Sunteți pe pagina 1din 11

OLIMPIADA DE BIOLOGIE

FAZA PE SECTOR - 27 ianuarie 2018

CLASA A IX-A

SUBIECTE:

I. COMPLEMENT SIMPLU (alegere simplă) - 30 puncte


La următoarele întrebări ( 1-30 ) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. Ribozomii:
A. sunt organite citoplasmatice comune mărginite de o membrană simplă
B. au diametrul de aproximativ 20 micrometri fiind cele mai mici organite celulare
C. sunt alcătuiţi din molecule bicatenare de ADN, proteine și lipide specifice
D. acţionează ca un punct de legătură între moleculele implicate în sinteza de proteine

2. În G2 se sintetizează:
A. proteine ale fusului de diviziune
B. ADN -polimeraze
C. noi molecule de ADN
D. proteine implicate în replicare

3. Citochineza în celulele vegetale:


A. implică formarea fusului de diviziune între doi centrioli
B. presupune formarea unei plăci celulare formată prin unirea peretelui celular cu membrana
C. se desfăşoară la fel ca şi în celulele animale
D. are loc prin adâncirea şanţului de clivare din mijlocul celulei

4. Meioza este procesul prin care organismele:


A. se înmulțesc
B. formează gameți
C. formează zigoți
D. formează celule diploide

5. Celula procariotă:
A. are nucleu delimitat de membrane nucleară
B. nu are membrana celulară
C. este specifică bacteriilor
D. își obține energia la nivelul mitocondriilor

1
6. Sediul respirației aerobe este la nivelul:
A. cloroplastelor
B. mitocondriilor
C. aparatului Golgi
D. ribozomilor
7. În urma diviziunii meiotice a celulei mamă se obțin:
A. 2 celule diploide
B. 4 celule diploide
C. 2 celule haploide
D. 4 celule haploide

8.Enzime hidrolitice se găsesc în:


A. mitocondrii
B. aparat Golgi
C. lizozomi
D. cloroplaste

9. Reticulul endoplasmatic are rol în:


A. depozitarea substanțelor de rezervă
B. sinteza de substanțe lipidice
C. biogeneza fusului de diviziune
C. furnizarea de energie celulară

10. În celulele eucariote:


A. cilii sunt mai scurți și mai numeroși comparativ cu flagelii
B. flagelii sunt adesea multipli comparativ cu cilii
C. flagelii și cilii nu au membrană
D. flagelii au 9 perechi de microtubuli în centru

11.Activitatea pompei ionice de Na+ / K+ , spre deosebire de difuzia facilitată:


A. se realizează pe baza energiei cinetice a moleculelor care traversează membrana
B. poate determina citoliza celulei animale
C. se realizează împotriva gradientului de concentrație
D. este facilitată de scăderea temperaturii

12.ARN-ul mesager
A. conține în structura sa dezoxiriboză
B. conține două tipuri de baze azotate purinice comune cu ADN-ul
C. este sintetizat în nucleu, prin replicare semiconservativă
D. este format din nucleosomi

2
13. Selectați afirmația adevărată:
A. la celula procariotă nucleolul este format dintr-o singură moleculă de ADN
B. punctuațiunile permit trecerea ARN-m din nucleu în citoplasmă
C. ATP-ul se formeazăîn cantități mari în absența oxigenului
D. formarea glucozei are loc prin reacții inverse glicolizei

14. Soluția hipotonică din jurul unei celule animale:


A. este mai concentrată decât mediul intracelular
B. induce pierderea apei de către celulă
C. poate determina spargerea celulei animale
D. nu determină apariția citolizei celulei

15.Alegeți afirmația incorectă:


A. polialelia este un fenomen de interacțiune între genele nealele
B. la Antirrhinum se întâlnește fenomenul de semidominanță
C. heterozisul adaptativ se caracterizează prin creșterea dimensiunilor hibrizilor față de părinți
D. în monohibridare ,în F1 se manifestă numai caracterul dominant

