Sunteți pe pagina 1din 7

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.46/2011 * prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Leu Mihai înainte de expirarea duratei normale a acestuia, precum şi validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, a domnului Drăgoescu Mihai Tudor

Consiliul local al municipiului Hunedoara; Analizând Procesul verbal al comisiei de validare, referatul constatator semnat de primar şi de secretar, nota de fundamentare a Primarului municipiului Hunedoara, prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Leu Mihai înainte de expirarea duratei normale a acestuia, precum şi validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, a domnului Drăgoescu Mihai Tudor, Având în vedere demisia acestuia din funcţia de consilier local, înregistrată la sediul Primăriei municipiului Hunedoara sub nr.12974/14.03.2011; Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; În temeiul prevederilor art.96, alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.12 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; În baza prevederilor art.31 şi ale art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R ĂŞ T E :

Art.1. - Ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Leu Mihai înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară mandatul vacant. Art.2.- Validează mandatul de consilier în Consiliul Local al municipiului Hunedoara a domnului Drăgoescu Mihai Tudor, declarat ca supleant pe lista Partidului Conservator.

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului, Secretarului, Serviciului administraţie publică locală, Biroului resurse umane, salarizare, organizare, celor în cauză.

Hunedoara, la 24.03.2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Dan Nicolae Robert

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Aurel Raţă – Bugnariu

* Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA PRIMAR

ROMÂNIA JUDE Ţ UL HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA PRIMAR NOT Ă DE FUNDAMENTARE la proiectul de hot

NOTĂ DE FUNDAMENTARE la proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Leu Mihai înainte de expirarea duratei normale a acestuia, precum şi validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, a domnului Drăgoescu Mihai Tudor

Conform art.9, alin.(2), lit.„a” din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, „calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în caz de demisie”, iar potrivit alin.(3) al aceluiaşi articol „ încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului…… sau a oricărui consilier”. Potrivit prevederilor art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, „în toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative”. Astfel, prin proiectul de hotărâre se ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Leu Mihai înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei acestuia din funcţia de consilier local, înregistrată la sediul Primăriei municipiului Hunedoara sub nr.12974/14.03.2011, precum şi validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, a domnului Drăgoescu Mihai Tudor . Potrivit prevederilor art.96, alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în

listele respective.

candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidul politic pe listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerii judeţene a partidului politic, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv. De asemenea, conform art.31, alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor”.

Filiala Judeţeană a Partidului Conservator Hunedoara, prin adresele înregistrate la Primăria municipiului Hunedoara sub nr.13707/13759/2011, ne-a comunicat faptul că următoarea persoană de pe listele cu propuneri de candidaţi ai Partidului Conservator care au stat la baza alegerilor locale din 1 iunie 2008, care

În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de

întruneşte condiţiile legale pentru a fi validat în funcţia de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Hunedoara, este domnul Drăgoescu Mihai Tudor. Având în vedere prevederile legale sus menţionate, propunem validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al municipiului Hunedoara a domnului Drăgoescu Mihai Tudor, declarat ca supleant pe lista Partidului Conservator. Proiectul de hotărâre este reglementat juridic prin prevederile art.96, alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ale art.9 şi ale art.12 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.31 şi ale art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Hunedoara, la 15.03.2011

P R I M A R, Ovidiu Marius Hada

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA PRIMAR Serviciul administraţie publică locală Nr /2011

Serviciul administra ţ ie public ă local ă Nr /2011 VIZAT PRIMAR, Ovidiu Marius Hada RAPORT

VIZAT PRIMAR, Ovidiu Marius Hada

RAPORT la proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Leu Mihai înainte de expirarea duratei normale a acestuia, precum şi validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, a domnului Drăgoescu Mihai Tudor

Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Hunedoara o constituie prevederile art.96, alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.9 şi ale art.12 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.31 şi ale art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Conform prevederilor art.12 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, „în toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative”. Potrivit prevederilor art.96, alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidul politic pe listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerii judeţene a partidului politic, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv. De asemenea, conform dispoziţiilor art.31, alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor”. Filiala Judeţeană a Partidului Conservator Hunedoara, prin adresele înregistrate la Primăria municipiului Hunedoara sub nr.13707/13759/2011, ne-a comunicat faptul că următoarea persoană de pe listele cu propuneri de candidaţi ai Partidului Conservator care au stat la baza alegerilor locale din 1 iunie 2008, care întruneşte condiţiile legale pentru a fi validat în funcţia de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Hunedoara, este domnul Drăgoescu Mihai Tudor. Având în vedere prevederile legale sus menţionate, prin proiectul de hotărâre se propune validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al municipiului Hunedoara a domnului Drăgoescu Mihai Tudor, declarat ca supleant pe lista Partidului Conservator .

Hunedoara, la 15.03.2011 ŞEF SERVICIU, Podea Gabriela

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL

încheiat astăzi,

PROCES- VERBAL

2011,

în şedinţa comisiei de validare a Consiliului

Local al Municipiului Hunedoara

comisia de validare aleasă de Consiliul

Local al Municipiului Hunedoara, prin Hotărârea nr.117/2008, în şedinţa de

constituire din data de 18.06.2008, a examinat, în conformitate cu prevederile

art. 31 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor.

Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu

sunt încălcate condiţiile de eligibilitate iar alegerea consilierului nu s-a făcut

prin fraudă electorală constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale.

Astfel, comisia de validare examinând legalitatea alegerii

consilierului, propune validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al

municipiului Hunedoara a domnului Drăgoescu Mihai Tudor, declarat ca

supleant pe lista Partidului Conservator.

Astăzi,

2011,

Drept care, am încheiat prezentul proces - verbal.

Preşedinte, Chiş Şerban Ana Aurelia

Membrii, Apostolescu Dan Gyorfi Jeno Hepuţ Teodor

Secretar, Fărcaş Bianca Magdalena

R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL HUNEDOARA

P R I M A R

REFERAT la hotărârea prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Leu Mihai înainte de expirarea duratei normale a acestuia, precum şi validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, a domnului Drăgoescu Mihai Tudor

Conform prevederilor art.9 şi ale art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, „în toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative”. Potrivit prevederilor art.96, alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidul politic pe listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerii judeţene a partidului politic, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv. De asemenea, conform dispoziţiilor art.31, alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor”. Filiala Judeţeană a Partidului Conservator Hunedoara, prin adresele înregistrate la Primăria municipiului Hunedoara sub nr.13707/13759/2011, ne-a comunicat faptul că următoarea persoană de pe listele cu propuneri de candidaţi ai Partidului Conservator care au stat la baza alegerilor locale din 1 iunie 2008, care întruneşte condiţiile legale pentru a fi validat în funcţia de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Hunedoara, este domnul Drăgoescu Mihai Tudor. Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Leu Mihai înainte de expirarea duratei normale a acestuia, precum şi validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, a domnului Drăgoescu Mihai Tudor.

Hunedoara, la

PRIMAR, Hada Ovidiu Marius

2011

SECRETAR, Aurel Raţă-Bugnariu