Sunteți pe pagina 1din 16

MONITORUL OFICIAL

AL
ROMANIEI
PARTEA I
Miercuri, 11 ianuarie 2017
Anul 185 ()(xlx) Nr. 32 LEGI, DECRETE, HOTARARI 9I ALTE ACTE
-

SUMAR

Nr Pagina

DECIZII ALE PRII\,I.I!,4INISTRULUI


Decizie privird el berarea domnulur Florir Aurel
40.
-
Motiu. la cerere. d:n funclia d cecretar de slat la
l\,4inisierul Justiliei ...............-..........-......................... 2
41. Decizie privind incetarea, prin acordul pe4ibr, a
-
raporiulurde serv'ciu aldoamrcr Di4u Crisiina Erena.
i,rspeclor guvemame'1tal in cadrLrl Secretariatului
Geireralal Guvemului...... 2

ACTEALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADI\,,IINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
1. O.din al ministrului agricullurii 9i dezvoli;rii flrlale
-privi.d aprobarea nivelulni comisioanelor de garantare
pentru anul 2017..........-... 3
1. lnslrucliune a preseointelu' Agenliei Nal.oaale
-penru Ach'zitii Publico emisa n apl;carea prevederilor
art. 179lil. q)sian. 187 alin (8) lit. a) din Legea
nr. 98/2016 privind achizil'ile publice. respecnv a
ad. '92 l(. q) si a arl. 209 alin (8) din Legea
nr. 99/2016 privind achiziliile sectori41e...................-.. 4-13
63. Ordi,r ar presed,nlelu' Agentiei Nalonale de
Adririn,strare Fiscaia privind aprobarea modelelor unor
formulare utilizate in domeniul colederii creanlelor
fiscale. precum $i pentru mod icarea Ordinului
presedinielur Aqenlier Nationale de Adm;n.slrare
Tiscala nr. 3.454'l2016 pentru aprobarea P'ocedunide
executare silita in cazul debitorilor care au deincasat
sume cerle, lichide 9i exigibib de la auloritali sau
institutii publice ............ . 14-15
MONITORUL OFICIALAL ROIVANIEI, PARTEA I, NI, 32111,1.2017

DEC'ZII ALE PRIM-MINISTRULUI


GUVERNUL ROMANIEI
PRIM.MI}.IISTRUL

DECIZIE
privindliberarea domnului Florin Aurel Moliu, la cerere,
din funclia de secretar de stat la Ministerul Justitiei
Av6nd in vedere cererea domnului FlorinAurel l\rotiu, transmisA de ft,,linjsterul
Justiliei prin Adresa nr 2/1.850 din 10 ianuarie 2017, inregistratd la Secretariatul
Generalal Guvernului sub nr. 20l367/M.8. din 10 ianuarie 2017.
in temeiul art. '15 lit. d) 9i alart. '19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
9i funclionarea Guvernului Romeniei si a ministerelor, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. La data de 11 ianuarie 2017, domnul Florin Aurel l\rotiu se
-
elibereazS, la 6erere, din funclia de secretar de stat la Ministerul Justitiei.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU
ContrasemneazS:
Secretarul general al Guvemului,
Mihai Busuioc

Bucuregti, 11 ianuatie 2017 .

Nr 40.

GUVERNUL ROI'ANIEI
PRIM.MINISTRUL

DECIZIE
privind incetarea, prin acordul pa4ilor, a raportului de serviciu
al doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental
in cadrul Secretariatului General al Guvernului
Avand in vedere cererea doamnei Dinu Crislina Elena, inregistrata la
Secretariatul General al Guvernului cu nr 20/314/MB din 10 ianuarie 2017,
in temeiulart. '19 din Legea nr.90/2001 privind organizarea gifunctionarea
Guvernului Romanieiqi a ministerelor, cu modificirile sicomplet5rile ulterioare, al
art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 96 alin. (1) Ei al art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/'1999
privind Statutul funclionarilor publici, republicati, cu modificerile gi completdrile
ulierioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1. incepand cu data intr6rii in vigoare a prezentei decizii, doamna
- Elena i9j reia activitatea
Dinu Crjstina in functia publicd de inspector
guvernamental^in cadrul Secrelariatului General al Guvemului.
Art.2. llcepend cu data prev5zutd la an. 1. raporlulde serviciu aldoamnet
-
Dinu Cflstina Elena, inspector guvernamentalin cadrul Sqcretariatului General al
Guvemului, inceteazd prin acordul p5rlilor.

PRII\,{.I\4INISTRU
SORIN MIHAI GRINOEANU
Contrasemneazd:
Secretarul general al Guvernului,
MihaiBusuioc

Bucureqti, 11 ianua e 2017.


