Sunteți pe pagina 1din 6

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
PRIMARIA ARICESTII RAHTIVANI
Adresa postala: com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, nr.75, Localitatea: Aricestii Rahtivani, Cod postal: 107025, Romania, Punct(e) de contact:
Gabriela Plesa, Tel. +40 244380068, Email: dann.ungureanu@yahoo.ro, Fax: +40 244380036, Adresa internet (URL): www.aricestiirahtivani.ro, Adresa
profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-09-2016 09:23

Pagina 1/6

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Amenajare rigole si podete, sat Buda, comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: sat Buda, comuna Aricestii Rahtiva
Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Principalele categorii de lucrari care se vor executa in cardrul contractului sunt: terasamente, fundatii de balast si balast amestec optimal,
rigole carosabile, podete dalate, pavaj din pavele autoblocante din beton, puturi absorbante, imbracaminti bituminoase rutiere cilindrate la
cald

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45221220-0 Podete (Rev.2)
45232453-2 Lucrari de constructii de canale de scurgere (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietelor de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1,545,855.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Cuantumul garantiei de participare este de 30.000 lei si se va constitui conform prevederilor art.36 din HG 395/2016. In cazul in care
ofertantul depune garantia de participare in alta moneda decat in lei, data la care se face echivalenta lei/alta valuta va fi cursul BNR de la
data publicarii in SEAP a invitatiei de participare.
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (60 zile.)
Forma de constituire a garantiei de participare:
|x|prin virament bancar in contul autoritatii contractante: RO89TREZ5395006XXX000055, deschis la Trezoreria Boldesti Scaieni
|x| instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea
ori supravegherea, in conditiile legii.
Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 38 din HG 395/2016. In cazul depunerii de oferte
n asociere, garantia de participare trebuie constituita n numele asocierii si sa mentioneze ca acopera n mod solidar toti membrii grupului
de operatori economic. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata atat in SEAP cat si in original, la
sediul autoritatii contractante, cel mai tarziu pana la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-09-2016 09:23

Pagina 2/6

Fisa de date
Garantia de buna executie se constituie n conditiile prevazute de art. 39 ale HG 395/2016 in termen de 5 zile de la semnarea contractului si
reprezinta 5% din valoarea contractului , fara TVA. Instrumentul de garantare, care devine anexa la contract, va fi emis de o societate
bancara ori de o societate de asigurari. Garantia de buna executie se restituite de catre autoritatea contractanta conf. art. 42 alin. 1 din HG
395/2016.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Buget local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-09-2016 09:23

Pagina 3/6

Fisa de date
1.Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice - completare DUAE in conformitate cu
prevederile art. 193, alin 1 din Legea 98/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Cerinta privind
neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor, conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.
2.Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice - completare DUAE in conformitate cu
prevederile art. 193, alin. 1 din Legea 98/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Cerinta privind
neincadrarea in situatiile prevazute la art.165 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.
Documentele care probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente
sunt:
- Certificatul de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de statsi catre bugetele asigurarilor sociale de stat
(sanatate, pensii, somaj), eliberat ANAF, n original, copie legalizata sau copii certificate conform cu originalul, din care sa reiasa ca
ofertantul nu are datorii scadente la data prezentarii;
- Certificatul privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de autoritatile locale, n original, copie legalizata sau copii certificate conform
cu originalul , din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la data prezentarii.
Note:
(1) Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile
privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare
judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator
economic este infiintat.
(2) Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace
adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat.
(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata
impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in
conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati
de intarziere acumulate sau a amenzilor.
(4) Prin exceptie de la dispozitiile art. 164 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, in cazuri exceptionale, autoritatea
contractanta are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se afla intr-una dintre situatiile prevazute la
art. 164 alin. (1) si (2), pentru motive imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mediului.
(6) Prin exceptie de la dispozitiile art. 165 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, un operator economic nu este exclus
din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante,
indeplineste una din urmatoarele conditii:
a)este mai mic de 4.000 lei;
b este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai
recenta data scadenta a acestora.
3. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice - ompletare DUAE in conformitate cu
prevederile art. 193, alin 1 din Legea 98/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Cerinta privind
neincadrarea in situatiile prevazute la art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.
Persoanele ce detin functii de decizie n cadrul autoritatii contractante sunt:PRIMAR-CRISTEA ALEXANDRU, VICEPRIMAR- MIHAI
VIORICA, CONSILIERI LOCALI: CIOBANU NICOLAE, COJAN IUSTIN, DOBRE VASILE, DRAGOMIR VALENTIN, DRAGHICEANU ELENA
-MADALINA, DUMITRU ION, MANDICA ANGELICA, ORBU GHEORGHE, PANA ION MARIUS, RIZEA VALENTIN, SAVU AUREL,
SCARLAT AUREL, SOLOGON COSTEL CRISTIAN, VLAICU CONSTANTIN; MEMBRII COMISIA DE EVALUARE: ZEGHERU CAMELIA,
VASILESCU CRISTIAN DANUT, ILIE ADRIAN-CONSULTANT ACHIZITII PUBLICE.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici trebuie sa dovedeasca o forma de nregistrare n conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca acestia sunt
legal constituiti, ca nu se afla n niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realize
activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, urmnd ca documentul
justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini documente echivalente emise n tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la
solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Activitatea solicitata trebuie sa fie autorizata conform art. 15 din Legea nr.
359/2004.
Informatiile cuprinse in respectivul document trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii documentului

