin A
1. prezintă un sistem de vezicule turtite numite B. 50% normali dar purtători ai genei pentru
tilacoide daltonism şi 100 % grup sanguin A
2. au substanţă fundamentală numită stromă C. 50% fete daltoniste şi cu grup sanguin A
3. conţin structuri numite grana, bogate în D. 50% băieţi daltonişti şi cu grup sanguin A
pigmenţi asimilatori 67. Câte exemplare cu penaj albastru rezultă din
4. au rol esenţial în realizarea fotosintezei încrucişarea unui cocoş de Andaluzia cu o găină
albă?
A. 25% găini de Andaluzia şi 25% cocoşi de
III.Probleme Andaluzia
B. 50% găini de Andaluzia şi 25% cocoşi de
61. Într-o familie există 4 copii dintre care o fată cu Andaluzia
daltonism, un băiat cu hemofilie, un băiat cu C. 50% găini de Andaluzia şi 50% cocoşi de
daltonism. Ce genotipuri au cei doi părinţi? Ce Andaluzia
genotip posibil are al patrulea copil al acestei D. 75% găini de Andaluzia şi 25% cocoşi de
familii? Andaluzia
A. mama XdX, tatăl XhY, al patrulea copil XY 68. Câte baze azotate de tip adenină se găsesc într-o
B. mama XhX , tatăl XdY, al patrulea copil XdXh moleculă de ADN care conţine 1500 de
nucleotide, din care 300 conţin citozină?
C. mama XdXh, tatăl XdY , al patrulea copil XdXh A. 900
D. mama XdXh, tatăl XhY, al patrulea copil XhXh B. 600
62. Într-o colonie de protozoare uniflagelate trăiesc C. 450
15 indivizi. Câţi microtubuli conţin în total D. 300
flagelii acestora? 69. Ştiind că centriolii sunt alcătuiţi din grupuri
A. 150 fibrilare care asociază intim câte 3 microtubuli ,
B. 165 precizaţi numărul total de microtubuli din
C. 330 centriolii a 10 celule aflate în diviziune?
D. 300 A. 540

4
B. 600
C. 1080
D. 1620
70. Mama are grupul sanguin A , sora mamei
grupul sanguin AB, copiii grupele sanguine 0 şi
AB. Ce grupe sanguine au părinţii mamei şi
respectiv tatăl copiilor?
A. părinţii mamei au grupele sanguine AB şi
respectiv 0 iar tatăl copiilor are grupul
sanguin B
B. părinţii mamei au grupele sanguine A şi
respectiv B iar tatăl copiilor are grupul
sanguin AB
C. părinţii mamei au grupele sanguine B şi
respectiv 0 iar tatăl copiilor are grupul
sanguin AB
D. părinţii mamei au grupele sanguine A şi
respectiv B iar tatăl copiilor are grupul
sanguin B

S-ar putea să vă placă și