Nr 4'1.
MONITORUL OFICIALAL RON,IANIEI, PARTEAI, NI. 32111.1.2017

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMTNISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
I\,lINISTERULAGRICULTURII 9I DEZVOLTARII RURALE
ORDIN
privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2017
Avand in vedere Referatulde aproare nr 166.94B din 28 decembrie 2016 al Direclieibenerale bugel finanle 9i fonduri etrropene,
ln temeiulart. 7 din Ordonan!; de urgenla a Guvemului nr. 79/2OOg pnvind reglementarea unor m6surl penlru stimularea
absorbtiei fondurilor alocate orin Prooramul'Natlonal de Dezvoltare Rurale pentru renovarea 9i deTvoltarea spaliului rLral prin
cresler;a calitdiir vietii si drveistficarii aconomiei in zonele rurale, aprobatA prin Legea nr. 373/2009. cu 'nodifiLdrile 9i completarire
utteiroare. sr a Normbldr metodoloqice de aplicare a Ordonanteid6 urgentd a Guvernului nr. 79/2009 privi'd 'eglementarea unor
mAsuri oenitu stimularea absorbtieifonduriloi alocale prin Programul Nalionalde Dezvoltare RuralS pentru renovarea !i dezvollarea
spatiutii rural pfln cresterea calitalii vielii gi diversificdrii economiei in zonele rurale. aprobate prin Holalarea GuverrLlur
nr.' 1.26212009,cu mod,ficiirile $i completdrile ulterioare.
--l'" 6iri prJr"uerllor pct. 82'din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbliei
fondLr,lor SADAhD Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala. Fondul european pentru-pescult. Fondul europ^ean^de
qarantare agricolj. p,in prerLarea niculuidd crediiare de citre fondurile de garantare. aprobate prin HotAr6rea Guvemului nt 6r6/zUUc.
'_ --
cu modificanle si comolet6rile ulterioare.
i" fiiapr*J'a"rlor art.4lil. d) din Ordonanla de urgenla a Guvernu lui nr. 43/201 3 pnvind unele masur pentru delvoltare^a
Si susli-e.ea teriiretor oe familie 9i facihlarea accesulur la finantare al fermierilor, aprobat; cu modiircan plln Legea nr. zuv'zu lr.
-- modificarile
Cu -- si comolel6rile ulterioare.
in ier6irr ari. 10 atrn. (5) din Hotdrarea cuvernuiui nr. 1.185/20'14 privind organizarea 9i funclionarea l\,4inisterului
Agric!lturii Fi Dezvoli.irii Rurale, cu modificdrile 9i completarib ulterioare,
ministrul agriculturii si dezvolt;rii rurale emite prezenlul ordin.
Art. i. nivelul comisioanelor de garantare gestionate de l\rinisterulAgricullurii si Dezvoltarii Rurale lrin
- Se aprobd
datorate londurilo; oe gatantare de catre persoanele fizice instrumente financiare de garantare 9l credltar_e, preculf,9l
autorizate s asociatri16 familiale constituite conform legir, penku sustinerea obiectivelor na!ronale de polrlrca agrrcola
nentnr oaranLrite acoidate tn baza Leqii nr. 218/2005 privind republicata. cu modific6rlle gicomplelerile ulterioare. exlstenle
itimula;ea a'bsorbliei rondurilor alo;ate Rom6niei pentru in evidenla fondului de garantale la 3l decembrle zlJ'b.
agricultura. deTvo tare rurala, pescuil si a[acen maritime, astfel:
'l'ipul de credil
Nivel!l comisioane or de garantare
penlru an!]2017

a) Credite pe termen scurt acordate in scopul asigurerii sulselor de finanlare n_ecsare 1,5%
r6alizdrii pr6ductiei conform art. 6 lit. a) din Legea nr. 21812005. republicald, cu modificerile 9i
complet6rile ulterioare
b) Credite pe termen scurt, mediu 9i lung acordate in scopul realiz6rii de investilii 1,5%
Tipul de proieci
Proiecte finanlaie din fonduri SAPARD, proiecte de investilii neeligibile pentru finanlare din 1,5%
fonduri europene, aprobate prin ordin al ministrului agricu ltu rii 9i dezvolte rii rurale' emis anual
Ad. 2. Se aprcbd nivelul comisionului de garantare datorat aprobata pnn Legea nr 373/2009, cu modiicirib 9i comdeterib
-
fondurilor de garantare de citre beneficiadi Ordoni4ei de urgenF a ulterioarc, in calitate de beneficiari eligibili ai Fondului eurcpean agricol
Guvemului ni 79/2009 privind reglementaea und mesud pentu de de.r'oltare rura6, pentru a@rdarea de scrisori de garanlie in
stimularea absorbliei fon;u br alo'cate prin Programul Nalonal
'penfu
de 6\rcarE6Ager,rlid penfu Fina4aiea ln!stli,ilorRule, in bra q!fllti
Dezvoltare RuraE renovare, gi dezvoftad spalului iural prin de urgenF a Guvemului nr 792009, aprcbat6 prin Legeant.373DM,
creqterea catitSli ;e!ii Ei dive6ifcS;i economiei in zonele rurale, cu modificSdle Sj compbtarib ulteioare, in anul2017, astfel:
Nivelul unar al@misionu u
Tipul scrisori de garantie de garantare pentru anul2017
1 2

Scrisorile de garantie reprezentand 110% sau, dupd caz, 100% din avansulacordat deAgenlia 0,05%
pentru Finan!area lnvesti!iilor Rurale
Art. 3.
- Comisionul de garantare datorat fondurilorde Art. 4. - Administratorul schemei de garantare pentru
garantare de c5tre beneficiarii p;rsoane fizice pentru anul 2017,
agriculture finanlata din Programul nalional de dezvoltare. ruralE
;nform prevederilor art. 4 lit: d) din Ordonanla de urgenle a 2007-2013 va practica in anul2017, pentru loate garanliile care
program,
cuvernului nr.43/2013 privind un6le mesuri pentru dezvoltarea 9i au fosl acordate pe seama sumelor alocate din acest
sustinerea fermelor de iamtlie si lacilitarea iccesului la finantare nivelul primerde garantare de 1.25olo pe an. nivelaflat in vigoare
aiterm,eritor aprobata cu modificSriprin Legea nr.289/2013. cu la data de 31 decembrie 2015, data lnchiderii suhemei de
modmcSrile gi compbtarile ulterioare, se stabilelte la nivelulde 3,8% garantare.
oe an. in conformibte cu Comunicarea Comisibi n r2OOAlC155lO2, Art. 5. Prezentul ordin se publicd in l,4onitorul Oficial al
iau, dupa caz. cel preuazul in legislalia in vigoare. Romaniei-Partea I
p. [rinistrul agriculturii 9i dezvolterii rurale,

':33,e#'Jrs:i'
Bucuresti. 3 ianuarie 2017.
Nr' 1.
I\4ONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, NI, 32111 ,1,2017

