Sunteți pe pagina 1din 10

Inspectoratul Școlar al Municipiului

București
C

OLIMPIADA DE BIOLOGIE
Faza pe sector - 23 ianuarie 2016
Clasa a IX-a
SUBIECTE:

I. COMPLEMENT SIMPLU (alegere simplă) - 30 puncte


La următoarele întrebări (1- 30) alegeți un singur răspuns corect din variantele propuse :

1. Moleculele anorganice:
A. conțin întotdeauna carbon și hidrogen
B. adesea sunt asociate cu structuri lipsite de viață
C. conțin numai legături covalente
D. cele mai importante formează acizii nucleici
2. Organitul celular cu rol în formarea fusului de diviziune este:
A. centrozomul
B. flagelul
C. aparatul Golgi
D. reticulul endoplasmatic
3. Un individ homozigot pentru un anumit caracter:
A. are atât gena dominantă, căt și pe cea recesivă
B. produce două tipuri de gameți
C. este hibrid pentru acel caracter
D. are două gene dominante sau două gene recesive în pereche
4. Baza materială a eredității și variabilității a fost descoperită de:
A. Th.Morgan
B. G.Mendel
C. Johansen
D. Corens
5. Corespondența INCORECTĂ dintre gena și procesul determinat este la varianta:
A. dominantă/se exprima în fenotip
B. alele/ identice la organismul homozigot
C. recesivă/ se exprima în fenotipul generației F1
D. letală/ provoacă moartea organismului respectiv
6. Peroxizomii:
A. sunt sfere mici derivate din aparatul Golgi
B. conțin enzime detoxifiante
C. sunt incluziuni ergastice
D. sunt organite specifice celulei procariote
7. Apa este un bun mediu de dizolvare pentru că:
A. atrage cu polul negativ polul pozitiv al unei molecule vecine
B. atracția electrostatică a moleculei de apă determină coeziunea
C. legăturile dintre moleculele de apă sunt legături slabe de hidrogen
D. atrage cu polul pozitiv polul negativ al unei molecule vecine
8. Steroizii:
A. sunt trigliceride
B. protejează corpul plantelor și animalelor
C. sunt molecule anorganice insolubile în apă
D. sunt materie primă pentru sinteza unor hormoni
9. Nucleul este sediul celular al:
A. producerii de energie
1
B. digestiei intracelulare
C. transportului de substanțe
D. eredității nucleare
10. Mama unui copil cu grupa 0 nu poate avea grupa:
A. 0
B. A
C. B
D. AB
11. ARNm :
A. are o structură bicatenară alcatuită din ribonucleotide
B. conține mesajul genetic pentru succesiunea aminoacizilor în molecula proteică
C. conține două tipuri de baze azotate pirimidinice comune cu ADN-ul
D. se replică în nucleu, după modelul semiconservativ
12. Materialul genetic la procariote:
A.se numește nucleosom
B. este reprezentat de un număr variabil de cromozomi
C. este reprezentat de ADN circular, monocatenar
D. vine în contact direct cu citoplasma
13. În interfază:
A. dispare membrana nucleară și nucleolii
B. activitatea metabolică a celulei este intensă
C. în celulă se sintetizează în mod constant acizi nucleici și lipide.
D. numărul de cromozomi este mare datorită sintezei de ADN
14. Celulele vegetale se caracterizează prin :
A. conțin polizaharidul celuloza, o formă de condensare a glucozei
B. peretele celular este compus din polizaharidul chitina
C. prezintă plastide fotosintetizatoare, cromoplaste
D. prezintă incluziuni citoplasmatice ce conțin oxalat de calciu solubil
15. Cilii si flagelii :
A. la procariote au structură complexă
B. la eucariote cilii sunt mai puțin numeroși în comparație cu flagelii
