Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Comuna Balaciu (Consiliul Local Balaciu)

Adresa postala: PRIMARIA BALACIU, JUD. IALOMITA, Localitatea: Balaciu, Cod postal: 927040, Romania, Punct(e) de contact: Mihu Cornel, Tel. +40
243261244, Email: primaria@balaciu.ro, Fax: +40 243261058, Adresa internet (URL): PRIMARIABALACIU.UV.RO, Adresa profilului cumparatorului
(URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-03-2016 09:38 Pagina 1/8


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
ASFALTARE STRADA PISCULUI, IN LUNGIME DE 2384,54m IN COMUNA BALACIU, JUDETUL IALOMITA repetare 2016

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Strada Piscului, comuna BALACIU Judetul Ialomita

Codul NUTS: RO315 - Ialomita

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lucrarile constau n:
asfaltarea strazii Piscului pietruita, pe o lungime de 2384,5 m, structura propusa (care foloseste si zestrea existenta) fiind urmatoarea:
strat de uzura BAR 16 - 4 cm
strat de legatura BADPC 25 - 5cm
strat de piatra sparta - 15 cm
reprofilare strat de balast - 10 cm
zestrea existenta de pietruire 15 20 cm, scarificata, mprastiata si nivelata.
podete subtraversare strazi
podete acces curti
amenajare intersectii cu drumurilr laterale
Valoarea estimata a contractului de lucrari este de: 1.489.497,60 lei fara TVA, echivalent a 334.302, 9 euro (1euro = 4,4580 lei curs BNR
din data de 09.11.2015 formata din:
Capitolul 4 din devizul general - cheltuieli pentru investitia de baza - constructii si lucrari de interventii 1.385.579,10 lei;
Capitolul 5.1. din devizul general organizare de santier - 34.639,50 lei;
Capitolul 5.3. din devizul general - diverse si neprevazute, aferente lucrarilor (procent de 5 %, conform devizului general ntocmit de
proiectant 69.279,00 lei;
Valoare estimata fara diverse si neprevazute 1.420.218,60 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

45112100-6 Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)

45221220-0 Podete (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizarea strazii Piscului, inclusiv intersectiile cu strazile adiacente in lungime de 2.384,5m, realizare de santuri si podete aferente
strazii.
Valoarea estimata fara TVA: 1,489,497.60 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da

Se accepta ajustarea pretului contractului de achizitie publica de lucrari, numai, n cazurile prevazute de art. 97, alin. 2, lit. a din
H.G.925/2006. Ajustarea se va face daca au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre
autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect
se reflecta n cresterea/ diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului;

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-03-2016 09:38 Pagina 2/8


Fisa de date
Da

Valoarea garantiei de participare este in cuantum de 28.000,00 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este minim 90 zile de la
data limita de depunere a ofertelor. Se poate constitui prin virament bancar n contul Comunei Balaciu, Judetul Ialomita (CUI 4365140)
RO61TREZ3915006XXX003915, deschis la Trezoreria Slobozia sau printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate
bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta n original, n cuantumul si pentru perioada prevazuta n documentatia de
atribuire. n cazul n care scrisoarea de garantie bancara provine din alta tara, aceasta va fi prezentata n original si va fi nsotita de
traducerea autorizata n limba romna. In cazul in care garantia de participare este prezentata in alta moneda decat leu, pentru echivalenta
se va avea in vedere cursul de schimb leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) la data publicarii invitatiei de
participare. ntreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru garantia pentru participare. Demonstrarea calitatii de I.M.M.
se face n conditiile Legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin completarea declaratiei privind ncadrarea ntreprinderii n
categoria IMM. Dovada constituirii garantiei de participare: se va incarca pe SEAP, cu semnatura electronica, conform art.18 din HGR
1660/2006 si se va depune si la sediul autoritatii contractante, in original, conform art. 86 din HGR 925/2006, pana la data si ora limita de
depunere a ofertelor. n cazul depunerii de oferte n asociere, garantia de participare trebuie constituita n numele asocierii si sa mentioneze
ca acopera n mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Modul de eliberare/restituire: Garantia de participare se va returna
conform art. 88 din HGR 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantum pentru garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului, fara TVA, pe o perioada de 2 ani. Garantia de buna executie se
poate constitui prin orice mijloc permis de lege, conform art. 90 din HGR 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si devine anexa
la contract. n cazul ofertantilor care se regasesc n categoria ntreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facnd dovada n
acest sens) garantia de buna executie se constituie n procent de 50% din cuantumul precizat n documentatia de atribuire. Garantia de
buna executie se constituie pentru ntreaga perioada de derulare a contractului si oricum pna la intrarea n efectivitate a acestuia. Modul de
eliberare/restituire: conform art. 92 din HGR 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