16. Alegeți asocierea corectă:


A. mitocondriile – enzime hidrolitice implicate în producerea ATP-ului
B. corpusculii Nissl – reticul endoplasmatic, ARN și proteine
C. peroxizomii – aparat Golgi și enzime detoxifiante
D. incluziunile ergastice – membrană simplă

17. Despre genele letale este adevărat că :


A. în stare heterozigotă determină moartea individului respectiv
B. este un tip de interacțiune genică prezentă exclusiv la șoareci
C. alela pentru culoarea galbenă a blănii la șoareci este dominantă față de gena pentru culoarea
cenușie
D. se manifestă numai în stare heterozigotă

18. Ce grupă de sânge nu poate avea tatăl unui copil cu grupa AII heterozigot dacă mama are
grupa AII homozigot:
A. AII heterozigot
B. BIII heterozigot
C. OI
D. ABIV

19. Celula rezultată în urma meiozei I, spre deosebire de celula rezultată în urma meiozei II:
A. a parcurs un proces de recombinare intracromozomială și intercromozomială
B. dă naștere la patru celule haploide
C. are cromozomi monocromatidici și recombinați
D. conține cromozomi organizați sub forma de tetrade

20. Amiloplastele :
A. depozitează aminoacizi
B. se mai numesc cromatofori la unele protiste
3
C. sunt lipsite de pigmenţi
D. sunt încadrate în categoria oleoplastelor

21. Semidominanţa
A. se caracterizează prin faptul că hibrizii au acelaşi fenotip cu genitorii homozigiţi dominanţi
B. determină fenomenul de heterozis
C. se manifestă la găinile de Andaluzia
D. modifică numărul de descendenţi

22. Leucoplastele care se colorează în prezenţa iodului în iodura de potasiu:


A. au formă sferică la cartof
B. au mai multe straturi de amidon
C. au un hil poziţionat central
D. se formează numai în organe neexpuse la lumină

23. Spre deosebire de cloroplast, mitocondria:


A. are ADN propriu
B. sintetizează ATP
C. utilizează O2
D. se multiplică prin diviziune

24. În dominanţa completă, genele recesive:


A. nu se manifestă în F1
B. se manifestă la organismele heterozigote
C. în F2, sunt prezente la ½ dintre descendenţi
D. la om, pot determina nas acvilin

25. Cea mai mare cantitate de ARN celular este reprezentată de:
A. ARNm
B. ARNt
C. ARNv
D. ARNr

26. Ce procent de organisme dublu homozigote poate rezulta din încrucişarea a două organisme
dublu heterozigote ?
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 0%

27. La sfârşitul diviziunii meiotice desfăşurată în ovar, dintr-un ovocit uman (2n=46), se formează:
A. 4 ovule (n=23)
B. 2 ovule (n=23)
C. 2 ovocite (n=46)
D. 1 ovul (n=23)

4
28. Alegeți răspunsul incorect referitor la alcătuirea celulei procariote :
A. prezintă un singur cromozom
B. hialoplasma conține un citoschelet proteic
C. au ribozomi de dimensiuni mai mici decât celulele eucariote
D. unele pot avea pigmenți asimilatori cu rol în fotosinteză

29. Mitocondriile:
A. au criste care le măresc de aproximativ 100 de ori suprafaţa internă
B. au aceeaşi formă la toate celulele
C. se multiplică prin mitoză
D. se transmit de la o generaţie celulară la alta, pe linie maternă

30. Eliminarea conţinutului veziculelor secretoare în exteriorul celulelor se realizează prin:


A. endocitoză
B. exocitoză
C. pinocitoză
D. fagocitoză

II COMPLEMENT GRUPAT (alegere grupată) – 30 puncte

La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu:


A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D - dacă varianta 4 este corectă
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte

31. Centrozomii:
1. sunt alcătuiţi din centromeri
2. se găsesc în toate celulele eucariote animale
3. sunt situaţi în apropierea membranei plasmatice
4. au rol în diviziunea celulară