C. sunt prezenți numai la celulele mobile
D. la eucariote , cilii și flagelii sunt lipsiți de membrană
16. Centriolii:
A. sunt formaţi, fiecare, din 9 grupuri de câte doi microtubuli
B. conţin fiecare, două formaţiuni numite centrozomi
C. se fixează la polii fusului de diviziune prin filamentele kinetocorale
D. înainte de diviziune se autoreplică şi migrează spre polii fusului de diviziune
17. Cromatina:
A. prezintă regiuni mai dense-heterocromatina care se colorează mai pal
B. conține proteine necesare pentru sinteza proteinelor celulei.
C. este formată din nucleosomi ce prezintă un miez format din segmente de ADN
D. prezintă regiuni laxe care se colorează mai intens
18. Pe faţa internă a plasmalemei NU se găsesc:
A. capetele hidrofile ale fosfolipidelor
B. ioni de Na+ şi K+
C. glucide (polizaharide) asociate proteinelor şi fosfolipidelor
D. proteine
19. Sunt macromolecule alcătuite numai din aminoacizi:
A. cromoproteinele
B. albuminele şi keratinele
C. nucleoproteinele
2
D. clorofila şi hemoglobina
20. Înglobarea particulelor solide cu ajutorul unor prelungiri :
A. este o exocitoză
B. este o pinocitoză
C. este întâlnită la macrofage
D. necesită intervenția unor proteine transportoare
21. În sinteza proteică intervin:
A. neurofibrile
B. nucleoli
C. lizozomi
D. corpusculii Nissl
22. Mitocondriile se caracterizează prin :
A.au înveliș mitocondrial simplu
B. au rol în ereditatea extranucleară
C. au creste mitocondriale pe care se află ribozomi
D. degradează glucoza până la dioxid de carbon și apă , cu consum de energie
23. Raportul de segregare fenotipic de 1:2:1 poate apărea în cazul încrucişării:
A. plantelor de barba împăratului cu flori albe şi roşii
B. şoarecilor de culoare albă
C. şoarecilor de culoare galbenă
D. găinilor de Andaluzia
24. Care dintre caracteristicile nucleului este falsă?
A. lipseşte din hematii şi celulele liberiene mature
B. la nivelul membranei prezintă un spaţiu intermembranar
C. nucleolii sunt delimitaţi de o membrană
D. conţine cariolimfă, o soluţie coloidală
25. Atât în mitoză cât şi în meioză:
A. au loc procese de citokineză
B. se realizează recombinări intercromozomiale
C. se menţine constant numărul cromozomilor
D. au loc procese care asigură variabilitatea speciei
26.Vitaminele :
A. fac parte din grupul lipidelor
B. controlează funcțiile diverselor organe
C. sunt alcătuite din enzime
D. catalizează reacțiile chimice din celule, alcătuind grupările active ale enzimelor
27. În faza postsintetică a interfazei:
A. se sintetizează enzime cu rol în replicaţia ADN-ului
B. celula continuă să crească și să producă noi proteine
C. are loc diviziunea centrozomului
D. nu se mai sintetizează proteine
28. Spre deosebire de mitocondrie, cloroplastul:
A. are membrană dublă
B. conţine acizi nucleici
C. conține structuri capabile de conversia energiei luminoase în energie chimică
D. se multiplică prin diviziune
29.Vacuolele plantelor au următoarele caracteristici, cu EXCEPŢIA:
A. asigură homeostazia celulară
B. conțin enzime digestive
C. ocupă 90% din spațiul celular
D. sunt delimitate de tonoplast
30. Pompa Na+ - K+:
3
A. este de natură lipidică
B. transportă Na+ în interiorul celulei şi K+ la exteriorul celulei
C. realizează un transport pasiv
D. transportă ionii/substanțele împotriva gradientului de concentrație

