Sunteți pe pagina 1din 37

14.02.

2017 Tipar

PARLAMENTULREPUBLICIIMOLDOVA

LEGE
cuprivirelareorganizareainstanelorjudectoreti

nr.76din21.04.2016
(nvigoare01.07.2016,cuexcepiaprevederilorart.10ialeart.11pct.1,4i601.04.2017)

MonitorulOficialalR.Moldovanr.184192art.387din01.07.2016

***
n vederea asigurrii calitii actului de justiie, a eficienei sistemului judectoresc, a
distribuiei echitabile a sarcinilor ntre instanele judectoreti, a utilizrii eficiente a fondurilor
publice,precuminvedereacreriipremiselorpentruspecializareajudectorilor,
Parlamentuladoptprezentalegeorganic.

CapitolulI
REORGANIZAREASISTEMULUIINSTANELORJUDECTORETI
Art.1.(1)SistemulinstanelorjudectoretidinRepublicaMoldovasereorganizeazdup
cumurmeaz:
a) judectoriile Centru, Buiucani, Rcani, Botanica i Ciocana din municipiul Chiinu
fuzioneazprincontopire,formndJudectoriaChiinu
b) judectoriile Fleti i Sngerei fuzioneaz prin contopire cu Judectoria Bli, formnd
JudectoriaBli
c) Judectoria Bender fuzioneaz prin contopire cu Judectoria Anenii Noi, formnd
JudectoriaAneniiNoi
d) judectoriile Basarabeasca i Leova fuzioneaz prin contopire cu Judectoria Cimilia,
formndJudectoriaCimilia
e)judectoriileBriceni,DondueniiOcniafuzioneazprincontopirecuJudectoriaEdine,
formndJudectoriaEdine
f)judectoriileCantemiriTaracliafuzioneazprincontopirecuJudectoriaCahul,formnd
JudectoriaCahul
g) Judectoria Clrai fuzioneaz prin contopire cu Judectoria Streni, formnd
JudectoriaStreni
h) Judectoria tefan Vod fuzioneaz prin contopire cu Judectoria Cueni, formnd
JudectoriaCueni
i)judectoriileCeadrLungaiVulcnetifuzioneazprincontopirecuJudectoriaComrat,
formndJudectoriaComrat
j) Judectoria Dubsari fuzioneaz prin contopire cu Judectoria Criuleni, formnd
JudectoriaCriuleni
k)judectoriileRcaniiGlodenifuzioneazprincontopirecuJudectoriaDrochia,formnd
JudectoriaDrochia
l)JudectoriaFloretifuzioneazprincontopirecuJudectoriaSoroca,formndJudectoria
Soroca
m) Judectoria Ialoveni fuzioneaz prin contopire cu Judectoria Hnceti, formnd
JudectoriaHnceti
n) Judectoria Nisporeni fuzioneaz prin contopire cu Judectoria Ungheni, formnd
JudectoriaUngheni
o) judectoriile oldneti, Rezina i Teleneti fuzioneaz prin contopire cu Judectoria
Orhei,formndJudectoriaOrhei.
(2)Drepturileiobligaiilejudectoriilorfuzionatesetransmitjudectorieinoucreateconform
prevederilorCoduluicivilalRepubliciiMoldova.

http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 1/37
14.02.2017 Tipar

(3)JudectoriaComercialdeCircumscripieiJudectoriaMilitarinceteazactivitatea
la1aprilie2017.

Art.2. (1) Judectoriile noucreate conform art.1 alin.(1) i vor ncepe activitatea la 1
ianuarie2017.
(2)Unificareasediilorjudectoriilorsevaefectuatreptat,pnndatade31decembrie2027,
pemsuracreriicondiiilorpentruaceasta,conformplanuluiaprobatdeParlamentlapropunerea
Guvernului.
(3) Pn la crearea condiiilor de funcionare ntrun sediu unic, judectoriile noucreate
conformart.1alin.(1)voraveamaimultesedii,sediulcentralaljudectorieifiindsediuljudectoriei
noucreate,conformanexeilaprezentalege.Preedintele,vicepreedinteleiefulsecretariatului
judectorieivoractivansediulcentralalacesteia.
(4) Fiecare sediu al judectoriei, cu excepia sediului central, este administrat de ctre un
administratoralcldirii,desemnatdepreedintelejudectoriei.
(5) Configurarea Programului integrat de gestionare a dosarelor privind repartizarea
dosarelorninstanelejudectoretisevarealizanfunciedeunificareasediilorjudectoriilornou
create.
[Art.2completatprinLegeanr.284din16.12.2016,nvigoare27.12.2016]

Art.3. (1) Judectorii judectoriilor fuzionate se consider judectori ai judectoriilor nou
createconformart.1alin.(1).
(2) Dup ncetarea activitii Judectoriei Comerciale de Circumscripie i a Judectoriei
Militare, judectorilor acestora li se va propune transferul n funciile vacante din cadrul
judectoriilor noucreate conform art.1 alin.(1) din prezenta lege. Ca excepie de la art.20 din
Legeanr.544XIIIdin20iulie1995cuprivirelastatutuljudectorului,transferuljudectorilordela
judectoriile care i nceteaz activitatea n temeiul art.1 alin.(3) din prezenta lege nu este
precedatdeevaluareaperformaneloracestora.
(3)Pnlacrearea,conformart.2,acondiiilornecesarepentruamplasareansediilecentrale
alejudectoriilor,judectoriivorcontinuasactivezensediilejudectoriilorfuzionate.
(4)ConsiliulSuperioralMagistraturii,pnndatade1ianuarie2017:
a)vastabiliivaaprobanumruldejudectoridincadruljudectoriilor,modulderepartizare
a acestora n sediile judectoriilor potrivit sarcinii de munc per sistem i va asigura transferul
judectorilor
b)vaaprobareguliledebazprivindspecializareajudectorilor.
(5) Pn n data de 1 iulie 2017, preedinii judectoriilor create conform art.1 alin.(1) vor
stabilimoduldespecializareajudectorilor.

