Sunteți pe pagina 1din 58

Investind în educaţie, investeşti în viitorul tău!

Catalog
de cursuri
Studiezi comod, acasă
şi obţii o diplomă recunoscută oficial

Infoline:
INSTITUTUL EUROPEAN
DE CURSURI PRIN CORESPONDENŢĂ 08008.225.33 021-33.225.33 www.eurocor.ro
Cuprins

O metodă de studiu modernă şi eficientă 3

Cursuri de limbi străine


Limba engleză pentru nivel de bază 4
Limba engleză pentru nivel începător 5
Limba engleză pentru nivel intermediar 6
Limba engleză pentru nivel avansat 6
Limba engleză pentru afaceri 7
Limba engleză pentru copii 7
Limba franceză pentru nivel începător 8
Limba franceză pentru nivel intermediar 8
Limba italiană pentru nivel începător 9
Limba italiană pentru nivel intermediar 9
Limba spaniolă pentru nivel începător 10
Stimate viitor cursant,
Limba spaniolă pentru nivel intermediar 10 Oricare ar fi cariera pe care ne-o dorim, profesionalismul,
Limba germană pentru nivel începător 11 eficienţa şi competitivitatea vor trebui să devină atributele
Limba germană pentru nivel intermediar 11
noastre comune, aşa cum utilizarea calculatorului,
cunoaşterea unei limbi străine sau certificatul profesional
Cursuri profesionale ne vor fi „prietenii” alături de care ne vom putea clădi un viitor
Inspector resurse umane 12 mai bun.
Managementul resurselor umane 13
Specialist recrutare şi evaluare resurse umane 14 Vă doriţi un loc de muncă mai bine plătit, un nivel de viaţă
Management 15 mai ridicat?
Manager de proiect 16
Asistent manager 17
Este timpul să acţionaţi! Este timpul să vă pregătiţi pentru a
Cum să-ţi dezvolţi propria afacere 18 răspunde afirmativ tuturor acestor provocări, pentru că numai un
Contabilitate primară 19 om instruit este un om puternic!
Contabilitate 20 Instruiţi-vă alături de EUROCOR – Institutul European de Cursuri
Contabilitate asistată de PC (Ciel) 21
prin Corespondenţă – cea mai importantă şcoală europeană
Management financiar 22
Standarde internaţionale de contabilitate
specializată în acest tip de instruire!
şi raportare financiară: IAS-IFRS 23 Veţi beneficia astfel de o metodă de studiu simplă şi eficientă
Marketing 24 cu rezultate demonstrate în numeroase ţări europene, dar şi în
Marketing şi comunicare 24 România. Peste 170.000 de cursanţi au studiat până acum cel
Protocol şi organizare evenimente 25
puţin unul dintre cursurile noastre de limbi străine, calculatoare,
Publicitate 26
Relaţii publice şi comunicare 27
profesionale sau hobby. Iar motivele ce i-au determinat să facă
Reprezentant de vânzări 28 această alegere nu sunt puţine!
Negociere 29
Inspector protecţia muncii 30 ... Cu EUROCOR puteţi învăţa acasă, în ritmul propriu, în
Secretariat – Birotică 31 cele mai convenabile momente, fără să pierdeţi timpul cu
Logistică 32 deplasări inutile la sălile de curs.
Agent de turism 33
Ghid de turism 33 ... Materialele noastre de curs sunt special concepute
Administrator pensiune turistică 34 pentru studiul individual, respectând cele mai moderne
Arta decorării locuinţei 35 principii didactice, astfel încât să permită obţinerea unor
Design interior 36 rezultate vizibile încă de la primele lecţii. Cursurile conţin
Artă fotografiei 37 exerciţii şi exemple care permit punerea imediată în practică a
Fotografie digitală 37
Flori şi aranjamente florale 38
cunoştinţelor asimilate.
Arhitectura grădinii 38
Terapii naturiste 39
... În plus, un profesor personal vă va corecta temele şi vă
Cosmetică 40 va îndruma pe durata întregului curs.
Cosmetică şi machiaj 40
Masaj 41 ... Un sistem de plată flexibil vă permite să achitaţi lunar un
Artă culinară 42 preţ avantajos, pe măsură ce primiţi pachetele de curs.
Creaţie vestimentară 43
... EUROCOR desfăşoară cursuri cu avizul Ministerului
Cursuri de calculatoare Educaţiei. Opţional, absolvenţii noştri pot participa la
programe suplimentare de pregătire faţă-n faţă, autorizate, de
Curs de calculatoare pentru certificare europeană 44
Windows, Word, Excel şi Internet 45
scurtă durată, la sfârşitul cărora se poate obţine un Certificat
Administrator reţea 46 de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii. Acest
Operator DTP (PageMaker şi QuarkXPress) 47 certificat, tradus şi apostilat, este recunoscut şi în alte ţări ale
Grafică pe calculator (CorelDraw, Photoshop şi InDesign) 48 Uniunii Europene.
Iniţiere în programare (Visual FoxPro) 49
Web design 50
Design şi programare web 50 Înscrieţi-vă ACUM! Alegeţi unul dintre cursurile de limbi străine,
Internet 51 calculatoare, profesionale sau hobby oferite de EUROCOR!

Cursuri hobby Nu pierdeţi ocazia de a vă clădi un viitor mai bun. Succesul bate
la uşa dumneavoastră! De ce să nu-i deschideţi chiar ACUM?
Feng Shui 52
Psihologie 53
Învăţare şi citire rapidă 53
Astrologie 54
Mult succes!
Cursuri NOI
Marketing online 55
Felicia Maria Inoan
Operator calculator 55 Director General Institutul EUROCOR
Contabilitate de gestiune 56
Lucrator in pesniune turistica 56
O metodă de studiu modernă şi eficientă

Certificate recunoscute oficial


După promovarea cursului prin corespondenţă
veţi primi Certificatul de absolvire Eurocor.
Opţional, pentru cursurile autorizate, absolvenţii
noştri pot participa la un program suplimentar
de pregătire faţă-n faţă, de scurtă durată, la
sfârşitul căruia se poate obţine un Certificat de
absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii.
De asemenea, pot fi obţinute certificate de
competenţe profesionale în centrul de evaluare
Cursuri u[or de `nv\]at Eurocor.
Ambele certificate, traduse şi apostilate, sunt
recunoscute oficial şi în alte ţări din U.E.
Un pachet de curs con]ine un caiet de
aproximativ 44 de pagini, sub forma a 2 lec]ii
sau a unui modul, formularele de tem\ [i Profesor personal
suport audio pentru cursurile de limbi str\ine.
Din echipa didactic\ a Institutului fac parte pro-
Pentru perfec]ionarea pronun]iei, cursurile de
fesori universitari, speciali[ti [i practicieni de elit\.
limbi str\ine sunt `nso]ite de casete audio sau
CD-uri `nregistrate cu vorbitori nativi ai Pe tot parcursul studiului, fiecare cursant bene-
respectivelor limbi. ficiaz\ de asisten]a unui profesor personal al c\rui
rol este acela de a-l ajuta [i `ndruma `n `n]elegerea
corect\ a informa]iilor prezentate `n curs.

Un pachet complet de informa]ii


Un sistem de plat\ flexibil
Materialul fiec\rui curs este structurat `n caiete de studiu, ce
Aveţi posibilitatea de a achita pachetul de curs
con]in:
`ntr-un interval de 15 zile de la data emiterii
a no]iuni teoretice; facturii, folosind una dintre urm\toarele
a exemple [i aplica]ii practice; modalit\]i de plat\:
a recapitul\ri sau rezumate; a
la oficiile po[tale, prin intermediul man-
a desene sau ilustra]ii reprezentative; datului po[tal pe care `l ve]i g\si gata
a teme pentru acas\; completat [i anexat `n partea de jos a
a exerci]ii de pronun]ie pe casete sau documentului numit „Situa]ia financiar\”.
CD-uri audio pentru a
la ghi[eele Bancpost, `n baza facturii Eurocor
cursurile de limbi str\ine; primite `n pachetul de curs [i a unui act de
a aplica]ii sau legislaţie pe CD pentru identitate (BI/CI). Nu trebuie s\ ave]i cont
unele cursuri profesionale. deschis la banc\! ~n plus, `n calitate de cursant
Eurocor, nu ve]i pl\ti niciun comision de
transfer al sumei de plat\!

V\ alege]i nivelul de studiu! V\ lua]i vacan]\ când dori]i!


Cursurile de limbi str\ine sunt structurate pe niveluri de ~n cazul `n care v\ confrunta]i cu situa]ii care v\
complexitate: `ncep\tor, intermediar [i avansat. `mpiedic\, pentru o anumit\ perioad\ de timp, s\
continua]i cursul (concediu, motive de s\n\tate,
Pentru a stabili nivelul optim de studiu, EUROCOR v\ pune la deplas\ri etc.), pute]i `ntrerupe temporar studiul.
dispozi]ie teste de autoevaluare, care pot fi g\site pe site-ul ~n acest caz, v\ rug\m s\ ne anun]a]i inten]ia
www.eurocor.ro, `n paginile corespunz\toare limbilor str\ine. dumneavoastr\ telefonic sau `n scris.
~ntreruperea temporar\ o pute]i solicita ori de câte
ori dori]i pe parcursul desf\[ur\rii cursului.

Stabili]i cât [i când `nv\]a]i!


V\ a[tept\m la Eurocor!
~n func]ie de timpul disponibil [i de preferin]\, pute]i opta pentru:
Vom fi bucuro[i s\ primim mesajele dumnea-
a curs complet (toate pachetele `ntr-o singur\ expedi]ie); voastr\ `n care s\ v\ exprima]i eventualele
a
ritm rapid (2 sau 3 pachete de curs pe lun\); sugestii [i observa]ii referitoare la cursuri [i la
colaborarea cu Eurocor, prin:
a
ritm normal (1 pachet de curs pe lun\, con]inând caietul de
studiu, temele pentru acas\ [i caseta/CD-ul corespunz\tor a po[t\: Institutul Eurocor, C.P. 61-15, cod
pentru limbi str\ine); 041293, sector 4, Bucure[ti
a
ritm lent (1 pachet de curs la 2 luni). a e-mail: contact@eurocor.ro
Cursuri de limbi străine
Limba engleză nivel DE BAZĂ
AUTORIZAT

Cursul Limba engleză nivel de bază este special destinat persoanelor care nu au mai
studiat limba engleză anterior. Structura sa permite asimilarea rapidă a cuvintelor noi
şi a elementelor gramaticale, astfel încât să reuşiţi, într-o perioadă de timp relativ
scurtă, să susţineţi o conversaţie uzuală. Iar casetele/CD-urile audio înregistrate cu
vorbitori nativi şi transcrierile fonetice vă ajută să deprindeţi o pronunţie de invidiat.
La fel ca şi celelalte cursuri de limbi străine oferite de EUROCOR, acest curs se
axează pe cele trei elemente de bază: ascultare, scriere şi vorbire.

Structura cursului Schema de studiu:


Cursul de Limba engleză nivel de bază cuprinde 20 de
40 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
caiete a câte două lecţii fiecare, plus casetele sau
A1 (ritm rapid) 6½ 6 5
CD-urile cu ajutorul cărora vă puteţi îmbunătăţi
A2 (ritm rapid) 10 4 3-4
pronunţia. Structura didactică a lecţiilor este unitară şi
B (ritm normal) 20 2 2
cuprinde: cuvinte şi construcţii noi, transcrieri
C (ritm lent) 40 1 1
fonetice, noţiuni gramaticale, exerciţii, o recapitulare
şi o temă pentru acasă. B – este ritmul de studiu indicat

Pentru că lecţiile pun accent pe partea practică, patru din


cele 20 de caiete ale cursului conţin exclusiv exerciţii de
verificare a cunoştinţelor asimilate.
Temele pentru acasă se rezolvă pe formulare speciale,
Certificate i
pe care le puteţi trimite spre corectare profesorului După promovarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul
de absolvire Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot
dumneavoastră personal, alături de întrebările legate de participa la un program suplimentar de pregătire faţă-n faţă,
conţinutul lecţiilor. Iar pentru a verifica soluţiile autorizat, de scurtă durată, la sfârşitul căruia se poate
exerciţiilor, vă punem la dispoziţie ineditul filtru roşu. obţine un Certificat de absolvire emis împreună cu
Ministerul Muncii. Acest certificat, tradus şi apostilat, este
O metodă cu rezultate imediate recunoscut în România şi în alte ţări ale Uniunii Europene.
Numărul de cuvinte noi introduse în fiecare lecţie este
astfel gândit încât să permită memorarea lor rapidă. Tematică
Acestea sunt folosite în propoziţii sau fraze scurte şi uşor Ÿ Oraşul Ÿ Exprimarea timpului Ÿ Zilele săptămânii.
de înţeles. Se pune accentul pe repetări succesive ale Prezentarea noastră şi a altora Ÿ Mesele principale ale zilei.
cuvintelor, tot din dorinţa de a le învăţa temeinic, cât mai Vremea. Ÿ Alimente, băuturi. Anotimpurile Ÿ Vremea Ÿ
uşor. Transportul Ÿ Mobilier şi obiecte de uz casnic Ÿ Mesele
principale ale zilei. Corpul uman. Ÿ Fructe. Cumpărături.
Noţiunile de gramatică sunt prezentate treptat şi sunt Îmbrăcăminte. Ÿ Munca. Camera de baie. Bucătăria. Ÿ
consolidate prin exerciţii. Explicaţiile sunt concise şi Strada. Dormitorul. Ÿ Cinematografia şi arta. Automobile.
prezentate într-un limbaj accesibil. Numeroasele Banca Ÿ Geografia. Satul. Oraşul Ÿ Viaţa la ţar㠟
traduceri vă facilitează înţelegerea corectă a cuvintelor Criminalitate. Crime şi pedepse. Mod de viaţ㠟 Timpul.
sau propoziţiilor, astfel încât să învăţaţi cu uşurinţă să Locul de munc㠟 Călătorii Ÿ
Armata
construiţi fraze uzuale.
Pregătire anterioară
Exerciţiile propuse sunt însoţite şi de rezolvare; este de Nu este necesară o pregătire anterioară.
ajuns să acoperiţi rezolvarea cu filtrul roşu, să încercaţi
să rezolvaţi singuri exerciţiile şi apoi, prin ridicarea
filtrului roşu, să vă verificaţi soluţiile propuse. Temele
sunt accesibile, cu un număr optim de întrebări,
ajutându-vă să vă evaluaţi cunoştinţele asimilate prin
exerciţii de completare şi corectare a enunţurilor sau
traduceri.
Pronunţia se poate învăţa foarte uşor cu ajutorul
suportului audio înregistrat cu vorbitori nativi şi al
transcrierilor fonetice.
Semnele grafice specifice cursului semnalează unităţile
de conţinut (cuvinte noi, exerciţii, informaţii importante),
astfel încât să parcurgeţi cursul foarte uşor.
Recapitularea din fiecare caiet sintetizează într-o
manieră accesibilă informaţiile gramaticale, ajutându-vă
să vă consolidaţi cunoştinţele. Ca să aveţi o imagine
unitară asupra cuvintelor introduse în fiecare lecţie, aveţi
la dispoziţie un vocabular, care vă indică deopotrivă
pronunţia corectă şi traducerea cuvintelor noi.
În plus, un profesor personal vă stă la dispoziţie pe
toată durata studiului pentru a vă asigura îndrumare ori
de câte ori aveţi nevoie.

4 Catalog de cursuri Eurocor


Cursuri de limbi străine
Limba engleză pentru nivel ÎNCEPĂTOR
NOU AUTORIZAT

Trăim într-un secol al comunicării. Indiferent de locul în care ne aflăm, suntem


permanent conectaţi cu lumea. La serviciu, acasă sau în vacanţă, avem nevoie
de cunoaşterea limbii engleze pentru a putea comunica oriunde, cu oricine, în
cele mai diverse scopuri. Tocmai de aceea, cursul Eurocor de Engleză pentru
începători este soluţia ideală pentru toţi aceia care vor să se bucure de
cunoaşterea celei mai utilizate limbi din lume. Alăturaţi-vă celor peste 1 miliard
de cunoscători ai limbii engleze şi veţi avea numai de câştigat!

Metodă de studiu eficientă


Schema de studiu:
Acest curs este recomandat tuturor acelora care doresc
să aibă cunoştinţe de limba engleză, care să le permită să 40 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
se descurce cu succes în situaţii uzuale.
A1 (ritm rapid) 6½ 6 5
A2 (ritm rapid) 10 4 3-4
Cursul Eurocor de limba Engleză începători cuprinde 20
B (ritm normal) 20 2 2
de caiete cu câte 2 lecţii fiecare, plus casete sau CD-uri C (ritm lent) 40 1 1
audio cu ajutorul cărora vă puteţi îmbunătăţi pronunţia.
B – este ritmul de studiu indicat
În plus, puteţi opta şi pentru varianta pe Internet a lecţiilor
de engleză, graţie aplicaţiei de învăţare online MultiMedia
Plus.

Toate lecţiile au o structură unitară care cuprinde: Certificate i


obiective, exerciţii de încalzire (Warm-Up), secţiuni de După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul
gramatică (Grammar Lab), secţiuni de comunicare de absolvire Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot
(Word Bank, Mini Dictionary, Language Skills), tema participa la un program suplimentar de pregătire faţă-n faţă,
pentru acasă, răspunsuri la exerciţii şi dicţionar. De autorizat, de scurtă durată, la sfârşitul căruia se poate
asemenea, în caiete sunt prezentate şi textele înregistrate obţine un Certificat de absolvire emis împreună cu
cu vorbitori nativi, pe care le găsiţi şi pe suportul audio. Ministerul Muncii. Acest certificat, tradus şi apostilat, este
recunoscut în România şi în alte ţări ale Uniunii Europene.
În plus, un profesor personal vă stă la dispoziţie pe toată
durata studiului pentru a vă asigura îndrumare ori de câte Tematică
ori aveţi nevoie.
Ÿ Formule de salut şi politeţe, membrii familiei, meserii. Ÿ
Locuinţa, mijloacele de transport, magazine. Ÿ Zilele, orele,
activităţile zilnice. Ÿ Anunţurile din presă, CV, obligaţiile la
NOU în România! locul de muncă. Ÿ
Îmbrăcămintea. Ÿ
Oraşul, culorile. Ÿ
Traficul Ÿ
Hobby-uri. Ÿ
Mărimi, materiale, forme şi
preţuri. Ÿ Mâncarea, băutura, dieta, restaurantul. Ÿ
multi Descrierea oamenilor şi a locurilor. Ÿ Rememorarea

cursuri
plus evenimentelor din trecut Ÿ Părţile corpului omenesc, bolile Ÿ
Vremea, vacanţele, călătoriile. Ÿ Evenimente din familie Ÿ
Accidente, povestirea şi relatarea evenimentelor, infracţiuni.
limba engleză! Ÿ Animale, geografie, mediul înconjurător, civilizaţie;
calculatoare, Internet. Ÿ Vacanţele, călătorii, expresii folosite
la aeroport, gară, hotel; mijloacele de transport. Ÿ Presă,
televiziune, radio, ştiri. Ÿ Mass-media.

Pregătire anterioară
MultiMedia Plus este o aplicaţie online pentru Nu este necesară o pregătire anterioară.
învăţarea limbii engleze.
Ea vine în completarea caietelor cursului Engleza
începători, oferind:
o modalitate facilă de învăţare a cuvintelor şi
regulilor gramaticale;
ilustraţii pentru fiecare cuvânt nou;
exemple bogat ilustrate care ajută la memorarea
mai uşoară a noţiunilor;
posibilitatea de a asculta pronunţia corectă a
cuvintelor;
activarea sau dezactivarea traducerii simultane
(scris sau audio).
În plus, aplicaţia vă oferă posibilitatea de a vă informa
rapid cu privire la ofertele promoţionale, reducerile şi
noutăţile legate de alte cursuri Eurocor.

Catalog de cursuri Eurocor 5


Cursuri de limbi străine
Limba engleză pentru nivel INTERMEDIAR
AUTORIZAT

Aţi făcut deja primul pas către universul limbii engleze! Ştiţi
deja cât de utilă vă este şi cum vă poate ajuta în continuare!
Este timpul să perseveraţi, pentru că numai prin
îmbogăţirea continuă a cunoştinţelor veţi ajunge şi mai
departe. Iar cursul Eurocor Engleza pentru nivel intermediar
a fost special creat pentru a vă ajuta să vă consolidaţi cu
succes stăpânirea comunicării în această limbă.

Metodă de studiu eficientă

Acest curs cuprinde 20 de caiete a câte două lecţii fiecare,


plus 20 de casete sau CD-uri audio cu ajutorul cărora vă
puteţi îmbunătăţi pronunţia. Structura didactică a lecţiilor este
unitară şi cuprinde: cuvinte şi construcţii noi, transcrieri Schema de studiu:
fonetice, noţiuni gramaticale, exerciţii, o recapitulare şi o
temă pentru acasă. 40 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
Temele pentru acasă se rezolvă pe formulare speciale, pe A1 (ritm rapid) 6½ 6 5
care le puteţi trimite spre corectare profesorului personal, A2 (ritm rapid) 10 4 3-4
alături de întrebările legate de conţinutul lecţiilor. Iar pentru a B (ritm normal) 20 2 2
verifica soluţiile exerciţiilor propuse în fiecare lecţie, vă C (ritm lent) 40 1 1
punem la dispoziţie ineditul filtru roşu, cu ajutorul căruia vă B – este ritmul de studiu indicat
puteţi evalua permanent progresele înregistrate.

Limba engleză pentru nivel AVANSAT


AUTORIZAT

De câte ori nu aţi admirat sau chiar invidiat o persoană ce cunoştea impecabil
limba engleză! Este rândul dumneavoastră să vă bucuraţi de succes! Iar cursul
Eurocor Engleza pentru nivel avansat vă stă acum la dispoziţie pentru a vă ajuta
să vă perfecţionaţi cunoaşterea acestei limbi. Urmaţi-l cu încredere şi veţi vedea
cât de repede veţi deveni un maestru în stăpânirea secretelor limbii engleze!
La serviciu sau în călătorii, acest curs îşi va dovedi imediat utilitatea.

Rezultate imediate
Alcătuit din 16 caiete de studiu a câte două lecţii fiecare, plus Schema de studiu:
16 casete sau CD-uri audio cu ajutorul cărora vă puteţi
îmbunătăţi pronunţia, acest curs este recomandat tuturor 32 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
acelora care folosesc această limbă în mod uzual. A1 (ritm rapid) 5 6 7½
Cursul asigură o învăţare temeinică a limbii engleze, pornind A2 (ritm rapid) 8 4 5
de la consolidarea aspectelor gramaticale şi până la B (ritm normal) 16 2 2½
C (ritm lent) 32 1 1¼
extinderea ariei de cuprindere a vocabularului. Iată doar
câteva elemente ce vă vor ajuta să vă perfecţionaţi simţitor B – este ritmul de studiu indicat
abilitatea de a comunica eficient în limba engleză.

Certificate Tematici
Engleza pentru nivel intermediar Engleza pentru nivel avansat
i
După finalizarea cursului la distanţă, veţi Ÿ Călătorii ŸSpaţiu, astronomie, Ÿ Anunţ pentru angajare; scrisoare de
primi Certificatul de absolvire Eurocor. animale, zoo Ÿ Animale sălbatice, intenţie Ÿ Curriculum Vitae Ÿ Vacanţa de
Opţional, absolvenţii noştri pot participa animale de cas㠟 Meserii, profesii. var㠟 Televiziunea Ÿ Lecţia de
la un program suplimentar de pregătire Cumpărături Ÿ Radio şi TV Ÿ Muzic㠟 conducere auto. Cumpărături Ÿ La teatru
faţă-n faţă, autorizat, de scurtă durată, Religie, biseric㠟 Artă, literatur㠟 Ÿ Animale Ÿ Sănătate Ÿ Mediul
la sfârşitul căruia se poate obţine un Medicin㠟 Diferite momente din viaţa înconjurător Ÿ La doctor, boli şi medi-
Certificat de absolvire emis împreună unui om Ÿ Corespondenţă, convorbiri camente Ÿ Un meci de fotbal Ÿ Locuinţe
cu Ministerul Muncii. telefonice Ÿ Medicin㠟 Opinii despre Ÿ Cumpărarea unei case. O excursie la
Acest certificat, tradus şi apostilat, este întâmplări şi persoane Ÿ Matematică, munte Ÿ Artă. Literatur㠟 Evenimente Ÿ
recunoscut şi în alte ţări ale Uniunii operaţii matematice Ÿ Ziare, reclame şi Călătorii Ÿ Activităţi casnice Ÿ Şcoala Ÿ În
Europene. anunţuri Ÿ Familie, prieteni căutarea unui loc de muncă.
Pregătire anterioară
Pentru a urma unul dintre cele două cursuri aveţi nevoie de cunoştinţe de: - nivel începător - pentru cursul Engleza nivel intermediar
- nivel intermediar - pentru cursul Engleza pentru avansaţi.

6 Catalog de cursuri Eurocor


Cursuri de limbi străine
Limba engleză pentru AFACERI
AUTORIZAT

Fie că este vorba despre clienţi, furnizori sau şefi, limba


engleză a devenit limba oficială a economiei. Este o
limbă a cărei cunoaştere este esenţială pentru succesul
în afaceri sau în carieră. Iată de ce cursul Engleza pentru
afaceri este un ajutor important pentru toţi aceia care au
nevoie de cunoaşterea ei în contexte economice.

Metodă de studiu eficientă


Cursul vă oferă suportul necesar pentru a vă familiariza uşor
cu terminologia economică din domeniul relaţiilor cu clienţii şi
furnizorii, al corespondenţei de afaceri, negocierilor,
vânzărilor, marketingului, contabilităţii sau recrutării la nivel
internaţional. Schema de studiu:
Cursul este alcătuit din 12 pachete de studiu, fiecare dintre
acestea cuprinzând 2 lecţii şi o casetă sau un CD audio. La
24 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.

sfârşitul fiecărei lecţii veţi găsi tema pentru acasă, un A1 (ritm rapid) 4 6 8½
instrument util de verificare a cunoştinţelor dobândite în A2 (ritm rapid) 6 4 7
cadrul fiecărei lecţii. B (ritm normal) 12 2 3½
C (ritm lent) 24 1 1¾
Conţinutul lecţiilor vizează dobândirea abilităţilor necesare
desfăşurării unei activităţi economice eficiente, indiferent B – este ritmul de studiu indicat
care este domeniul de activitate al companiei.

Limba engleză pentru COPII


AUTORIZAT

Învingătorii se cunosc de mici. Îndrumă-ţi copilul să


înveţe o limbă străină ce-i va fi utilă toată viaţa. Acum,
graţie cursului Eurocor Engleza pentru copii, învăţarea
acestei limbi a devenit chiar mai uşoară decât un joc pe
calculator. Oferă-i copilului tău şansa de a învăţa de mic
limba europenilor mileniului III!

Rezultate imediate
Cursul de Engleză pentru copii îi invită pe cei mici la o Schema de studiu:
călătorie minunată în lumea cuvintelor limbii engleze.
Fraze simpatice, imagini haioase şi o mulţime de jocuri îi 18 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
aşteaptă pe parcursul celor 9 caiete de curs, fiecare cu A1 (ritm rapid) 3 3 5
două lecţii, şi al celor 9 casete sau CD-uri audio. A2 (ritm rapid) 5 4 4
În plus, progresele celor mici pot fi evaluate permanent de B (ritm normal) 9 2 2
părinţi cu ajutorul „Ghidului pentru părinţi”, care este inclus C (ritm lent) 18 2 lecţii 1
GRATUIT în fiecare pachet de curs. /2 luni
B – este ritmul de studiu indicat

i Certificate
Engleza pentru afaceri
Tematici
Engleza pentru copii
După finalizarea cursului la distanţă, veţi Ÿ Engleza pentru birou Ÿ Recrutarea Ÿ Prezentare, formule de salut, familie,
primi Certificatul de absolvire Eurocor. personalului Ÿ Tipuri de companii Ÿ vârsta, adresa Ÿ Familia, mese,
Opţional, absolvenţii cursului Engleză Relaţiile cu clienţii şi furnizorii Ÿ locuinţa şi amenajarea sa Ÿ
pentru afaceri pot participa la un program Negocierile Ÿ Reclamaţiile Ÿ Plăţile Ÿ Cumpărături Ÿ La poştă, la cinema Ÿ
suplimentar de pregătire faţă-n faţă,
Managementul companiei Ÿ Marketing Protecţia mediului, grădina zoologică,
autorizat, de scurtă durată, la sfârşitul
şi publicitate Ÿ Export şi import Ÿ animale Ÿ La şcoal㠟 Sănătate, sport,
căruia se poate obţine un Certificat de
Finanţe Ÿ Relaţiile firmei cu mediul jocuri Ÿ Excursii, călătorii Ÿ
Circulaţie Ÿ
absolvire emis împreună cu Ministerul
Muncii. Acest certificat, tradus şi apostilat,
exterior La medic
este recunoscut şi în alte ţări ale Uniunii
Europene.
Pregătire anterioară
Pentru a urma cursul Engleza pentru afaceri aveţi nevoie de cunoştinţe de limba engleză de nivel intermediar.

Catalog de cursuri Eurocor 7


Cursuri de limbi străine
Limba franceză pentru nivel ÎNCEPĂTOR
AUTORIZAT

Limbă a artelor, a muzicii sau a descoperirilor ştiinţifice,


franceza, prin sonoriatea şi eleganţa ei, vă va cuceri încă
de la primele lecţii. Iar cursul Eurocor Franceza pentru
nivel începător este soluţia potrivită pentru a face primii
paşi pe tărâmul acestei limbi. Învăţaţi acum limba
franceză în cel mai simplu, comod şi rapid mod cu
putinţă – studiul la distanţă!