buget local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Ordinul 314/2010 (ANRMAP); d) Ordinul 302/2011 (ANRMAP); e) Ordinul 313/2011 (ANRMAP); f) Ordinul 509/2011 (ANRMAP); g)
OUG30/2006; h)HG 921/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG 30/2006; i) OUG 13/2015 privind nfiintarea, organizarea si
functionarea A.N.A.P.; j) HGR 634/2015 privind organizarea si functionarea A.N.A.P., k) Legea 554/2004 a contenciosului administrativ; l)
Legea 215/2001 republicata; m) Legea 500/2002; n)Legea 273/2006; o) HG 1660/2006; p) Legea 10/1995; r) HGR 766/1997; s) HGR
28/2008; t) HGR 1072/2003; u) Legea 161/2003; v) HG 925/1995; w) Legea 265/2006; x) Legea 50/1991; y) Ordinul 863/2008
(M.D.L.P.L.);z) Legea 346/2004; z.1) HGR 273/1994; z.2) Notificare ANRMAP cu privire la sutinerea economico financiara sau capacitate
tehnica a tertului sustinator; z.3) Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu; z.4) instructiunea nr.1/2015 emisa de
A.N.R.M.A.P.; z.5) H.G.R. 66/2016.
Legislatie specifica este disponibila pe: www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-03-2016 09:38 Pagina 3/8