Art.4. (1) Mandatul tuturor preedinilor i vicepreedinilor judectoriilor noucreate
conformart.1alin.(1)nceteazdedreptla1ianuarie2017.
(2) Dac mandatul unui preedinte sau vicepreedintele de instan, pentru care acesta a
fost numit anterior, expir dup 1 ianuarie 2017, n cazul unei noi numiri, acesta nu va fi luat n
considerare la calculul numrului de mandate deinute consecutiv de ctre preedintele sau
vicepreedintelerespectiv.
(3) Unitile de grefieri i de asisteni judiciari din cadrul judectoriilor ce urmeaz s fie
fuzionatevorfitransferatepnla1ianuarie2017lajudectoriilenoucreate.Grefieriiiasistenii
judiciaridincadruljudectoriilorcareurmeazsfiefuzionatevorcontinuasactivezensediile
acestora pn la crearea, conform art.2, a condiiilor necesare pentru amplasarea lor n sediile
centralealejudectoriilor.
(4) Grefierii i asistenii judiciari din cadrul judectoriilor care i nceteaz activitatea vor fi
angajainregimprioritarlajudectoriilenoucreate.
(5)Dupmodificareastatelordepersonal,personaluldincadrulsecretariatelorjudectoriilor
fuzionate i al celor care i nceteaz activitatea, cu excepia celui prevzut la alin.(3) i (4) din
prezentul articol, va fi angajat n mod prioritar n secretariatele judectoriilor noucreate conform
art.1alin.(1)dinprezentalege,nlimitaunitilordepersonalvacante,curespectareaLegiinr.158
XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcia public i statutul funcionarului public i a legislaiei
muncii.
(6)Numrulunitilordepersonaldinsecretariatelejudectoriilorsevamodificanfunciede
necesitate, pe msura reorganizrii instanelor judectoreti i crerii condiiilor necesare pentru
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 2/37
14.02.2017 Tipar

funcionareaacestora.
(7)ConsiliulSuperioralMagistraturii,pnndatade1ianuarie2017:
a) va organiza concursuri pentru suplinirea funciilor de preedini i vicepreedini ai
judectoriilor, conform prevederilor Legii nr.514XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea
judectoreasc
b) va stabili i va aproba numrul de uniti de personal pentru secretariatele judectoriilor,
precumimodulderepartizareapersonaluluintoatesediilejudectoriilor.

Art.5.(1)Cererilepecauzelecivile,penaleicontravenionaledepuselajudectoriilecare
urmeazsfiefuzionatevorfiexaminate,ncondiiilelegii,dectrejudectoriicroraleaufost
repartizate.
(2)Cererilepecauzelecivile,penaleicontravenionale,depuselaJudectoriaComercial
deCircumscripieilaJudectoriaMilitarpnndatade1ianuarie2017,pentrucarenuafost
fixat prima edin de examinare, vor fi transmise spre examinare instanelor judectoreti
conformcompeteneiteritoriale,ntermende10zilelucrtoaredelaintrareanvigoareaprezentei
legi.
(3)Deladataintrriinvigoareaprezenteilegi,cererilepecauzelecivileicauzelepenale
ce ineau de competena Judectoriei Comerciale de Circumscripie i a Judectoriei Militare se
vordepune,ncondiiilelegii,lainstanelejudectoreticonformcompeteneiteritoriale.
(4)Cererilepecauzelecivile,penaleicontravenionale,depuselaJudectoriaComercial
de Circumscripie i la Judectoria Militar pn n data de 1 ianuarie 2017, pentru care a fost
fixat prima edin de examinare, vor fi soluionate de ctre judectorii crora leau fost
repartizate pn n data de 1 aprilie 2017. Cauzele neexaminate pn la 1 aprilie 2017 vor fi
transmisespreexaminare,ntermende10zilelucrtoare,laaltejudectorii,conformcompetenei
teritoriale.
(5) Hotrrile judectoriilor fuzionate, ale Judectoriei Comerciale de Circumscripie i ale
JudectorieiMilitare,atacateninstanadeapelpnndatade1ianuarie2017,vorfiexaminate
de ctre curile de apel n ale cror circumscripii sau aflat judectoriile respective pn la
reorganizare.
(6) Dosarele i alte documente aflate n arhiva judectoriilor fuzionate se transmit spre
pstrare judectoriilor noucreate. Dosarele i alte documente aflate n arhiva Judectoriei
Comerciale de Circumscripie i Judectoriei Militare se transmit spre pstrare Judectoriei
Chiinu.

Art.6.(1)Preediniijudectoriilorcarefuzioneazsauaicelorcareinceteazactivitatea
vorefectua,pnndatade1ianuarie2017,inventariereaievaluareaelementelordeactivide
pasivivorntocmisituaiilefinanciaredefuziunealejudectoriilorrespective.
(2) Transmiterea activelor i pasivelor, a mijloacelor fixe i a altor bunuri materiale ale
judectoriilor ce urmeaz s fie fuzionate, ale Judectoriei Comerciale de Circumscripie i ale
JudectorieiMilitarectrejudectoriilenoucreatesevaefectuanbazaactelordepredareprimire
ntocmite conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate
public,aprobatprinHotrreadeGuvernnr.901din31decembrie2015.
(3) n perioada 1 ianuarie 2017 31 decembrie 2027, investiiile capitale se vor efectua
conformunuiplanaprobatdeGuvern.

CapitolulII
MODIFICRIICOMPLETRILAUNELEACTELEGISLATIVE
Art.7.Legeanr.514XIIIdin6iulie1995privindorganizareajudectoreasc(republicatn
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.1517, art.62), cu modificrile ulterioare, se
modificisecompleteazdupcumurmeaz:
1.Articolul15secompleteazcualineatul(5)cuurmtorulcuprins:
(5)Instanajudectoreascpoateaveaunulsaumaimultesedii.
2.Laarticolul16,alineatul(2)vaaveaurmtorulcuprins:
(2) Preedinii instanelor judectoreti snt asistai de vicepreedini. Preedinii
judectoriilorsntasistaideunsingurvicepreedinte.ncadrulJudectorieiChiinu,numrulde
vicepreedinisestabiletepotrivitcunumruldesediialejudectoriei.ncadrulcurilordeapeli
n Curtea Suprem de Justiie, numrul de vicepreedini se stabilete potrivit cu numrul de
colegii.
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 3/37
14.02.2017 Tipar