Metodă de studiu eficientă

Cursul de limba franceză începători cuprinde 20 de caiete a


câte două lecţii fiecare, plus 20 de casete sau CD-uri audio
cu ajutorul cărora vă puteţi îmbunătăţi pronunţia.
Structura didactică a lecţiilor este unitară, cuprinzând Schema de studiu:
cuvinte şi construcţii noi, transcrieri fonetice, noţiuni
gramaticale, exerciţii, recapitularea şi tema pentru acasă. 40 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
Temele pentru acasă se rezolvă pe formulare speciale, pe A1 (ritm rapid) 6½ 6 5
care le puteţi trimite spre corectare profesorului personal, A2 (ritm rapid) 10 4 3-4
alături de sugestiile şi întrebările legate de conţinutul lecţiilor. B (ritm normal) 20 2 1½ - 2
Iar pentru a verifica soluţiile exerciţiilor propuse în fiecare C (ritm lent) 40 1 1
lecţie, vă punem la dispoziţie ineditul filtru roşu, ce vă B – este ritmul de studiu indicat
permite să vă evaluaţi permanent evoluţia.

Limba franceză pentru nivel INTERMEDIAR


AUTORIZAT

Recomandat tuturor acelora care folosesc franceza în mod uzual, cursul asigură
o învăţare temeinică a acestei limbi. Consolidarea cunoştinţelor de gramatică şi
extinderea ariei de cuprindere a vocabularului, precum şi perfecţionarea
pronunţiei, iată doar trei elemente esenţiale ce vă vor ajuta să vă perfecţionaţi
simţitor abilitatea de a comunica eficient în această limbă, graţie cursului
Eurocor Franceza pentru nivel intermediar.

Rezultate imediate
Alcătuit din 20 caiete de studiu a câte două lecţii fiecare, Schema de studiu:
plus 20 casete sau CD-uri cu ajutorul cărora vă puteţi
îmbunătăţi pronunţia, cursul oferă toate instrumentele 40 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
necesare pentru a vă dezvolta toate cele trei aptitudini A1 (ritm rapid) 6½ 6 5
necesare studiului unei limbi străine: citire, scriere şi vorbire. A2 (ritm rapid) 10 4 3-4
Este momentul să urcaţi pe următoarea treaptă, învăţând B (ritm normal) 20 2 1½ - 2
elemente noi de vocabular, literatură şi gramatică. C (ritm lent) 40 1 1
Într-un timp scurt veţi vorbi fluent în situaţii diverse şi veţi B – este ritmul de studiu indicat
deprinde tainele scrisului corect în această limbă.

Certificate
Franceza pentru nivel începător
Tematici
Franceza pentru nivel intermediar
i
După finalizarea cursului la distanţă, veţi Ÿ În oraş Ÿ Locuinţa. Culorile. Ÿ Circulaţie ŸCumpărături Ÿ La hotel Ÿ La
primi Certificatul de absolvire Eurocor. Circulaţia Ÿ Familia Ÿ Zilele gar㠟 Casa Ÿ Evenimente din familie Ÿ
Opţional, absolvenţii noştri pot participa săptămânii. Prietenii. Timpul liber ŸFenomene meteorologice, timpul Ÿ Sport Ÿ
la un program suplimentar de pregătire Îmbrăcăminte · Anotimpurile Ÿ Vremea La restaurant Ÿ La piaţ㠟 Concediu,
faţă-n faţă, autorizat, de scurtă durată, Ÿ La masă. La cumpărături Ÿ Jocurile Ÿ
divertisment Ÿ Târguri şi expoziţii Ÿ La mare
la sfârşitul căruia se poate obţine un Arta (pictură, muzică) Ÿ Ziua de Ÿ Timp liber Ÿ La spital Ÿ La aeroport, în
Certificat de absolvire emis împreună naştere Ÿ Data Ÿ Formule de salut Ÿ avion Ÿ Comunicare, mijloace de transport
cu Ministerul Muncii. În camping Ÿ Igien㠟 În bucătărie ŸŸ Turism, călătorii ŸRezervaţii naturale Ÿ
Acest certificat, tradus şi apostilat, este Accidente Ÿ Călătorii. Harta. Punctele Munc㠟 Regim politic, guvernare Ÿ
recunoscut şi în alte ţări ale Uniunii cardinale Ÿ Parisul Ÿ Cariera Ÿ Corpul Economie Ÿ Corespondenţa Ÿ Educaţie Ÿ
Europene. uman Ÿ La poşt㠟 Educaţie Ÿ Banii Sărbători religioase Ÿ Tradiţii, folclor
Pregătire anterioară
Pentru a urma cursul Franceza pentru nivel intermediar aveţi nevoie de cunoştinţe de limba franceză de nivel începător.

8 Catalog de cursuri Eurocor


Cursuri de limbi străine
Limba italiană pentru nivel ÎNCEPĂTOR
AUTORIZAT

Limba italiană este considerată de mulţi cea mai frumoasă


dintre limbile lumii. Asemănarea foarte mare cu româna,
dar şi metoda de studiu prin corespondenţă, vă vor face
să îndrăgiţi această limbă încă de la primele lecţii şi să
aveţi performanţe într-un timp scurt. Cursul Eurocor de
Italiană pentru nivel începători vă va fi de un real folos.

Metodă de studiu eficientă

Cursul de Italiană pentru nivel începători cuprinde 20 de


caiete a câte două lecţii fiecare, precum şi 20 de casete
sau CD-uri cu ajutorul cărora vă puteţi îmbunătăţi
pronunţia şi învăţa cuvintele noi. Schema de studiu:
Lecţiile sunt special concepute pentru studiul individual, la
distanţă, iar prin exersarea concomitentă a pronunţiei 40 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
corecte înregistrate pe casetă sau CD şi a conversaţiei, A1 (ritm rapid) 6½ 6 5
veţi putea învăţa rapid şi eficient. A2 (ritm rapid) 10 4 3-4
Un profesor personal va fi mereu alături de B (ritm normal) 20 2 1½ - 2
dumneavoastră pentru a vă ajuta să acumulaţi corect C (ritm lent) 40 1 1
noţiunile gramaticale de bază şi elementele de vocabular. B – este ritmul de studiu indicat

Limba italiană pentru nivel INTERMEDIAR


AUTORIZAT

Pentru aceia dintre dumneavoastră care doresc să îşi perfecţioneze vocabularul,


noţiunile de gramatică, să vorbească fluent această frumoasă şi armonioasă
limbă, cursul Eurocor de Italiană pentru nivel intermediar vă va conduce paşii
spre succes. Realizat după o metodă de studiu testată cu succes în Europa,
cursul oferă premizele unei învăţări temeinice a limbii italiene.

Rezultate imediate
Alcătuit din 16 caiete a câte două lecţii fiecare, plus 16
casete sau CD-uri audio, cursul cuprinde exerciţii de
recapitulare a materiei parcurse anterior, cuvinte şi Schema de studiu:
construcţii noi, transcrieri fonetice, noţiuni gramaticale, 32 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
exerciţii, o recapitulare şi o temă pentru acasă.
A1 (ritm rapid) 5 6 7½
Iar pentru a verifica imediat soluţiile exerciţiilor propuse în A2 (ritm rapid) 8 4 5
fiecare lecţie, vă punem la dispoziţie ineditul filtru roşu. La B (ritm normal) 16 2 2½
fel ca şi în cazul celelaltor cursuri de limbi străine oferite de C (ritm lent) 32 1 1¼
Eurocor, cursul se axează pe cele trei elemente de bază ale
B – este ritmul de studiu indicat
învăţării unei limbi străine: ascultare, scriere şi vorbire.

i Certificate
Italiana pentru nivel începător
Tematici
Italiana pentru nivel intermediar
După finalizarea cursului la distanţă, veţi Ÿ Familia Ÿ Timpul liber Ÿ La cumpărături Ÿ Denumiri geografice, meserii, naţionalitatea
primi Certificatul de absolvire Eurocor. Ÿ AlimenteIe Ÿ Momentele zilei. Mesele Ÿ Evenimente familiale, fructe, aparate
Opţional, absolvenţii noştri pot participa la zilei ŸNumerele. Dimineaţa electrocasnice Ÿ Produse alimentare Ÿ Familia
un program suplimentar de pregătire faţă-n Ÿ Voiaj. Naţionalităţi. Numere Ÿ Cum
Ÿ Şcoala, sistemul de învăţământ Ÿ Ferma
telefonăm. Muncă. Studiu Ÿ Părţile
faţă, autorizat, de scurtă durată, la sfârşitul corpului uman Ÿ Călătorie, vacanţ㠟 agricolă, animale domestice Ÿ Părţile corpului
căruia se poate obţine un Certificat de Starea vremii. Lunile anului Ÿ În tren şi Ÿ Salutul, conversaţia Ÿ Plimbarea Ÿ
absolvire emis împreună cu Ministerul în avion Ÿ La cumpărături. Îmbrăcăminte Fenomene meteorologice Ÿ Oraşul, circulaţia
Muncii. Acest certificat, tradus şi apostilat, Ÿ La poşt㠟 La restaurant Ÿ Circulaţia rutier㠟Activităţile de la bucătărie Ÿ Locuinţa,
este recunoscut şi în alte ţări ale Uniunii pe autostradă. Maşina. Semne sărbătorile ŸServiciul vamal, munca, greve,
indicatoare Ÿ Căsătorie, iubire. şomaj Ÿ Numele arborilor şi florilor, animalele
Europene. Mobilierul apartamentului

Pregătire anterioară
Pentru a urma cursul Italiană pentru nivel intermediar aveţi nevoie de cunoştinţe de limba italiană de nivel începător.

Catalog de cursuri Eurocor 9


Cursuri de limbi străine
Limba spaniolă pentru nivel ÎNCEPĂTOR
AUTORIZAT

Cunoaşterea limbii spaniole se dovedeşte din ce în ce mai


utilă, mai ales pentru cei care doresc să lucreze în
străinătate. În plus, este şi o limbă foarte uşor de asimilat –
cuvintele se învaţă şi pronunţă uşor, iar gramatica nu este
deloc dificilă. Iată de ce veţi găsi foarte accesibil cursul
Eurocor de Spaniolă pentru nivel începător, ce aduce în
plus o metodă de studiu comodă şi eficientă.

Metodă de studiu eficientă


Plecând de la exemple şi exerciţii la noţiunile teoretice şi
elementele necesare într-o conversaţie uzuală, cele 20 de
caiete ale cursului vă însoţesc într-o călătorie plăcută prin
lumea şi cultura spaniolă. Schema de studiu:
Fiecare caiet este alcătuit din două lecţii şi este însoţit de
câte o casetă sau CD audio ce îşi vor dovedi utilitatea în 40 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
deprinderea pronunţiei corecte sau a cuvintelor noi. A1 (ritm rapid) 6½ 6 5
Un atu important este şi profesorul personal pe care fiecare A2 (ritm rapid) 10 4 3-4
cursant îl poate consulta prin intermediul temelor pentru B (ritm normal) 20 2 1½ - 2
acasă pentru a primi lămuriri suplimentare sau ajutor în C (ritm lent) 40 1 1
deprinderea unor aspecte mai dificile, atunci când este B – este ritmul de studiu indicat
nevoie.

Limba spaniolă pentru nivel INTERMEDIAR


AUTORIZAT

Cunoştinţele de bază dobândite până acum v-au făcut să vă doriţi din ce în ce


mai mult să cunoaşteţi în profunzime această limbă, să mai urcaţi încă o treaptă
către succes. Tocmai de aceea, Eurocor a realizat cursul de Spaniolă pentru
nivel intermediar. Cu o tematică bogată şi o structură didactică ce face studiul
plăcut, acest curs este tot ceea ce aveţi nevoie pentru a folosi această limbă fără
emoţii în carieră, la examene sau în călătorii.

Rezultate imediate
Cursul de limbă spaniolă intermediar cuprinde 20 de caiete Schema de studiu:
a căte două lecţii fiecare, plus 20 de casete sau CD-uri cu
ajutorul cărora vă puteţi imbunătăţi pronunţia. 40 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
Într-o perioadă de timp relativ scurtă, veţi reuşi să susţineţi o A1 (ritm rapid) 6½ 6 5
conversaţie uzuală. Lecţiile sunt special concepute în acest A2 (ritm rapid) 10 4 3-4
scop, iar prin exersarea concomitentă a pronunţiei B (ritm normal) 20 2 1½ - 2
înregistrate cu vorbitori nativi, veţi putea învăţa rapid noi C (ritm lent) 40 1 1
elemente de vocabular şi noţiuni gramaticale mai complexe. B – este ritmul de studiu indicat

Certificate
Spaniola pentru nivel începător
Tematici
Spaniola pentru nivel intermediar
i
După finalizarea cursului la distanţă, veţi Ÿ Activităţile zilnice. Timp liber Ÿ Ÿ Relaţiile interumane Ÿ Viaţa de zi cu zi
primi Certificatul de absolvire Eurocor. Numerele de la 1 la 10 Ÿ Muncă, Ÿ Părinţii şi copiii, educaţia Ÿ Vremea şi clima,
Opţional, absolvenţii noştri pot participa la educaţie. Situare în timp şi spaţiu Ÿ mediul natural. Ÿ Timpul. Viaţa la ţară,
un program suplimentar de pregătire faţă-n Teatru. Jurnalistică. Familie. Ÿ În oraş. plantele şi animalele Ÿ Locuinţa Ÿ Gătitul
Vremea. Zilele lunii Ÿ Familia Ÿ Mediul Ÿ Limba spaniolă în lume, istorie Ÿ Corpul
faţă, autorizat, de scurtă durată, la sfârşitul înconjurător Ÿ La cumpărături Ÿ Datorii. omenesc Ÿ Călătoria cu avionul Ÿ Comerţul,
căruia se poate obţine un Certificat de Credit. Sport Ÿ Casa. Mesele principale. reclama, poşta, telefonul Ÿ Afacerile,
absolvire emis împreună cu Ministerul Maşini. Trafic. Circulaţie Ÿ Afaceri. economia. Hobby-uri Ÿ Spaţiul cosmic, ştiinţa,
Muncii. Acest certificat, tradus şi apostilat, Comerţ Ÿ Corpul uman. Muzică. tehnica Ÿ Societatea contemporană,
este recunoscut şi în alte ţări ale Uniunii Geografie. Peisaje Ÿ Călătorie. Acte. accidentele, catastrofele, moartea Ÿ
Diplomaţie. Căsătorie Ÿ Îmbrăcămintea Elementele limbajului colocvial, idiomuri,
Europene. Ÿ Calculatorul Ÿ Literatura proverbe.

Pregătire anterioară
Pentru a urma cursul Spaniolă pentru nivel intermediar aveţi nevoie de cunoştinţe de limba spaniolă de nivel începător.

10 Catalog de cursuri Eurocor


Cursuri de limbi străine
Limba germană pentru nivel ÎNCEPĂTOR
AUTORIZAT

De ce aţi învăţa limba germană? Pentru că este cea mai


vorbită limbă în U.E. şi pentru că cei care o cunosc au
şanse mai mari de a se angaja într-una din numeroasele
companii germane venite în România. Iată de ce cursul
Germana pentru nivel începător îşi dovedeşte utilitatea
pentru cei interesaţi să îşi construiască o carieră de
succes sau să profite de cunoaşterea acestei limbi.

Metodă de studiu eficientă

Cursul cuprinde 20 de caiete a câte două lecţii fiecare şi 20


de casete sau CD-uri audio cu ajutorul cărora vă puteţi
îmbunătăţi pronunţia.
Structura didactică a lecţiilor este unitară şi uşor de Schema de studiu:
parcurs, astfel încât să permită învăţarea într-o perioadă de
timp relativ scurtă a elementelor necesare susţinerii unei 40 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
conversaţii uzuale. Lecţiile sunt special concepute în acest
A1 (ritm rapid) 6½ 6 5
scop, iar prin exersarea concomitentă a pronunţiei corecte
A2 (ritm rapid) 10 4 3-4
înregistrate pe casete sau CD-uri şi a conversaţiei, veţi
B (ritm normal) 20 2 1½ - 2
putea învăţa eficient. La fel ca şi celelalte cursuri de limbi C (ritm lent) 40 1 1
străine oferite de Eurocor, şi acesta se axează pe cele trei
B – este ritmul de studiu indicat
elemente de bază: ascultare, scriere şi vorbire.

Limba germană pentru nivel INTERMEDIAR


AUTORIZAT

Pentru cei care doresc să îşi îmbogăţească vocabularul, cunoştinţele de gramatică


şi să vorbească fluent această limbă, vă stă la dispoziţie cursul de Germană pentru
nivel intermediar. Indiferent de vârstă, ocupaţie sau locaţie, acest curs îşi va
dovedi rapid utilitatea. Învăţaţi germana după o metodă special creată pentru a
obţine rezultate imediate! Şi veţi vedea câtă satisfacţie veţi simţi când limba
germană vă va deveni cel mai bun prieten!

Rezultate imediate
Este momentul să urcaţi pe următoarea treaptă, învăţând Schema de studiu:
elemente noi de vocabular, literatură şi gramatică. Iată de
ce acest curs vă stă la dispoziţie cu 20 caiete de studiu a
40 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
câte două lecţii fiecare, plus 20 de casete sau CD-uri audio
cu ajutorul cărora vă puteţi îmbunătăţi pronunţia. A1 (ritm rapid) 6½ 6 5
A2 (ritm rapid) 10 4 3-4
Cursul cuprinde exerciţii de recapitulare a materiei B (ritm normal) 20 2 1½ - 2
anterioare, cuvinte şi construcţii noi, transcrieri fonetice, C (ritm lent) 40 1 1
noţiuni gramaticale, exerciţii şi teme, astfel încât să B – este ritmul de studiu indicat
acumulaţi şi să puneţi rapid în practică informaţiile noi.

i Certificate
Germana pentru nivel începător
Tematici
Germana pentru nivel intermediar
După finalizarea cursului la distanţă, veţi ŸPrezentarea persoanei, formule de Ÿ Prezentare. Completare formulare,
primi Certificatul de absolvire Eurocor. salut ŸRecomandarea Ÿ Ocupaţii, expediere poşt㠟 Concediu. Ÿ Telefonie Ÿ
Opţional, absolvenţii noştri pot participa la meşteşuguri Ÿ Călătorii Ÿ Ceasul. Locuinţa. Anunţuri. Descrierea locuinţei Ÿ
un program suplimentar de pregătire faţă-n Punctele cardinale Ÿ Familia Ÿ Călătorii Cumpărături Ÿ La banc㠟 Educaţia Ÿ
faţă, autorizat, de scurtă durată, la sfârşitul ŸCumpărarea articolelor de larg consum În restaurant. În magazinul de confecţii
căruia se poate obţine un Certificat de ŸÎn restaurant Ÿ La piaţ㠟 Lumea muncii ŸTimpul Ÿ La gar㠟 Convorbiri telefonice Ÿ
absolvire emis împreună cu Ministerul ŸTimpul liber Ÿ Vacanţa Ÿ Casa Vizită în oraş Ÿ La cafenea Ÿ În discotec㠟
ŸEducaţia Ÿ Activitatea firmelor La doctor Ÿ Interviul ŸZiua de naştere Ÿ La
Muncii. Acest certificat, tradus şi apostilat,
ŸÎn locuinţa nou㠟 Cumpărături piaţ㠟 Munca la birou Ÿ Viaţa la ţar㠟
este recunoscut şi în alte ţări ale Uniunii ŸLa medic Ÿ Bolile Ÿ Impresii de călătorie Descrierea unei excursii
Europene.

Pregătire anterioară
Pentru a urma cursul Germană pentru nivel intermediar aveţi nevoie de cunoştinţe de limba germană de nivel începător.

Catalog de cursuri Eurocor 11


Inspector resurse umane
Cursuri profesionale

AUTORIZAT

Resursele umane reprezintă una dintre cele mai importante investiţii ale
unei organizaţii. Tocmai de aceea gestionarea eficientă a acestor resurse
este un atu important pentru orice companie. Eurocor vine în sprijinul celor
care vor să profeseze în acest domeniu prin oferirea cursului profesional de
Inspector resurse umane.

Capitalul uman, o resursă strategică


Schema de studiu:
Inspectorul de resurse umane poate fi considerat un
angajat de bază al companiei, indispensabil desfăşurării 24 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
oricărei activităţi economice, întrucât, indiferent de A1 (ritm rapid) 4 6 8½
dimensiunea forţei de muncă implicate, el este cel care A2 (ritm rapid) 6 4 7
asigură gestionarea optimă a angajaţilor. B (ritm normal) 12 2 3½
C (ritm lent) 24 1 1¾
Cursul de Inspector resurse umane garantează
B – este ritmul de studiu indicat
dobândirea tuturor cunoştinţelor necesare privind
recrutarea, angajarea, salarizarea şi încetarea raporturilor
de muncă ale angajaţilor unei societăţi comerciale, în
condiţiile respectării legislaţiei actuale a muncii.
Temele diverse abordate în cursul elaborat de Eurocor,
Certificate i
referitoare la funcţionarea departamentului de resurse
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de
umane, regulamente interioare, contracte de muncă,
absolvire Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot participa la
sisteme de salarizare, taxe, impozite, asigurări sociale
sau raportări statistice, vă vor ajuta să dobândiţi abilităţile un program suplimentar de pregătire faţă-n faţă, autorizat, de
solicitate pentru desfăşurarea cu succes a profesiei de scurtă durată, la sfârşitul căruia se poate obţine un Certificat
Inspector resurse umane. de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii. Acest
certificat, tradus şi apostilat, este recunoscut şi în alte ţări ale
Structura cursului Uniunii Europene.
Materia cursului este cuprinsă în 12 caiete (24 de lecţii).
Sistematic, având o organizare graduală şi beneficiind de
un suport legislativ de ultimă oră, cursul de Inspector Tematică
resurse umane vă asigură în timp record pregătirea de Ÿ Structura şi compartimentele funcţionale ale unei companii şi
specialitate. Pentru a vă evalua cunoştinţele dobândite pe legislaţia pentru înfiinţarea şi funcţionarea acesteia. Evaluarea
parcursul studiului, vă recomandăm să completaţi şi să performanţei profesionale individuale Ÿ Regulamentul de
expediaţi tema pentru acasă, pe care o veţi găsi la Organizare şi Funcţionare al unei societăţi comerciale şi fişa
sfârşitul fiecărui caiet. Aceasta va fi corectată de un generală a postului. Regulamentul Intern Ÿ Compartimentul de
profesor personal, alături de care veţi dezlega toate resurse umane Ÿ Întocmirea dosarului de personal al
tainele acestei solicitate şi interesante meserii. angajatului. Încetarea contractului individual de munc㠟
Protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională.
Măsuri de stimulare pentru încadrarea în muncă a
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ Ÿ Legea salarizării –
forme de salarizare. Drepturile salariale ce decurg din
contractul individual de munc㠟 Statul de plată şi fişa de
pontaj. Legea 22/1969 privind gestiunea economică.
Obligaţiile unităţii faţă de stat pentru reţinerile din veniturile
angajaţilor şi virate statului Ÿ Indemnizaţiile cuvenite
angajaţilor cu contract individual de munc㠟 Contribuţiile de
asigurări sociale conform Legii 19/2000 şi Normelor de
aplicare a acesteia pe 2001 Ÿ Grupele de muncă şi rolul lor în
asigurările sociale Ÿ Gradele de invaliditate Ÿ Formele şi
dosarul de pensionare Ÿ Fluctuaţia de personal Ÿ Utilizarea
timpului de lucru.

Pregătire anterioară
Nu este necesară pregătire anterioară în domeniu.

12 Catalog de cursuri Eurocor


Managementul resurselor umane

Cursuri profesionale
AUTORIZAT

Cursul de Managementul Resurselor Umane se adreseaz\ tuturor


persoanelor interesate s\ se ini]ieze sau s\ `[i `mbog\]easc\ cunoştin]ele `n
domeniul resurselor umane. Strategiile de resurse umane, recrutarea,
motivarea, managementul carierei, iată aspecte importante prin care acest
curs vă ajută să dobândiţi competenţele necesare conducerii unui
departament de resurse umane.

Schema de studiu: Resursele umane – cheia obţinerii succesului


Din ce `n ce mai mult, avantajul competitiv al unei
16 module nr. luni module/lună ore/săpt. organiza]ii rezid\ `n oamenii s\i şi în felul în care
A1 (ritm rapid) 5 3 7½ aceştia sunt coordonaţi. Gestionarea lor eficientă
A2 (ritm rapid) 8 2 5 reprezint\ calea cea mai sigur\ pentru ca o companie
B (ritm normal) 16 1 2½ s\ se dezvolte continuu, iar de acest aspect sunt
C (ritm lent) 32 1 modul 1¼ con[tien]i to]i cei care conduc organiza]iile, indiferent
/2 luni
B – este ritmul de studiu indicat de m\rimea lor.
Iat\ de ce instruirea `n acest domeniu este foarte
important\, oricare ar fi nivelul managerial.
Fie c\ este vorba despre un post de conducere sau
despre unul de execu]ie `n departamentul de resurse
umane sau `n alt departament al organiza]iei, cursul
Eurocor Managementul resurselor umane îşi va
dovedi utilitatea încă de la primele lecţii,
constituindu-se într-o bază solidă pentru un nou pas
spre performanţă.

Structura cursului
Cursul este structurat pe 16 module care acoper\
tematica ampl\ a managementului resurselor umane.
Temele abordate de-a lungul acestui curs reprezint\
probleme actuale, ancorate `n realitate, cu care se
confrunt\ orice organiza]ie `n domeniul resurselor
umane.
Fiecare dintre modulele din care este compus cursul
con]ine elemente de teorie exemplificate prin
numeroase aplica]ii practice.
De-a lungul `ntregului curs, practica din domeniul
resurselor umane va fi des reflectat\, informa]iile fiind
prezentate `ntr-o manier\ extrem de accesibil\, sub
forma exemplelor, exerci]iilor, respectiv a unor
situa]ii concrete.

i Certificate Tematică

După finalizarea cursului la distanţă, veţi ŸRolul, importanţa şi particularităţile Ÿ Integrarea în muncă, instruirea şi
primi Certificatul de absolvire Eurocor. resurselor umane Ÿ Organizarea perfecţionarea personalului Ÿ
Opţional, absolvenţii noştri pot participa la activităţilor de resurse umane. Managementul carierei Ÿ Evaluarea
un program suplimentar de pregătire faţă-n Strategii şi politici în domeniul performanţelor Ÿ Motivarea resurselor
faţă, autorizat, de scurtă durată, la sfârşitul resurselor umane Ÿ Analiza şi umane Ÿ Managementul
căruia se poate obţine un Certificat de proiectarea posturilor Ÿ Evaluarea recompenselor Ÿ Relaţiile cu angajaţii
absolvire emis împreună cu Ministerul posturilor Ÿ Planificarea resurselor Managementul conflictelor Ÿ
Muncii. Acest certificat, tradus şi apostilat, umane Ÿ Recrutarea resurselor umane Managementul stresului Ÿ Eficienţa
este recunoscut şi în alte ţări ale Uniunii Ÿ Selecţia resurselor umane utilizării resurselor umane.
Europene.

Pregătire anterioară – Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

Catalog de cursuri Eurocor 13


Specialist recrutare şi evaluare resurse umane
Cursuri profesionale

NOU în curs de AUTORIZARE

Fără îndoială că cea mai mare avuţie a unei organizaţii sunt resursele umane. În
spatele succesului unei companii se ascunde munca unor oameni care au ştiut
cum şi ce să facă pentru a îndeplini acest obiectiv major. Iar aceşti oameni sunt
apreciaţi şi recompensaţi ca atare. Iată de ce, dacă doriţi să îmbrăţişaţi această
profesie destul de nouă în România, veţi găsi în cursul Eurocor Specialist
recrutare şi evaluare resurse umane toate informaţiile de care aveţi nevoie
pentru a vă construi o carieră în domeniul resurselor umane.

Arta de a angaja omul potrivit pentru job-ul potrivit


Schema de studiu:
Cursul Eurocor de Specialist recrutare şi evaluare
resurse umane îşi propune să vă pregătească cu 16 module nr. luni module/lună ore/săpt.
succes pentru acest job nou şi plin de satisfacţii.
A1 (ritm rapid) 5 3 7½
Îmbinând într-un mod armonios noţiunile teoretice cu A2 (ritm rapid) 8 2 5
exemple practice, cursul asigură acumularea B (ritm normal) 16 1 2½
cunoştinţelor necesare specializării în acest domeniu. C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
Începând de la înţelegerea mediului intern şi extern al B – este ritmul de studiu indicat
/2 luni
companiei şi continuând firesc cu etapele procesului de
recrutare, cu principalele aspecte ce ţin de definirea
profilului candidatului şi a rolului pe care el trebuie să îl
ocupe în organizaţie, cursul oferă o instruire completă.
În curs, dezvoltat în conformitate cu standardul
i Certificate
ocupaţional de Analist HR, sunt tratate şi aspectele de
După promovarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul
ordin legal pe care le implică angajarea unei persoane,
de la pregătirea contractului de muncă, la structura de absolvire Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot
pachetului salarial şi perspectivele pe care compania le participa la un program suplimentar de pregătire faţă-n faţă,
poate oferi angajaţilor pentru dezvoltarea carierei. autorizat, de scurtă durată, la sfârşitul căruia se poate obţine
un Certificat de absolvire emis împreună cu Ministerul
Sunt prezentate şi informaţii utile referitoare la pachetele
de compensaţii şi beneficii, acestea având rolul de a Muncii. Acest certificat, tradus şi apostilat, este recunoscut în
atrage angajaţi valoroşi şi de a asigura păstrarea lor România şi în alte ţări ale Uniunii Europene.
pentru cât mai mult timp în companie.
Nu sunt uitate nici elemente importante ce ţin de fidelizare, Tematică
evaluare şi motivare. Rolul acestui specialist este unul
foarte important, pentru că el trebuie să ştie să identifice Ÿ Procesul de recrutare: o investiţie cu profit pe termen lung Ÿ
nevoile organizaţiei din care face parte, să ştie să asigure, Înţelegerea mediului intern şi extern Ÿ Pregătirea procesului de
pe de o parte, instruirea şi motivarea angajaţilor prezenţi, recrutare Ÿ Profilul candidatului ideal şi recrutarea Ÿ Selecţia Ÿ
dar şi să identifice noi candidaţi care ar putea contribui cu Aspecte legale şi negocierea pachetului salarial Ÿ Procesul de
succes la atingerea obiectivelor companiei. inducţie – suportul acordat noului angajat Ÿ Managementul
Iată de ce acesta este un job care implică multe carierei ŸProcesul de formare şi perfecţionare în cadrul firmei
responsabilităţi, dar şi satisfacţii profesionale şi financiare Ÿ Elaborarea planului de acţiune în cadrul formării Ÿ Evaluarea
pe măsură! Pentru că, nu este aşa, nu este puţin lucru să angajaţilor ŸEvaluarea – modele pentru 3 departamente:
reprezinţi compania în faţă candidaţilor şi să alegi omul Vânzări, Marketing, Administrativ Ÿ Motivarea angajaţilor Ÿ
potrivit pentru job-ul potrivit! Rezolvarea conflictelor în organizaţii Ÿ Plecarea din
Dar este o meserie care graţie cursului Eurocor se poate organizaţie Ÿ Schimbarea – în societate şi companie
învăţa foarte uşor, fiind recomandabilă tuturor acelora
care se simt atraşi de domeniul resurselor umane sau
cărora le place să lucreze cu şi pentru oameni. Pregătire anterioară
Studii superioare în orice domeniu.
Structura cursului
În cele 16 module veţi învăţa în detaliu noţiuni legate de:
pregătirea procesului de recrutare, metode de recrutare,
selecţie, negocierea pachetului salarial, management al
carierei, formare şi perfecţionare a noilor angajaţi,
evaluarea angajaţilor, de motivare, negocierea
conflictelor din organizaţii etc. Accentul se pune pe
caracterul practic al informaţiilor, din dorinţa de a vă
apropia şi de a vă iniţia în această ocupaţie cu mare
căutare pe piaţa actuală a forţei de muncă.

