Sunteți pe pagina 1din 142

Caietul

Cursantulul

Baia Mare, Victoriei nr. 90A tel: 0744-539.732


www.exigent.ro

eJligefif

Baza de Intrebariunice intalnitela examen


Daca doresti sate familiarizezi cu legislatia rutiera, poti descoperi intrebarile din
baza unica grupate pe categorii.
Intrebante din acest ,material se regasesc la examenul auto oflcial DRPCIV si sunt actualizate
conform ultimelor modificari ale Codului Rutier din lanuarie 2013.
Chestionarele reprezinta un mijloc de (auto)verificare a cunostintelor insusite side aceea nu se
substituie studiului individual.

Nu incercati sa invatati Legislatie rutiera rezotvend numai intreb{Jri sau cnestioneret


Aceste chestionare sunt diferite fata de cele pe care le gasiti in comert; ele sunt menite sa
consolideze si sa clarifice cunostintele pe care le-ati acumulat frecventand cursurile scolii de
soferi Exigent sau prin studiu Individual. Chiar ordinea parcurgerii lor, urmareste principii
didactice si programa scolara.
intrebarile au fost experimentate limp de un an de zile pe elevii scolii, iar rezultatele au fost
spectaculoase: procentajul de promovabilitate obtinut este mai mare fata de media
coeficientului de promovabilitate la examenul pentru obtinerea permisului de conducere .
Daca utilizati corect acesta baza de intrebarl , va garantam reuslta la examen!
Pentru aceasta, trebuie sa procedati in felul urmator:
1.Asistati la cursul predat in cadrul scolli Exigent sl flti foarte atenti la explicatii, sau studiati
capitolul corespunzator din leglslatie.
2.Aprofundati oele predate la curs.
3.Rezolvati intrebarile din capitolul respectiv.
4.Corectati-va folosind grila de raspunsuri.
5.Selectati raspunsurile gresite.
6.Reveniti la cursul predat, sau la textul de lege, pentru a vedea de ce ati gresit.
7.Daca nu ati inteles cauza erorii, ridicati problema la cursul urmator, sau trimiteti un e-mail pe
adresa scolii.
8.Dupa un interval de timp,(cateva zile) refaceti intrebarile selectate ca fiind gresite.
Spor la lucru!

Sursa pentru baza de lntrebari : www.drpciv.ro inforrnatii publice

J4

CAIETUL CURSANTULUI

$coala de ~oferi EXIGENT www.exigentro

Sala Mare. Vidoriei nr90A. tel: 07USl97. l2

Capitolul1. Ocuparea oanii


, carosabile;
Preselectia
, la intersectii
,
1.Cum trebuie sa procedeze conducatorul auto atunci cand clrcula pe un drum cu trei
sau mai multe benzi pe sens?
A. sa circule pe banda sltuata langa acostament;
B. sa nu circule pe liniile de tramvai;
C. sa circule pe banda a doua, respectiv a treia, cu o viteza mai mica de 100 km/h.
2.in care dintre situatiile de mai jos puteti folosi banda de langa axa drumului pe o
autostrada?
A. cand efectua\i depaslrea altor autovehicule, daca celelalte benzi in directia de mers sunt
ocupate;
B. cand conduceti autoturismul cu viteza maxima aomlsa:
c. cand nu sunteti precedat de alte autovehicule.
3.Cum trebuie sa procedeze corect conducatorut de vehicul, pentru a trece de pe banda
intai a unui drum public pe banda a treia?
A. reduce viteza de mers $i trace de pe o banda pe alta, asigurandu-se continuu in oglinda
retrovizoare;
B. daca trecerea de pe o banda pe alta nu s-a facut cu eel pupln 200 m inainte de intersec\ie,
manevra nu mai este posibila;
C. se asigura din spate $i semnalizeaza lntenfia de a trece succesiv de pe banda intai pe a
doua, apoi pea treia.
4.Pe drumul public cu eel mult doua benzi pe sens I cu o a treia banda pe care este
amplasata llnia tramvalului langa axa drumului, conducatoril de vehlcule:
A. pot folosi banda pe care este ampiasata linia tramvaiului, fara sa incomodeze circula\ia
acestuia;
B. nu pot folosi banda pe care este amplasata linia tramvaiului;
C. legal, nu este prevazut,
5 Cum trebuie sa se incadreze conducatorut de autovehicul, daca inten1ioneaza sa
schimbe directia de mers spre stanga lntr-o lntersectle prin care clrcula i tramvaie, iar
spatiul dintre ina din dreapta i bordura trotuarului permite deplasarea vehiculelor
doar pe un singur rand?
A. pe linia tramvaiului;
B. pe singurul rand ramas la dispozi\ie, lasand liber traseul tramvaiului;
C. in aceasta situa\ie nu se poate schimba dlrectla de mers spre stanga.
6.Ce obligatii aveti daca, circuland pe un drumul public cu mai multe benzi, banda pe
care circulatl se sfarete i trebuie sa vii continuatl deplasarea pe banda din stanga?
A. sa permite\i trecerea vehiculelor care clrcula pe banda din stanga;
B. sa semnalizati, pentru ca cei din spate sa va acorde prioritate;
C. sa mari\i viteza, pentru a nu-i stanjeni pe ceilaltl participan\i la trafic.
7.Circulatia pe banda rezervata transportului public de persoane, semnalizata ca atare,
este permlsa:
A. vehiculelor care efectueaza transport public de persoane $i autovehiculelor cu regim de
circulatie prioritar, atunci cand se deplaseaza in ac\iuni de interven\ie sau in misiuni care au
caracter de urgen\a;
B. numai vehiculelor care efectueaza transport public de persoane;
C. tuturor vehiculelor, daca nu incomodeaza circulatia vehiculelor prioritare.
CAIETUL C\JRSANTULUI

15

8.Ce obligatii aveti atunci cand urmeaza sa parasiti autostrada?


A. sa reducetl viteza lncepand cu 300 m inainte de lesirea de pe autostrada, in dreptul
panoului care marcheaza aceasta distanta;
B. sa circula\i pe prima banda cu o viteza de maximum 60 km/ora;
c. sa semnaliza\i din limp ~i sa va angaja\i pe banda de iesire (decelerare).
9.Daca, din motive obiective, vii deplasati cu viteza redusa, trebuie:
A. sa circula\i numai pe banda de langa acostament sau bordura:
B. sa circula\i numai pe banda de langa axul drumului, sernnalizand cu luminile de avarie;
C. sa emite\i semnale luminoase ~i sonore, pentru a preveni orice posibil eveniment.

10.Cum procedeaza conducatorul au1ovehiculului in sltuatia in care vehiculul din fata sa


schimba dlrectia de mers spre stanga, iar pe partea dreapta nu este loc suficient pentru
depii!,jire?
A. sernnallzeaza ~i execute depa~irea cu viteza redusa:
B. tncearca depaslrea prin stanga;
C. asteapta eliberarea benzii pentru a-~i continua deplasarea.

11.Este obligat conducatorul unui vehicul sa foloseasca banda suplimentara, la urcarea


in rarnpa, daca viteza sa este mai mica decat cea inscrisa pe indicator?
A. nu, deoarece banda este destinata vehiculelor care se deplaseaza cu o viteza egala sau
superloara celei precizate de indicator;
B. da;
C. nu, fiind obligat in toate situa\iile sa circule doar pe banda de langa marginea drumului.
12.in care dlntre situatii este interzlsa schimbarea dtrectlel de mers spre stanga?
A. cano conducatorut de vehicul este incadrat pe banda din dreapta;
B. cand drumul pe care urmeaza sa se intra este semnalizat cu indicatorul .Circula\ia interzisa
in ambele sensuri";
C. cand strada pe care urmeaza sa se intra este semnalizata cu indicatorul .Drum fara ie~ire".
13.Cat timp trebuie mentinuta semnalizarea schimbarii dlrectiel de mers?
A. 10 secunde de la inceperea manevrei;
B. pe intreaga durata a executarn manevrei;
C. legea nu prevede nimic cu privire la acest aspect.

14.Schimbarea dlrectlel de mers spre stanga, Intr-o lntersectle neprevazuta cu marcaje


de ghidare, se face:
A. prin ocolirea centrului imaginar al intersectiel;
B. prin stanqa centrului imaginar al intersec\iei, fara a intersecta traiectoria celor care se
deplaseaza din sens opus ~i care vlreaza la stanqa:
C. la libera in\elegere cu cei care se deplaseaza din sens opus.

15.Pe care dintre cele doua benzi trebuie sa se incadreze conducatorul de vehicul !,ii de
la ce distanta fata de lntersectie, pentru a schimba dlrectia de mers spre dreapta, intr-o
localitate?
A. pe banda de langa axul drumului, de la eel pu\in 100 m;
B. pe banda din dreapta, de la eel putin 50 m;
C. pe oricare banda, de la eel Putin 50 m.
}fi

CAIETUL CURSANTULUI

~de~eric EXIGENT> ......... exig61!.ro

Bai.lMare. VJ<t<>rieinr9M. te!:Ol<AS).97.)2

16.Ce rand trebuie sa ocupe conducatorul de vehicul i de lace distanta, pentru a se


deplasa pe directia inainte, tntr-o intersectle fara marcaje din afara localitatii?
A. randul din stanqa, de la o distan\a de eel puttn 100 m;
B. randul din stanqa sau din dreapta, de la o distanta de eel pu\in 50 m;
C. randul din dreapta, de la o olstanta de eel putln 100 m.
17.La lntersectlile fara marcaje, conducatorf auto care vor sa circule pe dlreetia inainte
vor ocupa:
A. randul din stanqa:
B. randul din dreapta;
C. oricare dintre randurl.
18.Ce traseu trebuie sa urmatt pentru a vira la stanga in
lntersectie?
A. traseul 1 ;
B. traseul 2;
C. traseul 3.

19.in acest sens giratoriu, suntetl incadrat corespunzator


pentru:
A. a vira la dreapta;
B. a vira la stanga sau pentru a circula inainte;
C. a circula inainte.

20.Pentru a vira la stanga:


A. autoturismele vor folosi traiectoriile care ocolesc prin
stanga centrul imaginar al intersec\iei;
B. autoturismul rosu va ceda trecerea;
C. autoturismul rosu va trece prin spatele celui albastru.

c.

21.Cum va comportatl daca intentionati sa parasiti


autostrada in acest loc?
A. trana\i ~i ie~i\i cu o vlteza orientativa de 130 km/h;
B. semnafizaf ~i va angaja\i pe banda de leslre;
C. mari\i viteza, pentru a nu stanjeni vehiculele care clrcula
din spate.

22.Sunteti corespunzator incadrat pentru a folosi prima


ieire de pe autostrada?
A. da, deoarece circula\i pe banda din dreapta;
B. nu, deoarece ve~ calca banda continua;
C. nu, pentru ca circula\i pe banda de urgen\a

CAIETUL CURSANTULUI

11

23.Care dintre autoturisme s-a incadrat corect pentru a


schimba directia de mers?
A. autoturismul rosu:
B. autoturismul albastru;
C. ambele autoturisrne.

24.Cum veti proceda in aceasta sltuatie?


A. urmati vehiculul care executa depasfrea:
B. ramaneti in spatele camionului;
C. indicatorul se adreseaza vehiculelor care circula din sens
opus.

25.Cum trebule sa procedatl corect la trecerea de pe o


banda pe alta?
A. va asigura\i din spate;
B. va asigura\i atat din fa\a, cat ~i din spate;
C. va asigura\i, semnallza\i inten\ia (manevra) de a schimba
directia ~i respectati semnifica\ia marcajulul rutier.

26.Cum procedatl in sltuatta data:


A. acordati prioritate de trecere autocamionului;
B. reduce\i viteza ~i sa semnaliza\i luminos;
c. va continua\i drumul.

27.Tn aceasta sltuatle constatatl ca parasltl autostrada in


mod eronat. Cum procedatl?
A. reintrati imediat pe autostraca:
B. va continuati drumul;
C. oprtti, va aslquratl ~i reintra\i pe autostrada,

28.Cum prccedatl daca v-atl incadrat pe banda din stanqa,


dei intentlonatl sa virati la dreapta?
A. semnalizati, claxona\i ~i vira\i la dreapta;
B. virati la stanga;
C. tntrucat din sens opus nu circula alte vehicule, vira\i
accelerat la dreapta

78

CAIETUL CURSANTULUI

gcoala de ~olerl EXJGEl<T WllW.exlgent.ro

Baia Maro. Victoriei nr 90A. tel: 074453.97.12

29.Pe ce banda de clrculatle vii Incadratl pentru a vira la


stanga, intr-o lntersectle semnalizata cu astfel de
marcaje?
A. pe banda de circula\ie nr.1;
B. pe benzile de circula\ie nr. 2 $i 3;
C. pe banda de circula\ie nr. 4.

~i

111111111111111111111111!
I I

30.Cand este interzisa schimbarea dlrectiei de mers la dreapta, dei este in functiune
semnalul verde?
A. cand semaforul nu este lnsottt de un semn adilional ce contine o sageata cu varful catre
dreapta;
B. cane la dreapta se afla o strada cu sens unic;
C. cand banda pe care se afla incadrat conducatorul de vehicul este semnaiizata cu indicator
$i marcaj direc\ional care indica mersul inainte.

canltolul2. Semnalele nolltlstulul


.
,
Semnalesneclale de avenlzare.
1.Conducatorii de vehicule trebuie sa respecte regulile de clrculatle, generale I
particulare, in urmatoarea ordine:
A. semnalele, indica\iile i dispozi\iile poli\istulul rutier; semnalele speciale de avertizare,
luminoase sau sonore, ale autovehiculelor cu regim de circula\ie prioritara: semnalizarea
temporara
B. semnalele, indica\iile i dispozi\iile poli~stului rutier; semnalizarea ternporara; semnalele
speclale de avertizare, luminoase sau sonore, ale autovehiculelor cu regim de clrculatle
prloritara
C. semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, ale autovehiculelor cu regim de
circula\ie prtorttara: semnalele, indica\iile $i dispozi\iile poli\istului rutier; semnalizarea

ternporara
2.
A.
B.
C.

Care dintre tipurile de semnalizare de mai jos vor fi respectate cu prloritate?


semnalele luminoase;
semnalizarea temoorara, care modifica regimul normal de desfa$urare a circula\iei;
semnalele $i indica\iile poli\istului.

3. Cum procedatl in sltuatia in care semnalul rosu al semaforului este in functlune, iar
polltistu! va adreseaza semnalul de a trece?
A. asteptati apari\ia semnalului de culoare verde, care va permite sa circulatl cu autovehiculul
prin intersec\ie;
B. atrage\i aten\ia politistului ca exista neconcordanta intre semnalul sau $i eel al semaforului;
C. respecta\i semnalul poli\istului.
4. Daca politistul se afla in intersectle cu fata catre conducatorul autovehiculului
adreseaza acestuia un alt semnal decat pozitia sa, care inseamna "Oprire",
conducatorul trebuie:
A. sa respecte semnalul poli\istului;
B. sa continue mersul, deoarece semnele politistului sunt contradictorii;
C. sa opreasca $i sa astepte semnalul pentru continuarea deplasarli.

_-.--exlg4nt -

CAJETUL CURSANTULUI

iii

79

5. La semnalul polltlatufui situat intr-o lntersectie, cu bratul ridicat vertical, aveti


obligatia:
A. sa circulap cu prudenta maxima;
B. sa reduce\i viteza;
C. sa opri\i, indiferent din ce directie circula\i.

6. Ce semniflca semnalul politistutui aflat intr-o lntersectie, cu bratul drept intins


orizontal?
A. oprire pentru vehiculele ~i pietonii care vin din fata acestuia;
B. oprire pentru vehiculele ~i pietonii care vin din spatele acestuia;
C. oprire pentru vehiculele ~i pietonii care vin din tata ~i din spatele acestuia.

7. Bratu! drept, intlns


A. vehiculele ~i pietonli
B. vehiculele ~i pietonii
C. vehiculele ~i pietonii

orizontal, al polltlstulul lndica "Oprire" pentru:


care vin din fa\a;
care vin din spate;
care vin din fata ~i din spate.

8. in sltuatla in care potitistul se afla cu fata la un autovehicul care se apropie, avand


bratul drept intins orizontal, conducatorul auto trebuie:
A. sa oprsasca, deoarece semnalul i se adreseaza;
B. sa continue deplasarea, deoarece semnalul nu i se adreseaza:
C. sa schimbe direc\ia de mers spre stanga.

9.
A.
B.
C.

Bratul stang, intins orizontal, al polttlstulut semnifica oprire pentru:


vehiculele care vin din fa\a;
vehiculele care vin din spate;
vehiculele care vin din fa\a ~i din spate.

10. Cand politlstul se afla cu spatele la autovehiculul care se apropie i cu bratut stang
intins orizontal, ccnducatorul acestuia trebuie:
A. sa continue deplasarea, deoarece semnalul de oprire nu i se adreseaza;
B. sa schimbe direc\ia de mers spre stanga;
C. sa opreasca, deoarece semnalul i se adreseaza.

11. La semnalul politistului avand bratul stang intins orizontal, orientat cu fata catre
autovehlculul care se aprople, ccnducatorul auto trebuie:
A. sa reduca viteza;
B. sa opreasca imediat;
c. sa continue deplasarea.
12. Bratele intinse orizontal, ale politistutui care dirijeaza clrculatia, semnifica:
A. oprire pentru toV participan\ii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din
direc\ia sau direc\iile intersectate de bra\ele intinse ale acestuia;
B. oprire pentru tof participan\ii la trafic care circula numai din spatele acestuia;
C. oprire pentru toti participan\ii la trafic care circuta numai din fa\a acestuia.

80

CAIETUL CURSANTIJLUI

13. Ce semnificatie are, dupa coborarea bratelor, pozitia corpului unui politist care
dirijeaza circulatla, pentru particlpantil la trafic care clrcula din fata i spatele sau?
A. nicio sernnlflcatle:
B. permisiunea de a circula;
C. Oprire.
14. Cum trebuie sa procedeze conducatorul de autovehicul atunci cand, tntr-o
lntersectie, intalnete un politist orientat cu tata spre el, care ii face semn sa-i continue
deplasarea?
A. opreste pana cand poli~stul ii schirnba pozi\ia;
B. fiind un semnal in afara Regulamentului, opreste ~i asteapta revenirea la o pozi\ie care sa-i
permita continuarea drumului;
C. se conformeaza semnalului poli\istului.
15. Scoaterea, pe partea laterala din dreapta, a bastonului reflectorizant de catre
politistul care Insoteste o coloana oflciala de autovehicule obllga conducatorll care
ctrcuta in spatele acesteia:
A. sa reduca imediat viteza ~l sa circule cat mai aproape de marginea drumului;
B. sa opreasca cat mai aproape de marginea drumului, iar acolo unde este posibil, sa scoata
vehiculul in afara pariii carosabile;
C. sa reduca viteza i sa iasa in afara drumulul imediat ce este poslbil, prin viraj la dreapta.
16. Semnalul politistulul rutier aflat intr-un autovehlcul al polltle], efectuat cu bratul, cu
sau fara baston reflectorizant, scos pe partea laterala dreapta a vehlculului, semnlflca:
A. oprire pentru conducatoril vehiculelor care circula in spatele autovehiculului poll\iei;
B. reducerea vitezei de catre cei care clrcuta in spatele autovehiculului politiei;
C. semnalul se adreseaza celor care circula din sens opus

17. Rotirea vioale a bratulul polltlstulul semniflca:


A. manrea vitezei de deplasare sau griibirea traversarf drumului
B. oprirea ternporara a circula\iei;
C. reducerea vitezei de deplasare.

de catre pietoni;

18. Ce obligatii revin conducatorllor de vehicule la trecerea autovehiculelor cu regim de


clrcutatle prlorltara, care au in functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de
culoare rosle I pe cele de avertizare senora:

A. sa opreasca imediat pe acostament sau, in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea
drumulul sau de bordura trotuarului, in sensul de deplasare;
B. sa reduca viteza i sa circule cat mal aproape de marglnea drumulul in sensul de
deplasare;
C. sa scoata vehiculul in afara drumului, indiferent prin ce mijloace.

19. La trecerea autovehiculelor cu regim de clrculatle prioritar, care au in functiune


mijloacele de avertizare senora i luminoasa de culoare albastra, sunteti obligat:
A. sa reduce\l viteza;
B. sa circula\i cat mai aproape de marginea drumului in sensul de deplasare;
C. sa acordati prioritate de trecere.
20. Ce obligatii aveti daca intalniti un vehicul cu semnalele speciale de avertizare
luminoase de culoare albastra in functiune?
A. nicio obliga~e. deoarece semnalul albastru se adressaza coloanelor in miscare:
B. opriti cat mai aproape de marginea drumului;
C. acordaf prioritate vehiculului de mai sus.
CAIETUL CURSANTUlUI

81

21. Ce obligatii revin conducatoritor de vehicule la trecerea autovehiculelor cu regim de


circulatie prioritara, care au in functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de
culoare albastra i pe cele de avertizare senora?
A. sa reduca viteza, sa circule cat mai aproape de marginea drumului in sensul de deplasare
i sa acorde prioritate de trecere;
B. sa mareasca viteza pentru a nu incomoda circula\ia;
C. sa opreasca imediat, pe acostament sau, in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea
drumului sau de bordura trotuarului, in sensul de deplasare.
22. Ce obliga\ii va revin atunci cand, pe un drum public, intalniti autovehicule
apartinand Serviciului de Ambulanta sau Serviciului Roman de Informatil. care folosesc
mijloacele de avertizare Iumlnoasa i senora?
A. sa opri\i imediat pe dreapta paf\ii carosabile;
B. sa circulati in regim normal, dar cu pruden\a i foloslnd luminile intermitente de avarie;
C. sa reducef viteza i sa elibera\i banda pe care va deplasa\i sau sa circulati cat mai aproape
de bordura ori acostament.

23. Ce obliga\ii aveti daca intalniti un vehicul care semnalizeaza cu luminile speciale de
avertizare de culoare albastra i semnalele sonore?
A. nicio obliga\ie, deoarece semnalul albastru se adrsseaza coloanelor in rniscare:
B. opri\i cat mai aproape de marginea drumului;
C. reduoe\i viteza, circula\l cat mai aproape de bordura sau acostament i acordatl prioritate
vehiculului respectiv.

24. Care autovehicule pot fl echipate cu lumlnl speciale de avertizare de culoare


albastra?
A. legea nu prevede;
B. orice autovehicul pentru care se obtlne aprobarea poli\iei rutiere;
C. vehiculele apartinand poli\iei, jandarmeriei i poli\iei de frontiera.

25. Semnalele date dlntr-un autovehicul al polttle], care lnsoteste o ccloana oficiala de
vehicule, prin folosirea mijloacelor speclale de avertizare senora i luminoasa, obliga la:
A. parasirea drumului pe prima strada la dreapta;
B. oprirea, de lndata, in afara paf\ii carosabile sau cat mal aproape de bordura ori acostament,
pana la trecerea coloanei;
C. reducerea vitezei i deplasarea cat mai aproape de bordura sau acostament.

26. Cum veti proceda corect daca, aflandu-va in lnteriorul unei lntersectn cu clrculatie in
sens giratoriu, observati ca pe un drum lateral clrcula o ccloana cu regim de circulatle
prtoritara?
A. va continua\i drumul, deoarece ave\i prioritate de trecere in sensul giratoriu;
B. opriV i acordati prioritate coloanel cu regim prioritar;

c.

viraV la dreapta i parasi\i intersectla.

27. Ce indica semnalul agentului de clrculatie cu bratul stang ridicat vertical?


A. reduceti viteza;
B. Oprire;
c. mariV viteza.

82

CAIEllJL CURSANTULUI

!;>coal de ~oferlHXIGENb w..exlgent.ro

Bal Man!. Vlctorieint 90A. !!I: 0746-5).97.32

28. Ce indicii aceastii pozltle a politistului rutier?


A. reduceti viteza;
B. mari\i viteza;
C. oprire.

29. Semnalul politistutu! din autovehiculul de politie


semnlflca:
A. oprire;
B. mari\i viteza;
C. reducetl viteza.

30. Semnalul polltistulu! lndlca:


A. circula\ia pe direc\ia inainte nu este poslbila:
B. oprire;
C. circula\ia prin intersec\ie se va face cu viteza recusa.

31. Ce semnifica aceasta pozltle a polltlstulul rutler?


A. nu aveti nicio obllqatle;
B. oprlre;
C. drum blocat.

32. Care dintre autovehicule au dreptul sa intre in


intersectle?
A. autocamionul ~i motocicleta:
B. autoturismul ~i autocamionul;
C. autoturismul ~i motocicleta.

33. Cum trebuie sa procedatl in aceasta sltuatle?


A. reduce\i viteza ~i vii continua\i deplasarea;
B. opri\i ~i asteptati urrnatorul semnal al poli\istului;
C. circula\i obligatoriu pe direc\ia lndlcata de bratul poli\istului.

CAIETUL CURSANTULUI

83

34. Cui ii permite trecerea polltistul din intersectie?


A. niciunui vehicul;
B. tramvaiului;

C. motocicletei.

35. Autoturismul poate patrunde in lntersectla


prezentata?
A. Da;
B. numai in caz de urgen\a;
C. nu, in intersec\ie poate patrunoe numai biclcleta.

36. Cum veti proceda la semnalul politistului, atunci cand


conducetl autoturismul din Imagine?
A. opntl, deoarece semnalul vi se adreseaza:
B. va conlinua\i deplasarea, deoarece semnalul nu vi se
adreseaza:
C. schimba\i direc\ia de mers spre stanga.

37. Ce comportament este corect in sltuatla prezentata,


daca va aflati la volanul autoturismului verde?
A. intra\i cu aten\ie in intersecue ~i vira\i numai la stanga;
B. opriV ~i nu lntrali in intersec\ie;
C. avefi voie sa vira\i la dreapta.

38. Politistul nu permite trecerea:


A. tramvaiului;
B. camionului;
C. autoturismului verde.

39. Conducatorul autocamionului poate patrunde in


i ntersectle?
A. da;
B. nu, in intersectie vor patrunde tramvaiul ~i autoturismul;
C. nu, indicatorul "Cedeaza lrecerea" ii obliga sa acorde
prioritate celorlalte vehicule.

84

CAJETI.IL CURSANTULUI

Scoal> de $<J[eridXIGEHT www.exigenuo

Saia M.lr. ViClOlifi nr 90A. tel: 07 ... S).97.12

40. Prin intersectia prezentata pot trece:


A. tramvaiul 1 i autoturismul;
B. bicicleta;
C. tramvaiul 1 i tramvaiul 2.

41. La semnalul politistului trebuie sa opreasca:

A. autoturismul i autocamionul;
B. autocamionul i bicicleta;
C. bicicleta i autoturismul.

42. Care dintre vehicule trebuie sa opreasca la semnalul


polttlstuful?
A. toate vehiculele;

B. tramvaiele i autoturismul;
C. bicicleta.

43. Ce indica semnalul polltlstutu]?


A. oprire;
B. mari\i viteza;

C. reduce\i viteza.

44. Ce trebuie sa faca conducatcrul auto in situatla


prezentata?
A. sa reduca viteza;
B. sa opreasca:
c. sa nu depaseasca motocicleta de politie,

45.

Scoaterea pe partea laterala a bastonuiui de catre


politlstul care lnsoteste o coloana oflclala obliga

conducatorul:
A. sa reduca viteza i sa opreasca in afara drumului imediat
ce este posibil;
B. sa reduca viteza i sa circule cat mai aproape de marginea
drumului;
C. sa opreasca autovehiculul cat mai aproape de marglnea
drumuiui.

0(1 (jl

tq:. -

CAIETUL CURSANTULUI

85

46. Semnalul politistului indica:


A. reduce\i viteza;
B. mariti viteza;

c.

merge\i cu prudenta.

47. Politistul din intersectle semnalizeaza conducatorul


auto sa mareasca viteza. Cum trebuie sa procedeze
acesta?
A. sa respecte semnalul poli\istului;
B. sa astepte lumina verde a semaforului;
c. sa acorde prioritate, apoi sa i~i continue deplasarea.
48.Eti obligat sa oprestl autovehiculul pe care ii conduci:
A. la semnalul poli\istului care dirijeaza clrculatia ;
B. la semnalul pietonilor care traverseaza strada pe la col\ul intersec\iei;
C. la orice semnal al poli\istulul , cu condi\ia ca acesta sa corespunca semnalului de culoare
roste al semaforulul.

Canitolul3. Semnale luminoase;


1. Semnalul verde al semaforului permlte deplasarea:
A. pe oricare direc\ie, daca printr-un mljloc de semnalizare nu se dispune altfel;
B. numai pe direc\ia inainte;
C. pe oricare direc\je, daca vehiculul se afla pe banda din mijloc.
2. Ce obligatie aveti daca intalniti intr-o tntersectle indicatorul "lnalnte sau la stanga" i
semaforul se afla pe culoarea verde?
A. circula\i inainte sau la stanga;
B. circula\i numai inainte;
C. circula\i in orice direc\ie, deoarece semnalul verde va permite acest lucru.
3. Daca semnalul verde este Insotlt de un indicator "Inalnte sau la dreapta",
conducatorulul de vehicul ii este permis sa circule:
A. in toate direc\iile, deoarece semnalele luminoase prirneaza asupra semnalizarf ruliere;
B. numai la stanga;
C. numai inainte sau la dreapta.

4. Cand deasupra fiecarei benzi de circutatie se afla in functlune cate un semafor,


conducatorul trebuie:
A. sa respecte semnifica\ia semnalului luminos al semaforului instalat deasupra benzii din
stanga;
B. sa respecte semniftcatia semnalului luminos al semaforului instalat pe trotuar;
C. sa respecte semnificatia semnalului luminos instalat deasupra benzii pe care se afla.

86

CAJETI.IL CURSANTULUI

Scoal>d$0feridXIGEHT www.exigenuo

BaiaM.lr. ViClOlifinr90A. tt1:07 ... S).97.12

5. intr-o intersectie intalniti semnalul de culoare verde al semaforului, precum i


indicatorul "Oprire". Cum veti proceda?
A. respecta\i sernnificatia indicatorului rutier;
B. respecta\i semnifica\ia culorii semaforului;
C. circulaf cu atentie $i acordaf prioritate de trecere vehiculelor de pe drumul transversal.

6. Este permisa schimbarea dlrectlel de mers spre stanga de catre conducatorul


autovehiculului incadrat corespunzator pe banda de clrculatle, daca semaforul pentru
aceasta manevra indica semnalul verde, lar eel pentru dlrectla inainte, semnalul rosu?
A. da, deoarece semnalul care i se adreseaza este verde;
B. nu, deoarece unul dintre semnale este rosu;
C. nu, deoarece semafoarele sunt defazate.
7. in cazul in care, lntr-o lntersectle, langa semaforul in stare de functionare este instalat
indicatorul "Oprire", suntetl obligat sa respectatl:
A. sernnhicaua indicatorului;
B. regula priorita\ii de dreapta;
C. semnifica\ia luminii semaforului.
8. in care dintre urmatoarele sttuatll conducatorllor de vehicule le este interzis sa
execute virajul spre stanga la lumina de culoare verde a semaforului electric?
A. cand intalnesc indicatorul "Inainte sau la stanqa";
B. cand se ana pe o strada cu sens unlc;
c. cano intalnesc indicatorul "inainte sau la dreapta".
9. Daca intr-o lntersectle conduclitorul de vehlcul intalnete semnalul verde al
semaforului, precum I lndicatorul "Cedeazli trecerea", el este obligat:
A. sa respecte semnifica\ia semnalului verde;
B. sa respecte semnifica\ia indicatorului;
C. sa respecte semniflca\ia semnalului verde, acoroano prioritate de trecere vehiculelor care
circula pe drumul prioritar.
10. Cand semaforul este lnsotlt de lumina intermitentli de culoare verde, sub forma unei
sligeti pe fond negru clitre dreapta, avetl urmlitoarea obligatle:
A. niciuna, indicatorul fiind de informare;
B. niciuna, lntrucat indicatorul nu vi se adreseaza:
C. sa circula\i numai in direc\ia lndicata, oricare ar fi in acel moment semnalul in func\iune al
semaforului.
11. Daca semaforul in functlune se afla lnstalat de cealalta parte a lntersectlel,
ccnducatorul de autovehicul:
A. nu este obligat sa respecte semniflcatia semnalelor luminoase, deoarece nu i se adreseaza;
B. este obligat sa respecte semnifica\ia semnalelor luminoase, doar daca semaforul este
tnsopt de un semn adltional care indica direc\ille carora Ii se adreseaza semnalele;
C. este obligat sa respecte semnifica\ia semnalelor luminoase ale acestuia, oaca un alt
semafor instalat la intrarea in intersec\ie are in func\iune un semnal similar.
12. Cum procedati la apropierea de o intersectle in care semnalul luminos ori un
indicator de prioritate permite intrarea, dar in care riscati sa ramaneti imobilizat din
cauza aglomerarii circulatiei?
A. va este interzisa intrarea in intersec\ie;
B. va continua\i deplasarea, deoarece ave\i prioritate;
C. nu va revine nicio obliga\ie.

_-.-- e.Jgi;"J'tt ~

CAIETUL CURSANTUl.UI

87

13. Cum procedatl cand va aproplatl de o lntersectle unde, in afara semaforului care are
in functiune semnalul de culoare verde, intalniti i indicatorul "Oprire"?
A. respectati sernniticatia culorii semaforului;
8. respectati semnificatia indicatorului rutier;
C. respectati semnificatia semaforului ~i acordati prioritate de trecere vehiculelor care circula
pe drumul prioritar.

14. Cum veti proceda daca la intrarea lntr-o intersectle semaforul este pe semnalul de
culoare verde, dar aceasta este blocata din cauza aqlorneratlel?
A. va continuati deplasarea, deoarece semnalul verde va permite acest lucru;
8. claxonati ~i gasi\i o modalitate de a avansa printre celelalte vehicule;
C. oprif ~i asteptati deblocarea, dupa care pammdeti in intersec\ie pe semnalul verde al
semaforului.
15. Semnalul de culoare galbena al semaforului:
A. permite intrarea in lntersectie, oaca urrneaza dupa lumina verde;
B. permite schimbarea direc\iei de mers catre dreapta;
C. interzice intrarea in intersec\ie, daca vehiculul poate fi oprit in condi\ii de siguran\8.

16. Ce obligatii ii revin conducatorutul de vehicul in momentul apropierii de o


intersectie, daca semnalul verde se schlmba cu eel galben?
A. sa grabeasca traversarea;
B. sa traverseze intersec\ia cu viteza redusa:
C. sa oprsasca autovehiculul in Iata marcajului de oprire sau a marcajului pentru trecerea
pietonilor ori in dreptul semaforului.
17. Ce semnlflcatle are lumina de culoare rosle a semaforului, atat pentru conduclitorii
de vehicule, cat i pentru pietoni?
A. ii obliga atat pe conducatori, cat ~i pe pietoni sa se opreasca;
B. ii obliga pe concucaton sa opreasca, lar pe pietoni sa traverseze cu pruden\a;

C. permite vehiculelor sa vireze la dreapta, cu respectarea priorita\ii.


18. Ce vehicule au voie sa plitrunda in tntersectle la culoarea rosle a semaforului?
A. niciun vehicul, cu excep\ia celor destinate stingerii incendiilor, ale ambulantel ~i ale politlel,
cand se deplaseaza in actiunl de interven\ie sau in misiuni care impun urgen\a;
B. autovehiculele care vlreaza la stanga;
C. autovehiculele poli\iei ~i cele care exscuta virajul la stanga.
19. Semaforul instalat pe trotuar are in functlune semnalul rosu, iar eel suspendat,
pentru directia de mers la stanga, semnalul verde. Conduclitorul de vehicul care doreste
sa mearga inainte are dreptul sa intre in intersectle?
A. da, deoarece semaforul suspendat are semnalul verde in func\iune;
8. nu, deoarece semaforul de pe trotuar, care i se adreseaza, are semnalul rosu in func\iune;
C. nu, deoarece deplasarea pe directia inainte este permisa numai atunci cand semnalul verde
este in func\iune la ambele semafoare.
20. Semnalul rosu al semaforului:
A. obliga conducatorii vehiculelor care circula pe direc\ia inainte sa opreasca;
8. obliga conducatoril vehiculelor, indiferent de directia de deplasare, sa opreasca:
C. permite trecerea autovehiculelor care schirnba directla de mers spre stanga.

88

CAIEllJL CURSANTULUI

!;>coal de ~oferlHXIGENb w..exlgent.ro

Bal Man!, Vlctorieint 90A. !!I: 0746-5).97.32

21. Ce semniflcatie are lumina de culoare rosle a semaforului?


A. obliga atat conducatorti de vehicule cat ~i pietonii sa se opreasca;
B. ii obliga la oprire doar pe conducatorii auto care circuta pe directla inainte, permitand in
unele situa\ii virajul la dreapta, pietonilor fiindu-le interzisa traversarea;
C. nu permite intrarea in intersec\ie a autovehiculelor, ci doar traversarea strazil de catre
pietoni.

22. Cum veti proceda la Intalnirea semnalului intermitent de culoare galbena?


A. acest semnal nu va permite trecerea;
B. ve\i circula cu viteza redusa:
C. ve\i respecta semnifica\ia semnallzaril rutiere ~i a regulilor de circula\ie aplicabile in acel loc.

23. Semaforul de avertizare constltult dlntr-un corp de lluminat de culoare galbena


intermitenta va obliga:
A. sa acorda\i prioritate de trecere;
B. sa circula\i cu viteza redusa:
C. sa opri\i in orice situa\ie.

24. Lumina galbena intermitenta instalata in zona trecerilor pentru pietoni va obliga la:
A. reducerea vitezei, avand grija sa feri\i pletonii care traverseaza:
B. reducerea vitezei ~i folosirea luminii farurilor, pentru avertizarea pietonilor care inten\ioneaza
sa se angajeze in traversare;
C. reducerea vitezei ~i respectarea semnalizarii ~i a regulilor de circulatle aplicabile in acea
zona
25. Semnalul galben lntermltent al semaforulul:
A. anunta apari\ia semnalului rosu:
B. obliga conoucatortl vehiculelor sa reouca viteza ~i sa circule respectand regulile de circula\ie
aplicabile in acea intersec\ie;
C. interzice intrarea in intersectle,

26. La semnalul intermitent de culoare galbena:


A. opri\i ~i asteptaf culoarea verde;
B. reduce\i viteza ~i respectati regulile de circula\ie;
C. nu ave\i nicio obliga\ie.

27. Ce obligatii aveti la semnalul galben intermitent al semaforului electric?


A. opritl, pentru
nu pute\i intra in intersec\ie;
B. reduce\i viteza ~i va continua\i deplasarea cu atentle, ocolind pietonii;
C. reduceti viteza ~i circula\i respsctand regulile aplicablle in acea intersec\ie.

ca

28. lnterzicerea trecerii la nivel cu calea ferata curenta, prevazuta cu lnstalatii de


semnalizare automata fara bariere, se realizeaza prin:
A. dispozitiveie cu lumini intermitent-alternative ro~ii ~i stingerea semnallzarli reprezentata de
lumina intermitent alba;
B. semnalele iuminoase intermitente de culoare alba;
C. dispozitiveie optice cu lumini alternative rosil ~i albe.
CAIETUL CURSANTUtUI

89

29. Semnalul luminos intermitent de culoare alba, avand cadenta lenta, functloneaza:
A. pe limpul cat semnalele luminoase de culoare rosie de la trecerea la nivel cu calea ferata
sunt stinse;
8. pe timpul cat semnalele luminoase ale semaforului defect sunt stinse;
C. pe timpul cat barierele ori semibarierele sunt in curs de coborare sau de ridicare.

30. Cum procedeaza conducatorul de autovehicul cand, la apropierea de o trecere la


nivel cu calea ferata fara bariere, luminile roil din dreptul indicatorului de atentle in
cruce se aprind ~i se sting alternativ?
A. reduce viteza ~i opreste numai in cazui apropierii trenului;
8. opreste vehiculul fara a depa~i indicatorul;
C. reduce viteza sl, dupa ce se asigura, i~i continua deplasarea.

