Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Comuna Berceni (Primaria)
Adresa postala: com. Berceni, str. Prof Voicu Ion, nr.140A, Localitatea: Berceni, Cod postal: 107060, Romania, Punct(e) de contact: Bucur Constantin,
Tel. +40 0244470588, Email: berceniprimaria@yahoo.com, Fax: +40 0244470209, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Inel Extindere retea de apa comuna Berceni

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Comuna Berceni in satele Berceni, Corlatesti, Catunu.
Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Executia lucrarilor de interconectare a retelelor de apa existente in cele patru sate ale com. Berceni prin conducte de transport PEHD Dn
110 cu lungime totala de 7587m, realizindu-se un inel hidrostatic care va asigyra o alimentare constanta de apa.
Astfel conform devizelor aprobate:
1.Extindere retea alimentare cu apa intre satele Berceni / Corlatesti conducte PEHD Dn 110 cu lungime de 2425m valoare estimata
conform devizului general =253412 lei (cap. 4, C+M) , la care se adauga 6,0244% cheltuieli diverse si neprevazute in suma de15266,6 lei
(cap. 5.3) => valoare estimata = 268678,6 lei fara TVA
2.Extindere retea alimentare cu apa intre satele Catunu / Berceni conducte PEHD Dn 110 cu lungime de 1507m valoare estimata conform
devizului general =157481lei (cap. 4, C+M) , la care se adauga 6,0782% cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 9572,05lei (cap. 5.3)
=> valoare estimata = 167053,05 lei fara TVA
3.Extindere retea alimentare cu apa intre satele Corlatesti, Dambu / Catunu, conducte PEHD Dn 110 cu lungime de 3655m valoare
estimata conform devizului general =381947 lei (cap. 4, C+M) , la care se adauga 5,9946 % cheltuieli diverse si neprevazute in suma de
22896,05 lei (cap. 5.3) => valoare estimata = 404843,05 lei fara TVA
Valoarea totala estimata pentru atribuirea contractului (insumand cap. 4, C+M pentru cele 3 extinderi) este de 792840 lei fara TVA la care
se adauga 6,0207% cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 47734,7lei. (insumand cap. 5.3 pentru cele 3 extinderi) rezultand
valoarea estimata 840574,7 lei fara TVA

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45231300-8 Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-06-2015 18:52

Pagina 1/9

Fisa de date
1.Extindere retea alimentare cu apa intre satele Berceni / Corlatesti valoare estimata conform devizului general =253412 lei (cap. 4,
C+M) , la care se adauga 6,0244% cheltuieli diverse si neprevazute in suma de15266,6 lei (cap. 5.3) => valoare estimata = 268678,6 lei
fara TVA
2.Extindere retea alimentare cu apa intre satele Catunu / Berceni valoare estimata conform devizului general =157481lei (cap. 4, C+M) ,
la care se adauga 6,0782% cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 9572,05lei (cap. 5.3) => valoare estimata = 167053,05 lei fara
TVA
3.Extindere retea alimentare cu apa intre satele Corlatesti, Dambu / Catunu, valoare estimata conform devizului general =381947 lei
(cap. 4, C+M) , la care se adauga 5,9946 % cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 22896,05 lei (cap. 5.3) => valoare estimata =
404843,05 lei fara TVA
Valoarea totala estimata pentru atribuirea contractului (insumand cap. 4, C+M pentru cele 3 extinderi) este de 792840 lei fara TVA la care
se adauga 10,8331% cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 47734,7lei. (insumand cap. 5.3 pentru cele 3 extinderi) rezultand
valoarea estimata 840574,7 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 840,574.70 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Ofertantii vor constitui garantia pentru participare n cuantum de 10.000 lei. Garantia de participare se constituie n conformitate cu
prevederile art. 86 (1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (Formular nr.3 - Garantie de participare) Contul
autoritatii contractante RO55TREZ5395006XXX000062 deschis la Trezoreria Boldesti Scaieni.
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
n cazul depunerii de oferte n asociere, garantia de participare trebuie constituita n numele asocierii si sa mentioneze ca acopera n mod
solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa n alta limba dect romna va fi prezentata n original si
va fi nsotita de traducerea autorizata n limba romna. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa n alta moneda se va face la
cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice. n cazul ofertantilor care se regasesc n categoria
ntreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facnd dovada n acest sens) garantia de participare se constituie n procent de
50% din cuantumul precizat n documentatia de atribuire. (Formular nr. 4- Declaratie privind incadrarea in categoria IMM)