Fisa de date
Operatorii economici care depun oferte trebuie sa prezinte urmatoarele:
1. Operatorul Economic nu se ncadreaza n prevederile art. 180 din OUG 34/2006 - se va prezenta o Declaratie privind nencadrarea n
prevederile art. 180 din OUG 34/2006 - Formularul A din Sectiunea Formulare;
2. Operatorul Economic nu se ncadreaza n prevederile art. 181 din OUG 34/2006 - se va prezenta o Declaratie privind nencadrarea n
prevederile art. 181 din OUG 34/2006 - Formularul B din Sectiunea Formulare, precum si un Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul
consolidat general) si un Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa rezulte lipsa obligatiilor de plata in luna
anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor pentru sediul social, sediile secundare, precum si
punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata. In cazul in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite
confirmarea situatiei datoriilor la termenul limita de depunere a ofertelor operatorii economici pot depune o Declaratie pe propria
raspundere, situatie in care se vor aplica prevederile art.9, alin.(3) din Ordinul 509/2011. In cazul impozitelor si taxelor aferente bugetelor
locale, se va prezenta fie o Declaratie inregistrata la ANAF cu privire la sediile secundare, in raport cu care exista obligatii de plata si pentru
care trebuie prezentate Certificatele constatatoare emise de autoritatile locale, fie o Declaratie pe propria raspundere cu privire la sediile
secundare pentru care exista obligatia de plata a impozitelor si taxelor. Tertul sustinator va prezenta Declaratia pe propria raspundere
privind neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c^1) si d). Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006
cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile competente din
tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si
bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara rezidenta.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea
autorizata a acestora in limba romana.
3. Participarea la procedura este facuta n concordanta cu regulile de concurenta - se va prezenta un Certificat de participare la licitatie cu
oferta independenta - Formularul CPI din Sectiunea Formulare;
4. Operatorul Economic nu se ncadreaza n situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 - se va prezenta o Declaratie privind
nencadrarea n situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 Formularul J din Sectiunea Formulare. Lista persoanelor ce detin functii
de decizie n cadrul autoritatii contractante (inclusiv n ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire):
primar Mihu Cornel, viceprimar Bustea Vasile, consilier Andronache Dan, secretar Trandafir Alexandru Viorel, presedintele comisiei
de evaluare Bustea Vasile, membru in comisia de evaluare a ofertelor Preotescu Mircea, membru in comisia de evaluare a ofertelor -
Paun Ionel, membrii consiliului local Danescu Cristian, Simion Nicoleta, Mereuta Aurelia, Velicu Victor, David Daniel, Radu Ion, Soare
Vasilica, Toma Gheorghe, Sambeteanu Viorica, Vataselu Constantin.
n cazul modificarilor survenite n aceasta lista, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor declaratii noi de nencadrare n situatiile
prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, conform modificarilor survenite n lista.
Nota:
a) Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie
publica.
b) Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la
autoritatile competente.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici care depun oferte trebuie sa prezinte urmatoarele informatii si formalitati:
Certificatul Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului pentru a demonstra ca ofertantul este nregistrat la Oficiul National
al Registrului Comertului si informatiile cuprinse in Certificatul Constatator emis de ONRC sunt reale/actuale la data limita de depunere a
ofertelor si domeniile/obiectele proiectului/contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din respectivul certificat. Ofertantul cstigator,
va transmite la solicitarea
autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data transmiterii comunicarii rezultatului
procedurii de atribuire, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata, in cazul in care initial a fost prezentat in forma copie
conforma cu originalul, la sediul autoritatii contractante, direct la adresa: Primaria Balaciu, Comuna Balaciu, Str. Teilor, Nr. 32, Judetul
Ialomita. Persoanele fizice (daca este cazul) vor prezenta: Autorizatie de functionare sau orice alt document edificator considerat necesar
pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de ndeplinirea contractului. Informatiile din documentul/documentele
prezentate sa fie valabil/valabile la data limita de depunere a ofertelor. Persoanele juridice/fizice straine (daca este cazul) vor prezenta
documente edificatoare care dovedesc o forma de nregistrare ca persoana juridica sau de nregistrare/ atestare ori apartenenta din punct
de vedere profesional la organisme legal constituite, n conformitate cu prevederile legale din tara n care ofertantul este rezident, traduse n
limba romna si legalizate. Aceste informatii vor fi furnizate de catre toti cei implicati n oferta, cu exceptia sustinatorilor si subcontractantilor.
Asociatii vor ndeplini aceasta cerinta pentru partea din contract pe care o realizeaza individual.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici care depun oferte trebuie sa prezinte urmatoarele 1. Fisa de informatii generale - Formularul B2 din Sectiunea
informatii si formalitati: Formulare;
2. Bilanturi Contabile aferente cifrelor de afaceri prezentate de
Cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea pe ultimii trei ani ofertant pentru cei trei ani, vizate de DGFP, doar n cazul in care
(2013, 2014 si 2015), minim acceptata: 2.500.000,00 indicatorii din situatiile financiare nu sunt publicati pe site-ul
lei. Ministerului de Finante, si prin urmare autoritatea contractanta
Se depun: nu le regaseste prin accesarea link-ului:
1. Fisa de informatii generale - Formularul B2 din Sectiunea Formulare; http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html.
2. Bilanturi Contabile aferente cifrelor de afaceri prezentate de ofertant Pentru unitatile economice nfiintate n ultimii trei ani se va lua n
pentru cei trei ani, vizate de DGFP, doar n cazul in care indicatorii din calcul cifra de afaceri ncepnd cu data nfiintarii. Pentru anul
situatiile financiare nu sunt publicati pe site-ul Ministerului de Finante, si prin 2015 se accepta ca cifra de afaceri sa fie sustinuta/demonstrata
urmare autoritatea contractanta nu le regaseste prin accesarea link-ului: prin prezentarea balantei de verificare la 31.12.2015 sau orice
http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html. alt document disponibil ofertantului.
Pentru unitatile economice nfiintate n ultimii trei ani se va lua n calcul cifra Pentru o evaluare unitara a modului de ndeplinire a cerintei, n
de afaceri ncepnd cu data nfiintarii. Pentru anul 2015 se accepta ca cifra calculul echivalentei se va aplica cursul de schimb mediu anual
de afaceri sa fie sustinuta/ demonstrata prin prezentarea balantei de lei/alta valuta comunicat de BNR (www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-
verificare la 31.12.2015 sau orice alt document disponibil 3544.aspx), pentru fiecare an n parte: 2013, 2014 si 2015.
ofertantului.
Pentru o evaluare unitara a modului de ndeplinire a cerintei, n calculul
echivalentei se va aplica cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta
comunicat de BNR (www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx), pentru
fiecare an n parte: 2013, 2014 si 2015.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
F) Declaratie privind respectarea masurilor de protectie a mediului, conform F) Declaratie pe propria raspundere privind respectarea
art.188(3)e din OUG 34/2006. Se depune: Declaratie pe propria raspundere masurilor de protectie a mediului.
privind respectarea masurilor de protective a mediului.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-03-2016 09:38 Pagina 4/8


