Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de Lectie 5

TEMA: verificare si apreciere cunostinte


SUBIECTUL: Verificare
OBIECTIV FUNDAMENTAL
Pana la sfarsitul cursului elevii vor fi capabili sa demonstreze:
-

Sa enunte corect conceptul de marketing;


Sa explice semnificatia si importanta mediului de marketing;
Sa sa defineasca si sa exemplifice tipuri de piete ale organizatiilor
economice;

TIPUL LECTIEI: verificare si apreciere cunostinte


METODE SI PRODCEDEE DIDACTICE:
-

Conversatia;
Conversatia euristica;
Monolog;
Expunere;
Explicatia;
Exemplificare.
Dialogul

MATERIAL DIDACTIC
- Manual;
- Scheme;
- Tabla;
- Creta;
- Videoproiector;
- Chestionare;
DURATA: 50 min
DATA:
LOCUL DESFASURARII: Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiesti;
BIBLIOGRAFIE: Manual Marketing;

Nr.

Obiectiv

Momente

Timp

Continutul

Metode

Mijloa

Forme

Obs

Crt
.

le
cursului

acorda
t

activitatii
didactice

didactic
e

3
Moment
organizat
oric

4
1

6
Convers
atia

Darea
intrebaril
or

30

Evaluare
a

10

Stabilirea
rezultatel
or

5
Trecerea
absentelo
r si
verificare
a
mijloacelo
r
didactice
Intrebarile
sunt
structurat
e sub
forma de
teste la
care elevii
trebuie sa
raspunda
la care
trebuie sa
aduca si
argument
e
Testele
elevilor
sunt
corectate
apoi
impartite
inapoi
fiecaruia
pentru
autoevalu
are.
In urma
evaluarii
se
comunica
rezultatel
e finale.
Aici elevii
vor afla
cu ce au
gresit si
vor fi
indrumati
pentru

1
1

e
operati
onale
2

Expuner
e

Convers
atie
euristica
, dialog

ce
didac
tice
7
Pix

de
exalua
re
8
-

Sche
ma,
tabla,
cario
ca

Concluzii

corectare
a
greselilor
La finalul
orei de
evaluare
se vor
trage
concluzii
in ceea ce
priveste
gradul de
cunoaster
ea
notiunilor.

Expuner
e
euristica