II. COMPLEMENT GRUPAT (alegere grupată) - 30 puncte

La următoarele întrebări (31- 60) răspundeţi cu:

A. dacă variantele 1, 2, 3 sunt corecte;


B. dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte;
C. dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte;
D. dacă varianta 4 este corectă;
E. dacă toate variantele sunt corecte.

31. În organismele vii, moleculele anorganice, spre deosebire de moleculele organice:


1. în general, formează anioni și cationi
2. conțin numai legaturi covalente
3.sunt întotdeauna compuse dintr-un număr mic de atomi
4. de obicei, sunt asociate cu organismele vii
32. În meioză au loc următoarele fenomene:
1. celulele care parcurg etapa ecvațională sau de maturație sunt haploide
2. în anafaza I cromozomii sunt monocromatidici
3. între cele două etape , are loc o interfază scurtă
4. în anafaza II are loc recombinarea genetică intercromozomială
33. Termenul de celulă a fost utilizat pentru prima oară de:
1. Jansen
2.Rob Kooke
3. Antony von Leeuwenhoeck
4. Robert Hooke
34. Enzimele:
1. au rol de biocatalizatori
2. influențează sensul reacțiilor biochimice
3. influențează ordinea reacțiilor biochimice
4. influențează viteza de desfășurare a reacțiilor biochimice
35. Lipidele:
1. se mai numesc trigliceride
2. sub formă de fitosteroli, se găsesc în semințele oleaginoaselor și leguminoaselor
3. conțin acizi grași și glicerol
4. se depozitează ca substanțe energetice de rezervă sub formă de fosfolipide
36. În general, organitele celulare sunt lipsite de acizi nucleici ,cu EXCEPȚIA:
1. lizozomilor
2. ribozomilor
3. aparatului Golgi
4. corpusculilor Nissl
37. ATP-ul:
1. se sintetizează în mitocondrii
2. asigură funcționarea pompei Na+- K+
3. conține adenină, trei grupări fosfat și riboză
4. are structura unei dezoxiribonucleotide
38. Cromoplastele:

4
1. sunt incolore
2. rodoplastele au rol în polenizare
3. conțin pigmenți verzi
4.conțin xantofile și carotine
39. Realizarea crossing-overului implică:
1. formarea tetradelor cromatidice în profaza I
2. recombinare genetică intracromozomială
3. schimbul de segmente cromatidice între cromozomii omologi
4. recombinare genetică intercromozomială
40. Ribozomii de tip eucariot, spre deosebire de cei de tip procariot:
1. funcționează în citoplasmă
2. au dimensiuni mai mici
3. realizează sintza proteinelor
4. pot fi atașați de membrana nucleară
41. Plasând o celulă animală într-o soluție hipotonică:
1. celula își păstrează volumul
2. are loc citoliza
3. apa difuzează în celulă prin transport activ
4. apa difuzează în celulă prin transport pasiv
42. Interfaza este o perioadă în care celula pare a se odihni:
1. în țesuturile mamiferelor durează între 12 și 24 de ore
2. este compusă din etapele G1, S, G2
3. în etapa S ADN-ul se replică
4. există celule care ies din ciclu și nu se mai divid, așa cum este în cazul neuronilor
43. Clorofila este localizată în urmatoarele structuri ale cloroplastelor:
1. stroma
2. lamele stromatice
3. membrana internă
4. grana
44. Crossing-over-ul se desfașoară între:
1. cromatide de la diferite celule
2. tetradele cromozomale dispuse în placa ecuatorială
3. nucleii celulelor fiice
4. tetradele cromatidice ale cromozomilor perechi
45. Dansul cromozomilor :
1. se realizează în anafaza I
2. presupune combinarea cromozomilor materni cu cei paterni
3. reprezintă recombinarea genetică intercromozomală
4. are drept rezultat obținerea de cromozomi recombinați genetic
46. La sinteza glicoproteinelor participă, direct sau indirect:
1. nucleul
2. nucleolul
3. REG
4. dictiozomii
47. În celulele vegetale, sinteza ATP-ului se poate realiza la nivelul:
1. dictiozomilor
2. cloroplastelor
3. ribozomilor
4. mitocondriilor

