Sunteți pe pagina 1din 18

TEMA DE CONTROL 1

Instructiuni:
1)Cititi cu atenfie suportul de curs Partea I
2)Cititi cu atenfie enuntul yi cerinta fiec5rei probleme yi identificafi cu atentie locul in
bilanf $i semnificatia elementelor din fiecare problem5;
3)Formulafi r5spunsul la fiecare cerinf5;
Esential este s5 refineti c5 bilantul este constituit din resursele controlate de o entitate
numite ACTIVE precum yi din sursele de provenient5 ale acestor resurse, reprezentate
de DATORII SI DE CAPITALURI PROPRII.
Trebuie sii cunoasteti care sunt activele pe termen lung (activele imobilizate) si activele
p e tc.r.nie c c u r t (actirele cir.crrlante) ale u n e i entit5ti tlar (i d:ltoriilc si capita1u1-iIe
p~~~prii.
1 .Se dau urn~itoareleelemente (in lei):
+o cr9
Materii prime 600.000; furnizori 400.000 (din care cu lscadenta 'intr-o erioadii mai mare de 1 an
-24
L?
100.000); ajustiiri pentru deprecierea lnateriilor prlnie 20.000; clienfi f d O . 0 0 0 ; crediggrimite de la 3 .r
I
biinci 1.000.000 (din care cu scadenta mai mare de un an 200.000); TVA de plat5 100.000; debitorid3
pentru depreciereau
diver~i50.000; clienri creditori cu sc
in anu15?mn5tor 90.000; aj
creantelor clienti 200.000; datorii
400.000; contug-' la
vetiituri in 6 2
0)
avans 70.000 (din care pe tre en scurt 50.000); subventii aferente
activelor 130.000; cheltuieli in36
avans 50.000; provizioane p&ru
-riscuri ~i cheltuieli 90.000; investitii finikciare pe termen scurt
obtinutii din productia cu ciclu lung de fabricatie
200.000; cifra de
200.000).
Se cere sg se calculeze fondul de rulment prezentat ca indicator la pozitia E in bilanful OMFP
3.v2W.oo3
305512009 (Active circulante nete respectiv datorii curente nete).

54

ca,d

4,

a~eacl~dirilor
cheltuieli cu amortizarea cliidirilor ~ i 3 a m
. w u i k+j
-ir
echipamentelor
pentru depiGZiiz< terenurilor 50.000; 7
?%enituri din
amortizarea
- - ech&m%e&B
credite
primite de la biinci 49
-800.000 (din care cu scadenta mai mare de 1 an 600.000), subvenfii aferente activelor primite pentru 6 4
achizitia echipamentelor tehnologice 200.000; venituri in avans 8 0 . 0 p (din care pe termen lung
2/
60.000).
-

S i se calculeze c a p i t a l u r i l e r e z e n t a t e la indicatorul
305512009 (sau total active minus datorii curente). ': 1.$ / 0 . ~ 0 3

in bilantul OMFP

2-2,
/$.P .
ip o e f r P L T 2 2
3.Se cunosc urmiitoarele informatii (in lei): prodyse finite 500.000;
10.000; ajustiiri pentru
300.000; titluri de 44
deprecierea produselor finite 50 000; c1ient~&00.000; titluri de
plasament 200.000; efecte com'kkiale de platii 20.000; chel
avansuri pliitite
{A furnizorilor 30.000; licenta 50.000; cheltuieli cu materiile
avans 30.00026L
f?provizioane pentru riscuri gi cheltuieli 500.000 @n care cu scaden3 foarte pmbabil in anul urmiitor
300.000); credite primite de la biinci pe term 1 n 200
090 (din are cu scadenta in anul urmiitor
OO-;
0 000 lei s-a miinat 43
30.000 lei); credite primite pe ter n scurt 90. 0 ~nc edentru n credit
scadenta cu 2 ani); salqrii datoragJ700.000, clienti c r e d g h 60.000; fumizo$ft6~8a8qii~$ir"e% 5 4
scadenta intr-o perioadii mai mare de 1 an 200.000 lei), contlhri la bgnci 1.200.000 lei. 35
Determinafi valoarea activelor circulante qi a datoriilor cu scadenfa mai mare de 1 a n conform
modelului de bilant OMFP 305512009.

