Sunteți pe pagina 1din 6

,)t - -.

tesE

c{e

36 Acl

ucruft de cred

si confectionst
Fiona Watt

$,,*##il"r"-a*'+
Certc

ffi*"
Design gi ilustrafii suplimentare de
Siella Baggoit, Kalie Lovell, Non Figg, Anfonia Miller,
Vickg Arrowsmiih, Jessica Johnson, Katrina Fearn and Mollg Sage

f
.i1
tJaf

Design coperid de Josephine Thompson . Fotografii de Howard Allman

trysi

Despre aceostd carte


Aceasla carle este plina cu ideidespre lucruri de
cteal ri confectionat. Pe majorilafea paginilor duble
ale c6rtii, veti gSsi simple inslructiuni care vi vor
prezenta lehnici arlistice de baz6, urmate de o
mullirne de idei pentru lucruri ce se
confecjioneazd inlr-un mod asemdnSlor.

'\\-

Continut

Pagini '

4
6
8
10
12

'14

Deseneaz5 un castel (t-r)

ouz 15-12\
Colaj cu fiufuri degrddin6 (lt-d)
Decoreaz1

Oameni-amprenl6
Ghirlande din

.1,1-21\

haiie

(zz-zsJ

Amprente ale degelului mare

(26-2e)

16
18
20
22
24
25
26
28

Gand5cei din flre chenille (30-t6)

JO

Piclu(i rutale ('1518\

52

Feliciidri pop-up (?t-83)

Desene din harlie (eponal6 (t't-15\

Dinozauti

?idati

P6l6rii de pirat

(,11-18)

(1c-51)

Mongirijeleu-bob d e fasole

(52-5't\

Monglti tolunzi (58-ct\


Cowbog leg:nandu-se

(64-69)

Fluturi din amprentele m6inii (?o-7{)

lveruri creale lia


l;aeur;

1;

l,'rc,'l;le

ieciclate - pagina
77q

t4
t6
58
40
42
44
46
48
tO
52
54
,6
58
60
62
64

ampteotd'pag)

Flotiampre A $'t-8i\
Mi9ii dr6guje (to-e8)
Lucruri pe sfoarS (et-105)
tuunze imptimaie

(1oc-112)

Mongtri din vopsea suflata (ut-ut


55 desen6m ceini

(120-121)

Cola.l subacvalic (125-1to)

Animale din

pasll

0tr13c\

Blocarea circulatiei

Heiii pidale

(131-111)

(112-11'7)

Feliciidri lridimensionale (1{8-lt)

Bilelele-cadou

(151-158\

PSsErele din mazg5leli (15t-1st)

Chipuri de revislzt

(1c't-1't1\

Mirgele 9i paiele (nz-|n)


Decoraliuni-conuri (1'18-181')

l=1
pnal; - payna

12

- pagina 8?'"-

'

Deseneoza

- pagina

va calel

25

100

ietpi imprimati (zn-8

102

Colaj cu pegiigoridin haiie deziar

104

FeliciiSri penhu ziua indigosliJilor (2i5-zc

106
'to8

Con! wul oragului

Chipuri din pasle 3r9-311l'

l;#*:":l;ffi;''-

110

Creaiuri din creioane cerale (tl?-tz}\

'112

55 desenSm pisici

(t21-121)

114

Capele de lingut'

(tt'-ttc\

lf #iffi:ii,*,r.",

116

Creaiuri la malul metii (59-341\

'118

Felicit6ri in rclief

119

Desene ptin frccare

120

Amprente subacvatice ale mainii (t{?-r50)

122

creaturi imprimaie cu buretele

124

126

Sabloane din haiie (35s-558\


TesSluri din hartie 351-5Ls\

124

lndice

l*n**n,*
210\

I
I
|
|
f

aa rutg' a" nea din h6rtie (255-26r)


go au*" decorate (zLz-z;l)
,, ,ro,, pic+ate (zLc-zLq)
94 semne pentru clanta ugii (2'10-2'1'!)
9a o".orut,, ni sclipiloate (215-z8o\

l"r'"""";*"'

i(":"1 A

o\
(211-zqa\

(211 -108)

342-344)
(115-19c)

K,:i;"
pagioa 84

aza

680

(r51-r5{)

5d desendm cretele
ffi

-i{{jf

:ii::?5J:""f ;:",1"',",11!:lil"1,':fi :"


a

Costelul

hnle-rilor

(hstelul
debnzd

l"
ET
Detcaoli

{tui,6"ar,

v6nf

L.'

folosili o

^ea9n

cztadizi i^
ier.,l vtii

Dete"ati

"

Costelul

<d

Prinlesei

Ll;",,'
1.

'

j,ta)

Putel; a2au9a o^

Costelul

'.

-filll

B6niuii

t
lliill
. Folosili o catiocer atginlie
penlru a desena caslelul.
Ad;ugali trei turnuri inalie
cu acoperituri asculite.
Desenali, deasemenea,
5i mulle feresfre.
1

2. Colorali caslelul cu
carioci. Ad;ugali ligle 9i
rrandafiri dterbtori pe

zidurile.asielului.

Desenali trei lurnuri cu


acoperiguri slrambe.
Addugati c616mizi 9i ligle 9i
o poarlS din fier la infrare.

56 decordm oud
Cum sd ccoperim oul

,.1

dt'""'

,*[i

atb,utut

salbe*1ul
Lovili utor oul de marginea
uneicSni penlru 6 face o
crip5lurS. Tinef i oul deasupra
cenil , apoi folosili-v6t cu gtijz
degelele penlru a desface oul
injumAtale.

2. ClStili cele douejurnatAli


de coaj; sub unji de api 9i
ldsali-le si se usuce. Apoi, cu o
pensulS, lipili marginile cr6pale
cu lipici alb.

1.

,. Lipilijum;lSlile intre

ele 9i

incercati s5 potriviti perfecl


marginil, daci puleli. Apoi
vopsili cu lipici injurul crtrplturi'
penlru a o sigila. Puneli-l intr-un
cofraj de ou: penlru a se usca.

a
*

L--,-:

-'l
4. Rupeli mulle budlele dinlrun gervelel de harlie. Apoi
vopsilijumatale din ou clJ lipici.
Presali herliulele pesle lipici,
apoi mai lreceli cu un stral de
lipici pesle ele.
_)

;1

<-/

t. Cand lipiciuls-a uscat,


vopsili jum6lafea cealall: cu
lipici ti acoperifi-lcu buc6fi
din gervelel. Acoperili cu inci
un slral de Iipici 9i lSsati la
uscal.

oud pictote
Piclali diverse modele pesl ouSle
invelile in hartie. Decoraliinlai
ojumilate a oului, lSsali sA se

&/

Modele din h6rt


inveliti un ou in
harlie. Apoidecupati
diverse forme dinlr'
un gervelel de harlie
9i lipili-le
Pe ou.