31. Cum procedeaza ccnducatorul de autovehicul atunci cand, apropilndu-se de o


trecere la nivel cu calea ferata, prevazuta cu bariere ori semibariere, cele doua lumini
roii functioneaza intermitent-alternativ?
A. continua deplasarea, oaca barierele nu sunt ccborate:
B. opreste, deoarece barierele sunt inchise sau urmeaza sa coboare;
C. continua deplasarea fara interdic\ie, deoarece luminile sernnalizeaza doar prezen\a unei
treceri la nivel cu calea ferata.
32. Cum veti proceda corect daca, la apropierea de o trecere la nivel cu calea ferata
curenta fara bariere, luminile roil i semnalele sonore sunt in functlune?
A. reduce\i viteza ~i opri\l, daca lrenul se apropie;
8. grabi\i trecerea, daca observa\i ca trenul nu se apropie;
C. reduoef viteza ~i opri\i, in locul in care exista vlzibilitate maxima asupra caii ferate, fara a
trece de indicatoarele sau marcajul de oprire.
33. Cand este permisa trecerea la nivel cu o cale ferata fara bariere, prevazuta cu
semnalizare luminoasa, daca tocmai a trecut un tren?
A. dupa ce s-a stins lumina rosle intermitenta;
B. dupa ce a trecut ultimul vagon;
C. atunci cand pleaca vehiculele aflate de cealalta parte a caii ferate.
34. Cum ve\i proceda corect daca, la aproplerea de o trecere la nivel cu o cale ferata
prevazuta cu semibariere automate, semnalele sonore i luminile roii sunt in
functiune?
A. reduceti viteza ~i opri\i inaintea semibarierelor;
B. ocoli\i semibariera ~i va continua\i drumul, daca trenul nu se apropie;
C. mari\i viteza pentru a nu fi surprinsi de inchiderea semibarierei.

35. Cum procedati in intersectia care urrneaza?


A. traversaf fara sa acordati prioritate;
B. traversati dupa ce acordati prioritate de dreapta;
C. traversaf dupa ce acordaf prioritate de stanqa.

90

CAIEllJL CURSANTULUI

!;>coal de ~oferlHXIGENb w..exlgent.ro

Bal Man!. Vlctorieint 90A. !!I: 0746-5).97.32

36. Va puteti apropia de vehiculul din fata?

A.da;
B. nu, pentru ca astfel blocaf intersec\ia;
C. legea nu prevede obliga\ii in aceasta situatie.

37. in aceasta situatie trebuie sa cedatl trecerea


vehiculului din dreapta?
A. da, deoarece se aplica regula prloritatli de dreapta;
B. da, deoarece va intersectati cu un drum prioritar;
C. nu, deoarece semaforul este pe culoarea verde.

38. Autovehiculul din fata dvs. traverseaza lntersectia.


Cum veti proceda?
A. executa\i aceeasl manevra, daca nu sunt alte obllga\ii;
B. opriti, deoarece trebuie sa va asigura\i;
C. ceda\i trecerea autovehiculelor care vin din dreapta.

39. Cum veti proceda corect in aceasta lntersectie, daca


semaforul este lnstalat deasupra lntersectlel?
A. respectati semnifica\la semaforului, indlferent de direc\la
de mers, daca acesta este dublat de un semafor inso\itor
inainte de intersec\ie;
B. nu aveti obliga\ia de a respecta lndlcatla semnalelor
luminoase plasate deasupra lntersec\iei;
C. respecta\i indica\iile semaforulul, daca vizibilltatea va
permite acest lucru.

40. Semnalul verde al semaforului va permite:


A. sa circulaf pe direc\ia inainte sau la stanqa:
B. sa clrculatl in orice direc\ie;
C. sa circula\i pe directia inainte sau la dreapta.

41. Ce autovehicul iI poate continua deplasarea in


imaginea prezentata?
A. autocamionul;
B. autoturismul verde;
C. autoturismul rosu.

CAIETUL CURSANTULUI

91

42. Care dintre autovehicule ii poate continua


deplasarea?
A. toate trei;
B. autobuzul ~i autocamionul;
C. autoturismul.

43. Cum procedati in aceasta situatie, daca clrcutatia


este blocata?
A. nu patrundef in intersec\ie pana la deblocarea acesteia;
B. nu ave\i obliga\ia de a ceda trecerea;
C. ve\i depa~i coloana din fa\a prin stanga.

44. Cum veti proceda corect in Intersectla data?


A. respecta\i indica\iile semnalului luminos, daca toate
semafoarele au aceeasi culoare, in acelasl limp;
B. respecta\i regulile generale de circula\ie, caca
semafoarele nu au aceeasl culoare;
C. respecta\i ssrnnlftcaua semnalulul luminos pentru virajul la
stanga.

45. Care dlntre autovehlcule pot traversa tntersectla din


Imagine?
A. niciunul;
B. autocamionul ~i autobuzul;
C. autoturismul galben ~i autoturismul rosu.

46. Ce semnlflca semnalul rosu al semaforulul,


functioneaza concomitent cu eel galben?
A. semaforul este in regim de avarie;
B. treoerea unei coloane de vehicule;
C. oprire.

care

47. Cum veti proceda in situatia data?


A. reducef viteza ~i traversa\i cu aten\ie;
B. opriti ~i asteptau apari\ia luminii de culoare verde;
C. acordati prioritate pietonilor, dupa care va continua\i
deplasarea.

92

CAIETUL CURSANTULUI

Scoalad~feriEXIGfHT

www.exigenr.ro

BaiaMare, Vlctoilelnr90A. tel:074453.97.3l

48. Care autoturism ii continua deplasarea prin

intersectle?
A. autoturismul alb;
B. autoturismul rosu;
C. autoturismul albastru.

49. Ce veti respecta in lntersectia prezentata?


A. semniticaua luminii semaforului;
B. regula prioritatii de dreapta;
C. semnifica\ia indicatoarelor.

50. Cum procedati corect daca clrcutau inalnte I


semaforul indlca lumina galbena intermitenta?
A. opritl, deoarece la urrnatoarea comutare va aparsa lumina

rosie:
B. reduce\i viteza. iar daca se impune, acordati prloritate;
C. opri\i inlotdeauna.

51. Cum este corect sa procedatl daca semafoarele


functioneaza cu lumina galbena intermitenta?
A. reduce\i viteza ~i traversa\i tntersectia:
B. reduceti viteza ~i cedatl trecerea;
C. opri\i ~i oeda\i trecerea.

52. Cum trebuie


A. reduce\i viteza
B. reducef viteza
suplimentar;
c. reducef viteza
pericol.

sa procedati in situatla prezentata?


~i opri\i la limita de vizibilitate maxima;
~i opri\i Tn dreptul ultimului panou
i va asiqurati ca puteti traversa fara niciun

53. Ce obligatii aveti daca luminile rosll se aprind i se


sting alternativ?
A. reduceti viteza i, dupa ce va asiqurati, va continua\i
deplasarea;
B. reducef viteza i opriti numai in cazul in care se apropie un
tren;
c. oprif fara a depai indicatorul.
CAIETUL CURSANTULUI

93

54. Cum trebuie sa procedaf in sltuatia data?


A. va continuati deplasarea, deoarece cele doua lumini ro~ii
altemante indica permisiunea de a traversa calea Ierata:
8. opriti:
C. va continuatl deplasarea daca semibarierele nu sunt
coborate inca.

canitolul4. lndicatoare'i maracaierutiere:


1. Jn situatla data, suntetl avertizat ca:
A. va apropia\i de 0 trecere la nivel cu calea ferata prevazuta
cu bariere;
8. va aproplaf de 0 trecere la nivel cu 0 cale ferata lndustriala;
C. va apropia\i de un chei sau de un mal abrupt.

2. lndlcatorul va avertizeaza ca urmeaza:


A. un depou de trenuri;
8. o trecere la nivel cu o cale ferata prevazuta cu bariere;
C. o trecere la nivel cu o cale ferata fara bariere, cu
semnalizare luminoasa.

3. lndicatorul impreuna cu panoul adltlonal sernnltica:


A. o trecere la nivel cu calea ferata cu bariere, prevazuta cu
instala\ie de semnalizare luminoasa automata;
8. urrneaza un sector de drum ingustat;
C. prioritate pentru circula\ia din sens invers.

4. Trebuie respectata serrmiflcatla unui indicator instalat pe partea stanga a drumului,


orientat catre ccnducatcrll de vehicule care se apropie?
A. nu, deoarece se adreseaza circula\iei din sens invers;
8. da, dar numai de catre cei care clrcula pe banda cea mai apropiata de axul drumului;
C. da, de catre to\i conducatorf de vehicule care ii intalnesc.

5. Semnificatia unui indicator rutier, instalat deasupra unei benzi de clrculatie, este

valabila:

A. numai pentru circula\ia rutlera care se desfa~oara in tunele;


8. numai pentru banda deasupra careia este instalat;
C. pentru toata la\imea par\ii carosabile.

94

CAIETUL CURSANTULUI

~oala<le~

El06EHh ,....,.mgen1.ro

Bala Mare. Victoriei nr 90A. tol:074H).97.l2

6. Ce obllqati! aveti la intalnlrea indicatorului "Animale"?


A. sa reduceti viteza numai la semnalul celor care tnsotssc animale;
B. circulati cu atenue ~i. daca se impune, reduce\i viteza;
C. nu aveti nicio obfiqatie, deoarece indicatorul se adreseaza persoanelor care inso\esc
animale.

7. Ce obligatii aveti la intalnirea indicatorului

"Blcictlsti"?

A. sa reducef viteza la maximum 30 km/h;


B. sa clrculsf cu aten\ie ~i, daca este cazul, acorda\i prioritate de trecere blclclistilcr care
circula pe pista special destinata:
C. nu ave\i nicio obliga\ie. bicicli~tii va vor acorda prioritate.

8. La intalnirea indicatorului de avertizare in cruce, amplasat la trecerile la nivel cu calea


ferata fara bariere, conducatorf de vehicule vor opri:
A. cat mai aproape de calea ferata, dar nu mal putin de 5 m de aceasta;
B. in locul cu vizibilitate maxima, fara a depa~i indlcatorul;
C. la eel mult 5 m de calea ferata.

"Oricc barbat care poarc conduce masina in Sig'uran1a in Limp cc SMuta o fat1
dr:t!,'ll\,:i pur si sirnplu 11u acorda intrc:t~n ~11cn~ic s~rutului"
Alben Einstein
9. La ce distanta de trecerea la nivel cu calea ferata sunt lnstalate
supllmentare de avertlzare?
A. primul la 90 m, al doilea la 60 m ~i al treilea la 30 m;
B. primul la 200 rn, al doilea la 150 m ~i al treilea la 100 m;
C. primul la 150 m, al doilea la 100 m ~i al treilea la 50 m.

panourile

10. Sernnlficatia indicatoarelor "Oprire" i "Cadeaza trecerea", instalate in intersectllle


semaforizate, trebuie respectata:
A. atunci cand traficul este redus;
B. atunci cand semafoarele nu functloneaza:
C. atunci cand indicatoarele sunt instalate impreuna cu semaforul pe acelasl suport.

11. Semnificatia indlcatoarelor de lnterzicere sau restrlctte, in lipsa altor preclzarl,

tnceteaza:
A. la 100 m de locul unde este instalat indicatorul;
B. la 200 m de locul unde este instalat indicatorul;
C. in prima intersectle.

12. Ce obliqati] aveti, in calitate de conducator auto?


A. sa clrculaf cu o vlteza eel pu\in egala celei prescrise de indicatorul "Viteza minima
obligatorie";
B. sa nu acceleraf in intersec\ie;
C. sa circula\i cu o viteza inferioara celei inscrise in indicatorul "Viteza minima obligatorie".
CAIETUL CURSANTUlUI

95

13. Ce semnificatie are marcajul longitudinal continuu de separare a sensurilor de


circulatie?
A orienteaza conducatorii de vehicule in condi\ii de vizibilitate redusa:
B. interzice lncalcarea lui;
C. interzice depa$irea pe sectorul pe care este aplicat.

14. Care este rolul marcajelor rezonatoare?

A. dubleaza marcajele conven\ionale in zonele periculoase;


B. avertlzeaza conducatorii de autovehicule ca depasesc zona de carosabil rnarcata $i
destinata sensului de deplasare;
C. avertizeaza conducatorf de autovehicule ca vor patrunde intr-o zona supravegheata cu
aparatura radar.
15. Trecerea paste marcajul discontinuu este perrnlsa:

A. in orice sltuatle, acesta avf:lnd un caracter orientativ;


B. atunci cand un asemenea marcaj nu delimiteaza cele doua sensuri de circulatie;
C. la schimbarea benzii de circula\ie, a direc\iei de mers sau la depa$ire.
16. Ce semnificatie are marcajul longitudinal apllcat sub forma unei linii continue pe
axul drumurilor publice?
A. ajuta conducatorii auto sa se orienteze pe timp de noapte;
B. nu permite tncalcarea lui de catre conducatorii de vehicule;
C. permite depii$irea vehiculelor.
17. Puteti trece cu autovehlculul peste o linie continua daca:
A. linia continua este inso\ita de una dlscontlnua, iar aceasta din urma este mai apropiatl!i de
sensul dvs. de deplasare;
B. aceasta este aplicata pe drumurl cu mai mull de o banda pe sensul de mers;
C. aceasta separa sensurile de circula\le.
18. Este permisa trecerea peste marcajul longitudinal format dintr-o linie continua ~i alta
discontinul!i?
A. da, oaca marcajul nu este lntr-o curba:
B. da, daca linia disoontinua este cea mai aproptata de vehicul in directia de mers;
C. nu, chiar in cazul in care linla dlscontlnua este cea mal aproplata de vehicul.
19. Marcajul longitudinal continuu, aplicat pe axul drumului, permite Incalcarea lui:
A. numai de catre conducatorf de motociclete $i mopede;
B. numai de catre vehiculele cu gabarit depasit;
C. nu, in nicio situa\ie.
20. in ce sltuatle se poate tncalca marcajul longitudinal continuu al axului drumului?
A. atunci cand este format dintr-o singura linie;
B. atunci cand linia continua este inso\ita de una discontinua, dispusa catre partea
conducatorutui:
C. atunci cand drumul este in aliniament, iar vizibilitatea in fa\a este asigurata.
21. Marcajul aplicat pe marginea din dreapta a paf1ii carosabile, format dlntr-o linie in
zig-zag, semnifica:
A. interzicerea stationaril;
B. interzicerea opririi:
C. alte pericole.

96

CAIEllJL CURSANTULUI

!;>coal de ~oferlHXIGENb w..exlgent.ro

Bal Man!, Vlctorieint 90A. !!I: 0746-5).97.32

22. Ce semnifica indicatorul din imagine?


A. ,,Accesul interzis copiilor nelnsofiti";
B. Copii";
C . Trecere obligatorie pentru copil".

23. Cum procedatl in aceasta sttuatle?


A. se recomanda sa mari\i aten\ia;
B. opriti;
C. acceteratl, pentru a nu fi surprins de caderea pietrelor.

24. La lntalnlrea indicatorului aveti obligatia:


A. de a circula cu aten\ie, deoarece urmeaza o curba la
stanga;
B. de a schimba obligatoriu direc\ia de mers spre stanga;
C. de a reduce viteza, deoarece urmeaza o intersec\ie
periculoasa.

25. Ce semniflcatle are indicatorul alaturat?

A. accident:
B. tmproscare cu criblura:
C. drum aglomerat.

26. Ce indicator urmeaza sa fie intalnit in tntersectla


la 100 m de indicatorul 1?
A. indicatorul 3;
B. indicatorul 2;
C. oricare dintre cele doua indicatoare.

aflata

27. La lntalnlrea acestui indicator, aveti obligatia:


A. sa sporiti aten\ia, deoarece la o distan\a de 50 m urmeaza
o intersec\ie cu un drum prioritar;
B. nu aveti nicio obliga\ie, Intrucat circulati pe un drum
prioritar:
C. sa acordaf prioritate de dreapta la indicatorul urmator.

----= exlgefi~
---

V.
.
V
~m8
1

28. Care dintre indicatoare anunta sfaritul drumului


prioritate?
A. niciunul;
B. ambele;
C. indicatorul 1.

cu

29. Ce semnificatle are indicatorul din imagine?


A. urmeaza un sector de drum ingustat temporar;
B. este interzisa schimbarea direc\iei de mers la dreapta in
prima intersec\ie;
C. urmeaza o intersec\ie cu un drum fara prioritate.

30. Cum procedatl in Intersectla care urmeaza?


A. opri\i ~i acordaf prioritate pietonilor;
B. opri\i la marcajul transversal de oprire ~i va aslquratl, oupa
care vira\i la dreapta;

c.

reduce\i viteza ~i viraV la dreapta.

31.
A .
B .
C .

Ce sernnlflcatle are indicatorul?


Drum lunecos";
Drum in lucru";
Drum cu denivelari".

32. lndicatorul din imagine va avertizeaza ca:


A. urmatoarea intersec\ie este dirijata prin semnale luminoase;
B. urmeaza o staue de transport public de persoane;
C. in urmatoarea lntersecfie nu functioneaza semnalizarea
luminoasa.

33. lndicatorul din imagine vii avertizeaza ca:


A. avef prioritate de trecere fata de circula\ia din sens invers;
B. trebuie sa acordaf prioritate de trecere autovehiculelor care
circula din sens invers;
C. intraV pe un sector de drum pe care circula\ia se desfasoara ,._ _..in ambele sensuri.

98

CAIETUl CURSANTULUI

$coala de !1Qfe-tl EX.1GENT. www.exigent.ro

Saia Mart. Victoriei nr 90.A.. tcl: 0744S).97.)2

34. lndicatorul din imagine sernnifica:


A. ,,Acostament periculos":
B. "Caderi de pietre";
C . Drum in lucru".

35. lndicatorul va avertizeaza ca:

A. drumul trece printr-o zona unde cad frecvent pietre;


B. drumul duce catre o prapastle:
C. drumul clrcula pe malul unui rau de munte.

36. Aveti obtlqatla de a respecta semnificatla unui


Indicator amplasat pe partea stanga a drumului?
A. da, dar numai daca pe sensul dumneavoastra de mers se
executa lucrari;
B. da, pentru ca actloneaza pe sensul dumneavoastra de
mers;
C. nu, pentru
se acreseaza circula\iei din sens invers.

ca

37. lndicatorul din imagine semnlflca:


A . Copii";
B. ,,Alie pericote":
C. ,,Ambuteiaj".

38. lndicatorul va avertlzeaza ca:


A. drumul se intersecteaza cu o trecere la nivel cu linii de
tramvai;
B. urmeaza o sta\ie de tramvai prevazuta cu refugiu pentru
pietoni;
C. urmeaza o trecere la nivel cu o cale ferata fara bariere sau
semibariere, cu semnalizare automata.

39. lndicatorul va avertizeaza ca urmeaza:


A. o coborare pericutoasa, care incepe la o distan\a de 200 m
de la indicator;
B. o coborare pericutoasa, pe o distan\a de 200 m;
C. o succesiune de curbe periculoase, la o distanta de 200 m
de la indicator.

CAIETUL CURSANTULUI

99

40. lndicatorul din imagine va avertizeaza ca urmeaza:


A. o succesiune de curbe pe o distanta de 1,5 km, prima
curba fiind la stanqa:
B. o succesiune de curbe in rarnpa la o distanta de 1,5 km
fa\a de indicator, prima curba fiind la dreapta;

c. o curba dubla,

prima la dreapta, la o distanta de 1,5 km

fa\a de indicator.

41. lndicatorul semnifica:


A. o trecere la nivel cu calea terata:
B. o trecere la nivel cu calea ferata industriala:
C. apropierea de un depou de tramvaie.

42. Ce obligatii avetl in sltuatla data?


A. sa acorda\l prioritate pietonilor;
B. sa claxonatl, pentru a avertiza pletonii;
c. sa circula\i cu prudenta, Intrucat indicatorul
presemnalizeaza o trecere pentru pietoni.

43. lndicatorul va avertizeaza ca urrneaza:


A. o urcare cu inclinare mare, pe o lungime de 2000 m;
B. o coborare perlculoasa, cu o diferen\a de nivel de 10 m
pana la 100 m pe orizontala:
C. limitare de viteza la 1 O km/h.

44. Ce semnifica indicatorul?


A. Presemnalizeaza traseul de urmat in vederea efectuaril
virajului la dreapta;
B. semnalizeaza o succesiune de curbe, dintre care prima la
dreapta;
C. o curba deosebit de periculoasa, spre dreapta.

45. Cum vefi proceda la intalnirea indicatorului alaturat?


A. clrculati cu atentie, deoarece urmeaza o intersec\ie cu
cedarea trecerii la 300 m;
B. reduceti viteza, va asigura ~i ceda\i trecerea tuturor
vehiculelor care circula pe o distanta de 300 m;
C. circulati cu aten\ie, pentru a putea opri in condi\ii de
siquranta, in maximum 300 m.

100

CAIETUL CURSANTULUI

$coala de ~teric EXIGENT VMW.exigent.ro

IJOOml
Bala Mare. Victorieinr 90A. tel: 07445).97.)2

46. Unde opriti In sltuatia prezentata?


A. in locul cu vizibilitate maxima, fara a depai indicatorul;
B. la eel putin 5 m;
C. la eel putin 10 m.

47. Ce sernnificatie are marcajul rutier din imagine?


A. banda de circulatie destinata opririi voluntare;
B. spa\iu pentru oprirea In caz de urgen\a;
C. marcaj transversal de oprire.

48. lndicatorul interzice accesul:


A. autoturismelor, motocicletelor fara atas i vehiculelor cu
trac\iune animala;
B. autovehiculelor i vehiculelor cu trac\iune animata:
C. autoturismelor, motocicletelor i vehiculelor impinse sau
trase cu rnana,

49. lnterdictia impusa de indicatorul din imagine se


adreseaza:
A. tuturor autovehiculelor, cu excep\ia motocicletelor fara atas:
B. autoturismelor i motocicletelor;
C. tuturor vehiculelor.

50. lndicatorul permite accesul:


A. vehiculelor fara motor:
B. mopedelor i motocicletelor;
C. autovehiculelor.

51. Ce semnifica indicatorul?


A. interzice circulatia in ambele sensuri a autovehiculelor;
B. interzice circulatia in ambele sensuri a motocicletelor i
motoretelor;
C. interzice circulatia in ambele sensuri a tuturor vehiculelor.

CAIETUL CURSANTULUI

101

52. Ce va este interzis in situatia data?


A. indicatorul se adreseaza conducatonlor mijloacelor de
transport public de persoane;
B. sa circula\i cu o viteza mai mica de 60 km/h;
C. sa circulati cu o viteza mai mare de 60 km/h.

53. Ce semnlflca indicatorul impreuna cu panoul

adltional?
A. sfar~itul zonei de actiune a indicatorului ,,Sta\ionarea
interzlsa":
B. sfar~itul zonei de actiune a indicatorului ,.Oprirea

lnterzlsa":
C. inceputul zonei in care este interzisa oprirea.

54. Ce semnifica panoul adltlonal?


A. inceputul zonei de ac\iune a indicatorului .Statlonarea

interzlsa":
B. inceputul zonei de ac\iune a indicatorului

.Oprirea

interzisa":

c.

sta\ionarea este interzisa pana la indicator.

55. lndicatorul interzice:


A. oprirea din dreptul lui pana la prima intersec\ie;
B. stationarea din dreptul lui pana la prima lntersec\ie;
C. oprirea pe o distan\a de 50 m de la locul in care este
instalat.

56. Sfilr~itul zonel in care oprlrea a fost lnterzisa este


anuntata de:
A. arnbele indicatoare;
B. indicatorul 1;
C. indicatorul 2, tnsout de panoul adi\ional.

57. Sernnificatia indicatorului ~ia panoulul aditlonal este:


A. oprirea ~i sta\ionarea sunt interzise;
B. zona de oprire permisa pentru eel mull 30 de minute;
C. zona de stationare permisa pentru eel mult 30 de minute.
'

102

CAIETUL CURSANTULUI

$coala de ~teric EXIGENT VMW.exigent.ro

Bala Mare. Victorieinr 90A. tel: 07445).97.)2

58. Ce sernnlficatie

are indicatorul

din imagine?

A. trecere cu bacul peste o apa;


8. drum denivelat;
C. accesul interzis vehiculelor care transporta substante de
natura sa polueze apele.

59. Ce vehicule aveti permisiunea de a depai in sltuatla


data?
A. vehiculele cu tractiune animals, bicicletele i motocicletele
fara atas;
8. autoturismele. motocicletele fara atas i vehiculele cu
tracuune animala;

C. autovehiculele, cu exceptia motocicletelor fara atas.

60. Ce obligatil aveti in sltuatla prezentata?


A. sa limita\i viteza de circula\ie in functie de categoria
autovehiculului pe care ii conduceti:
8. sa limita\i viteza de circula\ie in func\ie de categoria
drumului pe care va deplasa\i;
C. indicatorul se adreseaza doar camioanelor de mare tonaj.

61. lndicatorul nu permite schimbarea dlrectiel de mers


spre stanga:
A. in intersectia inaintea carela este instalat;
8. in toate intersec\iile, pana la apari\ia indicatorului .Sf8ritul
tuturor restric\iilor";
C. la 200 m de la locul in care este lnstalat acesta.

62. Ce semnifica indicatorul?


A. sfarsitul zonei de stationare cu durata lirnitata:
8. limitare de viteza la 40 km/h;
c. sfaritul zonei in care viteza este limitata la 40 km/h

63. lndicatorul semniflca:


A. circula\ia se desraoara in ambele sensuri;
8. sfarsitul interzicerii de a depasi;
C. sfarsitul zonei cu viteza recomandata

CAIETUL CURSANTULUI

103

64. lndicatorul precizeaza:


A. pe banda din stanqa, vehiculele vor circula cu eel mult
viteza indicata;
B. pe banda din dreapta, se poate circula fara restrictle de
vlteza:
C. pe banda din stanqa, pot circula cei care se deplaseaza
eel pu\in cu viteza rnentlonata.

65. Jn sltuatla data, suntetl obligat:


A. sa vira\i la dreapta pana la indicator;
B. sa vira\i la dreapta, deoarece urrneaza un sector de drum
ingustat;
C. sa ocoli\i scuarul pe care este instalat indicatorul.

66. Care dintre cele doua indicatoare obliga la


schimbarea dlrectlel de mers spre dreapta, dupa
depa~irea locului unde este instalat?
A. indicatorul 2;
B. indicatorul 1;
C. ambele indicatoare.

67. Care este semnlflcatia indicatorului?


A . limitare de vlteza":
B . Viteza minima obligatorie";
c .. Viteza maxima obligatorie".

68. lndicatorul interzice:


A. depa~irea;
B. deplasarea pe direc\ia inainte dupa prima intersec\ie;
C. schimbarea direc\iei de mers in prima intersec\ie.

69. lndicatorul semnifica o viteza:


A. maxima;
B. informativa:
C. minima obligatorie.

104

CAIETUL CURSANTULUI

$coala de ~teric EXIGENT VMW.exigent.ro

Bala Mare. Victorieinr 90A. tel: 07445).97.)2

70. Care
A. obliga
B. obliga
C. obliga

este semnlflcatia indicatorului?


la ocolirea prin dreapta a locului unde este instalat;
la schimbarea direc\iei de mers catre dreapta;
la folosirea benzii de langa trotuar.

71. lndicatorul va obllga:


A. sa circulatl inainte sau la dreapta in prima intersec\ie;
B. sa virati la stanqa, deoarece accesul in celelalte direc\ii
este interzis;
C. sa urma\i traseul ocolitor, presemnalizat la dreapta.

72. Care dlntre indicatoarele alaturate crseaza obliga\ii


pentru ccnducatorll de vehlcule?
A. numai indicatorul nr. 1;
A.
dintre aceste
B. niciunul
numai indicatorul
nr. indicatoare.
2;
C. indicatorul
ambele lndicatoare.
B.
2;

C. indicatorul 1;

73. Care dlntre lndlcatoare obllga la schlmbarea directlei


de mers pe prlma strada la dreapta?
A. indicatorul 1;
B. indicatorul 2;
C. ambele indicatoare.

74. Care dlntre cele trel autovehicule a parcat


regulamentar?
A. niciunul;
B. autoturismul 3;
C. autoturismele 1 ~i 2.

75. Autoturismul din imagine a parcat regulamentar?


A. da, deoarece este parcat in intregime pe trotuar;
B. nu, deoarece se afta in afara zonei In care parcarea este
permisa:
C. da, deoarece respecta stat sernnificafia indicatorului, cat ~i
a semnului adi\ional.

CAIETUL CURSANTULUI

105

76. Ce semnifica indicatorul?


A. circulatia se desfa~oara pe mai multe benzi;
B. presemnalizarea traseului de urmat in cazul unei restric\ii
de circulatie:
C. selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea unei
intersectii.

77. Ce informatia ofera indicatorul?


A. indica un traseu de drum deschis traficului interna\ional;
B. interzice acoesul autoturismelor in eras ~i indica traseul de
urmat pentru ocolirea acestuia;
c. indica traseul de ocolire a localltatll,

78. Unde veti parca autovehiculul la intalnirea acestui


indicator?
A. pe direc\ia tndicata, in parcarea special arnenajata:
B. pe trotuar, perpendicular pe acesta;
C. pe trotuar, in lungul acestuia

79. Ce semnifica indicatorul din Imagine?


A. zona in care viteza recornandata este de 30 km/h;
B. zona in care este interzisa circula\ia sub 30 km/h;
C. zona in care le este interzls autovehiculelor destinate
transportului de marfuri Sa circule CU peste 30 km/h.

ZONA

80. Este interzisa statlonarea pe un drum public prevazut


cu marcaj longitudinal continuu aplicat intre sensurile de
circulatie?

A. nu, daca nu obliga celelalte vehicule sa treaca peste


marcajul continuu;
B. nu exista prevedere legala;
C. da, deoarece este interzis prin lege.

81. Ce sernnificatle are un astfel de marcaj rutier?


A. deviere ternporara a circclatiei;
B. marcaj pe o banda de accelerare;
C. marcaj pentru spatii interzise.

~(!..! .../ .. ~
106

CAIETIJL CURSANTIJLUI

Ji

82. Ce semnificatie are marcajul rutier alaturat?


A. marcaj pentru benzi cu circutatle reversiolla;
B. mares] pentru drumuri publice aglomerate;
C. marcaj cu elemente rezonatoare.

83. Ce semnlflcatte are un astfel de marcaj rutier?


A. marcaj pe o banda de decelerare;
B. deviere ternporara a circulatiei:
C. marcaj pentru spa\ii interzise.

\
6. '- '=
------------

-- --------

84. Aveti posibilitatea de a trece pe sensul opus de mers,


la intalnirea unui astfel de marcaj rutier?
A. legal, nu este stabilit acest aspect;
B. da;
C. nu.

85. Va este permisli trecerea peste marcajul longitudinal


din imagine?
A. da, deoarece linia discontinue este cea mai aproplata de
vehlculul pe care ii conduce\i;
B. nu, deoarece este un marcaj dublu;
C. nu, deoarece in acest caz depa~irea este interzisa.

86. In aceasta situatie opriti:


A. la linia transversala;
B. in dreptul semaforului;
C. pe trecerea pentru pietoni.

87. lndicatorul sernnlflca:


A. reducerea numarului benzilor de circula\ie;
B. ingustare ternporara a drumului;
C. terminarea benzii de circula\ie din stanqa paflii carosabile.

CAIETUL CURSANTUlUI

107

Capitolul5.Sensul unic ; Sensul giratoriu.


1. Pe strazile cu sens unic este interzis:
A. sa Intoarcef autovehiculul;
B. sa viraf la stanqa sau la dreapta;
C. sa manevra\i inapoi autovehiculul.
2. Unde va este permlsa statlonarea pe partea stanga in directia de mers?
A. pe strazile cu sens unic;
B. in nicio situatie;
C. pe soselele cu banoa laterala consolidata.

3. Prsclzatl in care sltuatte vehlculele enumerate mal jos au prioritate de trecere:


A. vehiculele aflate in sensul giratoriu, fa\a de cele care se preqatesc sa intre in sensul
giratoriu;
B. autovehiculele din serviciile regulate de transport public, care se pun in mlscare din sta\ie;
C. vehiculele care execute manevra de intoarcere.

4. Ce obligatii are conducatorul de vehlcul care lntentloneaza sa intre pe prima strada la


dreapta, intr-o lntersectte cu sens glratorlu?
A. ocoteste sensul giratoriu, apoi schimba direc\ia de mars spre dreapta;
B. semnalizeaza inten\ia de a executa manevra, se asigura, se angajeaza cat mai aproape de
marginea din dreapta, apoi intra pe strada respectlva:
C. opreste autovehiculul, se asigura ~i executa schimbarea direc\iei de mers spre dreapta.
5. Daca clrculati intr-o lntsrsectle cu sens giratorlu, acordau prioritate:
A. niciunui vehicul;
B. vehiculelor care urmeaza sa intre in intersec\ie;
C. autobuzelor ~i troleibuzelor.

6. Care sunt vehiculele care au prioritate in sensul giratoriu?


A. toate vehiculele care au patruns in sensul glratoriu, fa\a de cele care urmeaza sa patrunda;
B. toate autovehiculele care vin din fa\a;
C. toate vehiculele care vin din dreapta.
7. lntr-o lntersectie unde clrculatia se desfiioara in sens giratoriu, conducatcrltcr auto
le este interzis:
A. sa reduca viteza, tntrucat se creeaza pericolul de blocare;
B. sa opreasca autovehiculele, in afara sltuatiilor impuse de trafic;
C. sa Intoarceti, prin ocolirea sensului giratoriu.
8. Cum veti parca regulamentar intr-o piata cu sens giratoriu?
A. paralel cu bordura trotuarului ~i cat mai aproape de aceasta;
B. partial pe trotuar;
C. in acest loc nu este perrnisa parcarea.

108

CAIETVL CURSANTULUI

S<oala de ~oferi<EXIGENT wv<.exige<u.ro

Baia Matt. Vi<rorloiru 90A. rel: 07US).97.)1

9. Schimbarea dlrectlel de mers la dreapta sau la stiinga


nu este permisa la Intalnlrea:
A. indicatorului 1;

B. indicatorului 2;
C. ambelor indicatoare.

1
10. Care este traseul de urmat pentru autoturismul din
imagine?
A. traseul 1;
B. traseul 2;
C. oricare dintre cele coua. daca respects toate prevederile
legii.

11. Ali selectat corect banda de circulatle pentru a vira la


stanga in lntersectia care urmeaza?
A. da;
B. nu;
c. suntef obligat sa circula\i numai inalnte.

12. Ce lnterdlctte aveti in aceasta sltuatle?


A. sa aoorda\i prioritate vehiculelor care intra in intersec\ie;
B. sa opri\i autovehiculul;
c. sa circula\i cu o viteza mai mica de 30 km pe ora.

13. Care dintre autoturismele din imagine clrcula corect in


intersectie?

A. autoturismul mov ~i eel rosu:


B. autoturismul albastru ~i eel rosu:
C. toate cele patru autoturisme.

14. in aceasta situatle, intentlonatl sa virati pe prima


strada la dreapta. Ce obligatii aveti?
A. opriti, va asigura\i, apoi schimba\i directia de mers spre
dreapta;
B. ocoli\i sensul giratoriu, apoi schtrnbati direcua de mers spre
dreapta;
C. Semnaliza\i inten\ia de a executa manevra, va asiquratl.va
angaja\i cat mai aproape de marginea din dreapta, apoi vira\i
la dreapta.

---- exigent
----=--..

01

CAIETUL CURSANTULUI

109

15. Cum trebuie sa procedati la intalnirea indicatorului?


A. ocolif centrul intersectiei prin stanga;
8. circulati cu o viteza maxima de 40 km/h;

C. acordati prioritate vehiculelor care circula in interiorul


lntersectiel,

16. Care autoturisme s-au incadrat corect pentru a


traversa intersectla prezentata?
A. toate;
8. autoturismul verde ~i eel rosu:
C. autoturismul albastru ~i eel galben.

17. Care dintre autovehiculele din imagine au prioritate


de trecere?
A. autobuzul ~i motocicleta;
8. motocicleta ~i autocamionul;
C. autobuzul ~i autoturismul.

18. Care este traseul optim pentru a intoarce in


lntersectla prezentata?
A. traseul 1;
8. traseul 2;
C. traseul 3.

19. Care este traseul recomandat pentru a vira la stanga?


A. traseul 1;
8. traseul 2;
C. virajul la stanga este interzis

20. Ce obligatii revin conducatoritor la intalnfrea


indicatorului?
A. sa acorde prioritate vehiculelor care circula in intersectie:
8. sa ocoleasca centrul intersectiei ~i sa circule cat mai
aproape de marginea strazii;
C. sa acorde prioritate de dreapta.

110

CAJETUL CURSANTULUI

Capitolul6. lntersectii
, ; Prioritateade trecere.
1. Neacordarea prioritatii lnsearnna:
A. nerespectarea semnifica\iei sernnallzarii rutiere de obligare sau de avertizare:
B. nerespectarea dispozitiilor legale privind asigurarea ~i semnalizarea in intersec\ii;
C. obligarea celor care au prioritate de trecere de a-~i modifica brusc directia sau viteza de
deplasare ori sa opreasca.
2. Ce regula de prioritate se apllca intr-o lntsrsectle nedirijata din afara localitatii?
A. prioritatea vehiculului cu regim superior de viteza:
B. prioritatea drumului principal;
c. prioritatea de dreapta.
3. Cum veti proceda pentru a traversa intersectla daca intalniti indicatorul ,,Cedeaza
trecerea"?
A. reducef viteza numai daca se apropie vreun autovehicul;
B. reduce\i viteza, va asigura\i, iar daca pe drumul transversal clrcula in acel moment alte
vehicule, opri\i pentru a le acorda prioritate de trecere;
c. reduce\i viteza ~i va asigura\i, pentru a fi in masura sa acordati prioritate de trecere
vehiculelor care circula din partea dreapta,
4. Cum procedeaza conducatorul de autovehlcul la intalnirea lndlcatorulul ,,Oprire"?
A. opreste unde are o buna vizibilitate pentru a se aslgura ~I i~i continua deplasarea, daca pe
drumul transversal nu circula alte vehicule;
B. reduce viteza, se aslgura, dupa care intra in intersec\ie;
C. reduce viteza, dupa care traverssaza lntersec\ia.
5. Conducatorul de autoturlsm care se afla in spatele unul autobuz I intalnete
indicatorul .,Oprire" trebuie:
A. sa continue deplasarea i sa traverseze o data cu autobuzul, deoarece conducatorul
acestuia a oprit ~i s-a asigurat;
B. sa opreasca ~i sa se asigure inainte de a traversa intersec\ia, chlar oaca acest lucru a fost
tacut ~i de catre conducatcrut autobuzului;
C. sa continue deplasarea ~i sa traverseze intersec\ia imediat in urma autobuzului, deoarece,
in acest caz, nu se expune niciunui pericol.
6. l n lntersecth au prioritate de trecere vehiculele care intalnesc unul dintre
indicatoarele:
A . lntersec\ie cu un drum fara prioritate";
B. Jnainte";
C . Circulatie in ambele sensuri".
7. La lntersectia nedirijata dintre un drum comunal i unul local, prioritatea de trecere se

acorda:
A. vehiculelor care clrcula pe drumul comunal;
B. vehiculelor care circula pe drumul local;
C. vehiculelor care vin din dreapta.
8. Care dintre conducatorii de vehicule, ce se apropie simultan de o lntersectte, are
prioritate de trecere, in sltuatia in care unul fntalnete indicatorul ,,Oprire", lar cetalalt
indicatorul .,Cedeaza trecerea"?
A. conducatorul care intalne~te indicatorul .Cedeaza trecerea";
B. conducatorul care circula din dreapta;
C. conducatorul care intalneste indicatorul .Oprire".

_-.- ex/g;n~~

CAIETUL CURSANTULUI

ln

9. La
A. sa
B. sa
C. sa
mers.

plecarea de pe loc cu autovehiculul, va revin urmatoarele obligatii:


evitaf ambalarea excesiva a motorului;
evltati bruscarea comenzilor autovehiculului;
acordati prioritate de trecere vehiculelor care circula pe drum, indiferent de directia de

10. Cum procedeaza conducatorul de autovehicul care lntentioneaza sa circule pe


dlrectla inainte prlntr-o lntersectle nadlrljata?
A. reduce viteza !li acorda prioritate tuturor vehiculelor;
B. reduce viteza !li acorda prioritate vehiculelor care vin din dreapta sa;
C. reduce viteza !li acorda prioritate vehiculelor care circula din sens opus !li urmeaza sa
schimbe direc\ia de mers spre stanqa.

