Sunteți pe pagina 1din 1

::::

extreme); punerea de garouri care s6 impiedice intoarcerea


venoasa a sangelui la
rile a trei dintre cere patru membre, cu srdbirea si rotarea
ror ra c6te un sfert de ord
; aspiralia secrefiilor abundente care vin din c5iie respiratorii inferioare
in faringe si
ra bucalS.
consumului de lichide gi a lichidelor perfuzabile,
: ntafia redusd, inifial, ra regim hidrozaharat apoi lacto-fiinos vegetarian fdrd sare, in
t&!i micigirepetate.
GRIJI REA COPILU LU I MARE C U GASTROENTERITA E_EUiE
.=NTEROCOLITA
ACUTA
ri!ia.-Se-folosegte termenul de gastroenteritS acutd dacd
existd asocierea de scaune
cu virsdturi numeroase, pand ra intoreranli gastricd, pentru perioad6
o de timp rimi_
scurtd : 1.-3 sdptam6ni.

sbu richide, uneori mucosanghinorente, in numdr variabir,


33lloiticate,,semirichide
mcge 0e gravitate.
$?&Jriabsente, rare sau numeroase, in funclie de componenta gastricd.
*.dispdrut in majoritatea cazuriror; in formeie u$oare insd, er poatei pistrat.
fi
Liabdominale, in special in enterocolite.
i- uneori roarte ridicatd, in funclie de germenur infeclios in cauzd.
+snerard bund in formere- ugoare; in formere grave
:.:- -t--.-r vrqYe poate
Pvqrg fi profund arterati.
It PI
in greutate, dupa intensitatea
$e 9i durata manifestdrilor bolii.
prin hipovolemie ,si de cauzd infeclioasi in formele grave.
.e de deshidratare acutd (mai pu{in pregnante ca ra sugar e gii. copirur mic): usciciunea
--rr's'! 'r!'|\
@ntelor si a mucoaselor este intensi, Jigurie.
de laboratoi

sericd in formele grave, urmirind stabirirea pierderiror


hidroerectroritice si echi-

d asistentei medicale in ingrijirea copirului mare cu gastroenteriti sau


entero-
'evolufiei
manifestdrilor digestive: numdrul si aspectul scaunelol
vdrsdturile.
@e abdominale si totodate modificarile in starea generald a
bolnavului, aparilia sau
ilHF febrei etc. C6ntdrirea la intervale scurte a copilului.
Itea planului de rearimentare progresivd cu arimente permise si controrarea respectd_
1$ c5tre micul bolnav 9i de catrelamilia acestuia
Darea probelor de laborator men{ionate (coprocultu16,
hemogramd, ionogramd serici)
l1$trarea rezultatelor.
ff$qqlia medicului, montarea unei perfuzii endovenoase de rehidratare, urmdrirea rit-
pfic care aceasta se desfisoari si cum este toleratd.
rm tratamentului Ei urmdrirea modului cum acesta este tolerat.
Eventualele reactii
tE*rhdare de semnalat.
**l o pqrioada de timp variabird, va recomanda ablinerea de ra arimentere ,,cu risc,,: pru-
e1Fgiumb,'pepene, pere' caise vezi, ceapd, usturoi, seminte, vazd, fasore
uscatd, sa-
r,vinete, conopidd, sucuri, sosuri grase, lapti batut, inghetatd,
creme de cofetdrie si
etc.