MINISTERUL FINANIELOR PUBLICE


AGENTIA NATIONALA PENTRU ACHIZITII PUBLICE

INSTRUCTTUNE
emisd in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) 9i art. 187 atin. (8) tit. a) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) ii a art.209 atin. (8) din Legea nr.99/2016
" privind achizitiile sectoriale '
Avand in vedere:
prevederile art. '179 lit. g) 9i art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completdrile
-
ulterioare;
prevederile art. '192 lit. g) 9i ale art. 209 alin. (8) djn Legea nr. 99/2016 privind achizitiite sectorjate;
- prevederile art.32 alin. (3F(6)din Normele metodologice de aplicare a prevederilor refefitoare la atribuirea contractului
-
de achizilie publicS/acordului-cad.u din Legea nr. 98/2016 priv;nd achiziliile publice, aprobate prin Hoterarea cuvernului
nr. 395/20'16, cu modificdrile si completarile ulterioare;
prevederile art. 38 alin. (3F(6) din Normele metodologice de aplicare a prevederiloa referitoare la atribuirea contractului
-
sectorial/acorduluicadru din Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotdrarea Guvemului nr. 394/2016, cu
modific6ile si completdrile ulterioare;
'- n'ecesitatea emiterii de indrumeri privind modalitatea in care pot fi stabilite si utilizate cennte referitoare la studiile,
pregatirea profesionale Ei/sau calificarea personalului, fie in procesul de calificare giseleclie a operatorilor economici ce participe
la procedurile de akibuire a contractelor de achizitie publica/sectoriale, fie ca parte a condiliilor de implementare a
contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fiahibuitrincheiat, in acest din urme caz existand posibilitatea formuldrii unorfactoride
evaluare asociati modului de organizare, calificarea si/sau experienta expeftilor ce vor realiza efectiv activittile ce fac obiectul
respectivului conkact;
interpreterile date de cdtre Curtea de Justilie a Uniunii Eu.opene (CJUE) privind apJicarea factorilor de evaluare, altii
decet
-
prelul, in cazul contlactelor care presupun prestalii intelectuale, in cazurile: T-50/05 Evropaiki Dynamiki Proigmena
Syslimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematkis AE, cu sediul in Atena (Grecia), impotriva Comisiei Europene (Hoterarca -
Tribunalului din ',9 martie 2010) 9i, respectiv, T-70l05 Evropaiki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai
-
TilematikisAE, cu sediulin Atena (Grecia), impotdva Agenliei Europene pentru Siguranla Maritimd (E[.4SA) (Hotdrarea Tribunalului
djn 2 martie 2010),
in temeiulart.4 alin. (3) din Ordonanla de urgenld a Guvernuluinr '192015 privind infiinlarea, organizarea sifunclionarea
Agenliei Nalionale pentru Achizitii Publice, aprobatie prin Legea nr. 24412015, cu comoletdrile ulteroare,

presedintele Agenliei Nationale pentru Achizilii Publice emite urm5loarea instrucliune:

CAPITOLUL I . personalul de administrare 9i de conducere stabilit potrivit


Dispozilii generale actelor constitutive, in conformitate cu prevederile Legii
societelilor nr. 31/1990, republicatd, cu modificdrile si
Art. 1. Prezenta instructiune are ca scop stabilirea modului
-
de formulare, in cadrul unei documentatii de ahibuife, a criteriilor
completdrile ulterioare (sau orice alt acl normativ similar din tara
de origine a operatorului economic), care este imputernicit sd
de calificare s-i selectie legate de personalul de conducere al
stabileasce strategia, obiectivele si orientarea genera16 a
ofertantului/candidatului gi/sau a cerinlelor referitoare la operatorului economicin cauze, precum si care supravegheazd
personalul propus ln cadrul ofe(ei pentru realizarea obiectului
9i monitorizeazd procesul decizional la nivel de conducere.
contractului. Aceastd categorie include persoanele care conduc, in mod
Art. 2. (1) Sintagma ,,personal permanent, in special de efectiv. actrvilatea unitelii economice in caLzd:
-
conducere, al operatorului economiC' ofertanucandidat se refera . persoanele fizice care exercite functii de conducere in
la personalul acestuia c! rol de coordonare a aciivitdtii cadrul operatorului economic in cauza sicare sunt imputern icite
economice specifice aflate in relalie directd cu obiectul 9i rdspund de indeplinirea activitdtii de conducere curent5 a
conlractului ce urmeazd a fi akibuit, persoanele in cauze acesteia, potrivit actelor constitutive, in aceaste catego.ie fiind
ocupand posturi/poziliiin sttuctura organizatorlcd a acestuia ce incluEi directorii, in cadrul sistemului unitar de administrare,
ii confera responsabilitatea asupra procesului de implementare respectiv directoratul, in cadrul slstemului dualist de
a respectivului conhact gi, implicit, rolul de interfa!; intre adminishare.
Exemplu oersonal de aceastd nalute:
conkactor (organizatia ce presteaza/executa serviciile/lucrdrile
director tehn ic/de productie responsabilde elaborarea
ce fac obiectul viitorului contract) qi
beneficiar
ii -
implementareafluxuriloroperalronalede la nivelul organizatiei
(autorilatea/entitatea contractantd), astfel:
ce a.e calitatea de candidauofertant, functie ce asigu16
a) personalde conducere, ce este asimilat posturilor/poziliilor desfagu.area in condilii de eficientd 9i performanla a activite!i
din cadrul structurii organizatorice a unui operator economic prin curente, corespunzator domeniului de actjvitate (construclii;
care se asigur6 funclia de conducere/management a respeciivei consultanl6 in management; proieciare urbanislice 9i
entit6ti 9i care, ln funclie de forma de organizare a acesteia, peisagisticd; tehnologia informa!iilor si comunicaliilor etc.).
poate lua una sau ambele forme de maijos: Exercitarea aceslei funclii presupu ne coordonarea implemenldrii
MONITORUL OFICIALAL RON'ANIEI, PARTEAI, NI. 32111.1.2017