a ~8 .....~f

08

Determinafi valoarea
modelului de bilanf

mai mic5 de 1 an conform

--

Model OMFP 305512009


Judeful
Entitate
Adresa:
Telefon Fax
Numar din registrul comerfului

Forma de proprietate
Activitate preponderentg
(denumire clasg CAEN)
Cod clasg CAEN
Cod unic de inregistrare

BILANT
la data de 31 decembrie N

RubricBIpost

Nr.
rsnd

\ . I C T I I T I i I O C [LIZ$-TL
I.IXIOBILIZ.<RI NECOM'ORALLE
I .Clielt~~ieli
de constituire
2.Cheltuieli de dezvoltare
3 .Concesiuni, brevete, licente, mgrci comerciale, drepturi
~i valori sirnilare vi alte imobilizgri necorporale
4.Fondul comercial
5.Avansuri vi imobiliz5ri necorporale in curs de execulie
TOTAL (rd. 01 la 05)

01
02

X
X

03
04
05
06

II.IMOBILIZ&I CORPORALE
1.Terenuri ~i constructii
2.Instalatii tehnice vi mavini
3 .Alte instalatii, utilaje ~i mobilier
4.Avansuri ~i imobilizgri corporale in c~u-sde execu~tie
TOTAL (rd. 07 la 10)
III.IMOBILIZ&I FINANCIARE
1. Actiuni detinute la entitgtile afiliate
2. fmprumuturi acordate entitgtilor afiliate
3. Interese de participare
4.fmprumuturi acordate entitgtilor de care compania este
legat5 in virtutea intereselor de participare
5. Investitii detinute ca imobilizgri
6. Alte imprurnuturi
TOTAL (rd. 12 la 17)
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 06+11+18)

Existent la
inceputul
rfiiqitul
si~ului
arluIui

19

X
X
X

I B. ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCUR1
1.Materii prime gi materiale consumabile
2.Produclia in curs de execufie
3 .Produse finite gi miirfuri
4.Av_ansuripentru cuinpiirirki
---.
de stocuri
T O T A L ( ~ ~ . - ~2:)O - L

x
x

1I.CREANTE
(Sumele care urmeazii sii fie incasate dupii o perioads mai
mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare
element)
1. C r e o n l e r c i a l e
2. Sume de incasat de la entittil~leafiliate
fy
--- ' - - -z;,1>,Lc' c',",.? 5 %1'?l7: ?I: ? \ i S
;q ,

L -L

.-

6%.00,

090

--

-L
I

5 .Cap[tal subsc~[s 51 ne\ 91 sat


TOTAL (rd. 35 la 29)

'

&0

003,
-

1II.INVESTITII PE TERMEN SCURT


1.Actiuni delinute la entitiifile afiliate
2.Alte investifii pe termen scurt
TOTAL (rd. ;2 la
IV.CASA $1 CONTURI LA BANCI
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
(rd. 24 + 30 + 33 + 34)
C. CHELTUlELI IN AVANS
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ~ T R - o
PERIOAD;~DE P ~ LAAUN AN
1.fmprumuturi din emisiunea de obligafiuni, prezentiinduse separat imprumuturile din emisiunea de obligafiuni
convertibile
2.Sume datorate institufiilor de credit
3 .Avansuri incasate in contul comenzilor
4.Datorii comerciale -furnizoyi
5.Efecte de comer$ de q%it
6.Sume datorate entitiililor afiliate
7.Sume datorate entitiililor de care compania este legatii in
virtutea intereselor de participare
- -..
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale ~i alte datorii pentru
asiguriirile sociale
--TOTAL (rd. 37 la 44)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETEmATORII
CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

z)-

39

..

h&tkcLL.f-

5-0,0K~

a 000

25
26

-'.AL1!< L . c - r , < c

+2d.as3

-r.-

n-".