Fisa de date
E) Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care E) Declaratie de subcontractare Formularul D din sectiunea
urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale Formulare.
subcontractantilor propusi. Se depune: Declaratie de subcontractare
Formularul D din Sectiunea Formulare.
D) Declaratie si Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de D) Declaratie si Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele
care dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunzatoare a tehnice de care dispune operatorul economic pentru ndeplinirea
contractului - Formularul F si anexa la Formularul F din Sectiunea corespunzatoare a contractului - Formularul F si anexa la
Formulare . Declaratia si Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele Formularul F din Sectiunea Formulare . Declaratia si Lista
tehnice de care dispune operatorul economic pentru ndeplinirea privind utilajele,
corespunzatoare a contractului vor fi insotite de contracte de nchiriere, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul
concesiune sau orice economic pentru ndeplinirea corespunzatoare a contractului vor
alta forma de detinere a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice din fi insotite de contracte de nchiriere, concesiune sau orice alta
lista. Dovada disponibilitatii acestora se poate face si prin angajament de forma de detinere a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor
punere la dispozitie. tehnice din lista. Dovada disponibilitatii acestora se poate face si
prin angajament de punere la dispozitie.
C) Declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al C) Declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului
cadrelor de conducere n ultimii 3 ani - Formularul nr. F din Sectiunea angajat si al cadrelor de conducere n ultimii 3 ani Formularul F
Formular; din Sectiunea Formulare;
B) Declaratie si lista privind personal tehnic de specialitate minim necesar B) Declaratie si lista privind personal tehnic de specialitate minim
pentru ndeplinirea contractului. necesar pentru ndeplinirea contractului. Personalul tehnic de
Personalul tehnic de specialitate minim necesar pentru ndeplinirea specialitate minim necesar pentru ndeplinirea contractului:
contractului: 1.Un Responsabil Tehnic cu Executia in domeniul infrastructurii
1. Un Responsabil Tehnic cu Executia in domeniul infrastructurii rutiere rutiere atestat de catre MDRAP pentru Domeniul II - Constructii
atestat de catre MDRAP pentru Domeniul II - Constructii rutiere, rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele conform
drumuri,piste de aviatie, poduri, tunele conform Ordinului MLPTL 777/2003, Ordinului MLPTL 777/2003, Legea nr.10/1995 si HGR 925/1995.
Legea Pentru Responsabilul Tehnic cu Executia in domeniul
nr.10/1995 si HGR 925/1995. infrastructurii rutiere atestat de catre MDRAP pentru Domeniul II
Pentru Responsabilul Tehnic cu Executia in domeniul infrastructurii rutiere - Constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie,
atestat de catre MDRAP pentru Domeniul II - Constructii rutiere, drumuri, conform Ordinului MLPTL 777/2003, Legea nr.10/1995 si HG
poduri, tunele si piste de aviatie, conform Ordinului MLPTL 777/2003, Legea 925/1995, se depun urmatoarele: Certificat de atestare
nr.10/1995 si HG 925/1995, se depun urmatoarele: Certificat de atestare tehnicoprofesionala, si Dovada ca este angajat in cadrul
tehnico-profesionala, si Dovada ca este angajat in cadrul operatorului operatorului economic, si Declaratia de Disponibilitate (acordul
economic, si Declaratia de disponibilitate (acordul scris pentru perioada scris pentru
implicarii efective in cadrul contractului). Potrivit art.188, alin.3, lit.b din OUG perioada implicarii efective in cadrul contractului). Potrivit
34/2006, operatorul economic poate prezenta si un angajament de art.188, alin.3, lit.b din OUG 34/2006, operatoruleconomic poate
participare la procedura din partea persoanei care, daca aceasta va fi prezenta si un angajament de participare la
declarant castigator, se va finaliza intr-un contract de munca/colaborare. procedura din partea persoanei care, daca aceasta va fi
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin declarant castigator, se va finaliza intr-un contract de
certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt munca/colaborare.
stat se aplica prevederile art.23 din Instructiunea ANRMAP nr.1/2013, si Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin
anume nu se impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut de certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare
autoritatile romne la data limita de depunere a ofertelor, se accepta abilitate din alt stat se aplica prevederile art.23 din Instructiunea
certificate echivalente, iar operatorul economic trebuie sa ntreprinda ANRMAP nr.1/2013, si anume nu se impune obtinerea
demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile romne la data
contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile romne. limita de depunere a ofertelor, se accepta certificate echivalente,
Toate actele depuse trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a iar operatorul economic trebuie sa ntreprinda demersurile
ofertelor. necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii
contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de
autoritatile romne.
Toate actele depuse trebuie sa fie valabile la
data limita de depunere a ofertelor
A) n ultimii 5 ani ofertantul a executat lucrari similare cu cele care fac A) 1. Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, lucrari similare cu
obiectul achizitiei, lucrari n valoare cumulata de minim 1.000.000,00 lei fara cele care fac obiectul achizitiei, lucrari a caror valoare cumulata
TVA, la nivelul de maxim 3 contracte. sa fie de minim 1.000.000,00 lei fara TVA, la nivelul de maxim 3
Se depun: contracte - Formularul C si Anexa la formularul C din Sectiunea
1. Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, lucrari similare cu cele care fac Formulare.
obiectul achizitiei, lucrari a caror valoare cumulata sa fie de minim Lista va fi nsotita de certificari de buna executie care indica
1.000.000,00 lei fara TVA, la nivelul de maxim 3 contracte - Formularul C si beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si
Anexa la formularul C din Sectiunea Formulare. Lista va fi nsotita de precizeaza daca au fost efectuate n conformitate cu normele
certificari de buna executie care indica beneficiarii, valoarea, perioada si profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfrsit, asa
locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost cum sunt descrise n art.14 din Ordinul 509/28.09.2011.
efectuate n conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au 2.Cate un formular de experienta similara completat pentru
fost duse la bun sfrsit, asa cum sunt descrise n art.14 din Ordinul fiecare lucrare prezentata in lista - Formularul K din Sectiunea
509/28.09.2011. Formulare.
2.Cate un formular de experienta similara completat pentru fiecare lucrare
prezentata in lista - Formularul K din Sectiunea Formulare.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-03-2016 09:38 Pagina 5/8