Structura didactică este uşoară şi atractivă, cursul fiind


presărat cu exemple, studii de caz, exerciţii, dar şi cu
imagini, scheme şi desene interesante. În plus,
profesorul personal vă va sprijini pe toată durata
studiului, prin intermediul temelor pentru acasă.

14 Catalog de cursuri Eurocor


Management

Cursuri profesionale
AUTORIZAT

În zilele noastre, sunt tot mai mulţi întreprinzători în domeniul afacerilor,


întreprinderile mici şi mijlocii depăşind numeric marile corporaţii. Şi totuşi,
atât într-o organizaţie mică, cât şi într-una cu peste 1000 de angajaţi,
managerul şi managementul afacerii joacă un rol important. Tocmai de aceea
un curs de Management este foarte util tuturor acelora care doresc să ocupe
un post de conducere sau să îşi gestioneze mai bine propria afacere.

O provocare pentru întreprinzători Schema de studiu:


Să fii manager în ziua de azi este o provocare, deoarece
ansamblul de cunoştinţe pe care managerul trebuie să-l 16 module nr. luni module/lună ore/săpt.
stăpânească pentru a lua decizia corectă este un cumul A1 (ritm rapid) 5 3 7½
din domenii diferite: trebuie să aibă noţiuni de planificare A2 (ritm rapid) 8 2 5
strategică, comunicare eficientă, marketing, vânzări, B (ritm normal) 16 1 2½
analiză financiară, logistică etc. C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
/2 luni
Astfel, în sprijinul acelora dintre dumneavoastră care vor B – este ritmul de studiu indicat
să pună bazele unei afaceri şi au nevoie de îndrumare de
specialitate pentru bunul mers al acesteia, cât şi al acelora
care vor să-şi consolideze cunoştinţele în domeniu, vine
propunerea Institutului Eurocor: cursul de Management.

Structura cursului
Alcătuit din 16 module, cursul de Management tratează o
gamă largă de teme, pornind de la noţiuni de bază de
management general, importanţa planificării strategice şi
structura sistemului decizional, elemente de organizare a
firmei, sisteme, metode şi tehnici de management şi
continuând cu elemente indispensabile precum:
comunicarea, resursele umane, marketingul şi vânzările,
managementul financiar, managementul calităţii sau al
riscului.
Informaţiile sunt introduse treptat, imbinând armonios
partea teoretică cu partea practică. Pentru o asimilare cât
mai uşoară a cunoştinţelor, am alcătuit un sistem propriu
de prezentare a acestora. Astfel, vor fi marcate distinct în
text definiţiile şi noţiunile importante, exemplele, exerciţiile
şi întrebările de verificare.
Exemplificarea este deosebit de atractivă, fiind susţinută
de imagini, grafice şi tabele. Aveţi posibilitatea de a vă
verifica cunoştinţele însuşite prin rezolvarea temei pentru
acasă pe formularul de la mijlocul caietului şi trimiterea
acesteia spre corectare profesorului personal.

Certificate Tematică i
După finalizarea cursului la distanţă, veţi Ÿ Managerul de azi. Ştiinţa şi practica managerială. Planul de afaceri.
primi Certificatul de absolvire Eurocor. managementului contemporan. Comportamentul consumatorului.
Opţional, absolvenţii noştri pot participa Funcţiile managementului. Stiluri de Avantajul competitiv. Cercetări de
management. Ÿ Organizaţia. marketing. Ÿ Managementul vânzărilor.
la un program suplimentar de pregătire
Dezvoltarea durabilă şi implicaţiile sale. Negocierea. Abilităţi de prezentare în
faţă-n faţă, autorizat, de scurtă durată, Organizaţii locale şi internaţionale. vânzări. Ÿ Managementul financiar.
la sfârşitul căruia se poate obţine un Responsabilitate socială. Ÿ Sisteme de Indicatori financiari de performanţă.
Certificat de absolvire emis împreună management. Managementul prin Ÿ Managementul timpului.
cu Ministerul Muncii. obiective. Managementul operaţional. Ÿ Managementul producţiei.
Acest certificat, tradus şi apostilat, este Managementul prin excepţii. Ÿ Managementul calităţii.
recunoscut şi în alte ţări ale Uniunii Managementul prin costuri. Ÿ Managementul informatic. Programe
Europene. Ÿ Planificarea strategică. Ÿ Decizii informatice de management.
manageriale. Ÿ Comunicare şi cultur㠟 Managementul în era Internet.
organizaţională. Comunicare internă şi Ÿ Criză, conflict şi risc în organizaţii.
comunicare externă. Ÿ Procesele de management al
Pregătire anterioar㠟 Managementul resurselor umane. riscurilor. ŸManagementul schimbării.
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu. Ÿ Rolul marketingului în activitatea Ÿ Managementul inovaţiei.

Catalog de cursuri Eurocor 15


Manager de proiect
Cursuri profesionale

AUTORIZAT

Pentru formarea unui manager de proiect este nevoie de parcurgerea mai multor
paşi, dintre care participarea la cursuri specializate de profil, iar experien]a într-un
domeniu reprezint\ doar o parte. Institutul Eurocor v\ ofer\ acum posibilitatea de
a v\ ini]ia în tainele acestei meserii prin cursul Manager de proiect. Acest curs
asigură însuşirea competenţelor specifice acestei profesii.

Gestionarea eficientă a proiectelor


Schema de studiu:
Schimb\rile economice din ultimii ani au deschis
oportunit\]i profesionale şi financiare atr\g\toare celor 16 module nr. luni module/lună ore/săpt.
dispuşi s\ se preg\teasc\ într-un domeniu nou, A1 (ritm rapid) 5 3 7½
interesant, şi anume managementul de proiect. A2 (ritm rapid) 8 2 5
Dar oare ce presupune managementul proiectelor? B (ritm normal) 16 1 2½
C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
În primul rând, existen]a unui manager de proiect B – este ritmul de studiu indicat
/2 luni
eficient. Un manager de proiect se va ocupa de
dezvoltarea unui proiect, estimarea resurselor, ob]inerea
finan]\rii, gestionarea cu responsabilitate a tuturor
resurselor umane şi materiale implicate în proiect.
El va r\spunde `n egal\ m\sur\ de `ncadrarea `n buget,
i Certificate

de analizarea în fiecare etap\ a stadiului de realizare, a După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de
riscurilor ap\rute sau poten]iale, de g\sirea de solu]ii absolvire Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot participa la
pentru a micşora impactul acestora asupra bunei un program suplimentar de pregătire faţă-n faţă, autorizat, de
derul\ri a proiectului, de monitorizarea costurilor, scurtă durată, la sfârşitul căruia se poate obţine un Certificat
evaluarea şi raportarea periodic\, de coordonarea şi
de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii. Acest
motivarea echipei etc.
certificat, tradus şi apostilat, este recunoscut şi în alte ţări ale
Avantajele pe care le pute]i avea la finalul cursului se Uniunii Europene.
refer\ la posibilitatea de a lucra în gestionarea unor
proiecte importante, atât în ţar\, cât şi în str\in\tate.
Tematică
Structura cursului
Ÿ Introducere în managementul proiectelor. Rolul şi
Structurat în 16 module, cursul este construit conform responsabilităţile managerului de proiect. Ÿ Cadrul conceptual
standardului ocupa]ional în vigoare şi are o orientare al managementului proiectelor. Iniţierea proiectelor.
practic\, cuprinzând exemple, exerci]ii şi sugestii pentru Ÿ Planificarea şi execuţia proiectelor. Faza de planificare a
un management eficient al proiectelor personale şi proiectului. Specificaţiile proiectului. Diferenţe şi similitudini
profesionale. între proiectele din domeniul IT şi proiectele din construcţii.
Ÿ Controlul şi închiderea proiectelor. Principalii indicatori de
performanţă ai proiectului Ÿ Managementul integrării în
Proiecte. Planul proiectului. Specificaţiile preliminare. Procesul
de elaborare a planului proiectului. Execuţia planului
proiectului. Controlul integrat al proiectului. Închiderea
proiectului Ÿ Managementul ariei de acoperire a proiectului
Ÿ Managementul timpului Ÿ Managementul costurilor şi
resurselor financiare. Planificarea resurselor. Estimarea,
bugetarea şi controlul costurilor. Indicatori de performanţă.
Managementul calităţii în cadrul proiectelor. Managementul
resurselor umane în proiecte Ÿ Managementul comunicării în
proiecte Ÿ Managementul riscului în proiecte Ÿ Managementul
achiziţiilor ŸPrimii paşi cu Microsoft Project 2003. Noţiuni
avansate de Microsoft Project 2003 Ÿ Proiecte cu finanţare
internaţională.

Pregătire anterioară
Sunt utile cunoştinţe de bază din domeniul economic.

16 Catalog de cursuri Eurocor


Asistent manager

Cursuri profesionale
AUTORIZAT

Cursul de Asistent Manager elaborat de Eurocor se adresează atât persoanelor


care intenţionează să aplice pentru un post de asistent al directorului general sau
al unui director de departament în cadrul unei firme, cât şi celor care se află deja
într-o astfel de funcţie şi simt nevoia îmbogăţirii şi sistematizării noţiunilor cu
care se operează în această profesie atrăgătoare şi tot mai solicitată pe piaţa
forţei de muncă din România.

Schema de studiu: O funcţie reprezentativă în companie


Asistent managerul ocupă o funcţie reprezentativă în
32 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt. cadrul companiei, fiind colaborator apropiat al
A1 (ritm rapid) 5 6 7½ directorului şi chiar suplinitor al acestuia, motiv pentru
A2 (ritm rapid) 8 4 5 care pregătirea sa trebuie să fie complexă, să vizeze
B (ritm normal) 16 2 2½ cunoştinţe variate de management, marketing,
C (ritm lent) 32 1 1¼ comunicare, protocol, contabilitate, informatică,
B – este ritmul de studiu indicat legislaţie, psihologie. Tematica cursului surprinde în
detaliu elementele esenţiale ce caracterizează aceste
domenii, care au aplicabilitate directă în activitatea unui
asistent manager.

Certificate i Cursul de Asistent Manager al Institutului Eurocor este


special conceput pentru persoanele care doresc să
devină mai competitive. Acest curs vă va ajuta să
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de câştigaţi sau să vă îmbunătăţiţi cunoştinţele şi abilităţile
absolvire Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot participa la de comunicare, informatică, noţiuni financiar-contabile,
un program suplimentar de pregătire faţă-n faţă, autorizat, de modalităţi de plată, noţiuni de management sau de
marketing (studiul pieţei sau al concurenţei).
scurtă durată, la sfârşitul căruia se poate obţine un Certificat
de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii. Acest Structura cursului
certificat, tradus şi apostilat, este recunoscut şi în alte ţări ale Materialul cursului, structurat progresiv, se compune din
Uniunii Europene. 16 caiete (32 de lecţii). Pe parcursul materialului sunt
prezentate nenumărate studii de caz şi exerciţii practice
pentru a exemplifica sau pentru a verifica cele mai
Tematică importante aspecte ale cursului.
Ÿ
Rolul şi calităţile unui asistent manager într-o companie Ÿ Tema pentru acasă, propusă la sfârşitul fiecărui modul,
Gestionarea şi securitatea informaţiilor. Birotică – folosirea va fi expediată pe adresa Eurocor şi va fi corectată de
aparaturii specializate Ÿ
Telecomunicaţii. Administrarea profesorul personal.
documentaţiei: tipuri de documente, clasificarea şi arhivarea Este un curs cu aplicabilitate în orice ramură de
documentelor Ÿ
Sistemul de operare Windows. Folosirea activitate şi nu solicită alocarea unui timp considerabil
aplicaţiei Outlook Ÿ
Corespondenţa de afaceri: principii de
studiului.
întocmire, elemente standard, mijloace de transmitere.
Realizarea documentelor cu ajutorul editorului de texte Word Ÿ
Crearea tabelelor cu funcţii aferente. Tipuri şi modele ale celor
mai utilizate scrisori de afaceri Ÿ
Gestionarea timpului şi
stresului Ÿ
Comunicarea interpersonală. Reprezentarea şi
imaginea firmei – relaţiile publice. Organizarea manifestărilor
de afaceri. Realizarea prezentărilor folosind aplicaţia Power
Point Ÿ
Noţiuni financiar-contabile Ÿ
Noţiuni de management.
Ÿ
Programul de calcul tabelar Excel. Noţiuni de marketing.
Negocierea comercială. Contractarea – fazele contractării Ÿ
Conţinutul şi derularea contractelor comerciale Ÿ
Noţiuni de
Internet Ÿ
Poşta electronică. Grupurile de ştiri. Transferul
fişierelor şi alte servicii de reţea.

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

Catalog de cursuri Eurocor 17


Cum să-ţi dezvolţi propria afacere
Cursuri profesionale

NOU în curs de AUTORIZARE

Orice persoană a visat măcar o dată în viaţă să fie propriul său şef. Să aibă propria
afacere şi să îşi poată pune în practică ideile, să-şi organizeze singur timpul, să
beneficieze în totalitate de rezultatele muncii sale, să-şi asigure confortul financiar
mult dorit. Oricine munceşte din greu şi cu răbdare pentru a-şi atinge scopul
poate obţine succesul în afaceri. Şi dumneavoastră aveţi acum şansa de ajunge
acolo cu ajutorul cursului Eurocor Cum să-ţi dezvolţi propria afacere.

Schema de studiu: Succesul pe cont propriu


16 module nr. luni module/lună ore/săpt. Pentru începerea, dar şi pentru dezvoltarea propriei
A1 (ritm rapid) 5 3 7½ afaceri trebuie să aveţi cunoştinţe de bază în multe
A2 (ritm rapid) 8 2 5 domenii cum ar fi: legislaţie, contabilitate, administraţie,
B (ritm normal) 16 1 2½ marketing şi publicitate, logistică, resurse umane etc. În
C (ritm lent) 32 1 modul 1¼ acest sens, cursul nostru vă asigură o pregătire completă.
/2 luni
B – este ritmul de studiu indicat Nu numai pentru începători, dar şi pentru întreprinzătorii
care deja îşi exercită activitatea, acest curs este extrem
de util. Vă ajută să vă îmbunătăţiţi cunoştinţele, să vă
descoperiţi punctele forte şi cele vulnerabile, să faceţi o
evaluare realistă a şanselor de reuşită în afaceri încă
înainte de a începe.
Cursul nostru este util pentru afacerile din orice domeniu.
Pentru a reuşi, este nevoie însă şi de o informare
continuă, de un punct de vedere realist, de obiectivitate şi,
nu în ultimul rând, de perseverenţă.
Veţi descoperi în acest curs aspecte importante ce ţin de
dezvoltarea unei afaceri, de la strategii de intrare pe piaţă,
la instrumente eficiente de finanţare a activităţii.

Structura cursului
Materialul cursului este structurat în 16 module care
abordează teme variate cum ar fi: planificarea şi
finanţarea afacerii, poziţionarea produselor pe piaţă,
recrutarea şi motivarea resurselor umane, elaborarea
situaţiilor financiare, comunicarea în cadrul afacerii, cu
partenerii de afaceri şi alte categorii de specialişti,
cofinanţarea din fonduri europene a afacerilor etc.
Cursul cuprinde atât părţi teoretice, cât şi numeroase
exemple, exerciţii, studii de caz din diverse etape de
evoluţie a unei afaceri, oferind soluţii atât celor neiniţiaţi,
cât şi celor mai experimentaţi în domeniu.
În rezolvarea temelor pentru acasă vă stă la dispoziţie un
profesor personal, care vă poate răspunde la întrebările
legate de conţinutul cursului.

i Certificate Tematică

După promovarea cursului la distanţă, Debutul afacerii Ÿ Planificarea şi Situaţii financiare, indicatori
veţi primi Certificatul de absolvire conducerea afacerii Ÿ Resursele financiari ai activităţii Ÿ
Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot financiare ale afacerii Ÿ Comunicarea în cadrul firmei şi
participa la un program suplimentar pentru Dezvoltarea produselor / relaţiile cu mediul exterior Ÿ
obţinerea unui certificat de competenţe serviciilor afacerii ŸPiaţa ţintă şi Marketingul afacerii Ÿ Vânzarea
profesionale în management, în centrul de poziţionarea produselor firmei Ÿ Logistica necesară derulării
evaluare Eurocor. Acest certificat, tradus şi pe piaţ㠟 Organizarea activităţii afacerii Ÿ Strategiile de
apostilat, este recunoscut oficial în Ÿ Resursele umane Ÿ Evidenţa dezvoltare a afacerii Ÿ Modalităţi
România şi în ţări din Uniunea Europeană. contabilă a societăţii Ÿ de finanţare a afacerii Ÿ
Patrimoniul societăţii, Cofinanţarea din fonduri
Pregătire anterioară înregistrări contabile Ÿ europene.
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

18 Catalog de cursuri Eurocor


Contabilitate primară

Cursuri profesionale
AUTORIZAT

Fiecare companie are un departament de contabilitate în care se gestionează


datele primare legate de activitatea sa, în principal de stocuri, plăţi şi creanţe.
Este o activitate ce presupune atenţie la detaliu, dar şi capacitatea de a structura
logic informaţiile. Iată de ce, dacă acest domeniu vă atrage, cursul Eurocor de
Contabilitate primară vă poate oferi cunoştinţele de care aveţi nevoie pentru a vă
începe o carieră în domeniu.

Contabilitatea pe înţelesul tuturor Schema de studiu:


Dar nu doar contabilii au nevoie de cunoştinţe de
contabilitate! În cadrul unei companii există şi alte 16 module nr. luni module/lună ore/săpt.
activităţi care se raportează la contabilitate. A1 (ritm rapid) 5 3 7½
Cunoştinţele astfel acumulate le puteţi folosi în A2 (ritm rapid) 8 2 5
activitatea de zi cu zi. De aceea, fie că sunteţi mic B (ritm normal) 16 1 2½
întreprinzător sau funcţionar, vă puteţi îmbogăţi C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
pregătirea profesională studiind acasă cursul de B – este ritmul de studiu indicat
/2 luni
Contabilitate primară de la EUROCOR.
De asemenea, cursul oferă reale oportunităţi de
angajare pentru toţi cei care-l studiază! Gândiţi-vă că
orice companie are nevoie de cel puţin un contabil, ceea
ce înseamnă că, folosind inteligenţa dumneavoastră şi
informaţiile din curs, vă puteţi găsi un loc de muncă bine
plătit în orice companie!
Iată doar câteva dintre avantajele majore pe care
stăpânirea cunoştinţelor de contabilitate primară vi le
aduc. Faceţi primul pas spre profesia de contabil!
Graţie cursului Eurocor puteţi acumula uşor şi rapid
cunoştinţele de care aveţi nevoie: vă familiarizaţi cu
documentele de evidenţă contabilă primară (facturi,
chitanţe etc.), învăţaţi despre contarea operaţiunilor
patrimoniale şi calculele specifice contabilităţii, cum
să completaţi registrele contabile sau cum să realizaţi
documentele de raportare finală – balanţă, bilanţ.

Structura cursului
În cele 16 caiete a câte două lecţii fiecare, veţi
observa că teoria şi practica sunt îmbinate armonios.
Exerciţiile – cu răspunsuri la sfârşitul caietelor – vă
pregătesc pentru rezolvarea temei pentru acasă. O
structură facilă, uşor de urmărit, face ca studiul să fie
plăcut şi să vă permită acumularea cunoştinţelor
necesare într-un timp scurt.

Certificate Tematică i
După finalizarea cursului la distanţă, veţi Ÿ Evidenţa documentelor şi Compartimentele specializate Ÿ
primi Certificatul de absolvire Eurocor. contabilitatea primar㠟 Jurnalele Ÿ Impozite şi taxe Ÿ Tipuri de conturi Ÿ
Opţional, absolvenţii noştri pot participa la Bilanţul şi întocmirea inventarului Ÿ Modalităţi de plat㠟 Tranzacţii
un program suplimentar de pregătire faţă-n Registrul „Cartea Mare” Ÿ Principiile speciale – operaţii de încasări sau
faţă, autorizat, de scurtă durată, la sfârşitul de înregistrare în conturile analitice Ÿ plăţi fără numerar Ÿ Amortizarea
căruia se poate obţine un Certificat de Balanţa de verificare Ÿ Determinarea activelor. Metode de amortizare.
absolvire emis împreună cu Ministerul rezultatului exerciţiului financiar Ÿ Deprecierea activelor Ÿ
Muncii. Se poate obţine şi certificatul de Analiza contabilă a operaţiilor Contabilitatea financiară asistată de
competenţe profesionale în urma unei economico-financiare Ÿ Modelul calculator Ÿ Obţinerea rezultatelor Ÿ
evaluări ce presupune prezenţa sistemului financiar Ÿ Planul de Cheltuieli şi venituri Ÿ Planificarea
dumneavoastră în centrul de evaluare conturi Ÿ Evidenţierea în economic㠟 Costurile Ÿ Închiderea
Eurocor pentru maxim 2 zile. Ambele contabilitate a profitului din vânzarea anului financiar Ÿ Interpretarea
certificate, traduse şi apostilate, sunt mărfurilor Ÿ Organizarea sistemului bilanţului contabil Ÿ Forme de
recunoscute oficial şi în alte ţări din U.E. de contabilitate financiar㠟 societăţi comerciale; contabilitatea
Contabilitatea financiară în financiar㠟 Tipuri de finanţare. Ÿ
Pregătire anterioară întreprinderile mici Ÿ Sistemul contabilităţii financiare.
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

Catalog de cursuri Eurocor 19


Contabilitate
Cursuri profesionale

AUTORIZAT

În orice afacere este nevoie de abilitatea de a lucra cu cifre a unui contabil.


Obţinerea profitului nu este un proces atât de facil, nu înseamnă numai o
planificare şi o execuţie riguroase, resurse umane bine pregătite, ci şi un proces
financiar ce trece prin mâna contabilului. Pentru a acumula cunoştinţele
specifice acestei profesii, Eurocor vă propune cursul de Contabilitate, ce conţine
informaţii de ultimă oră pentru a face faţă cu succes cerinţelor actuale.

Orice companie are nevoie de contabil Schema de studiu:


Cursul Eurocor de Contabilitate îşi propune să vă înveţe
de la A la Z o meserie foarte căutată pe piaţa actuală a 16 module nr. luni module/lună ore/săpt.
forţei de muncă, dar şi foarte bănoasă. A1 (ritm rapid) 5 3 7½
Veţi reuşi să mânuiţi cu succes documentele şi A2 (ritm rapid) 8 2 5
operaţiunile contabile de zi cu zi, dar şi să realizaţi situaţii B (ritm normal) 16 1 2½
financiare mai complexe. Satisfacţiile vor fi pe măsura C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
/2 luni
eforturilor, pentru că prin intermediul acestui curs veţi B – este ritmul de studiu indicat
deveni cu siguranţă un profesionist râvnit de mulţi
angajatori.
Veţi descoperi cât de uşor puteţi acumula cunoştinţe
specifice acestui domeniu datorită structurii didactice a
cursului. Limbajul este accesibil, obiectiv şi accentul este
pus pe partea practică.

Structura cursului
În cele 16 module, vă invităm să descoperiţi sau să
aprofundaţi modul în care este organizată evidenţa
contabilă la nivelul unei societăţi comerciale din România,
pornind de la elemente de bază până la întocmirea
bilanţului contabil.
Mai exact, veţi dobândi cunoştinţe utile despre: patrimoniu,
conturi, active imobilizate, stocuri, contabilitatea creanţelor
şi datoriilor, a veniturilor şi cheltuielilor, despre bilanţ şi
balanţă şi nu numai.
Numeroasele exemple şi exerciţii, dar şi caietele special
consacrate unor aplicaţii inspirate din practica de zi cu zi
a unui contabil vă vor ajuta să vă însuşiţi rapid deprinderile
necesare acestei ocupaţii.
Şi vă puteţi verifica permanent soluţiile propuse la exerciţii
în secţiunea răspunsuri, existentă în fiecare caiet. În plus,
beneficiaţi de îndrumarea unui profesor personal pe
toată durata studiului, care vă va oferi sprijin şi lămuriri ori
de câte ori veţi avea nevoie.

Certificate Tematică i
După finalizarea cursului la distanţă, veţi Ÿ Evidenţa şi sistemul contabil. şi datoriilor. Ÿ Creanţele comerciale.
primi Certificatul de absolvire Eurocor. Patrimoniul. Ÿ Noţiuni introductive Datoriile comerciale. Ÿ Contabilitatea
Opţional, absolvenţii noştri pot participa la despre bilanţ – sinteza elementelor salariilor. Ÿ Datoriile fiscale.
un program suplimentar de pregătire faţă-n patrimoniale. Ÿ Documente de Ÿ Contabilitatea trezoreriei, a veniturilor
faţă, autorizat, de scurtă durată, la sfârşitul evidenţă. Ÿ Contul – instrument specific şi cheltuielilor. Ÿ Contabilitatea
căruia se poate obţine un Certificat de contabilităţii. ŸAnaliza contabilă, planul capitalurilor. Ÿ Aplicaţii pentru operaţiile
absolvire emis împreună cu Ministerul de conturi general. Ÿ Aplicaţii privind patrimoniale frecvente privind creanţele
Muncii. Se poate obţine şi certificatul de modificările produse în patrimoniul şi datoriile, trezoreria, cheltuielile,
competenţe profesionale în urma unei societăţii de către diferite operaţii veniturile şi capitalurile. Ÿ Balanţa de
evaluări ce presupune prezenţa economico-financiare. Ÿ Activele verificare. Ÿ Inventarierea patrimoniului.
dumneavoastră în centrul de evaluare imobilizate. Ÿ Stocurile şi producţia în Ÿ Regularizarea diferenţelor constatate
Eurocor pentru maxim 2 zile. Ambele curs de execuţie. Ÿ Stocurile de marfă. la inventar. Ÿ Bilanţul contabil.
certificate, traduse şi apostilate, sunt Aplicaţii pentru operaţiile patrimoniale Ÿ Aplicaţii privind înregistrarea în
recunoscute oficial şi în alte ţări din U.E. frecvente privind activele imobilizate, contabilitate a operaţiilor şi întocmirea
stocurile, producţia în curs de execuţie situaţiilor de raportare.
Pregătire anterioară şi mărfurile. Ÿ Contabilitatea creanţelor
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

20 Catalog de cursuri Eurocor


Contabilitate asistată de PC (Ciel)

Cursuri profesionale
AUTORIZAT

Pentru profesioniştii în domeniul contabilităţii, Eurocor recomandă un


curs actualizat de Contabilitate asistată de PC, având la bază o versiune
demonstrativă a programului CIEL. Acesta vă oferă mai multă flexibilitate
în utilizare, posibilităţi extinse în obţinerea de rapoarte, analize financiare
şi manageriale.

Uşor şi rapid Schema de studiu:


Un program de contabilitate este esenţial pentru buna
derulare a activităţii unei companii. Cu ajutorul 32 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.

computerului şi al unui software corespunzător, ţinerea A1 (ritm rapid) 5 6 7½


A2 (ritm rapid) 8 4 5
contabilităţii firmei devine mult mai uşoară, în condiţiile
B (ritm normal) 16 2 2½
economisirii considerabile a timpului afectat. În plus, C (ritm lent) 32 1 1¼
prin intermediul unui program computerizat de
contabilitate, poate fi înregistrată mult mai multă B – este ritmul de studiu indicat
informaţie, munca este astfel uşurată, iar rezultatele
sunt net superioare.
Cursul vă pune la dispoziţie informaţii actualizate
despre cele mai importante instrumente de evidenţă
contabilă. Veţi învăţa despre diferitele tipuri de jurnale
şi administrarea lor, despre registrul de casă şi jurnalul
operaţiunilor bancare, despre amortizarea mijloacelor
de producţie şi controlul stocurilor.
Printre cele mai importante aspecte abordate se vor
regăsi balanţele de verificare, bilanţul contabil, precum
şi gestionarea salariilor în CIEL. Pe durata cursului vor
exista caiete speciale dedicate exerciţiilor şi aplicaţiilor,
astfel încât să aveţi posibilitatea de a aprofunda
aspectele prezentate în curs.