600,ooo

X
X

(t)

2-

31
32
33
34
35

X
X
X
X
X

36

X 0'2

37
38
39
40
41
42

X
X
X

&oo,~~o

~.QO~OOO

43

.2tad3

003

4.B;~o.
000
233

'

,-

X
X

44
4546

/j+c+;p~

&OAOOO

TddX
X
X

/ J Q o ~ J ,+483002
~
--

- ----

p*
'd-Lvt*%
-

3.2@.00o

~(~firCJ!.tdf
(&,I+

4Li'4
7% a 0 1 (cJ -Bcq-&
~ X r rKr-!, s ,r,;h.-,L.$ ~ & x ; S -m
A (4)

GI(RLLL/)

~ * ~CCL/LY
l
,

, $ e ~ j ~ ~

I F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

1 47
(rd. 19 + 46)
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE &TR-0
PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1.imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentinduse separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni
convertibile
2.Sume datorate instituiiilor de credit
3.Avansuri incasate in contul comenzilor
51
4.Datorii comerciale - w o .r...i- . .52
5.Efecte de comerf--de plgtit
53
6.Sume datorate entitgiilor afiliate
7.Suine datorate entitiiiilor de case compania este legat5 in
54
virtutea intereselor de participare
.
..
$..L!L;:2
,+>:i;,
&j:.T,>!.i; <s<7!z <; ?,!if :?;.?,y!
n?i7;:ril
-. .
-.
. -.
-.-.
- > .-i.L...;
-- .
TOT.%L i;-2. 45 .; ::
, :D
-

'

.- .
'

; ~ ~ , ~ ~ : l s ~ . ,

xI

1.Provizioane pentru pensii $i alte obligalii similare


2.Provizioane pentru impozite
2.Alte provizioaneTOTAL (rd. 5?+59)
1.VENITURI IN AVANS
1.Subvenlii pentru investilii
2.Venituri inregistrate in avans-total, din care:
..
Sume de reluat intr-o perioads de piin%la un an ~-.~
Suine de reluat intr-o perioadi mai mare de un an
TOTAL (rd 6 1-1-62)
J.CAPITAL 81 REZERVE
1.CAPITAL
I .capital subscris nev8rsat
?".',;+"\ <!.:
- .,;.-..
-..-'.i
I..
, > j ...
-,.<'
. .- .
.. .. - .
.
. . .
. - TA%L;-c; 1 2 !:~ !I;:

-.

. L , .

> L ,

I
-'

' -

- ' .

X
X

57
58
59
60
61
6 2
63
64
65

'

x
..~-

x-_

-$$?'?Q>
-

X
X
X

cQ.03.;

i;

\;

..

-.

cj <j

..

,- .~

4 3 0 003-~

66

,-

qo.000

.%

1I.PRIME LEGATE DE CAPITAL


1II.REZERVE DIN REEVALUARE
1V.REZERVE
1.Rezerve legale
2.Rezerve statutare sau contractuale
3.Rezerve reprezentsnd surplusul realizat din rezerve din
reevaluare
4.Alte rezerve
TOTAL (rd 72 la 75)
Acliuni proprii
CB$tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
Pierderi legate de instruinentele de capitaluri proprii
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
-sold C
-sold D
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
FINANCIAR
-sold C
-sold D
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 69-1-70-1-69-1-71-1-76-77 -1-78 - 79-1-80-81-1-82-83-84)
Patrimoniul public
CAPITALURI-TOTAL (rd. 85 + 86)
INTOCMIT
ADMINISTRATOR
Nurnehji p r s n u m e l e
Calitatea
Sernngtura
Numir de inregistrare in
organismul profesional

*:;I

Model OMFP 305512009


Judeml
Entitate
Adresa:
Telefon Fax
Numar din registrul comerfului

Forma de proprietate
Activitate preponderenta
(denumire clasg CAEN)
Cod clasg CAEN
Cod unic de inregistrare
BILANT
la data de 31 decembrie N

Nr .
r5nd

Rubricllpost

Existent la
inceputul I sfiirsitul
I
3 II [!I II i
r?nrrlui

4 . 1 ~ ~ E1 11" \ 1 0 6 I L I ZITI:
, I.I~LOBILIZ.<RI
NECORPORXLE

1 .Cheltuiell de constituire
2.Cheltuieli de dezvoltare
3.Concesiuni, brevete, licente, mgrci comerciale, drepturi
gi valori-similare gi alte imobilizgri necorporale
C ~ o n d ucomercial
l
5.Avansuri gi imobilizgri necorporale in curs de execufie
TOTAL (rd. 0 1 la 05)