11. Cum prccedatl cand clrculatl pe un drum public i intalniti indicatorul ,,Prioritate fata
de clrculatia din sens invers"?
A. opri\i i acordati prioritate de trecere vehiculelor care se apropie din sens opus;
B. vii continua\i deplasarea, pentru ca aveti priorltate de trecere;
C. opri\i i acordau prioritate numai vehiculelor cu gabarit depa!lit, care se apropie din sens
opus.

12. ln ce situatl! suntetl obligat sa acordatl prloritate de trecere?


A. intr-o intersec\ie nedirijata. atunci cand patrunde\i pe un drum national, venind de pe un
drum jude\ean;
B. la intalnirea indicatorului .Drum cu priorltate";
C. la intalnirea pietonilor afla\i pe sensul de mers opus.
13. Ce obligatii aveti daca, circuland pe un drumul public cu mai multe benzl, banda pe
care clrculati se sfan~ete I trebule sa va contmuatt deplasarea pe banda din stanga?
A. sa permite\i trecerea vehiculelor care clrcula pe banda din stanga;
B. sa semnaliza\i, pentru ca cei din spate sa va acorde prioritate;

c.

sa mari\i viteza, pentru a nu-i stanjeni pe ceilal\i participan\i la trafic.

14. Biciclitii i conducatorll de vehicule cu tractlune anlrnala sunt obligati sa acorde


intotdeauna priorltate?
A. da, deoarece viteza de deplasare este mica;
B. da, daca circula pe drumuri jude\ene sau comunale;
C. nu, daca semnalizarea rutiera nu prevede acest lucru.
15. Conducatorul unui vehicul este obllgat sa acorde prioritate de trecere intr-o
lntersectle nedirijata daca:
A. patrunde pe un drum jude\ean, venind de pe un drum national;
B. patrunde pe un drum na\ional, venind de pe un drum [udetean, comunal sau local;
C. patrunde pe un drum comunal sau local, venind de pe un drum jude\ean.
16. La intersectia nedirijata dintre un drum judetean i unul comunal sau local,
prioritatea de trecere se acorda:
A. vehiculelor care circuta pe drumul jude\ean;
B. vehiculelor care clrcula pe drumul comunal sau local;
C. vehiculelor care vin din dreapla.

112

CAIETIJL CURSANTIJLUI

17. La ieirea din zonele rezldentlale sau pietonale,


A. autovehiculelor;
B. pietonilor de pe sensul opus de circulatie:
C. tuturor vehiculelor cu care va lntersectati.

sunteti obligat sa acordatl prioritate:

18. La lntersectla nedlrijata dintre un drum national i unul [udetean, comunal sau local,
prioritatea de trecere se acorda:
A. vehiculelor care circula pe drumul judetean, comunal sau local;
B. vehiculelor care vin din dreapla;
C. vehiculelor care circula pe drumul national.

19. Conducatorul de vehlcul are obligatla de a ceda trecerea la schimbarea dlrectlel de


mers spre stanga, in timp ce semnalul verde este in functiune?
A. nu, deoarece semnalul verde ii contera prioritate de trecere;
B. nu, cu excep\ia cazului in care, din sens opus, se apropie un mijloc de transport public;

c. da,

atat vehiculelor care circula din sens opus, cat i pietonilor care traverseaza strada pe
care acesta urmeaza sa intre, pe sensul sau de mers.
20. Conducatorul auto care circula pe banda de langa acostament, in acelasl sens cu
autovehlculele din serviciile regulate de transport public de persoane, este obligat:
A. sa nu depaseasca un asemenea vehicul, cand se afla oprit in statie:
B. sa permita conducatoritor acestor vehicule sa efectueze manevrele necesare repunerii in
rnlscare din statte. daca este prevazuta cu alveota:
C. sa permita traversarea calatorilor pentru a se urea intr-un asemenea vehicul.

21. Ce obligatii va revin la trecerile pentru pietoni?


A. sa circulati cu viteza redusa, pentru a putea ocoli pietonii angaja\i in traversare;
B. sa reduce\i viteza, daca sunt pietoni angaja\i in traversare, pentru evitarea unui posibil
accident;
C. daca sunt pietonl angaja\i in traversare pe sensul dvs. de mers, sa le acordaf prioritate.

22. Va aproplatl de un drum forestier, ce intra in Osea din partea dreapta i de pe care
iese un alt autovehicul. Cine trebuie sa astepte?
A. dvs., pentru ca acorda\i prioritate de dreapta;
B. autovehiculul care iese de pe drumul foreslier;
C. autovehiculul care circula cu vlteza mai mare.
23. Cum veti proceda corect atunci cand efectuatl un viraj spre stanga sau spre dreapta
i lntersectatl un biciclist care clrcula pe o pista pentru biciclete, sernnalizata ca atare?
A. acordaf prioritate de trecere biciclistului;
B. nu acordati priorilale de lrecere biciclistului;
C. adaptati viteza, astfet Incat sa nu va intersecta\i cu acesta in timput manevrelor.
24. La intalnirea carui indicator conducatorul auto nu are prioritate de trecere?
A . Prioritate penlru circulatia din sens invers";
B. Prioritate fa\a de clrculatia din sens invers";
C . Drum cu prioritate".

_......- exlgiiln

CAIETUL CURSANTULUI

113

25. Cum procedeaza conducatorul auto cand iese cu autovehiculul dintr-o curte sau
dintr-un garaj pe un drum public?
A. acorda prioritate pietonilor ~i vehiculelor aflate Tn mers;
B. solicita sa fie pilotat de o alta persoans:
C. foloseste avertizorul sonor ziua ~i pe eel luminos, noaptea.

26. La Intalnirea carui indicator aveti prioritate de trecere?


A. ,,Circula\ie in ambele sensuri";
'
B. ,.Prioritate fa\a de circulatia din sens invers";
C. ,.Prioritate pentru circulatia din sens invers".
27. Ce obligatii va revin daca, intr-o intersectie, virati la stanga pe semnalul verde al
semaforulul?
A. nicio obliga\ie;
B. acorda\i prioritate de trecere mijloacelor de transport public de persoane;
C. acordaf prioritate de trecere atat vehiculelor care circula din sens opus, cat ~i pietonilor
afla\i in traversare pe sensul dumneavoastra de mers.

28. Pe un drum cu prioritate, conducatorul de autovehicul intalnete in lntersectle


marcajul de trecere pentru pietonl. Este obligat sa acorde prioritate?
A. da, pietonilor angajali in traversarea drumulul pe trecerea semnalizata ~i afla\l pe sensul lui
de mers;
B. nu, deoarece circula pe un drum prioritar;
C. da, atat pietonilor, cat ~I vehiculelor care se apropie din sens opus ~i care schimba direqia
de mers spre stanga.
29. Ce obligatii aveti la trecerea pentru pietoni, pe sensul dvs. de mers?
A. sa acodatt prioritate de trecere ~i pietonilor care circuta pe celalalt sens de mers;
B. sa reduce\i viteza ~i sa va strecura\i printre pietoni;
C. sa acorda\i prioritate de trecere pietonilor aflali in traversare.

30. La apropierea de statiile prevazute cu alveola, cand circulatl pe banda de langa


acostament, iar ccnducatorul autovehiculului
de transport public de persoane
semnalizeaza pornirea din statle:
A. oprif obligatoriu;
B. reduce\i viteza ~i. la nevoie, opri\i;

c.

mari\i viteza.

31. Intr-o tntersectie, prezenta unel ambulan\e ce se deplaseaza la o tnterventle obliga


pe ceilalti conducatori:
A. sa reduca viteza ~i sa-~i continue drumul cu aten\ie;
B. sa respecte semnifica\ia culorii semaforului;
C. sa acorde prioritate de trecere ambulantel.
32. La schimbarea directiei de mers spre stanga, la semnalul verde al semaforului,
ccnducatorul de autovehicul este obligat sa acorde prioritate:
A. numai vehiculelor care vin din sens opus;
B. vehiculelor care circula din sens opus ~i pietonilor care traverseaza regulamentar strada pe
care acesta urmeaza sa intre;
C. numai pietonilor care sunt angaja!i in traversarea strazii,

114

CAIETUL CURSAl'ITULUI

33. Care sunt vehiculele care au prioritate de trecere intr-o lntersectte dirljata?

A. autocamioanele de mare tonaj;


B. vehiculele apartinand Protectiei Civile, semnalizate ca atare;
C. vehiculele apartinand Serviciului de Ambulanta, cand au in func\iune semnalele speciale
34. Exista sltuatii cand conducatorul de autovehicul acorda prioritate de trecere
bicicletei sau unui vehicul cu tractlune anlmala?
A. nu, legisla\ia rutiera nu prevede asemenea situatii;
B. nu, ccnducatorii de autovehicule au intotdeauna prioritate;
C. da.
35. Care este regula prioritatil de trecere la lntersectla a doua drumuri de aceeasl
categorie, cu circulatie nedirijata?
A. prioritatea de dreapta;
B. prioritatea primului sosit;
C. prioritatea de drum principal.
36. leiti cu autovehiculul de pe un drum agricol i intentionati sa virati la dreapta,
lntrand in Osea. Din stanga se apropie un alt vehicul. Cine da prioritate?
A. nu este permisa intrarea pe sosea:
B. autovehiculul care clrcula pe sosea, deoarece dvs. circula\i din dreapta acestuia;
C. dvs.
37. intr-o lntersectie nedirijata, conducatorul unui vehicul este obligat sa acorde
prioritate de trecere unui autovehicul al ambulantel care circula din partea stanga,
avand in functtune dispozitivul special cu luminl de culoare albastra I pe eel sonor?
A. nu, deoarece in acest caz se apllca regula priorita\ii de dreapta;
B. nu, deoarece ambulanta nu race parte din categoria autovehiculelor cu regim prioritar;
c. da.
38. Intr-o lntersectle nedirijata, ccnducatorul unui vehicul este obligat sa acorde
prlorltate unul autovehicul destinat stlngerii incendiilor, care circula din stanga, avand
in functlune semnalizarea speciala lurninoasa i sonora?
A. nu, deoarece ~i in acest caz se aplica regula priorita\ii de dreapta;
B. nu, deoarece autovehiculul destinat stingerii incendiilor nu race parte din categoria
autovehiculelor cu regim prioritar;
C. Da.
39. Ce obligatie ii revine conducatorulul de vehicul care schimba direciia de mers la
dreapta, la semnalul verde al semaforului, in timp ce pietonii sunt angajati la randul lor
in traversare?
A. sa semnalizeze schimbarea direc\iei de mers ~i sa acorde prioritate de trecere pietonilor
angaja\i in traversarea strazii pe care urmeaza sa intre. pe sensul ssu de mers;
B. sa semnalizeze schimbarea dtrectiei de mers ~i sa-~i continue deplasarea cu prudenta,
pietonii fiind obliga\i sa-i cedeze trecerea;
C. sa semnalizeze schimbarea directiei de mers ~i sa pastreze o distan\a laterala suficienta
ra1a de bordura din dreapta.
40. Ce obligatii va revin atunci cand conducatorul unui autobuz aflat intr-o statie
prevazuta cu alveoli intentloneaza sa se puna in miscare?
A. sa clrculaf cu prudenta, dar nu ave nicio obliga\ie;
B. sa mari\i viteza, pentru a degaja traficul;
C. sa reduce\i viteza ~i, la nevoie, sa opriti pentru a-l permite reintrarea in trafic.

--

e.KJl"';ili~ -

CAIETVl CURSANTULUI

115

41. Ce obligatii are conducatorul auto care lntentioneaza sa repuna in rniscare


autovehiculul aflat intre alte vehicule stattcnate?
A. sernnallzeaza plecarea de pe loc, pentru a fi observat de eel care circula in acetasl sens;
B. semnalizeaza din limp plecarea de pe loc, se asigura ca poate efectua manevra fara a
perturba circulatia sau fara a pune in pericol siguran\a celorlal\i participan\i la trafic ~i acorda
prioritate vehiculelor care clrcula pe drumul public, indiferent de direc~a de deplasare;
C. manevreaza cu grija autovehiculul, pentru a nu lovi vehiculele din tata sau din spatele sau,
dupa care se repune in miscare.

42. Cum procedatl in prima intersectle?


A. acorda\i prioritate de trecere tuturor vehiculelor care
circula in intersectie;
B. acorcau prioritate de trecere numai vehiculelor care circula
din stanqa:
C. aplicatl regula priorita\ii de dreapta.

43. Cum trebuie sa procedatl daca virati la stanga?


A. ceda\i trecerea autovehiculului alb;
B. acceierau. pentru a nu va intersecta cu autovehiculul alb;
C. executaf manevra cu luminile de avarie aprinse.

44. Care este regula de trecere la intalnirea acestui


indicator?
A. regula priorita\ii de stanga;
B. regula primului ajuns in intersec\ie;
C. regula prioritatii de dreapta.

45. Vira\i la stanga in intersec\ie. Cum procedati?


A. acordatl prioritate autoturismului din stanga;
B. ave\i prioritate fa\a de autoturismul alb din stanga;
C. nu va este permis sa viraf la stanga.

46. Cum procedatl in aceasta situatie, daca semafoarele


nu functloneaza?
A. acordati prioritate de stanga;
B. acordati prioritate de dreapta;
C. ave\j prioritate.

116

CAJETUL CURSANTULUI

47. Cum procedatl corect in aceasta sltuatie?


A. va angaja\i in traversare Tnaintea autocamionului;

B. permite\i trecerea autocamionului;


C. acordati prioritate de dreapta.

48. Care dlntre autovehlcule va intra primul in Intersectle?


A. autocamionul, deoarece autoturismul vlreaza la stanga i
intersecteaza direc\ia acestuia de mers;
B. autoturlsmul, deoarece vine din dreapta autocamionului;
C. autocamionul, deoarece nu-sl schlrnba dlrectia de mers.

49. Carul autoturism trebuie sa-1 acordatl prioritate?


A. niclunui autoturism;
B. autoturismului rosu:
C. autoturismului verde.

50. Cum veti proceda in lntersectta care urrneaza?


A. acordati prioritate numai vehiculelor care vin din stanga;
B. acordati prioritate numai vehiculelor care vin din dreapta;
C. acorda\i prioritate celor in drept.

51. La intalntrea acestui indicator, aveti obligatia:


A. sa sporiti aten\ia, deoarece la o distan\a de 50 m urmeaza
o intersec\ie cu un drum prioritar;
B. nu avetl nicio obliga\ie, lntrucat circula\i pe un drum
prioritar;
C. sa acordati prioritate de dreapta la indicatorul urrnator,

52. Cum este corect sa procedatl daca parasiti drumul


prioritar?
A. aveti prioritate, deoarece va afla\i pe un drum prioritar;
B. cedati trecerea vehiculelor care vin din fa\a;
C. cedati trecerea vehiculelor care vin din dreapta.

CAJETUL CURSANTULUI

1U

53. In prima lntersectie:


A. ve\i oeda trecerea vehiculelor care circula din dreapta;
B. avef prioritate de trecere;
C. ve\i ceda trecerea vehiculelor care circula din stanqa.

54. Cum veti proceda daca lntentlonatl sa schlmbatl


dlrectla de mers spre dreapta?
A. semnaliza\i schimbarea direc\iei de mers; pietonii va vor
acorda prioritate;
B. sernnallzati schimbarea direc\iei de mers; acorda\i
prioritate vehiculelor care clrcula din partea stanga;
C. semnaliza\i schimbarea direc\iei de mers ~i acorda\i
prioritate de trecere pietonilor.

55. In prima intersectle veti acorda prioritate:


A. de dreapta, daca nu exista alte reglementarl in intersec\ie;
B. de stanga;
C. tuturor autovehiculelor care clrcula din stanga ~i din
dreapta.

56. Care dlntre autovehicule trebule sa acorde prlorltate


pietonilor?
A. autoturismul pe care ii conduce\i;
B. autocamionul galben;
C. ambele autovehicule.

57. Cum veti proceda in sltuatla data?


A. ve\i vira ultimul;
B. camionul va trece primul;
C. ave\i prioritate.

58. Daca virati la stanga:


A. ave\i prioritate de trecere;
B. parasi\i drumul cu prioritate;
C. ceda\i trecerea celor care vin din dreapla.

na

CAIETIJL CURSANTIJLUI

59. Cum procedati la Intalnirea panoului i a


indicatorului?
A. oprili, va asigurati ~i acordaf prioritate tuturor vehiculelor;

8. acordaf prioritate vehiculelor care circula din stanqa:


C. acordaf prioritate numai vehiculelor de transport public de
persoane.

60. Cum veti proceda in intersectle, daca clrculatl pe


drumul prioritar?
A. cedati trecerea vehiculelor care vin din dreapta;
8. ceda\i trecerea tututor vehiculetor:
C. nu ceda\i trecerea niciunui vehicul.

61. in aceasta sltuatie, cui trebuie sa acordati prioritate ?


A. vehiculelor care circula pe drumul transversal;
8. vehiculelor care clrcula din partea stanga;
C. niciunui vehicul.

62. Cum procedatl in sltuatia data?


A. acorda\i prioritate autoturismului din stanqa;
8. va continua\i drumul;
C. acorda\i prioritate autoturismului din dreapta.

63. Cum veti proceda corect in tntersectla care urmeaza,


daca intalniti indicatorul ,.Oprire"?
A. daca autobuzul s-a oprit in dreptul indicatorului. va pute\i
continua drumul imediat dupa acesta;
8. depa~i\i autobuzul, care s-a asigurat in prealabil in dreptul
indicatorului;
C. dupa plecarea autobuzului, opntl in locul in care vizibilitatea
este maxima, va asigura\i, apoi va continua\i drumul.

64. Autocamionul s-a pus in mlscare. Cum este corect sa


procedati?

A. traversan calea ferata cu viteza redusa:


8. traversaf imediat dupa autocamion;
C. opriti in locul in care aveti vizibilitate maxima, fara a depa~i
indicatorul, va asigura\i ~i traversati.
CAJETUL CURSANTULUI

65. Trebuie sa acordati prioritate autoturismului


acesta vireaza la stanga?
A. in functie de viteza celor doua vehicule;
B. da;
C. nu.

gri daca

66. in sltuatla data, aveti obligatia:


A. sa opri\i, sa va asigurap ~i sa acorda\i prioritate de trecere
inainte de a traversa intersec\ia;
B. nu aveti nicio obliga\ie, Intrucat circulatl pe un drum
prioritar;
C. traversa\i o data cu autoutilitara ~i autoturismul, deoarece
acestea s-au asigurat.

67. Cum veti proceda la Intalnirea indicatorului .,Oprire"?


A. opri\i in locul in care ave\i vizibilitatea cea mai buna pentru
a va asigura ~i va continua\i deplasarea numai daca pe
drumul transversal nu circuta alt vehicul;
B. reducef viteza pana la limita evitarii orlcarul pericol, dupa
care traversaf intersec\ia;
C. reducef viteza ~i patrunde\i in intersec\ie daca nu circula
alt vehicul din partea dreapta.

68. La intalnirea panoului de pe stalp ave\i obliga\ia:


A. sa va deptasaf cu aten\ie pe sectorul de drum ingustat;
B. sa acorda\i prioritate numai autocamioanelor ~i
autobuzelor care circula din sens opus;
C. sa acorda\i prioritate vehiculelor care circula din sens
opus.

69. Tn sltuatia data, aveti prioritate

ta de vehiculele

care

circula din sens opus?


A. nu;
B. da;
C. indicatorul se refera la faptul
ambele sensuri.

ca circula\ia

se desfasoara in

70. Care dintre indicatoare confera prioritatea de


trecere?
A. indicatorul 1;
B. indicatorul 2;
C. indicatorul 3.

120

CAJETUL CURSANTULUI

71. Cum procedatl in sltuatla data?


A. reduce\i viteza ~i la nevoie opriti;
B. depa~i1i fara restrictii autobuzul;
C. opri\i la 5 m in spatele autobuzului.

72. Cum procedati in situatia data?


A. circulati cu viteza recusa ~i. la nevoie, opriti pentru a
permite autobuzului sa reintre in trafic;
B. depa~ili autobuzul;
C. sunteti obligat sa opriti.

73. Ce trebuie sa aveti in vedere daca intentionatl


clrculatl spre dreapta, dupa taxi?
A. pietonii vor acorda prioritate necondi\ionat;
B. sa acordan prioritate pietonilor afla\i pe sensul
oumneavoastra de mers;
C. pietonii nu au vole sa traverseze in acest loc.

sa

74. lntentionatl sa vlrati la dreapta. Cum procedati cu


pietonli care traverseaza regulamentar strada?
A. vira\i fara ezitare, deoarece pietonii sunt obliga\i sa astepte:
B. acordaf prioritate pietonilor care se afla pe sensul dvs. de

mers;
C. da\i semnale de avertizare senora. pentru ca pietonii sa va
permita lrecerea.

75. Cum procedatl in aceasta sltuatie?


A. circula\i dupa autocamion;
B. permite\i pietonului sa traverseze strada;
C. avertiza\i sonar pietonul pentru a se opri, apol circula\i mai
departe.

76. Cum trebuie sa procedatl in acest caz?


A. accelera\i, pentru a trece prin fa\a pietonilor;
B. dati un semnal scurt de avertizare, pentru ca pietonii sa nu
se angajeze in traversare;
C. opntl, pentru a permite pietonilor traversarea.

CAIETUL CURSANTUlUI

121

77. tntentionati sa vlratl la dreapta. Cum procedati?


A. trecef prin fata pietonilor;
B. acordati prioritate pietonilor;
C. acordaf prioritate numai bicicli~tilor.

78. Autobuzul din fata semnalizeaza ieirea din statia


prevazuta cu atveola. Cum trebuie sa procedatl?
A. i1 ocoli~ cat mai mull, pentru a proteja pietonii;
B. reducef viteza ~i la nevoie oprnl, pentru a permite
plecarea din sta\ie a autobuzului;
C. va continua\i deplasarea, deoarece nu ave\i restrictil,

79. Cum procedatl in sltuatla data?


A. frana\i din limp, pentru a acorda prioritate de trecere
pietonilor;
B. traversau slrada accelerat;
C. traversau marcajul pentru pietoni inaintea acestora.

80. Cum procedatl daca va aflatl in autoturlsmul rou i


observati ca de pe drumul fara prioritate se apropie o
coloana cu regim prioritar?
A. va continua\i drumul. deoarece ave\l prioritate de trecere
in sensul giratoriu;
B. opriti i acorda\i prioritate coloanei cu regim prioritar;

c.

virati la dreapta ~i parasi\i intersec\ia.

81. Care dintre cele trei vehlcule trece primul prin


lntersectie?
A. tramvaiul, deoarece are prioritate In mers;
B. autoturismul galben, deoarece l~i schlmba direc\ia de
mers;
C. autoturismul rosu, deoarece vine din dreapta celorlalle
dcua vehicule.

82. Care dintre cele trei vehicule va trece ultimul prin


lntersectia din imagine?
A. autoturismul;
B. autocamionul;
C. motocicleta.

122

CAIETIJL CURSANTIJLUI

83. in ce ordine vor trece


autovehicule?
A. autobuzul, autocamionul,
B. autocamionul, autobuzul,
C. autoturismul, autobuzul,

prin lntersectie

cele trei

autoturismul;
autoturismul;
autocamionul.

84. in ce ordine vor circula autovehiculele


prezentata?
A. troleibuzul, tramvaiul, autoturismul;
B. tramvaiul, autoturismul, troleibuzul;
C. tramvaiul, troleibuzul, autoturismul.

prin lntersectla

85. Cum procedatl daca va aflatl la volanul


autoturismului?
A. acorda\l prioritate tramvaiului;
B. acorda\i prioritate autobuzului;
C. acorda\i prioritate ambelor vehicule, fiind din servlciul de
transport public de persoane.

I:

86. Care dintre cele trei vehicule va trece ultimul prin


i ntersec\ie?
A. autobuzul;
B. autoturismul;
C. autocamioneta mov.

87. Care dintre vehicule au prioritate de trecere prin


lntersectla prezentata?
A. autocamionul ~i autoturismul;
B. motocicleta ~i tramvaiul;
C. motocicleta ~i autocamionul.

88. ln ce ordine vor circula autovehiculele prin lntersectla


prezentata, daca semafoarele nu functloneaza?
A. tramvaiul 1, tramvaiul 2, autoturismul;
B. autoturismul, tramvaiul 1, tramvaiul 2;
C. tramvaiul 1, autoturismul, tramvaiul 2.

------ exigent
--- -

CAIETUL CURSANTULUI

123

89. Care dintre cele trei autovehicule


lntersectia din imagine?
A. motocicleta;

va trece ultimul prin

8. autoturismul rosu:
C. autoturismul verde.

90. Care dintre cele trei vehicule va trece ultimul prin


intersectie?
A. motocicleta;
8. autoturismul;
C. tramvaiul.

91. Cum este corect sa procedatl, daca va aflatl la


volanul autoturismului rosu?
A. circuland spre stanga, va pute\i angaja abia ultimul;
8. va angaja\i primul in traversare;
C. permite\i lrecerea tramvaiului.

92. Care dintre autovehicule va intra ultimul in


i ntersectie?
A. autoturismul;
8. autobuzul;
C. autocamionul.

93. Care dintre vehicule va trece primul prin Intersectle?


A. tramvaiul 1;
8. tramvaiul 2;
C. autoturismul.

94. Tn ce ordine vor trece autovehiculele prin lntersectia


prszentata?

A. 4, 3, 1, 2;
8. 4, 3, 2, 1;
C.3,4,1,2.

t24

CAIETIJL CURSANTIJLUI

95. Care este ordinea de trecere prin tntersectia


prezentata?
A. motocicleta, autoturismul, autocamionul;
B. autocamionul, autoturismul, motocicleta;
C. autoturismul, motocicleta, autocamionul.

96. Care dint.re autovehicule


lntersectia prezentata?
A. autoturismul rosu:
B. autoturismul verde;
C. autocamionul.

97.

va trece al doilea prin

In ce ordine vor circula autoturismele prin lntersectllle

prezentate?
A. albastru, rosu, galben;
B. rosu, albastru, galben;
C. galben, rosu, albastru.

98. Care este ordinea de trecere prln lntersectie a


autovehiculelor?
A. autocamionul, autoturismul, motocicleta, troleibuzul;
B. troleibuzul, autocamionul, motocicleta, autoturlsmul;
C. autocamionul, autoturismul, troleibuzul, motocicleta.

+ ~

99. Tn ce ordine vor intra autovehiculele in Intersectle?


A. motocicleta, autocamionul, autoturismul;
B. motocicleta, autoturismul, autocamionul;
C. autocamionul, motocicleta, autoturismul.

100. Care dintre cele trei vehicule nu au priorltate de


trecere?
A. autoturismul ~i autobuzul;
B. autobuzul ~i autocamionul;
C. autocamionul ~i autoturismul.

ua--

CAIETUL CURSANTULUI

125

101. Care este ordinea de trecere prin lntersectia din


imagine?
A. tramvaiul, motocicleta, autoturismul;
B. motocicleta, autoturismul, tramvaiul;
C. molocicleta, tramvaiul, autoturismul.

102. Care dintre cele trei vehicule va trece al doilea prin


intersectie?
A. autoturismul verde;
B. autoturismul rosu;
C. autocamionul.

103. Ce obligatii aveti daca va aflati la volanul


autoturismului albastru?
A. va continua\i deplasarea pe direc\ia inainte, fara nicio
obliga\ie;
B. acorda\i prioritate autoturismului rO$U $i autoturismului
verde;
C. acorda\i prioritate numai autoturismului verde.

104. Tn ce ordine vor trece autovehiculele


prin
intersectie?
A. autocamlonul, autoturismul verde, autoturismul rosu:
B. autoturismul rO$U, autoturismul verde, autocamionul
albastru;
C. autoturismul verde, autocamionul, autoturismul rosu.

105. Care este ordinea de trecere a autovehiculelor,


ajung simultan in lntersectie?
A. autocamionul, tramvaiul, autoturismul;
B. autoturismul, autocamionul, tramvaiul;
C. tramvaiul, autoturismul, autocamionul.

106. Care este ordinea de trecere prin tntersectle


autoturismelor?
A. rO$U, verde, albastru;
B. verde, albastru, rO$U;
C. albastru, verde, rosu.

126

CAIETIJL CURSANTIJLUI

daca

107. Care autovehicul


A. autoturismul;
B. autocamionul;
C. autobuzul.

va trece primul prin intersectie?

108. in ce ordine vor trece prin lntersectie autoturismele


la culoarea galbena intermitenta a semaforului?
A. rosu, verde, albastru;
B. rosu, albastru, verde;
C. verde, albastru, rO$U.

109. fn ce ordlne vor trece prin lntersectle cele patru


autovehlcule?
A. autoturlsmul, autocamionul, motocicleta, autobuzul;
B. autobuzul, autocamionul, motocicleta, autoturismul;
C. autoturismul, autobuzul, motocicleta, autocamionul

110. in ce ordlne vor trece autovehlculele


prezentata?
A. tramvaiul 1, tramvaiul 2, autoturismul;
B. tramvaiul 2, tramvaiul 1, autoturismul;
C. tramvaiul 1, autoturismul, tramvaiul 2.

prin intersectia

111. in ce ordine vor trece prin intarsectie autovehiculele


din imagine?
A. autoturismul, autocamionul, motocicleta;
B. autocamionul, motocicleta, autoturismul;
C. autocamionul, autoturismul, motocicleta.

112. in ce ordine tree prin intersectia prezentata cele trei


autovehicule?
A. albastru, rO$U, verde;
B. albastru, verde, rosu:
C. rO$U, albastru, verde.

CAIETUL CURSANTULUI

127

L{J
113. Care este ordinea de trecere prin intersectle a celor
trei vehicule?
A. autoturismul rosu, autoturismul albastru, autobuzul;
B. autoturismul albastru, autoturismul rosu, autobuzul;
C. autobuzul, autoturismul albastru, autoturismul rosu.

114. Care dintre vehiculele


intersectie?
A. autoturismul;
B. motocicleta;
C. autocamionul.

din imagine va intra primul in

115. Cum trebuie sa procedatl corect, daca va aflati la


volanul autoturismului?
A. permite\i trecerea camionului;
B. permite\i trecerea tramvaiului;
C. vira\i inaintea tramvaiului.

116. Care este ordinea de trecere prin intersectie?


A. autoturismul, autocamionul, motocicleta;
B. autoturismul, motocicleta, autocamionul;
C. autocamionul, autoturismul, motocicleta.

117. Care dintre cele doua vehicule va intra primul in


lntersectle?
A. motocicleta, deoarece se deplaseaza mai repede;
B. motocicleta, deoarece se deplaseaza pe direc\ia inainte;
C. autoturismul, deoarece se deplaseaza pe drumul prioritar.

118. Care este ordinea de trecere a autovehiculelor


lntersectle?
A. motocicleta, bicicleta, autoturismul;
B. autoturismul, motocicleta, bicicleta;
C. bicicleta, autoturismul, motocicleta.

128

CAJETUL CURSANTULUI

prin

119. Cum procedatl in situatia data, daca va aflati la


volanul autoturismului rosu?
A. negocia\i prioritatea cu celatalt conducator;
B. acordati prioritate;
C. clrculati inaintea autoturismului albastru.

120. in ce ordlne vor trece prin lntersectle


autoturisme?
A. rosu, albastru, verde;
B. verde, rosu, albastru;
C. albastru, rosu, verde.

121. Care este


trei vehlcule?
A. autoturismul
B. motocicleta.
C. autoturismul

\
~

cele trei

ordinea de trecere prin lntersectle

a celor

rosu, motocicleta, autoturismul albastru;


autoturismul albastru, autoturismul rosu;
albastru, motocicleta, autoturismul rosu,

~.

s
e! ...

"\

122. Prlvlti lmaginea alaturata.


Care este
comportamentul corect ?
A) voi trece inaintea biciclistului ;
B) voi trece inaintea camionetei dar voi astepta biciclistul;
C) vol trece ultimul prin intersec\le .

123. Care este ordinea de trecere prin lntersectle a


autovehiculelor
din imaginea alaturata ?
A) voi trece primul ;
8) vol trece ultlmul;
C) voi trece inaintea autobuzului dar voi astepta biciclistul .

124. Priviti imaginea alaturata. Care este


comportamentul corect?
A) voi trece primul ;
B) voi trece ultimul;
C) voi trece al doilea prin intersec\ie;.

----= exlgeiitt
-:-

CAJETULCURSANTULUI

129

Capitolul7. Manevre;Reuuli reteritoarela manevre


1. lmobilizarea voluntara a unui vehicul se consldera oprire, daca:
A. dureaza eel mult 5 minute;
B. vehiculul a fost oprit pentru imbarcarea sau debarcarea unor persoane, fara ca prin aceasta
sa fie perturbata circulatia:
C. vehiculele de pana la 3,5 tone execute opera\iunea de aprovizionare cu marfuri alimentare.

2. Daca ramanetl in pana tntr-un tunel:


A. opri\i func\ionarea motorului;
B. motorul trebuie sa func\ioneze, pentru a putea folosi luminile de avarie;
C. inchide\i autovehiculul i va indeparta\i de acesta.

3. Oprirea voluntara este interzisa:


A. in intersec\ii;
B. pe drumurile cu prioritate;
C. pe sectoarele de drum neiluminate.

4. Este permisa oprirea in dreptul statlel de tramvai prevazuta cu refugiu pentru pietoni?
A. da, cand tramvaiul nu se afla in statie:
B. da, deoarece in astfel de statll este perrnisa depaslrea:
C. nu.

5. Ce obligatie are conducatorul unui autovehlcul imobilizat intr-un pasaj subteran?

A. sa opreasca motorul i sa actloneze luminile de avarie;


B. sa tracteze autovehiculul pana la ieirea din pasajul subteran;
C. sa anunte imediat pompierii in legatura cu locul in care se afla.

6. fn ce sltuatie va este perm is sa opriti vehiculul

sau sa stationatl pe partea stanga a

sensului de mers?
A. pe drumurile cu sens unic, daca ramane libera eel pulf n o banda de circula\ie;
B. pe drumurile secundare;
C. pe drumurile cu eel pu\in doua benzi pe sens.

7. Este permisa oprirea voluntara a unui vehicul pe trotuar?


A. da, daca se asiqura un spa\iu de eel pu\in 1 m la\ime pentru circula\ia pietonilor, iar
semnalizarea rutiera permite aceasta manevra:
B. legal, nu este prevazut:
C. nu.
8. Pe ce drumuri sunt permise oprirea i stationarea vehiculelor i pe partea stanga, in
sensul de mers?
A. pe drumurile cu trafic redus;
B. pe drumurile cu sens unic, daca rarnane llbera eel pu\in o banda de circula\ie;
C. Pe orice drum.

130

CAIETUL CURSANTULUI

$coala de $oferl EXIGENT wnw.exfgent.ro

Saia Mare. V.ctoriei or 9<JA. tel: 07US3.97.l2

9. in care dintre sttuatii este lnterzisa depa~irea?


A. in apropierea varfurilor de rarnpa, cand vizibilitatea este redusa sub 50 m:

B. in curbe, daca vizibilitatea este recusa sub 50 m;


C. la intalnirea indicatorului .Drum cu prioritate".

10. Daca circulati pe un drum national european (E), va este interzis:


A. sa folosi\i pe timpul zilei luminile de lntalnlre:
B. sa opri\i pe partea carosabua:
c. sa depa$i\i.

11. Care este deosebirea dintre oprire ~i stationare?

A. niciuna;
B. deoseblrea consta in durata de imobilizare a vehiculului;
C. deosebirea consta in modul de asezare $i asigurare a autovehiculului pe drum.

12. Oprirea este interzisa:


A. pe sectoarele de drum unde depasirea este lnterzlsa;
B. in zona de actiune a indicatorului .Sta\ionarea interzisa;
c. in dreptul callor de acces care deservesc proprieta\ile alaturate drumurilor publlce.

13. Statlonaraa este interzisa:

A. in zona de ac\iune a indicatorului .Circula\le in ambele sensuri";


B. pe sectoarele de drum unde este interzisa depasirea prin indicator;
C. pe partea carosablla a drumurilor na\ionale.

14. Se interzice oprirea voluntara:


A. la mai putin de 100 m de calea rerata industriala;

B. pe trotuar;
C. in zona de ac\iune a indicatorului .Prioritate raia de circulatla din sens invers".

15. in care dintre situatii oprirea este interzlsa?


A. in zona de ac\iune a indicatorului care interzice depa$irea;
B. pe strazlle unde clrculatia se desfA$oara in sens unic;
C. in dreptul altui vehicul care se afla oprit, caca prin aceasta se stanjene$1e circula\ia a doua
vehicule venind din sensuri opuse.

16. in care dintre sltuatiile de mai jos este interzisa oprirea vehiculelor pe drumurile
publice?
A. pe partea carosabila a drumurilor naponate:
B. la o distan\a mai mica de 25 m inainte $i dupa indicatorul stauei pentru mijloacele de
transport public de persoane;
C. la mai pu\in de 50 m de eel mai apropiat colt al intersectiei.
CAIETUL CURSANTUlUI

131

17. in care dintre sltuatlile prezentate mai jos nu este permisa oprirea voluntara a
vehiculelor?
A. la o distanta mai mica de 50 m de trecerea la nivel cu calea ferata;
B. pe pistele obligatorii pentru pietoni;
C. pe platfonna caii ferate sau de tramvai, daca prin aceasta este stanjenita clrculatia
vehiculelor pe slne.
18. in care dintre situatii este interzisa oprirea?
A. la o distanta mai mica de 25 m inainte ;;i dupa indicatorul de stane pentru mijloacele de
transport public de persoane;
B. la o distan\a mai mica de 25 m de col\ul intersectiei:

c.

la o dlstanta de 5 min spatele ultimului vagon de tramvai oprit intr-o stane fara refugiu
pentru pietoni.
19. Oprirea este interzisa:
A. la mai pu\in de 25 m de coltul unei intersec\ii;
B. in zona de acnune a indicatorului .Sta\ionarea lnterzlsa":
C. in curbe ;;i pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusa sub 50 m.
20. Oprirea este lnterzisa:
A. la mai pu\in de 50 m de coltul intersec\iei;
B. in locul in care se Impiedica vizibilitatea unui semnal luminos;
C. in curbe cu vizibilitatea sub 100 m.

21. in care dintre urmatoarete sltuatil este interzisa oprirea?


A. pe sectoarele de drum neiluminate;
B. la o distan\a mai mica de 5 m fa\a de spatele unui tramvai;
C. pe drumurile na\ionale europene.

22. Oprirea votuntara a unui vehicul este interzisa:


A. pe drumurile cu un singur sens de circula\je;
B. pe drumurile cu o la\ime mai mica de 6 m;
C. in locurile unde s-ar impiedica observarea unui indicator sau a unui semnal luminos.

23. Tn care dintre sltuatl] este interzisa oprirea?


A. in curbe ~i pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusa sub 50 m;
B. la mai putin de 50 m de eel mai apropiat col\ al lntersectiei;
C. in zona de ac\iune a indicatorului .Sta\ionarea interzisa".

24. Oprirea voluntara a unui vehicul este interzisa:


A. in zona de ac\iune a indicatorului .Stationarea interzisa":
B. in curbe ~i in alte locuri unde vizibilitatea este redusa sub 100 m;
C. in intersec\iile cu sens giratoriu.

132

CAIETI.JL CURSANTUlUI

25. Oprirea voluntara a vehiculelor este interzisa:


A. pe drumurile cu sens unic;
B. in zonele rezidentiale semnalizate ca atare;
C. la mai putin de 25 m inainte ~i dupa statiile mijloacelor de transport public de persoane.