Structura cursului
Cursul cuprinde 16 caiete, a câte 2 lecţii fiecare, şi i Certificate
un CD gratuit cu o versiune demonstrativă a
programului de contabilitate CIEL. Configuraţia minimă După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de
pentru instalarea programului este: procesor Pentium absolvire Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot participa la
un program suplimentar de pregătire faţă-n faţă, autorizat, de
III 800 MHz cu 256 MB RAM şi 1 GB spaţiu liber pe
scurtă durată, la sfârşitul căruia se poate obţine un Certificat
disc, sistem de operare MS Windows 98 SE, 2000, de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii. Se poate
2003, XP. Configuraţia recomandată e formată din: obţine şi certificatul de competenţe profesionale în urma
procesor Pentium IV 2.4 GHz cu 512 MB RAM, unei evaluări ce presupune prezenţa dumneavoastră în
imprimantă compatibilă Windows, unitate CD-ROM, centrul de evaluare Eurocor pentru maxim 2 zile. Ambele
sistem de operare Windows XP Professional. certificate, traduse şi apostilate, sunt recunoscute oficial şi în
alte ţări din Uniunea Europeană.
Fiecare lecţie conţine exemple şi exerciţii care vă pot
uşura înţelegerea principiilor contabile generale, o Tematică
recapitulare şi o temă pentru acasă, care vă permit
Ÿ Computerul în cadrul firmei Ÿ Societăţi comerciale, principii
verificarea cunoştinţelor însuşite.
contabile, definirea conturilor în CIEL Ÿ Contul şi înregistrarea
în conturi a operaţiilor contabile Ÿ Documente contabile Ÿ
Jurnale contabile Ÿ Înregistrarea operaţiilor în jurnalele
contabile Ÿ Evidenţa furnizorilor şi a clienţilor. Jurnalul de
cumpărări şi jurnalul de vânzări Ÿ Disponibilităţi băneşti-
încasări şi plăţi ŸRegistrul de casă, jurnalul operaţiunilor
bancare; operaţiuni cu valut㠟 Evaluarea în contabilitate Ÿ
Amortizarea mijloacelor de producţie. Gestiunea stocurilor Ÿ
Salarii ŸTVA Ÿ Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor Ÿ
Impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderii Ÿ
Balanţa de verificare Ÿ Bilanţul contabil. Contul de profit şi
pierdere Ÿ Indicatori financiari Ÿ Controlul costurilor Ÿ Aplicaţii

Pregătire anterioară
Nu este necesară pregătire anterioară în domeniu.

Catalog de cursuri Eurocor 21


Management financiar
Cursuri profesionale

Sunteţi proprietarul unei companii de dimensiuni medii sau mici sau


intenţionaţi să deschideţi o astfel de companie în viitor? Sunteţi director
financiar sau contabil? Urmând cursul de Management financiar elaborat de
Institutul Eurocor, aveţi şansa de a vă însuşi sau perfecţiona cunoştinţele
necesare pentru gestionarea eficientă a aspectelor financiare din compania
pentru care lucraţi.

Dezvoltarea competenţelor în gestiunea financiară


Schema de studiu:
Integrarea în Uniunea Europeană a adus companiilor
12 module nr. luni module/lună ore/săpt. româneşti beneficii, dar şi noi provocări. Ameninţarea
concurenţei interne şi externe a devenit o realitate ce
A1 (ritm rapid) 4 3 6¼
presupune o mare responsabilitate şi adaptabilitate din
A2 (ritm rapid) 6 2 5
partea celor implicaţi în gestionarea resurselor
B (ritm normal) 12 1 2½
C (ritm lent) 24 1 modul 1¼ financiare ale companiei.
/2 luni Acesta este motivul pentru care cursul Institutului
B – este ritmul de studiu indicat
Eurocor de Management financiar îşi propune o
analiză obiectivă şi de mare actualitate a
responsabilităţilor managerului financiar, familiarizarea
acestuia cu instrumentele de bază cu care operează,
dobândirea cunoştinţelor despre pieţele de unde îşi
procură fondurile necesare, despre planificarea şi
controlul financiar, despre tehnicile de evaluare a
proiectelor de investiţii pe care companiile
intenţionează să le realizeze.
Dacă vă place să lucraţi cu cifrele, să analizaţi date
financiare, dacă sunteţi orientat spre rezolvarea
problemelor şi luarea deciziilor de ordin financiar, cursul
Eurocor vă va dezvolta competenţele necesare pentru
a lua deciziile corecte în administrarea finanţelor.

Structura cursului
Cursul este structurat în 12 module şi a fost astfel

Certificate i conceput încât să permită însuşirea optimă a


informaţiilor prezentate, prin utilizarea a numeroase
exemple şi aplicaţii. Astfel, cursul are o latură practică
vizibilă, care va facilita aplicarea conceptelor studiate la
La sfârşitul cursului la distanţă, după trimiterea testului situaţii reale.
final, puteţi primi Certificatul de absolvire Eurocor. Secţiunile de prezentare a răspunsurilor exerciţiilor,
de rezumat şi de vocabular urmăresc consolidarea şi
Tematică sistematizarea cunoştinţelor. Temele propuse pot fi
Ÿ Managementul financiar în firma modern㠟 Modalităţile expediate pe adresa Institutului Eurocor, urmând ca
profesorul personal să aprecieze corectitudinea însuşirii
de organizare a afacerilor şi sistemul de impozitare Ÿ
cunoştinţelor şi să vă dea eventuale recomandări.
Pieţele, instrumentele şi instituţiile financiare Ÿ Elemente
de analiză financiar㠟 Planificarea şi controlul financiar Ÿ
Cursul Eurocor de Management financiar reprezintă
calea cea mai sigură spre succesul financiar al
Modificarea valorii banilor în timp Ÿ Tehnici de evaluare a
companiei dumneavoastră şi, totodată, calea spre
eficienţei investiţiilor – metoda valorii actualizate nete succesul dumneavoastră profesional.
(VAN) Ÿ Tehnici de evaluare a investiţiilor – metoda ratei
interne de rentabilitate (RIR), metoda indicelui de
profitabilitate (IP), metoda perioadei de recuperare (PR) Ÿ
Determinarea fluxurilor de numerar. Elemente de risc al
afacerilor Ÿ Sursele şi modalităţile de finanţare ale firmelor
(finanţarea prin fonduri proprii şi prin capital de împrumut;
finanţarea pe termen scurt, finanţarea prin reţinerea unei
părţi din profituri, finanţarea prin leasing şi finanţarea prin
capital de risc) Ÿ Costul finanţării în firma modernă.

Pregătire anterioară
Sunt utile cunoştinţe de bază din domeniul economic.

22 Catalog de cursuri Eurocor


Standarde internaţionale de contabilitate

Cursuri profesionale
şi raportare financiară: IAS-IFRS

Obţinerea unor situaţii financiare utile şi corecte este posibilă prin aplicarea
standardelor internaţionale de contabilitate. Iată de ce cursul Eurocor de
Standarde internaţionale de contabilitate IAS-IFRS reprezintă o modalitate
accesibilă de a asimila cunoştinţele necesare pentru aplicarea acestor standarde,
dar şi pentru stabilirea strategiilor şi a politicilor contabile.

Situaţii financiare utile şi corecte


Schema de studiu:
Aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate prin
recurgerea la raţionamentul profesional îi oferă 16 module nr. luni module/lună ore/săpt.
specialistului contabil puteri sporite, fiind în acelaşi timp
A1 (ritm rapid) 5 3 7½
şi o sursă suplimentară de responsabilitate. În condiţiile
A2 (ritm rapid) 8 2 5
aplicării standardelor internaţionale de contabilitate, un
B (ritm normal) 16 1 2½
contabil iscusit este acela care, prin raţionamentul C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
profesional, obţine situaţii financiare utile şi credibile atât /2 luni
B – este ritmul de studiu indicat
pentru investitori, cât şi pentru celelalte categorii de
utilizatori.
Iată de acest acest curs îşi dovedeşte utilitatea imediată
pentru orice profesionist din acest domeniu.
Cu o tematică bogată, ce acoperă complet nevoile de
instruire ale unui specialist în acest domeniu, cursul
abordează într-o manieră sintetică şi relevantă aspectele
principale ale standardelor internaţionale de contabililate:
întocmirea situaţiilor financiare, principalele activităţi şi
venituri ce cad sub incidenţa normei IAS 18, definirea şi
evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale sau
necorporale, evaluarea şi contabilizarea contractelor de
locaţie, delimitări privind provizioanele pentru riscuri şi
cheltuieli, aspecte particulare privind prezentarea
tabloului fluxurilor de trezorerie, precum şi întocmirea lor
şi o mulţime de alte informaţii utile în acest domeniu.

Structura cursului
Materialul cursului, structurat progresiv, cuprinde
16 module, prezentate sub forma unor caiete de studiu.
i Certificate
Fiecare modul a fost astfel structurat încât să permită
însuşirea cât mai bună a informaţiilor prezentate, prin După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de
utilizarea a numeroase exemple şi aplicaţii.
absolvire Eurocor.
Astfel, cursul are o latură practică vizibilă, care va
facilita aplicarea conceptelor şi tehnicilor studiate la Tematică
situaţii reale. Ÿ Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare (IAS 1) Ÿ
În preţul cursului sunt incluse şi materialele adiţionale Stocurile şi lucrările în curs de execuţie (IAS 2, IAS 11) Ÿ
(anexe, CD-uri etc.), astfel încât persoanele interesate să Venituri din activităţile ordinare (IAS 18) Ÿ Imobilizările
urmeze acest curs să aibă posibilitatea unei instruiri corporale şi necorporale (IAS 16, IAS 38) Ÿ Contractele de
complete pentru a face faţă provocărilor unei profesii
locaţie (IAS 17) Ÿ Deprecierea activelor (IAS 36) Ÿ
mult apreciate pe piaţa forţei de muncă din România.
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (IAS 37, IAS 10) Ÿ
Subvenţiile publice şi costurile împrumuturilor (IAS 20, IAS
23) Ÿ Impozitul pe profit (IAS 12) Ÿ Tabloul fluxurilor de
trezorerie (IAS 7) Ÿ Situaţia variaţiilor capitalurilor proprii.
Beneficiul sau pierderea Efectele variaţiilor cursurilor (IAS 1,
IAS 8, IAS 21) Ÿ Retratarea situaţiilor financiare (IAS 29) Ÿ
Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de
Raportare (IFRS 1) Ÿ Plată pe bază de acţiuni (IFRS 2) Ÿ
Exploatarea şi evaluarea resurselor minerale (IFRS 6) Ÿ
Contracte de asigurări (IFRS 4) Ÿ Active imobilizate (IFRS 5)

Pregătire anterioară
Cunoştinţe de bază în domeniul contabilităţii.

Catalog de cursuri Eurocor 23


Marketing şi comunicare
Cursuri profesionale

NOU

Marketingul este una dintre cele mai importante activităţi dintr-o companie. Iată de
ce specialistul în marketing este o poziţie cheie, pentru care vă puteţi pregăti
temeinic, urmând cursul Eurocor de Marketing şi comunicare.

Schema de studiu:
16 module nr. luni module/lună ore/săpt.
Rolul specialiştilor de marketing
A1 (ritm rapid) 5 3 7½ Specialiştii care se ocupă de marketing într-o companie trebuie
A2 (ritm rapid) 8 2 5 să facă faţă unor provocări din ce în ce mai mari, alegând cele
B (ritm normal) 16 1 2½ mai potrivite instrumente de comunicare, dar respectând şi
C (ritm lent) 32 1 modul 1¼ limitele impuse de bugetul alocat acestor activităţi.
/2 luni
B – este ritmul de studiu indicat Din dorinţa de a vă sprijini în acumularea şi consolidarea
acestor cunoştinţe, Institutul Eurocor vă ofera cursul de
Marketing şi comunicare. El se adresează atât celor aflaţi la

i Certificate
începutul activităţii, dar şi celor care au experienţă în domeniu,
dar doresc să găsească soluţii la dificultăţile întâlnite în
practica de zi cu zi.
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de
absolvire Eurocor. Materialul pune accent pe rolul comunicării în activitatea de
marketing, comunicarea fiind liantul dintre organizaţie şi clienţi,
Tematică furnizori, distribuitori etc.
Ÿ Rolul marketingului în companie Ÿ Mediul de marketing. Aveţi astfel posibilitatea ca în cele 16 module să dobândiţi
Piaţa Ÿ Comportamentul consumatorilor Ÿ Politica de produs Ÿ cunoştinţe legate de comunicarea de marketing, relaţiile
Politica de preţ ŸPolitica de distribuţie Ÿ Promovarea publice şi relaţiile cu clienţii, modalităţile de promovare a
vânzărilor Ÿ Relaţiile cu clienţii Ÿ
Fundamentele comunicării Ÿ vânzărilor, comportamentul consumatorului, cercetarea de
Comunicarea în marketing Ÿ Creativitatea în marketing Ÿ
Publicitatea Ÿ Relaţiile publice Ÿ Marketingul direct Ÿ
piaţă, dar şi cunoştinţe legate de marketingul direct,
e-Marketing Ÿ Planificarea în marketing e-marketing sau folosirea unor tehnici creative în activitatea de
marketing.
Pregătire anterioară De asemenea, cursul vă oferă o serie de recomandări utile
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu. pentru planificarea, bugetarea şi evaluarea eficienţei
activităţilor de marketing.

Marketing
Noţiunile de Marketing prezentate în acest curs vă ajută în dezvoltarea afacerii sau a
departamentului, prin asimilarea unor cunoştinte din domeniul relaţiilor publice,
tehnicilor de vânzare, marketing management, marketing strategic, comportamentul
consumatorului, strategii şi cercetări de piaţă sau dezvoltarea produselor.

Schema de studiu:
24 lecţii
A1 (ritm rapid)
nr. luni
4
lecţii/lună
6
ore/săpt.

i Certificate

A2 (ritm rapid) 6 4 7 După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de


B (ritm normal) 12 2 3½ absolvire Eurocor.
C (ritm lent) 24 1 1¾

B – este ritmul de studiu indicat


Tematică
Ÿ Marketingul pentru toţi Ÿ Nevoile consumatorului şi
marketingul Ÿ De la consumator la client Ÿ Identificarea
O profesie utilă în orice companie clientului; segmentarea pieţei Ÿ Cum să vă satisfaceţi clienţii Ÿ
Cursul de Marketing al Institutului Eurocor vă va ajuta să Serviciile post-vânzare Ÿ Atitudinea omului de afaceri Ÿ
vă dezvoltaţi afacerea sau competenţele profesionale în Concurenţa Ÿ Produsele şi competitivitatea Ÿ Negocierea
cazul în care lucraţi sau doriţi să lucraţi într-un departament preţului Ÿ Studiul pieţei ŸPlanul de marketing Ÿ Proiectarea şi
de marketing. Cu ajutorul acestui curs veţi acumula uşor prezentarea produselor; sortimente Ÿ Viaţa unui produs; noi
cunoştinte din domeniul relaţiilor publice, tehnicilor de produse pe piaţ㠟 Decorarea interioară a magazinelor;
vânzare, marketing management, comportamentul expunerea produselor Ÿ Distribuţie şi logistic㠟 Promovarea
vânzării Ÿ Reclama Ÿ Atitudinea consumatorului faţă de preţuri
consumatorului, strategii de piaţă, cercetări de piaţă,
Organizarea vânzării Ÿ Locul marketingului în firm㠟
dezvoltarea produselor etc.
Tendinţele dezvoltării marketingului Ÿ Zona de activitate a
Cursul vă oferă informaţii de bază despre vastul domeniu al marketingului Ÿ Înarmaţi-vă cu instrumentele marketingului
marketingului, fundament pe care puteţi clădi în continuare
pentru a avea succes deplin. Cu ajutorul lui valorificaţi Pregătire anterioară
oportunităţile pieţei câştigând o poziţie mai bună faţă de Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.
concurenţă.

24 Catalog de cursuri Eurocor


Protocol şi organizare evenimente

Cursuri profesionale
Vre]i s\ deprinde]i secretele ce v-ar putea ajuta s\ v\ uimi]i de fiecare dat\
invita]ii sau partenerii de afaceri astfel încât orice eveniment s\ reprezinte o
adev\rat\ s\rb\toare? Vre]i s\ v\ forma]i profesional într-un domeniu cu
c\utare din ce în ce mai mare pe pia]\? Solu]ia este acum la îndemâna
fiec\ruia: cursul Eurocor de Protocol [i organizare evenimente.

De la idee la organizarea evenimentelor speciale Schema de studiu:


Acest curs se constituie într-o fascinant\ incursiune în
secretele acestei arte; ve]i înv\]a regulile bunelor maniere, 32 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.

elementele de protocol, etichet\, cum s\ ne comport\m A1 (ritm rapid) 5 6 7½


adecvat cu ocazia diferitelor evenimente, regulile A2 (ritm rapid) 8 4 5
B (ritm normal) 16 2 2½
întâlnirilor, cum s\ ne alegem vestimenta]ia potrivit\,
C (ritm lent) 32 1 1¼
regulile ospitalit\]ii acas\, la birou sau restaurant, no]iuni
generale de gastronomie, regulile organiz\rii diferitelor B – este ritmul de studiu indicat
evenimente: ceremonii, reuniuni de afaceri, târguri şi
expozi]ii na]ionale şi interna]ionale, conferin]e de pres\,
petreceri publice şi private, congrese, conferin]e şi
evenimente culturale.
Pe lâng\ toate acestea, la finalul cursului ve]i fi capabili s\
îndeplini]i sarcini precum elaborarea de bugete,
organizarea de inform\ri de pres\ şi briefing-uri, stabilirea
condi]iilor materiale şi de personal necesare preg\tirii de
evenimente şi realizarea evalu\rilor finale ale acestora.
Astfel, dac\ dori]i s\ v\ sim]iti confortabil în orice
ipostaz\, s\ fi]i întotdeauna o gazd\ la nivelul a[tept\rilor
invita]ilor dumneavoastr\ sau s\ profesa]i în meseria de
organizator de evenimente, meserie din ce în ce mai
c\utat\ pe pia]a din România, nu ne r\mâne decât s\ v\
invit\m în „culisele" cursului Eurocor de Protocol şi
organizare evenimente.

Structura cursului
i Certificate

Cursul este structurat în 16 caiete (32 de lec]ii) [i După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de
cuprinde multe exemple şi aplica]ii practice care v\ vor absolvire Eurocor.
preg\ti pentru rezolvarea temelor. Acestea vor fi corectate
de profesorul personal, care v\ va asista de-a lungul Tematică
`ntregului curs. Ÿ Originea bunelor maniere, a etichetei şi a protocolului Ÿ
Ramurile protocolului Ÿ Contacte sociale şi personale.
Regulile fundamentale ale contactelor oficiale Ÿ Tipuri de
comportament în diferite situaţii Ÿ Regulile vestimentaţiei Ÿ
Poziţii ierarhice, aşezarea la mas㠟 Regulile ceremoniilor Ÿ
Evenimente naţionale importante Ÿ Regulile întâlnirilor de
afaceri şi socio-mondene Ÿ Ospitalitatea acasă şi la birou Ÿ
Ospitalitatea în restaurant Ÿ Noţiuni generale de gastronomie Ÿ
Culturi gastronomice diferite Ÿ Evenimentul social Ÿ Principii
generale de organizare a evenimentelor Ÿ Organizarea
evenimentelor internaţionale Ÿ Stabilirea bugetului unui
eveniment Ÿ Organizarea târgurilor şi expoziţiilor naţionale Ÿ
Organizarea târgurilor şi expoziţiilor internaţionale Ÿ Reguli de
organizare a ceremoniilor religioase Ÿ Organizarea
conferinţelor de presă şi a întâlnirilor cu presa Ÿ Organizarea
evenimentelor în familie şi la birou Ÿ Elaborarea scenariilor
pentru evenimentele organizate Ÿ Organizarea congreselor Ÿ
Organizarea conferinţelor Ÿ Organizarea evenimentelor
culturale Ÿ Organizarea de programe pentru delegaţiile oficiale
Ÿ Tipuri de programe Ÿ Pregătirea evenimentelor

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

Catalog de cursuri Eurocor 25


Publicitate
Cursuri profesionale

Fascina]ia exercitat\ de publicitate îi face pe mul]i s\ doreasc\ s\-i


p\trund\ tainele. Pentru a în]elege cu mai mult\ u[urin]\ acest domeniu,
Eurocor v\ propune cursul de Publicitate, adresat tuturor celor ce vor s\
în]eleag\ care îi sunt mecanismele, precum [i în ce fel se poate face o
carier\ în acest domeniu.

Tainele reclamelor
Schema de studiu:
Publicitatea este un domeniu fascinant [i spectaculos
24 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt. al societ\]ii moderne, fiind, de mult timp, o marc\
A1 (ritm rapid) 4 6 8½ definitorie a acesteia. Din paginile ziarelor [i revistelor,
A2 (ritm rapid) 6 4 7 pe undele radio sau din ecranele televizoarelor se
B (ritm normal) 12 2 3½ revars\ continuu asupra noastr\ reclame, într-un
C (ritm lent) 24 1 1¾
carnaval de sunete [i imagini care de care mai
B – este ritmul de studiu indicat ademenitoare, îndemnându-ne s\ cump\r\m cele mai
noi [i mai bune produse cosmetice, s\ mergem în cele
mai încânt\toare vacan]e, pe scurt, s\ fim cât mai la

Certificate i mod\ [i în pas cu timpul.


Cursul este destinat celor ce vor s\ lucreze într-o
agen]ie de publicitate sau în departamentul de
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de marketing sau publicitate al unei firme: speciali[ti în
absolvire Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot participa la marketing, speciali[ti în comunicare sau celor care,
un program suplimentar de pregătire faţă-n faţă, autorizat, de de[i nu au lucrat pân\ acum în publicitate, sunt
scurtă durată, la sfârşitul căruia se poate obţine un Certificat interesa]i de acest captivant domeniu.
de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii. Acest Dac\ ve]i studia [i v\ ve]i însu[i întreg materialul de
certificat, tradus şi apostilat, este recunoscut şi în alte ţări ale curs, ve]i dobândi deprinderile [i competen]ele unui
Uniunii Europene. adev\rat specialist în publicitate.

Structura cursului
Tematică Alc\tuit din 12 caiete, cu câte 2 lec]ii fiecare, cursul
Ÿ Publicitatea în societatea contemporan㠟 Publicitate şi are o orientare mai ales practic\, punând accent pe
marketing Ÿ Tipurile de publicitate Ÿ Publicitatea ca modalitate verificarea cuno[tin]elor teoretice, con]inând teme
de formare a cererii Ÿ Studiul consumatorilor Ÿ Psihologia practice [i exemple din domeniul publicit\]ii [i al
reclamei Ÿ Agenţia de publicitate Ÿ Alegerea agenţiei de reclamelor, precum [i ilustra]ii interesante care v\ vor
publicitate Ÿ Conceperea mesajului publicitar Ÿ Publicitatea şi
ajuta s\ în]elege]i principiile care guverneaz\ acest
domeniu fascinant.
tehnologia informaţiei Ÿ Instrumentele specialistului în
publicitate Ÿ Tehnici de creare, producere şi difuzare a
mesajului publicitar Ÿ Realizarea artistică a reclamei Ÿ
Designul textului pe computer Ÿ Programe de machetare a
textului Ÿ Grafica pe computer Ÿ Legea şi etica în domeniul
publicităţii ŸPublicitatea în pres㠟 Publicitatea la televiziune şi
la radio Ÿ Publicitatea pe Internet Ÿ Crearea şi producerea
reclamei pentru televiziune Ÿ Clipurile publicitare Ÿ Scrierea
scenariului Ÿ Crearea şi producerea reclamei pentru radio Ÿ
Publicitatea tipărit㠟 Publicitatea exterioară (outdoor) Ÿ
Publicitatea cu răspuns direct Ÿ Publicitatea şi promovarea
vânzărilor Ÿ Imaginea companiei şi publicitatea Ÿ Relaţiile
publice şi publicitatea Ÿ Expoziţiile, târgurile şi prezentările Ÿ
Campania publicitară a organizaţiei Ÿ Cum să-ţi găseşti un job
în publicitate?

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

26 Catalog de cursuri Eurocor


Relaţii publice şi comunicare

Cursuri profesionale
AUTORIZAT

Oferind cunoştinţe din domenii diverse – marketing, management şi jurnalism –


cursul Eurocor de Relaţii publice şi comunicare subliniază efectele comunicării
asupra organizaţiilor. Dacă doriţi să evidenţiaţi efectele relaţiilor publice în
cadrul companiei pentru care lucraţi sau să deveniţi consultant în relaţii publice,
cursul vă va fi de mare ajutor, mai ales că piaţa forţei de muncă din ţara noastră
este în căutare de personal calificat în acest domeniu.

Comunicarea, un atu indispensabil


Schema de studiu:
Încredere, responsabilitate, sprijin, noutate. Iată mesajele
12 module nr. luni module/lună ore/săpt. pe care orice organizaţie doreşte să le transmită clienţilor
şi partenerilor săi de afaceri. La baza creării şi promovării
A1 (ritm rapid) 4 3 6¼
unei identităţi puternice se află sistemul de relaţii publice
A2 (ritm rapid) 6 2 5
pe care compania îl dezvoltă, comunicarea din interiorul
B (ritm normal) 12 1 2½
C (ritm lent) 24 1 modul 1¼ său ori cea implicată în derularea relaţiilor sale de afaceri.
/2 luni Cum trebuie să fie construit un astfel de sistem, prin
B – este ritmul de studiu indicat
raportare la specificul activităţii şi al mediului economic în
care compania funcţionează? Care sunt principalele
tehnici de promovare a imaginii companiei? Care sunt
responsabilităţile pe care le-aţi avea, în calitate de angajat
al departamentului de PR? Iată întrebări la care veţi găsi
răspunsuri în cursul de Relaţii publice şi comunicare al
Institutului Eurocor.
Cursul abordează temele specifice ale domeniului
relaţiilor publice şi comunicării, care definesc şi conferă
valoare modului în care organizaţia îşi defineşte
identitatea. Sunt vizate aspectele practice ce caracte-
rizează comunicarea interpersonală, de grup, în
organizaţii, de masă, precum şi legătura directă dintre
comunicare şi persuasiune, comunicare şi manipulare.

Structura cursului
Materialul lecţiilor este structurat în 12 module şi cuprinde
numeroase exerciţii şi exemple utile pentru înţelegerea şi
aplicarea tuturor informaţiilor prezentate.
Modulele se încheie cu recapitularea materiei prezentate,
iar pentru verificarea cunoştinţelor puteţi trimite temele
propuse spre corectare profesorului personal.
Acesta vă va coordona de-a lungul întregului curs, cu
sfaturi şi recomandări de maximă utilitate pentru
asimilarea şi, mai ales, pentru aplicarea în practică a
noilor cunoştinţe.

i Certificate Tematică

După finalizarea cursului la distanţă, veţi Ÿ Relaţiile publice. Ce sunt şi ce nu sunt – public – audienţă. Forme de
primi Certificatul de absolvire Eurocor. relaţiile publice ŸComunicarea pentru comunicare în funcţie de tipurile de
Opţional, absolvenţii noştri pot participa înţelegere. Aspecte generale ale public Ÿ Locuri publice. Organizaţia ca
la un program suplimentar de pregătire procesului de comunicare – cine, ce şi loc public. Relaţiile publice – funcţie a
faţă-n faţă, autorizat, de scurtă durată, cum comunic㠟 Comunicarea managementului. Relaţiile publice –
interpersonală. Relaţia bilaterală în formă de comunicare inter-
la sfârşitul căruia se poate obţine un
comunicare. Regulile conversaţiei organizaţional㠟 Tehnici de relaţii
Certificat de absolvire emis împreună
eficiente Ÿ Comunicarea de grup. publice. Cum se construieşte un
cu Ministerul Muncii. Acest certificat, Comunicarea în organizaţii. Cultura program de PR. Comunicare în PR.
tradus şi apostilat, este recunoscut şi în organizaţional㠟 Fenomene ale Tipuri de mesaje pentru diferite tipuri de
alte ţări ale Uniunii Europene. comunicării de masă. Cum se produce public. Relaţiile publice şi mass-media.
comunicarea în mas㠟 Comunicare şi Comunicarea între organizaţii şi
manipulare. De ce se produc mass-media. Rolul comunicatelor de
fenomenele de manipulare. presă. Alcătuirea dosarului de pres㠟
Pregătire anterioară Manipularea maselor Ÿ Comunicare în Noi tendinţe în relaţiile publice. Relaţiile
public, cu publicul şi pentru public. Grup publice – o profesie de viitor.
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

Catalog de cursuri Eurocor 27


Reprezentant de vânzări
Cursuri profesionale

AUTORIZAT

Vânzările sunt un element cheie din viaţa unei companii! Tocmai de aceea
reprezentanţii de vânzări sunt atât de căutaţi şi de apreciaţi! Este timpul să
treceţi de la tatonări la fapte, pentru că acţiunea este atributul specific
„vânzătorilor" buni. Cursul Eurocor Reprezentant de vânzări vă stă acum la
dispoziţie pentru a vă oferi informaţiile de care aveţi nevoie pentru a stăpâni arta
vânzării eficiente.

Învaţă să vinzi mult şi eficient!


Schema de studiu:
Acest curs vă permite să asimilaţi strategii moderne şi
eficiente cu impact imediat în creşterea vânzărilor. Iar 24 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
dacă pe lângă salariu vi se acordă şi comisioane, veţi A1 (ritm rapid) 4 6 8½
vedea că acestea vor creşte simţitor! A2 (ritm rapid) 6 4 7
Primele lecţii fac referire la principiile pieţei şi ale B (ritm normal) 12 2 3½
vânzării, având în vedere rolul şi obligaţiile unui C (ritm lent) 24 1 1¾
reprezentant de vânzări. Următoarele subiecte ale B – este ritmul de studiu indicat
cursului prezintă principalele aspecte pe care le
presupune colaborarea cu clienţii: identificarea şi
contactarea clienţilor, comunicarea eficientă cu aceştia,
organizarea întâlnirilor, finalizarea tranzacţiilor. Sunt
prezentate principalele tipuri de clienţi, colaborarea cu
clienţii dificili, soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor şi,
nu în ultimul rând, modalităţile de fidelizare a clienţilor, în
scopul dezvoltării unor relaţii reciproc avantajoase.
Cursul are un pronunţat caracter practic, conţinând, pe
lângă informaţiile teoretice, şi numeroase exemple şi
exerciţii din diverse domenii. Aceste informaţii se vor
dovedi folositoare atât vânzătorilor de produse de larg
consum, cât şi distribuitorilor de produse industriale.

Structura cursului
Cursul este alcătuit din 24 de lecţii, structurate în
12 caiete. La sfârşitul fiecărei lecţii, vă puteţi verifica
performanţele înregistrate prin rezolvarea temei pentru
acasă. Aceasta poate fi trimisă spre corectare
profesorului personal, cu sprijinul căruia veţi reuşi să vă
însuşiţi cu succes toate cunoştinţele şi abilităţile unui bun
vânzător.
Recomandăm acest curs tuturor celor interesaţi de
creşterea vânzărilor, reamintindu-vă că acest lucru
reprezintă condiţia existenţei şi dezvoltării oricărei afaceri
profitabile.