01
02
03
04
05
06 --

_-

L&!-@,-E?
-

_-

II.IMOBILIZ~RI CORPORALE
1.Terenuri gi construcfii
07
2 . I n s t a l a a h n i c e gi magini
08
3.Alte Gstalafii, utilaje gi mobilier
09
4.Avansuri gi imobilizgri corporale
--in curs de execufie
_- - - - - l o
TOTAL (rd. 07 la lo)
--1 c
III.IMOBILIZ~U FINANCIARE
1. Acfiuni definute la entitgfile afiliate
12
2. imprumuturi acordate entitgfilor afiliate
13
3. Interese de participare
14
4.imprumuturi acordate entitsfilor de care compania este
legat; in virtutea intereselor de participare
15
imobilizgri
5. Investifii definute
ca
16
-6. Alte imprumuturi
17
TOTAL (rd. 12 la 17)
18

-__

b
0

620o.od

Q?9-

~ . o ~ ~ - ~ & ?+-~O.OOP
.oo~

G F E o -loo,os
~~

(rd. 06+11+18)

/
X

X/
Xi 5-- 3 3 , 3 3 9
I-

19

300,300

I ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL

--4-0.00,
-

x /~ooo~~~?I
X
X
X
X

,/,%00~003

--

B. ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCUR1
1.Materii prime gi materiale consu~nabile
2.Produciia in curs de execuiie
3.Produse finite gi mkfuri
4.Avansuri pentru cuinpk5ri de stocuri
TOTAL (rd. 20 la 23)
1I.CREANTE
(Sumele care urmeaz5 s5 fie incasate dupii o perioadi mai
mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare
element)
1 .Creante comerciale
2. Sume de i~lcasatde la entit5tile afiliate
- . < c c:?~;.?
~:-.-!:,2;!:~
. .
- .. . . .. . . . . - . . . .. . - ,.
.
.............
. . . . . . ~ c - . . . . - . . . . .,.. -- . . .
.-.

.?,,si;!>lef ?
-.

.--<,

;:;.::.cy,j

:$? . :1

. C _ L . i _ .

,:,;i;>;-,pt:1;a

:?Sif

+ . . 3 , ] i ~c;.c[.:->iz

5.Capital subscris ~i ns\ Assst


TOTAL (rd. 35 la 29)

III.INVESTITI1 PE TERMEN SCURT


1.Aciiuni detinute la entitgiile afiliate
2.Alte investitii pe termen scurt
TOTAL (rd. 32 la 34)
IV.CASA 81 CONTURI LA B-CI
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
(rd.24+30+,33 + 3 4 )
C. CHELTUIELI IN AVANS
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ~ T R - o
PERIOADA DE P h A LA UN AN
1 .hprumuturi din emisiunea de obligaiiuni, prezentsnduse separat imprumuturile din emisiunea de obligaiiuni
convertibile
2.Sume datorate instituQwde credit
3.Avansuri incasate in contul comenzilor
4.Datorii comerciale -furnizori
5.Efecte de comefl de plitit
6.Sume datorate entitiiiilor afiliate
7.Sume datorate entitiiiilor de care compania este legatii in
virtutea intereselor de participare
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale gi alte datorii pentru
asiguriirile sociale
TOTAL (rd. 37 la 44)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII
CURENTE NETE ( r d 5 $ +36 - 45 - 63))
3r3\05; 0 D ZD.oo.,
A

---

G.DATORII CE TREBUIE P L ~ T I T E~ T R - 0
PERIOADA MA1 MARE DE UN AN
1.imprumuturi din emisiunea de obligaiiuni, prezent2nduse separat imprumuturile din en~isiuneade obligaiiuni
convertibile
2.Sume datorate instituiiilor de-credit
. -- - - 3 .Avansuri incasate in contul comenzilor
4.Datorii comerciale -furnizori
5.Efecte de comerf de plgtit
6.Sume datorate eiltit2tilor afiliate
7.Sume datorate eiitit2tilor de care coillpailia este legat2 in

48

\lirtutea intereselos de participass


$ , . q \ ~,+,4L>;;i,
<
!,+,I,y.< ~:,~,:].;; 3s,;:.!<
5; z.;:< ~ F . ~ c l - { i \?2i::rL\
1

.,

.,.r..