Fisa de date
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


1/2016

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
1. Opis (pagina cu numarul 0);
2. Toate formularele completate, formularele F1, F2, F3 (exclusiv preturile);
3. Lista cuprinznd consumurile de resurse material (completata, exclusiv preturile);
4. Lista cuprinznd consumurile cu mna de lucru (completata, exclusiv preturile);
5. Lista cuprinznd consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii (completata, exclusiv preturile);
6. Lista cuprinznd consumurile privind transporturile (completata, exclusiv preturile);
7. Pentru termenele de executie a lucrarilor, ofertantii vor prezenta graficul fizic pentru executia lucrarilor. La ntocmirea graficelor de
executie a lucrarilor de constructie, ofertantii vor avea in vedere toate aspectele care tin de: respectarea prevederilor din Documentatia de
Atribuire, a prevederilor legale privind calitatea in constructii, a prevederilor normativelor in vigoare privind lucrarile de constructii, a
temperaturilor medii pentru lunile cuprinse in grafic si a conditionarilor impuse de lucrarile de constructie in sine.
8. Modelul de Contract de Lucrari completat si nsusit de ofertant prin semnatura si stampila. Se vor completa OBLIGATORIU datele de
identificare. Operatorii economici pot depune amendamente la contract nainte de data limita de solicitare a clarificarilor.
9. Declaratia ca la elaborarea ofertei ofertantul a respectat obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, precum si ca
acestea vor fi respectate pe parcursul ndeplinirii contractului de lucrari (informatii detaliate privind reglementarile n vigoare se pot obtine de
pe site-ul: http:// www. inspectum.ro/legislatie/legislatie.html).
Intreaga documentatie trebuie completata astfel nct informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea cu usurinta a
corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini.
Toate paginile Propunerii Tehnice se numeroteaza de la pagina 0 (pagina opis) la pagina n (ultima pagina a exemplarului) n coltul din
dreapta jos al paginii, se stampileaza si se semneaza de catre reprezentantul legal (sau persoana mputernicita).
Operatorul economic are dreptul de a transmite propunerea tehnica specifica lucrarilor ofertate in format electronic si numai pana la data
limita de depunere a ofertelor prevazuta n invitatia de participare.
Elementele propunerii tehnice vor fi transmise in SEAP.
Ofertantul cstigator, va transmite, n termen de 3 zile de la data transmiterii comunicarii privind acceptarea ofertei cstigatoare, dar nainte
de data semnarii contractului, ntruct urmeaza a se constitui n anexa la contract, Propunerea Tehnica pe suport hrtie, n doua exemplare
n original, semnate si stampilate, la sediul autoritatii contractante: Primaria Balaciu, Comuna Balaciu, Calea Bucuresti, Nr.22, Judetul
Ialomita.
n cazul n care din motive tehnice, respectiv nefunctionarea site-ului www.e-licitatie.ro pe ntreaga perioada permisa pentru depunerea
ofertelor si nu din alte motive tehnice, nu este posibila transmiterea anumitor documente n format electronic prin intermediul SEAP,
documentele respective se transmit autoritatii contractante n original, cu respectarea OUG 34/2006 cu privire la regulile de comunicare si
transmitere a datelor, astfel: numarul de exemplare doua exemplare.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-03-2016 09:38 Pagina 6/8