Certificate Tematică i
După finalizarea cursului la distanţă, Ÿ Reprezentantul de vânzări – contraargumentare. Finalizarea
veţi primi Certificatul de absolvire interfaţa firmă - client. Piaţa şi tranzacţiei Ÿ Tipuri de clienţi şi
Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri orientarea de piaţ㠟 Planificarea şi servirea acestora. Colaborarea cu
pot participa la un program organizarea timpului de lucru. Munca clienţii dificili ŸRezolvarea plângerilor,
suplimentar de pregătire faţă-n faţă, de birou Ÿ Comunicarea verbală – a sesizărilor şi a reclamaţiilor. Service
autorizat, de scurtă durată, la sfârşitul vorbirea, ascultarea, citirea şi
căruia se poate obţine un Certificat şi servicii suplimentare Ÿ Preocuparea
scrierea. Comunicarea nonverbală –
de absolvire emis împreună cu pentru mulţumirea şi satisfacerea
atitudinea, mimica feţei, privirea.
Ministerul Muncii. clienţilor Ÿ Caracteristicile unui bun
Comunicarea nonverbală – gesturile,
Acest certificat, tradus şi apostilat, reprezentant de vânzări. Parteneriat
organizarea spaţiului, recunoaşterea
este recunoscut şi în alte ţări ale şi etică profesională în relaţiile cu
neadevărului Ÿ Sursele de informaţii
Uniunii Europene. clienţii. Autocunoaşterea şi
privind piaţa. Metode de identificare a
clienţilor Ÿ Pregătirea şi organizarea autoperfecţionarea Ÿ Căutarea unui
Pregătire anterioară întâlnirii cu clientul. Desfăşurarea loc de muncă. Cum să redactăm
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu. prezentării Ÿ Argumentare şi un CV.

28 Catalog de cursuri Eurocor


Negociere

Cursuri profesionale
în curs de AUTORIZARE

Fie că e vorba de negocieri interpersonale sau la nivel de organizaţie, zi de


zi ne confruntăm cu numeroase situaţii în care ne dorim să obţinem cât mai
mult de la partenerii noştri. Cursul Eurocor de Negociere îşi propune să vă
ofere soluţii pentru a vă pune în valoare calităţile personale de negociator,
fie că vă confruntaţi cu situaţii cotidiene, uzuale, fie că aveţi o profesie care
vă solicită această competenţă.

Strategii pentru succes


Schema de studiu:
Negociem propriile convingeri şi idei, negociem cu noi
înşine, negociem pentru un salariu mai bun sau condiţii 16 module nr. luni module/lună ore/săpt.
optime de muncă, negociem un contract, negociem A1 (ritm rapid) 5 3 7½
cumpărarea sau vânzarea unui produs... atâtea şi atâtea A2 (ritm rapid) 8 2 5
situaţii în care avem nevoie de trucuri pentru a obţine B (ritm normal) 16 1 2½
ceea ce vrem de la ceilalţi. Rezultatul depinde de mulţi C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
factori: de disponibilitatea noastră de a da, a primi şi a B – este ritmul de studiu indicat
/2 luni
refuza, de capacitatea de comunicare, de calităţile
noastre psihologice, de partenerul de discuţie, de cât de
bine am pregătit procesul negocierii etc. Iată de ce
cursul Eurocor de Negociere vă este util indiferent de
domeniul în care activaţi, atât la serviciu, cât şi în viaţa
i Certificate
de zi cu zi.
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de
Structura cursului absolvire Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot participa la
În cele 16 module vom aborda multiple aspecte ale un program suplimentar de pregătire faţă-n faţă, autorizat, de
acestui proces: tipologia negocierilor şi a negociatorilor, scurtă durată, la sfârşitul căruia se poate obţine un Certificat
negocierea individuală sau de grup, strategiile eficiente de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii. Acest
de negociere, managementul negocierii, etapele certificat, tradus şi apostilat, este recunoscut şi în alte ţări ale
negocierii, stilurile de negociere, comunicarea, analiza
Uniunii Europene.
tranzacţională, negocierea managerială şi negocierea
comercială.
Punând accent pe partea practică, cursul are o structură Tematică
didactică unitară şi facilă, permiţându-vă asimilarea cu Ÿ Ce este negocierea? Ÿ Cum să devii un maestru al
uşurinţă a aspectelor prezentate. Veţi găsi astfel în negocierii? Ÿ Cu cine negociem? (negocierea individuală,
fiecare modul exemple, exerciţii, o recapitulare şi o
negocierea de grup, negocierile grup-grup, negocierea cu
temă pentru acasă, pe care după rezolvare o puteţi
diverse categorii de persoane) Ÿ Comunică eficient şi vei
trimite spre corectare profesorului personal. Iar ca totul
să fie cât mai captivant, modulele au o grafică atractivă, câştiga (caracterul interactiv al comunicării în procesul de
cuprinzând numeroase ilustraţii sugestive. negociere, tehnica ascultării, discursul, tehnica întrebărilor şi
răspunsurilor, realizarea unei prezentări de succes, bariere ale
unei comunicări eficiente) Ÿ Limbajul trupului, spaţiului şi
timpului în negociere Ÿ Alege stilul potrivit de negociere (stiluri
eficiente de negociere, adaptabilitatea şi flexibilitatea în
procesul de negociere, compromisul, creativitatea) Ÿ Relaţiile
şi tranzacţiile interpersonale Ÿ Cum negociază alţii? (tipologie,
principii, teoria jocurilor aplicată în negocierile internaţionale,
negocierile multiculturale sau interculturale) Ÿ Planifică totul
cum trebuie… detaliile conteaz㠟 Cine, când, cum, unde şi ce
negociază? Ÿ 5 strategii eficiente de negociere Ÿ Negociază
orice, oricând, oricum şi cu oricine (asocierile în negociere,
hărţuirea partenerului, ofertele false, escaladarea etc.) Ÿ
Managementul negocierii Ÿ Câştig sau pierdere? Ÿ Negocierea
managerial㠟 Negocierile comerciale.

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

Catalog de cursuri Eurocor 29


Inspector protecţia muncii
Cursuri profesionale

AUTORIZAT

V-aţi gândit cât de importante sunt securitatea şi sănătatea în activitatea pe care


o desfăşuraţi? Cunoaşteţi prevederile legislative privind protecţia muncii?
Ştiţi care sunt obligaţiile angajatorilor şi angajaţilor în acest domeniu? Dacă
răspunsul este nu sau dacă doriţi să deveniţi un profesionist în protecţia muncii,
cursul Eurocor Inspector protecţia muncii este ceea ce aveţi nevoie pentru a afla
toate aceste lucruri şi pentru a putea obţine un certificat recunoscut oficial.

Securitatea vieţii profesionale


Schema de studiu:
Dacă vreţi să aprofundaţi aspectele esenţiale legate de
16 module nr. luni module/lună ore/săpt. protecţia muncii sau chiar să profesaţi în acest domeniu,
Eurocor vă lansează o nouă provocare prin cursul
A1 (ritm rapid) 5 3 7½
Inspector protecţia muncii.
A2 (ritm rapid) 8 2 5
B (ritm normal) 16 1 2½ Când vă gândiţi la activitatea pe care o desfăşuraţi şi la
C (ritm lent) 32 1 modul 1¼ locul dumneavoastră de muncă, nu vă puteţi limita doar
/2 luni la satisfacţia financiară sau cea a realizărilor efective, la
B – este ritmul de studiu indicat
acordarea unei note bune sau nu atmosferei create de
colectivul din care faceţi parte şi la beneficiul de a lucra
cu echipamente performante.

Certificate
i Fără protecţie împotriva factorilor de risc la locul de
muncă, fără o instruire adecvată în acest sens nici nu
v-aţi putea desfăşura activitatea. Consecinţele lipsei
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de securităţii şi sănătăţii angajaţilor sunt dintre cele mai
neplăcute, aşa că rolul unui inspector de protecţia
absolvire Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot participa la
muncii într-o organizaţie sau companie este esenţial.
un program suplimentar de pregătire faţă-n faţă, autorizat, de
scurtă durată, la sfârşitul căruia se poate obţine un Certificat Structura cursului
de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii. Acest În cele 16 module de curs veţi cunoaşte multiple
certificat, tradus şi apostilat, este recunoscut şi în alte ţări ale aspecte implicate în această activitate: evaluarea
riscurilor profesionale, acordarea primului-ajutor,
Uniunii Europene.
informarea, consultarea, instruirea şi participarea
angajaţilor la acest proces, semnalizarea de securitate
Tematică şi sănătate în muncă, echipamentul de protecţie, măsuri
de protecţie în diferite domenii de activitate etc.
Ÿ
Securitatea şi sănătatea în munc㠟
Obligaţiile angajatorilor
Cursul pune accent pe partea practică, aşa că veţi găsi
şi lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în munc㠟
numeroase exemple şi exerciţii care să vă ajute să
Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie Ÿ
Prevenirea înţelegeţi mai bine aspectele prezentate.
riscurilor profesionale Ÿ
Evaluarea riscurilor profesionale Ÿ
E timpul să vă gândiţi mai serios la viaţa dumneavoastră
Primul ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor Ÿ profesională!
Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor privind
securitatea şi sănătatea în munc㠟
Instruirea lucrătorilor în
domeniul securităţii şi sănătăţii în munc㠟
Comunicarea şi
cercetarea evenimentelor Ÿ
Evidenţe şi raportări în domeniul
securităţii şi sănătăţii în munc㠟
Semnalizarea de securitate
şi/sau sănătate la locul de munc㠟
Grupuri sensibile la riscuri
şi echipamentul individual de protecţie Ÿ
Prevenirea riscurilor
determinate de expunerea lucrătorilor la agenţi chimici,
biologici, cancerigeni şi/sau la azbest Ÿ
Prevenirea riscurilor
determinate de manipularea manuală a maselor (greutăţilor) şi
lucrul în condiţii de mediu ce pot afecta sănătatea lucrătorilor Ÿ
Prevenirea riscurilor determinate de lucrul pe şantiere
temporare şi mobile sau la echipamente cu ecran de
vizualizare Ÿ
Ergonomia şi noile riscuri profesionale

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

30 Catalog de cursuri Eurocor


Secretariat – Birotică

Cursuri profesionale
AUTORIZAT

Piaţa actuală a forţei de muncă demonstrează că jobul de secretară este unul cu


cerere foarte mare. Iată unul dintre motivele pentru care veţi găsi oportun cursul
Eurocor de Secretariat – Birotică. Acesta se adresează tuturor persoanelor care
vor să îmbrăţişeze această meserie sau celor care doresc să-şi perfecţioneze
cunoştinţele necesare pentru un astfel de post.

Schema de studiu: Puterea unei secretare


E incontestabil faptul că prezenţa unei secretare într-o
32 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
companie sau organizaţie este esenţială. Pregătirea,
A1 (ritm rapid) 5 6 7½ calităţile şi profesionalismul acesteia fac adesea ca
A2 (ritm rapid) 8 4 5 lucrurile să meargă cu adevărat bine într-o companie.
B (ritm normal) 16 2 2½
C (ritm lent) 32 1 1¼ Secretara deţine o poziţie cheie în organigrama oricărei
companii; „în mâinile” ei se află partea de organizare a
B – este ritmul de studiu indicat
activităţii directorilor sau şefilor de departamente,
capacitatea de mediere între funcţii ierarhice diferite sau
comunicarea cu diverşi colaboratori sau parteneri
exteriori, lucrul cu documente esenţiale şi multe alte
atribuţii importante. În spatele succesului unei companii
se află şi abilităţile unei secretare.
Temele abordate în curs acoperă o gamă largă de
calităţi pe care trebuie să le posede o secretară:
capacitatea de a comunica eficient, abilitatea de a
întocmi corect documente atât în română, cât şi într-o
limbă de circulaţie internaţională, arta protocolului,
utilizarea optimă a aparaturii de birou, lucrul cu
programe PC, noţiuni de contabilitate primară,
competenţe manageriale şi de negociere etc.

Structura cursului
Structurat în 16 caiete (32 de lecţii), cursul Eurocor
de Secretariat – Birotică îşi propune să ofere
informaţiile necesare formării/instruirii unei secretare
perfecte care poate lucra la fel de bine într-o companie
mică sau într-una foarte mare.
Trei ingrediente esenţiale fac ca acest curs să fie
foarte util, dar şi lecturat cu plăcere de fiecare dintre
dumneavoastră: maniera atractivă de prezentare,
accentul pe latura practică (numeroase exemple,
exerciţii sau alte aplicaţii) şi o grafică specială.

i Certificate Tematică

După finalizarea cursului la distanţă, veţi Ÿ Vreau să fiu secretară – ce trebuie de secretariat Ÿ Indispensabilul PC -
primi Certificatul de absolvire Eurocor. să fac, ce trebuie să ştiu Ÿ Comunic, Word, Power Point, Excel, Outlook Ÿ
Opţional, absolvenţii noştri pot participa deci exist Ÿ Cheia succesului unei Noţiuni introductive despre economia
la un program suplimentar de pregătire secretare: comunicarea în de piaţ㠟 Documente de lucru în
faţă-n faţă, autorizat, de scurtă durată, organizaţie Ÿ Piatra de încercare: contabilitatea primar㠟
comunicarea scris㠟 Tehnici de Corespondenţa de firm㠟 Manierele
la sfârşitul căruia se poate obţine un
redactare pentru comunicarea
Certificat de absolvire emis împreună în afaceri Ÿ Organizarea de
intern㠺i extern㠟 Aspecte sensibile
cu Ministerul Muncii. Acest certificat, evenimente Ÿ Ştiinţa divertismentului
în lexic, morfologie şi sintax㠟
tradus şi apostilat, este recunoscut şi în Punctuaţia şi „How do you do?!" – – protocolul în situaţii diverse ŸTipuri
alte ţări ale Uniunii Europene. cât de bine folosim limba englez㠟 de companii din perspectiva
Documente de firmă; reguli de resurselor umane Ÿ Procesul de
redactare Ÿ Pupitrul de comandă – recrutare şi selecţie a personalului
organizarea şi administrarea biroului, Competenţele manageriale ale unei
Pregătire anterioară standardele de lucru Ÿ Ordine în haos secretare Ÿ Aspecte specifice de
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu. – arhivele. Cercetare în activitatea management Ÿ Tactici de negociere

Catalog de cursuri Eurocor 31


Logistică
Cursuri profesionale

Un curs dedicat celor ce doresc să devină profesionişti în domeniul


logisticii. Cursul de Logistică oferă informaţii bogate pentru a lucra în
condiţii de maximă eficienţă: rolul logisticii, gestionarea depozitelor şi
stocurilor, metodologiile şi sistemele de optimizare, utilizarea sistemelor
informatice pentru susţinerea acestor procese.

Managementul lanţului de aprovizionare-livrare


Schema de studiu:
Logistica este acea parte a procesului de furnizare a
16 module nr. luni module/lună ore/săpt. produsului care planifică, implementează şi controlează fluxul
A1 (ritm rapid) 5 3 7½ şi depozitarea eficace şi eficientă a produselor, serviciilor şi
A2 (ritm rapid) 8 2 5 informaţiilor de la punctul de origine la punctul de consum, în
B (ritm normal) 16 1 2½ scopul satisfacerii cerinţelor clienţilor.
C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
/2 luni Orice firmă, indiferent de domeniul specific de activitate, are
B – este ritmul de studiu indicat
nevoie de angajaţi bine pregătiţi care să administreze în cele
mai bune condiţii întregul proces înscris în lanţul
aprovizionare-livrare.
Cursul de Logistică realizat de Eurocor este dedicat celor
ce doresc să devină profesionişti în domeniul logisticii.
Cursul oferă informaţii bogate – rolul logisticii, gestionarea
depozitelor şi stocurilor, metodologiile şi sistemele de
optimizare, utilizarea sistemelor informatice pentru susţinerea
acestor procese.

Structura cursului
Cursul de Logistică oferit de Eurocor cuprinde în cele
16 module informaţii bogate legate de rolul şi
responsabilităţile specialistului în logistică, strategiile de
achiziţionare a bunurilor, tipologia stocurilor şi a amplasării
depozitelor, canalele de distribuţie, concepte şi strategii de
i Certificate
resurse umane, mixul de marketing, coordonarea şi
evaluarea activităţilor de logistică, logistică online şi
softurile utilizate în acest domeniu.
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de
absolvire Eurocor. Materialul este uşor de asimilat, are o structură didactică
unitară şi pune accent pe partea practică.
Tematică Astfel, veţi întâlni în fiecare modul numeroase exemple
Ÿ Specialistul în logistic㠟 Aprovizionarea Ÿ Sursele de şi exerciţii, o recapitulare şi o temă pentru acasă, pe
cumpărare Ÿ Strategii de aprovizionare Ÿ Identificarea, care după rezolvare o puteţi trimite spre corectare
evaluarea şi selecţia furnizorilor Ÿ Costurile de achiziţie şi profesorului personal.
metodele de analiză a costurilor Ÿ Managementul relaţiilor cu
furnizorii Ÿ Transportul mărfurilor Ÿ Stocurile de mărfuri Ÿ
Tipologia stocurilor Ÿ Planificarea şi controlul stocurilor Ÿ
Depozitarea mărfurilor Ÿ Tipologia şi amplasarea depozitelor Ÿ
Amplasarea mărfurilor în depozite Ÿ Organizarea muncii in
depozite Ÿ Distribuţia mărfurilor Ÿ Rolul, funcţiile şi importanţa
procesului de distribuţie Ÿ Strategia de distribuţie Ÿ Canalele de
distribuţie Ÿ Concept şi dimensiuni Ÿ Tipuri de canale de
distribuţie Ÿ Servirea clienţilor Ÿ Strategia de servire logistică a
clienţilor Ÿ Marketingul şi logistica Ÿ Relaţiile dintre mixul de
marketing şi logistic㠟 Organizarea activităţilor logistice Ÿ
Managementul logisticii Ÿ Antrenarea – Cum motivăm
personalul implicat în logistică? Ÿ Controlul şi evaluarea
activităţilor de logistic㠟 Sistemul informaţional şi lanţul de
aprovizionare-livrare Ÿ Managementul distribuţiei cu amănuntul,
cu ridicata şi al logisticii de piaţ㠟 Tendinţe contemporane în
domeniul logisticii Ÿ Logistica în contextul globalizării.

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

32 Catalog de cursuri Eurocor


Agent de turism

Cursuri profesionale
AUTORIZAT

Turismul este un domeniu fascinant atât pentru cei care


descoperă tainele unor noi destinaţii, cât şi pentru aceia
care lucrează în acest domeniu. Dacă aveţi spirit
organizatoric şi vă doriţi să lucraţi într-un domeniu
provocator, vă oferim acum şansa de a vă pregăti pentru
ocupaţia agent de turism şi/sau agent de ticketing.

Organizator de vacanţe de vis


Cursul Eurocor de Agent de turism asigură pregătirea
celor interesaţi să profeseze în acest domeniu.
Cunoştinţele pe care le veţi dobândi sunt numeroase:
calităţile şi rolul agentului într-o agenţie de turism,
comunicarea şi relaţiile cu clienţii, rezervarea şi ticketingul, Schema de studiu:
serviciile oferite de unităţile prestatoare, noţiuni financiar-
contabile, softuri utilizate etc. 16 module nr. luni module/lună ore/săpt.

Punând accent pe partea practică, cele 16 module au o A1 (ritm rapid) 5 3 7½


structură didactică unitară şi uşor de parcurs, care A2 (ritm rapid) 8 2 5
cuprinde numeroase exemple, exerciţii, recapitulări, teme B (ritm normal) 16 1 2½
C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
pentru acasă, pe care după rezolvare le puteţi trimite spre /2 luni
corectare profesorului personal, toate însoţite de o grafică B – este ritmul de studiu indicat
atractivă.

Ghid de turism
Cursul Ghid de turism elaborat de Eurocor vă va ajuta să vă familiarizaţi cu toate
caracteristicile unui ghid de turism eficient, care să ştie să promoveze
destinaţiile turistice, să încânte turiştii şi să le transforme vacanţa într-o
experienţă de neuitat.

Itinerarii către cele patru puncte cardinale


În ziua de astăzi, turiştii nu sunt interesaţi numai să viziteze
un anumit loc, ci doresc să afle cât mai multe detalii despre Schema de studiu:
el, iar buna pregătire a unui ghid de turism va face vacanţa
reuşită. 12 module nr. luni module/lună ore/săpt.
A1 (ritm rapid) 4 3 6¼
Pentru a veni în sprijinul acelora care doresc să îmbrăţişeze
A2 (ritm rapid) 6 2 5
această frumoasă profesie, cursul Eurocor de Ghid de
B (ritm normal) 12 1 2½
turism ofertă informaţii bogate despre rolul şi funcţiile unui C (ritm lent) 24 1 modul 1¼
ghid, cum sunt întâmpinarea, organizarea, documentarea, /2 luni
B – este ritmul de studiu indicat
pregătirea discursului, informarea şi realizarea animaţiei.

i Certificate
Agent de turim
Tematici
Ghid de turism
După finalizarea cursului la distanţă, Ÿ Agentul de turism Ÿ Agenţia Ÿ Ÿ Ghidul din punctul de vedere al legislaţiei şi
veţi primi Certificatul de absolvire Documentaţia agenţiei de turism Ÿ al clasificării ocupaţionale Ÿ Psihologia
Eurocor. Cercetarea pieţei şi promovarea produsului grupului. Psihologia turistului Ÿ Potenţialul
turistic. Managementul agenţiei. turistic al României Ÿ Serviciile prestate de
Pregătire anterioară Comunicarea şi relaţiile cu clienţii Ÿ Itinerare agenţia de turism Ÿ Serviciile prestate în
Nu necesită pregătire anterioară turistice de neuitat. Rezervarea. Ticketingul Ÿ unităţi de cazare turistic㠟 Serviciile prestate
în domeniu. Serviciile oferite de unităţile prestatoare Ÿ în unităţi de alimentaţie publică pentru turism
Negocierea şi comportamentul în relaţiile de Ÿ Transporturile turistice. Serviciile de
afaceri Ÿ PC-ul – un ajutor indispensabil Ÿ agrement Ÿ Desfăşurarea unei excursii tip în
Contractele şi asigurările Ÿ Documentele turismul intern şi în turismul internaţional Ÿ
financiar-contabile. Date fiscale generale. Metodologia prezentării itinerariilor şi
Întocmire şi arhivare. Formulare utilizate în obiectivelor turistice Ÿ Comunicare şi relaţii
agenţia turistic㠟 Mijloace de plat㠟 publice în turism Ÿ Portofoliul ghidului de
Instrumente de plat㠟 Verificarea plăţilor în turism. Relaţiile cu turiştii ŸNoţiuni
agenţia de turism. economice necesare ghidului de turism

Catalog de cursuri Eurocor 33


Administrator pensiune turistică
Cursuri profesionale

AUTORIZAT

Dac\ lucra]i deja în domeniul turistic sau v\ gândi]i cum v-a]i putea rotunji
veniturile deschizând o pensiune turistic\, cu siguran]\ ve]i g\si cursul
Eurocor de Administrator pensiune turistic\ foarte util. Serviciile de cazare [i
alimenta]ie, organizarea programelor turistice sunt doar câteva dintre temele
acestui curs elaborat conform standardului ocupa]ional în vigoare.

Schema de studiu: Bucuroşi de oaspeţi?


Pentru o preg\tire complet\ `n domeniu, cursul v\
12 module nr. luni module/lună ore/săpt.
ofer\ un bogat con]inut de informa]ii necesare unei
A1 (ritm rapid) 4 3 6¼ afaceri turistice, informa]ii ce se refer\ la rolul
A2 (ritm rapid) 6 2 5
administratorului de pensiune, preciz\ri legislative în
B (ritm normal) 12 1 2½
C (ritm lent) 24 1 modul 1¼
domeniu [i detalii cu privire la componenta financiar\
/2 luni a acestei activit\]i.
B – este ritmul de studiu indicat
De asemenea, cursul acoper\ [i aspectele legate de
modalitatea de organizare a sejururilor [i programelor
turistice, principiile comunic\rii cu turi[tii [i
standardele care trebuie respectate în oferirea de
servicii acestora.
Nu în ultimul rând, cursul Eurocor î[i propune s\ v\
aduc\ în aten]ie [i o serie de informa]ii necesare unui
administrator de pensiune pentru a putea s\-[i
promoveze afacerea [i s\-[i atrag\ clien]ii.

Structura cursului
Cursul este structurat în 12 module prezentate sub
forma unor caiete. La începutul lec]iilor ve]i g\si o
introducere, iar de-a lungul lecţiilor exemple şi
exerciţii care v\ vor ajuta s\ în]elege]i aspectele

Certificate
i teoretice prezentate.
Lec]iile se încheie cu recapitularea materiei
prezentate, iar pentru verificarea cuno[tintelor pute]i
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de trimite temele propuse spre corectare profesorului
absolvire Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot participa la personal.
un program suplimentar de pregătire faţă-n faţă, autorizat, de Cursul are foarte multe accente practice, fiind pres\rat
scurtă durată, la sfârşitul căruia se poate obţine un Certificat cu exemple [i sugestii pentru o bun\ administrare a
de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii. Acest unei astfel de afaceri turistice.
certificat, tradus şi apostilat, este recunoscut şi în alte ţări ale
Uniunii Europene.

Tematică
Ÿ Rolul administratorului de pensiune turistic㠟 Înfiinţarea şi
clasificarea pensiunilor Ÿ Organizarea pensiunilor turistice Ÿ
Promovarea produsului turistic şi a imaginii pensiunii Ÿ
Comunicarea cu turiştii Ÿ Organizarea sejurului în pensiunea
turistic㠟Cazarea în pensiunile turistice Ÿ Alimentaţia în
cadrul pensiunilor turistice Ÿ Alte tipuri de servicii oferite de
pensiunile turistice ŸOrganizarea programelor turistice şi
oferirea de informaţii de interes turistic Ÿ Climatul favorabil.
Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor Ÿ Potenţialul turistic al
României Ÿ Particularităţile activităţilor turistice în pensiunile
agroturistice Ÿ Aspecte economico-financiare ale activităţii în
pensiunile turistice.

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

34 Catalog de cursuri Eurocor


Arta decorării locuinţei

Cursuri profesionale
NOU AUTORIZAT

Vă simţiţi atras de partea artistică a lucrurilor? Când intraţi într-o casă,


primul lucru la care vă gândiţi este cum aţi aranja şi mai interesant
mobilierul? Sau cum aţi asorta nuanţe, obiecte şi materiale astfel încât să
creaţi un ambient unic, de un gust estetic desăvârşit? Dacă acestea sunt
abilităţile şi înclinaţiile dumneavoastră, atunci vă propunem să vă îndreptaţi
atenţia spre un domeniu fascinant şi provocator – decorarea locuinţei.

Schema de studiu: i Certificate


16 module nr. luni lecţii/lună ore/săpt. După promovarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul
A1 (ritm rapid) 5 3 7½ de absolvire Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot
A2 (ritm rapid) 8 2 5 participa la un program suplimentar de pregătire faţă-n faţă,
B (ritm normal) 16 1 2½ autorizat, de scurtă durată, la sfârşitul căruia se poate obţine
C (ritm lent) 32 1 modul 1¼ un Certificat de absolvire emis împreună cu Ministerul
/2 luni Muncii. De asemenea, puteţi obţine certificate de
B – este ritmul de studiu indicat competenţe profesionale în centrele de evaluare Eurocor.
Ambele certificate, traduse şi apostilate, sunt recunoscute
oficial şi în alte ţări din U.E.
Pregătiţi-vă casa pentru eleganţă şi confort!
Acum, graţie noului curs Eurocor Arta decorării locuinţei, Tematică
puteţi îmbina plăcutul cu utilul. Vă puteţi cultiva o pasiune şi, Ÿ Meseria de decorator de interioare Ÿ Cromatica Ÿ Stiluri
în plus, vă puteţi îndrepta atenţia spre o profesie de viitor, istorice şi stiluri regionale ŸStilul tradiţional românesc.
modernă şi foarte uşor de practicat. Locuinţa contemporan㠟 Renaşterea, Barocul, Rococoul Ÿ
Stilul extrem oriental Ÿ Feng Shui Ÿ Clasicismul şi stilul Empire,
Ce puteţi afla? Vă dezvăluim câteva secrete din sumar: în stilurile burgheze, romantism, istorism, eclectism Ÿ Despre
primul rând, detalii despre ocupaţia de decorator de kitsch Ÿ Noţiuni de proiectare Ÿ Structura locuinţei Ÿ Stilul
interioare cu ajutorul unei introduceri în estetica vizuală. internaţional Ÿ Postmodernismul şi contemporaneitatea Ÿ
Foarte importante pentru orice specialist sunt stilurile Efecte spaţiale Ÿ Proiectarea Ÿ Lumina în decoraţiunile de
interior Ÿ Mobilier şi ergonomie Ÿ Tipuri de uşi şi ferestre Ÿ
(istorice şi regionale), împletite cu elemente de istoria artei
Materiale şi accesorii Ÿ Plante şi Ikebana Ÿ Tehnologia aplicării
care nu trebuie să vă lipsească din bagajul de cunoştinţe. tapetului şi a mochetelor Ÿ Holurile Ÿ Spaţiile de depozitare Ÿ
Puteţi descoperi apoi care sunt cele mai importante Bucătăria şi baia Ÿ Locuinţa familial㠟 Vestibulul şi holurile
elemente de proiectare, care este rolul luminii, al mobilierului interioare Ÿ Tehnologia placării cu materiale ceramice Ÿ
şi accesoriilor în decorare, cum puteţi obţine rezultate Livingul, sufrageria şi dormitorul Ÿ Tehnologia montării
parchetului şi tehnologia zugrăvirii Ÿ Camera copilului şi biroul.
remarcabile implementând ergonomia.
Atelierul Ÿ Camera adolescentului Ÿ Garsoniera Ÿ Studii de
Nu în ultimul rând, veţi învăţa cum să manageriaţi fiecare caz: demisolul, mansarda Ÿ Locuinţa familială citadin㠟
cameră în funcţie de specificul ei şi al locuinţei (holuri, spaţii Încăperi speciale: sauna şi sala de gimnastic㠟 Proiectul de
de depozitare, bucătăria şi baia, livingul, sufrageria, ofertare pentru decorarea unei locuinţe Ÿ Casa de vacanţ㠟
dormitorul, camera copilului, biroul, atelierul, garsoniera, Tipuri de case
casa de vacanţă).
Pregătire anterioară
Informaţiile teoretice pe care le veţi primi vor fi uşor de Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.
parcurs mulţumită unei structurări speciale, caracterizată de
împărţirea pe capitole, de prezenţa cuvintelor cheie de pe
marginea modulelor, şi, nu în ultimul rând, de ilustrarea
situaţiilor prezentate cu imagini atractive.