.r > . -

-.:

TOT.kL,;.;..:b

X
X
X

54

--.- -..

..
..
..

'

<;

, -~
-,-.-.!

51
52
53

- -

.:.::

:'J

.>\

H.PRO VIZIOANE PENTR U RTSCURT $I CHELTUIELI


1.Provizioane pentru pensii gi alte obligafii similare
57
X
2.Provizioane pentru i~npozite
58
X
2.Alte provizioane
59
. . . . . . . . . . .
-.-........ .3-?0 .O.?9
....- .._
TOTAL (rd. 57 + 59)
60
X
1.VENITURI h AVANS
...
X ?$$~&!PQ
1 .Subventii pentrub=t1fu..
.............
...
. . . . . . . . . . . . . .6
. . .1. . . . . . . . . . . . .
2.Venituri inregistrate in avans-total, din care:
,008
62
X
Sume de reluat intr-o perioadii de philii la un an
63
X . 9 0 .. .0. 0
. 3
....
............
Suine de reluat intr-o perioadii mai mare de un an
64
-.
(
,
G
,
~
O
D
.
-...
.-.
.. -. ..X
TOTAL (rd 6 1+62)
65
X
J.CAPITAL $1 REZERVE
1.CAPITAL
I .capital subscsis ne\2?1*sat
66
>;
-q!,ii?,: 5:.>y<:.;: .,!:!.S.~,T
'
d.mo.oo.c>
-.iL.i

,-

i
;

. . _. .. . . . .
..

> .,. : - . . .
....
.......-.
;

TOT.xL , r:;

- ~ - ~- . - -..~
~

~.

:;.,

~ i1 >

I -

. . . . . . . .

.- ........

~~

~~

..

..
. . .

t;

'1

.,

,~.

~~

~~

1;

.~~

2.000lo03

1I.PRIME LEGATE DE CAPITAL


70
X
IILREZERVE DIN REEVALUARE
71
X
1V.REZERVE
72
X &QjO0d
.
1 .Rezerve
--leggle .........
......
2.Rezerve statutare sau contractuale
73
X
3.Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din
reevaluare
74
X
4.Alte rezerve
75
X
TOTAL (rd 72 la 75)
76
.
~ O D303.,
Actiuni proprii
77
X
Cigtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
78
X
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
79
X
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
400.0~0
-sold C
80
.
....
-sold D
81
X
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
FINANCIAR
-sold C
82
X
-sold D
83
X
Repartizarea profitului
84
X
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
85
X
(rd. 69+70+ 69+71+76 -77 +78 - 79+80-8 1+82-83-84)
Patrimoniul public
86
X
CAPITALURI-TOTAL (rd. 85 + 86)
87
X
ADMINISTRATOR
ZNTOCMIT
Nurnele gi prenumele
Numele ji plenumele
Semniitura
Calitatea
Stampila unitiitii
Semnitura
Numiir de inregistrare in
organismul profesional

~~

..

~-

. ~.~
.
~

Model OMFP 305512009


Judewl
Entitate
Adresa:
Telefon Fax
Numgr din registrul comerfului

Forma de proprietate
Activitate preponderents
(denumire class CAEN)
Cod class CAEN
Cod unic de inregistrare

BILANT
la data de 31 decembrie N

Existent la
inceputul
sfil-situl
anrrlni
anului

rind

i,i C T I \ L I?IOP,ILIZ .iTL


I.I~IOBIL~Z.~LRI
XECORPC)R%LE
I .Chelti~ielide constiti~i~.e
2.Cheltuieli de dezvoltare
3.Concesiuni, brevete, licente, mgrci comerciale, drepturi
gi valori similare gi alte imobilizki necorporale
- 4.Fondul comercial
5.Avansuri gi imobilizgri necorporale in curs de executie
TOTAL (rd. 0 1 la 05)