26. Oprirea voluntara a vehiculelor este Interzlsa:


A. pe platforma caii ferate sau de tramvai, daca prin aceasta este stanjenita circula\ia
vehiculelor pe sine:
B. la mai pu\in de 50 m de trecerile pentru pietoni;
C. la o dlstanta mai mica de 150 m de trecerea la nivel cu calea ferata,

27. Oprirea este interzisa:


A. la o distanta mai mica de 25 m de col\ul lntersec\iei;
B. pe drumul cu sens unic;
C. la o distan\a de 5 m in spatele ultimului vagon de tramvai oprit in sta\ia fara refugiu pentru
pietoni.

28. in care dintre situatllle de mai jos este interzisa oprirea vehiculelor pe drumurile
publice?
A. in intersec\iile cu sens giratoriu;
B. in zona de ac\iune a indicatorului .sta\ionarea lnterzisa":
C. pe arterele cu un singur sens de circula\ie.

29. Este interzisa oprirea votuntara:


A. pe trecerile pentru pietoni sau la mai pu\in de 25 m, inainte ~i dupa acestea;
B. la o distan\a mai mica de 100 m, inainte ~i dupa trecerea la nivel cu calea ferata;
C. la o distan\a mai mica de 50 m, inainte ~i dupa statiile mijloacelor de transport public.

30. in care dintre situatii oprirea este intarzisa:

A. pe strazlle cu sens unic;

B. in intersec\iile cu sens giratoriu:


C. in dreptul indicatorului .Parcarea interzisa".

31. Oprirea este interzlsa:


A. pe drumurile publice unde circula troleibuze ~i tramvaie;
B. la o distanta mai mica de 25 m fa\a de trecerea pentru pietoni;
C. in zona de sta\ionare cu durata lirnitata,

32. Precizati in care dintre situatii este interzisa stationarea


voluntara a vehiculelor?

A. in dreptul caitor de acces care deservesc proprietatile alatorate drumurilor publice;


B. in zona aglomerata a pie\elor;
C. in pante ~i in rampe.
CAIETUL CURSANTULUI

133

33. in care dintre sltuatli este lnterzlsa stattonarea voluntara a vehiculelor?


A. in dreptul caller de acces care deservesc proprietatile alaturate drumurilor publice;
B. in zona rezidentiala semnallzata corespunzator;
C. pe drumurile judetene.

34. Este permisa stationarea autovehiculelor pe timpul noptli pe partea carosabila a


unui drum comunal neiluminat?
A. da, daca se aprind luminile de pozi\ie sau de sta\ionare;
B. nu, tntrucat in toate cazurile se interzice pe timpul nop\ii sta\ionarea pe partea carosabila:
C. da, daca in afara luminilor de pozi\ie, prezenta autovehiculului este semnallzata $i cu
ajutorul triunghiurilor reflectorizante.

35. Este interzisa stationarea unui autoturism pe un drum public cu o latime mai mica de
6m?
A. da;
B. nu;
C. legal, nu este prevazut.

36. Ce obliga\ii are conducatcrul unui vehicul atunci cand doreste sa intre sau sa iasa
dintr-un rand de vehicule stationate?
A. sa se asigure
dtstanta dlntre vehicule este suficienta pentru parcarea vehiculului;
B. sa semnalizeze $i sa se asigure ca poate executa manevra;
C. sa nu execute manevra in zona de ac\iune a indicatorului ,.Sta\ionarea tnterzlsa".

ca

37. Poate stationa noaptea, pe un drum public, remorca unul autoturlsm?


A. nu;
B. da, daca drumul este iluminat;
C. da, daca aceasta este semnallzata cu triunghiuri reflectorizante.

38. Se interzice stattonarea vcluntara:


A. pe drumurile cu mai puun de doua benzi pe sensul de mers;
B. in zona de actionare a indicatorului ,.Circula\ie in ambele sensuri";
C. in dreptul caltor de acces care deservesc proprietatl alaturate drumurilor publice.

39. Daca un drum public este neiluminat, este permisa statlonarea vehiculelor pe partea

carosabita?
A. da, daca sunt aprinse luminile de pozi\ie sau de sta\ionare;
B. da, dar numai in interiorul localttatllor:
C. nu.
40. Puteti lasa noaptea, pe un drum public, remorca autoturismului pe care ii conducetl?
A. nu, tntrucat in acest caz stationarea este lnterzlsa:
B. da, deoarece remorca nu face parte din categoria autovehiculelor;
C. da, daca luminile de pozitie sunt aprinse.

134

CAIETIJL CURSANTIJLUI

41. Ce obligatii are conducatorul

unui autovehicul statlonat pe drumul public, daca se

indeparteaza de acesta?
A. sa actioneze frana de ajutor, sa opreasca functionarea motorului i sa cupleze o treapta
lnferioara de vlteza;
B. sa-i semnalizeze prezenta pe timp de noapte cu o sursa de Iumina:
C. sa nu opreasca prea aproape de urmatorul autovehicul.
42. Este lnterzlsa statlonarea unui autoturism in zona marcajului longitudinal continuu?
A. nu;
B. da, in cazul in care conducatoril celor1altevehicule ar ti determinaf sa treaca peste marcajul
respectiv;
C. legal, nu este prevazut.

43. Este interzisa oprirea in dreptul marcajului longitudinal continuu, aplicat intre
sensurile de clrculatle?
A. nu;
B. da, atunci cand conducatoril celorlalte vehicule ar fi obligati astfel sa treaca peste marcajul
respectiv;
C. legal, nu este prsvazut,
44. Ce autovehicule pot opri in randul doi, langa alte vehicule stationate pe partea
draapta a carosabilului?
A. to\i cei care au ceva urgent de rezolvat;
B. taximetrele, la urcarea sau coborarea pasagerilor, atunci cand circula\ia permite acest lucru;
C. orlce autoturism.

45. Cum se semnalizeaza, noaptea, intentia de a depa!ji alt vehicul, intr-o localitate, pe
un drum neiluminat?
A. cu faza de drum a luminii farurilor;
B. cu luminile indicatoare de direc\ie;
C. prin folosirea cornblnata a fazei scurte i a semnalului sonor.

46. Cand ctrculati pe un drum national european va este interzisa:


A. folosirea mijloacelor de averizare sonora:
B. remorcarea altui autovehicul;
C. sta\ionarea voluntara pe partea carosabila.
47. Este permlsa statlonarea in dreptul cattor de acces care deservesc proprietatile
alaturate drumurilor publice?
A. legal, nu este prevazut;
B. da, dar numai a autovehiculelor avand o masa totala maxima autorizata de pana la 1,5 t;
C. nu, deoarece statlonarea in astfel de locuri este interzisa.
48. Este permtsa statlonarea vehiculelor in zona de actiune a indicatorului ,,Drum
ingustat"?
A. da:

B. nu;
C. legea nu prevede nimic cu privire la acest aspect.

_......- exlgiiln

CAIETUL CURSANTULUI

135

49. Parcarea este permlsa:


A. numai in locurile special destinate, semnalizate prin indicatoare sau marcaje;
B. pe orice drum public, unde sta\ionarea nu este lnterzisa, cu condi\ia sa nu se stanisneasca
circula~a celortalte vehicule;
C. numai pe strazlle cu o la~me de eel pu\in 6 m.

50. Este permisa parcarea autoturismelor pe trotuar, daca se asigura spatlu de eel putin
1 m pentru clrculatia pietonilor ?
A. nu, lntrucat trotuarul este rezervat in exclusivitate deplasarii pietonilor;

B. da, dar numai in acele zone unde exista reqlernentari in acest sens;
C. da. cand vehiculul trebuie scos de pe partea carosablta pentru a nu stanjeni autovehiculele
aflate in miscere.
51. Va este permis sa parcati autovehlculul pe drumurile publlce:
A. in locurile special amenajate ~l semnallzate prln lndicatoare ~i marcaje rutiere;
B. acolo unde nu exista parcari amenajate;
c. acolo unde circula\ia in ambele sensuri se desfa~oara fara dificultate.

52. Tn care dintre situatii este interzisa intoarcerea vehiculului?


A. in locul in care este instalat indicatorul cu sernnincatta Jntoarcerea lnterztsa":
B. in locurile in care oprirea este interzisa, cu excep\ia intersectiilor:
c. in zona de ac\iune a indicatorului .Sta\ionarea lnterzlsa".

53. Tn care dintre situatllle de mal jos este interzlsa intoarcerea?


A. in curbele cu vizibilitatea redusa sub 50 m;
B. la intalnirea indicatorului .Drum cu prioritate";
C. la intalnirea indicatorului .Drum ingustat".

54. Cand nu va este permlsa intoarcerea vehiculului?


A. cand la~mea drumului public este mai mica de 7 rn:
B. la urcarea pantelor;
C. pe marcajul pietonal.

55. intoarcerea este lnterzlsa:


A. pe drumurile cu circulatie intensa:
B. cand exlsta riscul ca marginea drumului sa cedeze, respectiv soliditatea drumului nu
permite;
C. pe poduri.

56. intoarcerea este lnterzlsa:


A. in rarnpa, daca vizibilitatea este sub 50 m;
B. in dreptul unui garaj;
C. la trecerile pentru pietoni.

136

CAIETIJL CURSANTIJLUI

57. in ce sltuatle este interzisa intoarcerea?


A. in apropierea statiilor de tramvai;
B. cand vizibilitatea este redusa sub 100 m;

C. in locurile unde soliditatea drumului nu permite.

58. intoarcerea este interzisa:


A. pe strazne cu sens unic;
B. in intersec\ii ~i la mai pu\in de SO m de eel mai apropiat colt al intersectlel;
C. la mai pu\in de 100 m de o trecere la nivel cu calea ferata.

59. Se lnterzice intoarcerea vehiculului:


A. pe marcajul pietonal;
B. la o dlstanta mai mica de SO m de marcajul pietonal;
C. in intersectil, inclusiv in cele cu circulatie in sens giratoriu.

60. Se lnterzice intoarcerea vehiculului:


A. pe drumurile supuse restric\iilor de viteza;
B. pe drumurile cu o singura banda pe sens;
C. in lntsrsectlile in care este interzis virajul la stanga.

61. La intalnirea carul indicator este perrnisa intoarcerea autovehiculului?


A. ,.Sens unlc":
B . ..Tnainte";
C ... Sta\ionarea interzisa".

62. intoarcerea autovehiculului este interzisa:


A. unde marcajul axial este discontinuu;
B. in intersec\iile unde este necesara manevrarea inainte ~i inapoi;
C. in zona de ac\iune a indicatorului .Sta\ionarea interzisa".

63. intoarcerea unui autovehicul este interzisa:


A. la o distanta mai mica de SO m de statia de autobuz, troleibuz sau tramvai;
B. in rarnpa, unde vizibilitatea este sub SO m;
C. pe strazne pe care clrculatia se desfasoara in ambele sensuri.
64. intoarcerea unui autovehicul este interzisa:
A. la o distanta mai mica de 100 m de statiile de autobuz, troleibuz sau tramvai;
'
'
B. pe drumurile pe care o banda de circutatie este ocupata de linia de tramvai;
C. la mai pu\in de SO m de trecerea la nivel cu o cale ferata curenta.
CAIETUL CURSANTULUI

137

65. Tntoarcerea este interzisa:


A. pe poduri i sub poduri;
B. pe drumurile nanonale:
C. la mai putin de 50 m de intrarea in sediile lnstltutltlor,

66. Tntoarcerea unui autovehicul pe un drum presupune, inainte de efectuarea manevrei:


A. semnalizarea i asigurarea din fa\a, din spate i din lateral;
B. oprirea i semnalizarea inten\iei de a intoarce;
C. asigurarea i incadrarea pe banda de langa axul drumului.

67. Mersul inapoi este interzis:


A. cand vizibilitatea in spate nu este asigurata;
B. nu exlsta prevedere legala in acest sens;
C. la mai pu\in de 50 m de sta\iile de autobuz i tramvai.

68. La intiilnirea unui vehicul cu un ansamblu de vehicule, pe un drum public ingust,


unde trecerea din sensuri opuse este imposlblla sau pertcutoasa, va manevra cu
spatele:
A. ansamblul de vehicule;
B. vehiculul;
C. la libera in\elegere.
69. La intiilnirea unui vehicul greu cu unul usor, pe un drum public ingust, pentru a face
poslbila trecerea va manevra cu spatele:
A. vehiculul user:
B. vehiculul greu;
C. la libera in\elegere.

70. Mersul inapoi este interzis:


A. pe o distan\a mai mare de 50 m;
B. legal, nu este prevazuta o anumita dlstanta:
C. pe o distan\a mai mare de 100 m.
71. Cum va asigurati ca nu exista niciun pericol atunci cand manevratl autoturismul
inapoi?
A. aprindef lanterna de ceata din spate;
B. claxonaf inainte de a pleca;
c. va asigura\i din fa\a. din spate ~i din lateral.
72. Cum este definita depairea?
A. trecerea unui vehicul pe langa altul, cand circula in acelasi sens, dar pe o banda alaturata;
B. manevra prin care un vehicul trece inaintea altui vehicul ori pe langa un obstacol, aflat pe
acelasl sens de clrculatie, prin schimbarea dlrectiei de mers ~i ieslrea de pe banda de circulatie
C. trecerea unui vehicul prin dreptul altuia.

138

CAIETIJL CURSANTIJLUI

73. Oepairea vehiculelor pe drumurile publice este interzisa:


A. pe portiunfle de drum unde oprirea este interzlsa:
B. in intersectiite cu circulatie nedirijata;
C. pe drumurile publice cu o singura banda pe sens.
74. Suntetl obligat sa semnallzati orice schimbare a directiei de mers?
A. numai daca sunt vehicule care va urmeaza:
B. numai in localitatl;
C. da.
75. Ce se intelege prin dlstanta de 100 m pentru semnalizarea schlrnbartl directrel de
mers in afara localitatii?
A. distanta fa\a de vehiculul care circula din spate;
B. distanta parcursa din momentul semnalizarf intentiei de a efectua manevra ~i locul unde se
produce schimbarea directiei de mers;
C. distanta fa\a de locul terminarii manevrei de depa~ire.
76.Este interzisa oprirea unui autoturism pe un drum public cu o latime mai mica de 6m?
A. da;
B. nu;
c. legal.nu este prevazut

77. Cat timp trebuie mentlnuta semnalizarea schimbaril dlrectlel de mers la executarea
manevrelor?
A. 10 secunde de la inceperea manevrei;
B. pe intreaga durata a executarf manevrei;
C. legea nu prevede nimic cu privire la acest aspect.
78. In care dlntre aituatii este interzisa depairea unui moped?
A. pe trecerile pentru pietoni, semnalizate cu indicator sau cu marcaj;
B. la mai putln de 50 m de trecerile la nivel cu calea ferata;
C. in zona de ac\iune a indicatorului .Depaslrea autovehiculelor, cu excep\ia motocicletelor
fara atas, interzisa".

79. in ce sltuatil nu va este permisa depairea?


A. cand un autobuz se afla oprit in statle:
B. pe un drum in rarnpa, cand vizibilitatea este peste 50 m;
C. intr-o intersec\ie nedirijata.
80. In care dintre sltuatii este permisa depairea?
A. in intersecpa semnalizata cu indicatoare de prioritate;
B. in intersec\ia dirijata prin semnale luminoase;
C. in intersec\ia dirijata prin semnale ale poli\istului.

81. Ce obligatii aveti cand sesizati ca urmeaza sa fJli depait de un alt autovehicul?
A. sa recucef viteza de rners:
B. sa nu mari\i viteza de mers;
C. sa ctrculati cat mai aproape de marginea din dreapta a carosabilului sau a benzii pe care va
de lasati.
CAIETUL CURSANTUlUI

139

82. Oonducatorul de autovehicul poate efectua depaslrea pe partea dreapta a


autovehiculului al carui conducator a semnalizat intentia schirnbari! directiei de mers
spre stanga?
A. da, daca vehiculul din fa\a s-a angajat corespunzator parasirii sensului de mers;
B. da, daca s-a creat spatiu suficient pentru aceasta manevra;
C. nu.
83. in care dint.re urmatoarele sjtuatii nu este permisa depairea?
A. cand autobuzul se afla oprit in staue:
B. in apropierea varfurilor de rarnpa, cand vizibilitatea este sub SO m;
C. intr-o intersectie nedirijata.

84. in care dintre situatilte de mai jos este interzisa depairea vehiculelor?
A. in zona de ac\iune a indicatorului .Alie pericole";
B. la mai putin de SO m de o intersec\ie;
C. in curbe, unde vizibilitatea este redusa sub SO m.

85. Preclzatl in care dintre situatille de mai jos este interzisa depairea:
A. la coborartle a carer panta depaete 10%;
B. pe trecerile pentru pietoni sau pe cele la nivel cu calea ferata curenta i la mai putin de 50
m de acestea;
C. in situa\ia in care, din sens opus, un vehicul este nevoit sa execute o mansvra, pentru a
evita coliziunea.

86. Puteti depai tramvaiul oprit intr-o statie fara refugiu pentru pietonl, pe o strada cu
sens unic?
A. da, dar numai pe partea stanga;
B. da, dar numai daca nu exista pietoni in statia de tramvai;
c. nu, deoarece depairea este interzisa.

87. Cum se executa depairea autoturismelor I a autocamioanelor pe un drum fara


marcaje, pe care circulatia se desfaoara in sens unic?
A. pe partea stanga;
B. pe partea dreapta:
c. pe ambele parii.
88. Este interzisa depairea:
A. tuturor vehiculelor, la 100 m de trecerile la nivel cu calea ferata curenta:
B. vehiculelor cu trac\iune anirnala, motocicletelor fara atas, mopedelor i bicicletelor, daca
vizibilitatea asupra drumului este asigurata pe o distanta mai mare de 20 m, iar la\imea
drumului este de eel putin 7m;
C. in intersec\iile cu circula\ie nedirijata.
89. in ce situatii este lnterzlsa depairea unui moped?
A. in zona de actiune a indicatorului .Depasirea autovehiculelor, cu excep\ia motocicletelor fara
atas, lnterzisa":
B. pe trecerile de pietoni semnalizate;
C. la mai putln de 100 m de trecerea la nivel cu calea ferata.

140

CAIETUl CURSANTULUI

90. in timp ce ccnducetl un autoturism, aveti voie sa efectuati manevra de depaire a


unui autobuz oprit in statie pentru urcarea i cobcrarea calatorilor?
A.da;
B. da, numai daca latimea drumului public este mai mare de 6 m;
C. nu, in aces! caz depasirea este interzisa.

91. Este interzisa depairea:


A. pe drumuri cu circula\ie intensa;
B. pe drumuri cu la\ime mai mica de 6m daca depai~ vehicule cu 4 roti;
C. in intersec\iile cu circula\ie nedirijata.

92. Ce trebuie sa aveti in vedere atunci cand lntentlonatl sa depaiti atilt blclcllst], cat i
grupurl de pietoni care se deplaseaza pe carosabil?
A. pute\i depai numai dupa ce pietonii i blclclistil v-au facut semn in acest sens;
B. respecta\i prevederile legale;
c. biciclitii i pietonii pot fi depai\i numai daca dlstanta laterata este de 3 m.

93. Ce vehicule pot fi depliite, prln exceptle, pe un pod?


A. vehiculele cu trac\iune animata, motociclete fara atas i biciclete;
B. tractoarele i alte autovehicule lente;
C. niclun vehicul.

94. in care dintre situatiile prezentate este interzisa depliirea vehiculelor pe drumurile
publice?
A. la intalnirea indicatorulul .Circula\ie in ambele sensuri";
B. la o distanta mai mica de 50 m de staua de tramvai, cand acesta este oprit;
C. la trecerile pentru pietoni prevazute cu indicatoare i marcaje.

95. in care dintre situatii este permisa depairea?


A. in intersec\iile dirijate prin semnale sonore;
B. in intersec\iile dirijate;
C. in intersec\iile nedirijate.

96. Este corecta manevra de devansare pe autostrada a unui autovehicul pe banda


dreapta a acestuia?
A. da;
B. nu;
C. da, dar numai daca se folosesc semnalele de atentionare sonore i luminoase.

97. Depairea nu este perrnlsa:


A. atunci cand vehiculul ce urmeaza a fi depait ruleaza cu viteza admisa de lege;
B. in orice locuri i situa\ii in care vizibilitatea nu permite executarea manevrei;
C. atunci cand traficul rutier este aglomerat.
CAIETUL CURSANTULUI

141

98. Tramvaiul poate fi depait pe partea stanga?


A. nu;
B. da, in statiile fara refugiu, pentru protejarea catatonlor care urea sau coboara:
C. da, atunci cand intre sina din dreapta i bordura nu exlsta spatlu suficient pentru depaire.

99. In ce sltuatil este interzisa depairea unei biciclete?


A. in zona de actiune a indicatorului .Depaslrea autovehiculelor,
fara atas, interzlsa":
B. pe trecerile de pietoni semnalizate;
C. la mai putin de 100 m de trecerea la nivel cu calea ferata.

cu excep\ia motocicletelor

100. Este permlsa depairea cand din sens opus se apropie un alt autovehicul?
A. da, daca eel care se apropie din sens opus a redus viteza de deplasare pentru a facilita
depasirea:
B. nu, daca eel care se apropie din sens opus este obligat sa efectueze manevre de evitare a
coliziunii;
C. da, caca spa\iul lateral este suflcient.

101. Cand este permisa depairea prin stanga a tramvaielor aflate in mers?
A. atunci cand drumul public este cu sens unic;
B. cano intre slna de tramvai din dreapta i marginea trotuarului
pentru depaire;
C. in nicio situatie.

nu exists suficient spauu

102. Care este momentul in care puteti incepe depairea unui tramvai oprit lntr-o statie
fara refugiu?
A. cane calatorii au coborat din tramvai i au parasit partea carosablla:
B. aoordand prioritate pietonilor l cand w~ile tramvaiului au fest inchise;
C. cand autovehiculul din fa\a s-a pus in rniscare.

103. Pot fi depaite autovehiculele pe partea draapta?


A. nu, in nicio situatie:
B. da, daca spa\iul lateral dintre vehicule permite acest lucru;
C. da, in cazul vehiculelor care urmeaza sa vireze la stanga, iar spa\iul rarnas permite
depasirea prin dreapta.

104. in care dintre situati! depairea este lnterzlsa?


A. in intersec\iile cu circula\ie nedirijata i la trecerile pentru pietoni semnalizate;
B. in intersectii i la o distan\a de 50 m de acestea;
C. in zona de actiune a indicatorului ,,Limitare de viteza",

10s. Tn care dintre urmatoarele sltuatll va este interzis sa efectuati depairea?


A. pe drumurile cu o singura banda de circulatie pe sens;
B. la mai putin de 150 m de trecerile la nivel cu calea ferata:
C. in zona de acuune a indicatorului ,.Depairea interzlsa".

142

CAIETIJL CURSANTIJLUI

106. Este permisa depa!jirea vehiculelor

in intersectii?

A. nu:
B. da, daca intersectia este dlrijata:
C. da, dar numai a bicicletelor !ji a mopedelor.

107. Depa!jirea vehiculelor pe drumurile publice este interzisa:


A. pe sectorul de drum unde s-a format o coloana de autovehicule in asteptare, oaca prin
aceasta se intra pe sensul opus de clrculatle:
B. in intersectiile dirijate doar cu indicatoare rutiere;
C. atunci cand eel depasit este remorcat !ji are puse in functiune luminile de avarie.

108. in care dintre sltuatl! nu este permlsa marirea vitezei de deplasare a


autovehicululul?
A. cand un alt vehicul s-a angajat in depasire:
B. in zona de ac\iune a indicatorului .Viteza recomandata";
C. cand acesta circula pe prima banda, iar pe cea de langa axul drumului se deplaseaza alte
autovehicule, cu viteze superioare.

109. Este permlsa depli!jirea cand din sens opus se apropie, la mica distanta, alt
vehicul?
A. da, daca prin depaslre se trece peste axa drumulul;
B. da, daca drumul are o lli\ime suficientli, iar prin depli$ire nu se trece peste axa drumului;
C. da, daca nu exista interdictia de a depli$i.

110. in fata dvs. circula un tractor cu doua remorci, pe ultima filnd scris ,,FARA
SEMNALIZARE". lntentionatl sa-1 depa!Jiti in apropierea unei lntersectil, Cum procedati?
A. a$1epta\i sli trecetl de respectiva intersec\ie, chiar daca pierdeti din timpul planificat al
calatoriei;
B. vli angaja\i in depa$ire. intrucat autovehiculul dvs. va permile sa rutatl, in mod legal, cu o
viteza mai mare;
C. semnalizati efectuarea depa$irii $i accelerati, pentru ca manevra sa dureze cat mai putin.

111. Cum trebuie sa procedeze conducatorul de autovehicul inainte de a se angaja intr-o


depa!Jire?
A. semnalizeaza $i se apropie cat mai mull de axul drumului, pentru a-si asigura vizibilitatea
asupra clrculatiel din sens opus;
B. avertizeaza prin semnale acustice sau optice pe conducatorul vehiculului ce urmeaza a ti
depa!jit;
C. se asigura ca manevra se poate efectua in conditli de siguran\a, dupa care semnalizeaza
inten\ia de a schimba direc\ia de mers.

112. Cum trebuie sa sernnalizati intentia de a depa!Ji alte vehicule, atunci cand conduceti
autovehiculul noaptea, pe un drum neiluminat dintr-o localitate?
A. cu luminile farurilor;
B. prin folosirea luminii de drum sau a claxonului;
C. cu luminile indicatoare de direc\ie.

113. Ce reprezinta distanta de 50 m necesara pentru semnalizarea schimbarii directlei de


mers in localltati?

A. distanta fa\a de vehiculul care se deplaseaza in spatele dvs.;


B. distanta fa\a de locul in care se termina executarea manevrei de depasire:
C. distanta dintre locul in care se semnalizeaza inten\ia de a depa!ji $i locul in care se incepe
manevra.
CAIETUL CURSANTUlUI

143

114. Exista vreo exceptie de la regula depiiirii pe partea stanga?


A. nu;
8. da, in cazul autovehiculului care lntentioneaza sa vireze spre stanga, i in cazul tramvaiului;
C. da, numai in cazul in care depasirea se face pe o straca semnalizata cu indicatorul .Drum
fara iesire".

115. Conducatorul unui autovehicul poate executa o depaire la intalnirea indicatorului


,.Limitare de viteza"?
A. da, daca in timpul manevrei viteza sa nu este mai mare decal cea Inscrlsa pe indicator;
8. nu, pana la intalnirea indicatorului care semnalizeaza terminarea zonei de limitare a vitezei;
c. da, daca depaljirea se execute Tn afara unei localitatl.

116. Cum veti proceda intr-o curba lipsita de vizibilitate, daca in tata dvs. circula o
blclcleta?
A. reduoeti viteza lji va deplasati in spatele bicicletei, pana cand drumul va ofera conditii bune
de vizibilitate pentru depaljire;
8. claxonaf pentru a atrage aten\ia biciclistulul ca ii depalji\i;
C. va continual' deplasarea, deoarece in aceasta situa\ie bicicletele pot fi depaslte,

117. Cum procedeaza conducatorut autovehicuiului

cand, aflandu-se intr-o comuna, in


imediata apropiere a unei treceri pentru pietoni semnalizate ca atare, intentioneaza sa
depaeasca un vehicul aflat in rnlscare?
A. executa depaljirea cu viteza redusa:
8. nu executa depaljirea;
C. executa depairea cu vtteza sporita.
118. Cum trebuie sli procedatl cand ajungetl in spatele unui tramvai oprit intr-o statie
fara refugiu pentru pietoni?
A. sa opri\i in dreptul ultimei usl;
B. sa opri\i in spatele acestuia lji sa va relua\i deplasarea numai dupa ce uslle tramvaiului au
fost inchise;
C. sa opri\i la o distan\a de 25 m de tramvai.
119. Un conducator auto v-a depait de mai multe ori, tntrucat nu circulli cu vitez.a
constants. Cum procedatl atunci cand urmeazli sli fiti depliit din nou?
A. crea\i condi\ii penlru a fi depaljit, apropiindu-va cat mai mull de partea dreapta a drumului
public;
8. ii atentionaf atat cu claxonul, cat lji cu bratul slang, pentru a renunta la aceasta rnanevra:
C. va deplasati spre slanga, din limp, pentru a nu-l permite efectuarea acestei manevre.

120. Ce trebuie sa faca un conducator de vehicul pentru ca depairea sa fie considerata


regulamentara?
A. sa se asigure ca manevra poate fi executata in condi\ii de siguran\a, dupa care sa
semnalizeze intentia de schimbare a pozi\iei de mers i sa efectueze depasirea;
8. sa semnalizeze din timp inten\ia de schimbare a direc\iei de mers;
C. sa mareasca viteza de deplasare, astfel tncat sa scurteze timpul de realizare a depairii.

121. Va aproplati de o trecere la nivel cu calea ferata curenta fara bariere, in traversarea
carela s-a angajat o caruta aflata in fata dvs. in aceasta sltuatle puteti efectua
depairea?
A. da, daca aceasta nu a ajuns inca la linia de tren;
8. da, Intrucat caruta este un vehicul lent;
C. nu.

144

CAIETIJL CURSANTIJLUI

122. Se interzice depasirea:


A. atunci cano se tncalca marcajul continuu longitudinal;

B. Tn zonele cu trafic intens;


C. cand se tncalca marcajul discontinuu longitudinal.
123. Ce obligatii aveti Tnainte de efectuarea unei depairi?
A. sa semnaliza\i inten\ia ~i sa efectuati depasirea:
B. sa va asigura\i din ta\a ~i sa reduceti corespunzator viteza;
c. sa va asigura!i ~i sa semnalizati intentia de depa~ire.
124. Cum trebuie sa procedati daca, circuland cu viteza maxima adrnisa de lege,
observatl ca un alt autovehicul lncearca sa va depaseasca?
A. sa nu mari\i viteza ~i sa circula\i pe partea din dreapta a drumului, permitand efectuarea
depasirti:
B. sa semnaliza\i cu lumina intermitenta

ca a\i in\eles lntentia celuilalt autovehicul de a va


depa~i;
c. sa folosi\i semnalele sonore ~i luminoase. pentru a-l atentlona pe conducatorul celuilalt
autovehicul ca depaseste limita vitezei.
125. Din ce dlrectie trebuie sa se asigure un conducator auto, inainte de a trece la
efectuarea unei depiiiri?
A. din fa\a;
B. din spate;
c. atat din fa!a, cat ~i din spate.
126. Cand nu este permis sa mariti viteza de deplasare a autovehiculului?
A. cano circula\i pe prima banda:

B.

cano un all

vehicul s-a angajat in depa~irea dvs.;

C. in lntersectli,

127. In care dintre urmatoarete aituatii va este interzis sa mariti viteza de deplasare?
A. cand urmeaza sa fi\i depa~il;
B. la sesizarea aparaturii de delectare a sislemelor radar;
C. pe limp de noapte.

128. Se consldera depaire faptul ca vehiculele de pe o banda circula mai repede decat
vehiculele de pe celelalte benzi?
A. nu;
B. nu, daca se circula pe banda din stanga;
c. da, daca se circula pe banda din dreapta.

129. Cum procedati atunci cand, circuland pe un drum public, la o curba cu vizibilitate
redusa sub 50 m, observati ca in fata dumneavoastra se deplaseaza un vehicul cu
tractiune anlmala?
A. ctaxonati, pentru a determina vehiculul cu tractiune anirnala sa iasa Tn afara carosabilului;
B. efectuati depaslrea, fiind permisa prin lege;
C. circulaf in spatele vehiculului cu tractiune animata pana cand avef o buna vizibilitale ~i
puteti depasl in siguran\a.
CAIETUL CURSANTUlUI

145

130. Cum procedatl atunci cand clrculati in afara localltatilor, pe un drum cu o singura
banda pe sens, i intalnlti un vehicul lent, lung sau greu pe care nu putetl sa ii
depalti?
A. TI sernnalizati pe eel de la volan prin mijloacele de avertizare senora $i luminoasa:
B. opri~ $i lasati vehiculul respectiv sa se Indeparteze;
C. va deplasatl in urma acestuia, pana cand manevra de depa$ire se poate efectua.

131. Cum este definita depairea?


A. trecerea unui vehicul pe langa altul, cand circula in acelasi sens, dar pe o banda ataturata:
B. manevra prin care un vehicul trece inaintea altui vehicul ori pe langa un obstacol, aflat pe
acetast sens de circulatie, prin schimbarea direc\iei de mers $i iesirea de pe banda de
circula\ie sau din $irul de vehicule in care s-a aflat ini\ial;
C. trecerea unui vehicul prin dreptul altuia.

132. Ce va este lnterzis in aceasta sltuatle?


A. sa opri\i sau sa sta\iona\i;
B. sa depa$i\i alte vehicule, cu excep\ia bicicietelor sau a

carutelor:

c.

sa calca!i marcajul aplicat pe carosabil.

133. Este permisa oprirea in situatia data?


A. da, deoarece statia de tramvai este prevazuta cu refugiu
pentru pietoni;
B. nu:
c. da, daca in sta\ie nu se ana niciun tramvai.

134. Autoturismul a oprit regulamentar?


A. da, deoarece drumul nu este intens circulat;
B. da, pentru ca spatiul ramas este suficient pentru depasire;
C. nu, deoarece pe aceasta categorie de drum sunt interzise
oprirea $i stationarea.

135. Ati executat corect oprirea in aceasta sltuatie?


A. da, pentru ca autobuzul nu se afla in acest moment in
statie;
B. nu, pentru ca acest spatiu este rezervat doar opririi
autobuzului;
C. da, daca sernnaflzati acest lucru cu lumina galbena
intermttenta.

146

CAJETUL CURSANTULUI

136. Autobuzul este stationat. Care dintre cei doi


conducatori procedeaza neregulamentar?
A. conducatorul autobuzului;
B. conducatorut autoturismului;
C. ambii conducatori procedsaza regulamentar.

~-~.-- .,-_

--

137. Autoturismul statloneaza regulamentar?


A. da, deoarece in zona nu sunt restrictii de circulatle:
B. nu, deoarece se afla pe un drum national;
c. nu, deoarece obliga camionul la depa~irea prin triplare.
-

138. Care dintre autovehicule


A. autocamionul;
B. autoutilitara;
C. ambele autovehicule.

139. Care dlntre autoturlsme


A. autoturismul rosu:
B. autoturismul albastru;
C. ambele autoturisme.

statloneaza greit?

stationeaza regulamentar?

140. Camionul este statlonat. Cine tncatca legea daca


Incercati sa-l depaiti ?
A. conducatorul autocamionului;
B. durnneavoastra:
C. atat conducatorul autocamionului, cat ~i dumneavoastra.

141. Care dintre autoturisme stationeaza greit?


A. autoturismul alb;
B. autoturismul rosu:
C. ambele autoturisme.

- -

- . - . .1

142. Este permisa intoarcerea pe autostrada?

A. nu;
B. da;
C. da, daca sensul de mers este blocat.

143. Puteti executa depairea in aceasta situatie?


A. ca, legea nu interzice;
B. nu, deoarece drumul se ingusteaza;
C. nu, deoarece urmeaza un drum in lucru.

144. Motociclistul depaete corect autocamionul?


A. da, procedeaza corect;
B. nu, deoarece din sens opus circula alt vehicul;
C. nu, deoarece indicatorul din imagine interzice acest lucru.

145. Conducstt autoturismul albastru. V-atl angajat


corect in depairea motocicletei?
A. da, deoarece din sens opus nu circula niciun vehicul;
B. da, deoarece motocicleta nu trece peste axul drumului;
C. nu, deoarece motocicleta depaele autocamionul.

146. Executli corect autoturismul manevra de depaire?


A. nu, deoarece autobuzul are prioritate la plecarea din
statle:

B. nu, deoarece aceasta mansvra nu este permisa in dreptul


statiilor mijloacelor de transport public de persoane;
c. ca, manevra este regulamentara.

147. Autoturismul semnalizeaza lntentia de a se pune in


mlscare, Puteti efectua depairea?
A. nu, deoarece a semnalizat corect;
B. nu, vehiculele care pleaca de pe loc au prioritate;
C. da, proceda\i regulamentar.

148

CAJETUL CURSANTULUI

148. Este regulamentar sa depaiti autobuzul oprit in


statie?
A. da, daca va asiquratl i semnaliza\i;
B. da, numai daca autobuzul are refugiu pentru pietoni;
C. nu, pana la plecarea autobuzului din statie.

149. in situatia data putetl continua depairea?


A. da. daca conducatorul autocamionului reduce viteza;
B. nu, pentru
sunt trei benzi de circula\ie;
c. da.

ca

150. Care dintre conducatorll autovehiculelor exeeuta


corect depairea tramvaiului aflat in mers?
A. ambii conducatori:
B. conducatorul motocicletei;
C. conducatorul autoturismului.

151. Va este permis sa depaiti blclcllstll?


A. da, daca prin claxonare biciclitii sunt determinaf sc'i se
angajeze cat mai spre dreapta;
B. nu, pentru ca din cauza circula\iei din sens opus nu se
poate pastra o dlstanta taterala corespunzatoare:
c. blciclitii pot fi depaili fara restric\ii.

152. Puteti depai tramvaiul oprit in statie?


A. nu, deoarece tramvaiul se depaete prin partea stanga;
B. nu, deoarece in sta\ie nu exista refugiu pentru pietoni;
C. da, deoarece intre slna de tramvai i trotuar exlsta spanu
suflcient pentru depaire.

153. Putetl depai in aceasta situatie?


A. nu, deoarece va afla1i in zona unei treceri la nivel cu calea
ferata:
B. nu, deoarece va afla~ la mai putin de 150 m de calea

Ierata;
C. da, este regulamentar.

CAIETUL CURSANTULUI

149

154. Puteti efectua depairea camionului?

A. nu, deoarece nu aveti vizibilitate suficienta;


B. da, deoarece interzicerea depairii se refera numai la
autovehiculele destinate transportului de marfa;
C. nu, deoarece indicatorul interzice depasirea
autovehiculelor.

155. Va este permis sa executati depairea in situatta

prezentata?
A. nu, deoarece efectuati manevra pe un pod;
B. da, tntrucat axul drumului nu este marcat cu o linie
continua;
C. nu, deoarece podul nu are parape\i din beton.

156. Conducatorul autoturismului rosu s-a angajat corect


in depairea autocamionului?
A. nu, deoarece nu s-a asigurat i nu a semnalizat inten\ia de
a depai;
B. da, deoarece din sens opus nu circula niciun vehicul;
C. nu, deoarece lncalca semnifica\ia indicatorului.

157. Este corecta depairea autocamionului din


imagine?
A. da, deoarece din sens opus nu se apropie alt vehicul;
B. nu, pentru ca depaslrea s-ar face intr-o curba cu
vizibililale redusa sub 50 m;
C. nu, pentru ca linia continua interzice acest lucru.

158. Puteti depai mai multe vehicule in sltuatia de fa\a?

A. da;
B. nu;
C. numai daca sunt peste coua benzi de circula\ie.

159. Este permisa depairea in sttuatla data?


A. da, deoarece axul drumului este marcat cu linie continua;
B. da, deoarece linia disconlinua va este cea mai apropiata
de directia de mers;
C. nu, deoarece autovehiculul din faja nu va permite
depaslrea.

150

CAJETUL CURSANTULUI

160. Cum trebuie sa procedeze conducatorul


autoturismului verde in sltuatla data?
A. depaseste prin partea dreapta autobuzul, dupa ce a trecut
autoturismul rosu:
8. trece printre autobuz ~i autoturismul rosu, deoarece se
deplaseaza inainte:
c. semnalizeaza autobuzul sa elibereze banda.

161. lndicatorul vii interzice depiiirea?


A. da;
8. nu;
C. indicatorul nu vi se adreseaza.

162. Camlonul executa corect depalrea autoturismului?


A. da, deoarece conducatorul autoturismului a semnalizat
intentia de a vira la stanga, iar spa\iul ramas liber permite
trecerea camionului prin partea dreapta:
8. nu, deoarece in intersectil depa~irea este interzisa:
C. nu, deoarece depa~irea se executa numai pe partea
stanga.

163. Putetl efectua depairea in situatta data?


A. da, deoarece caruia se deplaseaza foarte incet;
8. nu, tntrucat depa~irea este interzisa in aceasta situa\ie;
C. da, daca functioneaza lumina intermitenta de culoare alba.

164. Se poate efectua depairea in situatia data?


A. da, legea nu interzice;
8. da, deoarece din sens opus nu se apropie niciun vehicul;
C. nu, deoarece va afla\i in curba.

