Sunteți pe pagina 1din 3
JUDETUL ARGES i CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG APROBAT, SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA PRIMAR FISA POSTULUI nr, INFORMATH GENERALE PRIVIND POSTUL: 1 Denumirea postului : Inspector 2.Nivelul postului : Funcfia publicd de executie 3.Scopul principal al postului : Urmireste respectarea legaliti{ii pe linie de prestafii sociale si principiilor de asistenfa social’. CONDITM SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI : . Studii de specialitate : superioare de lungi duraté absolvite cu diploma de Ticentii 2. Perfectionari (specializari): - 3. Cunostinfe de operare / programare pe calculator (necesitate si nivel): bazd 4 5. . Limbi straine . Abilitafi, calitati si aptitudini necesare : Comunicdri la diferite niveluri, analiza, sintezi, planificare, adaptabilitate, rezistenti Ia stres, abilititi de mediere gi negociere, capacitatea de a comunica, lucru in echipa. 6. Cerinje specifice : Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in conditiile legii. 7. Competena manageriala: - ile postului 1. Primegte si administraza dosarele de acordare a ajutorului pentru incaizirea locuintei depuse de cetateni in conformitate cu legislatia in vigoare : 2. Efectueazé anchete sociale in vederea acordarii ajutoarelor pentru inc&lzirea locuintei, in termenele precizate de legisiatia in vigoare si ori de cate ori este nevoie ; 3. Administreazé baza de date cuprinzand beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electric’, lemne, carbuni $i combustibil petrolier existenta la nivelul compartimentului; 4, Actualizeazé lista cuprinzand actele necesare in vederea acordérii ajutorului pentru Incdizirea locuintei cu gaze naturale, energie electricd, lernne gi combustibil petrotier; 2 5. Asigura consilierea gi informarea comunitatii, in conformitate cu prevederile legislatie! tn vigoare, cu privire la modattatea gi crterite de acordare a ajutorul pent Incearea intel; 6. Asigura evidenta dosarelor de ajutor pentru incdizirea locuintei; 7. Asiguré pastrarea in bune condifii, in arhiva curenté a Compartimentului Prestatii Sociale, Protectia $i Promovarea Drepturilor Copilului, dosarele solicitantilor de ajutor pentru incalzirea locuintef, 8. Preia periodic, in conformitate cu prevederile legale In vigoare, de la beneficiarii de prestalii sociale: acte justificative privind componenta familiei, domiciliut gi veniturile realizate ale acesteia, 9. Intocmeste statistici, informari, rapoarte, situatii referitoare la domeniul de activitate; 40. Asiguré buna desfagurare a programului de relatii cu publicul ce se desfasoara In conformitate cu programut stabilit; 11, Comunica beneficiarilor dispozitia primarului privind acordarea, modificarea, Incetarea sau neacordarea platii ajutorului pentru inc&lzirea locuintei si orice alte acte necesare instrumentarii dosarului sau eliberarii de documente; 12. Intocmeste lunar situatii centralizatoare si rapoarte statistice privind beneficiarii $i cuantumul ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, respectiv lemne, c&rbuni si combustibil petrolier gi le transmite Agentiei Judetene ntru PIl8ti si Inspectie Social’ Arges, GDF SUEZ si CEZ Vanzare; 13. Intocmeste trimestrial rapoarte privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, rapoarte privind activitatea in domeniu! incluziunii sociale; 14, Indruma spre consiliere psihologic’ famille in scopul prevenirii separarii copilulul de familia sa, precum i in scopul reintegrarii copillor gi tinerilor in familia de origine ; 16. Elaboreaza propuneri de masuri pentru interventii adaptate nevoilor in sprijinul famililor gi persoanelor singure aflate in situatii de risc si de prevenire a situatilior de marginalizare gi excludere sociala a acestora; 16. Emite raspunsuri, tn conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru care s-au adresat cereri in’ vederea clarifcdrii unor situati privind acordarea ajutorulul pentru incaizirea locuintel; 47. Executa orice alte (ucrari repartizate de catre directorul executiv si sefii ierarhici superiori in cadrul atributilor de serviciu; 48. Preia atributile de serviciu ale colegilor pe timpul concedillor de odihina sau incapacitate temporaré de munc& ale acestora; 19. Pastreaz secretul de stat si secretul de serviciu; 20. Pastreaz’ confidenfialitatea in legdturd cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostint& in exercitarea functiei; 24. Nu solicit sau nu accept direct sau indirect daruri sau alte avantaje pentru serviciile care le face in indepiinirea atributiilor de serviciu; 22. S&-gi perfectioneze continu pregatirea profesionala; 23. Cunoasterea legislatiei in vigoare aplicabila activitatilor desfégurate in cadrul sarcinilor de serviciu; 24. R&spunde disciplinar sau penal, dupa caz, pentru incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si nerespectarea atributiilor de serviciu; 25. Respecta regulile de protectia muncii si PS!, conform actelor normative in vigoare. 3 26. Respect normele si indatoririle prevazute in Legea nr. 188/199, privind Statutul functionarilor publici; 27. Respect prevederile Codului de conduit a functionarului public, conform Legii nr. 712004; IDENTIFICAREA FUNCTIEI PUBLICE CORESPUNZATO, POSTULUI : 1. Denumire : inspector 2, Clasa: I 3. Gradul profesional: asistent 4, Vechimea in specialitatea necesari = minim 1 an SFERA RELATIONALA A TITULARULUI POSTULUI : 1. Sfera relajionala interna : a) relatii ierarhice: pe timpul concediului de odihn’, concediului pentru incapacitate temporara de munca inlocuieste pe - subotdonat fapi de : Conducerea Primiriei si Director Executiv b) relatii functionale : Colaboreazd : - cu toate compartimentele din institujie pe problemele specifice serviciului ; ©) relafii de control: 4d) relafii de reprezentare 2.Sfera relafionali externa : a) cu autoritifi si institufii publice: colaboreaza cu Casa Judetean de Pensii, Agentia Judefeand pentru Plati si Inspectie Social, Directia Generali de Asistenté Sociali si Protectia Copilului si alte institutii publice si private pentru rezolvarea problemelor specifice domeniului de activitate. b) cu organizafii internationale: ©) cu persoane juridice private: 3. Limite de competent 4, Delegarea de atribu intocmit de: Bete 1.Nume si prenume : CATALIN BADITA 2.Funetia public’ de conduce: Asistenti Socialis Thee 3.Semnatura : 3 ost £ 4.Data intocmirii : 30.0 7 Luat Ia cunostinga de citre ocupanul gat : 1. Numele si prenumele : 2, Semnatura: 3. Data:

S-ar putea să vă placă și