II

01
02

I I . I M o B I L I Z ~ I CORPORALE
1.Terenuri $i construcfii
2.Instalafii tehnice gi magini
3.Alte instalatii, utilaje gi mobilier
4.Avansuri gi imobilizari corporale in curs de executie
TOTAL (rd. 07 la 10)
III.IMoBILIZ~RI FINANCIARE
1. Actiuni detinute la entitstile afiliate
2. imprumuturi acordate entitsfilor afiliate
3. Interese
de participare
--4.imprumuturi acordate entitalilor de care compania este
legat5 in virtutea intereselor de participare
5. Investifii detinute ca imobilizgri
6. Alte imprumuturi
TOTAL (rd. 12 la 17)
I

/ ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL

(rd. 06+11+18)

19

TKO. 0 0 0

B. ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCUR1
1.Materii prime gi materiale consumabile
2.Producfia in curs de execulie
3 .Produse finite gi miirfuri---4.Avansuri pentru cuinpiir5iri de stocuri
TOTAL (rd. 20 la 23)
--

- L ,

-.L,ll<

L - t L

ZL.

L L

>

J$O~OOO-~
>009
%

550~000

25
36

X
X

400,0~+60.ooc1

--

- \-

c;c-f,~c

29

5.Capltal subscris 5 1 ns\ Zrsst


TOTAL (rd. 25 la 29)

30

$60,000

III.INVESTITII PE TERMEN SCURT


1 .Acliuni delinute la entitiilile afiliate
2.Alte investilii pe termen scurt
TOTAL (rd. 32 la 34)
IV.CASA $1 CONTURI LA B ~ C I
ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL
(rd. 24 + 30 + 33 +34)
C. CHELTUIELI IN AVANS
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ~ T R - o
PERIOADA DE P ~ LAAUN AN
1.fmprumuturi din emisiunea de obligaliuni, prezentilnduse separat imprumuturile din emisiunea de obligaliuni
convertibile
2.Sume datorate institutiilor d d t _
3 .Avansuri Pncasate in contul comenzilor
4.Datorii
comerciale -furnizori
-5.Efecte
de
comeG de pliitit
-- - - -- 6.SuXe datorate entititilor afiliate
7.Sume datorate entitililor de care compania este legatii in
virtutea intereselor de participare
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale gi alte datorii pentru
asiguririle sociale
TOTAL (rd. 37 la 44
E. ACTIVE CIRCUL~NTEN E T E ~ A T O R I I
CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

,.

X
X
X

rI.CREANTE
(Sumele care urmeazi s9 fie incasate dupii o perioadii mai
inare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare
element)
1.Creante comerciale
3. Sume de incasat de la entitiitile afiliate
7 sL,ll,2
e2 ,-:::; !? 1 - < - " - ; I > - 2 2 .-..= ~O.I~',I~?11:
7 -

X-'--:
00 000

20 _
21
22
23
24

31
32
33
34
35

36

x .&YOPOO~

37
38
39
40
41

---a

X
X

~.&O,OQ~

d .ado. 009

X
-

---

--

co.00~

x
--

#'oo_,o&~. -

ao,.oo

43
44

%0.(330

580.003
46

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE


(rd. 19 + 46)
G.DATOIUI CE TREBUIE PLATITE ~ T R - 0
PERIOADA MA1 MARE DE UN AN
1.imprumuturi din einisiunea de obliga~iuni,prezenttinduse separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni
convertibile
2.Sume datorap iilstitutiilor de credit
3 .Avansuri incasate in contul comenzilor
-4.Datorii ko~erciale-furnigorL 5 S c t e de come0 de pl5tit
6.Sume datorate entitgtilor afiliate
7.Sume datorate entit8tilor de care co~llpailiaeste legat8 in
virtutea intereselor de pal-ticipare
,

"

.. .

..-&,\y
z:,.,;:::,

'

. . ,-- ,,-.>,
,.?
> - 7-,%

,A,-? -,.-:: L,..<,\,..!


\; ;

\s<:.!:

:.:

53
53.

?;!?