5
48. Organitul celular din imaginea alaturată:
1. prelucrează şi stochează proteine
2. sintetizează polizaharide
3. prelucrează şi stochează lipide
4. se implică în formarea peretelui celular vegetal
49. Se formează prin invaginare şi pliere membranară:
1. tilacoidele
2. mezozomii
3. cristele mitocondriale
4. veziculelor de endocitoză
50. Învelişurile celulare prezente la procariote sunt:
1. peretele celular celulozic
2. capsulă compusă din polizaharide şi glicoproteine
3. peretele celular alcătuit din chitină
4. peretele celular mureinic
51. În imaginea alaturată se pot observa:
1. celule prozenchimatice
2. plasmoliză, în unele celule
3. nucleii poziţionaţi central sau periferic
4. celule în timpul diviziunii mitotice
52. Amiloplastele din celulele tuberculului de cartof:
1. prezintă un hil cu poziţie centrală
2. se formează prin depunerea mai multor straturi de amidon
3. se colorează cu fuxină bazică
4. se colorează cu iodură de potasiu
53. Amitoza prin înmugurire asigură înmulţirea:
1. drojdiei de bere
2. unor alge verzi
3. mitocondriilor
4. celulelor epidermice din bulbul de usturoi
54. Reticulul endoplasmatic:
1. formează vezicule terminale cu enzime hidrolitice
2. intră în structura plasmodesmelor asigurând legăturile intercelulare
3. ocupă mai mult de 50% din volumul celulei unei alge albastre-verzi
4. participă la diferenţierea vacuomului
55. Procesul care se poate exprima schematic AA<Aa>aa:
1. apare la organismele homozigote recesive
2. constituie baza genetică a fenomenului de heterozis
3. modifică raportul de segregare după genotip în F2
4. intensifică însuşiri legate de vitalitate, viabilitate şi reproducere în raport cu strămoşii
homozigoţi
56. Sunt celule diploide:
1. neuronii şi celulele sporofitului la plante
2. celulele somatice umane
3. celulele din radicelele de ceapă
4. ovulele şi spermatozoizii
57. În dominanţa completă genele recesive:
1. nu se manifestă în F1
2. se manifestă doar la hibrizii din F2
3. în F2 sunt prezente 3/4 dintre descendenţi
4. la om pot detrmina culoarea neagră a părului
58. Alegeţi enunţurile corecte referitoare la citoză:

6
1. se realizează cu consum de energie
2. prin fagocitoză sunt introduse particule solide
3. poate fi endocitoză şi exocitoză
4. este un proces favorizat de structura plasmalemei
59. În cazul unei dihibridări:
1. se încrucişează organisme dublu heterozigote
2. în F1 se poate face o segregare doar după genotip
3. raportul de segregare după genotip în F2 este de 9:3:3:1
4. în F2, se obţin în acelaşi procent organisme dublu homozigote şi dublu heterozigote
60. La încrucișarea șoarecilor cu blană galbenă:
1. 25% din embrioni sunt homozigoți dominanți
2. legile lui Mendel nu au aplicabilitate
3. în F1 dispare o categorie genotipică
4. alela pentru culoarea galbenă a blănii este recesivă

III. Probleme – 30 puncte.


Pentru problemele 61-70 alegeți un singur răspuns, cel corect, din variantele propuse :

61. Numărul total de microtubuli dintr-o cultură de celule animale biflagelate este:
Pentru rezolvarea cerinței se dau următoarele informații: în acea cultură se găsesc 350 celule,
iar aceste celule se află la începutul profazei. Nu se iau în calcul corpusculii bazali.
A. 32904
B. 50400
C. 51800
D. 44800

62. Un cromozom bacterian conține 180000 perechi de nucleotide. Știind că într-o secundă se
replică 1000 nucleotide, aflați timpul în care se replică acest cromozom.
A. 1800 s/30 min
B. 180 s/30 min
C. 180 s/3 min
D. 180s/30 min

63. Se încrucisează o crizantemă cu flori crețe(C) și tulpina înaltă (T)., heterozigotă pentru
forma florilor, cu o crizantemă cu flori netede și tulpina scundă.
Alegeți răspunsul corect referitor la cerințele care se găsesc în tablelul de mai jos:
Variantele Genotipul genitorilor Gameții formați de crizantema Genotipul plantelor din
cu flori crețe și tulpina înaltă F1
A CcTT; cctt CT; cT CcTt; ccTt
B CCTT; cctt CT; CT CcTt
C CCTT; cCtt CT;CT CcTt; CCTt
D Cctt; cctt Ct; ct Cctt; cctt