contractelor semnate de organizalie 9i menlinerea relaliei cu economic ce realizeazd servicii de proiectare aferente
clienlii (beneficiarii), urmarind asEurarea permanent6 a instala!iilor industriale;
corelatiei intre resuIsele financiare, materiale, umane, necesare b) directorul Ei personalul cu rol de coordonare pentru
pentru implementarea respectivelor contracte, 9i calitatea activitAue de elaborare solulii informatice in cadrul u nui operator
rezultatelor oblinute, in condiliile respectdrii termenelor economic ce desfSgoari activita! de mnceplie giimplementare
asumate: a sistemelor informatice;
b) personalul numit in posturile/pozitiile din cadrul unei c) directorul qi personalul cu rol de coordonare din cadrul
structuriorganEatorice a operatoru lui ecol]omic in cauze, altele diviziei/depariamentul+i/serviciului/biroului responsabil de
decat funclii de conducere/management, necesare penlru a asigurarea ducerii la indeplinire a serviciilor de consultanta in
putea fi realizate de .especliva entitate activiteli economice situalia unui opetator economic ce are ca activitate curen6
elaborarea de skategii, studii etc.
9i/sau de produclie, corespunzetor obligaliilor asumate in fala
clienlilor gi cu respectarea cadrului normativ ce guverneaz6 Art. 3.
- (1) Sintagma ,,personalul ce va realiza efectiv
activitdtile 6are fac obiectu I contractului ce urmeazd a fiatribuif'
domeniul de activitate in care activeaze*).
Exemplu oersonal de aceastd naturd: se refed la expe4ii/personalul-cheie ce rdspund(e) de
manager de contract (in situalia in care acesta are, in realizarea efectiva a proceselor de execulie aferente
-
raport cu procesul de implementare a unui contract, atribulii implementarii respectivului contract, calificarea, experienla
profesionald gi/sau modul de organizare influentand, in mod
similare directorului tehnic/de produclie mentionat mai sus);
coordonatoru I gefllor de gantier (in situalia in.care complexitatea direct, calitatea rezultatului ce kebuie alins prin contractul in
cauzd, aceasta categorie de personal nefiind mnsiderata criterju
lucrdrilorgia obiectulu i contractu lu i impune prezenla mai multor
gefl de gantier ce respund de fronturi de lucru ce avanseaza in de calificare qiseleclie in raport cu operatorul economic ce este
candidaUofertant in procedura de atribuire.
acelasi timp); responsabil managementul calitalii (Rl\,lO), (2) Prin notiunea de,,personal-cheie" menlionat6 la alin. (1),
responsabilin domeniul securit;lii9i sinetdlii in munca etc.
se inlelege orice experuspecialist a cdruiactivitate desfas,uratd
(2) Studlile calificarea Ei/sau experienla profesionald a
personalului prevezut la alin. (1) reprezinti caracteristici ale in cadrul conkactului este reflectatd direct fie:
(i) intr'o propo(ie majoritara a rezultatului respectlvei
operatorului economic avand calitatea de ofertanvcandidat, activite! Ei/sau a intregului contract, atunci cend
acestea putand fi utilizate drept crile i de calificare/seleclie ln existd o relalie direct propo4ionale intre volumul
sensul a{. 179 lit. g) din Legea nr. 98/2016, cu complet5rile muncii prestate 9i nivelul calitativ al rezultatului in
ulterioare. cauzi, iar contributia sa are, totodatd, o pondere
(3) in cazul contractelor de seNicii ce presupun preslalii ridicati in rezultatulfinal al contractului;
intelectuale, personalul unei operator economic va fi asimilat (ii) intr-o propo4ie minor5 ca efort depus din punctul de
celui precizat la alin. (1)-(2) atunci cand se refera la acele vedere alvolumuluide munc6, darcu un impact major
persoane ce ocupS pozilii/posturi in structura organizatorica a asupra esenlei rezultatului respectivei activitati gi/sau
acestuia ce le confed o influen16 importanta asupra orieniirii a intregului contract (de exemplu, in situalia in 6are
operationale de 2i cu zi a activitdlii desfegurate de entitatea in rezultatul muncii sale este stabilirea soluliei tehnice
cauzd. Nu este obligatoriu ca aceste pe^rsoane sa fie 9i membri ce face obiectul contractului, celelalte activiteli ale
ai conducefi i acelu i operator economic- ln aceasta categorie pot acestuia avand doar rolul de a clarifica/detalia
fi incluse persoanele ce conduc/adminisaeaze activitAli aspectele ce descriu respectiva soluiie gi/sau modul
importante in cadrul unui operator economic ce activeaza in de implementare a sa).
ac.est sector, respectiv care: (3) in cadrul acestei categorii se includ 9i tipurile de expe4i
.lin
direct de funclia de produclie a entit6lii respective (de pentru care este impus6, prin legislalia de specialitate din
exemplu, aciivitatea de inginerie 9i/sau consultantd tehnice domeniul obiectului contractului ce urmeazd a fi atribuit,
pentru operatorii economici ce realizeazd documentalii tehnico- prezentarea unei certific6ri speciflce, fer6 de care acegtia nu au
economice aferente obiectivelor de investilii publice); dreptulde a exercita activitatea in cauzd, in acestfelfiind legali
t sunt relevante in raport cu obiectul conhactului ce urmeaz; indisolubil de implementarea propriu-zisd a respeciivului
a Ii atribuit (de exemplu: activitatea economice de inginerie contract.
gi/sau consultanld tehnice pentru un contract avand ca obiect (4) Pentru tipurile de expe4i menlionali la alin. (3), pentru
servicii de proieclare a lucrarilor aferente obiectivelor de care existenla certifici i specifice, emise de un organism abilitat
investilli; activitatea de realizare a serviciilor educalionale pentru conform prevederilor legale incidente domeniului in cauze,
un contract avand ca obiect instruire/formare profesional;; reprezinti condilia necesard Fisuficiente pentru a putea duce la
activiialea de consultanlE pentru un contaact de management al indeplinire activite!le ce fac obiectul respectivelor certificdai,
schimbdrii intrainstitu!ionale etc.); autoritatea/entitatea contractant5 nu va stabili criterii de
. ofere, ca date de ie$ke, un rezultat ce este expresia calificare giseleclie, civa solioita ca in propunerea tehnice sefie
proq resu lu i inreg istrat in implementarea contractuluiin disculie. descris momentul in care vor interveni acesti expeqi in
Exemple in acest sens includ, ferd a se limita la: implementarea viitorului contracl, precum si modul in care
a) directorul 9i pelsonalll cu rol de coordonare din cadrul operatorul economic ofertant 9i-a asigural accesul la serviciile
diviziei/departamentului/compartimentului/seNiciului/biroului de acestora (fie prin resurse proprii, caz in carc vor fi prezentate
proiectare a lucr;rilor de automatizare in cadrul unei operator persoanele in cauza, fie prin externalizare, situalie in care se