3.Articolul21secompleteazcualineatele(11)i(12)cuurmtorulcuprins:
(11)Reorganizareasauncetareaactivitiiinstanelorjudectoretipoatefifcutdoarprin
legeorganic.Oinstanjudectoreascnupoatefireorganizatsauactivitateaacesteianupoate
ncetadaccompetenelesalejurisdicionalenuaufosttransferateuneialteinstanejudectoreti.
(12) Stabilirea circumscripiilor judectoriilor i a circumscripiilor curilor de apel se face n
bazaevaluriicumulativedupurmtoarelecriterii:
a) numrul de dosare transmise judectoriei spre examinare pe parcursul ultimilor 5 ani i
complexitateaacestora
b)numruldelocuitorinregiune
c) distana pn la cea mai apropiat instan de judecat, inclusiv timpul necesar pentru
parcurgereaacesteia
d)organizareaadministrativteritorial
e)stareacldirilorinstanelordejudecat.
4.Laarticolul25:
alineatele(2)(6)seabrog
alineatul(1)devinealineatunic.
5.Anexanr.2vaaveaurmtorulcuprins:

Anexanr.2

Judectoriileilocalitiledincircumscripiileacestora

Nr. Judectoria Localitiledincircumscripiajudectoriei
d/o
1 Chiinu Chiinu
Bcioi
Brila
Dobrogea
Frumuica
Revaca
Sngera
Stristeni
Condria
Dumbrava
Durleti
Ghidighici
Trueni
Vatra
Codru
Bc
Bubuieci
Budeti
Bunei
Ceroborta
Cheltuitori
Colonia
Cruzeti
Humuleti
Tohatin
VadulluiVod
Vduleni
Ciorescu
Cricova
Fureti
Goian
GoianulNou
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 4/37
14.02.2017 Tipar

Grtieti
Hulboaca
Stuceni
2 AneniiNoi AneniiNoi
Albinia
Balmaz
Batc
Beriozchi
Botnreti
BotnretiiNoi
Bulboaca
Calfa
CalfaNou
Chetrosu
Chirca
Ciobanovca
CobuscaNou
CobuscaVeche
Creoaia
Delacu
Floreni
Floreti
Geamna
GuraBcului
Hrbov
HrbovulNou
Larga
Maximovca
Mereni
MereniiNoi
Mirnoe
Nicolaevca
OchiulRo
Picus
Puhceni
Rocani
Ruseni
Salcia
Socoleni
Speia
erpeni
Telia
TeliaNou
Todireti
TroiaNou
nreni
Varnia
Zolotievca
Bender
Proteagailovca
3 Bli Bli
Elizaveta
Sadovoe
Fleti
AlbineulNou
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 5/37
14.02.2017 Tipar

AlbineulVechi
Beleui
Bocani
Boca
Burghelea
Catranc
Catranc,loc.st.cf.
Clineti
Clugr
Chetri
ChetriulNou
CiolacuNou
CiolacuVechi
Ciuluc
Comarovca
CuzmeniiVechi
Doltu
Drujineni
Egorovca
Fgdu
FletiiNoi
Frumuica
Glinjeni
Hiliui
Hitreti
Hnceti
Hrtop
Horeti
HrubnaNou
Ilenua
Iclu
Ivanovca
Izvoare
Logofteni
Lucceni
Mgura
MguraNou
Mgureanca
Mrndeni
Moldoveanca
Musteaa
Natalievca
Nvrne
Nicolaevca
ObrejaNou
ObrejaVeche
Pervomaisc
Pietrosu
PietrosulNou
Pnzreni
PnzreniiNoi
Prlia
Pocrovca
Pompa
Popovca
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 6/37
14.02.2017 Tipar

Pruteni
Ruel
RuelulNou
RediuldeJos
RediuldeSus
Risipeni
SrataNou
SrataVeche
Scumpia
SociiNoi
SociiVechi
Suvorovca
oltoaia
Taxobeni
apoc
Unteni
ValeaRusului
Vrneti
Sngerei
Alexndreni
Alexeuca
Antonovca
Bleti
BiliceniiNoi
BiliceniiVechi
Biruina
Bobletici
BocanceaSchit
Brejeni
Bursuceni
Chirileni
Chicreni
Ciuciuieni
Clicui
CoadaIazului
Copceni
Cocodeni
CotiujeniiMici
Cotovca
Cozeti
Cubolta
DobrogeaNou
DobrogeaVeche
Drgneti
Dumbrvia
Evghenievca
Flmnzeni
Gavrilovca
Grigoruca
Grigoreti
GuraOituz
HeciulNou
HeciulVechi
IezreniiNoi
IezreniiVechi
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 7/37
14.02.2017 Tipar

Izvoare
Lipovanca
Mreti
Mrineti
Mihailovca
MndretiiNoi
Nicolaevca
Octeabriscoe
Plria
Pepeni
PepeniiNoi
Petropavlovca
Petrovca
Prepelia
Rdoaia
Rzli
Romanovca
Sacarovca
SngereiiNoi
SloboziaChicreni
SloboziaMgura
Sloveanca
estaci
TuraNou
TuraVeche
Trifneti
ambula
ipleti
ipleteti
ValealuiVlad
ValeaNorocului
Vladimireuca
Vrneti
4 Cahul Cahul
Alexanderfeld
AlexandruIoanCuza
AndruuldeJos
AndruuldeSus
BadiculMoldovenesc
BaurciMoldoveni
Borceag
Brnza
Bucuria
Burlacu
Burlceni
ChioseliaMare
Chircani
CliaPrut
Colibai
Cotihana
CrihanaVeche
Cucoara
Doina
Frumuica
Gvnoasa
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 8/37
14.02.2017 Tipar