Structura cursului
Tot ceea ce trebuie să faceţi este să vă înarmaţi cu
imbatabilul dumneavoastră gust estetic şi cu informaţiile pe
care le veţi găsi în curs şi veţi putea deveni un specialist
căutat în domeniu, deoarece cursul Eurocor Arta decorării
locuinţei vă propune, pe parcursul celor 16 module, o
fascinantă incursiune de la A la Z în lumea decorării
interioarelor.
Fiecare modul de curs reprezintă un caiet de aproximativ 44
de pagini, structurat pe unităţi de conţinut: definiţii şi noţiuni
de reţinut, exemple, exerciţii, întrebări de verificare, o
recapitulare a principalelor subiecte parcurse, răspunsurile la
exerciţii şi tema pentru acasă. Pe aceasta din urmă o puteţi
rezolva pe formularul de temă de la mijlocul caietului de curs
şi o puteţi trimite spre corectare profesorului personal,
urmând ca acesta să vă trimită sugestiile şi sfaturile sale.

Catalog de cursuri Eurocor 35


Design interior
Cursuri profesionale

AUTORIZAT

Graţie acestui curs veţi reuşi să dobândiţi simţul unui grafician, imaginaţia
unui designer, ochiul unui fotograf, talentul unui mare pictor şi sufletul unui
mare artist. Un suport în amenajarea sau reamenajarea casei conform celor
mai noi tendin]e pute]i g\si în cursul Eurocor de Design Interior sau chiar o
nou\ oportunitate de carier\, aceea de a deveni designer de interioare.

Schema de studiu: Secretele bunului gust


Priviţi în jurul dumneavoastră, la obiecte şi clădiri şi veţi
32 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
observa că veţi găsi în toate cuvântul „design”: case, şcoli,
A1 (ritm rapid) 5 6 7½ hoteluri, birouri şi chiar spitale. Modul de amenajare al
A2 (ritm rapid) 8 4 5 spaţiului în care locuim sau lucrăm are un impact important
B (ritm normal) 16 2 2½ asupra psihicului, determinându-ne starea de spirit şi,
C (ritm lent) 32 1 1¼
implicit, satisfacţiile vieţii personale şi profesionale.
B – este ritmul de studiu indicat
Dacă aveţi dorinţa şi pasiunea de a crea spaţii confortabile
şi plăcute, pe care oamenii să le adimire, în care să
locuiască sau să muncească, atunci este timpul să începeţi
sau să vă dezvoltaţi cariera în domeniul designului interior.
Cursul Eurocor de Design interior vă familiarizează cu cele
mai importante aspecte referitoare la amenajarea fiecărui
spaţiu interior (casă, birou, magazin, depozit etc.),
prezentându-vă atât elementele tehnice pe care le implică
procesul de planificare şi organizare a spaţiilor, cât şi
considerentele de ordin artistic ce dau plusul de viaţă,
armonizând incăperile conform principiilor estetice şi
personalităţii fiecăruia dintre noi.
Elementele teoretice şi cele cu caracter practic sunt
completate de o secţiune de istorie a arhitecturii, a
interioarelor şi a stilurilor de mobilier. Partea istorică este
bogat ilustrată, iar dicţionarul din finalul lecţiilor vă va
facilita înţelegerea textului.

Structura cursului
În cele 32 de lecţii de curs ve]i avea posibilitatea s\
înv\]a]i no]iuni de arhitectur\, s\ îmbun\t\]i]i
func]ionalitatea propriei locuin]e, s\ afla]i care sunt culorile
cele mai potrivite pentru amenajarea dormitorului, a
buc\t\riei [i a b\ii, s\ g\si]i solu]iile cele mai eficiente
pentru amenajarea biroului.

i Certificate Tematică
După finalizarea cursului la distanţă, Ÿ Tipuri de locuinţe, tipuri de parcelări. în practică a culorilor. Rococoul:
veţi primi Certificatul de absolvire Întocmirea planului Ÿ Structura casei, elemente stilistice, mobilierul specific şi
Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri materiale, tehnologii de construcţie Ÿ principii de amenajare a spaţiului Ÿ
pot participa la un program Desenul tehnic de arhitectură. Desenul tehnic colorat Ÿ Compoziţia de
suplimentar de pregătire faţă-n faţă, Arhitectura şi mobilierul Evului Mediu culori, contraste, echilibru, simetrie,
autorizat, de scurtă durată, la sfârşitul
timpuriu Ÿ Tipuri şi categorii de mobilier. asimetrie, proporţii, ritm ŸBaia. Lumina
căruia se poate obţine un Certificat
Arhitectura şi mobilierul epocii gotice Ÿnaturală şi cea artificial㠟 Materiale
de absolvire emis împreună cu
Ministerul Muncii. Împărţirea spaţiilor interioare. Efecte folosite în amenajarea locuinţei,
Acest certificat, tradus şi apostilat, spaţiale Ÿ Arhitectura şi mobilierul produse semifinite, produse finite Ÿ
este recunoscut şi în alte ţări ale Renaşterii în Europa Ÿ Camera de zi Ÿ Garsoniera, locuinţa tinerilor căsătoriţi
Uniunii Europene. Tipuri de scări interioare, dimensionare. Ÿ Locuinţa pentru persoane aparţinând
Renaşterea în spaţiul românesc Ÿ mai multor generaţii Ÿ Mărcile distinctive
Bucătăria. Reprezentarea spaţiului ale stilului art déco Ÿ Locul pentru lucrul
Pregătire anterioară interior. Arta şi mobilierul perioadei la calculator, dimensionare, principii de
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu. baroce Ÿ Camera copilului Ÿ Folosirea amenajare.

36 Catalog de cursuri Eurocor


Fotografie digitală

Cursuri profesionale
NOU
Imortalizarea momentelor speciale, a priveliştilor deosebite sau a persoanelor
dragi sau interesante poate deveni mai uşoară ca niciodată cu ajutorul cursului
Eurocor de Fotografie digitală.

Structura cursului
La curent cu ultimele tehnici şi aparate din domeniu, cele 15 caiete de curs vă propun o
incursiune interesantă prin acest domeniu al frumosului, abordând teme cu adevărat
provocatoare: fotografierea evenimentelor speciale (nuntă, petreceri de seară etc.),
reportajul, şedinţele foto, reclama prin fotografie, fotografii de arhitectură şi interior,
fotografia subacvatică, fotografia în infraroşu, lucrul cu imaginea digitală, postarea
fotografiilor pe Internet etc.
Cu ajutorul aparatelor foto digitale, fotografia este mai mult ca
oricând accesibilă, devenind astfel parte integrantă din viaţa Schema de studiu:
noastră. Azi, aproape oricine dispune de un aparat foto digital,
cu ajutorul căruia poate surprinde momentele speciale. 30 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
A1 (ritm rapid) 5 6 7
Suntem siguri că, prin intermediul cursului nostru, vă veţi
A2 (ritm rapid) 8 4 3¾
încânta ochii şi sufletul cu această frumoasă artă, pe care o
B (ritm normal) 15 2 2
puteţi transpune chiar într-o meserie. Iar temele abordate şi C (ritm lent) 30 1 1
imaginile deosebite vă vor ajuta să descoperiţi în mod atractiv
tainele acestui fascinant domeniu. B – este ritmul de studiu indicat

Arta fotografiei

Cursul Eurocor de Arta fotografiei vă oferă informaţiile necesare pentru a activa


în industria foto, vă ajută la însuşirea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor
prin prezentarea componentelor aparatului foto şi ale fotografiei, a materialelor
fotografice, a obiectivelor, a compoziţiei etc. Puteţi transforma astfel o pasiune
artistică într-o meserie incitantă şi creativă.

Structura cursului
Cursul este alc\tuit din 16 caiete (32 de lec]ii).
Schema de studiu:
Organizarea gradual\ a materiei, tip\rirea pe o hârtie de
calitate superioar\, ce face posibil\ reproducerea fidel\ a 32 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
imaginilor, utilizarea unui glosar la finalul fiec\rei lec]ii, A1 (ritm rapid) 5 6 7½
pentru aprofundarea no]iunilor, evaluarea permanent\ a A2 (ritm rapid) 8 4 5
progreselor `nregistrate `n `nv\]are [i colaborarea strâns\ B (ritm normal) 16 2 2½
cu profesorul personal – toate acestea reprezint\ doar C (ritm lent) 32 1 1¼
câteva dintre atuurile alegerii acestui curs profesional. B – este ritmul de studiu indicat

i Certificate
Arta Fotografiei
i Tematici
Fotografie digitală
După promovarea cursului la Ÿ Aparatura şi materialele Ÿ Tehnica Ÿ Bazele fotografiei Ÿ Tehnica foto Ÿ Optica Ÿ
distanţă, veţi primi Certificatul de fotografierii Ÿ Lumină şi culoare Ÿ Fundamentele practice ale fotografiei Ÿ
absolvire Eurocor. Determinarea expunerii Ÿ Optica Ÿ Procesul Expunerea Ÿ Culoarea Ÿ Portretul ŸFotografia
negativ alb-negru Ÿ Procesul pozitiv alb- de nuntă şi de petreceri de sear㠟
negru Ÿ Tehnica de prelucrare a fotografiilor Reportajul, camera ascuns㠟 Lucrul cu
Pregătire anterioar㠟 Lucrul cu filtre Ÿ
Macrofotografia Ÿ modelul Ÿ Natură moart㠟 Reclama şi
Nu necesită pregătire anterioară Iluminarea Ÿ Compoziţia Ÿ Prelucrarea fotografia la comand㠟 Fotografiile cu natură
în domeniu. materialelor color şi alb-negru Ÿ vie Ÿ Peisajul Ÿ Fotografii de arhitectură şi
Fotoreportajul şi fotojurnalismul Ÿ Portretul Ÿinterior ŸFotografii de întreceri sportive,
Fotografia aplicată: peisajul, natură moartă, obiecte în mişcare Ÿ Fotografia subacvatic㠟
sport şi modele Ÿ Filmele foto Ÿ Panorama Ÿ Fotografia în infraroşu Ÿ Trucuri
Reproducerile fotografice Ÿ Aparatul de şi efecte artistice ŸLucrul cu imaginea
fotografiat pentru fotografii tehnice Ÿ Tehnica numeric㠟 Laboratorul foto digital Adobe
de lucru cu materialele fotografice: sistemul Photoshop Ÿ Montajul foto, colajul în
zonelor Ÿ Fotografia pentru publicaţii şi programul Adobe Photoshop Ÿ Retuşul digital
evenimente speciale Ÿ Prezentările al portretului Ÿ Imprimarea imaginilor digitale Ÿ
fotografice Ÿ Imaginea digital㠟 Camera Pregătirea imaginii pentru a o posta pe
digital㠟Fotografia digitală. Internet.

Catalog de cursuri Eurocor 37


Flori şi aranjamente florale
Cursuri profesionale

Pentru cei care doresc să se bucure pe sine, pe ceilalţi,


să-şi transforme locuinţa, grădina sau biroul în spaţii vii,
cursul Eurocor de Flori şi aranjamente florale oferă tot
ceea ce este nevoie pentru a vă iniţia în această
adevărată artă. Graţie acestui curs veţi reuşi să vă
construiţi treptat, aproape fără să vă daţi seama, un
piedestal pe care veţi putea aşeza la sfârşitul acestui
curs cel mai frumos buchet de flori din lume!

Cel mai frumos buchet


Pe parcursul celor 16 caiete (32 de lecţii) ale cursului
veţi dobândi în modul cel mai facil cu putinţă cunoştinţe Schema de studiu:
referitoare la aspectele teoretice necesare cultivării şi
aranjării florilor în ornamente potrivite pentru diverse 32 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
spaţii şi ocazii. A1 (ritm rapid) 5 6 7½
Toate aceste noţiuni pot fi asimilate foarte usor şi A2 (ritm rapid) 8 4 5
concentrate eficient în deprinderi ce vă vor transforma în B (ritm normal) 16 2 2½
veritabili artişti ai florilor. Este nevoie doar de dorinţa de a C (ritm lent) 32 1 1¼
face viaţa să fie mai frumoasă. Şi de pasiunea pentru B – este ritmul de studiu indicat
flori, care se regăseşte în foarte mulţi dintre noi!

Arhitectura grădinii

Cu ajutorul cursului Eurocor Arhitectura grădinii veţi învăţa, într-un timp scurt, cum
puteţi transforma propria grădină într-o oază de linişte sau, de ce nu, să transformaţi
pasiunea în profesie, având un loc de muncă plăcut şi relaxant în mijlocul naturii,
înconjurat de plante, flori, arbori sau bazine artificiale.

Maeştrii frumuseţii verzi


Fie că doriţi să profesaţi în acest domeniu sau doar să vă
cultivaţi o pasiune, cursul vă va ajuta să acumulaţi Schema de studiu:
cunoştinţele necesare unui peisagist profesionist.
32 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
Alcătuit din 16 module cursul are o orientare mai ales A1 (ritm rapid) 5 6 7½
practică, punând accent pe transpunerea cunoştinţelor A2 (ritm rapid) 8 4 5
teoretice în practică, conţinând diverse ilustraţii şi B (ritm normal) 16 2 2½
descrieri interesante, exerciţii şi soluţii tehnice care vă C (ritm lent) 32 1 1¼
vor ajuta să înţelegeţi şi să reţineţi principiile care stau la
B – este ritmul de studiu indicat
baza proiectării şi îngrijirii unei grădini.

i Certificate
Flori şi aranjamente florale
Tematici
Arhitectura grădinii
După finalizarea cursului la distanţă, Ÿ Organele plantelor şi utilizarea lor în Ÿ Tipurile de grădini ornamentale Ÿ Clasificarea
veţi primi Certificatul de absolvire aranjamente florale Ÿ Alcătuirea şi dotarea şi structura grădinilor Ÿ Amenajarea terenului.
Eurocor. unei florării Ÿ Fiziologia şi clasificarea Modalităţi de marcare Ÿ Asigurarea apei –
plantelor Ÿ Îngrijirea florilor tăiate şi a celor posibilităţi şi cerinţe Ÿ Proiectarea, execuţia şi
în ghiveci Ÿ Clasificarea şi utilizarea întreţinerea suprafeţelor amenajate cu flori
Pregătire anterioară plantelor ornamentale Ÿ Condiţiile cultivării anuale Ÿ Moduri de drenaj Ÿ Realizarea peluzei
Nu necesită pregătire anterioară plantelor ornamentale Ÿ Înmulţirea şi de gazon Ÿ Construcţia scărilor Ÿ Circulaţia în
în domeniu. creşterea plantelor ornamentale Ÿ grădin㠟 Realizarea parcării pavate Ÿ
Asamblarea Ÿ Plante ornamentale perene. Proiectarea zidurilor de sprijin Ÿ Arbuştii
Aranjamente florale pentru înmormântări şi decorativi în grădin㠟 Locul de joacă pentru
comemorări Ÿ Aranjamente florale pentru copii Ÿ Aşezarea pergolei şi a grilajelor în
nunţi Ÿ Aranjamente florale pentru grădin㠟 Locul speciilor cu frunze persistente
sărbătorile anuale Ÿ Aranjamente florale în grădin㠟 Rolul plantelor folosite ca gard viu
folosite în diferite ocazii Ÿ Aranjamente Ÿ Tipurile, dimensiunile şi îngrijirea gardurilor Ÿ
florale uscate Ÿ Aspecte legislative şi tehnice Grădina de iarn㠟 Adăposturi de grădină şi
ale organizării afacerilor cu flori Ÿ Decorarea locuri pentru foc Ÿ Iluminatul în grădin㠟
durabilă cu plante a spaţiilor interioare. Mobilierul de grădin㠟 Feng Shui în grădină.

38 Catalog de cursuri Eurocor


Terapii naturiste

Cursuri profesionale
Este atât de bine s\ te sim]i bucuros c\ tr\ie[ti! Dac\ v-a]i decis s\ folosiţi
metodele de vindecare natural\, prin intermediul cursului de Terapii naturiste
elaborat de Eurocor ave]i acum posibilitatea s\ face]i primii pa[i pe drumul
interesant [i frumos al descoperirii armoniei interioare [i izvoarelor bucuriei.
Iat\ o experien]\ ce nu trebuie ratat\!

Schema de studiu: Beneficiile medicinii tradiţionale


Pe m\sur\ ce vom parcurge materialul de curs, ve]i
32 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
vedea c\ ve]i fi din ce în ce mai `ncrez\tor `n sine, mai
A1 (ritm rapid) 5 6 7½ s\n\tos, mai fericit [i mai în]elept, deoarece exerci]iile
A2 (ritm rapid) 8 4 5
noastre sunt concepute `n a[a fel `ncât, prin experien]ele
B (ritm normal) 16 2 2½
C (ritm lent) 32 1 1¼
proprii, s\ ajunge]i la în]elepciunea de a v\ armoniza
existen]a.
B – este ritmul de studiu indicat
Pentru aceasta trebuie doar s\ urma]i sfaturile date în
curs, s\ citi]i cu aten]ie materialele de studiu [i s\ v\
distra]i cu tanti Margareta cea priceput\ [i cu savantul
doctor Mu[e]eanu; ei doi vor fi c\l\uzele dumneavoastr\
prin fascinantul domeniu al terapiilor naturiste.
Dac\ face]i acest efort, ve]i ajunge pe nesim]ite s\
observa]i lumea prin „ochii unui terapeut naturist”,
descoperind leg\turile subtile dintre P\mânt, pietre,
plante, animale [i oameni.

Structura cursului
Materialul cursului este structurat în 16 caiete (32 de
lec]ii) pe parcursul c\rora informa]iile sunt prezentate
detaliat cu exemple [i explica]ii relevante.
Fiecare lec]ie se încheie cu o tem\ pentru acas\, pe care

Certificate i o ve]i putea trimite spre corectare profesorului


dumneavoastr\ personal; acesta v\ va asista de-a lungul
`ntregului curs, oferindu-v\ sfaturi, sugestii [i
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de recomand\ri pentru a v\ îmbun\t\]i cuno[tin]ele de
absolvire Eurocor. specialitate.

Tematică Lec]iile au fost astfel concepute încât s\ ob]ine]i cât mai


repede rezultatele practice dorite.
Ÿ Bazele terapiei naturiste Ÿ Structura corpului uman Ÿ Bazele
fiziologice ale nutriţiei sănătoase Ÿ Cauzele tulburărilor de
nutriţie şi remediile acestora Ÿ Fitoterapia Ÿ Tratamentul bolilor
cu ajutorul plantelor medicinale Ÿ Reflexoterapia Ÿ
Presopunctura Ÿ Bioenergia: aura şi chakrele Ÿ Moduri de
utilizare a bioenergiei Ÿ Radiestezia, ştiinţa radiaţiilor telurice Ÿ
Ştiinţa folosirii pendulului Ÿ Terapii româneşti tradiţionale Ÿ
Metodele de vindecare ale şamanilor Ÿ Medicina ayurvedic㠟
Metodele de tratament şi tradiţia Ayurvedei Ÿ Yoga Ÿ Exerciţii
de yoga Ÿ Medicina tradiţională chinez㠟 Metodele de stabilire
a condiţiei pacientului în medicina chinez㠟 Introducere în
iridologie Ÿ Bazele diagnosticării irisului Ÿ Apiterapia.
Cromoterapia – terapia cu ajutorul culorilor Ÿ Teoria generală a
medicinei holistice Ÿ Relaţiile între astrologie, grafologie şi
terapiile naturiste Ÿ Prezentarea generală a diferitelor tipuri de
masaj Ÿ Manevrele de masaj Ÿ Tipuri de masaj şi metode
terapeutice Ÿ Aparatele folosite în terapiile naturiste Ÿ Secrete
feminine Ÿ Practici zilnice de înfrumuseţare Ÿ Secretele vieţii şi
ale morţii.

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

Catalog de cursuri Eurocor 39


Cosmetică şi machiaj
Cursuri profesionale

AUTORIZAT
Cursul Eurocor de Cosmetic\ [i machiaj ofer\ solu]ii
eficiente problemelor impuse de vârst\ [i nu numai,
prezentând o mul]ime de modalit\]i de `mbun\t\]ire a
aspectului fizic. Prev\zut cu multe ilustra]ii, acest curs
reprezint\ un ghid util pentru orice femeie interesat\ de
felul `n care arat\ sau de o carier\ `n acest domeniu.

Structura cursului
Niciuna dintre cele trei componente ale cosmeticii – terapie,
îngrijire-menţinere, înfrumuseţare – nu poate fi neglijată. A fi
frumoasă şi sănătoasă înseamnă a şti care sunt mijloacele
eficiente prin intermediul cărora poţi atinge acest obiectiv.
Tratamentele prezentate în curs vizează atât noile tehnici Schema de studiu:
cosmetice, cât şi reţete tradiţionale pentru menţinerea
frumuseţii pielii. De asemenea, informaţiile din domeniul 16 module nr. luni module/lună ore/săpt.
machiajului sunt dublate de exemplificări interesante, ce fac A1 (ritm rapid) 5 3 7½
uşoară aprofundarea lor.
A2 (ritm rapid) 8 2 5
Pe parcursul celor 16 module, veţi învăţa să le folosiţi în aşa B (ritm normal) 16 1 2½
fel încât să vă pună în evidenţă frumuseţea. În plus, acest C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
curs vă ajută să profesaţi în calitate de specialist în /2 luni
B – este ritmul de studiu indicat
cosmetică şi machiaj într-un salon de frumuseţe sau în
propriul salon cosmetic.

Cosmetică
AUTORIZAT
Impresia pe care o face]i celorlal]i, prin felul `n care ar\ta]i, poate fi foarte important\.
Având mai mult\ grij\ de imaginea dumneavoastr\, se schimb\ [i modul `n care v\
aprecia]i. Printr-un „look” potrivit ve]i dobândi o mai mare `ncredere `n dumneavoastr\.
Iat\ ce poate face cursul Eurocor de Cosmetic\ pentru dumneavoastr\!

Structura cursului
Cursul de Cosmetic\ este `mp\r]it `n 12 caiete a câte 2 lec]ii
fiecare. Ve]i g\si informa]ii din istoria cosmeticii, despre Schema de studiu:
structura pielii, a p\rului, despre mâini, unghii etc. Ve]i fi sf\tui]i
ce produse, tehnici [i materiale s\ folosi]i.
24 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
A1 (ritm rapid) 4 6 8½
Acordarea câtorva minute zilnice pentru `nfrumuse]are A2 (ritm rapid) 6 4 7
reprezint\, de fapt, atât de mult! Înv\]a]i cum s\ v\ p\stra]i acest B (ritm normal) 12 2 3½
tezaur [i cum a]i putea folosi cuno[tin]ele din curs pentru a C (ritm lent) 24 1 1¾
deveni cosmetician.
B – este ritmul de studiu indicat

i Certificate
Cosmetică şi machiaj
i Tematici
Cosmetică
După finalizarea cursului la Ÿ Arta înfrumuseţării de ieri şi azi Ÿ Cabinetul Ÿ O scurtă istorie a cosmeticii Ÿ Structura şi
distanţă, veţi primi Certificatul de cosmetic Ÿ Rolul cosmeticienei Ÿ Relaţia cu caracteristicile pielii Ÿ
Îngrijirea tenului
absolvire Eurocor. clienţii. Relaţia cu colegii ŸFrumuseţea acasă şi într-un salon de cosmetic㠟
Opţional, absolvenţii noştri pot începe cu o piele sănătoasă. Dermatologie Îngrijirea ochilor Ÿ Îngrijirea corpului Ÿ
obţine şi certificatul de estetic㠟 Produsele cosmetice Ÿ Îngrijirea Tratamente peeling de profunzime Ÿ
competenţe profesionale în tenului. Diferenţieri de ten Ÿ Examenul Îngrijirea picioarelor Ÿ Principalele
urma unei evaluări ce presupune cosmetic şi fişa cosmetic㠟 Calea spre un tratamente de întreţinere a părului Ÿ
prezenţa acestora în centrul de ten frumos: tratamentul cosmetic Ÿ Să ne Vopsirea, oxigenarea, ondularea părului Ÿ
evaluare Eurocor pentru maxim 2 destindem cu un masaj Ÿ Cu mască, fără Masajul facial Ÿ Aromoterapia în cosmetică
zile. Acest certificat, tradus şi mască. Efecte. Tipuri de măşti Ÿ Machiajul Ÿ Ÿ Rolul curativ al uleiurilor aromatice Ÿ
apostilat, este recunoscut şi în Legile machiajului Ÿ Fişa de machiaj Ÿ Corectarea imperfecţiunilor feţei Ÿ
alte ţări ale Uniunii Europene.
Armonia culorilor Ÿ Machiajul corector Ÿ Întreţinerea genelor şi a sprâncenelor Ÿ
Machiajul semi-permanent Ÿ Epilatul Ÿ Alegerea machiajului în funcţie de trăsături
Miracole naturiste Ÿ Expresii ale frumosului şi sezon Ÿ Machiajul pentru persoanele cu
Pregătire anterioară
pe/în piele: Tatuajul. Bodypainting. Piercing Ÿochelari Ÿ Machiajul permanent Ÿ Plante
Nu necesită pregătire anterioară Adio kilogramelor în plus. folosite în cosmetică
în domeniu.

40 Catalog de cursuri Eurocor


Masaj

Cursuri profesionale
AUTORIZAT

Cursul de Masaj elaborat de Eurocor v\ propune înv\]area unor tehnici de


relaxare pentru îmbun\t\]irea st\rii fizice [i psihice, în modul cel mai simplu
[i comod cu putin]\. Ve]i reu[i astfel s\ dobândi]i abilit\]ile esen]iale pentru
a putea face via]a mai u[oar\ [i frumoas\ atât pentru dumneavoastr\, cât [i
pentru cei dragi sau pentru poten]iali clien]i!

Beneficiile masajului
Schema de studiu:
Sim]i]i încordarea produs\ de avalan[a de sarcini pe
32 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt. care le îndeplini]i zilnic? V\ sim]i]i epuizat fizic dup\ cel
A1 (ritm rapid) 5 6 7½ mai mic efort pe care îl face]i? V-a]i dori s\ fi]i mai
A2 (ritm rapid) 8 4 5 relaxat, mai st\pân pe sine?
B (ritm normal) 16 2 2½ În momentul actual, tehnica evolueaz\ într-un ritm
C (ritm lent) 32 1 1¼
ame]itor, ajutând la îmbun\t\]irea calit\]ii vie]ii, dar în
B – este ritmul de studiu indicat acela[i timp f\cându-ne s\ devenim din ce în ce mai
sedentari [i mai stresa]i.
Cursul este astfel conceput încât oricine, indiferent
dac\ a dobândit sau nu anterior diverse informa]ii
referitoare la masaj, s\ reu[easc\ s\ se familiarizeze cu
tehnicile esen]iale ale acestei practici.
Iat\ de ce cursul Eurocor de Masaj este util tuturor, atât
celor care vor s\ se relaxeze, cât [i celor care
inten]ioneaz\ s\ fac\ din masaj o profesie.

Structura cursului
No]iunile de istoria [i semnifica]ia masajului, de
anatomie uman\, elementele referitoare la preg\tirea [i
antrenamentul unui maseur, diversele tipuri de masaj,
aromoterapia, principiile gimnasticii medicale, regulile
de asigurare a unei alimenta]ii s\n\toase – iat\
„dotarea” de care ve]i beneficia parcurgând cele 16
caiete (32 de lec]ii) care alc\tuiesc acest curs.
Prezent\rile atractive, exemplele, exerci]iile practice,

Certificate i imaginile relevante, sec]iunile de vocabular, de


întreb\ri de recapitulare, temele pentru acas\
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de propuse alc\tuiesc o imbatabil\ „trus\” a celui care
absolvire Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot obţine şi dore[te s\ devin\ un mesager al s\n\t\]ii, prin
certificatul de competenţe profesionale în urma unei evaluări practicarea masajului.
ce presupune prezenţa acestora în centrul de evaluare Eurocor
pentru maxim 2 zile. Acest certificat, tradus şi apostilat, este
recunoscut şi în alte ţări ale Uniunii Europene.

Tematică
Ÿ Istoria masajului Ÿ Rolul masajului Ÿ Locul masajului în cadrul
kinetoterapiei Ÿ Scheletul uman Ÿ Sistemul muscular şi
funcţionarea acestuia Ÿ Muşchii corpului uman Ÿ Proprietăţile
mecanice ale muşchilor, relaxarea Ÿ Articulaţiile corpului
Oboseala, decalcifierea oaselor, intoxicaţia Ÿ Indicaţii,
contraindicaţii, igien㠟 Acţiunea masajului Ÿ Pregătirea şi
antrenamentul maseurului Ÿ Materiale auxiliare folosite la masaj
Ÿ Principalele noţiuni de masaj suedez Ÿ Stresul, puncte de
acţionare Ÿ Tipuri de masaj Ÿ Rolul tălpii şi al călcâielor
Ÿ Sarcina, automasajul Ÿ Masajul bebeluşilor şi al copiilor
Ÿ Aromoterapia Ÿ Regiunile corpului Ÿ Masajul în sport Ÿ Masajul
pentru vârstnici Ÿ Masajul în baie. Fonoterapia şi
magnetoterapia Ÿ Principiile gimnasticii medicale Ÿ Alimentaţia

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

Catalog de cursuri Eurocor 41


Artă culinară
Cursuri profesionale

Cursul Eurocor de Art\ culinar\ v\ dezv\luie secretele gastronomiei de la noi [i de


pretutindeni, ajutându-v\ astfel s\ deveni]i un maestru în domeniu, fie c\ dori]i pur
[i simplu s\ v\ încânta]i familia sau prietenii cu preparatele dumneavoastr\, fie c\
v\ gândi]i s\ face]i din aceasta o meserie. Descoperi]i deliciile preparatelor diverse
prezentate `n curs [i fi]i dumneavoastr\ `n[iv\ creator de fantezii culinare!