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din pretul fara TVA al contractului
Modul de constituire a garantiei de buna executie:
Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, conf. art. 90, alin. (1) din HG. 925/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare prezentat n original; Retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Se vor avea n
vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011 Fiecare ofertant are obligatia de a preciza n cadrul propunerii financiare pentru care mod de
constituire a garantiei de buna executie opteaza.n cazul ofertantilor din categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004, garantia de buna
executie se constituie n procent de 50% din cuantumul precizat n documentatia de atribuire ((Formular nr. 4- Declaratie privind incadrarea
in categoria IMM))

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Buget Local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-06-2015 18:52

Pagina 2/9

Fisa de date
c)Ordinul 314/2010 al Presedintelui ANRMAP;Ordinul 302/2011 al Presedintelui ANRMAP;Ordinul 313/2011 al Presedintelui
ANRMAP;Ordinul 509/2011 al Presedintelui aNRMAP; OUG nr. 30/12.04.2006;H G nr. 782/2006; OUGnr. 74 din 29 iunie 2005;Legea nr.
554/2004;Legea nr. 215/2001;Legea nr. 500/2002;Legea nr. 273/2006; HG nr. 1660 din 22 noiembrie 2006; Legea nr.10/1995; H.G.
766/1997; HG nr. 28/2008 ; HG nr. 1072/2003; Legea nr. 161/2003; HG nr. 925/1995; Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005
privind protectia mediului;OUG nr. 228/2008 Legea 50/1991; H.G. 51/1996; HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu.
www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Cerinta nr.1 Declaratie privind eligibilitatea
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat n ultimii 5 ani, printr-o hotarre definitiva si irevocabila, pentru
frauda,coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire :
- Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (completare Formular nr. 6 - Declaratie privind neincadrarea n situatiile
prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006, Capitol 0, Sectiunea 2)
- Cazier judiciar al operatorului economic, Cazier judiciar va fi prezentat si de tert sustinator, dupa caz.
n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra ndeplinirea cerintei.
Declaratia pentru nencadrarea n prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, semnata de catre
reprezentantul legal al acestuia, daca este cazul.
Cerinta nr.2 Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
Conditie de calificare : Nencadrarea ofertantului n oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire :
-Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 7 - Declaratie.privind nencadrarea n situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.
34/2006)
- Prezentarea de Certificate privind ndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si
a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, sanatate si fond de somaj, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul
lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a certificatelor de
atestare fiscala nu permite confirmarea situatiilor datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie conform art. 11
alin. 4 din HG nr. 925/2006, astfel fiind aplicabile si prevederile art.9 alin.3 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului
general consolidat sunt considerate ca fiind ndeplinite n masura n care operatorii economici prezinta nlesniri la plata de tipul esalonarilor
sau compensarilor, aprobate de catre organele competente n domeniu.
n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra ndeplinirea cerintei.
Declaratia pentru nencadrarea n prevederile art. 181 lit. a), lit. c indice 1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator,
semnata de catre reprezentantul legal al acestuia, daca este cazul.
n cazul n care n tara de origine sau n tara n care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele
documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria
raspundere sau, daca n tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica
data n fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente n acest sens.
Cerinta nr. 3 Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere a candidatului/ofertantului (completare Formular nr. 8 - Declaratia privind
participarea la licitatie cu oferta independenta,)
Cerinta nr. 4 Declaratie privind evitarea conflictului de interese
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere a candidatului/ofertantului (completare Formularul nr. 9 - Declaratie privind
nencadrarea n situatiile prevazute la art. 691)
Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de
natura sa determine aparitia unui conflict de interese si / sau manifestarea concurentei neloiale, in conformitate cu prevederile art. 66, 67 si
70 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de
atribuire orice ofertant care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care are ca ofertanti asociati, subcontractanti, terti
sustinatori, experti, persoane fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, personae mentionate de Autoritatea
Constractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, numai n cazul n care implicarea sa n elaborarea documentatiei de atribuire este de
natura sa distorsioneze concurenta.
Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de
natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 69 din OUG
nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Comisia de evaluare poate solicita prezentarea certificatului constatator/extras din Registrul Actionarilor att ofertantului ct si
subcontractantului sau tertului sustinator, pentru evitarea aparitiei unor situatii de natura sa determine aparitia unui conflict de interese sau
manifestarea concurentei neloiale.
Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie:
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri n cadrul consiliului de administratie/organ de
conduceresau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pna la gradul al patrulea inclusiv
sau care se afla n relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie n cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.
Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante
ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Bucur Constantin - primar, Panait Constantin viceprimar, Zaharia Adriana- secretar, Oprea Toma Florina - contabil, Andrei Alexandru - consilier local, Lungu Ciprian - consilier local,
Vasile Doina Mariana consilier local, Oprisan Ion - consilier local, Moise Florea - consilier local, Ionel Vasile - consilier local, Vasile
Basarabeanu Adrian - consilier local, Nastasescu Dumitru - consilier local, Draghici Alexandru - consilier local, Nitu Ion - consilier local,
Gheorghe Constantin - consilier local, Dragomir Margareta - consilier local, Gheorghe Petre - consilier local, Nae Victor - consilier local.
n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra ndeplinirea cerintei.
Declaratia privind nencadrarea n prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa att de catre subcontractant, ct si de
tertul sustinator, daca este cazul.
Nota.Toate documentele ntocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta n original.
Pentru celelalte documente solicitate n cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romne se va permite depunerea acestora n
oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul iar pentru persoanele fizice/juridice straine
documentele se prezinta n original/ copie legalizata/copie