??.;,>7;i

pe[-\:yLl,

H.PRO WZIOANE PENTR U RISCURI $I CHELTUIELI


1.Provizioane pentru pensii qi alte obligafii similare
2.Provizioane pentru iinpozite
2.Alte provizioane
TOTAL (rd. 57 + 59)
1.VEMTURI IN AVANS
1.Subven$ii pentiv investifii
2.Venituri inregistrate in avans-total, din care:
Sume de reluat htr-o perioadg de piing la un an
Suine de reluat intr-o perioadii mai mare de un an
TOTAL (rd 6 1 +62)
J.CAPITAL $1 REZERVE
1.CAPITAL
I .capital subscr-is ne\ gnat
' ,- . ,"'.
.- - TOT&xL
- L c -1
/

X
X

57
58
59
60

_---- 520.003

'

l,

_ 62___
63

II.PRIME LEGATE DE CAPITAL


1II.REZERVE DIN REEVALUARE
1V.REZERVE
1.Rezgrve legale
2.Rezerve statutare sau contractuale
3.Rezerve reprezentbd surplusul realizat din rezerve din
reevaluare
4.Alte rezerve
TOTAL (rd 72 la 75)
Actiuni proprii
Ciiqtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
Pierderi legate de instru~nentelede capitaluri proprii
V.PROFITUL SAU PlERDEREA REPORTAT (A)
-sold C
-sold D
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
FINANCIAR
-sold C
-sold D
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 69+70+ 69+71+76 -77 +78 - 79+80-8 1+82-83-84)
Patrimoniul public

---

30,003
X --

64
65

X
X

66
,
>

_ L ,

:L

61

uL

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
Semngtura
Stampila unitijii

-:;I

INTOCMIT
Numele~i~renumele
Calitatea
Semnitura
Numiir de inregistrare in
organismul profesional

__

--a

Model OMFP 305512009


Judeful
Entitate
Adresa:
Telefon Fax
Numir din registrul comerplui

Forma de proprietate
Activitate preponderenti
(denumire clasi CAEN)
Cod clasi CAEN
Cod unic de fnregistrare

BlLANT
la data de 31 decembrie N

Rubric5lpost

-'

--

",

;-

.-.?_..=.--

.\;;'
~

1 - L

Existent la
:.ncIui

2~[I r~ l L: i

;-; ;[ , 7 . 7
..--,,:- i L . - . l L .
',, ,[ ;-')

~ . ~ F I ~ E;<EE~;Fsoir,-lJjt
~ ~ I L - ~ ~ ~ ~
1 .Clieli~iieIiile ccsnsiirui~.e
2.Cheltuieli de dezvoltare
3 .Concesiuni, brevete, licente, miirci comerciale, drepturi
gi valori siinilare gi alte imobiliziri necorporale
4@ndul comercia_l__-~--~~
.
5.Avans~11-i
gi imobilizjri necor-porale ?n curs d e executie
TOTAL (rd. 01 la 05)
-

II.IMOBILIZARI COJXPORALE
1.Terenuri gi constr~~ctii
2.Instalatii tehnice gi magini
3 .Alte instalafii, utilaje gi mobilier
4.Avansuri gi imobiliziiri corporale in curs de execufie
TOTAL (rd. 07 la 10)
\--

I I I . I M O B I L I Z ~ FINANCIARE
~
1. Actiuni detinute la entitiifile afiliate
2. irnprumuturi acordate entititilor afiliate
3. Interese de participare
4.imprumuturi acordate entititilor de care compania este
legat; in virtutea intereselor de paiticipare
5. Investifii definute ca imobiliziri
6. Alte *mprumuturi
TOTAL (rd. 12 la 17)

/ ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)

19

(.&0.003

B. ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCUR1
1.Materii prime ~i materiale consulnabile
2.Productia in curs de execufie
3 .Produse finite ~i miirfuri
4.Avansuri pentru cu1npirk-i de stocuri
TOTAL (rd. 20 la 23)

1I.CREANTE
(Sumele care urmeazii sii fie incasate dup2 o perioadii mai
mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare
element)
1 .Creante comerciale
3. Surne de Tncasat de la entit5tile afiliate
- q,,r7,'.22
jr;-.---*I,
1, ;..-.--;
-..,....,L
;..
,..L.. . - i . i :-:,
...
z e iT,i.z ~ ~ : ~ ~ : : i ,?:if
~gin
T

-.,.

.....

.LLL.LL.

.,.

:. ..J , : , - .
,,.