,) De .esuE, un operalor economic iQi indep inetle functiile sare (a iele decet cea de conducerc/manasemnt) lie cu resurse interne (reflectate ca alare

in modc;inJu, pe ba25 ontiactuala, a u;or acbv ati c6 $ebuie erectuate in rnod obitnuit) sau prin erternalizare in rant (exlemarizare ir druL ce@ia le4a parie
amirlti mar sus subcontracteaza, ta randul s6u, cate ahe enilta!, realizarea unor elemente componente alerente activit6tilor pe re le_a preuat pe ba2e
reatzale 9 de Emu6I seclorut economiei nallonale in ca.e acliveaz6 n nd la alegerea condLrceri unilaliieconomice.especlive.
Astie , spe ;xemp u, un opelor ec;omtc poate Ealiza o oxtemaliare sau poal accepta o eftrnaiizare in Lan! a mdsuilor ne@sae penlru asigura@
'

securtdti 9i prcte;lei senatAlii tucdtoritor, dar nu esi,? exonera6 de responsabilitatile sale in acest dorieniu, a9a cum re es dln pevedenb Legii securtil i I
sanatElii ir munci nr 31 9/2006 cu mod icarib u terioare
T,{ONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA , Nl,32111,1.2017
I

vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea b) calificdrile educalionale 9i profesionale ale personaluluicu
obtinerii serviciilor respective). rol de coordonare relevant penhu indeplinirea contractului
Exempler responsabil tehnic 6u execulia (RTE) in respectiv
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in N OTA:
constructii, republicata; experuexpert tehnic in domeniul Ase vedea exemplele aferenle art. 2 alin. (1) lit. b).
protejdrii monumentelor istorice in conformitate cu Ordinul Art. 5. (1) ln aplicarea principiului propo4,onalitdtii,
ministrului cu ltu rii si patrimoniului national nr. 2.495/2010 pentru previzut la an.2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu
aprobarea. Normelor metodologlce privind atestarea completerile ulteriotrre, respectiv Legea nr. 99/20'16, atunci cand
specialigtilor, expe4iior si verificatorilor tehnici in domeniul stabilegte criterijle de calificare ii selectie mentionate la arl. 4,
probjArii monumentelor istorice; contabil autorizavexpert autoritatea/entitatea contracianlS nu are dreptul sa formuleze
contabil in conformitate cu legislalia incidentd in domeniul cerinle care ajung sE se dubleze (de exemplu, solicjtand
contabilitdlii 9i fiscaliglii; verificator de proiecte, diriginte de concomilent demonstrarea absolvirii unor sludiisi detinerea de
sanlier in oonformilate cu legislatia incidente in domeniul calific6ri educalionale Si/sau profesionale care reflecta
consirucliilor; personal ce necesita atestdri profesionale de la aceeasi/aceleasi capacitate/competenle) sau care nu pot fi
justificate in raport cu ceea ce urmeazd a fi prestat/executat aga
autoritdti competente cum ar fi, dar fdrd a se limita la,
AFERyISCIRyANRE/ANEVAR/ANCPUCECAR/CAFFVtICPN etc. cum este prevazut la nivelll caietului de sarcini sau al
(5) in sensul alin. (3), in situalia in care existenta certificdrii documentatiei descriplive.
specifice nu esle sufioiente pentru a demonstra ce respeclivul {2) Tn conformitate cu principiul recJnoasterii .ecip.oce.
expert are capaciiatea de a indeplini activiteflle aferente din autoritatea/entitatea contractante are obligatia de a accepta
documenle echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei
viitorul contract, datoritd complexit5lii ridicate gi/sau de atribuire, emise de organisme stabilite in alte state membre
particularitdlii acestora, autoritatea/entitatea contractanta are
ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate
dreptul de a impune in cietul de sarcini gi cerinle referitoare la
acorduri pentru recunoasterea Si echivalarea certificdrilor/
experienla profesionala a expertului/specialistului in cauza, ce autorizatiilor in cauzd.
trebuie indeplinite la momentul evaludrii ofeatei tehnice- (1) Autontatea/Entitalea contractant6 poate solicita
Art.6.
Exemplui auditor financiar, nivelulde complexitaie a activiHi!ij -
personalului menlionat la art. 2 alin- (1) informalii referitoare la
desfdsurate fiind in shictd corelatie cu aspecte cum ar fi tipul Ei studiile absolvite, ca expresie a unei cerinte cu privire la
anvergura organizatiei pentru care realizeazA auditul (lN4M vs. calificarea educationalS.
