Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE FINAL|

PENTRU CURSUL INTERNET

A. Alege]i varianta corect\ pentru urm\toarele ntreb\ri (facem men]iunea


c\ doar o singur\ variant\ dintre cele oferite este corect\).
1. Principiul director care a f\cut re]eaua Internet att de popular\ a fost:
a. Evolu]ia diferitelor tipuri de conexiuni;
b. Protocolul deschis TCP-IP;
c. Dezvoltarea DNS.

2. Care dintre afirma]iile de mai jos este adev\rat\:


a. n c\utarea avansat\ a motorului de c\utare Google se poate alege o sortare a paginilor
dup\ data vizualiz\rii lor de c\tre utilizator.
b. Printre cele mai importante elemente ale unui software de c\utare sunt programele de
indexare.
c. Viru[ii de tip troieni sunt viru[i care nu se pot autoreproduce.
3. Care dintre afirma]iile de mai jos este fals\:
a. Putem s\ trimitem mai multe fi[iere ca ata[amente la un singur mesaj mail.
b. Programele de e-mail ofer\ interfe]e grafice foarte comode [i editoare de mesaj perfec]ionate.
c. Nu pot fi nregistrate mai multe semn\turi pentru c\su]a po[tal\ n Outlook.
4. Op]iunea important\ care asigur\ confiden]ialitatea informa]iilor personale n cazul Yahoo
Messenger este:
a. Ignore List;
b. Privacy;
c. Security.
5. Care dintre afirma]iile de mai jos este fals\:
a. Conectarea la IRC se face, de regul\, cu ajutorul unui program client.
b. Nu se poate crea/genera o conferin]\ cu ajutorul programului client Google Talk.
c. Skype nu permite conectarea unei camere video.
6. Care dintre urm\toarele puncte NU se num\r\ printre formele E-learning:
a. Bibliotecile virtuale;
b. Site-uri de vnzare c\r]i;
c. Site-uri aferente unor cursuri.
7. Op]iunea Compression din aplica]ia CuteFTP d\ posibilitatea:
a. nc\rc\rii pe un server de fi[iere comprimate cu ajutorul unui program de arhivare;
b. Afi[\rii sau dezactiv\rii unor paneluri n cadrul ferestrei principale a aplica]iei;

c.

Comprim\rii fi[ierelor transmise prin mail n vederea nc\rc\rii lor pe mail.

8. Care dintre afirma]iile de mai jos este fals\:


a. Literele mari sunt greu de citit pe forumuri.
b. Pe forumuri trebuie s\ evita]i postarea unor mesaje duble sau a unor mesaje ncruci[ate.
c. Forumurile de discu]ii nu permit postarea de imagini.
9. Business-to-business (B2B):
a. Permite partenerilor comerciali s\ colaboreze n lungul lan]ului de aprovizionare-desfacere;
b. Este o categorie de afaceri, care se refer\ strict la procesul achizi]ion\rii de produse online;
c. Se refer\ la procesul de distribu]ie interna]ional sau local de produse, n calitate de reseller sau
reprezentan]\ a firmei respective ntr-o anumit\ zon\.
10. Protocolul SET este:
a. Un nou standard ce ]inte[te spre securizarea re]elelor virtuale de comer];
b. Un protocol care protejeaz\ informa]iile transmise de c\tre un server de Internet;
c. Un procedeu care se bazeaz\ pe o cheie public\ (public key) [i una privat\ (private key).
11. Website-urile de marc\ sunt:
a. Site-uri de publicitate prin bannere;
b. Sunt site-uri care con]in informa]ii specifice unei m\rci [i/sau servicii;
c. Sunt site-uri cu sec]iuni streaming.
12. Care dintre afirma]iile de mai jos este fals\:
a. Plasarea e-bannerelor pe site-urile romne[ti se realizeaz\, n propor]ie de aproximativ 80%.
b. n sfera comunic\rii n timp real pe Internet, cea mai eficient\ metod\ de construire/cre[tere a
bazelor de date este colectarea informa]iilor odat\ cu completarea formularelor de comand\.
c. Cel mai popular [i eficient program folosit de utilizatorii de Internet este e-mailul.
13. SEO (Search Engine Optimization) reprezint\:
a. Un model de plat\ a reclamei online n func]ie de clicurile primite de link-ul inclus n listele de linkuri pl\tite;
b. O form\ de publicitate prin care interfereaz\ mediile tradi]ionale cu radio [i secven]ele video;
c. Este procesul de scriere a codului [i con]inutului unui website, de o asemenea manier\ nct
nregistrarea [i pozi]ionarea acestuia pe motoarele de c\utare s\ duc\ la o reg\sire ideal\ a
informa]iei de c\tre utilizator.
14. Care dintre afirma]iile de mai jos este adev\rat\:
a. Majoritatea internau]ilor din Romnia au venituri sub medie.
b. Un procent destul de mare dintre e-mailurile cu permisiune sunt gre[it indentificate ca spam.
c. Newsletterele care con]in doar text atrag o mai mare aten]ie asupra con]inutului.
15. E-learningul asincron:
a. Permite doar unui singur utilizator s\ transmit\ informa]ie la un moment dat;
b. Permite transferul de informa]ie cu orice alt utilizator n orice moment;
c. Este o form\ de concurs/testare a cuno[tin]elor generale derulat online.
16. Printre caracteristicile platformelor de E-learning NU reg\sim:
a. nv\]atul este orientat c\tre persoan\, permi]nd cursan]ilor s\-[i aleag\ con]inutul [i uneltele
corespunz\toare diferitelor lor interese;
b. Evaluarea este obiectiv\ [i se face fie prin testare, fie prin elaborarea de referate sau proiecte,
participare la forumuri online;