165. Autoturismul rosu poate depiii in sltuatla data?


A. da, deoarece a semnalizat intentia ~i din sens opus nu se
apropie niciun vehicul;
8. da, deoarece se ana la mai mult de 150 m de calea terata:
C. nu, deoarece depaseste o coloana oprtta la trecerea la
nivel cu calea terata.

. . ..

P1110

0
c:ll

CAIETUL CURSANTUlUI

1
-

151

Capitolul8. Viteze maxime legale;


Reducereavitezei.
1. Ce obligatii va revin in timpul conducerii autovehiculului cu privire la vitezii?
A. sii respecta\i viteza maxima admlsa pe sectorul de drum pe care circulati, corespunzatoare
categoriei din care face parte autovehiculul condus;
8. sa va conformaf limitelor de viteza impuse prin mijloacele de semnalizare specifice;
C. sa rula\i pe cat posibil in treptele inferioare de vtteza, pentru a nu polua mediul.

2. Ce obligatii vii revin in ceea ce prtveste regimul vitezei de circulatia?


A. sa respecta\i regimul legal de viteza aplicabil pe traseul pe care va deplasa\i;
8. sa adaptaf viteza in functie de condi\iile de drum, astfel tncat sa putef efectua orice
rnanevra in condi\ii de siguran\a;
C. sa nu depa$ili viteza legala in zonele in care este instalata aparatura radar.

3. Care sunt vitezele maxime admise pentru categoria de autovehicule 8?


A. 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres sau nationale europene $i 70 km/h pe

celelalte categorii de drumuri;


8. 130 km/h pe autostrazl, 100 km/h pe drumurile expres sau natlonale europene $i 90 km/h
pe celelalte categorii de drumuri;
C. 130 km/h pe autostrazi $i 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri.
4. Viteza maxima cu care pot sa conduca un autoturism, pe drumurile nationate, altele
decat cele europene (E), persoanele care au mai putln de un an de practica de
conducere, este de:
A. 70 km/h;
8. 90 km/h;
C. 80 km/h.

5. Care este llmita maxima de viteza in afara localita\ilor, pe drumurile expres sau pe
cele natlonale europene (E)?
A. 100 km/h;
8. 110 km/h;
C. 90 km/h.

6. Limita maxima de viteza pe care administratorul drumului public o poate stabill pe


anumite sectoare, din interiorul localitatilor, pentru autovehiculele din categoriile A i 8,
nu poate fi mai mare de:
A. 50 km/h;
8. 80 km/h;

7. Care este limita legalii de vlteza in afara localitatttcr, pe celelalte categoril de drumurl,
allele decat autostriizile, drumurile expres sau cele nationale europene (E)?
A. 70 km/h;
8. 90 km/h;
C. 100 km/h.

152

CAIETUL CURSANTlJLUI

8. Conducetl un autoturism care tracteaza o semiremorca pe un drum national european


(E). Care este viteza maxima cu care aveti voie sa circulati in afara localitatilor?

A. 70 km/h;
B. 110 km/h;
C. 90 km/h.

9. Limita inferloara de viteza pe care administratorul drumulul public o poate stabili pe


anumite sectoare, din interiorul localitatilor, nu poate fi mai mica de:
A. 10 km/h pentru tramvaie i 30 km/h pentru toate autovehiculele;
B. 20 km/h pentru tramvaie i 40 km/h pentru toate autovehiculele;
C. 30 km/h pentru tramvaie i 50 km/h pentru toate autovehiculele.

10. Lao mtersectle semaforizata, semnalul verde se schlmba in galben. Conducatorul


unui autovehiculul, fiind foarte aproape de semafor, opreste brusc i este lovit din spate
de conducatorul care ii urma. Care dintre cei doi ccnducatorl a greit?
A. conducatorut primului autovehicul, care a oprit brusc;
B. conducatorul autovehiculului din spate, care nu a pastrat distanta de siguran\a in mers:
C. ambii concucatort,

11. Viteza maxima cu care pot sa conduca un autoturism, pe drumurile nationate


europene (E), persoanele care au mai putln de un an de practica de conducere, este de:
A. 100 km/h;
B. 80 km/h;
C. 90 km/h.

12. lntr-o zona rezidentiala puteti circula cu:


A. viteza minima obligatorie de 20 km/h;
B. viteza maxima de 20 km/h;
C. viteza maxima de 30 km/h.
13. Puteti folosi o viteza mai mare decat cea legala pentru depliirea unui autovehicul?
A. da, daca circula\i pe autostrada:
B. da, daca va asigura\i
din sens opus nu circula niciun alt vehicul;
C. nu.

ca

14. De ce este necesar sa mariti dlstanta fata de autovehiculul care circula in fata dvs.,
atunci cind clrculati pe un carosabil urned?
A. deoarece aderen\a anvelopelor pe partea carosabila scade, iar spa\iul de franare crests;
B. deoarece nu pute\i sesiza prompt aprinderea lampilor de stop ale autovehiculului din fa\a,
atunci cand acesta franeaza;
C. deoarece rotlle autovehiculului din fa\a arunca spre dvs. Criblura.

15. Viteza maxima cu care pot sa conduca un autoturism, pe autostrada, persoanele


care au mai putln de un an de practica de conducere, este de:
A. 130 km/h;
B. 100 km/h;
C. 110 km/h.
CAIETUL CURSANTULUI

153

16. Cum veti proceda noaptea, cand vizibilitatea este redusa din cauza cetii, din punct
de vedere al clrculatlel preventive?
A. circulati cat mai aproape de axul drumului;
B. circulaf cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului public:
C. pastratl o distanta egala intre axa drumului $i marginea din dreapta a paftii carosabile,
ruland cu o viteza care sa asigure oprirea intr-un spatlu mai mic deoat eel de vizibilitate.

17. Cu ce viteza maxima pot circula in afara localitatilor autovehiculele din categoriile A
i B?
A. 130 km/h pe autostrazl, 100 km/h pe drumurile expres sau natlonale europene $i 90 km/h
pe celelalte categorii de drumuri;
B. 110 km/h pe autostrazl, 90 km/h pe drumurile expres sau na\ionale europene $i 80 km/h pe
celelalte categorii de drumuri;
C. 130 km/h pe autostrazi $i 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri.

18. Care este viteza maxima prevazuta de lege pentru clrculatla in zonele rezldentiale?
A. 5 km/h;
B. 10 km/h;
C. 20 km/h.

19. Conducatorul de vehicul care are mai putln de un an de practica de conducere, va


circula cu o viteza maxima admisa in afara localitatilor, mai mica cu:
A. 10 km/h;
B. 20 km/h;
C. 25 km/h.

20. Viteza maxima autorizata pe autostraz] pentru autovehiculele


este de:
A. 90 km/h;
B. 110 km/h;
c. 130 km/h.

din categoriile A i B

21. Care este limita maxima de viteza in localitati?


A. 60 km/h;
B. 50 km/h;
C. 40 km/h.
22. Care este limita lnferioara de viteza ce poate fi stabilita in interiorul localitafilor?
A. nu mai pu\in de 30 km/h;
B. nu mai pu\in de 40 km/h;
C. nu exista prevedere legala.
23. Cu ce viteza se poate circula in apropierea unei Intersectii?
A. limita maxima de viteza va fi respectata dear in cazul intersec\iilor dirijate;
B. cu o viteza care sa permita oprirea. pentru a acorda prioritate de trecere particlpantilor la
trafic care au acest drept;
C. limita maxima de viteza in localitati va fi de 50 km/h, iar in afara localitatilor de 130 km/h.

154

CAIETIJL CURSANTIJLUI

24. Cand suntetl obligat sa pastrati o distanta corespunzatoare fata de eel care ruleaza
in fata dumneavoastra?
A. numai atunci cane nu aveti experienta in conducere;
B. numai daca autovehiculul pe care TI conducef nu are franele eficiente;
C. in orice situatie.

25. Viteza se va reduce obligatoriu:


A. la trecerile pentru pietoni;
B. la semnalul poli\istului de frontiera:
C. la intalnirea indicatorului .Cedeaza trecerea".

26. in care dintre sltuatil sunteti obligat sa reduceti viteza?


A. la trecerea la nivel cu calea rerata curenta cu bariere;
B. la trecerea la nivel cu calea ferata curenta rara bariere;
C. la trecerea la nivel cu calea ferata curenta industrtala.

27. Cu ce viteza sunteti obligat sa circulati pe drumurile publice din afara localitatilor,
cand partea carosablla este acoperlta cu piatra cublca umada?
A. cu o viteza care sa nu depaeasca 50 km/h;
B. cu o viteza care sa permlta erectuarea oricarei manevre in condi\ii de siguran\a;
C. cu o viteza care sa nu depaseasca limita maxima de 90 km/h.

28. Sunteti obligat sa nu depaiti viteza de 50 km/h in afara localitatilor, in urmatoarele


situatil:
A. pe poduri sau sub poduri;
B. la trecerea pe langa grupuri organizate. coloane militare sau cortegii, pe drumurile cu o
singura banda pe sens;
C. in curbe deosebit de periculoase sau cu vizibllitate mai mica de 50 m.

29. Tn care dintre urrnatoarele sltuatii sunteti obligat sa clrculati


depaeasca 30 km/h in localitati?
A. in zona de ac\iune a indicatorului de avertizare "Accident";
B. cand vizibilitatea este sub 100 m, in condi\ii de cea\a;
C. la intersectarea cu vehiculele care circula din sens opus.

cu o viteza care sa nu

30. Viteza se reduce la semnalul:


A. personalului autorizat din zona lucrarilor drumului public;
B. agentului de cale ferata:
C. poliystului de frontiera.
31. Tn care dintre urmatoarele sltuatil sunteti obligat sa circutati cu o viteza care sa nu
depaeasca 30 km/h in localitati?
A. in curbele deosebit de periculoase, semnalizate ca atare;
B. in curbele in care vizibilitatea este sub 50 m;
C. in zonele in care este interzisa depairea.
CAIETUL CURSANTUlUI

155

32. in care dintre urmatoarele sltuatlt suntetl obligat sa clrculatt cu o vlteza care sa nu
depaseasca 30 km/h in localltati?
A. intr-o zona rezioentiala, semnalizata ca atare;
B. la trecerea prin intersectiile cu circulatle nedirijata;
C. intr-o zona pietonala, semnalizata ca atare.

33. in care dintre urmatoarele sltuatii suntetl obligat sa circulati cu o viteza care sa nu
depaseasca 30 km/h in localitati?
A. la trecerile pentru pietoni semaforizate;
B. la circulatia pe poduri;
C. pe drumurile cu denivelari semnalizate ca atare.

34. Suntetl obligat sli clrculatl cu o vltezli care sli nu deplieascli 50 km/h in afara
locatltatilor, in urmlitoarele situatli:
A. la trecerea pe langa animale care se deplaseaza pe partea carosablla sau pe acostament;
B. la circula\ia prin tunele;
C. in zona pietonalli, sernnanzata ca atare.

35. Cum este recomandat sa procedatl


tramvai oprit lntr-o statte cu refugiu?

pentru a deplii, in condltl! de siguranta,

un

A. sa avertiza\i senor persoanele afiate in zona statlel;


B. sa semnaliza\i din timp inten\ia de depa~ire a tramvaiulul:
C. sa reduceti viteza de deplasare.
36. Viteza de deplasare trebuie redusli:
A. la intalnirea indicatorului .Cedeaza trecerea";
B. atunci cane se clrcula din directia opusa tramvaielor, troleibuzelor ~i autobuzelor oprite in
staue, pe drumurile cu o singura bandli pe sens;
C. la intalnirea indicatorului .Prioritate fatli de circulatla din sens lnvers".
37. Tn care dintre urmatoarele situatil suntetl obligat sli clrculatl cu vitezli redusli?
A. cand sunteti obosit ~i autovehiculul are sistemul de franare defect;
B. la trecerea la nivel cu calea ferata curenta:
C. pe drumurile judetene ~i comunale.
38. Viteza de deplasare trebuie redusli panli la 30 km/h in localitliti sau 50 km/h in afara
localitlitilor:
A. la trecerea pe langa grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, daca acestea se afia
pe drumurile cu o singura banda de circula\ie pe sens;
B. la intalnirea indicatorului .Pista obligatorie pentru biciclisti":
c. la trecerile la nivel cu calea ferata dubla sau simpla prevazuta cu bariere.
39. La trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate corespunzator, cand drumul
are eel mult o banda pe sens, iar pietonii aflati pe trotuar, in imediata apropiere a partii
carosabile, intentioneaza sa se angajeze in traversare, trebuie:
A. sa circulati cu o viteza care sa nu cepaseasca 30 km/h in locatitaf sau 50 km/h in afara
acestora;
B. sa reduoeti brusc viteza ~i sa acordati prioritate de trecere pietonilor care au acest drept;
C. nu avef nicio obliga\ie legala ~i nici vreo raspundere in cazul unui eventual accident.

156

CAIETIJL CURSANTIJLUI

40. Cu ce vlteza veti circula in conditli de ceata, ploi torentiale, ninsori abundente, daca
vizibilitatea este redusa sub 100 m?
A. maxim 50 km/h in localita~ sau 60 km/h in afara localitatilor:
B. reduce\i viteza pana la limita evitarii oricarui pericol;
C. maxim 30 km/h in localita\i sau 50 km/h in afara localita\ilor.

41. Sunteti obligat sa circulati cu o viteza care sa nu depiieasca 30 km/h in localitati, in


urmatoarele srtuatil:
A. in zona de acncne a indicatorului de avertizare .Copii", in intervalul orar 07.00-22.00;
B. intr-o zona rezidentiata;
C. la schimbarea benzii de circulatie.

42. Jn care dintre urmatoarele situatii sunteti obligat sa circulati cu o viteza care sa nu
depaeasca 30 km/h in localitati?
A. la trecerile la nivel cu linia de tramvai;
B. la trecerile la nivel cu calea ferata industriala;
C. cand partea carosabila este acoperita cu mazga.

43. Viteza va fi redusa pana la limita legala in urmatoarele situatii:


A. in perimetrul pie\elor aglomerate;
B. la intalnirea indicatorului .Oprire":
cand partea carosablia este acoperita cu polei, ghea1a. zapada batatorita, mazga sau piatra
cublca urneda,

c.

44. Viteza de deplasare trebuie sa nu depaeasca 30 km/h in localitati sau 50 km/h in


afara tocalitatllor:
A. cand vizibilitatea este sub 100 m in condi\ii de ceata, ploi torentiale, ninsori abundente;
B. cand ctrculatl pe poduri sau sub poduri;
C. la intalnirea lndicatorului .Prioritate fa\a de circula\ia din sens invers".

45. Care este viteza cu care trebuie sa va deplasatl pe un drum public urned sau
acoperit cu mazga sau zapada?
A. viteza prevazuta de Regulament pentru categoria de drum pe care circulaf in acel moment;
B. viteza care sa va confere siguran\a ca pute\i opri i evita orice eveniment rutier, fara a intra
in derapaj;
C. in acessta situatie nu trebuie sa circulati cu mai mull de 20 km/h.

46. Sunteti obligat sa nu depaili viteza de 50 km/h in afara localitatHor, in urmatoarele

sltuatll:
A. cand partea carosabila este acoperita cu mazga;
B. la coborarea drumurilor in panta;
C. la intalnlrea indicatorului .Prioritate pentru circulatia din sens invers".
47. Sunteti obligat sa reduceti viteza pana la limita legala la trecerile pentru pietoni
nesemaforizate, dar semnalizate prin indicatoare i marcaje, daca:
A. drumul are eel mull o banda pe sens, iar pietonii afla\i pe trotuar inten\ioneaza sa se
angajeze in traversare;
B. drumul are eel pu\in doua benzi pe sens;
C. trecerile sun! localizate in dreptul sta\iilor de tramvai.
CAIETUL CURSANTUlUI

157

48. Cu ce viteza veti clrcula cand partea carosabila este acoperlta cu polei, gheata,
zapada batatorita, mazga sau piatra cublca umeda?
A. viteza va fi redusa la jumatate din viteza legala;
B. viteza sa nu depaf?easca 30 km/h in localltati sau 50 km/h in afara localltatllor:
C. viteza va fi redusa in functie de condi\iile atmosferice.

49. Limita maxima de viteza cu care este perrnlsa circulatia autovehiculelor in afara
localitatilor, atunci cand vizibilitatea este redusa sub 100 m, in conditii de ceata, este de:
A. 70 kffilh;
.
'
B. 50 km/h;
C. 90 km/h.
50. Viteza de deplasare trebuie sa nu depaeasca 30 km/h in localitati sau 50 kmfh in
afara localltatltor:
A. la intalnirea indicatorului .Drum cu prioritate";
B. in curbe deosebit de periculoase semnalizate ca alare sau in care vizibililatea esle mai
mica de50m;
C. atunci cand se circula in aceeasl direc\ie cu autobuzele oprite in statte, pe drumurile cu o
singura banda pe sens.
51. Cum trebuie sa procedatl atunci cand, clrculand pe drumul national intr-o localitate
rurala, treceti pe langa o coloana militara care se deplaseaza in aceeasl directie?
A. mari\i viteza f?I depai\i coloana:
B. folosi\i avertizorul sonar de la minimum 150 m;
C. reducef viteza pana la limilele prevazute de lege, daca drumul are o singura banda pe
sens.
52. Cu ce viteza veti efectua virajul spre stanga intr-o lntersectle nedirijata?

A. cu o viteza mai mare decat cea legala;

B. cu o viteza de eel mull 80 km/h;


C. cu o viteza care sa nu depassasca 30 km/h in localita\i sau 50 km/h in afara localita\ilor.

53. Cu ce viteza maxima pot circula autovehiculele din categoriile A i B pe autostrada


cand vizibilitatea este mai mica de 100m din cauza fumului de la un camp pe care ard
resturi vegetale?
A. 50 km/h eel mull;
B. 110 km/h;
C. 130 km/h.

54. Care este viteza maxima intr-o zona pletonala ?


A) Skm/h;
B) 25km/h;
C) 15km/h.
55. Care dintre sltuatltle de
A) balansarea in plan vertical
B) balansarea in plan vertical
C) balansarea in plan vertical

158

CAIETIJL CURSANTIJLUI

mai [os vii impun reducerea vitezei ?


a bratului poli\istului rutier;
a bratulu: biciclistului aflat in lrafic;
a bratulut conducatorului de animale pe drumul public.

56. Cu ce viteza veti putea rula daca sunteti la volan?


A. 60 km/h;
8. 50 km/h;
c. 40 km/h.

57.

in sltuatia

data:
A. ve\i circula cu prudenta pana la prima lntersectle;
8. ve\i circula cu maximum 30 km/h pe sectorul de drum
denivelat;
C. ve\i circula cu minimum 30 km/h.

58. Conducatorul autoturismului din imagine va circula


cu:
A. 80 km/h;
8. 90 km/h;
c. 100 km/h.

59. Oacli vre\i sa plirasi\i autostrada:


A. mari~ viteza;
8. circula\i cu aceeast vlteza:
C. reduce\i viteza.

60. Oupli o ploaie torentlata, este necesar sli se plistreze o


distanta considerabil mai mare fata de vehiculul care
circula in fata?
A. da, tntrucat spatiul de franare se mareste:
8. nu, intrucat acest lucru duce la aglomerarea traficului;
C. da, deoarece nu se observa indicatoarele.

61. Ce obligatii aveti la lntalnirea indicatorului?


A. sa nu depa~i~ viteza de 50 km/h, deoarece urmeaza o
curba deosebit de periculoasa spre dreapta;
8. sa reducef viteza pana la 40 km/h ~i sa clrculaf cu faza de
Intalnire;
c. sa nu depa~iti vehiculele de transport de rnarfuri.
CAIETUL CURSANTULUI

159

Canitolul9. Permisul de conducere;


lntractiuni'i contraventii.
1. Permisul de conducere categoria B permite conducerea unui :
A. autovehiculul a carui masa maxima autorizata nu depaseste 3500 kg $i al carui nurnar de
locuri pe scaune , in afara conducatorului , nu este mai mare de 8;
B. ansamblu format dintr-un autovehicul tragator din categoria B i o rernorca a carei masa
totata maxima autorizata nu depaseste 750 kg ( o remorca usoara):
c. ansamblu de vehicule a carul rnasa totala maxima autorizata nu depaseste 4250 kg format
dintr-un autovehicul tragator din categoria B $i o rernorca , a carei rnasa totala maxima
autonzata depaseste 750 kg.

2. Unde trebuie sa declaratt pierderea, furtul sau distrugerea permisului de conducere:


A. la unitatea emltenta:
B. la poliVa de care apartine]! cu domiciliul;
C. la cea mai apropiata sec\ie de poli\ie.

3. Permisul de conducere categoria B este valabil I pentru conducerea unui


autovehicul destinat transportulul de persoane, avand mal mult de 8 locuri pe scaune, in
afara locului conducptorului?
A. da, daca posesorul permisului are o vechime in conducere de eel pu\in 1 an;
B. nu;
C. da, daca conducatorut poseda $i categoria BE a permisulul de conducere.

4. Precizati daca posesorul unui permis de conducere categoria B are permisiunea de a


conduce un autoturism cu remorca:
A. da, cu condi\ia ca acesta sa aiba permis de eel pu\in 3 ani;
B. da, daca masa remorcii nu depaseste 750 kg;
C. nu, deoarece pentru o astfel de rernorca este necesar un permis de conducere categoria

BE.
5. Care dintre urmatoarele fapte constituie tnfractlunl?
A.
B.
cu
C.

nerespectarea semnalelor polltlstilor la lrecerea coloanelor oficiale;


conducerea sub influen\a unor produse sau substan\e stupefiante sau a unor medicamente
efecte similare;
depasirea limitei legale de viteza cu peste 50 km/h.

6. Care dintre faptele de mai jos se considers lnfractiune i se pedepsaste ca atare?


A. sustragerea de la obligatia de a supune autovehiculul lnspectiei tehnice periodice;
B. parasirea locului accidentului care a avut ca urmare avarii;
C. repararea autovehicului ce prez.inta urme de accident, fara autoriza\ia poli\iei.

7. Ce se poate atasa unui autovehicul din categoria B?


A. o remorca usoara, a carel rnasa sa nu dspaseasca 750 kg;
B. o remorca sau o sernirernorca, cu masa maxima autorizata de pana la 1 t;
C. o rernorca, dar care, tmpreuna cu autovehiculul tragator de categorie B, sa nu depassasca
4250 kg.

160

CAlEl\JL CURSANT\JLUI

~coalade~oferlcEXlGElff

www.OJ<Jgent.ro

S.iaMare, Vi<torielnr90A. ttt0741-SJ.97.37

8. Care dintre
A. conducerea
B. conducerea
C. conducerea

faptele de
pe drumul
pe drumul
pe drumul

mai jos
public a
public a
public a

constituie lnfractlune i se pedepseste ca atare?


unui autovehicul neinmatriculat;
unui autovehicul fara certificat de inmatriculare;
unui autovehicul cu nurnar de inmatriculare fals.

9. Se pedepsesc penal urmatoarele actiuni:


A. instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiei acestora fara
autorizatie legala;
B. organizarea sau participarea la concursuri neautorizate cu vehicule sau animale, pe
drumurile publice;
C. blocarea cu intentie a drumului public, daca se pune in pericol siguranta circulatiei.

10. Se pedepsesc penal urmatoarele actiuni:


A.distrugerea , degradarea ori aducerea in stare de neintrebuin\are a indicatoarelor ,
semafoarelor rutiere ;
B. repararea autovehiculului cu urme de accident fara autorlzatia eliberata de Poli\ie;
C. instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozi\iei acestora fara
autoriza\ie legala.

11. ln care dintre situatiile de mai jos se anuleaza permisul de conducere?


A. pentru conducerea unul autovehicul sub influen\a bauturilor alcoolice;
B. pentru infrac\iunile care s-au soldat cu moartea sau vatarnarea grava a unei persoane,
savarite ca urmare a nerespectarii regulilor de circula\ie;
C. pentru nerespectarea semnalelor poli\itilor la trecerea coloanelor oficiale.

12. Care dintre faptele de mal jos atrag suspendarea exercitlirii


o perioada de 90 de zile?
A. conducerea sub influen\a bauturilor alcoolice;
B. conducerea sub lnfluenta produselor stupefiante;
C. conducerea unui vehicul neTnmatriculat.

dreptului de conduce pe

13. Conducerea pe drumul public a autovehicului de clitre o persoana cu o alcoolemie in


sange de peste 0,8 g/l atrage:
A. raspunderea contraventionata i re\inerea permisului de conducere;
B. raspunderea penala i anularea permisului de conducere;
c. raspunderea penala i suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pe o perioada de 90
de zile.

14. Sustragerea de la recoltarea probelor biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei,


constituie:
A. infractiune, i atrage anularea permisului de conducere;
B. contraven\ie, ~i se pedepseste cu inchisoare;
C. contraven\ie, ~i atrage re\inerea permisului de conducere.

15. Cum se pedepseste conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul din


categoria C, de catre o persoana al earei permis este valabil pentru categoria B?
A. penal;
B. contraventional;
'
C. arnenda contraventionala
si retinerea permisului de conducere.

-----exlginr -

CAIETUL CURSANTUlUI

161

16. Sunteti obligat sa va supunetl recoltarf probelor biologice, in cazul unui accident de
circulatle din care a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii
unor persoane?
A. da, dar numai daca sunteti vinovat de producerea accidentului;

B. nu, daca ati fost testat cu un aparat autorizat;


C.da.
17. in care dintre urmatoarele situatll se anuleaza permisul de conducere?
A. in urma unei condamnari, printr-o hotarare definitiva, pentru o infrac\iune la regimul
circulatiel;
B. pentru tncatcarea dispozi\iilor legale referitoare la folosirea luminilor de intalnire pe timp de
noapte, in afara localitatilor:

c.

pentru incalcarea dispozi\iilor legale referitoare la obliga\ia de a semnaliza schimbarea


direc\iei de mers.
18. Incredlntarea cu ~tiinta a unul autovehicul, pentru a fl condus pe drumul public, unei
persoane care nu poseda permls de conducere se pedepseste:
A. penal;
B. contraven\ional;
C. cu arnenda contraventlonala ~i anularea permisului de conducere.

19. Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de nelntrebulntare, in mod


lntentionat, a indicatoarelor, semafoarelor, amanajarllor rutiere se psdepseste astfel:
A. cu arnsnda contravenfionala ~i puncte de penalizare;
B. penal:
C. cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule.

20. Conducetl autovehiculul pe drumurile publice i refuzatl recoltarea unor probe


biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Veti fi pedepsit penal?
A. da;
B. numai daca sunte\i implicat intr-un accident de clrculatie;
C. nu.
21. Care este valoarea alcoolemiel in sange peste care se apllca pedeapsa penala
pentru un conducator aflat la volan?
A. 0,5 gll;
B. 0,8 gll;

c.

1 gll.

22. Conducatorul unui autovehicul angajat intr-un accident din care a rezultat moartea
sau rantrea unei persoane poate parasi locul faptei fara lncuviintarea politiei?
A. da, daca autovehiculul a blocat circula\ia;
B. da, daca accidentul nus-a produs din vina sa:
C. nu. tntrucat fapta constituie infrac\iune.
23. Preclzati masura care se ia atunci cand titularul permisului de conducere a fost
declarat inapt pentru a conduce autovehicule, de catre o institutie rnedicala autorizata:
A. i se retrage permisul de conducere;
B. i se aplica sanc\iunile contraven\ionale complementare:
C. va fi reexaminat de catre autoritatea cornpetenta.

162

CAIETIJL CURSANT\JLUI

24. Care sunt sanctlunlle contraventlonale?


A. amenda penata:
B. amenda, sl dupa caz, atentionarea:
C. amends, puncte de penalizare, precum ~i suspendarea exercitarii dreptului de a conduce
autovehicule.
25. Pentru care dintre sltuatiile de mai jos se dispune retinerea permisului
conducere?
A. pentru neacordarea priorita\ii de trecere;
B. permisul de conducere este deteriorat;
C. permisul de conducere prezints rnodificari, ~tersaturi sau adaugiri.

de

26. Pentru care dintre faptele de mai jos se aplicli mlisura retinerii permisului
conducere?
A. pentru neoprirea la semnalul regulamentar al politistului;
B. pentru nerespectarea dispozi\iilor legale referitoare la depa~ire;
C. penlru nerespectarea normelor privind folosirea luminilor pe limp de noapte.

de

27. Cand se restituie permisul de conducere retlnut de clitre potitle in vederea


suspandarf exercltarf dreptului de a conduce?
A. la notararea agentului de circulatie:
B. la expirarea termenului de suspendare, daca a fost promovat testul de verificare a
cunostintelor. in situa\iile prevazute de lege;
C. atunci cand procesul verbal de contraventle a fost anulat printr-o hotarare judecatoreasca
definitiva.
28. in care dintre sltuatll se suspenda exercitarea dreptulul de a conduce autovehicule?
A. in cazul depa~irii in mod repetat, cu mai mull de 20 km/h, a vitezei maxime legale;
B. in cazul neopririi la semnalul agentului de cale ferata;
C. in cazul neprezentarf in termen de 24 de ore la unitatea de poli\ie competenta pe raza
carela s-a produs un accident cu avarierea vehiculului.
29. Pentru care dlntre faptele de mal jos se apllca sanctiunt contraventtcnale?
A. conducerea unui autovehicul sub influen\a bauturilor alcoolice, avano o lmbibatle sub 0,8 g/l
alcool pur in sange;
B. punerea in circulatle sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul
neinmatriculat;
C. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana fara permis de
conducere.
30. Care dintre faptele de mai jos atrag suspendarea exercitarii dreptului de conduce pe
o perioada de 90 de zile?
A. conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;
B. conducerea sub influen\a produselor stupefiante;
C. conducerea unui vehicul neinmatriculat.
31. Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru 90 de zile se aplica in cazul:
A. conducerii sub influen\a bauturilor alcoolice;
B. neacordarii priorita\ii de trecere vehiculelor care au acest drept;
C. nerespectarii semnalelor poli\istului rutier aflat in exercitarea atribu\iilor de serviciu.
CAIETUL CURSANTUlUI

163

32. Cum se sanctloneaza depasirea pe partea dreapta a sensului de mers, fara


semnalizare i incadrare corespunzatoare directiei de deplasare?
A. cu arnenda contraventionala $i puncte de penalizare;
B. cu amends contraventionala:
C. cu arnenda contraventlonala $i suspendarea exercitarf dreptului de a conduce
autovehiculul.
33. Exercitarea dreptului de a conduce se suspsnda pe o pertoada de 60 de z.ile pentru:
A. circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor in care se efectueaza regulamentar manevra
de depasire:
B. depasirea cu eel mull 30 km/h a vitezei maxime admise;
C. cumul de 10 puncte de penalizare.

34. in care dintre urmatoarele cazuri, pe langa amenda contraventlonala, se retlne i


pennisul de conducere?
A. neoprirea la semnalul persoanelor autorlzate din zona de lucrari la drumul public;
B. nerespectarea semnalelor poli\i$tilor la trecerea coloanelor oficiale;
C. neoprirea la semnalul agentului de cale ferata.
35. Ce masurt vor fl luate in cazul conduceril pe drumurlle publlce a unul autovehicul
defectiuni grave la mecanismul de directle?
A. arnenda contraventtonata, re\jnerea certificatului de inmatriculare, precum $i re\inerea
permisului de conducere in vederea suspendarli exercitarii dreptului de a conduce
autovehicule;

cu

B. arnenda contraventionala:
C. amenda contraventlonala $i re\inerea certificatulul

de inmalriculare.

36. in ce sltuatte este sanctlonat conducatorul unui vehicul cu amenda contraventionala


i suspendarea dreptului de a conduce autovehicule?
A. la dep8$irea cu 20 km/h a vitezel maxime admise;
B. la dep8$irea cu mai mull de 30 km/h a vitezei maxime admise;
C. la dep8$irea cu mai mull de 50 km/h a vitezei maxime admise.
37. in care dintre sttuatllle de mai jos se suspenda exercitarea dreptului de a conduce?
A. depa$irea vitezei maxime admise cu peste 20 km/h;
B. nerespectarea regulilor privind depasirea:
c. nefolosirea luminilor de ceata cupa tasarsa serii.
38. ccnducatcrut unui vehicul implicat intr-un accident de circulatie, din care au rezultat
numai pagube materiale, este obligat sa se supuna recoltarii probelor biologice, daca
aerul expirat, testat cu un aparat autorizat, arata o concentratie:
A. mai mica de 0,40 mg/I alcool pur;
B. mai mare de 0,80 mg/I alcool pur;
C. mai mare de 0,40 mg/I alcool pur.
39. Cum se sanctioneaza neacordarea prioritatii de catre conducatoril de autovehicule i
tramvaie pietonilor angajati in traversarea drumului public, atunci cand au acest drept?
A. prin anularea permisului de conducere;
B. prin arnenda contraventionala $i suspendarea exercitarf dreptului de a conduce
autovehicule;
C. prin arnenda contraventionala $i puncte de penalizare.

164

CAIETIJL CURSANTIJLUI

40. Cum este sanctionat conducatorul unui vehicul care a cumulat 15 puncte de
penalizare?
A. cu arnenda contraventionala;
B. cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pentru o penoada de 30 de zile;
C. cu arnenda contraventionala $i suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pentru o
perioada de 60 de zile.

41. fn ce sttuatie se retine permisul de conducere?


A. atunci cand nu se respecta obliga\ia de reducere a vitezei;
B. atunci cand nu se respecta normele referitoare la prioritatea de trecere a pietonilor;
C. atunci cand se incalca normele legale referitoare la stationare.

42. Cum se sanctioneaza nerespectarea semnalelor polititilor la trecerea coloanelor


oficiale sau intercalarea lntr-o astfel de coloana?
A. cu arnenda penala:
B. cu arnenda contraventlonala $i suspendarea exercltarii dreptului de a conduce
autovehicule;
C. cu arnenda contraventionala $i puncte de penalizare.
43. Pentru care dintre faptele de mai jos se aplica masura retinerii permisului de
conducere?
A. pentru nerespectarea semnalelor, indica\iilor $i dispozi\iilor poli\istului rutier aflat in
exercilarea atribu\iilor de serviciu;
B. pentru nerespectarea dispozi\iilor legale referitoare la oprire $i sta\ionare;
C. pentru tncatcarea normelor legale referitoare la semnalizarea vehiculelor.
44. Trecerea cu autovehiculul la semnalul luminos de culoare rosle se sanctloneaza
astfel:
A. cu arnenda penala;
B. cu arnenda contraventionala $1 puncte de penalizare;
C. cu arnenda ccntraventionala $i suspendarea exercitarii dreptului de a conduce
autovehiculul.
45. Pentru care dintre sltuatiile de mai jos se dispune retinerea permisului de
conducere?
A. pentru nerespectarea normelor legale referitoare la verificarea rnedicala periodica:
B. pentru acumularea a 10 puncte de penalizare;
cand permisul de conducere prezinta rnoditicari, stersaturi sau adaugiri.

c.

46. Exercitarea dreptului de a conduce se suspenda pe o perloada de 30 de zile pentru:


A. nerespectarea regulilor referitoare la remorcare;
B. utilizarea excesiva a claxonului;
C. depaslrea unei coloane de vehicule oprite la culoarea rosle a semaforului.

47. Care sunt sanctlunlle ce se aplica in cazul depairii unei coloane de vehicule in
asteptare, daca prin aceasta se intra pe sensul opus de circulatie?
A. suspendarea certificatului de inmatriculare;
B. arnenda contraventlonala $f suspendarea exereitarf dreptului de a conduce;
C. arnenda contraventlonata.
CAIETUL CURSANTUlUI

165

48. Care dintre faptele de mai [os, comise intr-un interval de un an de la restituirea
permisului de conducere, atrag majorarea perioadei suspendaril dreptului de a
conduce?
A. lncalcarea dispozitlilor legale cu privire la semnalizarea schimbirii direc\iei de mers;
B. inancarea dispozi\iilor legale cu privire la folosirea luminilor din dotare pe timp de noapte;
C. acumularea din nou a eel putin 15 puncte de penalizare.

49. Permisul de conducere se restituie, dupa expirarea perioadei de suspendare i


promovarea testului de cunoastere a regulilor de circulatle, daca a fost retinut pentru:
A. neacordarea priorita\ii de treeere vehiculelor care au acest drept, daca prin aceasta s-a
produs un accident de clrculatie soldat cu pagube materiale;
B. nefolosirea in timpul mersului a centuril de siguran\a;
C. utilizarea excesiva a $lergatoarelor de parbrlz.
50. Care dintre faptele de mai [os, comlse intr-un Interval de 12 luni de la restituirea
permisulul de conducere, atrag sanctlunea contraventlonala de suspendare a exercitarii
dreptului de a conduce autovehicule, pentru 60 de zile?
A. lncalcarea dispozi\iilor legale cu privire la semnalizarea schirnbaril direc\iei de mers;
B. lncalcarea dispozi\iilor legale cu prlvire la folosirea luminilor din dotare pe limp de noapte;
C. acumularea din nou a eel pu\in 15 puncte de penalizare.

51. Se aplica puncte de penalizare pentru:


A. nerespectarea semniflca\iei indicatorului .. Oprire", instalal la trecerea la nivel cu o cale
Ierata;
B. depa$irea
categoria din
C. depasirea
categoria din

cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru


care face parte autovehiculul condus;
cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru
care face parte autovehiculul condus.

52. Punctele de penalizare se apllca pentru:


A. nerespectarea semnifica\iei indicatorului ,,Copii";
B. nerespectarea semnifica\iei indicatorului ,,Drum cu denlvelari":
C. nerespectarea semniflca\iel indicatorului .,Oprlre", instalat la trecerea la nivel cu o cale
ferata.

53. Cum se penalizeaza patrunderea intr-o intersectle dirijata prln semafoare, daca prin
aceasta se produce blocarea clrcutatlet in lntersectie?
A. cu arnenda contravenfionala $i aplicarea punctelor de penalizare;
B. cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pe o perioada de 30 de zile;

C. cu amends contraventionala.
54. Se aptlca puncte de penalizare pentru:
A. circula\ia sau sta\ionarea pe spa\iul interzis care separa sensurile de circula\ie pe

autostraoa:
B. condueerea unui autovehicul cu permisul de conducere deteriorat;
C. lipsa unui $lergator de parbriz.

55. Pentru care dintre faptele de mai jos se aplica puncte de penalizare?
A. pentru conducerea autovehiculului de catre o alta psrsoana decat proprietarul;
B. pentru condueerea autovehiculului fara una dintre placu\ele cu numarul de inmatriculare;
C. noxele motorului ating limita legala admisa.

166

CAIETIJL CURSANTIJLUI

56. Folosirea incorectii, pe timp de noapte, a luminilor de drum la Intalnlrea cu alt


autovehicul care circulii din sens opus, se sanctloneaza cu:
A. suspendarea exercitaril dreptului de a conduce autovehicule, daca aceasta contravenne a
fost sava~ita in mod repetat;
B. anularea permisului de conducere;

C. arnenda ~i puncte de penalizare.


57. fn ce sttuatie se dispune imobilizarea vehiculului?
A. cand exista date sau indicii ca acesta face obiectul unei contraventii;
B. cand are defec\iuni grave la sistemul de direc\ie;
C. cand este in imposibilitatea de a se deplasa. din cauza unor defectiunl la motor.

58. Polltlstul rutier poate dispune imobllizarea unui vehicul atunci cand:
A. vehiculul nu are efectuata lnspec\ia tehnica periodica;
B. anvelopele au alte dimensiuni decal cele prevazute in cartea de identitate a vehiculului;
C. conducatorut auto refuza sa se legitimeze.

59. Tn care dlntre situatii se dispune imobllizarea unui vehicul?


A. cand starea tehnica a vehiculului pune in pericol grav siguran\a circula\iei;
B. cand starea tehnica a vehiculului deterioreaza drumul public sau atecteaza mediul;
C. cano concucatorul autovehiculului nu are asupra sa certificatul de inmatriculare.