companie multinationald, parle dintr-un grup de companii/ (2)Atuncicend analizeazd oportunitatea stabilirii u nor criteril
intreprinderi legate), tipul misiunii auditul activitdlii anuale a
-
organizaliei vs. audit aferent operatiunilor de implemenlare a
de calificare legate de studiile absolvite, autoritaiea/entitatea
conhactante are in vedere relevanla acestora in raport cu
unu proiect de investitii complex. activitelib pe care le va desfSgura persoana in cauza in raport
t6) in cazul conlractelor ce includ o componentd cu obiectul contractului ce urmeazaa fi atribuil, linandu-se cont
semnificative de servicii avand ca obiect prestatii intelectuale de taptll cd existd situalii in care sunt mai importante
care presupun activitati cu nivel de complexitate ridicat, situalie competenlele personalului menlionat la art. 2 alin. (1), 9i nu
in care calitatea personaluluj prevdzut la alin. (1) are un impact domeniul studiilor absolvite.
semnificativ asupra calitalii executdrii respectivelor contracte, (3) Autoritatea/Entitatea contractantd lrebuie se justifice de
calificarea, experienta profesionalS si/sau modul de organizare ce impune ca absolvkea studiilor sa se realizeze intr-un anumit
reprezinte caracteristrci ale ofertei, ce descriu, in fapt, nivelul domeniu, respectiv sd argumenteze de ce numai o persoane
tehnic sau Iunctional al acesteia. Iiind considerate un avanlaj care a absolvil studiiintr-un anumit domeniu esle in masurd sa
calitativ ce ooale ft punctat.ln acesl caz. califlcarea. experienta reflecte potenlialul organizatoric al oferta nlului/candidatu lu i de a
profesiona16 si/sau modulde organizare a personalului-cheie se duce la lndepljnire contractul de a(hililie publiLi.
utilizeazS ca factori de evaluare in cadrul criteriuluide atribuire Ercnplu. ln caTLl atribuifli unui contract avand ca ob,ecl
pret catitate/coslcalitate. execulia unor lucrdri pentru realizarea unor cl6diri civile,
Exemolu de exDerIi-cheie: autoritatea contractantd poate soiicita ca personalul responsabil
a) expert dezvoltare solulie informaticS; expert analist cu monitorizarea/coordonarea activitalii de construclii
procese inlerne;expert baze de date aferenti implemengdi unui desfesurate de operatorul economic candidaUofertant se aiba
contract de servicii avend ca obiect realizarea unui sistem studii in domeniul construcliilor (indiferent de specralizare) sau
informatic; al construcliilor civile, in situaiia in care particularitdtile obiectului
b) ingineri proiectanti responsabili cu implementarea contractului justifica aceastS specializare.
(4) ln mdsura in care ex sl6 olustificare in ceea ce priveste
conlractelor ce au ca obiect prestarea de servicii in domeniul
proiecterii obiectivelor de investitii. domeniul studiilor solicitate, acesta va fi definit clar, in
conformilate cu dispoziliile legale din domeniul educaliei si
CAPITOLUL II cercetarii, pentru a nu crea ambiguitdti referitoare Ia modul in
indrumeri privind criteriile de calificare gi seleclie care poate fi interpretat criteriul de calificare, respecliv tipu,
rereriloare la personalul cu tol de reprezentare a documentelor ce urmeazd a fidepuse, la solicitarea comisieide
organizatiei ce are calitatea de candidauofe(ant evaluare, pentru demonstrarea indeplinirii celor asumate in
DUAE.
Art. 4.
- Atuncilacand
seleclie referitoare
stabileqte criteriile de calificare 9i
personalul menlionat Ia art. 2 alin. ('1),
N OTA EXE]\,!PL F CATIVA:
Nu este suficientsA se mentioneze in fisa de dale a achiziliei
autoritatea/enlitatea contractante poate formula cerinte faptul ce studiile trebuie se fie in domeniul tehnic, ci se va
referiloare Ia: preciza exp.es ce lip de studii se solicitd, spre exemplu
a)calificarib educalionalesi profesionale alepersonalului de specializarea constructii civile. industrjale 9i agricole (conform
conducere al oferlantului/candidatului: legislaliei in materie 9i cerinlelor ce deriva in mod explicit din
natura $i caracteristicile obiectului contraciului).
Ase vedea exemplul directorului tehnidde productie aferent 4n.7. (1) Referinta la durata studiilor se face prin
art. 2 alin. (1) lit. a). -
solicitarea fie de studii absolvite cu diplomi de bacalaureai, fie
MONITORUL OFICIAL AL ROI.4ANIEI. PARTEA I. NI.32111,1.2017