...-

. .
..
,.
,. .

..: . . .-. ..

%....

., ., ., ,-. ..
. :,_,

:I (

.' .
. .-. : - ..

..'-

..:

:-

S.Cajjjiai ~ ~ : ls i ~;-;?;~;;!.~jt
c ~ i ~

III.I[NVESTITII PE TERMEN SCURT


1 .Actiuni deiinute la entitiilile afiliate
2.Alte investitii pe termen scurt
TOTAL (rd. 32 la 31)
n7.CASA SI CONTUIU LA B ~ T C I
ACTIT'E CIRCULANTE -TOTAL
( ~ d 24
. A 30 + 33 + ;4)
C. CHELTUIELI IN AVANS
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ~ T R - o
PERIOADA DE P ~ LAAUN AN
1.imprumuturi dill elnisiunea de obligafiuni, prezentinduse separat imprumuturile din emisiunea de obligajiuni
convertibile
2.Sume datorate institukilor de credit
-.
3 .Avansul-iincasate in contul colnenzilor
4.Datorii comerciale -furnizori
5 .Efecte de cornel$ de pliitit
6.Sume datorate entitililor afiliate
7.Sume datorate entitiiiilor de care compania este legatii in
virtutea intereselor de participare
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale ~i alte datorii pentru
asigurgrile sociale
TOTAL (rd. 37 la 44)

--

CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)


I

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE


(rd. 19 + 461
G.DATORI1 CE TREBUIE PLATITE ~ T R - 0
PERIOADA MA1 MARE DE UN AN
1.fmprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentiinduse separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni
convertibile
2.Sume datorate iilstitutiilor de credit
3 .Avansuri incasate in contul~omenzilor-4.Datorii coinerciale -furnizori
../.~.
- 5.Efecte de comerf de pliitit
6.Sume datorate entit51ilor afiliate
7.Suine datorate entit5tilor de care coillpania este legat5 ~ I I
virtutea irlteseselor de pasticipare
.-.
$,,>,,;,< 3:;;:.i;, [.-:: ::x;-. ;dr,:,:l.:j
;,s<:.'5
::
,jz.-cr;i
:??ij?~i!
~-

?.;T?

H.PRO WZIOANE PENTR U RISCURI $I CHEL TUIELI


1.Provizioane pentru pensii 8i alte obligatii similare
2.Provizioane pentru iinpozite
2.Alte provizioane
TOTAL (rd. 577-59)
I.VENITUR1 IN AVANS
1.Subvei~fiipentru investifii
2.Venituri inregistrate in avans-total, din care:
Sume de reluat intr-o perioad: de pbn5 la 1.111 an
Suine de reluat intr-o perioad5 mai mare de'un an
TOTAL (rd 6 1+62)
J.CAPITAL $1 REZERVE

59
60

3 ~ 0 , 0 0 ~

I .capital subscr-is 1?s\.2rsat


IaCAPITAL
9

3 T . ? , : * " l .,.!..L

-..-c.!

.
-.-.
,

-I

1t.:;

,.. .- .
...

.. - .

> L , .

..

.?Li
. :.,

> - . , > .,..;:::>::c


..... . .

.- -

;:.

.;:

. ,-,

II.PR1RIE LEGATE DE CAPITAL


1II.REZERVE DIN REEVALUARE
1V.REZERVE
1.Rezerve legale
2.Rezerve statutare sau contractuale
3.Rezerve I-eprezentgnd sui-plusul realizat din rezeiTre din
reevaluare
4.Alte rezerve
TOTAL (rd 73 la 75)
Actiu~lipi-opril
Cii8tiguri legate de instiumentele de capitaluri pi-oprii
Pierderi legate de instrurnentele de capitaluri proprii
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
-sold C
-sold D
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITILJLUI
FINANCIAR
-sold C
-sold D
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 69+70+ 69+71+76 -77 +78 - 79+80-81+82-83-84)
Patrimoniul public
CAPITALURI-TOTAL (rd. 85 + 86)
ADMINISTRATOR
~TOCMIT
&
Numele qi prenumele
Semnitura
Calitatea
Stampila unitgfii
Sernngtura
Num5r de inregistrare in
organismul profesional