60. In care dintre situatil se dispune imobilizarea unui vehicul?


A. ccnoucatorul acestuia nu are asupra sa permisul de conducere;
B. starea tehnica a vehiculului deterioreaza drumul public sau atecteaza mediul;
C. conducatorul autovehiculului nu are asupra sa certificatul de inmatriculare.

61. lmobilizarea unui vehicul de ciitre potitistu! rutier se dispune:


A. pentru llpsa triunghiurilor reflectorizante;

B. pentru lipsa trusei medicale de prim ajutor;


C. pentru refuzul de legitimare.
62. Ce bunuri sunt supuse confisciirii, in conformitate cu legea circulatiei?
A. mijloacele speciale de avertizare luminoasii ~i senora de\inute ilegal;
B. farurile suplimentare ~i portbagajul suplimentar neautorizat;
C. mijloacele tehnice de detectare a prezentei aparatelor radar.

63. Politistul rutier are dreptul de a confisca:


A. centurile de siguran\a neomologate;
B. mijloacele proprii de detectare a dispozitivelor de masurare a vitezei;
C. dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului.
CAIETUL CURSANTUlUI

167

64. Certificatul de inmatriculare se retlne atunci cand:


A. vehiculul nu are efectuata inspectia tehnlca:
B. sunt aplicate ab~bilduri pe parbriz;
C. exlsta defecpunl la sistemul de climatizare.

65. in care dintre situatii se retlne certificatul de inmatriculare sau inregistrare?


A. cane inspec\ia tehnlca periodica a expirat;
B. daca zgomotul in mers sau sta\ionare depaseste limita legala admisa:
C. cane motorul emite noxe poluante peste limitele legale admise.

66. in ce sltuatie poate ti retinut certificatul de inmatriculare al unui vehicul?


A. autovehiculul are aplicate afl$e publicitare;
B. datele din certificatul de inmatriculare nu concords cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;
C. de\inatorul nu face dovada incheierii asigurarii auto de raspundere civila.

67. Jn care dintre situatll se retlne certificatul de inmatriculare


A. cand inspec\ia tehnica periodica a expirat;
B. cane claxonul nu Iunctloneaza la parametri optimi;
C. cane motorul emite diverse zgomote.

68. Termenul de valabilitate a lnspectlel tehnlce periodice


A. intr-un document eliberat de service;
B. in anexa cert.iflcatului de inmatriculare al autovehiculului;
C. in manualul tehnic al autovehiculului sau al remorcii.

sau inregistrare?

poate fi regasit:

69. Certificatul de inmatriculare se retine:


A. daca sistemul de franare este defect;
B. daca pneurile nu sunt umflate la presiunea minima adrnisa:
C. daca sistemul de inchidere centralizat\ a usllor este defect.

70. Poate fi retinut de catre polltistul rutier certificatul de inmatriculare al unui vehicul?
A. nu, deoarece legea prevede o asemenea rnasura numai pentru permisul de conducere;
B. da, daca autovehiculul sau remorca prezlnta defec\iuni tehnice care pun in pericol siquranta
circutatiei;

C. da, dar numai pentru o perioada de 15 zile.


71. in care dintre situatii pot fi retrase placutele cu numarul de inmatriculare ale unui
autovehicul?
A. atunci cand placutele cu nurnarul de inmatriculare nu sunt conforme cu standardele in
vigoare;
B. atunci cand certiflcatul de inmatriculare este pierdut;
C. atunci cand conducatorul autovehiculului nu poate prezenta cartea de identitate $1 cametul
de conducere.

168

CAIETIJL CURSANTIJLUI

Capitolul10. Obligaliileconducatorilor;
'
Reguligenerale
1. Cand se poate face radierea din evidenta a unui vehicul, la cererea proprietarului?
A. la schimbarea oricaror date referitoare la identificarea vehiculului respectiv;
B. la schimbarea domiciliului ori a sediului unita\ii detinatoare;
c. cane proprietarul face dovada dezmernbrarii, casaril sau predarii vehiculului la unitali
specializate, in vederea dezrnernbrarii,

2. Ce condltll tehnice trebuie sa indeplineasca un autovehicul pentru a circula pe


drumurile publice?
A. sa nu depaseasca masa totata maxima autortzata tnscnsa in certificatul de inmatriculare;
B. sa nu depaseasca gabaritul inscris in certificatul de Tnmatriculare;
C. sa fie inmatriculat ~I sa corespunda conditiilor tehnice legale.

3. Se interzice clrculatla pe drumurile publice a autovehiculelor daca:


A. echipamentul de franare este defect;
B. emisia de gaze atinge limita legala adrnisa:
C. au montate dispozitive de iluminare ~i de semnalizare, allele decal cele omologate de
autoritatea cornpetenta.

4. in ce condltll pot circula pe drumurile publlce autovehlculele I remorclle?


A. cane au un aspect civiHzat;
B. cand nu depasesc greutatea ~i gabaritul inscrise in certificatul de inmatriculare;
C. cane sunt in buna stare de func\ionare ~i indeplinesc conditiile tehnice stabilite prin lege.

5. Care autovehicule trebuie sai refaca inspectia tehnica inainte de termen?


A. autovehiculele mai vechi de 10 ani;
B. autovehiculele cu sistemele de franare ~i de direc~e grav avariate;
C. autovehiculele cu inscrtptia .~COAL.A".

6. in ce
A. cand
B. cand
C. cand

sltuatle se lnterzice clrculatla autovehiculelor pe drumurile publlce?


placutele cu numarul de inmatriculare sunt neconforme cu standardul;
parbrizul prezlnta fisuri:
acestea au montate dispozitive de detectare a prezen\ei aparatelor radar.

7. lnspectla tehnica periodlca a autovehiculelor i a remorcilor trebuie efectuata:


A. anual, la orice service auto;
B. periodic, conform legii;
C. la eel mult doi ani, la o sta\ie de inspec\ie tehnica autorizata.
CAIETUL CURSANTULUI

169

8. Este permlsa montarea, de catre detlnatoru! unui autovehicul, a unul alt avertizor
sonor in afara celui omologat de catre autoritatea competenta?
A. Regulamentul nu prevede nimic in acest sens;
B. da, cu conditia ca acesta sa nu fie deranjant din punct de vedere sonor;
C. nu.

9. Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele trebuie sa fie dotate cu:


A. stingator de incendiu;
B. trusa rnedlcala de prim ajutor;
C. doua triunghiuri reflectorizante.

10. Sunteti obligat sa avetl in autovehicul:


A. numai trusa rnedicala de prim ajutor;
B. numai trusa medicala de prim ajutor ~i triunghluri reflectorizante;
C. o trusa medicala de prim ajutor, doua triunghiuri reflectorizante ~i un stinqator de incendiu
omologat.

11. lnstalatitle de semnalizare i iluminare ale unui autovehicul trebuie:


A. sa func\ioneze doar pe ump de noapte;
B. sa corespunda condi\iilor tehnice impuse i sa fie omologate de catre autoritatea
competenta:
c. sa nu fie folosite in mediul urban.

12. Cum trebuie sli avetl reglat sistemul de lumini pentru clrcutatla pe timp de noapte?
A. astfel incat sa vede\i i sa fi\i vazut, fara a-i st~mjeni pe ceilalti participan\i la trafic;
B. sa vede\i cat mai bine in fa\a, indiferent daca sunt deranja\i ceilal\i partlcipan\i la traflc cu
care va intersecta\i;
C. sa asigura\i, eel pu\in, func\ionarea farului din partea creapta.

13. La cererea polltlstulul rutier, impreuna cu reprezentantul autorltatllor abilitate,


conducatorul auto este obllgat:
A. sa prezinte documentele de calatorie;
B. sa-1 transporte la unitatea de poli\ie;
C. sa permita controlul starii tehnice a vehiculului, precum i al bunurilor transportate.

14. Conducatorll de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detect.are a dispozitivelor


de masurare a vitezei?
A.da;
B. nu;
C. aces! aspect nu este stabilit legal.

15. Ce obligatii are conducatorul auto atunci cand un polltlst ii solicita documentele?
A. sa prezinte certificatul de inmatriculare i cartea de identitate a vehiculului;
B. sa prezinte documentele personale;
c. sa lnmaneze documentele prsvazute de lege.
178

CAIETIJL CURSANT\JLUI

16. Este permlsa deschiderea portierelor autoturismului


pe timpul opririi sau stationarii
pe un drum public?
A. da, numai dupa ce concucatorut sau pasagerul s-a asigurat ca aceasta nu prezinta pericol

pentru trafic;
B. da, numai pe drumurile cu trafic redus;
C. da, dar numai pe partea dreapta.
17. Ce obligatii are conducatorul unui autovehicul, daca pe drumul pe care circulii
observii evenimente de natura a pune in pericol siguranta circulatiei?
A. sa semnalizeze participan\ii la trafic care circula din sens opus, schimband altemativ lumina
de drum cu lumina de intalnire;
B. sa emita semnale acustice ori de cate ori se Intalneste cu un alt vehicul circuland din sens
opus;
C. sa sesizeze cea mai aproplata unitate de polilie in legatura cu obstacolele sau situaliile
care pun in pericol siguran\a circula\iei.
18. Este lnterzls ca autovehiculele sa fie echipate cu:
A. dispozitive antiradar;
B. sisteme de naviga\ie;
C. sisteme sonor antifurt.
19. Ce obllgatli aveti daca suntetl oprit regulamentar de catre un politist rutier?
A. sa ramaneli in vehicul, cu mainile pe volan, respectand indica\iile poli\istului;
B. sa cobora\i din vehicul pentru a prezenta permisul de conducere;
c. sa coborau din vehicul pentru a lua la cuno~tin\ii abaterea cornlsa.

20. Ce obligatli aveti daca, pe drumul pe care clrculatl, observati evenlmente de natura a
pune in pericol siquranta clrcutatlel?
A. sa semnaliza\i participan\ii la trafic care circula din sens opus;
B. sa emite\i semnale acustice;
C. sa seslzatl cea mai aproplata unitate de poli\ie in legatura cu obstacolele care pun in pericol
siguran\a circula\iei.
21. Puteti schimba pozitia autovehiculului, daca acesta a fost implicat tntr-un accident
din care a rezultat moartea sau vatamarea integritii\ii corporale ori a sanatatii unor
persoane?
A. da, cu incuviin\area poli\iei, care cerceteaza accidentul;
B. da, daca persoana vatamata se poate deplasa sinqura;
C. nu, pana la sosirea ambulan\ei.
22. Puteti schimba pozitia autovehiculului, daca sunteti implicat tntr-un accident de
clrculatie?
A. da, dupa ce a\i acordat primul ajutor victimelor;
B. da, dupa ce a\i anuntat poli\ia;
C. da, daca accidentul s-a soldat numai cu avarii.
23. Ce trebuie sa facetl imediat dupa un accident cu un animal salbatic?
A. opritl, aprinde\i luminile de avarie ~i asigura\i locul accidentului;
B. inliin\a\i societatile de protectie a animalelor;
C. lua\i vanatul acasa i comunica\i societatii de asigurare daunele suferite de autoturism.
CAIETUL CURSANTUl.UI

24. Ce rnasur] ia conducatorul de autovehicul, angajat intr-un accident cu avarii usoare?


A. asteapta sosirea politistului din zona:
B. scoate autovehiculul in afara partii carosabile i anunta poliVa in termen de 24 de ore;
C. anunta poli\ia, fara a schimba pozitia autovehiculului.

25. Unde trebuie sa se deplaseze conducatorll de autovehicule angajati intr-un accident


de ctrcutape, in urma caruia au rezultat pagube materiale, pentru a obtine actul de
constatare?
A. la cea mai aproptata unitate de poli\ie competenta, in maximum 24 de ore;
B. la serviciul jude\ean de poli\ie rutlera;
C. la unitatea de politie in raza carela dornlclllaza.

26. Ce obliqatie are conducatorul auto cand a accidentat un pieton care a traversal
strada neregulamentar?
A. transporta victima la cea mai apropiata unitate sanitara, daca nu este posibila transportarea
cu alte mijloace. I se reintoarce imediat la locul accidentulul;
B. ramane la locul accidentului pflna la sosirea organelor de ancheta, re\inand numele,
prenumele i adresele martorilor;
C. se prezinta la eel mai apropiat post de poli\ie.

27. Tn fata dvs. s-a produs un accident rutier care este cercetat de politie, iar circulatia
se desfa~oara anevoios, pe un singur sens. Cum veti proceda?
A. va continuaV drumul cu aten\ie, respectand indica\lile poli\istulul rutier;
B. va continua\! drumul cu viteza sporita. pentru a nu bloca traficul rutier;
C. reduce\i viteza i opri\i in locul accidentului, pentru a vedea ce s-a lntamplat,

28. Ati accidentat un pieton care traversa strada neregulamentar.

Ce obligatii legale va
rev in?
A. anuntaf imediat politla, nu modifica\i sau lerge\l urmele accidentului i rc'!mane\i pe loc;
B. va prezenta\i de urgen\c'! la oea mai aproplata unitate de poli\ie;
c. deoarece vinova\ia nu va apartine, pute\l continua drumul daca accidentul nu este grav.

29. Ce masurt trebuie sa ia conducatorul de autovehicule care constata ca un


autoturism s-a rastumat in afara drumului ~I exists persoane accidentate?
A. opreste, anunta poli\ia i, caca este cazul, transporta rani\ii la cea mai apropiata unitate
sanitara:
B. nu are nicio obliga\ie;
C. ajuta la repunerea autovehiculului pe ro\i.

30. in cazul lmpllcaril intr-un accident, putetl paras! locul acestula fara Incuvllntarea
politiei, daca a rezultat vatamarea integritatli corporale a unei persoane?
A. da, daca accidentul nus-a produs din vina dvs.;
B. da, in cazul in care autoturismul dvs. nu a fost avariat;
C. nu.
31. Ce obligatii ii revin conducatorutul de autovehicul care a accidental un pieton ce a
traversat strada printr-un loc nepermis?
A. sa se prezinte de urgen\a la cea mai aproplata unitate de poli\ie;
B. Intrucat nu este vinovat de accident, poate parasi locul faptei;
C. sa anunte politia si, in lipsa alter mijloace de transport, sa-l transporte el tnsusi la cea mai
apropiata unitate sanitara, apoi sa se tntoarca la locul accidentului.

1J2

CAIETIJL CURSANTIJLUI

32. Daca avetl cunotinta de producerea unui accident de circutatte, in urma caruia a
rezultat moartea sau vatamarea corporala a unei persoane, sunteti obligat:
A. legal, nu va revine nicio obliga\ie;
B. opri\i, anun\a\i de tndata poli\ia ~i apelati numarul na\ional unic pentru apeluri de urgen\a

112;
C. va informa\i asupra tmprejuraritor care au determinat accidentul.
33. Este permis ca un conducator auto, angajat intr-un accident de clrculatle din care a
rezultat moartea sau lovirea unei persoane, sa piece de la locut faptei?
A. da, cu condi\ia sa lase autovehiculul la locul accidentului;
B. da, daca victima a fost transportata la spital;
C. nu, fara incuviinjarea organelor de polijie.

34. De la ce distanta trebuie sa foloseasca un conducator de autovehicul mijloacele de


avertizare sonora, pentru a prevenl pletonli i pe cellaltl conducatcrl de vehicule?
A. legea nu prevede o anurnna distanta:
B. de la eel mull 30 m de acestia:
C. de la eel pu\in 25 m de acestla.

35. Ce mljloace de semnalizare pot fi folosite pentru evitarea unul pericol lmedlat, in
zona de actiune a indicatorului ,,Claxonarea interzlsa"?
A. niciun mljloc de semnalizare;
B. atat mijloacele de avertizare senora. cat ~i cele luminoase;
C. numai mijloacele de semnalizare luminoasa.

36. Avertizarea senora se fotoseste:


A. ori de cate ori este necesar, pentru evitarea unui pericol imediat;
B. la trecerea pe langa biclcli~ti;
C. in localita\i, la apropierea de o trecere pentru pietoni.

37. Jn care dintre sltuatll se poate folosi semnalizarea cu mijloace de avertizare senora
tntr-o localitate in care claxonatul este inter.z:is?
A. la trecerile pentru pietoni;
B. in intersec\iile nedirijate;
C. ori de cate ori este necesar, pentru evitarea unui pericol imediat.
38. Ce categorii de vehicule au obliga\ia de a folosi luminile de intalnire pe timp de zi?
A. rnotocicletele ~i rnopedele;
B. autovehiculele care inso\esc coloane rnilitare sau transporta grupuri de persoane;
C. autovehiculele care tracteaza alte vehicule sau care transporta produse periculoase.

39. La intalnirea unui vehicul care circula noaptea, din sens opus, pe un drum
neiluminat, conducatorul de autovehicul este obligat:
A. sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului;
B. sa reduce viteza;
C. sa foloseasca avertizorul sonor.
CAIETUL CURSANTULUI

173

40. Schimbarea repetata a luminii de drum cu lumina de intalnire se foloseste pe timp de


noapte:
A. in intersectiile care nu sunt dirijate prin semnale luminoase sau de catre un poli1ist rutier;
B. la semnalizarea conducatorului de autovehicule care s-a angajat tntr-o depaslre
pertculoasa:
C. la intalnirea vehiculelor care vin din sens opus.
41. Ce masurt trebuie sa luatl atunci cand clrculati in conditll atmosferice ce impiedica
mult vizibilitatea?
A. sa circula\i pe distan\e scurte $i cu luminile de pozi\ie in func\iune;
B. sa Iolosif luminile de pozi\ie !,>i sa circula\i cat mai aproape de marginea din dreapta a
drumului;
c. sa folosi\i luminile de intalnire.
42. in care dintre urmatoarele sltuatil conducatorul unui autovehicul este obligat sa
foloseasca luminile de intalnire sau de drum?
A. in cazul arterelor de circula\ie slab iluminate. cand vizibililatea este redusa, in mers, atat in
localita\i, cat !,>i in afara acestora;
B. in cazul sla\ionarii pe limp de noapte pe partea carosablla a drumurilor na\ionale sau in
cazul parcarii autovehiculului in locuri special amenajate, dar neiluminate;
C. pe limp de zi pe drumurile na\ionale, in situa\iile in care traficul este supraaglomerat.

43. Suntetl obligat sa folosltl luminile de intalnire in timpul zilei:


A. pe toate categoriile de drumuri;
B. pe drumurile jude\ene, comunale !,>I locale;
C. pe autostrazi, drumuri expres $i na\ionale europene.
44. Cum trebuie sa procedatl atunci cand lntratl, pe timp de zi, intr-un tunel iluminat
necorespunzator?
A. claxonatl;
B. aprinde\i luminile de intalnire;
C. aprinde\i lumina intermitenta de averlizare.

45. in ce sltuatie, pe timp de zi, conducatorll auto sunt obligati sa foloseasca luminlle de
intalnire?
A. cand tracteaza alte vehicule;
B. cand circula pe drumurile jude\ene;
c. cand circula cu viteza redusa,

46. Luminile de pozitle se folosesc, pe timp de zi, atunci cand autovehiculul


A. pentru urcarea sau coborarea pasagerilor;
B. din cauza unor avarii;
C. pentru ca vizibilitatea este redusa,

este oprit:

47. Ce obligatii va revin atunci cand conducetl un autovehicul pe timpul noptii i va


apropiati de un alt autovehicul care circula in fafa dvs.?
A. sa reduce\i viteza !,>i sa clrculati cu atentie sporita;
B. sa nu va angaja\i in depasirea acestuia;
c. sa folosi\i luminile de intalnire de la o distan\a de eel pu\in 100 m.

f14

CAIETIJL CURSANTIJLUI

48. Pute]l opri sau stationa regulamentar, cu toate luminile stinse, pe un drum iluminat,
daca vehiculul pe care ii conducett este vizibil de la o distanta de eel putin:
A.50m;
B. 100 rn:
C. 150 m.

49. Pe ploaie veti aprinde luminile de ceata din spate?


A. daca exista in dotare;
B. da;
C. nu.

50. Ce categorii
A. autovehiculele
B. autovehlculele
C. autovehiculele

de vehicule au obligatia de a folosi in timpul zilei luminile de intalnire?


care tracteaza alte vehicule sau care transporta produse periculoase;
ce se deplaseaza cu viteza mare;
pentru transport public de persoane.

51. De la ce dlstanta fata de vehiculul care clrcula din sens opus, pe tlmp de noapte,
conducatcrul unui autovehicul este obligat sa foloseasca lumina de intalnire?
A. de la eel pu\in 100 m;
B. de la eel putin 150 m;
C. de la eel pu\in 200 m.

52. Ce categorii de vehicule au obligatia de a folosi in timpul zilei luminile de intalnire?


A. autovehiculele care tracteaza alte vehicule sau care transporta produse periculoase;
B. autovehiculele ce se deplaseaza cu viteza mare;
C. autovehlculele pentru transport public de persoane.

53. Cum veti proceda corect atunci cand circulatl pe timpul noptli, in condi\ii
atmosferice ce impiedica mult vizibilitatea?
A. opriti ~i asteptaf modificarea conditiitor atmosferice;
B. folosif luminile de drum ~i circula\i cat mai aproape de marginea din dreapla a drumului;
C. folositi luminile de intalnire ~i semnaliza\i prin schimbarea luminii de intalnire cu cea de
drum, la lrecerea prin intersec\iile cu circula\ie nedirijata.

54. Ce obligatii ii revin conducatorului auto cand constata, noaptea, ca lumina farurilor
nu se mai aprinde?
A. sa foloseasca luminile de pozi\ie pana ajunge intr-un loc de parcare unde poate remedia
defec\iunea;
B. sa asigure func\ionarea eel putin a luminii de intalnire din stanga a autovehiculului ~i a unei
lumini de pozi\ie din spate;
C. sa circule cu aten\ie pana la primul service auto.

55. Care este semnalizarea specifica mersului inapoi?


A. claxonatul intermitent, pentru a-i aten\iona pe participan\ii la trafic din spatele vehiculului;
B. semnalizarea cu luminile de mers inapoi din dotarea autovehiculului;
C. folosirea luminilor de avarie.
CAIETUL CURSANTUlUI

115

56. in care dintre situatl] conducatorul de autovehicule este obligat, pe timp de noapte,
sa schimbe lumina de drum cu cea de intalnire?
A. eand drumul este neiluminat;
B. cand circuta in localitate, pe un drum cu mai multe benzi pe sens;
C. in cazul in care din sens opus se apropie un autovehicul, de la o dlstanta de eel pu\in 200

m.
57. Luminile de avarie se folosesc in urmatoarea situatie:
A. cand sunte\i dezorientat in privin\a traseului de urmat;
B. cand vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabila sau in timp ce suntef
remorcat;
c. cane luminile de drum s-au defectat.

58. Un vehicul are luminlle de avarle aprinse. Ce trebule sa avetl in vedere?


A. vehiculul va vira la dreapta sau la stanga;
B. vehiculul este parcat;
C. vehiculul a ramas in pana sau este remorcat.

59. Cand se folosesc luminile de avarie?


A. cane un vehicul a ramas in pana sau a fost avariat, fiind imobilizat pe carosabil;
B. cano vehiculul se deplaseaza foarte lent ~i constituie un pericol pentru ceilal\i participan\i la
trafic:
C. cand autovehiculul este remorcat.

60. Cand se folosesc luminile de avarie?


A. cand se circula in coloana, cu vlteza rsdusa;
B. cane vehiculul se deplaseaza foarte lent, din motive obiective;
C. cand se circuta pe un drum alunecos.
61. Cum veti semnaliza faptul ca autovehiculul cu care clrculati a ramas in pana pe
partea carosablla?
A. prin folosirea luminilor de pozitie:
B. prin instalarea triunghiurilor reflectorizante ~i prin foloslrea luminilor de avarie;
C. prin purtarea vestei reflectorizante.
62. Remorcarea unui autoturism ramas in pana se face cu:
A. o legatura flexibila ornoloqata, in lungime de 3-5 m, daca mecanismul de direc\ie ~i sistemul
de franare nu sunt defecte;
B. o bara rigida, lunga de maximum 4 m;
C. o bara metanca, inso\ila de un Ian\ de siguran\a.
63. Cum trebuie sa procedeze conducatorul unui autovehicul daca in timpul deplasani
apar probleme tehnice care fac irnposiblla continuarea calatoriei?
A. daca nu poate inlatura defec\iunile, sa se deptaseze la cea mai apropiata unitate de
depanare;
B. sa scoata autovehiculul in afara paf1ii carosabile;
C. sa asigure autovehiculul contra efractlel ~i sa piece dupa ajutor.

176

CAIETIJL CURSANTIJLUI

64. Ce categorii de persoane sunt exceptate de la obligatia de a purta centura de


siguranta?
A. copiii sub 3 ani, dar transportati in dispozitive de retinere omologate;
B. conducatoril autoturismelor, atunci cand executa manevra de mers inapoi sau cand

stationeaza:
C. tinerii care nu au implinit 14 ani.

65. Cine nu este obligat sa poarte centura de slguranta?


A. pasagerii din taxiuri;
B. persoanele suferinde;
C. examinatorul, in timpul desfa:jurarii probelor practice ale examenului.

66. Purtarea centurii de siguranta nu este obligatorie in localitati pentru:


A. copiii cu varsta de pana la 12 ani;
B. persoanele care poseda un document in acest sens, emis de o institutie medicala de
specialitate;
c. femeia care prezlnta o sarclna vizibila.

67. Precizati cand sunt scutltl instructorii auto de purtarea centurii de siguranta:
A. in timpul orelor de pregatire a cursan\ilor;
B. in permanenta, cand se afla in aulovehiculele cu inscrip\ia .$COALA";
C. legal. nu este prevazut,

68. Pe timpul deplasarll intr-un autoturism pe un drum public este interzis:


A. sa fie transporta\i copii de pana la 12 ani pe scaunul din spate;
B. sa se fumeze in timpul mersului;
C. ocupantli locurilor din fa\a sa \ina in brats animale.

69. Copiii cu varste de pana la 12 ani pot fi transportatl:

A. pe scaunul din fa\a al autovehiculului, daca sunt tinu\i in orate de persoane majore;
B. pe scaunul din fa\a al autovehiculului, avand fixata centura de siguran\a;
C. pe bancheta din spate a autovehiculului, avand fixata centura de siguran\a, adaptata
greuta\ii :ji dimensiunilor lor.

70. Un autoturism este prevazut cu centuri de siguranta pentru toate locurile. Ce


persoane sunt obligate sa le foloseasca?
A. persoanele de pe scaunele din spate;
B. toate persoanele;
C. persoanele de pe scaunele din fa\a.

71. Purtarea centurii de siguranta este obligatorie in timpul clrculatiei pe drumurile din
afara localitatilor?
'
A. da;
B. nu;
C. legea nu prevede.
CAIETUL CURSANTULUI

72. Purtarea centurii de siguran este obligatorie


localitati?

in timpul circulatiei

pe drumurile din

A. nu;
B. da, numai de catre conducatorul autovehiculului;
C. da, de catre eel de la volan ~i de catre pasagerii care ocupa locurile prevazute cu
asemenea dispozitive.
73. Proprietarul unui autovehicul este obligat:
A. sa declare autoritatilor schimbarea domiciliului in eel mull 24 de ore;
B. sa declare organului fiscal valoarea poli\ei de asigurare auto;
C. sa declare autoritatli emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de
inmatriculare, in eel mull 48 de ore de la constatare.

74. Titularul unui permis de conducere este obligat:


A. sa declare autoritatilor schimbarea domiclliulul in eel mull 24 de ore;
B. sa declare organului fiscal valoarea politei de asigurare auto;
C. sa declare autoritatil emitente pierderea, furtul sau distrugerea permisului de conducere in
eel mult 48 de ore de la constatare.

75. Aveti obligatia de a opri imediat autovehiculul la semnalele adresate de:


A. membrii patrulelor scotare de circula\ie, de la trecerile pentru pietonl din apropierea unita\ilor
de inva\amant;
B. personalul autorizat din cadrul Mlnisterului Transporturilor;
C. lucratoril ce i~i desra~oara activitatea in cadrul Administra\iei Drumurilor.

76. Aveti obligatia de a opri imediat autovehiculul la semnalele adresate de:


A. poli\i~tii comunitari;
B. personalul autorizat din cadrul serviciului examinari:
C. personalul autorizat din zona lucrarltor pe drumurile publice.

77. Aveti obligatia de a opri imediat autovehiculul la semnalele adresate de:


A. ofi\erii sau subofi\erii Jandarmeriei Romane;
B. poli\i~tii comunitari;
C. agen~i de cale ferata, la trecerile la nivel.

78. suntett obligat sa opriti la semnalele date de:


A. lndrurnatorii de circulatie al Ministerului Apararii;
B. conducatorii vehiculelor de arnbulanta:
C. inspectorii prirnariei.
79. Aveti obligatia de a opri imediat autovehiculul la semnalele adresate de:
A. politistii de frontiera;
B. politistii comunitari;
C. personalul autorizat din cadrul serviciului de examinari.

f78

CAIETIJL CURSANTIJLUI

80. Ce obligatii aveti la semnalul membrilor patrulelor ~colare de circulatie, la trecerile


pentru pietoni din apropierea unitatilor de invatamant?
A. sa reduceti viteza i sa circula\i cu atentie;
B. sa treceti pe banda de liingii axul drumului;
c. sa opri\i.

81. Cand este obligat ccnducatorul unui autovehicul sa opreasca?


A. la semnalul conducatorulul grupurilor organizate;
B. la semnalul patrulelor scolare de circula\ie la trecerile pentru pietoni din apropierea unita\ilor
scola re;
C. cand se apropie de o intersec\ie sau cand este semnalizat cu farurile de un alt participant la
trafic.
82. Suntetl obligat sa oprlti autovehiculul pe care ii conduceti:
A. la semnalul poli\istului care dirijeaza circula\ia;
B. la semnalul poli\istului, dar numai daca acesta corespunde semnalului de culoare rosie al
semaforului;
c. la semnalul pietonllor care traverseaza strada pe la col\ul intersec\iei fara marcaje.

83. Aveti obligatla de a opri lmediat autovehiculul la semnalele adresate de:


A. lndrumatorf de circula\ie ai Ministerului Apararii;
B. un conducator auto ramas in pana, penlru a-I remorca;
C. poli\itii comunltari.

84. La semnalul dat de personalul autorlzat din zona lucrarllor pe drumurile publice, prln
rotirea vioale a bratului, aveti obliga\la:
A. sa mari\i viteza de deplasare a autovehiculului;
B. sa ocoli\i obstacolul creat in carosabil, circuliind in sens giratoriu;
c. sa ocoli\i obstacolul indicat de acesta.

85. La semnalul nevazatorilor care traverseaza strada suntetl obligat:


A. sa reduceu viteza autovehiculului i sa circulati cu atenue:
B. sa opri\i autovehiculul;
c. sa reducetl viteza autovehiculului i sa claxona\i.
86. Bastonul alb, ridlcat de un pieton care traverseaza strada printr-un loc nesemnalizat
~i nemarcat, va obliga:
A. nu ave\i nicio obliga\ie, tntrucat locul nu este marcat sau semnalizat;
B. sa opri\i imediat autovehiculul, pentru a permite trecerea pietonului;
C. sa reduceti viteza i sa circula\i cu aten\ie.

87. Cand sunteti obligat sa opriti autovehiculul?


A. la semnalele lndrurnatortlor de circula\ie ai Ministerului Apararii;
B. la semnalele conducatorilor de vehicule care vireaza la dreapta;
C. la semnalele conducatorilor vehiculelor care circula din sens invers.
CAIETUL CURSANTULUI

179

88. Ce obliga\ii are conducatorul unui autovehicul care ctrcula in zona de frontiera?
A. sa opreasca imediat autovehiculul la semnalele regulamentare ale politistilor de frontiera
afla~ in zona de cornpetenta:
B. sa reduca viteza sub limita legala;
c. sa circule cu faza de intalnire in func\iune, deoarece se ana in zona de frcntiera.
89. Cum trebuie sa procedeze conducatorul unui autovehicul la trecerea la nivel cu
calea ferata, atunci cand barlerele sunt ridicate?
A. sa reduca viteza, fara a depal linia continua pentru oprire;
B. sa opreasca autovehiculul in locul unde vizibilitatea este maxima, fara a depai indicatorul
de prioritate in cruce;
C. sa reduca viteza autovehiculului i sa traverseze cu aten\ie, asiqurandu-se ca din partea
stanga sau din partea dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.

90. Cum procedatl cand urmeaza sa traversatl o trecere la nivel cu calea ferata stmpla,
fara bariere?
A. opri\i, fara a depai indicatorul in cruce, va angaja\i I traversa\i numai dupa ce v-a\i
asigurat ca nu exista niciun pericol;
B. reduce\i viteza, va asigura\i in stanqa $i in dreapta, dupa care traversatl cu atentle:
C. opri\i sau, daca nu e cazul, doar reduce]! viteza, va asigura\i, traversa\i calea ferata. dupa
care va continua\i drumul.
91. Daca la trecerea la nivel cu calea ferata constatatl ca un vehicul este imobilizat pe
calea ferata, cum veti proceda?
A. va continua\i drumul, deoarece degajarea caii ferate se va face de catre personalul calificat;
B. opri\i $i anuntatl telefonic poli\ia despre acest incident;
C. acorda\i sprijin pentru scoaterea vehiculului de pe calea ferata sau, daca nu este posibil,
92. Ce obliga\ii ave\l la semnalele aqentller callor ferate, plasa\i la trecerea la nivel cu o
cale ferata?
A. nicio obliga\ie, deoarece agen\ii caner ferate dirijeaza garniturile de tren;
B. sa va conforma\i semnifica\lei semnalelor acestora;
C. sa reduoe\i viteza, sa vl:i asigura\i, iar, daca trenul nu este in rnlscare, putetl sa continua\i
traversarea caii ferate cu aten\ie.
93. Semnalul agentilor caller ferate, executat cu un fanion rosu, aflati la trecerea la nivel
cu o cale ferata lndustriala din erase, va obliga:
A. sa reduce\i viteza, sa va asigura\i, iar daca trenul este la mai mult de 50 m de pasaj, sa
treceti cu aten\ie;
B. sa opriti;
C. nu ave\i nicio obliga\ie, deoarece agentul dirijeaza manevrele garniturii de tren.
94. Ce obligatii va revin la semnalul agentulul de cale ferata de la trecerile la nivel,
executat cu un dispozitiv cu lumina rosle ori cu bastonul fluorescent-reflectorizant?
A. sa reducef viteza doar pana traversatl calea terata:
B. sa opri\i autovehiculul;
C. sa reduce\i viteza i sa opritl numai daca clrcula un vehicul feroviar.
95. Cum veti proceda corect la lntalntrea indlcatoarelor ,,Oprire" i ,,Trecere la nivel cu o
cale ferata dubla fara bariere"?
A. oprif i va asiqurati, la 1 m de calea ferata:
B. reduceti viteza i traversati cu atentie linia terata:
C. oprif in locul in care exlsta vizibilitate maxima asupra caii ferate, fara a depai indicatoarele
mentionate sau marcajul pentru oprire.

180

CAIETIJL CURSANTIJLUI

scoala de ~oterl EXIGENT> wv.w ... lgoor.ro

Baia Mat<. Vktoriel ru 90A. !ft: 074453.97.)2

96. Daca autovehiculul

pe care ii conducetl ramane imobilizat pe calea ferata, aveti

urmatoarea obliqatle:
A. sa scoateti imediat pasagerii din vehicul i sa elibera\i platforma caii ferate sau, cand nu
este posibil, sa sernnalizati prezenta vehiculului cu orice mijloc adecvat;
B. sa anuntati poli\ia;
C. sa porniti autovehiculul prin orice mijloace.

97. Ce obligatii aveti la trecerea la nivel cu calea ferata curenta prevazuta cu bariere,
daca acestea sunt ridicate?
A. va asigura\i ca nu sunte\i depaslt de alt autovehicul i va angaja\i in traversarea caii ferate;
B. ziua da\i semnale sonore, iar noaptea aprinde\i faza de drum intermitenta, apoi traversa\i;
C. reduce\i viteza, va asigurati ca din partea stanga sau din partea dreapta nu se apropie un
vehicul feroviar, apoi va anqaja]i in traversare.
98. In care dintre situati! sunteti obligat sa reduceti viteza?

A. la trecerea la nivel cu calea terata curenta cu bariere;


B. la trecerea la nivel cu calea ferata curenta fara bariere;
C. la trecerea la nivel cu calea ferata curenta indusmala.
99. Va aproplati de o trecere peste calea ferata I observatl ca se coboara semibariera.
Cum procedatl?
A. acceleraf i trecef cat mai repede peste calea ferata:
B. opri\i in fata semibarierei;
C. daca nu se apropie trenul, ocoli\i semibariera.
100. Conducatcrii auto afla\i la o trecere la nivel cu o cale ferata industriala trebuie:

A. sa sporeasca atsntla:
B. sa respecte semnalele agentului de cale ferata;
C. sa se asigure i sa opreasca, oaca observa ca se apropie vreun tren.
101. La apropierea de o cale ferata industriala:
A. concucatorf de autovehicule vor da dovada de prudenta sporita:
B. concucatorf de autovehicule nu au nicio obliga\ie, daca nu exista un agent de cale ferata;
C. se va respecta semnifica\ia semaforului electric.

102. Unde trebuie sa asteptati daca va afla\i la o trecere de cale ferata cu bariera
coborata?
A. la panoul cu doua dungi;
B. in fata indicatorului in cruce;
C. in fata barierei.
103. Cum veti proceda corect pentru a intra pe autostrada folosind banda de intrare
(accelerare):
A. ve\i mari viteza, Intrucat banda pe care circulati este special creata in acest scop;
B. ceda\i trecerea autovehiculelor care clrcula pe prima banda a autostrazii i nu stanjeni\i in
niciun fel circula\ia acestora;
C. nu avef nicio obliga\ie, deoarece autostrada are suficiente benzi pentru a permite circula\ia
tuturor vehiculelor
104. Ce manevre sunt interzise pe autostrada?
A. folosirea benzii de accelerare pentru a schimba directia de mers;
B. circula\ia sau sta\ionarea pe banda de urgen\a, cu exceppa cazurilor justificate;
C. deplasarea cu o vlteza inferioara limitei maxime permise.
CAIETUL CURSANTUlUI

181

105. Caror categorii de autovehicule le este interzis sa circule pe autostrada?


A. celor care, prin constructie, nu pot depa~i viteza de 50 krn/ora;
B. motocicletelor cu ~i fara atas:
C. tractoarelor ~i rnasinllor agricole autopropulsate.

106. Ce manevre sunt interzise pe autostrada?


A. oprirea ~i efectuarea unei pene de cauciuc;
B. inva\area conducerii unui vehicul;
C. incercarea prototipurilor de sasluri ~i de vehicule cu motor.

107. Pe autostrada se interzice:


A. circulatia cu o vlteza sub 80 km/h;
B. manevra de mers inapoi;
c. folosirea benzii de langa zona mediana ce desparte cele doua paf\i carosablle.

108. Este permtsa remorcarea unui autovehicul pe autostrada?


A. nu, legea interzice in mod expres acest lucru;
B. da, daca ansamblul astfel format poate depa~i viteza de 50 kmlh;
c. da, daca autovehiculul remorcat este un autoturism.

109. La clrculatla pe autostrazl, conducatorulul auto ii este interzis:


A. sa stationeze pe banda de urgen\a. cu excep\ia cazurilor justificate;
B. sa opreasca pentru a remedia o defec\iune;
C. sa depassasca alte autovehicule.

110. Este permlsa patrunderea pe racordurile dintre cele doua parti carosabile ale unei
autostrazi?
A. nu;
B. da, pentru oprire in caz de urgen\a;
C. da, pentru intoarcere, in zona intersec\iilor.

111. Autoturismul echlpat cu o rsmorca poate clrcula pe autostrada?


A. nu;
B. da, daca ansamblul respectiv poate depa~i viteza de 50 kmlh;
C. da, daca a\i ob\inut autorizatie de la poli\ia rutlera.

112. Pe autostrada se interzice:


A. circutatia autovehiculelor in coloana;
B. inva\area conducerii unui vehicul, incercarea prototipurilor de sasiuri ~i de vehicule cu
motor;
C. executarea de lucrari pe partea carosabila pe timp de noapte.