de studii absolvite cu diploma de licente, diplomi de absolvire functielin raport cu activitatile de realizare a construcliilor civile,
sau echivalent, fapt ce presupune ca, in unele situalii, se fie in cadrul unei/unor organizatii ce activeaza constant pe o piala
necesar ca persoana in cauzd sA fi urmat 9i cursuri de master de orofildin cadrul acestui sector.
(cum ar fi ciclul Bologna referitor la echivalarea studiilor, hrt. S. 1t I Tn situatia in care. prin raporlare la obiectul
prevezut de legislalia incidentd in domeniul educatiei).
-
contractului, sunt relevante competenlele personalului
(2) Cerinla privind nivelul studiilor nu poate fi formulatd prin mentionat ra art. 2 alin. (1). autoritatea/entitatea contractante se
raportare exclusiv la studii postuniversitare 9i/sau studii poate axa. in principal. pe solicitarea demonstrarii unei
universitare de masterat. - experiente specificein palizarea unor activildli similare celorce
(3) Daca dutoritatea/entitatea conhactant5 nu impune caracterizeaze obiectul' principal al contractului ce urmeazS a fi
absolvirca studiilor, prevazute la alin. (1), intr-un anumit atribuit, in corelalie cu domeniul in care se incadreaze acesta (in
domeniu, darconsider5 necesard existenta unei specializ;ri sau s tuatia in care specif,cul domeniului in cauzS presupune o
delinerea unor competenle specifice, aceasta poate ll dovedite particuiariTare a modLlui de cooldonare a implementdril
fie prin studii absolvite cu diplome de bacalaureat. diplomi de contractului in cauzS).
absolvire, diplomd de licenla sau echivalent, fle prin studii (2) Experienta specificd, solicita de autoritatea conkactante
postuniversitare qi/sau studii universitare de masteravdoctorat, in conformitate cu alin. ('1), poate fi de pand la 3 ani, ca reguld
fie prin cursui ce s-au finalizat cu certifcdri recunoscute la nivel
national/internalional in specializarea respectivS sau prin '''iSiFiin exceplie de la prevederile alin. (2). autoritatea
experiente profesionaie relevante in raport cu competenlele conlractanla poaie solicita mai mult de 3 aniexperienla soeofici
specifice ce lrebuie demonstrate. atunci cend se afl6 in situalia descrisd la art. B alin. (3).
t4)Autoritatea conlractant5 nu are dreptul de a impune ca
An. 8.
- (1) Caunor
reflecte existen(a
expresie a delinerii unor competenle ce
calificari profesionale, autoritatea/ expeaenra speofica cuantificata in ani se fte realizatd 1n raport
entitatea conhactant5 poate solicita pentru personalul menlionat cL un sinour contracuoroiect a c5rui irtplementare a coordonat_o
la aat. 2 alin. (1) demonstrarea unei experienle generale Ei/sau sau ca aceasta sal fie dooandila pnn tlimrtere la un proiecu
a uneia specifice, acolo unde autoritatea responsabild in proiecte derulauderulate in irltimii ,,n" ani.
domeniul specific nu a stabilit descriptori de definke aferenli NOTA EXEN!PLIFICATIVA: NU Se poate impune ca o
nivelurilor Cadrului nalional al calificdrilor, in conformitate cu persoana sa fi realizat activitelile ce fac obiectul experientei
prevederile Hotararii Guvernului nr. 9'18/20'13 privind aprobarea soecifice in procesul de implementare/coordonare a unul
Cadrului national al calificeribr, cu modificarib ulterioare. oroiecl/conkact similar ce s-a derulat in ultimii 3 anr.
(2) Experienla generald solicitate de autoritatea/entilatea (5) Nu se va impune rndeplinirea uner experiente specifice
contractanta in ceea ce priveEte domeniul studiilor absolvite sau, in ultimii ,,n" ani sau ca aceasta sa fie realizatd inlco perioadS
dupd c2, in specializarea necesar5 poate fi de pand b 5 ani, ca de timp inclusd in cea pentru care a fost demonstratd
regule generaE. indeplinirea ce ntelor referitoarc la experienla generale.
(3) Prin exceplie de la prevederile alin. (2), NOTA EXEMPLIFICATIVA 1:
autoritatea/entilatea contractante poate solicita mai mult de Nu se poate impune ca o persoane se aibd o experienld
5 anivechime in specialitatea studiilor absolvite sau, dupa caz, specificA realizat6 in ultimii 3 ani.
in specializarea necesare, atunci cand existe reglementeri Se poate solicita ca persoana s6 aib; o experienta specificd
specince 9i/sau atunci ca4d auloritatea/entrEtea conlraclantd de cel pulin 3 ani, indiferent de perioada ,n 6are a fost realizata
justificS temeinic. la nivelul stralegiei de contactare. aceastd experienld.
complexitatea deosebite a activitatilor ce urmeazd a fi derulate NOIA EXEM PLIFICATIVA 2:
in cadrul contractului prin prisma pozitiei/atributiilor respeclivei Nu se poate solicita ca din 6ei 5 ani de experienle in
persoane si anvergura obieclului contractului. domeniul studiilor absolvite sau, dupd caz, in specializarea
(4) Nu ae va impune indeplinrrea unei experiente generale solicitate 3 ani sa fie in domeniul specific activitalilor din cadrul
in ultimii,,n" ani. contractului.
NOTA EXEMPLIFICATIVA: (6, Prin exceplie de la cele preciTate Ia alin. l5). autoritatea/
Nu se poate impune ca o persoane se aibd o experienle entiialea conkacianta poale impu ne indephnirea uneiexpenente
generalS in domeniul studiilor absolvite sau, dupe caz, in spec'fice in ullimir.,n'ani. in situalra in care domeniul din care
specializarea solicitatai, reahzate in ultimii5 ani. face parte obiectul contractului este unul in care plogresul
Se poate solicita ca persoana sd aibe o experienld generale tehnologic este foarte rapid.
?n domeniul studiilor absolvite sau, dupd caz, in specializarea (7)Anii solicitaliin vederea dovedirii experienlei specifice vor
solicitatd, de celpulin 5 ani, indiferenlde perioada in care a fost fi calculatiin conformitate cu cele precizate la art. 8 alin. (5).
realizatd aceastd experaenl6. NoTA ExEMPLIF cATlvA: ln evaluarea ofertelor, in
(5)Anii solicitaliin vederea dovedkii experienlei generale vor vederea indeplinirii criteriului de calificare solicitat, documentele-
fi calculati prin luarea in considerare a perioadei/perioadelor in suporl relevante care atestd experienla specifici pot fi figa de
care persoana respectivd a ocupat posturi/pozitii de tipul celor post, contractul de munci. recomandarea sau orice alte
menlionate Ia art- 2, prin prisma cdrora a acumulat experienla documente similare- din cadru Iu nor asemenea documente fiind
solicitate. necesar sd reiasd:
de 3 ani in ocuparea unei pozilii prin prisma
NOTA EXEMPLIFICATIVA:
in evaluarea candidaturilor/ofertelor, in vederea indeplinirii
- oaexperienF
cdreia avut responsabililSligi sarcinide coordonator algefilor
criteaiuhli de calificare solicitat, documentele_suport relevanle de santrer in raport cu activitelile de execulie sau interventie
care atesfi experienla generali 9i care trebuie sd fie acceplate asupra unor clddiri civile celputin din categoria de importanb C
de comisia de evaluare.,a momentul in care se solicita inco formitate cu prevederile Hotdrarii Guvemului nr' 766/1997
demonstrarea celor asumate de candidavofertant prin DUAE, pentru aprobarea unor regulamente p'ivind calitatea in
pot fifi$a de po6t, contractulde munc6, recomandarea sau orice i:onstruclii, cu modincdrile si completarile ultelioare. in cadrul
alte documente similare din cre rezufta informatiile solicitate de unei/unoi organiTatii ce act,vea76 conslant pe o piate de profil
autoritaiea contractante- din cadrul acestui sector.
Din respectivele documente trebuie sa rezulte o experienld Pentru inlelegerea cerinlei, prin construclii-cdditi din
de 5 ani in ocuparea unei pozilii prin prisma cdreia a avut categoia de imporlanlA C se va inlelege: ,Construcliicu funclii
responsabiliteli 9i sarcini de managerde contract [a se vedea in obrsnuite, a cAror nerndephnrre nu implicd riscuri majore pentru
acest sens exemplul de la art.2 alin. (2) pentru o asemenea societate si nature rcum ar Il cladrri de locuinte cu mai mult de
I\,4ON ITORUL OFICIAL AL ROI,IANIEI, PARTEA , N1.32111,1,2017
I