64. O celulă cu 2n= 32 cromozomi se divide meiotic. Alegeți răspunsul corect referitor la
numărul de celule rezultate la sfârșitul diviziunii, numărul de cromozomi din toate celulele
rezultate la sfărșitul diviziunii, numărul de cromozomi/cromatide din toate celulele aflate î n
anafaza celei de-a 4 diviziuni mitotice ale celulei cu 2n=32 cromozomi.
Variantele Numărul de celule Numărul total de Numărul de cromozomi/cromatide din toate
rezultate la sfarsitul cromozomi rezultați celulele aflate în anafaza celei de-a 4 diviziuni
diviziunii la sfărșitul diviziunii mitotice ale celulei cu 2n=32 cromozomi
A 2 64 1024 cromozomi/cromatide
7
B 4 128 1024 cromozomi/cromatide
C 4 64 512cromozomi/ 512 cromatide
D 4 512 512 cromozomi/ 512 cromatide

65. O celulă se divide mitotic. La sfârșitul telofazei, în celulă exista 48 cromozomi


monocromatidici. Alegeți varianta care are răspunsurile corecte pentru cerințele care se găsesc
în tabelul de mai jos.
Variantele Numărul de cromozomi Numărul de celule Numărul de microtubuli
din celula mama înainte rezultate dupa 5 existenți în centriolii a 20
de diviziune diviziuni mitotice de celule aflate în diviziune
succesive
A 48 32 2160
B 84 32 2160
C 24 16 2160
D 24 32 2160

66. Copiii unei femei care are grupa de sânge AII -heterozigot şi ochi albaştri pot avea în
procent de 50% grupa OI şi ochi negri dacă tatăl are:
A. AII - heterozigot şi ochi negri - genotip homozigot sau heterozigot
B. OI şi ochi negri - genotip homozigot
C. AII sau BIII - heterozigot şi ochi negri - genotip homozigot
D. OI şi ochi negri - genotip heterozigot

67. Din încrucişarea a doi şoareci galbeni (caracter dominant) cu coada scurtă (caracter
recesiv) rezultă 12 descendenţi care vor fi:
A. 6 de culoare galbenă, cu coada scurtă şi 6 de culoare cenuşie cu coada lungă
B. toţi 12 vor fi galbeni şi vor avea coada scurtă
C. 8 de culoare galbenă cu coada scurtă şi 4 de culoare cenuşie cu coada scurtă
D. 9 de culoare galbenă cu coada scurtă şi 3 de culoare cenuşie cu coada scurtă

68. O celulă hepatică umană suferă trei diviziuni succesive. Stabiliţi câţi cromozomi şi câte
cromatide se găsesc în toate celulele rezultate, aflate în diferite etape ale interfazei după
ultima diviziune. Se precizează că toate celulele rezultate în cele trei diviziuni succesive
sunt funcţionale.

Variante Numărul cromozomilor Numărul cromatidelor


A 736 1 472 în G2
B 368 736 în G1
C 276 276 în G1
D 1472 1472 G2

69. Un segment de 5 cm al unei fibre musculare prezintă numeroase striaţii alternative datorate structurii
miofibrilelor. Ştiind că un disc clar şi unul întunecat măsoară împreună 2,5 μ calculaţi numărul discurilor clare şi
întunecate. Stabiliţi tipurile de miofilamente din strucura miofibrilelor.
Variante Suma discurilor clare şi întunecate Miofilamente
A 20 000 actină-groase; miozină-subţiri
B 125 000 actină-subţiri; miozină-groase
C 2 000 actină şi miozină în ambele tipuri de discuri
D 20 000 actină-subţiri; miozină-groase

8
70. Stabiliţi numărul total al moleculelor (filamentelor) de ADN dintr-o celulă vegetală
aflată în frunză. Pentru rezolvarea problemei ţineţi cont de următoarele precizări: celulele
frunzelor nu se divid; numărul de cromozomi caracteristic speciei este 2n=20; în
citoplasmă se află 46 mitocondrii şi un număr dublu de cloroplaste, organite cu origine
procariotă.
A. 20
B. 66
C. 112
D. 158

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru: 3 ore
Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUCCES !

S-ar putea să vă placă și