Giurgiuleti
Greceni
Huluboaia
Hutulu
IasnaiaPoleana
Iujnoe
LargaNou
LargaVeche
Lebedenco
Lopica
Luceti
Manta
Moscovei
Nicolaevca
Paicu
Pacani
Pelinei
Rou
Rumeanev
Stuc
SloboziaMare
Spicoasa
TaracliadeSalcie
TartauldeSalcie
Ttreti
Treteti
TrifetiiNoi
Tudoreti
Ursoaia
VadulluiIsac
Vleni
Vladimirovca
Zrneti
Cantemir
Acui
Alexandrovca
Antoneti
Baimaclia
Bobocica
Cania
Capaclia
Chioselia
Ciobalaccia
Cietu
Crpeti
Cla
Cociulia
Constantineti
Cotangalia
Crciun
Dimitrova
Enichioi
Flocoasa
Floricica
Ghioltosu
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 9/37
14.02.2017 Tipar

Goteti
Harag
Hnseni
Hrtop
Iepureni
Lrgua
Leca
Lingura
Pleeni
Plopi
Popovca
Porumbeti
Sadc
Stoianovca
Suhat
amalia
ofranovca
Taraclia(Plopi)
Taraclia(Sadc)
Tartaul
Ttreni
Toceni
rncua
iganca
igancaNou
olica
Victorovca
Viniovca
Vlcele
Taraclia
AlbotadeJos
AlbotadeSus
Aluatu
Balabanu
Budi
Cairaclia
Cealc
Chirilovca
Ciumai
Corten
CortenulNou
Dermengi
Hagichioi
Hrtop
Mirnoe
Musaitu
Novosiolovca
Orehovca
Roia
Salcia
Samurza
Sofievca
ValeaPerjei
Vinogradovca
5 Cueni Cueni
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 10/37
14.02.2017 Tipar

Baccealia
Baimaclia
Baurci
Cinari
Cinari,loc.st.cf.
Chircieti
ChircietiiNoi
Chicani
Ciufleti
Crneni
CrneniiNoi
Constantinovca
Copanca
Cocalia
Cremenciug
Frldeni
FrldeniiNoi
Florica
Gsca
Grdinia
Grigorievca
Hagimus
Leuntea
MariancadeSus
Mereneti
Opaci
Pervomaisc
Plop
Ploptiubei
Sii
Slcua
SlcuaNou
Surchiceni
tefneti
Taraclia
Tntari
TntariiNoi
Tocuz
Tricolici
Ucrainca
Ursoaia
UrsoaiaNou
ValeaVerde
Zahorna
Zaim
Zaim,loc.st.cf.
Zviozdocica
tefanVod
Alava
Antoneti
Brezoaia
Carahasani
Cplani
Cioburciu
Copceac
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 11/37
14.02.2017 Tipar

Crocmaz
Ermoclia
Fetelia
Lazo
MariancadeJos
Olneti
Palanca
Popeasca
Purcari
Rsciei
RscieiiNoi
Semionovca
Slobozia
tefneti
Talmaza
Tudora
Viioara
Volintiri
Tiraspol
Slobozia
AndriaevcaNou
AndriaevcaVeche
BlijniiHutor
Caraga
Cioburciu
Constantinovca
Corotna
Crasnoe
Dnestrovsc
Frunz
Hlinaia(Slobozia)
Nezavertailovca
Nicolscoe
Novocotovsc
Novosavicaia,loc.st.cf.
Parcani
Pervomaisc
Prioziornoe
Sucleia
TiraspolulNou
Trnauca
Uiutnoe
Vladimirovca
6 Cimilia Cimilia
Albina
Artimonovca
Batr
BogdanovcaNou
BogdanovcaVeche
Cenac
CiucurMingir
Codreni
Cotangalia
Dimitrovca
Ecaterinovca
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 12/37
14.02.2017 Tipar

Fetia
Gradite
GuraGalbenei
Hrtop
Ialpug
Ialpujeni
Iurievca
IvanovcaNou
Javgur
Lipoveni
Marienfeld
Maximeni
Mereni
Mihailovca
Munteni
Porumbrei
Prisaca
Sagaidac
SagaidaculNou
SatulNou
Schinoica
Selemet
Suric
Topala
Troicoe
ValeaPerjei
Zloi,loc.st.cf.
Basarabeasca
Abaclia
Bacalia
Bogdanovca
Carabetovca
Carabiber
Iordanovca
Iserlia
Ivanovca
Sadaclia
Leova
Biu
Betemac
Borogani
Bulgrica
Cazangic
Ceadr
CmpulDrept
Czlar
Cneazevca
CociuliaNou
Colibabovca
Covurlui
Cupcui
Cuporani
Filipeni
Frumuica
HnseniiNoi
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 13/37
14.02.2017 Tipar

Hrtop
Iargara
Meeni
Nicolaevca
Orac
Piteti
Romanovca
SrataNou
SrataRzei
Srteni
SricaNou
SricaVeche
Selite
Srma
Tigheci
TochileRducani
Tomai
TomaiulNou
Troian
Troia
Victoria
Vozneseni
7 Comrat Comrat
Alexeevca
Avdarma
Bealma
Bugeac
ChioseliaRus
Chirsova
CiocMaidan
Congaz
CongazciculdeJos
CongazciculdeSus
Cotovscoe
Dezghingea
Duduleti
Ferapontievca
Svetli
CeadrLunga
Baurci
Beghioz
Cazaclia
ChirietLunga
Copceac
Gaidar
Joltai
Tomai
Vulcneti
Carbalia
Cimichioi
Etulia
Etulia,loc.st.cf.
EtuliaNou
Vulcneti,loc.st.cf.
8 Criuleni Criuleni
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 14/37
14.02.2017 Tipar

Blbneti
Bleti
Blata
BlatadeSus
Bocana
Chetroasa
Cimieni
Ciopleni
Corjova
Coernia
Cruglic
Dolinnoe
Drsliceni
DubsariiVechi
HrtopulMare
HrtopulMic
Hruova
Inov
Izbite
Jevreni
Logneti
Macui
Mgdceti
Mlieti
MlietiiNoi
Mrdreuca
Micleti
Ohrincea
Onicani
Pacani
Porumbeni
Ratu
Rculeti
Rcova
Sagaidac
SagaidaculdeSus
SloboziaDuca
Stecani
ValeaColoniei
ValeaSatului
Zicana
Zolonceni
Dubsari
Afanasievca
AlexandrovcaNou
Bosca
Calinovca
Cocieri
Coicova
ComisarovcaNou
Corjova
Conia
ConiaNou
CrasniVinogradari
DoibaniI
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 15/37
14.02.2017 Tipar