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Lista lucrarilor executate in ultimi 5 ani

Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la


procedura de atribuire, urmand ca dupa finalizarea evaluarii
ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, sa se prezinte
documente justificative. Acestea vor fi ,,Lista principalelor lucrari
executate in ultimii 5 ani (completare formular nr.3), din care sa
reiasa ca a mai executat lucrari similare. Aceasta lista va fi
insotita de certificari de buna executie pentru cele mai
importante lucrari. n cazul n care beneficiarul este un client
privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are
posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea
acestuia, demonstrarea executiei de lucrari se realizeaza printr-o
declaratie a operatorului economic.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


III.2.4) Contracte rezervate

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-09-2016 09:23

Pagina 4/6

Fisa de date
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/2016

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
60 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi astfel intocmita nct sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile
tehniceprevazute n cadrul caietelor de sarcini, mpreuna cu anexele la acesta.
Propunerea tehnica va contine:
a) Memoriu tehnic care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini. Acesta va detalia
urmatoarele: descrierea succesiva a executiei lucrarilor ofertate si tehnologiile aplicate.
b) Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea acestei lucrari, ce trebuie sa cuprinda cel putin :
- procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari, si anume: terasamente, fundatii de balast si balast amestec optimal,
rigole carosabile, podete dalate, pavaj din pavele autoblocante din beton, puturi absorbante, imbracaminti bituminoase rutiere cilindrate la
cald
- planul de control al calitatii, verificarii si ncercarii (PCCVI).
c) Formularul F6 - graficul de executie a lucrarilor
c) Declaratie privind faptul ca ofertantul a tinut cont, n elaborarea ofertei, de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii
(completare formular nr.5)
Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile obligatorii referitoare la
conditiilede munca si de protectia muncii care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii contractului sunt urmatoarele:- Inspectia Muncii
organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat n subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu sediul n str.
Matei Voievod nr. 14, sector 2, Bucuresti, tel. 021/302.70.30 sau 021/302.70.54, www.inspectmun.ro; - Inspectoratele Teritoriale de Munca
din fiecare judet si municipiul Bucuresti;

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-09-2016 09:23

Pagina 5/6

Fisa de date
Propunerea financiara se va prezenta in SEAP si va fi exprimata in lei,fara TVA . Ea va cuprinde toate cheltuielile legate de executie,
manipulare, procurare, transport, testare, punere n functiune inclusive probe tehnologice, eventualele remedieri n perioada de garantie si
orice alte cheltuieli pna la receptia finala).
In cadrul propunerii financiare se vor prezenta formularele:
F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
F3 Lista cu cantitatile de lucrari devize oferta pe obiecte
C1 - grafic de executie fizic si valoric;
C6 - lista consumurilor de resurse materiale;
C7 lista consumurilor cu mna de lucru;
C8 lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor;
C9 lista consumurilor privind transporturile
La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si
boli , profesionale, T.V.A., etc.) si coeficienti proprii ai ofertantului.
Din punct de vedere al continutului, propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate a ofertei.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


1.Adresa la care se depune oferta: www.e-licitatie.ro (SEAP) 2.Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: ofertele vor fi depuse pana la
data si ora limita precizate in invitatia de participare. 3.Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire, precum raspunsurile la
acestea vor fi transmise in format electronic, prin intermediul SEAP.4. Ofertantii vor transmite oferta, documentele de calificare , DUAE si
raspunsul la solicitarile de clarificari formulate de catre comisia de evaluare a autoritatii contractante, in format electronic, prin intermediul
SEAP.Propunerea tehnica, propunerea finnaciara, documentele de calificare, DUAE si raspunsul la solicitarile de clarificari vor fi
autentificate cu semnatura digitala. Documentele scanate trebuie sa fie lizibile. Oferta va contine un opis al documentelor depuse.
Recomandare: Pentru a fi
mai usor de incarcat si descarcat din sistem, scanati documentele de calificare si oferta tehnica in cat mai putine fisiere in format PDF sau
COMPACT PDF 5.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.
6.Lipsa unui singur document dintre cele solicitate in documentatia de atribuire are ca efect declararea ofertei inacceptabile si respingerea
ei. 7.Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect respingerea ca neconforma. 8. Documentele prezentate in scopul
sustinerii declaratiilor proprii (provenite de la alte entitati) vor fi certificate de catre reprezentantul legal al ofertantului economic sau de
persoana, imputernicita de acesta, prin inscrierea pe fiecare pagina certificata a mentiunii CONFORM CU ORIGINALUL, insotita de
semnatura persoanei respective. 9.Formularele vor respecta ca forma modelele indicate in cadrul documentatiei de atribuire in sectiunea
Formulare. 10. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite
informatii direct de la autoritatile competente. MENTIONAM FAPTUL CA PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ESTE
NECESAR CA OPERATORII ECONOMICI SA DISPUNA DE UN PROGRAM NECESAR VIZUALIZARII DOCUMENTELOR SEMNATE
ELECTRONIC, PROGRAM DISPONIBIL GRATUIT PE SITE - URILE FURNIZORILOR DE SEMNATURA ELECTRONICA.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la
sectiunea intrebari- din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online ( in SEAP).
In vederea completarii de catre operatorii economici interesati a Documentului Unic de Achizitie European, acestia vor folosi urmatorul link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr 101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-09-2016 09:23

Pagina 6/6