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-06-2015 18:52

Pagina 3/9

Fisa de date
Pentru persoanele fizice/juridice romne
Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de
activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent n codul CAEN din certificatul constatator emis de
ONRC.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele fizice/juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de nregistrare / atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic din care sa rezulte obiectul de activitate. Obiectul contractului
trebuie sa aiba corespondent n codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (se va verifica prin accesarea
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login)
In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o
realizeaza.
Nota. Toate documentele ntocmite/emise de catre ofertant/candidat cu scopul participarii la procedura se vor prezenta n original. Pentru
celelalte documente solicitate n cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romne se va permite depunerea acestora n
oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul iar pentru persoanele fizice/juridice straine
documentele se prezinta n original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalulsi vor fi nsotite de traducerea
autorizata in limba romna.
n etapa evaluarii ofertelor comisia de evaluare va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind
rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata, in cazul in care initial a fost
prezentat in forma copie conforma cu originalul.
In cazul ofertei comune conditia va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Toate documentele ntocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii


laprocedura se vor prezenta n original.
Pentru celelalte documente solicitate n cadrul acestei sectiuni pentru
persoanele fizice/juridice romne se va permite depunerea acestora n
oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul iar pentru persoanele fizice/juridice straine
documentele se prezinta n original/ copie legalizata/copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalulsi vor fi nsotite de traducerea autorizata in
limba romna.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci
situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea n considerare
a resurselor tuturor membrilor asocierii.
n cazul ofertantilor care se regasesc n categoria ntreprinderilor mici si
mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facnd dovada n acest sens) cuantumul
cifrei de afaceri se constituie n procent de 50% din cuantumul precizat n
documentatia de atribuire. (Formular nr. 4- Declaratie privind incadrarea in
categoria IMM, Capitol 0, Sectiunea 2)