DoibaniII
Dorocaia
Dubu
Dzerjinscoe
Goian
GoianulNou
Harmaca
Holercani
Iagorlc
Lunga
LungaNou
Mahala
Marcui
Molovata
MolovataNou
Oxentea
Prta
Pohrebea
PohrebeaNou
Roghi
buleuca
Ustia
Vasilievca
Grigoriopol
Bcioc
Bruslachi
Butor
Carmanova
Cernia
Colosova
Cotovca
CrasnaiaBesarabia
CrasnaiaGorca
Crasnoe
Crasnogorca
Delacu
Fedoseevca
Hrtop
Hlinaia
India
Maiac
Marian
Mlieti
Mocearovca
Mocreachi
Novovladimirovca
Pobeda
Speia
ipca
Talc
Teiu
Tocmagiu
Vesioloe
Vinogradnoe
9 Drochia Drochia
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 16/37
14.02.2017 Tipar

Antoneuca
Baroncea
BaronceaNou
Ceapaevca
Chetrosu
Cotova
Dominteni
Drochia
Fntnia
Ghizdita,loc.st.cf.
Gribova
HsneniiMari
HsneniiNoi
HoloniaNou
Iliciovca
Lazo
Maramonovca
Mcreuca
Miciurin
Mndc
MoaradePiatr
Nicoreni
OchiulAlb
Palanca
Pelinia
Pelinia,loc.st.cf.
Pervomaiscoe
Petreni
PopetiideJos
PopetiideSus
PopetiiNoi
Sergheuca
Sofia
alviriiNoi
alviriiVechi
uri
uriiNoi
arigrad
Zguria
Glodeni
Balatina
Bisericani
Brnzeni
Buteti
Cajba
Camenca
Camencua
Ciuciulea
ClococeniiVechi
Cobani
Cot
Cuhneti
Danu
Dumani
FunduriiNoi
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 17/37
14.02.2017 Tipar

FunduriiVechi
Hjdieni
Iabloana
LimbeniiNoi
LimbeniiVechi
Lipov
MoaraDomneasc
Moleti
Movileni
Nicolaevca
Petrunea
Serghieni
Soroca
Strcea
Sturzovca
TometiiNoi
TometiiVechi
Ustia
Viioara
Rcani
Alexndreti
Aluni
Armanca
Avrmeni
BalanulNou
BoroseniiNoi
Branite
Bulhac
Cepria
Ciobanovca
Ciubara
Corlteni
Costeti
CucuieiiNoi
CucuieiiVechi
Dmcani
Drua
Dumeni
Duruitoarea
DuruitoareaNou
Gleni
Grinui
Hiliui
Horodite
Ivneti
Lupria
Malinovscoe
Mlieti
Mihileni
MihileniiNoi
Moeni
Nihoreni
Pscui
Petrueni
Prjota
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 18/37
14.02.2017 Tipar

Pociumbui
Pociumbeni
Proscureni
Rcria
Rmzan
Recea
Reteni
ReteniVasileui
Singureni
SloboziaRecea
Sturzeni
Sverdiac
aptebani
tiubeieni
umna
Uurei
Vasileui
Vratic
Zicani
10 Edine Edine
Alexeevca
Alexndreni
BdragiiNoi
BdragiiVechi
Bleteni
Brtueni
BrtueniiNoi
Brnzeni
Burlneti
Buzdugeni
Cepeleui
ChetroicaNou
ChetroicaVeche
Chiurt
Clicui
Constantinovca
Corpaci
CuconetiiNoi
CuconetiiVechi
Cupcini
Feteti
FntnaAlb
Gapar
Goleni
Gordineti
GordinetiiNoi
Hancui
Hincui
Hlinaia
HlinaiaMic
Iachimeni
Lopatnic
Oneti
Parcova
Poiana
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 19/37
14.02.2017 Tipar

Rngaci
Rotunda
Ruseni
Slobodca
Stolniceni
ofrncani
Terebna
Trnova
Trinca
Vancicui
Viioara
Volodeni
Zbriceni
Briceni
Balasineti
Blcui
Beleavini
Berlini
Bezeda
Bocicui
Bogdneti
Bulboaca
CaracueniiNoi
CaracueniiVechi
Chirilovca
Colicui
Corjeui
Coteala
Cotiujeni
Criva
Drepcui
Grimncui
Grimeti
Groznia
HalahoradeJos
HalahoradeSus
Hlina
Larga
Lipcani
Mrcui
MrcuiiNoi
Medveja
Mihileni
Pavlovca
Pererita
SloboziaMedveja
Sloboziairui
irui
Tabani
Tecani
Trebisui
Trestieni
Dondueni
Arioneti
Baraboi
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 20/37
14.02.2017 Tipar

Boroseni
Braicu
Briceni
Briceva
Caraiman
Cernoleuca
Climui
CodreniiNoi
Corbu
Cricui
Dondueni
Elenovca
Elizavetovca
Frasin
Horodite
Moana
Octeabriscoe
Pivniceni
Plop
Pocrovca
RediulMare
Scieni
Sudarca
Teleeuca
TeleeucaNou
Trnova
aul
Ocnia
Berezovca
Brldeni
Brnova
Calaraovca
Clocuna
Codreni
Corestui
Dngeni
Frunz
Grbova
Grinui
Grinui
GrinuiMoldova
GrinuiRaia
Hdrui
Lencui
Lipnic
Maiovca
Mereeuca
Mihleni
Naslavcea
Ocnia
Otaci
Paladea
Paustova
RediulMare
Rujnia
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 21/37
14.02.2017 Tipar

Sauca
Stlineti
Unguri
Vlcine
Verejeni
11 Hnceti Hnceti
Anini
Blceana
Bobeica
Boghiceni
Bozieni
Brtianovca
Bujor
Bueni
Caracui
Clmui
Crpineanca
Crpineni
Celeni
Chetroeni
Cioara
Ciuciuleni
Corneti
Coroliovca
Costeti
CotulMorii
Crasnoarmeiscoe
Dahnovici
Dancu
Drgueni
DrgueniiNoi
Dubovca
Feteasca
Frldeni
Frasin
FundulGalbenei
Horjeti
Horodca
Ivanovca
Lpuna
Leueni
Logneti
Marchet
Mereeni
Mingir
Mireti
Negrea
Nemeni
Obileni
Oneti
Pacani
Pereni
Pervomaiscoe
Pogneti
Rusca
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 22/37
14.02.2017 Tipar