c. Op]iuni mai restrnse de educa]ie prin reducerea barierelor de comunicare.


17. Printre ac]iunile considerate a fi fraud\ n cazul pl\]ilor electronice NU reg\sim:
a. Acceptarea repetat\ la plat\, cu inten]ie sau din culp\, de carduri contraf\cute;
b. Dublarea de c\tre comerciantul acceptant a chitan]elor aferente unor tranzac]ii [i remiterea
acestora spre ncasare b\ncii acceptante;
c. Folosirea cardului pentru o plat\ electronic\ de c\tre o alt\ persoan\ cu acordul nostru.
18. NU
a.
b.
c.

fac parte din categoria smart-cardurilor:


Cardurile cu memorii optice;
Cardurile cu band\ magnetic\;
Cardurile cu microcip.

19. ALINK [i VLINK sunt tag-uri HTML care:


a. Dau culoarea link-urilor de tip ancor\ existent n pagin\;
b. Dau distan]a dintre partea de sus a paginii [i partea de sus a ferestrei;
c. Introduc un hiperlink vertical [i orizontal n paginile de Internet.
20. Blogul
a. Un
b. Un
c. Un

personal al directorului general al unei companii este:


blog corporatist extern;
blog corporatist intern;
blog personal simplu.

TEM| PRATIC|
B. Rezolva]i urm\toarea tem\ practic\:
1. Crea]i cu ajutorul Windows Explorer un director pe C:/ cu numele Eurocor_Internet.
2. Crea]i [i salva]i n directorul aferent o pagin\ de Internet care s\ con]in\ urm\toarele elemente:
a. Diferite tipuri de formate de text;
b. Diferite culori de fundal;
c. Liste ordonate [i liste neordonate;
d. Tabele;
e. Imagini;
f. Cadre;
g. Minimum 10 pagini;
h. Link-uri c\tre alte site-uri;
i. Butoane n pagina ini]ial\ care s\ lege cele 10 pagini.
3. Sunte]i liberi s\ alege]i tema site-ului dumneavoastr\: pagin\ de prezentare personal\, pagin\
care s\ prezinte un anumit hobby, pagini tematice.
4. La final arhiva]i directoarele ce con]in fi[ierele aferente paginii de Internet cu un program de
arhivare (WinZip, WinRar sau WinAce) cu numele: Numele dumneavoastr\ complet_Codul
cursantului_Rezolvare tem\ Internet.
5. Trimite]i apoi fi[ierele arhivate ca ata[ament pe adresa teme@eurocor.ro, folosind o c\su]\ de
mail pe care o de]ine]i deja (dac\ nu o de]ine]i, o ve]i crea). La sec]iunea Subject trece]i numele
dumneavoastr\, codul de cursant [i men]iunea: Rezolvarea temei practice pentru testul final Internet.
n mesaj trece]i urm\torul text: Am atasat la acest mesaj rezolvarea temei practice din testul final
de la cursul de Internet [i v\ introduce]i la finalul mesajului numele complet [i codul cursantului.
Mult succes!