Toate documentele ntocmite/emise de catre ofertant cu scopul


participarii la procedura se vor prezenta n original.
Pentru celelalte documente solicitate n cadrul acestei sectiuni
pentru persoanele fizice/juridice romne se va permite
depunerea acestora n oricare din formele original/copie
legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul iar
pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta
n original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform
cu originalulsi vor fi nsotite de traducerea autorizata in limba
romna.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta
comuna, atunci situatia economica si financiara se
demonstreaza prin luarea n considerare a resurselor tuturor
membrilor asocierii.
n cazul ofertantilor care se regasesc n categoria ntreprinderilor
mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facnd dovada n
acest sens) cuantumul cifrei de afaceri se constituie n procent
de 50% din cuantumul precizat n documentatia de atribuire.
(Formular nr. 4- Declaratie privind incadrarea in categoria IMM)

Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 trei ani (2012, 2013, 2014) sa fie
cel putin egala cu suma de 1100000 lei. Se va completa Formular nr. 10 Declaratie privind cifra de afaceri globala;
Bilantul contabil /extrase de bilant / raport financiar/ raport al cenzorilor, etc.
operatorului economic ramanand la latitudinea operatorului economic sa
aleaga documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei.
Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic
nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul
de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor
documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si
financiare si care sa demonstreze ndeplinirea cerintelor minime solicitate.

Se va completa Formularul nr. 10 - Declaratie privind cifra de


afaceri globala)
Bilantul contabil /extrase de bilant / raport financiar/ raport al
cenzorilor, etc.ale operatorului economic ramanand la
latitudinea operatorului economic sa aleaga documentele ce vor
fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei.
Pentru conversia n RON, daca situatiile financiare sunt
ntocmite n alta moneda, se va lua n considerare cursul mediu
anual lei/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei
pentru fiecare an n parte.

Informatii privind tertii sustinatori Persoana ce asigura sustinerea financiara


nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c indice 1) si d) si
art.69 indice 1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile
ulterioareIn cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si
financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana
(conform art. 186 din OUG nr. 34/2006), atunci acesta are obligatia de a
dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament
ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune
la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. (Prezentare Formular
nr. 11 Angajament ferm privind sustinerea financiara, si Formular nr. 11ADeclaratie tert sustinator economic si financiar ).

In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica


si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta
persoana (conform art. 186 din OUG nr. 34/2006), atunci acesta
are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin
care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului
resursele financiare invocate. (Prezentare Formular nr. 11
Angajament ferm privind sustinerea financiara, si Formular nr.
11A- Declaratie tert sustinator economic si financiar ).

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Toate documentele ntocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la


procedura se vor prezenta n original.
Pentru celelalte documente solicitate n cadrul acestei sectiuni pentru
persoanele fizice/juridice romne se va permite depunerea acestora n
oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul iar pentru persoanele fizice/juridice straine
documentele se prezinta n original/ copie legalizata/copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalulsi vor fi nsotite de traducerea autorizata in
limba romna.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci
capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea n
considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

Toate documentele ntocmite/emise de catre ofertant cu scopul


participarii la procedura se vor prezenta n original.
Pentru celelalte documente solicitate n cadrul acestei sectiuni
pentru persoanele fizice/juridice romne se va permite
depunerea acestora n oricare din formele original/copie
legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul iar
pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta
n original/ copie egalizata/copie lizibila cu mentiunea conform
cu originalulsi vor fi nsotite de traducerea autorizata in limba
romna.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta
comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se
demonstreaza prin luarea n considerare a resurselor tuturor
membrilor asocierii.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-06-2015 18:52

Pagina 4/9

Fisa de date
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat cel putin un contract
similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 7587m de retele de
apa si sau aductiuni de apa.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- Lista principalelor lucrari executate in ultimi cinci ani( Formular nr. 12)
- fisa experienta similara ( Formular 12A)
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau
documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la
finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa:
beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii
contractului) si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste
faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale
in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.

Formular nr12
Formular nr. 12A
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare
urmatoarele:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate
sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile
contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste
documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea),
perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei
lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala
care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in
conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost
duse la bun sfarsit.