SrataGalben
SrataMereeni
Srteni
Secreni
SecreniiNoi
Semionovca
Sofia
Stolniceni
Strmbeni
ipoteni
Tlieti
ValeaFlorii
Voinescu
Ialoveni
Alexandrovca
Bardar
Blai
Budi
Crbuna
Cigrleni
Costeti
Dnceni
Gangura
Gureni
Hansca
Homuteanovca
Horeti
Horodca
Malcoci
MiletiiMici
MiletiiNoi
Misovca
Moleti
Nimoreni
PiatraAlb
Pojreni
Puhoi
Rzeni
RusetiiNoi
RusetiiVechi
Sociteni
Suruceni
ipala
Ulmu
Vratic
Vsieni
Zmbreni
12 Orhei Orhei
Andreevca
Berezlogi
Bieti
Bolohan
Brneti
Brviceni
Breanova
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 23/37
14.02.2017 Tipar

Budi
Bulieti
Butuceni
Camencea
Chiperceni
Cihoreni
Cioclteni
Cimea
Cliova
CliovaNou
Crihana
Cucuruzeni
CucuruzeniideSus
Curchi
Dicova
Donici
Fedoreuca
Furceni
Ghetlova
Hjdieni
Hulboaca
Incule
Isacova
Ivancea
Izvoare
Jeloboc
JoradeJos
JoradeMijloc
JoradeSus
Lopatna
Luceuca
Mana
Mlieti
Mitoc
Mrzaci
Mrzeti
Morovaia
Morozeni
Neculieuca
Noroceni
OcniaRzei
Ocniarani
Pelivan
Peresecina
Piatra
Poceti
Podgoreni
Pohorniceni
Pohrebeni
Puintei
Smnanca
Selite
Sirota
SloboziaHodorogea
StepSoci
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 24/37
14.02.2017 Tipar

Susleni
ercani
Tabra
Teleeu
Trzieni
Trebujeni
Vatici
Vprova
Vcui
Vorote
Zahoreni
Zorile
oldneti
Alcedar
Chipeca
ClimuiideJos
Coblea
Coblea,loc.st.cf.
Cot
CotiujeniiMari
Curtura
Cueluca
Cumirca
Dobrua
Fuzuca
Guzeni
Glinjeni
Lelina
Mihuleni
Odaia
Olicani
Parcani
Pohoarna
Poiana
Rspopeni
Receti
Rogojeni
Rogojeni,loc.st.cf.
Salcia
Smcani
Socola
estaci
ipca
VadulRacov
Zahorna
Rezina
Boernia
Buciuca
Buuca
Cinieui
Ciorna
Coglniceni
Cuizuca
Echimui
Ghiduleni
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 25/37
14.02.2017 Tipar

Gordineti
Horodite
Ignei
Lalova
Lipceni
Mateui
Meeni
MinceniideJos
MinceniideSus
Nistreni
Otac
Ppui
Pecite
Pereni
Piscreti
PripiceniCurchi
PripiceniRzei
Rocani
RocaniideJos
RocaniideSus
Saharna
SaharnaNou
Srcova
SloboziaHorodite
Solonceni
Stohnaia
Tarasova
Trifeti
ahnui
areuca
ipova
Teleneti
Bneti
BnetiiNoi
Bogzeti
Bondareuca
BrnzeniiNoi
BrnzeniiVechi
Budi
Czneti
Chersac
Chitelnia
ChicaniiNoi
ChicaniiVechi
Ciofu
Ciulucani
Cla
Codru
CodrulNou
Coropceni
Crsneni
Cucioaia
CucioaiaNou
Dobrua
Flutura
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 26/37
14.02.2017 Tipar

Ghermneti
Ghiliceni
Hirieni
Hrtop
Ineti
Leueni
Mihlaa
MihlaaNou
Mndra
Mndreti
Negureni
Nucreni
Ordei
Pistruieni
PistruieniiNoi
Ratu
SrteniiNoi
SrteniiVechi
Scoreni
Suhuluceni
Triei
nreni
VadulLeca
VadulLecaNou
Vsieni
Verejeni
Zahareuca
Zicani
ZicaniiNoi
Zgrdeti
Rbnia
Alexandrovca
Andreevca
Basarabca
Beloci
Bodeni
Broteni
Buschi
Butuceni
Camenca
Caterinovca
Chirov
Cobasna
Cobasna,loc.st.cf.
Constantinovca
Crasnencoe
CrasniOcteabri
Cuzmin
Dimitrova
Frunzuca
Gherunovca
Ghidirim
Haraba
Hrju
Hristoforovca
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 27/37
14.02.2017 Tipar

Hruca
Iantarnoe
Ivanovca
Jura
Lenin
LsaiaGora
Mihailovca
MihailovcaNou
Mocra
MolochiulMare
MolochiulMic
NovaiaJizni
Ocnia
Ofatini
Pervomaisc
Pcalova
Plopi
Pobeda
Podoima
Podoimia
Popencu
Racov
Rotari
Sadchi
Srei
Severinovca
SloboziaRacov
Socolovca
Solnecinoe
Sovietscoe
Stanislavca
Stroieti
SuhaiaRbnia
evcenco
malena
Ulmu
UlmulMic
VadulTurcului
ValeaAdnc
Vasilievca
Vrncu
Vladimirovca
Voitovca
Zaporoje
Zzuleni
13 Soroca Soroca
AlexandrucelBun
Balini
BaliniiNoi
Bdiceni
Bxani
Bulboci
BulbociiNoi
CinariiVechi
Cerlina
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 28/37
14.02.2017 Tipar