Fisa de date
1. Pretul se introduce in SEAP folosind facilitatile sistemului conform Manualului de utilizare al Sistemului Electronic al Achizitiilor Publice.
2. Formularul de oferta, ANEXA la Formularul de oferta, Formularele F1, F2, F3 precum si celelalte liste cuprinzand consumurile pe resurse
(material, manopera, utilaje si transporturi) completate inclusiv cu preturile unitare si valori (preturile vor fi rotunjite la doua zecimale) se vor
incarca in SEAP conform Manualului de utilizare al Sistemului Electronic al Achizitiilor Publice luand in considerare acele facilitati ale
site-ului care permit introducerea de documente ce pot fi vizualizate de autoritatea contractanta numai in etapa de evaluare financiara (a se
bifa de catre ofertant ca fiind "oferta financiara").
3. Propunerea financiara prezentata de fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct, valoarea rezultata in urma
aplicarii procentului de diverse si neprevazute (5%) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute si fara
organizarea de santier), conform prevederilor din Anexa 4, cap.5.3 "Cheltuieli diverse si neprevazute" din HG 28/2008.
5. Graficul valoric pentru executia lucrarilor, tinandu-se seama de graficul fizic mentionat la propunerea tehnica.
Operatorul economic are dreptul de a transmite propunerea financiara in format electronic si numai pana la data limita de depunere a
ofertelor prevazuta n invitatia de participare.
Elementele propunerii financiare vor fi transmise in SEAP.
Toate paginile Propunerii Financiare se numeroteaza de la pagina 0 (pagina opis) la pagina n (ultima pagina a exemplarului) n coltul din
dreapta jos al paginii se stampileaza si se semneaza de catre reprezentantul legal (sau persoana mputernicita).
Ofertantul cstigator, va transmite, n termen de 3 zile de la data transmiterii comunicarii privind acceptarea ofertei cstigatoare, dar nainte
de data semnarii contractului, ntruct urmeaza a se constitui n anexa la contract, Propunerea Financiara pe suport hrtie, n doua
exemplare n original, semnate si stampilate, la sediul autoritatii contractante: Primaria Balaciu, Comuna Balaciu, Calea Bucuresti Nr.22,
Judetul Ialomita.
n cazul n care din motive tehnice, respectiv nefunctionarea site-ului www.e-licitatie.ro pe ntreaga perioada permisa pentru depunerea
ofertelor si nu din alte motive tehnice, nu este posibila transmiterea anumitor documente n format electronic prin intermediul SEAP,
documentele respective se transmit autoritatii contractante n original, cu respectarea OUG 34/2006 cu privire la regulile de comunicare si
transmitere a datelor, astfel: numarul de exemplare doua exemplare.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Operatorii economici care depun oferta au dreptul de a transmite documentele scanate, in format pdf, numai pana la data limita de depunere
a ofertelor prevazuta in invitatia de participare, in SEAP, in format electronic. Operatorii economici sunt obligati sa transmita documetele, in
SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa a ofertantului sau liderului de asociatie, dupa caz, bazata pe un certificate eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat. Documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la aceasta procedura se vor
prezenta in original inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator /sustinatori. Actele emise de societati de asigurari, societati
bancare sau alte instituitii financiare acreditate, pentru a fi folosite in scopul demonstrarii anumitor cerinte legate de prezenta procedura de
atribuire, vor fi prezentate in forma original. Dovada constituirii garantiei de participare se va incarca pe SEAP, cu semnatura electronica,
conform art.18 din HGR 1660/2006 si se va depune si la sediul autoritatii contractante, in original, conform art. 86 din HGR 925/2006, pana
la data si ora limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici care depun oferte au dreptul de a depune pe SEAP o Declaratie pe proprie
raspundere privind informatiile pe care le considera confidentiale si a caror dezvaluire ar prejudicia interesele legitime, n special n ceea ce
priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Se vor enumera toate documentele ofertei si pentru fiecare document se va mentiona
daca este confidential sau nu. n lipsa acestei declaratii toate documentele prezentate vor fi considerate neconfidentiale. Documentele din
propunerea financiara nu pot fi declarate confidentiale. Lipsa semnaturii electronice echivaleaza cu lipsa semnaturii private, conform Legii
455/2001. Documentele transmise n SEAP n format electronic vor ndeplini conditiile: rezolutie scanare minim 150 dpi; format PDF (.pdf),
de preferat un sigur fisier PDF (cu pagini multiple) pentru fiecare document [listele de cantitati vor fi depuse si n format foaie de calcul
tabelar compatibil Microsoft Excel Spreadsheet (.xls) ]. n cazul asocierilor liderul de asociatie va semna electronic documentele si va
depune oferta n SEAP. Documentele, care nu sunt redactate n limba romna, prezentate de ofertanti, vor fi nsotite de traducerea
autorizata n limba romna. Pentru ofertantii romani, precizam ca Lista cu traducatorii
autorizati, numarul autorizatiei de traducator, precum si limbile straine pentru care sunt autorizati se gaseste pe site-ul Ministerul Justitiei
(www.just.ro). n cazul n care din motive tehnice, respectiv nefunctionarea site-ului www.e-licitatie.ro pe ntreaga perioada permisa pentru
depunerea ofertelor si nu din alte motive tehnice, nu este posibila transmiterea anumitor documente n format electronic prin intermediul
SEAP, documentele respective se transmit autoritatii contractante n original, cu respectarea OUG 34/2006 cu privire la regulile de
comunicare si transmitere a datelor, astfel: numarul de exemplare doua exemplare. Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate
in considerare.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-03-2016 09:38 Pagina 7/8