Informatii privind tertul sustinator tehnic


Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi
sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr.
34/2006
Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle
in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform
prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c indice 1) si d) si art.69 indice 1 din
OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare..( Formular F6;
Formular F7; Formular F9)

In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica


si profesionala invocnd si sustinerea acordata de catre o alta
persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 17 Angajament Ferm privind sustinerea tehnica a ofertantului al
persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va
pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale
invocate - se vor prezenta Formular nr. 17A Declaratie tert
sustinator experienta similara, Formular nr. 17B Declaratie tert
sustinator personal/organism tehnic de specialitate, precum si
Formular nr. 17C Declaratie tert sustinator utilaje, instalatii,
echipamente tehnice
Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu
trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit.
a), c1) si d) si art.691 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si
completarile ulterioare.( Formular F6; Formular F7; Formular F9)

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are,


eventual, intentia sa o subcontracteze.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle n situatia prevazuta de art. 69
indice1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de
atribuire.
.(Formular nr. 23 Declaratie privind partea/partile din contract care sunt
ndeplinite de subcontractanti, Formular nr. 23A Lista subcontractantilor).

Fara a i se diminua raspunderea n ceea ce priveste modul de


ndeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art.
45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include n
propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din
contractul respectiv.
Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze
si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
(Formular nr. 23 Declaratie privind partea/partile din contract
care sunt ndeplinite de subcontractanti, Formular nr. 23A Lista
subcontractantilor).
Subcontractantul nu trebuie sa se afle n situatia prevazuta de
art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din
procedura de atribuire.
La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate n
considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor
nominalizati n oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare n
executarea contractului, daca sunt prezentate documente
relevante n acest sens.

Precizari privind asocierea


Formular nr 5
1. n cazul n care doi sau mai multi operatori economici se vor asocia cu
Formular nr 5A
scopul de a depune oferta comuna, se va prezenta acordul de asociere
semnat de catre parti, acesta urmnd a fi legalizat, doar n situatia n care
oferta comuna a acestora va fi declarata cstigatoare, nainte de data
semnarii contractului;
2. acordul de asociere trebuie sa statueze ca partenerii sunt responsabili In
mod solidar, sa precizeze fizic, valoric si procentual gradul de implicare al
partenerilor, ca partenerii vor ramane in aceasta forma de asociere pe toata
durata de realizare a contractului.
3. unul dintre asociati va fi nominalizat ca si lider al asociatiei si confirmat
prin depunerea scrisorilor de mputernicire notariale semnate de catre
persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor; - n acordul
de asociere se va mentiona faptul ca liderul asociatiei este mputernicit sa
se oblige si sa primeasca instructiuni n numele si pentru toti asociatii,
acesta fiind raspunzator fata de beneficiar pentru ndeplinirea contractului.
Plata se va face catre liderul asociatiei;- - ofertantii persoane juridice/fizice
straine vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, prin care, n cazul
n care oferta este declarata cstigatoare, si asuma responsabilitatea ca
naintea ncheierii contractului, n cazul asocierii cu persoane juridice
romne, vor mputernici pe unul dintre asociatii nregistrati n Romnia
pentru ndeplinirea obligatiilor ce i revine fiecarui asociat n ndeplinirea
contractului

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-06-2015 18:52

Pagina 5/9

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Implementarea Standardului de Management al Calitatii n conformitate cu


ISO 9001 sau un document echivalent

-Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma


indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise
de organisme independente care atesta respectarea
standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau
echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul .
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna,
cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in
parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de
depunere a ofertelor.
Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi
indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de
calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte
probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate
confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

Implementarea Standardului de Management de Mediu n conformitate ISO


14001 sau un document echivalent

Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma


indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise
de organisme independente care atesta respectarea
standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001 sau
echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu
mentiuneaconform cu originalul.
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna,
cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in
parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de
depunere a ofertelor.
Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi
indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de
calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte
probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate
confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei
mediului.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-06-2015 18:52