32. Cloroplastele, spre deosebire de mitocondrii:


1. au membrană dublă
2. prezintă tilacoide cu pigmenţii asimilatori
3. conţin enzime oxido-reducătoare
4. înmagazinează energie în molecula de glucoză

33. Este un sistem de canalicule intracitoplasmatice:


1. mitocondria
2. aparatul Golgi
3. cloroplastul
4. reticulul endoplasmatic

5
34. Referitor la interfaza în țesuturile mamiferelor:
1. durează între 12 si 24 de ore
2. în celulă se sintetizează în mod constant ADN și proteine
3. este compusă din patru etape
4. în G2 se realizează replicarea macromoleculei de ADN

35. Despre G0 , este adevărat că :


1. există la unele celule care nu se mai divid
2. celula crește în dimensiuni
3. apare la neuroni
4. este o fază a diviziunii mitotice

Figura 1

36. În figura 1, alăturată :


1.este vorba despre fenomenul de crossing-over
2.imaginea a) prezinta cromozomi omologi în curs de recombinare
3. imaginea b) prezinta cromozomi recombinați
4. procesul prezentat se desfășoară în profaza I a mitozei

37. Nucleolii:
1. sunt structuri evidente în nucleul celulei procariote
2. au rolul de a fabrica ribozomi
3. un nucleu conține întotdeauna un nucleol
4. se colorează intens datorită conținutului ridicat de acizi nucleici

38. În general, organitele celulare nu au ADN, cu excepția:


1. plastidelor
2. ribozomilor
3. mitocondriilor
4. aparatului Golgi

39. În cazul dihibridării, în F2 au apărut 16 posibilităţi de combinare:


1. probabilitatea apariției caracterelor dominante (N sau G) este de 3/4
6
2. probabilitatea apariției caracterelor recesive(z sau v) este de 1/4
3.raportul de segregare fenotipic este de 9:3:3:1
4. neuniformitatea hibrizilor din F2 a condus la formularea legii segregării independente a perechilor
de caractere

40. Gregor Mendel:


1. a studiat la Viena
2. este originar din Boemia
3. a urmărit transmiterea caracterelor ereditare în descendență
4. a elaborat în 1884 lucrarea "Experiențe asupra hibrizilor vegetali"

41. Molecula de apă prezintă următoarele caracteristici:


1. se comportă ca un dipol
2. are stabilitate termică
3. este un solvent excelent pentru glucoză
4. străbate învelișurile celulei prin procese pasive

42. Escherichia coli prezintă:


1. perete celular lipoproteic format din mureină
2. cromozomi pereche
3. capacitate adaptativă mică, corelată cu structura ei simplă
4. rezistență la apărarea imună a gazdei

43.O celulă cu 2n=28 de cromozomi conține:


1. 14 bivalenți în metafaza I
2. 56 cromatide în anafaza mitozei
3. 56 cromatide în G2
4. 28 de centromeri în metafaza I

44.Pe parcursul ciclului celular mitotic, cromozomul:


1. are două cromatide, în perioada G1- G2
2. se atașează la fibrele polare ale fusului de diviziune
3. prezintă 4 brațe identice, în perioada G2 - Metafază
4. are un singur centromer, în toate fazele

45. Sunt heteroproteine:


1. hemoglobina
2. chitina
3. clorofila
4. mureina

46. Care dintre următoarele afirmații caracterizează neurofibrilele:


1. au rol în consolidarea citoscheletului în neuronii aflați în diviziune
2. sunt prezente numai în corpul neuronilor
3. au funcții metabolice, intervin în sinteza proteinelor
4. facilitează transmiterea influxului nervos

7
47. Polialelia:
1. a fost identificată numai la animale
2. la iepuri determină apariția a patru fenotipuri diferite
3. afectează caractere diferite în cadrul aceleași serii polilalelice
4. poate determina apariția unor fenomene de dominanță gradate