182

CAIETIJL CURSANTIJLUI

113. Pe o autostrada cu trei benzi, s-a blocat clrculatia,


interventie?
'
A. pe banda
de urgen\a;
B. intre banda din stanqa i banda din mijloc;
C. intre banda din dreapta i banda din mijloc.

Pe unde vor circula vehiculele de

114. Cum procedatl in cazul in care aveti o defectiune la sistemul de rulare pe

autostrada?
A. parasi\i carosabilul in limp ce ruteaza autovehiculul, opri\i pe banda de urgen\a i n
semnaliza\i;
B. aprinde\i luminile de pozltte:
C. aprinde\i proiectoarele.
115. Tntr-o
de:
A. eel mull
B. eel mult
C. eel mull

zona pletonata, semnaHzata ca atare, sunteti obligat sa clrculatl cu o viteza


30 km/h;
20 km/h;
5 km/h.

116. Intr-o zona rezidentiala semnalizata ca atare:


A. copiii nu se pot juca pe partea carosabila:
B. pietonii pot folosi tcata lajimea partii carosabile;
C. viteza maxima adrnisa este de 30 km/h.

117. Puteti circula cu autovehiculul tntr-o zona ptetonala daca:


A. presta\i servicii comerciale;
B. ave\i sistemul de iluminare in stare de func\ionare;
locui\i in acea zona.

c.

118. Conducatorul unui autovehicul este obligat:


A. sa nu psrmlta pasagerilor folosirea telefonului mobil in timpul mersului;
B. sa aiba asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de inmatriculare
sau inregistrare i, dupa caz, atestatul profesional, precum i celelalte documente prevazute
de leg
sa verifice, la fiecare deplasare, presiunea din pneuri.

c.

119. Ce obligatii are conducatorul de autovehicule cand circula pe un drum public?


A. sa circule numai daca verificarea medicala lunara este efectuata;
B. sa circule numai pe sectoarele de drum pe care ii este permis accesul i sa respecte
normele referitoare la masele totale maxime autorizate admise de autoritatea competenta;
C. sa se informeze din timp, la administratorii de drum, in legatura cu eventualele limite
maxime i minime de viteza,

120. Care dintre urmatoarele obligatii revin conducatorului de vehicul?


A. sa recuca viteza, atunci cand trece pe langa un politist de circula\ie aflat in serviciu pe
drumul public;
B. sa rnentina curate placutele cu nurnarul de inmatriculare, pentru a fi vizibile;
C. sa circule cu o vlteza inferioara celei prescrise de indicatorul .Viteza minima obligatorie".
CAIETUL CURSANTUlUI

183

121. Conducatorul auto este obligat:


A. sa nu conduce dupa ce a consumat medicamente impotriva bolilor cronice;
B. sa se prezinte la termen, la unitatea de poli\ie care I-a citat, pentru solu\ionarea oricarei
probleme legate de calitatea sa de conducator;
C. sa anunte imediat cea mai aproptata unitate de poli\ie, daca s-a lmbolnavit.

122. Ce obligatii are conducatorul unui autovehicul, daca a obtlnut pennis de conducere
de mai putln de un an?
A. sa circule cu semnul distinctiv aplicat regulamentar;
B. sa emita semnale acustice ori de elite ori efectueaza o depasire:

c.

sa circule cu faza de drum in func\iune, inclusiv pe limp de zi.

123. Nuse poate circula cu un autoturism daca:


A. se depaseste masa maxima aomtsa, tnscnsa in certificatul de inmatriculare;
B. anvelopele sunt de marimi $i caracteristici diferite fa\a de cele inscrise in certificatul de
inmatriculare;
c. autovehiculul depaseste inal\imea tnscrisa in certificatul de inmatriculare.
124. Circulatia autovehiculelor pe drumurile publice se interzice atunci cand:
A. certificatul de inmatriculare este deteriorat;
B. acestea nu corespund normelor tehnice cu privlre la slguran\a ruliera $i la protectla mediului
lnconjurator;
c. termenul de valabilitate a inspec\iei tehnice periodice a expirat.
125. in ce sltuatit se interzice clrcutatla pe drumurile publice a autovehiculelor?
A. atunci cand zgomotul in mers sau in stationars depa$e$te limita legala adrnlsa pentru tipul
respectiv de vehicul;
B. atunci cand nu se respecta regulile referitoare la transportul produselor periculoase;
c. atunci cand sunt montate alte dispozitlve de avertizare senora decat cele omologate de
autoritatea competenta.
126. Nu este pennis unui autovehicul sa circule atunci cand:
A. polueaza fonic, in limpul mersului sau sta\ionarii, peste pragul admis de lege;
B. nu este dotat cu roata de rezerva;
C. placu\ele cu nurnarul de inmatriculare sunt deteriorate.
127. in care dintre situatii este intezis sa clrculaf pe drumurile publice?
A. atunci cand certificatul de inmatriculare este deteriorat;
B. atunci cand vehiculul nu este asigurat de raspundere civila, in caz de pagube materiale
produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii;
C. atunci cand conducatorul auto nu a platlt taxa de folosire a drumurilor publice.
128. Se interzice circulatia pe drumurile publice a autovehiculului daca:
A. mecanismul de direc\ie prezinta uzuri peste limitele admise;
B. autovehiculul are aplicate inscriptii, desene, semne distinctive sau reclame de natura sa
impiedice ori sa diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare $i de semnalizare lurninoasa
C. autovehiculul are montate accesorii pe parbrize ori pe geamurile laterale, care restrang sau
estompeaza vizibilitatea conducatorulul in timpul mersului.

184

CAIETIJL CURSANT\JLUI

129. Oonducatorilor de autovehicule le este interzis:


A. sa transporte in ~i pe autoturism obiecte a carer lungime sau la\ime depaseste, trnpreuna
cu tncarcatura, dimensiunile acestuia;
B. sa alba aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, luneta ori geamuri laterale, care
reduc vizibilitatea;
C. sa circule cu vehiculele avariate mai mult de 30 de zile.

130. Conducatorllor de vehicule le este interzis:


A. sa lase volanul liber;
B. sa claxoneze;
C. sa aplice afise ~i reclame publicitare pe parbriz, pe luneta sau pe geamurile laterale care
restrang sau estompeaza vizibilitatea conducatorutui.

131. Vise interzice clrculatla cu autoturismul pe drumurile publlce cand:


A. zgomotul in mers sau in sta\ionare depa~e~te limita legala admisa:
B. oglinzile retrovizoare sunt de dimensiuni mai mari;
C. dispozitivul de avertizare senora nu este corespunzator,

132. ccnducatcrltor de vehicule le este interzis in timpul mersului:


A. sa fumeze;
B. sa arunce orice fel de obiecte pe drumul public;
C. sa se angajeze in discutii cu ceilal\i ocupan\i ai autovehiculului.

133. Unui autovehicul nu-I este pennis sa circule atunci cand:


A. unul dintre faruri nu funcnoneaza:
B. parbrizul este fisurat;
C. noxele emanate depasesc limita legalll admlsa.

134. Conducatorilor de vehicule le este interzis:


A. sa profereze injurii;
B. sa savarseasca acte sau gesturi obscene;
C. sa adreseze celortalti participan\i la trafic expresii jignitoare sau vulgare.

135. Ce interdlctie au conducatorf de autovehicule atunci cand circula pe drumuri


acoperite de zapada, gheata sau polei?
A. de a circula pe sectoarele respective de drum fara autonzatie de la administra\ia drumurilor;
B. de a circula cu un autovehicul a carui masa totata maxima este mai mare de 3,5 tone, fara a
avea montate pe rotl lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;
C. de a efectua depaslri.

136. Un autovehicul avariat nu mai poate circula daca:


A. are elemente de caroserie distruse;
B. au trecut mai mull de 30 de zile de la data producerii avariei;
C. au trecut mai mull de 3 zile de la constatare.
CAIETUL CURSANTULUI

185

137. Conducatorului auto i se interzice:


A. sa arunce din vehicul obiecte, substante sau alte bunuri;
B. sa deschida uslle, daca vehiculul este oprit sau stationat pe partea carosabila;
C. sa foloseasca lnstalatia de sonorizare cu care este echipat autoturismul.
138. Ce le este interzis conducatorllor de autovehicule i de tramvaie?
A. sa foloseasca telefoanele mobile in timpul mersului, fara sa aiba sistem de tip .maini libere":
B. sa foloseasca luminile de avarie in localita\i;
C. sa se angajeze in discutii cu al\i pasageri.
139. lntentlonatl sa transportati o incarcatura cu autoturismul personal. Ce trebuie sa
aveti in vedere?
A. in fa\a, tncarcatura poate depa~i cu un metru limitele vehiculului;
B. tncarcatura sa nu fie volurnlnoasa:
C. sa nu fie depa~ite lungimea, la\imea i greutatea admise.

140. Ce ii este interzis conducatorulul de autovehlcule pe timpul deplasaril pe un drum


public?
A. sa transporte in autovehicul mai multe persoane decal nurnaru: de locuri inscrise in
certificatul de inmatriculare sau inregistrare;
B. sa permita controlul staril tehnice a autovehiculului, precum i al bunurilor transportate;
C. sa deschida usile autovehiculului atunci cand este parcat.

141. in tlmpul deplasarll, ccnducatorului de autovehicul ii este interzis:


A. sa fumeze;
B. sa aiba preocupari oere i-ar putea distrage , tntr-o manlera psrlculoasa , atentia:
C. sa ac\ioneze asupra comenzilor lnstalatlel de sonorizare.

142. Aveti posibilitatea de a circula pe drumurile publice cu autovehiculul

avariat:

A. eel mull 10 zile de la data constatarii evenimentului;


B. pana la expirarea asiguri:!rii obligatorii de rasponcere civila auto;
C. eel mutt 30 zile de la data producerii avarlei.

143. in ce sltuatll se interzice clrculatla autoturismelor pe drumurile publice?


A. cand nu au montate faruri de cea\a;
B. cand motorul emite noxe peste limita legala;
C. cand nu sunt echipate cu carlig pentru remorcare.

144. Conducatorul unui autoturism poate transporta obiecte al carer gabarit depaseste,
impreuna cu lncarcatura, dimensiunile acestuia?
A. da, daca extremitatea obiectelor este sernnalizata cu un steag rosu:
B. nu;
C. da, daca obiectele depasesc la\imea autovehiculului.
145. Este obligat conducatorul unui vehicul sa foloseasca banda suplimentara, la
urcarea in rarnpa, daca viteza sa este mai mica decat cea inscrisii pe indicator?
A. nu, deoarece banda este desfinata vehiculelor care se deplaseaza cu o viteza egala sau
superioara celei precizate de indicator;
B.da;
C. nu, fiind obligat in toate situa\iile sa circule doar pe banda de langa marginea drumului.

186

CAIETIJL CURSANTIJLUI

146. in situatia data, pentru a va semnaliza prezenta, veti


schimba alternativ luminile de drum cu luminile de
intalnire?
A. da, dupa trecerea autocamionului;
8. nu;
C. se folosesc numai luminile de drum.

147. in aceasta sltuatle, cum putetl statlona


regulamentar?
A. cu toate luminile stinse;
8. numai cu luminile de pozi\ie;
C. numai cu luminile de avarie.

148. Tn aceasta sltuatle vetl circula cu:


A. luminile de drum;
8. luminile de intilnire;
c. luminile de pozi\ie.

149. Va este permls sa claxonatl un blciclist inainte de a-l


depa~I?
A. da, daca distan\a este de paste 25 m;
8. nu;
C. numai in reprize foarte scurte.

150. Cum trebule sa prccedatl in sltuatta data, daca


semnalele lumlnoase ~I sonore nu functloneaza?
A. opri\i fllra a depa~i calea ferata, va asiqurati ~i va continua\i
deplasarea, daca nu se apropie trenul;
8. reduce\i viteza ~i va continuaf deplasarea, dupa ce va
asigura\i ca nu se apropie trenul;
C. opritl numai daca se apropie trenul.

151. Cand ninge abundent veti folosi:


A. luminile de pozi\ie;
8. claxonul;
C. luminile de intalnire ale farurilor.

------ ex/geli
=--- r

CAIETUL CURSANTULUI

187

152. in sltuatia data, veti circula:


A. fara lumini;
B. numai cu luminile de pozi\ie;
C. cu luminile de lntalnire.

153. Ce obligatii aveti la intalnirea indlcatorulul?


A. opri~ autovehiculul, fara a depasl indicatorul, va asigura\i,
apoi traversati;
B. traversati calea ferata cu vlteza redusa, dupa ce v-ati
asigurat
nu se apropie trenul;
C. nicio obligaVe; indicatorul nu vi se adreseaza.

ca

154. Pentru a folosi telefonul mobll, atunci cand nu avetl


un sistem de tip ,,mainl libere":
A. opri\i pe banda de sta\ionare;
B. opri\i in parcarea din zona complexului de servicii;
C. telefonul poate fi folosit far\ restric\ii.

155. Ce obligatii aveti atunci cand intrati pe autostrada


foloslnd banda de accelerare?
A. sa ceda\i trecerea autovehiculelor care clrcula pe prima
banda a autostrazf ~i sa nu stanjeni\i in niciun fel circula\ia
acestora;
B. sa semnaliza\i stanga. pentru a-i preveni pe ceilal\i
conoucston sa va acorde priorilate;
c. sa opri\i ~i sa va asigura\i din fa\a ~i din spate.

156. In aceasta situatle, pe langa luminile de intalnire


trebuie sa folositi:
A. luminile de cea\a;
B. luminile de drum;
C. semnalizatoarele in func\iune.

157. in timpul deplasarli, conducatorutui de autovehicul ii este interzis:


A. sa fumeze;
B. sa aiba preocuparl care i-ar putea distrage, intr-o rnanlera periculoasa, aten\ia;
C. sa acnoneze asupra comenz.ilor instala\iei de sonorizare.

188

CAIETIJL CURSANTIJLUI

Capitolul11. Notiuni
legate de acordarea
,
Primuluiaiutor
1. Transportarea victimelor la spital se poate realiza cu:
A. o arnbulanta special dotata in aces! sens;
B. o arnbutanta inso\ita de un medic;
C. vehiculul care a provocat accidentul, daca starea victimei permite acest lucru.

2. Ce trebuie sa aveti in vedere la scoaterea persoanelor accidentate din autovehicul?


A. ca opera\iunea sa se desfasoare rapid $i fara sa provoace alte traumatisme;
B. sa nu se agraveze leziunile;
C. sa nu se indeparteze indicille care ar putea ajuta la explicarea modului in care s-a produs
accidentul.

3. Ce masutl se iau in cazul accldentaril foarte grave a unei persoane, Intr-un accident
de clrculatie?
A. transportul imediat la cea mai apropiata unitate sanitara, cu orice mijloc de transport posibil;
B. transportul imediat pana la prima localitate $i anuntarea ambulan\ei;
C. acordarea primului ajutor, pana la sosirea ambulan\ei.

4. Cum trebuie sa procedeze conducatorul unui autovehicul daca l-a fost prescris un
tratament medicamentos?
A. sa se asigure ca administrarea acestuia nu-i va afecta capacitatea de a conduce;
B. sa nu i$i administreze medicamentele inainte de a se urea la volan;
C. sa se informeze care este doza minima care poate fi administrata pe perioada cat se afla la
volan.
5. In functle de starea accidentatului, masurtle de prim ajutor se vor lua in urmatoarea
ordine:
A. oprirea hemoragiei, pansarea ranilor. imobilizarea fracturilor, respira\ia artificiala, masajul
cardiac;
B. respira\ia artiflciala, masajul cardiac, oprirea hemoragiei, pansarea ranllor, imobilizarea
fracturilor;
C. imobiiizarea fracturilor, pansarea ranilor, respiratia artificiala, masajul cardiac, oprirea
hemoragiei.
6. Cum trebuie scoase dintr-un autovehicul persoanele ranite?
A. prin rldicare;
B. prin tragere;
C. prin implngere.
7. in cazul unui accident de clrculatie cu victime i cu deformarea accentuata a
caroseriei sau a blocarii usllor, ocupantii vehiculelor pot fi imobillzati. Cum se
actioneaza in astfel de sttuatii?
A. se extrag victimele rapid $i term;
B. se apeteaza la serviciile specializate ale unitatitor de pompieri, care intervin cu utilaje de
descarcerare;
C. se cere ajutorul celor din jur ~i se scot rapid victimele dintre fiarele contorsionate.
CAIETUL CURSANTULUI

189

8. in cazul unui accident cu victime ~i cu deformarea accentuata a caroseriei, procedati


la:
A. victimele constiente sunt sfatuite sa nu se rniste, iar degajarea acestora trebuie sa se
realizeze cat mai repede ~i numai de catre echipaje specializate;
B. degajarea victimelor trebuie sa se realizeze cat mai repede, prin orice mijloace;
C. se administreaza calmante victimelor care sunt constiente.

9. Jn cazul in care exista mai multe persoane accidentate este important sa se


stabileasca prioritatile?
A. da, primul ajutor se acorda cu prioritate persoanei celei mai grav accidentate;
B. nu, nu are importanta ordinea in care se acorda primul ajutor;
C. se incepe acordarea primului ajutor de la victima cea mai apropfata de salvator.

10. Ce trebuie sa alba in vedere prima lnterventle, la fata locului, pentru salvarea
victimei?
A. spatarea ranilor vizibile;
B. degajarea cailor respiratorii ~i asigurarea func\iei respiratorii;
c. igienizarea ~i pansarea ranllor.

11. Laun accidentat cu corpi straini in interiorul plagilor, procedura coreeta este:
A. extragerea corpilor straini din plagi:
B. spalarea corpilor straini cu apa curate:
c. corpii straini nu se extrag din plagi, tmrucat se pot produce complica\ii.

12. Cand constatatl ca ave\i anumite probleme cu vederea, trebuie:


A. sa va oumparaf ochelari de vedere cu caracteristici superioare;
B. sa evitati conducerea autovehiculului pana cane sunte\i consultat de medicul specialist,
urmand sa va conforma\i sfaturilor acestuia;
C. sa conduceti folosind lumina de drum chlar ~i in localila\i sau cand din sens opus se apropie
alte vehicule.
13. Este obligatorie dotarea autovehiculelor cu trusa medicala de prim ajutor?
A. da, numai la autovehiculele cu o greutate mai mare de 3,5 t;
B. nu, fiind doar o recomandare legala;
C. da, pentru toate autovehiculele care circula pe drumurile publice.

14. Gravitatea unei hemoragii se apreciaza in functte de:


A. cantitatea sangelui pierdut;
B. culoarea sanqelul scurs;
C. fluiditatea sangelui scurs.

15. Cum se acorda primul ajutor in cazul plagilor taiate?

A. acoperi\i rana ~i oprif sanqerarea, apoi transportati ranitul la medic sau la spital;
B. oprif sangerarea prin coaserea plagii;
C. transporta\i ranltul la medic, fara sa face\i nimic altceva.

190

CAIETIJL CURSANTIJLUI

16. in ranile cu hemoragie se va avea in vedere, in faza initiala:


A. curatarea $i pansarea ranii;
B. pansarea ranii:
C. oprirea hemoragiei.

17. in cazul unui accidentat cu hemoragie rnasiva, actlonatl astfel:


A. asezaf persoana pe abdomen $i ii da\i sa bea cat mai multe lichide;
B. asezatl persoana pe un scaun in pozi\ia sezand $i vorbiti cu ea;
C. asezati persoana pe spate, cu picioarele ridicate, imobiliza\i eventualele fracturi, nu ii da\i
sa bea lichide $i o protejati contra frigului.

18. Accidentatul cu hemoragie externa trebuie asezat:


A. in asa tel tncat rana care sangereaza sa fie mai jos decat planul corpului;
B. nu are irnportanta daca rana este situata mai sus sau mai jos decat planul corpului;
c. in asa fel tncat rana sangeranda sa fie mai sus decat nivelul corpului.

19. 0 hemoragie produsli la unul dintre membrele unei persoane rlinite se va opri prin:
A. dezinfectarea ranii, pansarea $i aplicarea atelelor;
B. ridicarea membrului accidental in pozi\ie verucata:
C. ac\iunea cornpreslva asupra vasului lezat sau aplicarea garoului.

20. Bandajele se folosesc:


A. pentru sus\inerea paf\ilor lezate;
B. pentru acoperirea ~i pentru sus\inerea ranilor, precum ~i pentru oprirea hemoragiilor;
C. pentru imobilizarea fracturilor.

21. Victima care a pierdut mult sange trebuie sli fie aezatli:
A. cu fata in sus;
B. cu fa\a in jos;
C. cu picioarele situate mai sus decal nivelul corpului.

22. Oprirea hemoragiei se face prin legarea stransa a bratului:


A. in dreptul ranii:
B. deasupra ranii;
sub rana.

c.

23. Ce trebuie sli continli biletul care se prinde langli garoul aplicat unei persoane
ranite?
A. datele de stare civila ale persoanei;
B. pozltia in care a fost gasita victima;
C. ora ~i minutul apficarii garoului.
CAIETUL CURSANTULUI

191

24. 0 functle a bandajului este:


A. de a opri hemoragia;
B. de a preveni rnurdarirea hainelor;
C. de a acoperi aspectul neptacut al ranii.

25. Semnele unei fracturi sunt:


A. durere in zona afectata:
B. durere ~i pozltie nefireasca:
C. temperatura marita ~i transpiratie abundenta.

26. Ce trebuie sa facetl pentru evitarea compllcatnlor in cazul unel fracturi?


A. sa imobiliza\i zona fracturata:
B. sa sterilizati ~i sa pansati zona fracturata;
C. sa aplica\i un garou de cauciuc deasupra fracturii.

27. lmobilizarea membrului inferior fracturat al unei victime lntr-un accident de circulatie
se face:
A. prin bandajarea stransa a locului fracturii;
B. prin folosirea atelelor;
C. prin folosirea pansamentului compresiv.

28. Tn cazul imobilizarii unei fracturi, atela trebuie sa fie:


A. rigida ~i suficient de lunga pentru a cuprinde capetele fracturii;
B. moale;
C. nu conteaza,

29. Ce trebuie sa folositi pentru imobilizarea fracturilor de la membrele superioare?


A. atele improvizate;
B. o esarfa slrnpla:
C. in acest caz nu se intervine.

30. in cazul unei entorse a gleznei, procedatl astfel:


A. lnterziceti victimei sa se sprijine pe glezna respectiva:
B. ridicap piciorul afectat ~i apflcati un bandaj elastic strans:
C. nu intervenif ~i asteptaf ca victima sa fie transportata la spltal.

31. Cand trebule efectuata vizita medlcala de catre conducatorll auto din categoria B:
A. anual;
B. periodic conform reglementarilor in vigoare;
C. din 3 in 3 ani.

192

CAIETIJL CURSANTIJLUI

32. In cazul unei fracturi de clavicula (umarul se afla intr-o pozitie atarnanda, usor i
nainte i in jos), se procedeaza astfel:
A. se asaza bra\ul lntr-o e~arfa;
B. se aduce umarul in pozi\ie normata:
C. se lasa bratul fiber.

33. Cum se recunoaste o fractura deschlsa la membre?


A. zona fracturata este tumefiata:
B. pielea este strapunsa in zona fracturii;
C. accidentatul nu se poate mtsca,

34. Cum se imobilizeaza fractura labei piciorului?


A. se suspenda piciorul tntr-o chinga rigida;
B. cu atele sau cu un bandaj gros, de la degete pana la genunchi;

c. cu o faa de la glezna pana la sold,


35. La imobilizarea cu atele, in cazul fracturilor, se va tine cont ca:
A. atela sa nu fie rlgida;
B. nu sunt necesare criterii pentru imobllizarea fracturilor cu atele;
C. atela sa fie suficient de lunga.

36. lmobilizarea unui brat fracturat se face:


A. in dreptul osului fracturat;
B. cuprinzand osul fractural i artlculatla supsrioara:
C. cuprlnzand osul fractural ~i cele doua articulatti, respectiv cea superioara ~i inferioara.

37. Cum trebuie aezata intr-un mijloc de transport o persoana ranita, care prezinta
leziuni ale coloanei vertebrale?
A. in pozltie ~ezf!lnda;
B. orizontal, cu fata in sus:
C. persoana nu trebuie mlscata pana la sosirea ambulan\ei.

38. Ce masurt de prim ajutor se vor lua in cazul traumatismelor coloanei vertebrale,
daca accidentatul are caile respiratorii libere?
A. rnutaf accidentatul pe scaunele din spate;
B. incerca\i sa intoarce\i accidentatul, daca se afla intr-o pozitie arcuita:
C. nu rniscati accidentatul din pozifia in care l-ati gasit pana la sosirea serviciilor mobile de
urgen\a, cu excep\ia cazurilor in care exlsta un pericol de foe sau de asfixie, asiqurandu-l doar
func\iile vitale.
39. in cazul persoanelor accidentate, care prezinta fracturi de coloana, este
recomandabil sa se foloseasca:
A. orice mijloc de transport, daca se deplaseaza in direc\ia unei unita~ sanitare;
B. mijloacele de transport cu plattorma, respectiv furgonete, camioane, daca arnbulanta nu se
poate deplasa la locul accidentului;
C. autoturismele, lntrucat asigura contort i rapiditate in deplasare.
CAIETUL CURSANTUlUI

193

40. Gaile respiratorii pot fi astupate prin:


A. asezarea pe spate a victimei;
B. asezarea pe o parte a victimei;
C. intrarea unor corpi straini pe caile respiratorii.

41. Gaile respiratorii pot fi deblocate:


A. numai in unita\i medicale, folosindu-se instrumente speciale;
B. la locul accidentului, prin interven\ii specifice;
C. indiferent unde, daca victima suporta aceasta interven\ie.

42. Cum prccedatl in cazul unui accldentat care are puls, dar nu resplra?
A. ii face\i o resuscitare cardio-resplratorie;
B. ii da~ cateva palme peste fa\a, pana il revine;

c. incepe\i respira\ia artificiala.

43. Cand gura unui ranit ramane incletata, resplratla artificiala se poate face:
A. prin gura inchisa a victimei;
B. prin narile victimei;
c. in acest caz nu se mai face respira\le artificlala.

44. Pana la transportarea victimei la spital, pozltta de asteptare poate fi:


A. o pozi\ie cat mai corncda:
B. o pozi\ie care sa permlta o buna respira\le;
C. o pozi\ie cornoda pentru transport.

45. Tn cazul unui accident in care victima !}I-a pierdut cunostlnta, prima masura va fi:
A. sa administrati medicamente din trusa de prim ajutor;
B. sa imobiliza\i eventualele fracturi;
C. sa controla\i respiratia i bataile inimii.

46. Stopul respirator, in cazul persoanelor accidentate, poate fi determinat de:


A. multiple fracturi ale membrelor;
B. pierderea intensa de sange;
C. astuparea cailor respiratorii.
47. Cum actionatl in cazul unui accidentat a carul inima s-a oprit?
A. pleca\i, tntrucat nu se mai poate face nimic;
B. incepe\i compresia artificiala a inimii i resplratla artificiala;
C. rniscaf energic accidentatul, pentru a-i reveni.

194

CAIETIJL CURSANTIJLUI

48. Resuscitarea cardio-respiratorie trebuie efectuata:


A. oricarui accidentat;
B. accidenta\ilor afla\i in stare de inconstienta, care nu respira ~i nu au puls;
C. numai accldentatilor care au suferit fracturi usoare.

49. Cum se procedeaza cu accidentatul readus la viata prin resuscitare


respiratorie?
A. se va transporta la domiciliu sau la locul de munca:
B. se va transporta intotdeauna la o unitate rnedicala spectauzata:
C. se va astepta sosirea poli\iei rutiere.

50. Ce simptome ale stopului cardiac prezinta o persoana,


circulatie?
A. leziuni profunde in zona toracelui;
B. lipsa pulsului;
C. aparitia hemoragiei pe gura.

cardio-

victima a unui accident de

51. Atuncl cand victimei unul accident de clrcutatle is-au oprit batalle inimii (stop
cardiac), masajul cardiac se executa:
A. prin apasarea ritrnlca cu podul palmelor suprapuse a toracelui victimei, in dreptul inimii;
B. prln lovirea cu palmele a obrajilor viclimei;
C. prin tncructseree ritmica a bratelor victimei simultan cu resptratia arlificiala.

52. Ce trebuie sa aveti in vedere inaintea transportarf


unei victime la spital?
A. ca func\ia respiratorie ~i functia circulatorie sa fie asigurate;
B. ca punctul sanitar catre care va indreptali sa nu fie la o distan\a mai mare de 50 km;
C. ca autovehiculul cu care va ti transportata victima sa asigure confortul necesar.

53. in cazul unui accidentat


A. sub mandlbula:
B. langa ureche;

care nu resplra,

pulsul este verificat:

c. pe partea laterala a epiglotei (Marul lui Adam), in scobitura dintre trahee i muchii gatului.
54. Cum proceda\i in situatla in care, dupa resuscitarea cardio-respiratorie, accidentatul
ii recapata pulsul?
A. inceta\i compresille exterioare ale pieptului;
B. continuati compresiile exterioare ale pieptului;
C. aplicaf un bandaj toracic.

55. Persoanele accidentate, cu arsuri multiple pe corp i membre, trebuie sa fie:


A. dezbracate rapid de haine, dupa stingerea flacarilor;
B. transportate urgent la o unitate medlcala:
C. spalate, bandajate i apoi transportate la cea mai apropiata unitate sanitara.
CAIETUL CURSANTULUI

195

56. Substantele antiseptice


A. dezinfectarea ranilor;
B. calmarea durerilor;
C. oprirea hemoragiei.

se folosesc pentru:

57. Dezinfectia plagilor ce necesita a fi pansate se face cu:


A. apa oxigenata sau iod;
B. ser fiziologic;
c. apa potabila.

58. Dezinfectla plagilor ce necesita a fi pansate se face cu:


A. alcool;
B. ser fiziologic;
c. apa potabila.

59. Dezinfectia plagilor ce neceslta a fi pansate se face cu:


A. cloramina;
B. ulei de motor;
c. lichid de frina.

Capitolul12. Conduitapreventiva
1. Ce se intelege prin conduitii preventive?
A. un concept valabil pentru concucatoru auto Incepatori:
B. comportamentul rutier care asigura prevenirea accidentelor. prin anticiparea i evitarea
actiunilor incorecte ale partenerilor de drum, precum i adaptarea vitezei de deplasare la
condi\iile meteo-rutiere specifice;
C. calitatea unor conducatori auto de a circula prudent, cu viteza redusa, pentru a nu crea
neplaceri in trafic celorlal\i utilizatori ai drumului public.

2. Care dintre urmator]] factori reprezinta baza conduitel preventive?


A. cunoasterea normelor de circula\ie i a regulilor de conducere a autovehiculului;
B. capacitatea de a fi politicos i discipllnat in traflcul rutier;
c. incadrarea in baremele legale privind sanatatea.
3. Ce intelegeti prin condulta preventiva in conditil atmosferice nefavorabile?
A. rulaf cu o viteza mai mica decal viteza maxima legala, adrnisa pe tronsonul de drum
respectiv;
B. conducef cu atentie sporita i cu o viteza care sa vii permita oprirea in siguran\a i evitarea
oricarui pericol;
C. folosi\i atat luminile de drum cat i cele de avarie, pentru a fi mai usor de observat.

196

CAIETIJL CURSANTIJLUI

4. Conduita preventiva asigura:


A. men\inerea starii tehnice a autovehiculului;
B. siquranta si fluen\a deplasaril pe drumurile publice;
C. prelungirea duratei de exploatare a motorului.
5.
A.
B.
C.

Factorii principali care ajuta un conducator auto sa piloteze preventiv sunt:


atitudinea pozitiva in trafic, calmul, cunostintete dobandite ~i polite\ea;
iscusin\a ~i priceperea de a-sl impune calita\ile fizice dobandite:
mijloacele de semnalizare rutlera ~i agen\ii de poli\ie rutiera.

6.
A.
B.
C.

Ce se intelege prin vigilenta, din punct de vedere al conduitei preventive?


capacitatea de a nu intra in conflict cu organele de politie rutlera;
sa fi\i odihnit ~i bine alimentat, pentru a nu Ii obligat sa opriti pe traseu;
men\inerea neintrerupta a aten\iei pe toata durata deplasiirii.

7. Printre primele cauze ale accidentelor rutiere figureaz.a i neatentla in conducere.


Cum poate fi evitata aceasta?
A. prin alternarea starii de vigilen\a cu cea de relaxare la volan, indeosebi pe sectoarele de
drum in allniament;
B. prin concentrarea permanenta doar asupra activita\ilor pe care trebuie sa le efectua\i pentru
conducerea autovehiculului in condi\ii de siguran\ii;
C. prin punerea in func\iune a unor surse de muzica cu intensitate senora mare, pentru
stimularea vigilen\ei in conducere.

8.
A.
B.
C.

Cand se apllca regullle conduitei preventive?


cand concuceu efectiv autovehiculul pe drumurile publice;
cand autovehiculul este oprit pe partea carosabna;
atat in timpul conducerii efective, cat ~i atunci cand autovehiculul este oprit.

9. Ce se recomanda pe tlmp de noapte, din punct de vedere al conduitei preventive,


pentru un conducator de autovehicul incepator?
A. sa aiba bateria de acumulatori in stare bunl:I de functionare;
B. sa evite, pe cat posibil, deplasarea, oaca trebuie sa parcurga un traseu lung, care cuprinde
drumuri intens circulate;
C. sa aiba in dotare setul de triunghiuri reflectorizante, precum ~i becuri de rezerva, pentru a
asigura func\ionarea lreprosabita a farurilor.

10. Consumul de alcool, chiar i in cantitati mici:


A. poate determina o rnaniers de conducere riscanta sau excesiv de degajata;
B. poate reduce capacitatea vizuala:
C. poate reduce capacitatea auditiva.

11. Care este cea mai vulnerablla categorie de participanti la trafic, din randul careia se
inregistreaza cele mai multe victime?
A. conducatorf de vehicule fara experienta in conducere;
B. conoucatoril de vehicule cu atestat profesional;
C. pietonii, indeosebi copiii ~i persoanele in varsta.
CAIETUL CURSANTUlUI

197

12. Care este princlpalul factor de rise pe care trebuie sa-l avetl in vedere la conducerea
autovehiculului prin tunele rutiere?
A. viteza redusa de deplasare ~i mersul in coloana:
B. dificulta\i in adaptarea vederii la intrarea ~i la iesirea din asemenea pasaje;
C. posibilitatea existentei unor denlvelari ale partii carosabile.

13. Cum trebuie sa procedatl atuncl cand autovehiculul derapeaz.a cu spatele catre
dreapta?
A. frana\i puternic ~i redresati vehiculul prin virare la stanga;
B. trage\i rapid de volan spre stanga, fara a frana;
C. eliberati pedala de acceleratie ~i virati usor spre dreapta.

14. Ce inseamna sa conduceti preventiv pe timp nefavorabil?


A. sa respectati cu stricte\e limitele de viteza pentru sectorul de drum pe care circula\i;
B. sa reduce\i viteza pana la limita la care sa va asigura\i o buna vizibilitate ~i un control deplin
asupra comenz.ilor;
C. sa rulaf cat mai aproape de axul drumului.

15. Care este pozitia coracta a conducatorulul


auto in timpul conducerii?
A. sa fie cat mai concentrat, sa \Ina volanul strans ~i privirea indreptata numai inainte ~i sa
stea cat mai aproape de parbriz:
B. sa stea cat mai confortabil pe scaun, cu capul rezemat de tetiera ~i cu ambele maini pe
volan, in zona orelor 10:00-14:00;
C. cea mai corecta pozi\ie in timpul conducerii auto este aceea care previne apari\ia somnului.
16. Cum procedeaza conducatorul de autovehicule noaptea, cand este orbit de lumina
farurilor unui autovehicul care clrcula din sens opus?
A. pune sau men\ine in funcliune faza de drum, pentru a observa mai bine drumul pe direc\ia
de deplasare;
B. aprinde alternativ faza de drum ~i de intatnire, pentru a-I aten\iona pe celalalt conducator

ca

circula incorect;
C. men\ine in func\iune luminile de intalnire, reduce viteza de deplasare ~i opreste daca este
cazul.
17. Spre ce parte a drumulul public are tendlnta de a derapa autovehiculul, in cazul
efectuarll unui viraj la stanga cu o viteza mare?
A. spre dreapta, catre exteriorul curbei;
B. spre interiorul curbei, catre sensul opus de mers;
C. autovehiculul nu poate derapa in nicio situa\ie.
18. Campul vizual al conducatorului auto se reduce atunci cand:
A. viteza de deplasare este mai mare;
B. dimensiunile parbrizului ~i ale lunetei sunt mai mici;
C. indicatoarele rutiere sunt de mici dimensiuni.

19. Circulati cu un autoturism cu remorca pe o sosea cu o singura banda pentru fiecare


dlrectie i va aproplatl de o curba la stanga, foarte stransa i fara vlzibilitate. Cum
trebuie sa adaptatl modul de conducere?
A. reducef viteza inaintea curbei, din cauza pericolului marit de derapare a remorcii;
B. reduce\i viteza, circulatl pe mijlocul benzii ~i acceleraf usor cand ajunge\i in varful curbei;
C. mentineti viteza, iar in curba franati.

198

CAIETIJL CURSANTIJLUI

20. Ce conseclnte poate avea transportul bagajelor pe acoperisul autoturismului?

A. nu se pot executa viraje;


B. crests instabilitatea vehiculului la vant lateral;
C. se reduce distanta de franare.

21. Cum poate fl mentlnuta luminozitatea farurilor in condltll meteorologice


nefavorablle?
A. prin reglarea periodica a fasciculului luminos;
B. pastrand curate permanent farurile;
C. folosind numai lumina de drum.

22. Ce masurt se recomanda atuncl cand urmeaza sa strabateti o portlune de drum


public acoperlta cu platra cublca?
A. sa folosttl numai frAna de ajutor pentru a evita derapajul;
B. sa reduce\i din timp viteza, evitand bruscarea comenzilor;
C. sa circulaf cat mai aproape de axul drumului, pentru a evita lovirea acostamentului.

23. Tensiunea nervoasa i oboseala conducatorulul auto pot fi reduse daca:


A. rula\i cu o viteza ponderata. in condiul de siguran\a, mentinAnd un ritm de mers constant;
B. circulati cu aceeasl viteza atat in localitati. cat i in afara acestora;
C. folositi medicamente calmante sau energizante care nu sunt interzise conducatorilor auto.

24. Ce trebule sa avetl in vedere la urcarea intr-un autoturism?


A. sa urcatl numai pe partea dinspre trotuar;
B. sa deschldef usa numai daca clrcutatla permite acest lucru;
c. urcatl fara grija, deoarece vehiculele care circula din spate sunt obligate sa astepte,

25. Clrculatt intr-o coloana i;i respectatl distanta fata de vehiculul din fata. Ce trebuie sa
faceti in plus?
A. sa aprindeti lanterna de cea\a din spate;
B. sa observa\i prin geamul lateral al vehiculului marginea din dreapta a partii carosabile;
c. sa ramane\i la limita propriei benzi i sa va asigura\i carnpul de vizibilitate.

26. Fenomenul de acvaplanare genereazA urmatoarele pericole:


A. stropirea cu apa a parbrizului;
B. stropirea cu api!i a cli!idirilor i a pietonilor;
C. pierderea controlului asupra direc\iei.