Pagina 6/9

Fisa de date
IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va contine cel putin informatiile de mai jos:
Organizarea Lucrarilor Formular nr. 28
a)Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza:
Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin elaborarea unei planse
care sa prezinte, in special,urmatoarele:
1.Limitele instalatiilor
2.Cladiri
3.Zone de depozitare
4.Accese in santier
5.Lucrari temporare
Plansa va include dimensiuni si etichete.
b)Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este cazul)
Ofertantul va demonstra ca facilitatile ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse se vor afla in executie. Pentru
demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame. Va fi prezentat Planul pentru toate Lucrarile Temporare
necesare pentru pastrarea functiunilor lucrarilor existente.
Metodologia pentru realizarea lucrarii - Formular nr. 29
Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea Lucrarilor, inclusiv descrieri detaliate pentru metodele de lucru
pentru componentele majore ale Lucrarilor.
Program - Formular nr. 30
Un program pentru executie care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru
realizarea Lucrarilor; programul va prezenta, in special, urmatoarele:
1.Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate.
2.Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora.
3.Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer.
4.Secventierea, derularea in timp si durata testelor.
5.Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile necesare si pentru inaintarea acestora.
6.Etape esentiale.
Resurse (personal si instalatii/echipamente) Formular nr. 31
Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care
sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta
organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiara se va prezenta in lei. Propunerea financiara va contine:
(a) Formularul de oferta Formular nr.25,)
(b) Centralizatorul cheltuielilor pe investitie; Centralizatorul cheltuielilor pe obiective (categorii de lucrari); Listele de cantitati pe activitati
comasate; Listele de cantitati pe categorii de lucrari detaliate; Lista privind utilajele si echipamentele tehnologice, inclusiv dotarile. Se vor
atasa fisele tehnice si specificatiile tehnice de la furnizori; Lista cuprinznd consumurile de resurse materiale (cu indicarea obligatorie a
furnizorilor de materiale), se prezinta pe intreaga investitie; Lista cuprinznd consumurile cu mna de lucru (se prezinta pe intreaga
investitie); Lista cuprinznd consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii, (se prezinta pe intreaga investitie); Lista cuprinznd
consumurile privind transporturile,
Nota :
1. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii
financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.
2. Ofertantul va respecta cerintele impuse in documentatia de atribuire cuprinse in Caietul de Sarcini, privind modul de prezentare al
propunerii financiare.
3. Ofertantul va include in propunerea financiara si suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute in procent de 6,0207%, detaliate in
Sectiunea II.1.5. 4. Oferta financiara va fi evaluata luandu-se in considerare pretul total fara TVA, inclusiv suma aferenta cheltuielilor diverse
si neprevazute de 6,0207% aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute
6. Listele de preturi si cantitati : Cantitatile de lucrari si preturile unitare exprimate in lei ce devin anexa la contract au in vedere obiectele si
categoriilede lucrari comasate.Pretul unitar exprimat in lei al fiecarei categorii de lucrari comasate, denumite in continuare categorie de
lucrari , cuprinde totatlitatea preturilor articolelor de lucrari necesare realizarii categoriei de lucrari respective( dupa caz: procurare, transport,
manipulare, executie,montare, testare, punere in functiune si probe tehnologice specifice, aducerea terenului la forma initiala, sistematizarea
si amenajarea incintelor, lucrari de protectie a mediului si refacerea cadrului natural, remedieri in perioada de garantie si orice alte cheltuieli
cuprinse in categoria de lucrari respectiv pana la receptia finala etc.), inclusiv riscul executiei unor cantitati suplimentare si a diferentelor din
cadrul articolelor de lucrari ale categoriei de lucrari respective.
Ofertantul are obligatia de a exprima pretul total ofertat pentru executia lucrarilor n lei.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-06-2015 18:52