O profesie de bun gusti


Schema de studiu:
Ne place s\ mânc\m... Dar nu ne place s-o facem
oricum. Pentru cei mai mul]i dintre noi nu este doar o 16 module nr. luni module/lună ore/săpt.
activitate de satisfacere a unei nevoi fiziologice, ci o A1 (ritm rapid) 5 3 7½
adev\rat\ art\, care presupune rafinament, o simfonie A2 (ritm rapid) 8 2 5
a gusturilor [i aromelor [i un design des\vâr[it al B (ritm normal) 16 1 2½
preparatelor care s\ ne exalte privirea [i sim]urile. C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
Mânc\m deopotriv\ cu ochii, cu gura [i cu sufletul. /2 luni
B – este ritmul de studiu indicat

Ve]i g\si multe lucruri interesante `n cursul nostru:


obiceiuri culinare, tipuri de preparate, regulile unei
alimenta]ii s\n\toase, tehnici de prezentare a
platourilor, preparate exotice, organizarea unei
buc\t\rii profesioniste [i igiena `n alimenta]ie... [i nu
numai...

Structura cursului
De-a lungul celor 16 module, ve]i face o incursiune
fascinant\ în tainele buc\t\riei române[ti [i
interna]ionale, din cele mai vechi timpuri [i pân\
ast\zi [i ve]i afla multe din trucurile culinare care v\
vor atrage aprecierea celor care se vor delecta cu
mânc\rurile dumneavoastr\.
Structura didactic\ este unitar\ [i v\ asigur\
asimilarea cu u[urin]\ a elementelor teoretice.
i Certificate

Captivante prin bog\]ia de imagini sugestive, După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul
modulele con]in numeroase exemple, exerci]ii [i de absolvire Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot
re]ete, dar [i o recapitulare [i o tem\ pentru acas\, obţine şi certificatul de competenţe profesionale în urma
unei evaluări ce presupune prezenţa acestora în centrul de
pe care dup\ rezolvare o pute]i trimite spre corectare evaluare Eurocor pentru maxim 2 zile. Acest certificat,
profesorului personal. tradus şi apostilat, este recunoscut şi în alte ţări ale Uniunii
Europene.

Tematică
Ÿ Ce trebuie să ştim înainte de a ne apuca de gătit? Să
începem cu începutul – aperitive, gustări calde şi reci Ÿ
Preparatele lichide calde şi reci Ÿ Mâncăruri din carne Ÿ
Carnea de pui, carnea de vită, carnea de porc, carnea de
oaie, vânatul. Misterele bucătăriei în Orientul Mijlociu Ÿ
O soluţie de compromis: orez, ouă şi paste făinoase.
Italienii: maeştrii în prepararea spaghetelor Ÿ O incursiune în
bucătăria chinezeasc㠟 O masă copioasă: fripturi şi
garnituri Ÿ Peşte şi fructe de mare. Gastronomie în Asia şi
Oceanul Pacific Ÿ Aluaturi de bază, sosuri, umpluturi Ÿ
Legume şi salate. Grecia – o mică călătorie presărată cu
tzatziki şi uzo Ÿ Delicii dulci ŸCum ne pregătim pentru iarnă?
Ÿ Fast-food Ÿ Alimentaţia special㠟 Ce înseamnă să
mănânci sănătos? Codul bunelor maniere la diverse
evenimente Ÿ Copiii şi manierele la masă. Cum servim
băuturile? Ÿ Reguli de igienă individuală sau la locul de
muncă. Norme de protecţie Ÿ Munca în echipă, documente
specifice şi întocmirea lor pe etape de lucru

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

42 Catalog de cursuri Eurocor


Creaţie vestimentară

Cursuri profesionale
AUTORIZAT

Dacă doriţi să vă puneţi în valoare abilităţile şi pasiunea de a crea cele mai


frumoase veşminte, dar nu ştiţi de unde să începeţi, Eurocor vine în
întimpinarea acestei dorinţe prin cursul de Creaţie vestimentară. Arta
creaţiei vestimentare poate fi deprinsă de oricine este interesat de acest
domeniu, iar satisfacţiile pe care le veţi avea observându-vă progresele
făcute, vor fi maxime.

În pas cu moda
Schema de studiu:
A se îmbrăca nu este numai o preocupare practică a
24 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt. omului, ci, mai ales, una estetică şi de diferenţiere
A1 (ritm rapid) 4 6 8½ socială. Hainele oferă informaţii despre nivelul social şi
A2 (ritm rapid) 6 4 7 cultural al purtătorului, despre gusturile şi preferinţele
B (ritm normal) 12 2 3½ acestuia sau chiar despre profesia pe care o exercită.
C (ritm lent) 24 1 1¾ Iată de ce cursul Creaţie vestimentară oferit de
Institutul Eurocor încearcă să vă dezvăluie tainele
B – este ritmul de studiu indicat
creării veşmintelor, astfel încât să vă puteţi exprima cât
mai bine personalitatea prin intermediul acestora.
Cursul abordează temele esenţiale ale creaţiei
vestimentare, pornind de la informaţiile generale
despre structura corpului uman, despre caracteristicile
culorilor şi ţesăturilor, ajungând până la realizarea
practică a diferitelor obiecte de vestimentaţie (fuste,
pantaloni, pardesie, haine pentru copii).
Fiecare prezentare este completată cu elemente
referitoare la istoria costumului, iar la sfârşitul
modulelor de curs se află un dicţionar de specialitate,
care surprinde termenii cei mai importanţi pentru
această disciplină. Paşii pe care îi veţi urma vă vor
duce de la schiţarea modelului pe hârtie, prin etapa
intermediară a calcului, către ultima etapă: croirea
Certificate
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de
i veşmântului pe care l-aţi gândit.

Structura cursului
absolvire Eurocor. Opţional, absolvenţii noştri pot obţine şi Având o structură constituită din 12 caiete (24 de
certificatul de competenţe profesionale în urma unei lecţii), materialul cuprinde multe exemple şi aplicaţii
evaluări ce presupune prezenţa acestora în centrul de practice, care vă vor pregăti pentru rezolvarea
evaluare Eurocor pentru maxim 2 zile. Acest certificat, tradus şi temelor. Acestea vor fi corectate de profesorul
apostilat, este recunoscut şi în alte ţări ale Uniunii Europene. personal, care vă va asista cu sfaturi pe tot parcursul
studiului.
Tematică
Informaţiile prezentate în curs reprezintă baza pe care
Ÿ Informaţii generale despre structura corpului uman. Poziţie,
puteţi clădi în continuare cu ajutorul imaginaţiei şi al
proporţii, constituţie. Tiparul de bază pentru fuste Ÿ Stilurile
stilului propriu.
vestimentare. Realizarea tehnică a fustelor Ÿ Rolul ţesăturii şi
al culorii în creaţia vestimentară. Croiul şi designul pantalonilor
de damă. Rolul iluziilor vizuale în creaţia vestimentară.
Obţinerea unui tipar de bază pentru haine superioare de damă
Ÿ Îmbrăcămintea de gală. Croirea gulerelor şi a manşetelor Ÿ
Îmbrăcămintea exterioară. Realizarea unor construcţii cu
mânecă croită cu totul şi raglan Ÿ Principiile de compoziţie a
costumului. Obţinerea unui tipar cu mânecă tip cămaşă cu
răscroială pătrată la gât şi cu şliţ ŸÎmbrăcămintea pentru sport
şi odihnă. Modelarea tehnică: realizarea cutelor, a plătcilor,
modelarea mânecii Ÿ Moda şi vârsta. Construirea
vestimentaţiei pentru forme nestandardizate Ÿ Moda pentru
copii. Croiul şi designul îmbrăcămintei pentru copii Ÿ Accesorii
pentru îmbrăcămintea de damă şi bărbăteasc㠟 Realizarea
costumului de serviciu masculin şi feminin. Realizarea lenjeriei
de corp şi a costumelor de baie. Model-expres: veşminte şi
accesorii în câteva minute.

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

Catalog de cursuri Eurocor 43


Cursuri de calculatoare
Curs de calculatoare
pentru certificare europeană

Indiferent c\ este vorba despre programe informatice complexe sau despre


folosirea unor simple aplica]ii, cu to]ii trebuie s\ avem cuno[tin]e de baz\ `n
acest domeniu. Cursul de calculatoare pentru certificare european\ devine astfel
un ajutor eficient pentru toţi aceia care doresc s\-[i `nsu[easc\ `ntr-un mod
profesionist cuno[tin]ele de operare pe calculator.

Deschide porţile Europei


Schema de studiu:
Prin con]inutul s\u, Cursul de calculatoare pentru
certificare european\ este util [i acelora dintre 14 module nr. luni module/lună ore/săpt.
dumneavoastr\ care doresc s\ ob]in\ certificatul A1 (ritm rapid) 4½ 3 6¼
european de utilizare a calculatorului, certificat care A2 (ritm rapid) 7 2 5
poate fi ob]inut în centrele de testare autorizate din B (ritm normal) 14 1 2½
România, fiind recunoscut la nivelul Uniunii Europene. C (ritm lent) 28 1 modul 1¼
/2 luni
B – este ritmul de studiu indicat
Primele module vizeaz\ însu[irea conceptelor de baz\
ale tehnologiei informa]iei. Pentru a în]elege mai bine
modul de func]ionare a calculatorului, ve]i afla care
sunt elementele componente [i performan]ele
acestuia, cum s\ folosi]i func]iile de baz\ ale calcu-
latoarelor, cum pot fi stocate informa]iile sau cum este
posibil\ comunicarea cu ajutorul re]elelor de
calculatoare.
Modulele de Word v\ sunt utile pentru a înv\]a cum se
proceseaz\ textele cu ajutorul unui computer. Astfel,
crearea, formatarea sau tip\rirea unui text nu vor mai
prezenta nicio dificultate pentru dumneavoastr\.
Pentru a deprinde principiile de utilizare a foilor de
calcul tabelar, am ales aplica]ia Excel.
Modulele ce prezint\ aplica]ia Access v\ vor ajuta s\
în]elege]i no]iunile de baz\ privind realizarea [i
utilizarea bazelor de date, iar modulele de PowerPoint
v\ vor ajuta s\ realiza]i prezent\ri grafice de invidiat.
Deoarece calculatorul reprezint\ [i un excelent mediu
de comunicare, ultima parte a cursului este dedicat\
Internetului [i po[tei electronice.

Structura cursului
Cursul vine cu o suit\ complet\ de informa]ii pentru
to]i utilizatorii. În cele 14 module ale sale, cursul
prezint\ o sintez\ a aplica]iilor de baz\ folosite în mod
curent de majoritatea utilizatorilor de calculatoare.
i Certificate

După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul


de absolvire Eurocor.

Tematică
Ÿ Noţiuni fundamentale de tehnologia informaţiei Ÿ Utilizarea
calculatorului şi gestiunea de fişiere – sistemul de operare
Windows Ÿ Procesare de text – Microsoft Word Ÿ Calcul tabelar
– Microsoft Excel Ÿ Gestiunea bazelor de date – Microsoft
Access Ÿ Prezentări – Microsoft PowerPoint Ÿ Informare şi
comunicare – Internet Explorer şi Outlook Express

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

44 Catalog de cursuri Eurocor


Cursuri de calculatoare
Windows, Word, Excel şi Internet
în curs de AUTORIZARE
NOU
Una dintre condi]iile esen]iale de ob]inere a unui loc de munc\ sigur [i
bine remunerat este, f\r\ discu]ie, dobândirea abilit\]ilor de utilizare
calculatorului `n condi]ii de maxim\ eficien]\. Windows, Word, Excel [i
Internet este un curs practic, ce `[i dovede[te utilitatea oricare ar fi
domeniul sau profesia dumneavoastr\.

Computerul, un ajutor indispensabil


Schema de studiu:
Cele mai simple, dar cele mai folosite programe
24 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt. informatice sunt sistemul de operare Windows [i
A1 (ritm rapid) 4 6 8½ eficientele sale aplica]ii Word [i Excel. Aceste
A2 (ritm rapid) 6 4 7 programe se dovedesc indispensabile desf\[ur\rii unei
B (ritm normal) 12 2 3½
activit\]i, indiferent de caracterul acesteia. Prin
C (ritm lent) 24 1 1¾
intermediul acestui curs, v\ ve]i familiariza cu
B – este ritmul de studiu indicat modalit\]ile de operare Windows, Word şi Excel `ntr-un
timp scurt [i cu rezultate uimitoare.
Cursul se adreseaz\ atât utilizatorilor familiariza]i cu
aceste aplicaţii informatice [i doresc s\-[i aprofundeze
cuno[tin]ele, cât [i celor neini]ia]i. Plec\m de la
premisa c\ to]i cursan]ii no[tri au sau vor avea
posibilitatea de a lucra pe un computer ce are instalat
acest sistem de operare.
Accesibilitatea [i posibilitatea de a fi aplicat pe scar\
larg\, `n multiple domenii de activitate, au determinat
folosirea acestui sistem de operare [i a cunoscutelor
aplica]ii Word [i Excel `n nenum\rate situa]ii.

Structura cursului
~n cele 12 caiete a câte 2 lec]ii fiecare, teoria [i

Certificate i practica sunt `mbinate armonios, astfel `ncât abilit\]ile


formate s\ se bazeze pe cuno[tin]e teoretice solide.
Materia nou\ este organizat\ sistematic `n lec]ii u[or de
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de parcurs – special concepute pentru studiul la distan]\.
absolvire Eurocor.
Tema pentru acas\ sintetizeaz\ cele mai importante
Tematică informa]ii referitoare la acest sistem de operare,
Ÿ Elementele de bază ale unui calculator: hardware şi software
permi]ând astfel o evaluare cât mai riguroas\. Aceast\
Sistemele de operare Ÿ Sistemul de operare Windows XP. tem\, `mpreun\ cu `ntreb\rile pe care le ave]i `n
Noţiuni de bază în operarea cu sistemul Windows XP leg\tur\ cu materia parcurs\, pot fi trimise profesorului
Interfaţa de utilizare a Windows XP Ÿ Aplicaţiile şi personal.
instrumentele din sistemul Windows XP Ÿ Accesarea
Internetului în Windows XP. Utilitarele pentru navigarea pe
Internet (Internet Explorer şi alte browsere de Internet –
Mozilla Firefox, Crazy Browser) Ÿ Instrumentele de
comunicare prin Internet: MSN, Yahoo Messenger, client de
mail (Outlook Express), client de FTP Ÿ Utilitare sub Windows
XP: Total Commander, Windows Media Player, FastStone
Image Viewer Ÿ Arhivarea şi instrumentele de protecţie
(antivirus, firewall şi update) ŸPachetul Microsoft Office XP
Procesorul de text Microsoft Word: elemente de baz㠟
Formatarea textului folosind Microsoft Word Ÿ Paginarea
textului folosind Microsoft Word Ÿ Grafică şi tabele folosind
Microsoft Word Ÿ Programul de calcul tabelar Excel
Introducerea datelor şi editarea celulelor în Excel Ÿ Crearea de
tabele de date şi grafice folosind Excel Ÿ Calculul tabelar
folosind Excel Ÿ Operarea cu serii de date şi cu funcţii în Excel

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

Catalog de cursuri Eurocor 45


Cursuri de calculatoare
Administrator reţea
NOU

Fie că este vorba de o companie multinaţională cu mii de angajaţi sau de o firmă de


câţiva oameni, reţeaua de calculatoare este o necesitate. Cum este şi firesc, fiecare
reţea este proiectată şi gestionată de un administrator. În sprijinul celor dornici de
iniţierea în această profesie, dar şi al celor care doresc să îşi aprofundeze
cunoştinţele, Institutul Eurocor a dezvoltat cursul de Administrator reţea.

Nicio companie fără administrator de reţea


Schema de studiu:
Indiferent de tipul si mărimea firmei, administratorul de
reţea este cel care gestionează licenţele pentru orice 16 module nr. luni module/lună ore/săpt.
software utilizat, bugetul alocat reţelei şi achiziţiile, A1 (ritm rapid) 5 3 7½
asigură funcţionarea hardware-ului şi software-ului, A2 (ritm rapid) 8 2 5
rezolvă toate problemele legate de calculatoare şi B (ritm normal) 16 1 2½
imprimante. C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
/2 luni
Sunt prezentate şi aspecte legate de permisiunea la B – este ritmul de studiu indicat

nivelul resurselor partajate şi depanarea problemelor


sub Windows 2003.
Cursul are o grafică deosebită, ce va uşura asimilarea
materialului de studiu.
Materialul de studiu vă oferă bogate informaţii legate de
proiectarea şi tipurile de reţele, inclusiv reţelele fără fir,
componentele hardware, configurarea reţelei sub
Windows, monitorizarea şi optimizarea reţelelor sub
Windows Server 2003, posibile tehnici de securitate a
reţelelor, conectarea cu alte reţele etc.
Cursul este realizat în conformitate cu standardul
ocupaţional în vigoare, asigurând astfel o instruire
adecvată acestei profesii foarte cautată pe piaţa forţei
de muncă din România şi străinătate.

Structura cursului
În timpul liber puteţi parcurge cele 16 caiete de curs
într-un ritm propriu, pentru a vă completa cunoştinţele
legate de tehnologii şi arhitecturi de reţea, de
configurarea şi integrarea clienţilor în reţea, de
implementarea conturilor de utilizator, de administrarea
şi implementarea serverelor Windows.
Pe lângă aspectele teoretice, absolut necesare însuşirii
i Certificate
terminologiei de bază în domeniu, a procedurilor şi
protocoalelor de comunicaţie, în fiecare caiet se După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de
regăsesc numeroase scheme, capturi de ecran şi absolvire Eurocor.
aplicaţii practice propuse spre rezolvare.
Tematică
Ÿ Bazele reţelelor de calculatoare Ÿ Componentele hardware
ale reţelei ŸReţele PAN, LAN, VLAN, MAN, WAN Ÿ Reţele fără
fir ŸProiectarea reţelelor locale Ÿ Instalarea şi configurarea
reţelei sub Windows Ÿ Protocoale de reţea Ÿ Administrarea
reţelelor Ÿ Administrarea, monitorizarea şi optimizarea reţelelor
sub Windows Server 2003 Ÿ Servicii ale sistemului de operare
Windows Server 2003; depanare Ÿ Windows Server 2003 ca
server de aplicaţii web Ÿ Ameninţări la securitatea reţelelor
Tehnici de securitate Ÿ Accesul la reţele de la distanţă
Conectarea cu alte reţele Ÿ Studii de caz şi rezolvarea lor

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

46 Catalog de cursuri Eurocor


Cursuri de calculatoare
Operator DTP (PageMaker şi QuarkXPress)
în curs de AUTORIZARE

Pentru to]i cei care doresc s\ `nve]e u[or no]iunile de baz\ de prelucrare a
textului [i a imaginilor, cursul Eurocor de Operator DTP (PageMaker [i
QuarkXPress) este instrumentul de care au nevoie. Creat de speciali[ti `n
domeniu, acesta prezint\ `ntr-o manier\ structurat\, pornind de la general la
particular, toate informa]iile necesare form\rii unui profesionist.

Prelucrarea textului şi a imaginilor


Schema de studiu:
Crearea [i prelucrarea imaginii [i a textului a devenit un
16 module nr. luni module/lună ore/săpt. element incontestabil într-o societate modern\, iar
A1 (ritm rapid) 5 3 7½ computerul poate face minuni la acest capitol. Prin
A2 (ritm rapid) 8 2 5 intermediul cursului Eurocor de Operator DTP –
B (ritm normal) 16 1 2½
procesare text [i imagine – ve]i înv\]a toate secretele
C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
B – este ritmul de studiu indicat
/2 luni acestei ocupa]ii [i implicit cum s\ realiza]i diverse
documente: c\r]i de vizit\, invita]ii, felicit\ri, postere,
flutura[i promo]ionali, prospecte, pliante, calendare,
manuale, c\r]i, reviste, ziare.
Folosind programe cum ar fi Photoshop, ve]i putea
înv\]a cum s\ prelucra]i imagini, iar cu ajutorul
programului CorelDRAW ve]i putea crea [i aplica
diverse tipuri de efecte speciale.
Programe ca Page Maker [i QuarkXPress v\ vor fi utile
pentru a descoperi cum pute]i prelucra `ntr-o manier\
facil\ [i performant\ textul [i cum pute]i preg\ti
documentele pentru diferite modalit\]i de tip\rire. Pentru
ca studiul s\ fie cât mai accesibil, am ales versiunile cele
mai frecvent folosite ale acestor programe.

Structura cursului

Certificate i Cursul este alc\tuit din 16 module [i se adreseaz\


deopotriv\ celor care doresc s\ se ini]ieze în
tehnoredactare [i celor care lucreaz\ deja cu aplica]iile
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de prezentate în cadrul cursului, dar resimt nevoia
absolvire Eurocor. sistematiz\rii [i extinderii cuno[tin]elor.
Lec]iile au o orientare practic\, cuprinzând scheme
Tematică
grafice, print screen-uri, exemple [i exerci]ii menite s\
Ÿ
Rolul operatorului DTP. Introducere în Tehnologia Informaţiei
v\ faciliteze `nv\]area.
Ÿ
Competenţele operatorului DTP Ÿ
Realizarea diverselor tipuri
Realizat în conformitate cu standardul ocupa]ional în
de publicaţii Ÿ
PageMaker – Iniţiere. Interfaţa şi spaţiul de
vigoare, cursul este recomandat tuturor celor care
lucru Ÿ
Text şi grafică. Crearea, scanarea, salvarea,
doresc s\ lucreze `n domenii precum: publicitate,
deschiderea documentelor Ÿ
PageMaker – Paginarea marketing, tipografii, pres\.
documentelor Ÿ
PageMaker – Lucrul cu textul. Ÿ
PageMaker –
Utilizarea graficii Ÿ
PageMaker – Tipărirea documentelor Ÿ
QuarkXPress – Iniţiere Ÿ
QuarkXPress – Paginarea
documentelor Ÿ
QuarkXPress – Lucrul cu textul Ÿ
QuarkXPress – Utilizarea graficii Ÿ
QuarkXPress – Tipărirea
documentelor Ÿ
CorelDRAW – Crearea şi modificarea
obiectelor desen Ÿ
CorelDRAW – Efecte speciale şi pregătirea
pentru tipar Ÿ
Photoshop – Prelucrarea imaginii Ÿ
Photoshop –
Filtre, pregătirea pentru tipar Ÿ
Documente reuşite împreună
cu PageMaker, QuarkXPress, CorelDRAW, Photoshop.

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

Catalog de cursuri Eurocor 47


Cursuri de calculatoare
Grafică pe calculator (CorelDraw, Photoshop şi InDesign)
NOU

Tocmai v-a]i hot\rât s\ p\trunde]i în lumea uimitoare a graficii pe computer,


pentru a avea mai multe [anse s\ ob]ine]i un loc bun de munc\? Dac\
r\spunsul este afirmativ, acum a]i g\sit solu]ia care v\ va permite s\ v\
spori]i atuurile profesionale. Cursul Eurocor Grafic\ pe calculator asigur\ o
metod\ de studiu u[oar\, cu rezultate vizibile de la primele lec]ii.

Pentru pasionaţii de publicitate


Schema de studiu:
La baza cursului nostru se afl\ programele CorelDRAW
X3, Adobe Photoshop CS şi InDesign. 16 module nr. luni module/lună ore/săpt.
Programul CorelDRAW X3 se bazeaz\ pe utilizarea A1 (ritm rapid) 5 3 7½
graficii vectoriale, acest lucru permi]ând ca A2 (ritm rapid) 8 2 5
dimensiunea [i forma desenelor s\ poat\ fi schimbate B (ritm normal) 16 1 2½
C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
f\r\ pierderea calit\]ii imaginii. /2 luni
B – este ritmul de studiu indicat
Simplu şi eficient, el permite integrarea uşoară a
textului cu imaginile, în combinaţii, forme şi culori de
o mare diversitate. De asemenea, programul oferă o
gamă bogată de efecte speciale ce pot fi utilizate pentru
a crea machete publicitare de impact.
Cu ajutorul programului Adobe Photoshop CS, unul
dintre cele mai utilizate programe pentru editarea
imaginilor, pute]i nu numai s\ prelucra]i imagini
fotografice, dar [i s\ crea]i compozi]ii diverse, chiar [i
tridimensionale, afi[e de reclam\ [i o mul]ime de alte
lucruri imposibil sau dificil de realizat cu alte programe.
O noutate pe care profesioniştii sau chiar freelancerii în
acest domeniu o vor aprecia este introducerea în acest
curs a unor module dedicate programului InDesign.
Un program 2 în 1 folosit pe scară largă în agenţiile de
publicitate, edituri, trusturi de presă şi chiar în
i Certificate
departamentele de grafică sau DTP din companii. Acest După promovarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul
program îmbină într-o manieră eficientă beneficiile de absolvire Eurocor.
comune ale celor două programe anterioare: puteţi să
„jonglaţi" cu imaginile, dar şi să folosiţi volume mari Tematică
de text. Ÿ CorelDRAW X3 – Iniţiere/Lucrul cu obiecte desen –
Structura cursului deschiderea şi părăsirea aplicaţiei, interfaţa şi mediul de lucru,
crearea/deschiderea/salvarea documentelor Ÿ Prelucrarea
Cursul de Grafic\ pe calculator, alc\tuit din 16 textelor/Obiecte imagine – fonturile şi gestiunea acestora,
module, reprezint\ cel mai simplu [i comod r\spuns la textului artistic/modificarea proprietăţilor unui text artistic,
toate întreb\rile pe care vi le pune]i în leg\tur\ cu utilizarea textului de tip paragraf/modificarea proprietăţilor
grafica computerizat\. Materialul cursului, având un paragrafului, gestionarea obiectelor imagine Ÿ Efecte speciale
pronun]at caracter practic, a fost astfel conceput încât aplicabile asupra obiectelor Ÿ Printarea/pregătirea pentru tipar
s\ permit\ însu[irea optim\ a informa]iilor prezentate. şi utilizarea formatelor grafice – pregătirea unui document
pentru tipografie sau pentru transmitere electronică, formate
grafice utilizate pentru transfer către alte aplicaţii ŸAdobe
Photoshop CS – Iniţiere/Instrumente pentru creaţie grafică -
deschiderea şi părăsirea aplicaţiei, interfaţă şi mediul de lucru,
crearea/deschiderea/salvarea documentelor, instrumente
pentru grafică, Retuşarea/corectarea şi salvarea imaginilor Ÿ
Filtre aplicabile asupra imaginilor Ÿ Prelucrarea textului şi
gestionarea culorilor Ÿ Printarea şi pregătirea pentru tipar Ÿ
InDesign – Lucrări complexe Corel/Photoshop/InDesign –
organizarea lucrărilor complexe, realizarea unui poster,
realizarea unui flyer Ÿ Grafica pentru WEB – divizarea
imaginilor pentru utilizare Web, optimizarea imaginilor pentru
utilizare Web, gestionarea culorilor pentru utilizare Web Ÿ Arta
vizualului.

Pregătire anterioară
Cunoştinţe elementare de utilizare a PC-ului.

48 Catalog de cursuri Eurocor


Cursuri de calculatoare
Iniţiere în programare (Visual FoxPro)

Oricare ar fi domeniul de activitate, orice companie are o bază de date ce trebuie


gestionată în cele mai bune condiţii. Iată de ce cererea de profesionişti în acest
domeniu este din ce în ce mai mare, iar recompensele financiare pe măsură.
Eurocor vă propune cursul Iniţiere în programare, ce asigură familiarizarea cu unul
dintre cele mai folosite sisteme de gestiune a bazelor de date – Visual FoxPro.

Visual FoxPro – un limbaj de programare complet


Schema de studiu:
Pe fondul creşterii volumului de date care se culeg, se
12 module nr. luni module/lună ore/săpt. prelucrează şi se stochează în orice activitate, sistemele
informatice de calcul au evoluat continuu, fiind create din
A1 (ritm rapid) 4 3 6¼
ce în ce mai multe limbaje pentru gestionarea bazelor de
A2 (ritm rapid) 6 2 5
date. Dintre toate acestea s-a remarcat Visual FoxPro, un
B (ritm normal) 12 1 2½
C (ritm lent) 24 1 modul 1¼ limbaj de programare complet, o implementare reuşită a
/2 luni programării de baze de date orientată pe obiecte,
B – este ritmul de studiu indicat
program acceptat de utilizatori mulţumită uşurinţei în
programare şi a unei construcţii intuitive a comezilor.
Prezentări accesibile privind sistemele de gestiune a
bazelor de date orientate pe obiecte, tipuri de date
gestionate şi exploatarea bazelor de date, sisteme
informatice şi tipuri de programe componente, rularea
rapoartelor, tehnici speciale în Visual FoxPro, exemple şi
aplicaţii practice concrete – iată doar câteva argumente
pentru care suntem siguri că nu veţi refuza această
invitaţie de a vă iniţia într-un domeniu aflat la mare căutare
pe piaţa forţei de muncă din România şi nu numai!