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Operatorii economici care depun oferta vor scana in SEAP o Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul 1 din
Sectiunea Formulare. (Aceste informatii vor fi furnizate de catre toti cei implicati n oferta). Autoritatea contractanta permite scanarea
documentelor n oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Toate documentele
ntocmite/emise de catre ofertant n original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) vor fi completate/ semnate cu
cerneala/pix de culoare albastra. Documentele ofertei vor respecta art. 5 din Ordinul ANRMAP 509/2011. n cazul n care doua sau mai multe
oferte, aflate pe primul loc in clasament, si care contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita clarificari
prin intermediul SEAP n vederea reofertarii pretului. ntreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de
cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie. Demonstrarea calitatii de I.M.M. se face n conditiile Legii
346/2004. In cazul in care unul sau mai multi subcontractanti urmeaza sa ndeplineasca parti din contractul de achizitie publica,autoritatea
contractanta va
solicita la ncheierea contractului, prezentarea contractelor ncheiate ntre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati de acesta n
oferta, care se constituie n anexa la contract.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG nr. 34 / 2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretariatul comunei BALACIU

Adresa postala: strada Calea Bucuresti nr. 22, Localitatea: Balaciu, Cod postal: 927040, Romania, Tel. +40 243261244, Email: primaria@balaciu.ro, Fax:
+40 243261058

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-03-2016 09:38 Pagina 8/8