Cosui
Cremenciug
Curenia
CureniaNou
Drcui
DrcuiiNoi
Decebal
Dubna
Dumbrveni
Egoreni
Floriceni
Grigoruca
Holonia
Hristici
Iarova
Inundeni
Iorjnia
Livezi
Lugovoe
Mlcui
Nimereuca
Niorcani
Oclanda
Ocolina
Parcani
Prlia
Racov
RediCerenov
ReginaMaria
Rublenia
RubleniaNou
Rudi
Ruslanovca
Schineni
SchineniiNoi
SloboziaCremene
SloboziaNou
SloboziaVrncu
Sobari
Solone
Stoicani
eptelici
olcani
TtrucaNou
TtrucaVeche
Tolocneti
Trifui
epilova
Valea
Vanina
VaninaMic
Vasilcu
Vdeni
Vrncu
Visoca
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 29/37
14.02.2017 Tipar

Voloave
Volovia
Zastnca
Floreti
Alexandrovca
Alexeevca
Antonovca
Bhrineti
Bezeni
Bobuleti
Bursuc
Caunca
Cpreti
Cenua
Cernia
Chirilovca
Ciripcu
Ciutuleti
Coernia
CuhuretiideJos
CuhuretiideSus
Cunicea
Domulgeni
Dumitreni
Fgdu
Frumuica
FrumuicaNou
Frunzeti
Ghindeti(ora)
Ghindeti(sat)
GuraCamencii
GuraCinarului
Gvozdova
Hrtop
Iliciovca
IonVod
Ivanovca
Izvoare
Japca
Lunga
Maiscoe
Mrculeti(ora)
Mrculeti(sat)
Mrineti
Mihailovca
Napadova
Nicolaevca
Nicolaevca
Octeabriscoe
Prajila
Prodneti
ProdnetiiVechi
Putineti
RduleniiNoi
RduleniiVechi
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 30/37
14.02.2017 Tipar

Roietici
RoieticiiVechi
Sntuca
Scieni
Sevirova
Srbeti
Strceni
tefneti
Temeleui
TrgulVertiujeni
Trifneti
ipordei
ra
ra,loc.st.cf.
Unchiteti
Unchiteti,loc.st.cf.
ValeaRdoaiei
Vrvreuca
Vscui
Vertiujeni
Zarojeni
Zluceni
14 Streni Streni
Bucov
Cpriana
Chirianca
Ciobanca
Codreanca
Cojuna
Dolna
Drgueni
Fgureni
Gleti
GletiiNoi
Gheluza
Gornoe
Grebleti
Huzun
Lozova
LupaRecea
Mrtineti
Micui
Micleueni
Negreti
Oneti
Pneti
Rassvet
Rdeni
Recea
Romneti
Rocani
Saca
Scoreni
Sirei
Stejreni
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 31/37
14.02.2017 Tipar

Ttreti
igneti
Voinova
Vorniceni
Zamciogi
Zubreti
Clrai
Bahmut
Bahmut,loc.st.cf.
Bahu
Bravicea
Buda
Bularda
Cbieti
Dereneu
Duma
Frumoasa
Hirova
Hrbov
Hrjauca
Hogineti
Horodite
Leordoaia
Meleeni
Mndra
Nicani
Novaci
Onicani
Oricova
Palanca
Parcani
Puleti
Peticeni
Pituca
Prjolteni
PodulLung
Rciula
Rdeni
Sadova
Sseni
Schinoasa
SeliteaNou
Sipoteni
Sverida
Temeleui
Tuzara
ibirica
Ursari
Vlcine
VrzretiiNoi
15 Ungheni Ungheni
Agronomovca
Alexeevca
Blindeti
BogheniiNoi
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 32/37
14.02.2017 Tipar

BogheniiVechi
Buciumeni
Buciumeni,loc.st.cf.
Bulhac
Bumbta
Buila
BuzduganiideJos
BuzduganiideSus
Cetireni
Chirileni
Cioropcani
Condrteti
Corneti(ora)
Corneti(sat)
Cornova
Costuleni
Coeni
Curtoaia
Drujba
Elizavetovca
Floreni
Floreti
FlorioaiaNou
FlorioaiaVeche
Frsineti
Gherman
Grseni
Grozasca
Hrceti
Hristoforovca
Izvoreni
Leordoaia
Lidovca
Mcreti
Mgurele
Mnoileti
Medeleni
Mirceti
Mnzteti
MoreniiNoi
MoreniiVechi
Npdeni
NegureniiNoi
NegureniiVechi
NovaiaNicolaevca
Petreti
Petreti,loc.st.cf.
Prlia
Poiana
Pojarna
RdeniiVechi
Rezina
Romanovca
Sghieni
Sculeni
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 33/37
14.02.2017 Tipar

Semeni
Sineti
Stolniceni
icov
Tecureni
Todireti
ghira
Uneti
ValeaMare
Veveria
Vulpeti
Zagarancea
ZzuleniiNoi
ZzuleniiVechi
Nisporeni
Bceni
Blneti
Blureti
Brboieni
Boldureti
Bolun
Brtuleni
Bursuc
Climneti
Chilioaia
Cioreti
Ciuteti
Crneti
Cristeti
Drojdieni
Gureni
Grozeti
Heleteni
Isicani
Iurceni
Luminia
Marinici
Mileti
Mrzoaia
Odaia
Odobeti
Pruceni
Selite
Seliteni
Soltneti
endreni
icani
ValeaNrnovei
ValeaTrestieni
Vrzreti
Vntori
Vulcneti
Zberoaia

6.Anexanr.3vaaveaurmtorulcuprins:
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 34/37
14.02.2017 Tipar


Anexanr.3

Curiledeapelijudectoriiledincircumscripiileacestora

CurteadeApel Judectoriiledincircumscripia Localitidereedin
curiideapel
Chiinu Chiinu Chiinu
Orhei Orhei
Streni Streni
Criuleni Criuleni
Hnceti Hnceti
AneniiNoi AneniiNoi
Cueni Cueni
Bli Bli Bli
Edine Edine
Drochia Drochia
Soroca Soroca
Ungheni Ungheni
Cahul Cahul Cahul
Comrat Comrat Comrat
Cimilia Cimilia

Art.8.Legeanr.544XIIIdin20iulie1995cuprivirelastatutuljudectorului(republicatn
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.1517, art.63), cu modificrile ulterioare, se
modificdupcumurmeaz:
1.Laarticolul6,alineatul(6)seabrog.
2.Laarticolul28,alineatul(2)seabrog.