Structura cursului
Structurat în 12 module, cursul beneficiază de o
prezentare grafică deosebită, menită a vă facilita
asimilarea şi aplicarea cunoştinţelor în practică. Fiecare
modul cuprinde informaţii teoretice şi aplicaţii practice
Certificate i structurate gradual de la simplu la complex.
Parcurgerea aspectelor teoretice este importantă, fiecare
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de facilitate a unui sistem de gestiune a bazelor de date
absolvire Eurocor. având o fundamentare teoretică menită să ajute
utilizatorul să înţeleagă logic ceea ce face. În acelaşi timp,
Tematică exemplele oferite şi exerciţiile propuse reprezintă
garanţia însuşirii particularităţilor fiecărui element
Ÿ Baze de date. Elemente introductive. Organizarea datelor. prezentat. Rezumatele de la sfârşitul modulelor vin în
Sisteme de gestiune a bazelor de date. Avantajele programării sprijinul unei organizări riguroase a materiei, ce devine
Ÿ Sistemul de gestiune a bazelor de date relaţionale Visual accesibilă chiar şi celor neiniţiaţi.
FoxPro. Instalarea şi configurarea Visual FoxPro.
Componentele unei baze de date relaţionale Ÿ Exploatarea La finalul fiecărui modul se găseşte o temă pentru acasă,
bazelor de date Ÿ Construirea bazelor de date. Crearea unei care va fi corectată de un specialist în domeniu şi va fi
baze de date. Proceduri. Tipuri de date gestionate în Visual retrimisă cursantului împreună cu lămuririle necesare.
FoxPro. Subşiruri de caractere Ÿ Funcţii şi proceduri definite
de utilizatori. Variabile. Crearea programelor în Visual FoxPro.
Modularizarea aplicaţiilor. Variabile locale şi variabile globale.
Comenzi pentru manipularea fişierelor. Comenzi pentru
stabilirea mediului de lucru. Calcule cu câmpurile unei tabele Ÿ
Câmpurile memo. Legare şi încorporare de obiecte Ÿ Lucrul cu
bazele de date Ÿ Construirea integrităţii referenţiale.
Integritatea relaţional㠟 Elemente de programare structurată.
Programarea orientată pe obiecte. Programarea bazată pe
evenimente. Utilizarea controalelor Ÿ Rapoarte. Depanarea
programelor. Adăugarea controalelor. Casetele de dialog.
Dialogul Text. Sesiunea de date. Etichete Ÿ Project Manager.
Fereastra Project Manager. Query Designer. Tehnologia
client/server.

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

Catalog de cursuri Eurocor 49


Cursuri de calculatoare
Design şi programare web
NOU
Doriţi să fiţi un web designer de succes? Cursul Eurocor Design şi programare web a
fost creat tocmai pentru a asigura acumularea cunoştinţelor necesare pentru a profesa
în acest domeniu. De la crearea unui simplu site de prezentare la magazine online,
acest curs vă deschide calea spre o carieră de succes atât în ţară, cât şi în străinătate.

Schema de studiu:
Creaţi-vă propriul site!
16 module nr. luni module/lună ore/săpt.
A1 (ritm rapid) 5 3 7½
Procedeul prin care un astfel de website ia naştere se
A2 (ritm rapid) 8 2 5
numeşte web design, website-urile fiind opera web
B (ritm normal) 16 1 2½
designerilor. De aceea, cursul se adresează atât acelora
C (ritm lent) 32 1 modul 1¼ care doresc să înveţe tainele care stau la baza creării unui
/2 luni website, cât şi tuturor celor care vor să transforme
B – este ritmul de studiu indicat
pasiunea în profesie.

i Certificate
Cursul Eurocor de Design şi programare web vă propune
o introducere graduală în programarea în HTML, XML,
XHTML, vă familiarizează cu elementele de dinamism ale
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de website-urilor realizate în Java, AJAX, Flash, vă arată ce
absolvire Eurocor. sunt şi cum se utilizează corect MySQL, PHP şi CSS.
Tematică Materialul este prezentat într-un format uşor de parcurs, cu
Ÿ Introducere în crearea website-urilor Ÿ Tipuri de website-uri; caiete de curs de aproximativ 40 pagini. În studiul
structura şi ergonomia website-urilor Ÿ Limbajul HTML individulal, acasă, în ritm propriu, vă vin în ajutor şi unităţile
XML şi HTML Ÿ Adobe Dreamweaver Ÿ Grafica şi multimedia în de conţinut: cuvintele cheie, definiţiile şi informaţiile
website-uri Ÿ Foi de stil în cascadă (CSS) Ÿ Dinamica website- esenţiale, exemplele şi exerciţiile, toate semnalate printr-o
urilor şi interacţiunea lor cu utilizatorii ŸPHP – partea 1 grafică specială, uşor de identificat şi reperat în caiete.
PHP – partea 2 Ÿ Programarea website-urilor în limbajul JAVA Ÿ
Baze de date Ÿ Securitatea website-urilor Ÿ Promovarea
Partea practică vine în completarea teoriei, fiind asigurată
website-urilor şi reclamele în website-uri Ÿ Web 2.0 şi alte de prezenţa întrebărilor de verificare şi a temei pentru
tendinţe de dezvoltare ale website-urilor Ÿ Studii de caz – de ce acasă, pe care o puteţi rezolva pe formularul de la mijlocul
unele website-uri au succes caietului şi trimite apoi spre corectare profesorului
personal. Acesta o va returna, însoţită de observaţiile şi
Pregătire anterioară
recomandările sale.
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

Web design
Doriţi să vă iniţiaţi în web design? Tocmai aţi pornit o afacere şi vă gândiţi cum să o
promovaţi? Doriţi să economisiţi timp şi bani creând personal propriul website?
Atunci cursul Eurocor de Web design este tot ceea ce aveţi nevoie.

i Certificate
Schema de studiu:
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de
absolvire Eurocor. 16 module nr. luni module/lună ore/săpt.
A1 (ritm rapid) 5 3 7½
Tematică A2 (ritm rapid) 8 2 5
Ÿ Introducere în construirea paginilor de Web Ÿ Construirea B (ritm normal) 16 1 2½
documentelor HTML Ÿ Grafică şi multimedia pe paginile de C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
Web. Cadrele. Culorile. Elemente grafice tipice pe paginile /2 luni
B – este ritmul de studiu indicat
Web. Plug-in-uri şi aplicaţii externe lansate de către browser.
Modul de introducere a sunetului în paginile Web. Paint Shop
Pro. Animation Shop Ÿ CSS Ÿ Editoarele limbajului HTML.
Faceţi primii paşi în web design!
Dreamweaver Ÿ Serverul WWW şi serverul poştei electronice. Creat de specialişti în domeniu, acest curs permite
Serverele serviciilor de reţea Ÿ Camerele Web. Site-urile Web acumularea rapidă a informaţiilor prezentate, chiar şi de
cu transmisiuni în direct. Transferul imaginii pe serverul WWW către persoanele care nu au o pregătire anterioară în
Ÿ Introducere în programarea în limbajul Perl Ÿ Interfaţa CGI Ÿ domeniul informaticii. Pornind de la exemplificări la teorie,
Interacţiunea cu vizitatorul paginii Web Ÿ Java Script Ÿ cursul oferă suportul necesar pentru a vă familiariza uşor
Magazin virtual pe Internet. Serviciile comerciale pe Internet Ÿ cu crearea site-urilor web.
Promovarea site-urilor şi reclama pe Internet. Înregistrarea
Parcurgând acest curs, veţi face cunoştinţă cu limbajele de
site-ului. Bannere online. Sistemele de schimb al bannerelor.
programare şi cu instrumentele care se folosesc la
Servicii electronice gratuite. Newsletter. Concursuri. Cadouri.
construcţia serverelor de Internet; vă veţi familiariza cu
Wallpapers Ÿ Screensavere. Mesaje de tip „alert".
posibilităţile care decurg din integrarea mai multor servicii
Pregătire anterioară de reţea, precum WWW, FTP, WAP, poşta electronică,
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu. SMS. Vă vor fi prezentate, de asemenea, modalităţile de
îmbogăţire a prezentării cu elemente multimedia.
50 Catalog de cursuri Eurocor
Cursuri de calculatoare
Internet

Cursul de Internet se adresează atât acelora dintre dumneavoastră care nu au


mai avut până acum ocazia de a lucra online, cât şi persoanelor care au mai
utilizat Internetul, dar care sunt într-o continuă perfecţionare a cunoştinţelor
personale. Acesta a fost realizat pornind de la premisa că toţi cei care îl solicită
au sau vor avea posibilitatea de a lucra pe un computer conectat la Internet.

Comunicare simplă şi rapidă


Schema de studiu:
Printre cele mai folosite modalităţi de comunicare la nivel
12 module nr. luni module/lună ore/săpt. global este Internetul, motiv pentru care Institutul
A1 (ritm rapid) 4 3 6¼
Eurocor vă propune cursul cu acelaşi nume.
A2 (ritm rapid) 6 2 5 Cu ajutorul Internetului puteţi stabili oricând o legătură,
B (ritm normal) 12 1 2½ puteţi transmite informaţii în toate colţurile lumii, într-un
C (ritm lent) 24 1 modul 1¼ timp record, cu costuri minime.
/2 luni
B – este ritmul de studiu indicat
Acestea sunt motivele pentru care în momentul de faţă
Internetul are milioane de utilizatori, numărul acestora
fiind în continuă creştere.
Vă veţi familiariza astfel cu instruirea virtuală, numită şi
E-learning, veţi descoperi modalitatea în care se poate
dezvolta o afacere cu ajutorul E-business, ce înseamnă
E-payments, E-banking sau E-insurance. Şi pentru ca
pachetul de cunoştinţe să fie desăvârşit, am selectat
pentru dumneavoastră şi o introducere în web design, cu
două module despre proiectarea şi construcţia unui
website.

Structura cursului
Structurat în 12 module de aproximativ 44 pagini
fiecare, cursul abordează aspecte legate de conectarea
unui computer personal la reţeaua Internet, la
securitatea navigării şi a transferului de date, elemente
ce ţin de comunicarea online şi serviciile de poştă

Certificate i electronică, apoi detalierea procesului de transfer de


fişiere cu ajutorul protocolului FTP.
Partea teoretică este întregită de o parte practică, care
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de facilitează asimilarea informaţiei prin definiţii, exemple,
exerciţii, grafice şi print screen-uri sugestive.
absolvire Eurocor.

Tematică
Ÿ
Ce reprezintă Internetul? Cum se conectează un calculator
la Internet? Ÿ
Navigarea. Securitatea transferării datelor pe
Internet Ÿ
Serviciile de poştă electronic㠟
Comunicarea pe
Internet: programe de mesaje online, chat, programe IRC Ÿ
Transferul de fişiere prin protocolul FTP. Clientul de FTP. Alte
protocoale Ÿ
Alte servicii online: forum, grupuri de ştiri,
teleconferinţe, jocuri Ÿ
E-learning sau instruirea virtual㠟
Dezvoltarea unei afaceri cu ajutorul Internetului Ÿ
Comerţ
electronic pe www sau E-commerce Ÿ
Servicii bancare
electronice: E-payments, E-banking, E-insurance Ÿ
Limbajul
HTML. Editoarele de HTML Ÿ
Proiectarea şi construcţia unui
website. Blogul – brand personal

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

Catalog de cursuri Eurocor 51


Cursuri hobby
Feng Shui

Cu noul curs Eurocor de Feng Shui ve]i descoperi acele principii care v\ vor
ajuta s\ v\ transforma]i casa [i, de ce nu, biroul în adev\rate oaze de lini[te
[i armonie. Ve]i înv\]a s\ v\ juca]i cu lumina, culorile, sim]urile, pentru a
face din spa]iile în care v\ petrece]i timpul locuri în care s\ v\ sim]i]i cu
adev\rat bine.

Secretele armonizării energiilor


Schema de studiu:
Str\veche art\ asiatic\, a c\rei denumire se traduce prin
vânt-ap\, Feng Shui poate fi considerat\ [tiin]a care 32 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
reflect\ secretele armoniz\rii energiilor prezente în A1 (ritm rapid) 5 6 7½
mediul în care tr\im [i înl\turarea energiilor negative ce A2 (ritm rapid) 8 4 4
ne perturb\ via]a. B (ritm normal) 16 2 2½
C (ritm lent) 32 1 1¼
Chinezii au observat [i analizat din vechime schimb\rile
B – este ritmul de studiu indicat
petrecute în natur\, iar cuno[tin]ele acumulate au
condus la conceperea unor principii aplicabile mediului
înconjur\tor, ce se reg\sesc în Feng Shui. Dac\ sunt
respectate, acestea te pot ajuta s\ î]i îmbun\t\]e[ti via]a,
s\ tr\ie[ti lini[tit [i în deplin\ armonie atât cu cei din jurul
t\u, cât [i cu natura îns\[i.
Într-un mod original, cursul nostru v\ va introduce
gradual în arta Feng Shui, prezentându-v\ atât no]iuni
teoretice, ce v\ vor fi de folos în în]elegerea principiilor
ce o guverneaz\, cât [i numeroase aspecte practice.
Ve]i afla cum se pot folosi trigramele Ba Gua, ce sunt
câmpurile energetice sau careurile magice.
Unele dintre aspectele cursului sunt dedicate
radiesteziei sau g\sirii unor obiecte pierdute, lu\rii unor
decizii sau chiar g\sirii unei slujbe. V\ vor fi oferite idei
ingenioase de amenajare a casei, biroului [i gr\dinii,
toate urm\rind ideea de armonie energetic\ universal\,
de echilibru, care s\ v\ aduc\ lini[te, s\n\tate, bucurie,
dragoste, prosperitate [i noroc.

Structura cursului
i Certificate
După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de
Cursul este alc\tuit din 32 de lec]ii [i are o orientare
absolvire Eurocor.
practic\, cuprinzând numeroase exemple, exerci]ii [i
sugestii pentru o mai bun\ în]elegere a materialului Tematică
prezentat.
ŸPrincipii de baz㠟 Energia vitală (Qi) Ÿ Cele cinci elemente
de baz㠟 Prezentarea câmpurilor energetice Ÿ Yi Jing –
descrierea câmpurilor energetice Ÿ Elemente de bază ale
spaţiului Ÿ Patru direcţii favorabile şi patru direcţii nefavorabile
Ÿ Direcţii care se influenţează reciproc Ÿ Compasul Luo Pan.
Amenajarea spaţiului Ÿ Structura formulei. Calcularea
destinului Ÿ Anul naşterii Ÿ Ora naşterii Ÿ Stabilirea
caracteristicilor unei clădiri Ÿ Numerele ce alcătuiesc pătratul
magic Lo Shu Ÿ Reguli de bază pentru formarea celor nouă
pătrate magice Ÿ Ciclul vârstelor Ÿ Ciclul anilor Ÿ Ciclul zilelor.
Cum se completează grila din pătratul Lo Shu Ÿ Analiza grilei
din pătratul Lo Shu Ÿ Previziuni anuale Ÿ Relaţia individ –
Bagua Ÿ Analiza relaţiei individ – Bagua Ÿ Încărcarea cu
energie Ÿ Cunoştinţe elementare de radiestezie Ÿ Aplicaţii
practice Ÿ Idei de amenajare (birou, casă, grădină).

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

52 Catalog de cursuri Eurocor


Cursuri hobby
Psihologie

O invitaţie la experienţe noi şi profunde, o provocare la


exploatarea propriului univers interior! Cursul Psihologie
se adresează tuturor acelora care doresc să descopere,
într-un mod accesibil şi plăcut, cine sunt şi ce pot face
pentru a-şi influenţa favorabil propriul destin.

Cunoaşterea de sine
Pe parcursul celor 30 de caiete (60 lecţii), cursul oferă
informaţii de actualitate despre comportamentul uman,
funcţiile psihice şi procesele mentale – inteligenţa, memoria,
percepţia – şi experienţele interioare şi subiective –
sentimentele, speranţele şi motivarea.
Schema de studiu:
Subiectele lecţiilor sunt prezentate sub forma unor întrebări,
la care veţi găsi răspuns după efectuarea tuturor exerciţiilor 60 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
care apar pe parcursul materialului. Veţi afla cum vă puteţi
A1 (ritm rapid) 10 6 7½
valorifica posibilităţile latente, cum puteţi depăşi stresul
A2 (ritm rapid) 15 4 6
cotidian, cum puteţi dobândi echilibrul în îndeplinirea rolurilor
B (ritm normal) 30 2 3
familiale, profesionale şi sociale. Cu alte cuvinte, cum vă
C (ritm lent) 60 1 1½
puteţi asigura confortul propriu, dar şi felul în care îi puteţi
B – este ritmul de studiu indicat
ajuta pe cei din jur pentru o integrare cât mai armonioasă în
mediul cu care relaţionaţi clipă de clipă.

Învăţare şi citire rapidă


Învăţarea depăşeşte graniţele instituţionale, iar procesul de autoînvăţare tinde să
devină forma dominantă de pregătire. Iată de ce cursul Eurocor Învăţare şi citire
rapidă îşi va dovedi imediat utilitatea pentru că aduce cu el beneficii incontestabile:
învăţăm cum să ne gestionăm mai bine timpul, să asimilăm un volum cât mai mare
de cunoştinţe, într-un cuvânt învăţăm cum să învăţăm eficient.

Învăţarea, cheia succesului


Alcătuit din 16 module de studiu, cursul abordează teme
precum: tehnici de stimularea memorării logice, citirea rapidă, Schema de studiu:
strategii de abordare a textului şi tehnici de facilitare a
concentrării, tehnici de învăţare a cuvintelor din limbi străine, 16 module nr. luni module/lună ore/săpt.
gândirea creativă sau metode de gestionare a timpului. A1 (ritm rapid) 5 3 7½
Pentru o mai bună înţelegere a acestor tehnici şi strategii, A2 (ritm rapid) 8 2 5
lecţiile sunt însoţite de explicaţii psihologice, anatomice sau B (ritm normal) 16 1 2½
C (ritm lent) 32 1 modul 1¼
ergonomice ce relevă o abordare complexă, interdisciplinară
/2 luni
a învăţării. B – este ritmul de studiu indicat

i Certificate
Psihologie
i Tematici
Învăţare şi citire rapidă
După finalizarea cursului la distanţă, Ÿ Psihologia – ştiinţa despre om Ÿ Influenţa Ÿ Introducere în tehnicile muncii intelectuale.
veţi primi Certificatul de absolvire situaţiilor critice asupra vieţii afective şi Mnemotehnici Ÿ Principiile tehnicilor de
Eurocor. asupra activităţii intelectuale Ÿ Reacţii memorare Ÿ Imaginaţia directă şi indirect㠟
posibile în situaţii critice ŸSolicitarea şi Tehnici care stimulează memoria logic㠟
acordarea sprijinului Ÿ Autonomie şi Citirea rapidă. Funcţionarea ochiului în timpul
Pregătire anterioară dependenţă în existenţa omului Ÿ citirii ŸRolul motivaţiei în citirea rapid㠟
Nu necesită pregătire anterioară Comunicarea verbală şi nonverbal㠟 Strategia de abordare a textului şi tehnicile de
în domeniu.
Despre sentimentul apartenenţei Ÿ Modalităţi facilitare a concentrării Ÿ Tehnici care
de adaptare la rolurile sociale Ÿ Despre facilitează memorarea cuvintelor dintr-o limbă
evoluţia personală şi despre realizarea de străin㠟 Tehnici de antrenare a gândirii
sine Ÿ Despre sănătatea proprie şi a creative Ÿ Gestionarea timpului şi organizarea
celorlalţi Ÿ Despre subconştient Ÿ Despre activităţii Ÿ Tehnici de stabilire a priorităţilor.
sănătate şi boal㠟 Preocupări şi tendinţe în Exerciţii în care sunt folosite tehnici variate de
psihologia contemporan㠟 Eu şi copiii care muncă intelectual㠟 Rolul analizatorilor şi al
îmi sunt încredinţaţi Ÿ Eu şi grupul de emoţionalităţii în învăţare Ÿ Inteligenţa Ÿ Rolul
prieteni Ÿ Eu şi partenerul meu Ÿ Eu şi inteligenţei în asimilarea cunoştinţelor Ÿ Cum
propria mea dezvoltare. trebuie transmise cunoştinţele.

Catalog de cursuri Eurocor 53


Cursuri hobby
Astrologie

Astrologii sus]in c\ pozi]ia planetelor influen]eaz\ personalitatea [i


implicit via]a oamenilor, mai mult decât `nclina]i s\ crede]i. Prin
intermediul cursului de Astrologie ve]i afla ce v\ rezerv\ astrele pentru
acum [i pentru viitor, descoperi]i mai multe despre personalitatea
dumneavoastr\ [i a celor din jur.

Descoperiţi influenţa astrelor


Schema de studiu:
Stelele ne influen]eaz\, dar f\r\ a determina `ns\
coordonatele esen]iale ale existen]ei. 24 lecţii nr. luni lecţii/lună ore/săpt.
A1 (ritm rapid) 4 6 8½
Cu ajutorul cuno[tin]elor de astrologie pute]i semnala
A2 (ritm rapid) 6 4 4
aceste influen]e [i pute]i face o analiz\ a personalit\]ii
B (ritm normal) 12 2 2
cuiva. Ve]i putea `n]elege mai bine modul `n care sunt C (ritm lent) 24 1 2
guverna]i oamenii.
B – este ritmul de studiu indicat
Cuvântul „astrologie” `nseamn\ a determina momentul
exact al na[terii. Bazându-ne pe acest moment, se pot
face calcule care s\ determine aspectele personalit\]ii
[i predic]iile legate de influen]e [i evenimente
existen]iale pozitive sau negative.
Pe baza acestor calcule se poate face horoscopul unei
persoane [i, de asemenea, se pot desprinde o serie de
concluzii (de multe ori, cu rezultate uimitoare).
Horoscopul poate oferi unei persoane posibilitatea de a
se cunoa[te [i de a avea `ncredere `n sine.

Structura cursului
Cursul este format din 12 caiete (24 lec]ii) de curs,
fiecare cuprinzând câte dou\ lec]ii. Cu ajutorul
instruc]iunilor clare ve]i reu[i s\ face]i un horoscop [i s\
deprinde]i anumite abilit\]i specifice acestui domeniu.
Calculele pe care trebuie s\ le face]i nu necesit\ o
i Certificate

preg\tire anterioar\. Ve]i fi `ndruma]i de c\tre După finalizarea cursului la distanţă, veţi primi Certificatul de
profesorul dumneavoastr\ personal. absolvire Eurocor.
Mitologia din „spatele” semnelor, precum [i influen]a
Tematică
fascinant\ a planetelor sunt detaliat prezentate `n acest
curs. Pe lâng\ caietele de curs, ve]i primi [i un Ÿ Introducere în astrologie Ÿ Ce sunt semnele zodiacului?
horoscop de lucru pe care s\ aplica]i cuno[tin]ele Polarizări, interferenţe şi corelarea cu elementele
fundamentale (foc, aer, apă, pământ) Ÿ Semnele de foc:
dobândite de-a lungul acestui curs.
Berbec, Leu şi Săgetător Ÿ Semnele de pământ: Taur,
Fecioară şi Capricorn Ÿ Semnele de aer: Gemeni, Balanţă şi
Vărsător Ÿ Semnele de apă: Rac, Scorpion şi Peşti
Caracterizarea generală a planetelor şi importanţa Soarelui Ÿ
Importanţa Lunii în cadrul horoscopului Ÿ Rolul lui Mercur în
cadrul horoscopului Ÿ Rolul lui Venus şi al lui Marte în
horoscop Ÿ Rolul lui Jupiter şi al lui Saturn Ÿ Rolul lui Uranus,
Neptun şi Pluton Ÿ Sistemul caselor lui Placidus; casa I;
ascendentul Ÿ Celelalte trei case din colţuri; Descendentul,
M.C şi I.C Ÿ Casele ascendente II,V,VIII şi XI (interacţiune
permanentă) Ÿ Casele descendente III, VI, IX şi XII
(interacţiune temporară) Ÿ Planeta dominantă; influenţe Ÿ
Elementele fundamentale şi interacţiunile din cadrul semnelor
şi al caselor Ÿ Aspectele Ÿ Aprofundarea cunoştinţelor despre
aspecte Ÿ Retrogradarea planetelor, legăturile Lunii şi Punctul
Fericirii ŸIndicii generale referitoare la formularea interpretării
Ÿ Calcularea horoscopului; casele Ÿ Calcularea horoscopului;
planetele

Pregătire anterioară
Nu necesită pregătire anterioară în domeniu.

54 Catalog de cursuri Eurocor


NOU în curs de AUTORIZARE

55
NOU în curs de AUTORIZARE

56
Studiezi comod, acasă şi obţii

ST 902
o diplomă recunoscută oficial!

a
Certificatul de absolvire Eurocor –

RW 813
odat\ cu expedierea ultimului pachet de
curs, veţi primi [i testul de evaluare final\.

Nu

Completând talonul de comand\, sunt de acord s\ fiu informat despre ofertele Eurocor şi ale partenerilor s\i.
Eurocor se oblig\ s\ prelucreze datele mele personale în conformitate cu Legea 677/2001, care se refer\ la
expediţie) şi să beneficiez de 15% reducere suplimentară şi să primesc mapele de
Calificativele ob]inute pot fi: foarte bine,

cod poştal
bine [i insuficient (`n func]ie de punctajul

Da

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, având nr. operator 241/2002.
DA, doresc să comand cursul complet (toate pachetele de curs într-o singură

semnătura
realizat). ~n cazul `n care ob]ine]i

data naşterii
calificativul „insuficient” pute]i primi o

Pentru Limba engleză începători doresc opţiunea online MultiMedia Plus:


alt\ variant\ a testului final. Odat\

Casetă audio

Preţul pachetului de curs prin corespondenţă nu include costul orelor de pregătire faţă-n faţă.
promovat acest test, ve]i ob]ine

TALON DE ÎNSCRIERE

apt.
Certificatul de absolvire Eurocor.

Cursurile marcate cu semnul NOU NU pot fi comandate în regim de curs complet.


scară
a
Certificatul emis `mpreun\ cu Ministerul Muncii –
pentru cursurile autorizate, opţional, absolven]ii no[tri pot
participa la un program suplimentar de preg\tire fa]\-n

bloc

judeţ
CD sau
fa]\, de scurt\ durat\, organizat de c\tre Eurocor, `n urma
c\ruia poate fi ob]inut Certificatul de absolvire emis

număr
DA, doresc să primesc lunar pachetul de curs.
`mpreun\ cu Ministerul Muncii.
a
Certificatul de competen]e profesionale – `n cazul

Pentru limbi străine doresc să primesc:


cursurilor pentru certificare profesional\, pute]i ob]ine [i

e-mail
un certificat de competen]e profesionale `n centrele de
evaluare autorizate. Aceste certificate se ob]in la sfâr[itul
cursului `n urma unei sesiuni de evaluare ce presupune

curs oferite CADOU.


prezen]a dumneavoastr\ `n centrul de evaluare Eurocor
pentru maxim 2 zile. Certificatele au regimul actelor de

nume şi prenume
studiu, putând fi `nregistrate `n Cartea de Munc\.

titlul cursului
Atât certificatele de absolvire emise `mpreun\ cu

localitate

telefon
strada
Ministerul Muncii [i Ministerul Educa]iei, cât [i certificatele
de competen]e profesionale, traduse [i apostilate, sunt
recunoscute oficial [i `n alte ]\ri din Uniunea #
European\!
ST 901

Rezultate pentru
fiecare cursant
Am sentimentul că este o metodă ce
urmăreşte furnizarea informaţiilor în
funcţie de posibilităţile fiecărui cursant,
RW 813

indiferent de nivelul lui de pregătire.


Oricât de puţine lucruri ai şti, acest
Nu

Completând talonul de comand\, sunt de acord s\ fiu informat despre ofertele Eurocor şi ale partenerilor s\i.
Eurocor se oblig\ s\ prelucreze datele mele personale în conformitate cu Legea 677/2001, care se refer\ la
expediţie) şi să beneficiez de 15% reducere suplimentară şi să primesc mapele de

sistem va da rezultate pentru fiecare


cursant. Simt că nu sistemul se
cod poştal
Da

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, având nr. operator 241/2002.
DA, doresc să comand cursul complet (toate pachetele de curs într-o singură

semnătura

adaptează sau coboară către cursant, ci acesta din


urmă e tras în sus.
data naşterii

Daniela Pârvu, Cluj


Pentru Limba engleză începători doresc opţiunea online MultiMedia Plus:
Casetă audio

Preţul pachetului de curs prin corespondenţă nu include costul orelor de pregătire faţă-n faţă.
TALON DE ÎNSCRIERE

apt.

Limba engleză nu-mi mai


Cursurile marcate cu semnul NOU NU pot fi comandate în regim de curs complet.
scară

dă emoţii
Compania în care lucrez a
bloc

judeţ
CD sau

început să se orienteze din ce


în ce mai mult către clienţii
număr
DA, doresc să primesc lunar pachetul de curs.

din străinătate. Aşa se face


că însuşirea unor bune
cunoştinţe de limba engleză,
Pentru limbi străine doresc să primesc:

precum şi a unei pronunţii


e-mail

cât mai corecte, a devenit o


cerinţă a postului. Mulţumită cursului Eurocor am
reuşit ca, în doar câteva luni, să pot deja să comunic
fluent cu clienţii externi. În sfârşit, apelurile din
curs oferite CADOU.

străinătate nu-mi mai dau emoţii!...


nume şi prenume

Mihai Anăstănescu, Bucureşti


titlul cursului

localitate

telefon
strada

Înscrieri şi informaţii:
021-33.225.33 www.eurocor.ro
NOU în România!
Cu opţiunea de învăţare online
multi
plus
studiul limbii engleze
devine uşor ca un joc!

INSTITUTUL EUROPEAN
DE CURSURI PRIN CORESPONDENŢĂ

ţi-a pregătit o ofertă specială...


... cele mai mici preţuri
... cea mai rapidă metodă de instruire
... cea mai scurtă cale spre un certificat oficial

www.eurocor.ro

Peste 40 de exerciţii interactive în fiecare pachet!


îţi îmbogăţeşti vocabularul şi înveţi uşor regulile gramaticale
îţi perfecţionezi pronunţia prin înregistrarea şi compararea
cu pronunţia nativului
poţi verifica în orice moment dacă ai răspuns corect

Sistem rapid de navigare prin aplicaţie!


materialul de curs este organizat pe unităţi de conţinut
poţi naviga prin aplicaţie către secţiunea care te interesează
poţi reface de câte ori vrei exerciţiile

Primeşti răspuns imediat!


primeşti feedback rapid la exerciţiile făcute
primeşti evaluarea punctajului exerciţiilor efectuate
primeşti calificativul din partea profesorului personal

Înveţi direct prin Internet!


îţi efectuezi temele direct prin Internet
INSTITUTUL EUROPEAN poţi comunica cu profesorul personal direct prin aplicaţie
DE CURSURI PRIN CORESPONDENŢĂ exersezi materia unei lecţii printr-un test de verificare online

Dicţionare online pentru întregul curs!


Studiezi comod, acasă şi obţii dicţionarul întregului curs este disponibil încă de la început
ai posibilitatea de a naviga prin Dicţionar după prima literă
o diplomă recunoscută oficial! ai acces la o bază de cuvinte explicate în limba română

Intră acum pe
www.multimediaplus.ro
www.eurocor.ro
şi testează GRATUIT aplicaţia MultiMedia Plus!

S-ar putea să vă placă și