48. Are un număr impar de microtubuli:


1. centrul celular
2. corpusculul bazal
3. partea mobilă a flagelului
4. centriolul

49.La încrucișarea a două varietăți de porumb cu boabe violet:


1. 25% dintre descendenți sunt homozigoți dominanți
2. raportul fenotipic de segregare e de 2:1
3. fenotipul descendenților heterozigoți se deosebește de fenotipul hibrizilor homozigoți
4. 100% dintre hibrizi au boabe violet

50. Nucleolul, spre deosebire de ribozomi:


1. este în contact direct cu nucleoplasma
2. conține acid dezoxiribonucleic
3. se dezorganizează în timpul profazei
4. nu este delimitat de un înveliș membranar

51. Plasmodesmele:
1. sunt de natură pectică
2. sunt canale cilindrice acoperite de plasmalemă
3. se mai numesc şi punctuaţiuni
4. asigură interconectarea celulelor în cadrul ţesutului

52. Din reticulul endoplasmatic pot deriva:


1. corpusculii Nissl
2. peroxizomii
3. vacuolele plantelor
4. lizozomii

53. Spre deosebire de celula vegetală, celula animală conţine:


1. cantităţi mai mari de apă
2. cantităţi mai mari de proteine
3. cantităţi mai mici de lipide
4. cantităţi mai mici de glucide

54. Miofilamentele:
1. groase, sunt formate din actină
2. sunt alcătuite din miofibrile
3. subţiri, sunt alcatuite din miozină
4. au o aşezare precisă, fiind dispuse într-un aranjament hexagonal

8
55. Incluziunile ergastice:
1. pot fi depozitate în citoplasmă, vacuole sau perete celular
2. sunt delimitate de o membrană proprie
3. pot fi permanente sau temporare
4. sunt componente protoplasmatice

56. Nucleotidele din structura ARN-ului sunt alcătuite din:


1. baze azotate purinice: adenină şi uracil
2. pentoze
3. baze azotate pirimidinice: guanină şi citozină
4. radicali fosfat

57. După numărul de seturi de cromozomi, celulele somatice ale unor specii pot fi:
1. tetraploide
2. triploide
3. poliploide
4. diploide

58. Hematiile mature:


1. au dictiozomi de dimensiuni mici
2. nu au reticul endoplasmatic granular
3. trăiesc 10-20 zile
4. sunt anucleate

59. Componentele citoscheletului:


1. menţin forma celulei
2. pot fi substanţe prezente şi în centrioli
3. participă la realizarea mişcărilor celulei
4. la celulele vegetale sunt de natură glucidică

60. Cloroplastele:
1. sunt poziţionate periferic în celulele frunzelor de Elodea canadensis
2. prezintă în interior vezicule turtite numite tilacoide
3. au enzime la nivelul stromei
4. au lamele intergranale

III. PROBLEME (30 de puncte) :


La întrebările 61- 70 alegeţi un răspuns corect din cele 4 variante propuse.

61. O colonie de bacterii rezultată din diviziunea simultană a 10 bacterii a ajuns la un număr
de 1280 de indivizi. În condiţii ideale, prin câte diviziuni s-a ajuns la acest număr ?
A. 70 diviziuni
B. 127 de diviziuni
C. 7 diviziuni simultane
D. 1270 diviziuni

9
62. Într-o celulă hepatică umană aflată în diviziune pot exista:
A. 92 cromozomi bicromatidici în telofază
B. 46 cromozomi bicromatidici în profază
C. 184 cromozomi monocromatidici în anafază
D. 46 perechi de cromozomi monocromatidici în metafază
63. Un gamet bărbătesc cu n=20 cromozomi fecundează un ovul corespunzator. După câte
diviziuni celulare ale celulei ou vor rezulta 1280 cromozomi?
A. 5 diviziuni
B. 7 diviziuni
C. 15 diviziuni
D. 64 diviziuni
64. Dintr-o celulă diploidă s-au format prin meioză celule reproducătoare cu n=36 cromozomi.
a) care este numărul de centromeri din fiecare celulă fiică aflată în anafaza II?
b) care este numărul de cromatide din celula mamă aflată în anafaza I ?
c) care este diferența dintre metafaza I și metafaza II?
Alegeți varianta corectă din cele 4 variante propuse (A, B, C sau D), astfel încât toate
subpunctele (a, b, c) să fie corecte:

a) b) c)
A. 36 72 În metafaza I cromozomii sunt recombinați
B. 144 72 În metafaza II cromozomii sunt organizați în bivalenți
C. 72 144 La sfârșitul metafazei II tetradele cromozomiale se despart
D. 72 144 În metafaza I perechile de bivalenți se dispun în placa
metafazică

65. Dacă 10 celule mamă (2n= 10) aflate în interfază, parcurg 3 cicluri mitotice urmate de un
ciclu meiotic, determinați:
a) numărul de celule rezultate după meioza I;
b) numărul de tetrade cromatidice
c) numărul de celule cu 5 cromozomi monocromatidici.
A. a) 80 celule haploide b) 400 tetrade c) 320 celule
B. a) 160 celule haploide b) 800 tetrade c) 640 celule
C. a) 320 celule haploide b) 400 tetrade c) 320 celule
D. a) 320 celule haploide b) 160 tetrade c) 640 celule

66. Părinții cu grupe sanguine diferite și homozigoți pentru grupa sanguină pot avea:
1. copii cu fenotip diferit de fenotipul părinților – probabilitate 100%
2. copii cu alele în relație de codominanță – probabilitate 50%
3. copii cu unul dintre fenotipurile părinților – probabilitate 100%
4. copii heterozigoți care moștenesc grupele sanguine ale părinților – probabilitate 50%
Dintre cele patru variante propuse, A,B,C sau D alegeți varianta corectă:
A. 1, 2, 3, 4
10
B. 1,2,4
C. 2, 4
D. 1, 3
67. În urma încrucișării unui soi de trandafir cu petale roșii (R) și frunze mici (m) cu un soi de
trandafir cu petale albe (r) și frunze mari (M), ambele soiuri homozigote, se obține F1. Raportul
de segregare după fenotip în F2, dacă plantele din F1 se vor încrucișa cu plante cu petale albe și
frunze mici, va fi:
A. 9:3:3:1
B. 1:1:1:1
C. 3:1
D.1:2:2:1
68. Ce fenotip şi genotip are tatăl dacă:
- mama are ochii negri şi grupa de sânge AII,
- un fiu are ochii albaştri şi grupa ABIV
- fiica are ochii negri şi grupa OI
Pentru culoarea ochilor se utilizează N -pentru culoarea neagră şi a -pentru culoarea albastră.
a) fenotip b) genotip
A ochii albaştri şi ABIV aa LALB
B ochii negri şi BIII Na LBl
C ochii negri şi OI NN ll
D ochii albaştri şi AII aa LALA

69. Se încrucişează doi şoareci galbeni (caracter dominant) unul cu coadă scurtă (s-caracter
recesiv) şi altul cu coadă lungă (L-caracter dominant); fiecare este homozigot pentru un singur
caracter. Stabiliti fenotipul posibil al descendenţilor.
A. 50% de culoare galbenă cu coada scurtă şi 50% de culoare cenuşie cu coada lungă
B. toţi vor fi galbeni şi vor avea coada scurtă
C. toţi vor avea coadă lungă
D. ¾ vor fi galbeni şi ¼ vor fi cenuşii
70. O moleculă de ADN bicatenar formată din 120 000 de perechi de nucleotide. Stabiliţi
numărul total de nucleotide din catenele nou formate în urma procesului de replicație
(autoreplicație) după modelul semiconservativ.
A. 60 000 nucleotide
B. 40 000 nucleotide
C. 4 000 nucleotide
D. 120 000 nucleotide

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru: 3 ore
Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUCCES!
11

S-ar putea să vă placă și