Pagina 7/9

Fisa de date
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria
raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste toate cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate
in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis modul concret
de indeplinire a respectivelor cerinte daca au fost solicitate diverse valori/cantitati, sau alte asemenea.
Se va prezenta Formular nr. 26 Declaratie initiala privind ndeplinirea cerintelor de calificare si Anexa la Formularul nr. 26
In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele
edificatoare, care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare n
acest sens, in termenul precizat in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.
Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente, completate n mod corespunzator:
- Scrisoare de naintare (Formular nr. 1,)
- mputernicire pentru angajarea ofertantului in procedura de atribuire (Formular nr.2, )
- Formularul de Oferta ( Formularul nr. 25,)
-Declaratia privind datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului /tertului sustinator
- Garantia de participare (Formular nr. 3).
- Toate celelalte documente solicitate
Ofertantul are dreptul de a-si prezenta oferta n mai multe volume, cu conditia includerii n oferta a unui opis general care sa identifice si sa
numeroteze toate volumele, indicnd si cuprinsul acestora. De asemenea, fiecare dosar va avea un opis propriu, indicnd numerotarea
paginilor.
n cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate n acest sens, acestea vor fi semnate si parafate conform prevederilor
legale.
Oferta va fi prezentata in original si 1 copie si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul legal al ofertantului sau de o persoana
mputernicita de reprezentantul legal sa angajeze ofertantul n contractul n cauza.
Ofertele in original (inclusiv anexele la acestea si documentele doveditoare) si 1 copie vor fi naintate ntr-un plic (colet) sigilat, avnd
nscrise doar urmatoarele:
a) adresa Autoritatii Contractante;
b) denumirea contractului pentru care se depune oferta si numarul de referinta SEAP al anuntului de participare la procedura de atribuire a
contractului;
c) precizarea A NU SE DESCHIDE NAINTEA SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR, DATA ...., ORA .....
d) numele/denumirea Ofertantului.
Plicul/coletul va contine si un CD cu o copie electronica a documentelor de calificare, propunerii tehnice si propunerii financiare. n cazul n
care exista discrepante ntre versiunea electronica si versiunea tiparita, originala, va fi luata n considerare aceasta din urma.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-06-2015 18:52

Pagina 8/9

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i pret, autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel
mai mic pret o noua propunere financiara n plic nchis, caz n care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are
pre?ul cel mai scazut. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire ncarcate n SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program
necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Vizitare amplasament Potentialii ofertanti pot participa la vizitarea amplasamentului pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul,
datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze,autoritatea
locala, asupra intentiei de a participa. Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii
Contractante n scris. Autoritatea contractanta precizeaza ca orice solicitare suplimentara de valori pentru necesitatea executarii unor lucrari ca
urmare a necunoasterii amplasamentului nu va fi luata n considerare. In urma vizitarii amplasamentului, autoritatea locala va emite un Proces
verbal de vizitare a amplasamentului pentru fiecare operator economic.Ofertantul va include in oferta sa o copie a Procesului verbal.
Data depunerii ofertelor: conform Invitatiei de participare Data deschiderii ofertelor: conform Invitatiei de participare Locul depunerii si
deschiderii ofertelor: conform Invitatiei de participare Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: reprezentantii imputerniciti din
partea operatorilor economici Posibilitatea modificarii sau retragerii ofertelor: pana la data limita de depunere stabilita conform Invitatiei de
participare.
NOTA: Orice specificatie tehnica care indica o anumita productie, marca de fabricatie, un procedeu special, etc. in cadrul caietului de sarcini
atasat, a fost mentionata numai in scopul descrierii cat mai clare si obiective a tipului de produs necesar autoritatii contractante fara a avea ca
efect favorizarea sau eliminarea anumitor produse sau a unor operatori economici. Aceste specificatii vor fi interpretate ca avand mentiunea
sau echivalent.
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in
vederea participarii la procedura.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau
obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al aut.contractante

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Berceni
Adresa postala: com. Berceni , str. Prof. Voicu Ion , nr.1401A, Localitatea: Berceni, Cod postal: 107060, Romania, Tel. +40 2444470588, Email:
berceniprimaria@yahoo.com, Fax: +40 244470209

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-06-2015 18:52

Pagina 9/9