27. Care dintre urmatoarele tipuri de carosabil este eel mai periculos in condifii de
ploaie?
A. carosabilul cu suprafata asfaltata;
B. carosabilul cu suprafeta betonata;
C. carosabilul cu piatra cubica,

_......- exlgiiln

CAIETUL CURSANTULUI

199

28. Va aproplatl de o lntersectle fara indicatoare de clrculatle. Vizibilitatea in ambele


directii este imposibtta, din cauza vehiculelor stationate, Cum procedati?
A. intrati incet in lntersectie, cu atentie marita;
B. traversati cat mai rapid lntersectia:
C. semnaliza\i luminos ~i intratl in intersectie.
29. Pe o portlune de drum acoperita cu polei, sesizati impactul inevitabil cu un caine.
Cum veti proceda pentru evitarea unui accident?
A. considerati ca o asemenea situatie nu vi se poate Intarnpla:
B. elibera\i accelera\ia, men\ine\i ferm volanul pe direc\ia de deplasare, fiind pregatit pentru a
stabiliza autovehiculul dupa impact, prin manevrarea lina a volanului;
c. Incercatl, pe cat posibil, sa evita\i impactul frontal, prin manevrarea brusca a volanului in
direc\ia de deplasare opusa cainetul.
30. Ce pericole pot aparea prin nefoloslrea centurli de siguranta?
A. chiar ~i la o vlteza de coliziune de aproximatlv 20 km/h, exista riscul unei accidentarl;
B. pericolele pot aparea la o viteza de peste 60 km/h;
C. pericolul de accidentare este exclus.
31. Cum procedatl in cazul in care observati in timp util o persoana in varsta care
traverseaza neregulamentar drumul public, in fata dvs.?
A. semnaliza\i cu claxonul ~i cu luminlle, pentru a impiedica persoana respectiva sa
traverseze;
B. reduceti din limp viteza ~i lua\i toate masurtle de evitare a lovirii persoanei care traverseaza:
C. legal nu ave\i nicio obliga\ie, iar in caz de accident, pietonul imprudent va raspunde, inclusiv
pentru eventualele avarii produse.

32. Cum este bine sa procedati atuncl cand, circuland in spatele unui biciclist,
constatatl cil acesta doreste sil schlmbe dlrectla de mers?
A. semnaliza\i sonor inten\ia de a-l depa~i;
B. ii asigura\i condi\ii pentru realizarea manevrei;
C. nu ave\i nicio obliga\ie, tntrucat acesta este un vehicul foarte lent.
33. lntentionatl Sa Va punetl in mlscare dlntr-o parcare de pe marginea !jOSelei. in
spatele dvs. parcheaza un autoturism. Ce pericol prezinta aceasta sltuatle?
A. niciun pericol;
B. vehiculele care circula din sens opus va pot observa cu intarziere;
C. din cauza vizibilita\ii reduse din spate, vehiculele care vin din urma pot observa cu tntarziere
semnalizarea vehiculului dvs.
34. La ce va puteti astepta daca clrculati in spatele unui camion cu remorca, ce
intentioneaza sa vireze la dreapta pe o strada ingusta?
A. inainte de a vira, camionul se opreste:
B. inainte de a vira, camionul se angajeaza Initial spre stanga, din cauza gabaritului;
C. camionul se comporta ca orice autoturism.
35. Ce trebuie sa aveti in vedere atunci cand lasati copiii sa urce sau sa coboare din
autoturismul pe care ii conduceti?
A. copiii trebuie invitati sa urce sau sa coboare numai pe partea dinspre trotuar;
B. copiilor le este permis sa coboare singuri, pe orice parte;
C. nu trebuie sa aveti nimic in vedere, deoarece copiii se cornporta intotdeauna corect in
circulatie.

200

CAIETIJL CURSANTIJLUI

36. fn ce locuri clrculatia cu vlteza duce adeseori la accidente?

A. in intersectii;
B. in parcari:
C. in poligoanele auto.
37. Clrculatl printr-o localitate, in spatele unui vehicul cu numar de inmatriculare din alta
localitate sau din strainatate. Lace va putetl astepta?
A. vehiculul care circula in fa\a merge corect;
B. inainte de a vira, conducatorul vehiculului respectiv va semnaliza din limp schimbarea
direc\iei de mers;
C. conoucatorul care circula in fa\a poate sa franeze ~i sa opreasca in mod neastsptat, pentru
a cere informa\ii privind drumul.
38. Cum trebuie sa procedati pentru a va pastra starea de vigilenta pe tot parcursul
deplasarll?
A. conduce\i cat mai incordat, cu fa\a cat mai aproape de parbriz, pentru a vedea tot ce se
intampla pe drumul public, in fa\a dvs.;
B. va concentra\i alen\ia, dar adopta\i o atitudine relaxata la volan, avand control asupra
efectuarii tuturor manevrelor de care depinde siquranta calatoriei;
c. va gasi\i o preocupare mai placuta, cum ar fi manevrarea aparaturii radio-video, lntretinerea
unor discu\ii cu pasagerii sau folosirea telefonului mobil.
39. La ce trebuie sa va ateptati atunci cand, in fata dvs., a oprit in statle un autobuz
destinat transportului de calatori?
A. urmeaza o intersec\ie, lntrucat majoritatea sta\iilor mijloacelor de transport in comun se
amenajeaza in astfel de locuri;
B. este posibil ca unii calatori sa coboare ~i sa traverseze prin fata autobuzului, fara a se
asigura in mod corespunzator:
C. la plecarea din sta\ie, autobuzul poate sa-~i schimbe direc\ia de mers spre stanga, fara sa
se asigure.
40. Conducatorul auto prevazator are in vedere:
A. sa fie odihnit, lar autovehiculul sa corsspunda din punct de vedere tehnic penlru circula\ia
pe drumurile publice;
B. sa aiba asiqurata presiunea normata la roata de rezerva:
C. sa observe inainlea altora locurile in care este amplasat aparatul RADAR.
41. Ce tip de coliziuni au cea mai mare forta de distrugere?
A. coliziunile laterale;
B. coliziunile frontals:
C. coliziunile din spate.
42. Ce rol au tetierele, din punct de vedere al conduitei preventive?
A. in cazul tarnponaril din spate a autovehiculului. previn posibila fracturare a coloanei
cervicale;
B. nu au decal rol estetic;
C. contribuie la fixarea telefoanelor mobile, perrnltand efectuarea convorbirilor fara a mai duce
aparatul la ureche.
43. La franare, vehiculul derapeaza. Cum reactionati corect?
A. franati la maximum;
B. nu actionaf frana ~i rotiti volanul in sens invers deraparii;
C. opriti motorul.
CAIETUL CURSANTULUI

201

44. Ce tendinta prezinta un autoturism cu tractlune pe spate, daca acceleratl prea


puternic in curba?
A. autoturismul urmeaza, fara deviere, cursa volanului;
B. autoturismul tinde sa derapeze cu spatele spre exteriorul curbei;
C. ro\ile din fa\a se lnvartesc in gol.
45. ccnducand pe drumul public, va faceti mai vizibil autoturismul daca:
A. ii impodobi\i cu ab\ibilduri sau accesorii colorate, fixate pe parbrlz $i pe luneta:
B. vopsi\i in culoarea alba sau galbena partea din fa\a $i din spate a caroseriei;
C. asigura\i curatenia exteriorului caroseriei, a tabli\elor cu numarul de inmatriculare,
a sistemelor de iluminare-semnalizare.

precum $i

46. Ce trebuie sa facet( pentru a evita un accident de clrculatle?


A. sa nu conduceti autoturismul decal atunci cand probleme grave impun aces! lucru;
B. sa va asigurati intotdeauna un partener care sa cunoasca bine traseul parcurs;
C. sa anticipati si sa contracarati la timp manevrele lmprudente ale partenerilor de drum si sa
respectati permanent regulile de circulatie.
47. Este recomandabil sa pastram sau sa depozltam anumite obiecte pe podeaua
autovehiculului?
A. da, atata vreme cat acestea nu ne stanjenesc in ac\ionarea comenzilor autovehiculului;
B. da, daca nu mai exista un alt loc in care sa asezarn obiectele de mici dimensiuni;
C. nu, tntrucat exista posibilitatea rostogoliril acestor obiecte, care pot ajunge sub pedale $1
crea situa\ii periculoase.
48. Un conducator auto imprudent s-a angajat in depairea coloanei in care va aflati, iar
din sens opus se aprople la mica distanta un autocamion, care ii semnalizeaza cu
luminile. Cum trebuie sa procedatl pentru evitarea producerii unui accident?
A. nu ave~ nicio obliga\ie $i prin urmare va contlnuaf deplasarea in cotoana:
B. reduce\i viteza i mari\i astfel dlstanta fa\a de eel care circula inaintea dvs., creand condi\ii
celui ce cepaseste neregulamentar sa intre in coloana:
C. va apropiau de axul drumului public, pentru a-I determina pe eel angajat in depairea
coloanel sa renunte la aceasta rnanevra rlscanta.
49. Ce substante au efect asemanator cu eel al alcoolului
concentrare a unui conducator auto?
A. condimentele foarte iuti;
B. medicamentele sau substantele cu efect psihoactlv;
C. cofeina.

i pot reduce capacitatea de

50. Cum procedati in situatia in care observati in fata dvs. o minge care se

rostoqoteste?
A. continuaf sa circulati cu aceeasi viteza, tntrucat trecerea peste minge nu este periculoasa
pentru autovehicul;
B. semnaliza\i senor, reducef viteza i circulati cu maxima aten\ie, tntrucat este foarte posibil
sa apara un copil dupa minge;
C. virati brusc in directia opusa de rostogolire a mingii.

51. Din sens opus, un vehicul depaete un altul i nu poate reveni pe banda sa. Cum va
comportatl corect?
A. circulaf mai departe cu viteza marita;
B. reduce\i viteza $1 va angaja\i mull spre dreapta;
C. avertizaf cu farurile vehiculele care circula din sens opus.

202

CAIETIJL CURSANTIJLUI

52. Cand avetl voie sa fiti agresiv in timpul conducerii pe drumurile publice?
A. atunci cane eel din fata ruleaza cu viteza redusa, fara motiv intemeiat;
B. in nicio situatie, indtferent de ceea ce se intampla cu ceilalti participanti la trafic;
C. atunci cand eel din fa\a v-a facut semne obscene.
53. Sunteti depait de un autovehicul care a apreciat greit distanta i viteza cu care se
apropie din sens opus un alt vehicul. Cum trebuie sa procedati pentru a evita un
accident rutier?
A. mari\i viteza de deplasare, pentru a-I determina pe eel ce va depaseste sa renun\e la
manevra:
B. claxona\i iii taceti semn cu bratul sa nu mai depaseasca:
C. reduceti imediat viteza i circulaf cat mai aproape de marginea din dreapta a par\ii
carosabile, pentru a-l permite efectuarea depairii i reintrarea pe sensul normal de mers.

54. Poate fi redusa capacitatea de conducere auto dupa consumul unei cantitati relativ
mici de alcool?
A. nu, daca se consurnt i o ceasca de cafea;
B. chlar i cantita\ile rnici de alcool pot reduce capacitatea de conducere;
C. nu, cantlta\lle mici nu dauneaza.
55. Va deplasatl pe drum intr-o coloana. Cum vii comportatl?
A. depai\i coloana, pe cat posibil printr-o singura rnanevra;
B. pastratl o distan\a ccrespunzatoare fa\a de eel care clrcula in fa\a i urmarl\i
comportamentul celorlal\i participanti la trafic;
c. circutati foarte aproape de vehiculul din fa\a, pentru a nu rarnane in urrna.
56. Cum trebule sa prccedatl atunci cand un autobuz Colar opreste cu lumlnile de
avarle aprlnse?
A. luminile intermitente de avertizare ale autobuzelor scolare va obliga sa opri\i;
B. clrculati cu aten\le sporita:
C. nu ave\i nlclo obliga\ie.
57.Conduita preventlva trebuie apllcata :
A.numai de catre conducatorll auto tncepaton sau de cei care nu au condus o perioada mal
7ndelungata ;
B.numai de catre conducatorf auto profeslonlsti ;
C.de catre to\i conducatorii de autovehicule .

58.Spa\iul necesar opririi unul autovehicul in cazul aparltiel unui obstacol se compune
din:
A.spa\iul parcurs din momentul actionarii sistemului de franare pana la oprirea totala a
autovehiculului ;
B.spa\iul parcurs din momentul sesizaril obstacolului pana la oprirea totala a autovehiculului ;
C.spa\iul parcurs din momentul seslzaril obstacolului pana la depaslrea acestuia;
59.Ce in\elege\i prin ," lndernanare ,"ca element al conduitei preventive?
A.capacitatea conducatorului auto de a manevra autovehiculul in siguran\a chiar in situa\ii
dificile sau in condi\ii meteorologice i de drum nefavorabile ;
B.capacitatea conducatorului auto de a manevra autovehiculul numai cu fata in spatil foarte
restranse :
C.capacitatea conducatorului auto de a manevra autovehiculul numai cu spatele in spatii
foarte restra nse ;
CAIETUL CURSANTULUI

203

60. Pentru a circula pe un drum cu polei, se recornanda


sa echipati autoturismul cu:
A. lanturi pentru zapada;
B. pneuri speciale sau lanturi antiderapante;
c. lopata i nisip.

61. lntentionati sa consultati o harta rutlera, Cum este


recomandat sa procedatl?
A. opritl, cu luminile de intalnire aprinse;
B. opri\i autovehiculul in afara carosabilului;
C. nu avetl vole sa consultau harta pe limp de noapte.

62. Ce este blne sa avetl in vedere pentru evitarea unul


pericol, in sltuatla din imagine?
A. copiii circula corect pe trecerea de pietoni:
B. copiii se pot intoarce alergand pe trecerea de pietoni, fara
motiv sesizabil;
C. copiii urrnaresc cu atentte circulatla i se cornporta ca
atare.

63. Cum se recomanda

sa va comportatl

in aceasta

situatte?
A. oprttl numai in cazul in care mingea se opreste pe
carosabil;
B. reduce\i viteza i va pregalili sa opri\i;
circulati mai departe, intrucat copiilor le este interzis sa
intre pe carosabil.

c.

64. Din punct de vedere al conduitei preventive, cum


trebuie sa procedatl in aceasta situatie?
A. reduce\i viteza, deoarece copilul s-ar putea intoarce
pentru a lua mingea din drum:
B. men\ineti viteza. deoarece copiii au fost avertiza\i i rarnan
in siguran\a pe trotuar;
C. mari\i viteza, deoarece copiii nu alearga pe straca.

65. Din punct de vedere al conduitei preventive, la ce va


putetl astepta in aceasta situatle?
A.
B.
sa
C.

biciclistul va opri;
biciclistul poate schimba directia de mers spre stanqa fara
se asigure;
biciclistul se va comporta corect.

204

CAIETUL CURSANTULUI

$toala de ~olerl EXIGENT w..n.e>lgent.ro

Bala Mare. Victoriel nr 9-0A, lei: 074S).97.)1

Capitolul13. Notiuni
de mecanica:
,
Cunoa,tereaautomobilului.
1. Care sunt organele mobile ale mecanismului motor?
A. blocul motor, cilindrii, chiulasa i carterul;
B. pistonul, segmen\ii, bonul, biela, arborele cotit i volantul;
C. rotile directoare i cele tractoare.

2.
A.
B.
C.

Care sunt organele fixe ale mecanlsmulul motor ?


blocul motor , cilindrii , chiulasa i carterul;
pistonul , sgmen\ii , boltul biela arborele cotit i volantul;
rotne directoare i cele tractoare .

3.
A.
B.
C.

Prezenta calamine! pe suprafata bujiilor i fumul albastrui al eapamentului


mecanlsmul motor (grup piston-cilindru) este uzat;
rularea frecventa cu o vlteza inferioara limitei legale;
folosirea unor bujii necorespunzatoare,

4.
A.
B.
C.

Ce rol are ambreiajul ?


asigura viteze diferite ale rotilor motoare la parcurgerea curbelor;
cornanda marirea tura\iei motorului, in func\ie de sarcina transportata;
realizeaza cuplarea progresiva i decuplarea motorului de restul transmisiei.

indica:

5. Ce deprindere grelta a conducatorului auto determina frecvent defectarea


ambreiajului?
A. coborarea pantelor cu motorul oprit sau aducerea schirnbatorului de viteze in punctul mort;
B. rularea cu jocuri mari la pedala de ambreiaj sau la mecanismul de directie:
ateptarea la semafor avand pedala de ambreiaj apasata.

c.

6.
A.
B.
C.

Ce rol are cutia de viteze?


asigura transmiterea puterii la roti;
permite mersul inapoi, fara a inversa sensul de rota\ie a motorului;
permite sta\ionarea cu motorul in func\iune.

7. Ce factor influenteaza eel mai mult durata de serviciu a pneurilor?


A. presiunea;
B. temperatura mediului ambiant;
C. starea tehnlca a franei,

CAIETUL CURSANTULUI

205

8.
A.
B.
C.

Uzura prematura a pneurilor din fata se datoreaza, in primul rand:


dereglarii geometriei dlrectiel;
circulatiei frecvente cu viteza redusa;
fenomenul este specific autovehiculelor care au trac\iunea pe puntea din spate.

9.
A.
B.
C.

Cand masurati presiunea din pneuri?


inaintea plecarii in cursa, cand pneurile sunt reci;
dupa parcurgerea a eel putin 400-500 km, cand pneurile sunt calde:
doar atunci cand observarn ca autovehiculul este inclinat intr-o parte.

10. Uzura pneurilor creste foarte mult:


A. la demarari ~i fr3nclri Intense, consecin\e ale unul stll agresiv de conducere;
B. atunci cand se conduce preventiv-defensiv;
C. la circulajia pe timp nefavorabil.

11. Cand este indicat sa verificati presiunea din anvelope?


A. intotdeauna la 300 km;
B. de regula, inainte de a porni la drum;
c. numai pe limp de iarna, cand anvelopele sunt reci.

12. Cuvantul TUBBELESS, imprimat pe o anvalopa, semnifica?


A. anvelopa poate funcjiona fara camera de aer;
B. sectionea pneului are forma tubulara;
C. anvelopa este destlnata circula\iel pe limp nefavorabil .

13. Incalzlrea exceslva a pneurilor se poate datora ?


A. deplasarf cu viteza excesiva, timp indelungat;
B. presiunii insuficiente;
C. supralncarcarii autovehiculului .

14. Fumul de
A. defectarea
B. un consum
C. un consum

culoare neagra emls de e~apament lndica:


supapelor de evacuare;
exagerat de combustibil;
exagerat de ulei.

15. Care sunt factorii care fac ca motorul Diesel al unui autoturism sa emita furn
excesiv?
A. lipsa combustibilului;
B. busonul rezervorului inchis la maximum;
C. defec\iuni la instalatia de injectie.

Z06

CAIETIJL CURSANTIJLUI

16. Criteriul de alegere a benzinei pentru motoarele cu aprindere prin scantele i1

constituie:
A. culoarea ~i consistenta:
B. cifra octanica (CO);
C. cifra catanica (CC).

17. Ce reprezinta slmbolurile EURO I, EURO II, EURO Ill i EURO IV?
A. caracteristicile tehnice de provenienta a unor vehicule din Uniunea Europeana;
B. standardele de poluare din Uniunea Europeana;
C. incadrarea autovehiculelor in diferite norme de consum.

18. In care dintre sttuatll consumul de carburant al unui motor crests?


A. atunci cane motorul nu atinge temperatura de func\ionare;
B. atunci cand fumul de esaparnent este de culoare neagra;
C. atunci cand motorul functioneaza cu intreruperi.

19. Temperatura llchidului de rlicire care asigurli performanta maxima i uzura minima a
motorului este cuprinsli in intervalul:
A. 100-120 grade C;
B. 60-70 grade C;
C. 90-95 grade C.

20. Termostatul apartlne instala\iei de:


A. raclre:
B. ungere;
C. alimentare.

21. Cea mai frecventa defectiune a lnstalatie! de racire a motorului este:


A. slabirea sau ruperea curelei de antrenare a ventilatorului i a pompei de apa:
B. infundarea prizei de aer care alimenteaza ventilatorul;
C. patinarea ambreiajului.

22. Ce masuri de precautle trebuie sa luati la utilizarea soluuel antigel?


A. nicio masura, tntrucat lichidul respectiv nu este nociv;
B. se va evita contactul cu aceasta, deoarece este toxica;
c. nu se va combina cu apa, deoarece degaja multa caldura.

23. La folosirea pe termen lung a solutillor antigel, trebuie aplicate urmatoarele reguli:
A. se va urmari intotdeauna nivelul optim al lichidului din vasul de expansiune;
B. dupa eel mull 3 ani solutia antigel va fi complet lnlocuita, chiar daca densitatea acesteia
corespunde cerintelor:
C. se va urmari culoarea lichidului din vasul de expansiune.
CAIETUL CURSANTULUI

207

24. Circulatia frecventa cu termostatul defect i, implicit, cu o temperatura a lichidului


de racire sub 60 grade Celsius conduce la:
A. cresterea consumului de combustibil;
B. imposibilitatea incalzirii habitaclului;
C. blocarea pompei de apa.

25. Care este rolul uleiului pentru motor?


A. asigura demontarea mai usoara a pieselor motorului;
B. reduce uzura motorului, prin crearea unui film rezistent de lubrifiant intre suprafe\ele
pieselor aflate in miscare:
C. protejeaza motorul fata de patrunderea amestecului carburant in baia de ulei.

26. Care dintre variantele de mal jos reprezlnta calitati ale unui ulei de motor?
A. culoarea;
B. vascozltatea;
C. punctul de congelare.

27. Pentru intretinerea sistemului de ungere, trebuie sa efectuati:


A. verificarea ~i completarea nivelului uleiului din baie;
B. inlocuirea uleiului dupa expirarea termenului de utilizare;
C. desfundarea orificiilor de aerisire ale radiatorului.

28. Cauzele ce pot determina crssterea nivelului de ulei in bala de ungere sunt:
A. circula\ia frecventa pe drumuri neasfaltate;
B. pauunderea apei sau a combustibilului in baia de ulei;
C. defectarea pompei de ulei.

29. Schimbarea uleiului i a elementului filtrant se face:


A. conform periodicita\ii stabilite de constructor;
B. din 5 in 5 ani;
C. din 3 in 3 ani.

30. Fumul de culoare albastra emis de esapament


A. un consum exagerat de ulei;
B. infundarea pa(\iala a tobei de esaparnent:
C. folosirea unor benzine colorate.

31. Ce va indica, de regula, faptul ca bateria de


A. la aprinderea farurilor, intensitatea lurninoasa a
B. actionand claxonul, acesta emite un sunet slab,
C. dernontand bateria, constatarn ca aceasta este

208

CAIETIJL CURSANTIJLUI

indica:

acumulatori este descarcata?


acestora scade progresiv;
intrerupt;
mal usoara decat de obicei.

32. Aprinderea luminii ,.martor" de la bord, care sernnalizeaza functtonarea


generatorului de curent, poate indica:
A. griparea rotorului pompei de apa:
B. ruperea curelei de antrenare a pompei de apa, a ventilatorului ~i a altematorului;
C. scurgeri de electrolit din acumulatori.

33. Daca efortul depus pentru actlonarea volanului este mai mare decat in mod oblsnult,
trebuie sa verlflcam, in primul rand:
A. starea de prindere a volanului pe axul sau;
B. presiunea in pneurile pun\ii din spate;
C. presiunea in pneurile puntil din fa\a.

34. lntentionati sa remorcatl un autoturism cu servodfrectie ramas in pana de motor. Ce


trebuie sa avetl in vedere?
A. bloca\i direc\ia;
B. manevrarea volanului soliclta un efort fizic mai mare, de aceea ve\i efectua tractarea cu
deoseblta aten\ie;
C. nu ave\i voie sa-1 remorca\i in aceasta situa\ie.
35. La aparltla defectlunllor tehnice ale mecanismului de dlrectie se procedeaza astfel:
A. se apeleaza la cunostlnte care au mai intalnit astfel de situa\ii;
B. se continua deplasarea, tntrucat defec\iunea se oatoreaza starii drumului public;
C. se apeleaza numal la atelierele specializate, care au personal calificat.

36. Care sunt criterille de apreciere a eficacitatii franelor?


A. spatlul de tranare;
B. forma pedalei;
C. rnarimea urmei de franare imprimata pe carosabil.

37. Utilizarea franei de serviciu este semnalizat.a cu:


A. luminile de culoare portocalie;
B. luminile de avarie din fa\a ~i din spate;
C. luminile rosll din spate.

38. Neeliberarea cornpleta a franei de statlonare determlna:


A. zgomote in zona manetei franei de mana;
B. un consum suplimentar de carburant;
C. lncalzlrea excesiva a butucilor ro\llor din spate.

39. Cursa libera a pedalei de frana, mai mica decat cea obinuita, indica:
A. blocarea pedalei de frana;
B. un joc insuficient intre saboti ~i tamburi;
C. pierderi de lichid pe la garnituri.
CAIETUL CURSANTUl.UI

209

40. Ce se intampla atunci cand, pe rotlle unei osli, eflctenta franarii este mult diferita?
A. se reduce viteza de deplasare;
B. vehiculul ii men\ine tinuta de drum, in ciuda acestui fapt;
C. vehiculul poate derapa lateral.

41. Conducatorii de autovehicule au urrnatoarele obliqatli, inainte de a pleca la drum:


A. sa verifioe sistemul de lumini i semnalizare;
B. sa verifice instalatia de climatizare;
C. sa rnentina permanent curat parbrizul.

42. Ce culoare pot avea lampile cu lumina intermitenta din spatele autovehiculului?
A. rosie sau alba;
B. roste sau galbena;
c. galbena sau alba.

43. De ce trebuie reparat necondltionat un eapament defect?


A. pentru
produce un zgomot prea mare;
B. nu este o urgen\a;
pentru
destabilizeaza autovehiculul.

c.

ca
ca

44. Sunteti obligat sa avetl in autovehicul

trusa medicala de prim ajutor, doua triunghiuri


reflectorizante i stingatorul de lncendli omologat?
A. numai trusa medicata de prim ajutor;
B. numai trusa rnedlcala de prim ajutor i doua triunghiuri reflectorizante;
c. toate dotarile enumerate trebuie sa se afle in autovehicul.

45. Este permisa detinerea, montarea sau folosirea la autovehicule a sistemelor care
perturba buna functlonare a dispozitivelor de supraveghere a traflculul?
A. da;
B. nu:
C. acest aspect nu este stabilit legal.

va

46. Cum constatati, in timpul mersului, fara a


pune in pericol, daca pe sosea este
po lei?
A. frana\i puternic;
B. circula~ cu viteza recusa i frana\i cu aten\ie, ca sa verifica\i cum reactioneaza
autovehiculul dvs.;
C. circulati pe axul central al drumului.

47. Perna de aer (AIRBAGul) asigura:


A. amortizarea rapida a trepida\iilor datorate denivetarilor existente pe drumul public;
B. protectia suplimentara a persoanelor in cazul unui impact puternic al autovehiculului;
C. posibilitatea conducerii relaxate, cu capul sprijinit de aceasta.

210

CAIETIJL CURSANTIJLUI

48. Precizatl daca presiunea din pneuri are efect asupra consumului
A. da;
B. nu;

de carburant:

C. numai in cazul vehiculelor de mare tonaj.

49. Principala cauza a exploziei pneului in timpul mersului este:


A. umflarea insuficienta;
B. umflarea exagerata;
C. uzura moderata.

Capitolul14. Conducereaecoloaica
Comoonamentulneauresivtata
,
de mediulinconiurator
1. Ce se intelege prin conducere ecologica a unui autovehicul?
A. obliga\ia de a folosi in permanenta carburant biodegradabil;
B. deplasad urbane cu bicicleta, pe jos sau cu alte mijloace care nu polueaza atmosfera;
C. un ansamblu de masurl comportamentale, de control sau de verificare a vehiculului, prin
care se realizeaza o lrnportanta economie de energie ~i protectla mediului.

2. Conduita ecologica in conducerea unui autovehicul inseamna:


A. sa nu poluaf tonic mediul tnconlurator, folosind sistemul de sonorizare la putere maxima;
B. sa lntretinef in permanenta autovehiculul curat, prin spalare ~i degresare zilnica;
c. sa fili calm ~i sa anticipa\i sltuatiile astfel tncat sa evitati accelerarea ~i franarea brusca.

3. Ce cauze deterrnina poluarea mediului ambiant de catre autovehicule?


A. rularea cu vlteza redusa, fara motiv;
B. arderea incompleta ~i defectuoasa a oombustibilului;
c. defectarea filtrului de benzina sau rnotorma.
4. Cum trebuie sa conducsti, astfel incat sa reduceti poluarea?
A. porni\i motorul actionand pedala de accelera\ie la un sfert din cursa ~i asteptaf ca acesta sa
se lncalzeasca, pentru a reduce ulterior consumul de carburant;
B. pornif motorul fara sa actiona\i pedala de accelera\ie ~i demara\i imediat;
C. apasa\i pana la capat pedala de accelera\ie, pornitl motorul ~i dernaraf cu o vtteza cat mai
mare.
5. Comportamentul ecologic in conducerea unui autovehiculul presupune:
A. planificarea traseului pentru a economisi limp ~i combustibil;
B. evitarea zonelor cu clrculatie densa, cu lucrari pe carosabil sau cu teren accidental;
C. vlteza ~i accelera\ie mai mari, pentru a scurta timpul de deplasare.
CAIETUL CURSANTUlUI

2t1

fn sensul conducerii ecologice a unui autovehicul, se recornanda:


A. sa evitaf transportul obiectelor inutile in portbaga] sau in habitaclu;
B. sa nu aveti montat in permanenta pe autovehicul portbagajul suplimentar;
C. sa utilizati spoilere ~i faruri suplimentare.
6.

7. Utilizarea sistemului de climatizare are ca efect:


A. cresterea consumului de combustibil;
B. reducerea consumului de combustibil;
C. scaderea puternica a gradului de contort.

8. Pentru a conduce ecologic un autovehicul, se recomanda:


A. folosirea motorulul la relantl, in cazul in care statlonaf mal mult timp in acelasi loc;
B. rnentinerea unei viteze constante, de preferinta medie;
C. oprirea motorului in limp ce cobora\i o panta, pentru a economisi carburant.

9. Cum se recomanda sa procedatl pentru a conduce ecologic un autovehicul?


A. sa utilizati frana de motor pentru a incetini;
B. sa scoate\i autovehiculul din vtteza in timpul franarii;
c. sa folosi\i frana de mana concomitent cu frana de serviciu, pentru a ob\ine o franare rapida
~i eficienta.

10. Pentru a conduce ecologic un autovehlculul, este necesar:


A. sa verifica\i o data pe luna. la rece, presiunea din pneuri;
B. sa schirnbaf intre ele pneurile, la aproximatlv 10 000 km;
c. sa inlocui\i pneurile la fiecare 1000 km.

11. Cand se recomanda sa oprltl motorul pentru a reduce consumul de combustibil?


A. in cazul unei opriri lungi la o trecere la nivel cu calea ferata;
B. la culoarea rosie a unui semafor care, de regula, oureaza foarte mull;
C. la semnalul poli\istului rutier facut in acest sens.

12. Utilizarea pe autostrada a limitatorului de vlteza pentru autovehiculele dotate cu


acest sistem are ca efect:
A. cresterea consumului de combustibil;
B. reducerea consumului de combustibil;
C. acest sistem nu are efecte asupra consumului de combustibil.
13. Pentru a conduce ecologic un autovehicul, se recomanda:
A. utilizarea climatizarii numai in cazul traseelor scurte;
B. utilizarea climatizarii numai pe limp de noapte;
C. utilizarea climatizarii numai in situa\iile absolut necesare.

212

CAIETIJL CURSANTIJLUI

Grila risJJunsurilor corecte


Cat.1
1-A
2-A
3-C
4-A
5-8
6-A
1-A
8-C
9-A
10-C

21-1
22-C
23-C
24-C
15-8
26-8
27-1
28-C
29-A
30-1
31-1
32-C
33-1
34-C
35-C
36-1
37-1
38-A
39-A
40-I
41-B
42-1

1H
12-U
13-1
14-1
15-1
16-B
11-C
18-C
19-1
20-I
21-1
22-C

24-C
25-1
26-B
27-C
28-A
29-A
30-8
31-1
32-C
3U
34-A
35-A
36-1
37-C
38-A
39-A
40-C
41-C
42-B

21-A
22-8
2U
24-1
25-A
26-A
27-A
28-C
29-C
30-1
31-C
32-A
33-C
34-A
35-A
36-1
37-B
38-1
39-1

4U

40-A
41-8
42-C
4U
44-C
45-A
46-1
41-C
4H
49-A
50-1
51-C
52-C
53-1
54-8
55-1
56-C
57-C
58C
59-A
60-I
61-1
62-C
63-1

23-1

44-A

44-C
45-A
46-C
47-8

24-8
25-C
26-C
27-1
2H
29-C
30-C

45-C

48-C

46-1
41-1

49-A
50-1
51-A
52-C
53-C
54-1

43-C

48-A

ca..3

Cap.2
1-1
2-C
3-C
4-1
5-C
6-B
7-8
8-8
9-A
10-I
11-1
121
13-C
14-C
15-8
16-A
11-1
18-A
19-IBC
20-C

--

1-1
21
3-C
4-C
5-8
6-A
1-C
8-C

Cap.4

9-1

1-1
2-C
3-1
4-C
58
6-8

10-C

1-1

11-C

8-8
9-C
10-1

12-A
13-1
14-C
15-C
16-C
11-1
18-A
19-1
20-I
21-1
22-IC

23-8

exlg;lit -

11-C
12-1
13-1
14-B
15-C
16-B
11-A
1H
19-C
21-1

64-C
65-A
66-1
67-B
68-C
69-C

10-I
71-A
12-C
73-B
74-A

75-8
76-C
77-C
18-A
79-A
80-A
81-8
82-A
83-A
848
85-A
86-B
81-8
Cap.5
1-A
2-1
3-A
4-1
5-1
6-1
7-8
8-C
9-8
10-C

11-A
12-8
13-C
14C
15-C
16-A
11-B
188
19-8
20-1
Cap.6
1-C
2-C
3-8
4-A
58
6A

1-A
8-8
9-C
10-8
11-1
12-1
13-1
14-C
15-8

16-A
17-C
18-C
19-C
20-8
21-C
22-8
23-A
24-A
25-A
26-8
27-C
28-A
29-C
30-1
31-C
32-8
33-C
34-C
35-A
36-C
37-C
38-C
39A
40C
418
42-C
43-A
44-C
45-8
468
418
488
49C
50-C
51-A
52-C
53-1
54C
55-A
56-A
51-C
58-A
59-A
60-C
61-A
62-8
63-C
64-C
65-C
66-A
67-A
68-A
69-A

70-A
71-A
72-A
73-8
74-8
75-8
16-C
77-B
18-8
79-A
80-8
81-A
82-A
83-C
848
85-1
86-8
87-C
88-C
89-8
90-C
91-8
92-8
93-C
94-C
95-C
968
97-B
98-C
99-1
100-C
1018
102-A
1031
104-8
105-B
106-1
1018
108-C
109-C
110-A
111-1
1128
113-A
114-A
115-8
116-C
117-C
118-8
1198
120-B
121-A
122-1
123-8

124-8
Cat.1
1-A
2-A
3-A
4-C
5-A
6-A
1-A
8-8
9-18
10-8
11-1
12-A
13-8
14-C
15-AC
16-8
11-A8C
18-18
19-AC
208
21-C
22C
231
24-C
25-C
26-A
27-A
28-1
291
30-8
31-8
32-AC
33-A
341
35-A
36-8
31-A
38-C
39-A
401
41-A
42-1
43-B
44-1
45-8
46-C
47-C
488
49-A
50-8

51-1
52-AB
53-IC
54-C
55-8C
56-AC
57-C
58-A
59-A
60-C
61-C
62-B
63-8

64-C
65-1
66-1
67-A
68-B
69-1
10-I
71-C
12-8
73-8
74C
15-8
16-B
77-1
78-U
19-C
8018C
81-IC
82-U
83-8C
114-C
85-8C
86-C
87-1
88-C
89-C
90-A

91-C
92-1
93-A
94-C
95-8
96-1
9l-l
98-C
99-B
100-8
101-IB
102-1
103-C
104-1

105-C
106-B
107-1
108-A
109-8
110-I

me

112-C
113-C
114-B
115-A
116-A
111-1
118-8
119-A
120-A
121-C
122-1
123-C
124-A
125-C
126-1
127-1
128-1
129-C
130-C
131-8
132-1
1338
134-C
135-B
136-1
131-1
138-C
139-B
140-1
141-C
142-1
143-1
144-A
145-C
146-C

141-C
1481
149-C
150-1
1511
152-8
153-C
154-1
155-A
156-A
157-C
158-A

CAIETUL CURSANTULUI

213

159-8

46-1

161H
161-1
162-1
163-1
164-C
165-C

41-1
48-1

C81L8

5U

49-1
5H

51--0
52-C
53-A

1-11
20
3-1

4-1
5-1
6-1
1-1
8-C
9-1
108
111
121
13C
14-1
15-C
16-C
111
18-c
19-8
20-C
211
221
23-8
24-C
25-8C
26-1
21-U
28-BC
29-U
30UC
31-11

32-B
33C
34-1

35C
36-1
37-1
381
39-1
4D-c

41-1
42-C
43-c
44-1

45-8
214

55-1
56-1
51-1
58-1
59-C
&It-I
61-1

37-1
38-C
39-8

181
19-1
20C

""'
428

21-A

41-8

43-A
44-C
45-C
46-C
418
48-c
49-A
50C
51-ABC
52C
53-A

CQ.9

5U

1-llC
2-1
3-1

55-8
56-C
511
58-C
59-U
601

...

5-1

se
1-IC
8-IC
9-UC
10-UC
11-1

12-1
13-A
14-1

15-1
1&-c
11-A
18-1
19-1
20-A
21-1

22C
23-A
24-C
25-A8C
26-18
27-IC
21-C
29-A

30-A
31-1
32-C
33-A
34-1
35-1
3&-c

6U

62-1
63C
64-1

65UC
66-IC
67-A
681
69-A
70-B
11-1

Cap.10
1C
21C
3-IC
4-C
5-8
6-1
18
8-C
9-UC
10-C
11-1
12-A
13-C
14-1

15-C
16-1
11-C

CAIETUl CURSANTULUI

22-C
231
248
25-1
261
211
281
291
30-C
31-C
328
33-C
34C
35-1
36-A
37-C
38-UC
39-1
40-A
41-C
421
43C
44-1
45-1
46C
41C
481
49C
50-A
51--0
521
53-C
548
55-1
5&-c
518
58-C
59-ABC
80-I
61-AB
6218
63-1
64AB
65-C
66-IC
61A
68-c
69-C
70-8
71A

n-c

73-C

14-C
15-1
16-C

n-c

18-A
19-A
80-C
81-1
82A
83-A
84A
858
868
87-A
881
89-C
90A
91-C
921
938
948
95-C
96-A
91C
981
991
1008
101-A
102-C
103-18
104-1
105-IC
108-8C
1078
108-8
1091
110-1
111-8
1128
113-A
114-A
115-C
116-8
111C
118-1
119-8
120-8
121-8
1228
1230
124-IC
125-UC
126-AC
1218

12818C
12918C
130-IC
1311
1328
133-C
134-18C
1358
136-1
1371
138-A
139-C
140-1
1418
142-C
1438
144-8
1458
1461
141A
1488
1491
150-A
151-C
152-C
153A
1548
155-A
156-A
1518
Cap. 11
1UC
28
3-C
4-1
5-8
&A
18
81
9-1
108
1lC
121
13-C
14-A
151
16C
11-C
18-C
19-C
208
21-C

228
23C
241
25-8
26-1
218
28-A
29-B
308
311
32A
338
34-8
35-C
36-C
37-C
38-C
398
40-C
411
42C
431
441
45-C
46C
418
488
49-1
508
51A
52A
53C
54-A
558
5BA
51A
58A
59A
Cap.12
18
2A8
31
48
5-A
6C
18
8-C
9-B
10A
11C
128
13C
148

:;;ooata de ~oleric EXIGENT> w..w.exigenuo

158
16C
11-1
18-A
191
208
218
228
23-A
248
25C
26C
21-C
28-A
298
30A
318
328
33C
34-1
35A
361
31-C
381
391C
40-A
418
421
431
44-8
45-C
46C
41C
488
498
508
518
521
53-C
548
551
56-1
51-C
581
59-A
601
618
628
63-1
641
65-1

Cap.13

CllL 14

11
21
3-A
4-C
5-C
6-IBC
1-A
H
9-A
10-A
111
12A
13-IC
14-8
15-C
168
11-B
18-ABC
19-C
21H
211
228
23-1
24-A
25-8
268C
270
28-1
29-A
30A
31-18
328
33C

u
2-C
3-1

41
5-18
&U
1-A
88
9-A
10-18
11-U
121
13C

34-8

35-C
36A
37-C
38-IC
398
46-C
41-llC
428
431
44-C
45-1
46-8
418
48-A

49-A

Bala Mare, Victoriei nr 90A. tel: 076.ASl.97.)2