Art.9. Anexa la Legea nr.853XIII din 29 mai 1996 cu privire la reorganizarea sistemului
instanelor judectoreti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.4647, art.415), cu
modificrileulterioare,seabrog.

Art.10. Codul de procedur penal al Republicii Moldova nr.122XV din 14 martie 2003
(republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248251, art.699), cu modificrile
ulterioare,semodificdupcumurmeaz:
1.Articolul37seabrog.
2.Laarticolul38punctul2),textul,inclusivdejudectoriamilitarseexclude.
3.Laarticolul42,alineatul(6)seabrog.

Art.11. Codul de procedur civil al Republicii Moldova nr.225XV din 30 mai 2003
(republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.130134, art.415), cu modificrile
ulterioare,semodificisecompleteazdupcumurmeaz:
1.Articolul35seabrog.
2.Articolul38vaaveaurmtorulcuprins:
Articolul38.Competenateritorialgeneral
(1)Reclamantulpoateintentaaciuneanoricaredinsediileinstaneinacreirazteritorial
seafldomiciliulprtului.
(2)Aciuneampotrivauneipersoanejuridiceseintenteaznunuldintresediileinstaneina
creirazteritorialseaflsediulpersoaneijuridicerespective.
3.ntotcuprinsularticolului39,cuvinteleninstanasesubstituiecutextulnoricaredintre
sediileinstanei.
4.Laarticolul44,alineatele(4)i(5)seabrog.
5.Articolul53:
secompleteazcualineatul(11)cuurmtorulcuprins:
(11) Propunerea de recuzare se examineaz n modul n care se examineaz cererea de
chemarenjudecat.
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 35/37
14.02.2017 Tipar

alineatul (2) se completeaz n final cu textul: Cererea de recuzare se soluioneaz n cel


mult5ziledinmomentuldepunerii.
6.Laarticolul358,alineatul(2)seabrog.
7.Laarticolul477alineatul(1),cuvintelenjudecatsesubstituiecutextulninstanacare
arfifostcompetentsexaminezecauzacivilnlipsaclauzeidearbitraj,.
8. La articolul 482, cuvintele de instan se substituie cu textul de instana care ar fi fost
competentsexaminezecauzacivilnlipsaclauzeidearbitraj.

CapitolulIII
DISPOZIIIFINALEITRANZITORII
Art.12. (1) Prezenta lege intr n vigoare la data publicrii, cu excepia prevederilor
articolului10ialearticolului11punctele1,4i6,carevorintranvigoarela1aprilie2017.
(2) Guvernul i autoritile publice locale vor ntreprinde msurile necesare, conforme
legislaieinvigoare,pentruasigurareafuncionriiprezenteilegi.
(3) Guvernul, n termen de 2 luni, va elabora Planul de construire a cldirilor noi i/sau de
renovare a cldirilor existente necesare pentru buna funcionare a sistemului instanelor
judectoreti.
(4)ConsiliulSuperioralMagistraturiivapropuneInstitutuluiNaionalalJustiieisincludn
programele de formare continu a judectorilor subiectele necesare pentru specializarea
judectorilornexaminarea:
litigiilorcucaractercomercial
cauzelorpenaleprivindinfraciunilesvritedepersoanedinefectivuldesoldai,dincorpul
desergeniidincorpuldeofierialeArmateiNaionale,dinefectivulTrupelordeCarabinieriial
ServiciuluiProtecieiCivileiSituaiilorExcepionaledinsubordineaMinisteruluiAfacerilorInterne,
din efectivul Serviciului de Informaii i Securitate, al Serviciului de Protecie i Paz de Stat, de
persoaneatestatedinefectivulinstituiilorpenitenciare,depersoanelesupuseserviciuluimilitarn
timpul concentrrilor, de alte categorii de persoane n privina crora exist indicaii exprese n
legislaie.
(5) Centrul de Telecomunicaii Speciale va asigura configurarea n modul corespunztor a
Programuluiintegratdegestionareadosarelor.
(6) Pn la crearea condiiilor pentru funcionarea judectoriilor reorganizate ntrun sediu
unic,aciuneadepusdereclamantntemeiulart.38sau39dinCoduldeprocedurcivil se va
examina de ctre judectorul sau, dup caz, completul de judectori care activeaz n sediul
judectorieirespective.
(7) Pn la ncetarea activitii judectoriei militare, salarizarea i alte drepturi cuvenite
personaluluimilitaricivilseasigurdectreMinisterulAprrii.
[Art.12modificatprinLegeanr.284din16.12.2016,nvigoare27.12.2016]

PREEDINTELEPARLAMENTULUI AndrianCANDU

Nr.76.Chiinu,21aprilie2016.


Anex

Sediilejudectoriilor
nperioada1ianuarie201731decembrie2027

Nr. Judectoria Sediulcentral Altesedii
1 Chiinu Sect.Botanica,mun.
Chiinu
Sect.Buiucani,mun.
Chiinu
Sect.Centru,mun.Chiinu
Sect.Ciocana,mun.
Chiinu
Sect.Rcani,mun.Chiinu
2 Bli Bli
http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 36/37
14.02.2017 Tipar

Fleti
Sngerei
3 AneniiNoi AneniiNoi
Bender
4 Cimilia Cimilia
Basarabeasca
Leova
5 Edine Edine
Briceni
Dondueni
Ocnia
6 Cahul Cahul
Taraclia
Cantemir
7 Streni Streni
Clrai
8 Cueni Cueni
tefanVod
9 Comrat Comrat
CeadrLunga
Vulcneti
10 Criuleni Criuleni
Dubsari
11 Drochia Drochia
Rcani
Glodeni
12 Soroca Soroca
Floreti
13 Hnceti Hnceti
Ialoveni
14 Ungheni Ungheni
Nisporeni
15 Orhei Orhei
oldneti
Rezina
Teleneti

http://weblex.md/item/print/id/d97cde865bdf87c13c41d060fa1c827a#A1 37/37

S-ar putea să vă placă și