doua, niveluri, conskuclii industriale 9i agrozootehnice; faptul ce probabilitatea de a obline un rezultat de calitate,
_
conslructlr soclaFculturale care nu intrii in categoriile de respectiv valoare ad;ugatd in urma finalizarii contractului,
importanla,A si B sau constructii cu caracleristici si functi,_rni depinde intr-o p.oportielmpodanta Oe moJuiie inteiaciiune
obrsnurte dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi cladiri de cult. dintre expertii in cauza si de felut in care se reflecte prin
muzee de importanlS locald)". propunerea iehnicd o plinificare 9i qestionare adecvatri a
activitifilor de care sunt responsabili.
CAPITOLUL III
NOTA:
indrumiri privind utilizarea aspectelor privind Sintagma ,,adeqvat(5)" se interpreteazd 6a fiind asociata unui
organizarea, calificarea li expeiienla profesionald ale elementde mesurarecalitativda continutului propunerji tehnice,
expe4ilor-cheie ca factori de evaluare a ofertlor care in functie de cerintele specifice ale contractLllui poate fi
descrisa prin una sau mai multe dinke urmatoarele trasiturl:
Art. 10.
- (1)in
identifici doud
conformitate cu djspoziliite art. 3 atin. (6) se
situali; in care calificarea, experienla profesionald performanl6, valabild/testata, riguroase in
integralitate,
si/sau modulde organizare a/ale personalu,ui-cheie, dupe caz, coerentS, cu concluzii/rezultate clare si concise, credibilS, corect
vor fi utilizate ca factori de evaluare in cadrul criteriului de relalionata cu obiectul conkactului, cu limbaj de specialitate,
atribuire pre!-calitate/cost-calilate: relevante in raport cu organizarea si structurarea activit5tilor,
a) ln cazul coniractelor ce au ca object reaiizarea unor concordantd in raport cu volumulde munc;.
prestalii intelectuale care presupun o complexitate ridicate, Art. 11. (1) in sensul a.t. 32 alin. (4) din Ho6rarea
respectiv carc includ activitali cu caracter intelectual ce au ca Guvernului-nr 395/2016, cu modificdrile si completSaile
rezultat identificarea, elaborarea Si dezvoltarea solutiei tehnice ulterioare, respectiv art. 38 alin. (4) din Hotddrea Guvernului
ce st5 la baza implementarii respectivelor mnlracte. nr 394/2016, autoritatea/entitatea contraclantd nu poate ltiliza,
Exemple in aceste sens sunt: drept criteriu de califcare sj selectie in cadrul unei proceduri de
contractele de servicii ce au ca obiect consuttanti/ atribuire, calificarea si/sau experieola profesionaE a/ale
asrs{enla tehnica, elaborare sludii. proiectare. supervizare sau expe4jlor-cheie menlionali la art. 3.
altele asemenea; (2) Prevederile alin. (1) se aplicd si in situatia in care
contractele de lucreri ce includ, deopotrive, proiectarea calificarca. experienra prolesionala sr/sau modul de organizare
-
soluliei tehnice si executia lucrerilor aferenie implement6rii ale experl:lor-chete nu cor'stituie factoti de evaluare in cadrul
acesteia; procedurii de atribuke a respectivului contract.
contractele de servicii ce au ca obiect dezvoliarea unor Art. '12. cand stabilegle factoriide evaluare privind
-
sisteme informatice etc. califlcarea, -Atunci
experienla profesioaala si/sau modul de organizare
b) Situalia contractelo. prevSzute de art. 32 alln. (6) din a expertilor-cheie, autorjlatea/entitatea contractante se asigurd
Hotdrarea cuvernului nr. 395/2016, cu modific6rile si c5:
completarile ulterioare. si art. 38 alin. (6) di^ HoErerea a) factorii de evaluare sunt asociati unei/unor extinderi a
Guvernului nr.394/20'16, respectiv contractele de servicii de cerintei/cerintelor minime obligatorii stabilite prin caietul de
natura/tipul celor de consultan!6/asistenti tehnjcd, elaborare sarcini, avantajul urmdrit fiind in corelalie cu valori superioare
studii, proiectare, supervizare sialtele asemenea aferenle unor ale nivelurilor de calificare si/sau experiente profesionala
proiecte/obiective de investilii de complexitate ridicatA.
prezenlate de expe(ii-cheie, ce fac obiectul factorilor de
Exemple in aceste sens: realizarea proiectuluitehnic aferent evaluare, fate de nivelul minim ce trebuie indeplinit pentru ca
propunerea tehnicd sa fie declarata conforme;
execuliei lucreribrde constructie a unei autostrdzi; consultanta
b) factorii de evaluare sunt relevanti si reflecte avantajele
in vederea remodeleriiproceselor interne gielabolarea uner noi
arhrtecturi organizatlonale in scopul eficientizarii activitalii unei
economice/financiare rezullate din cadrul ofertelor depuse,
avantaje care se nu fie anulate sau diminuate pe parcursul
entitali cu activitate complex5 (cum a. fi, de exemplu, indeplinirii contractului, fiind corelati cu specificut activitatitor si
reglemenlare si rnonitorizare de piata intr-un domeniu strategic:
domeniului corespunzitoare obiecti]lui respectivului cont;act.'
buget mare de investitii etc. ).
NOTA:
(2) In sensul prezentulLt otdir'. pin activftali de compleritate
(i) [n cazul anumitor servicii/actjvitdti, este mai important,
rdrcata se inteleg servicii inlelecluale care presupun: _
din punctulde vedere al experientei un ui expert-cheie,
un grad ridicat de particuta.izare siadaptare a activitd(ilor
-
la specificul obiectului contractului. respeciiv la necesrtjlile
numerul exercitiilor realizate de cdtre acesta, relevante
in rapo( 6u respectiva activitate si/sau cu domeniulin
autoritatii/entite!ii contractante si/sau
care se incadreaza obiectul conhactului, decat
combinarea cunostinlelor Si experlizei aferente mai multor
-
domenii de activitate si/sau
experienta exprimatd in ani sau pdn simplE corelare
cu durata uluiase.nenea exercitiL
- solutionarea
procesulur
unei/unor probleme dificile aferente
de planificate/imptementare a proiectutu j/coniraqului,
Exemplu in acest sens: activitatea de realizare a analizei
cost-beneficiu in cadrul unui studiu de fezabilitate, caz in care
r3) ln aplicarea alin. ('1) lit. b), autoritalea/entitatea relevant pentru reflectarea experientei este numarul de
contractanta va utiliza, in cadrul criteriului de atribujre pret asemenea analize realizale pentru proiecte similare cu cel ce
caljtate, factori de evaluare care se refer; la experien(a face obiectul viitoruluicontract, nu neaperat numarul de ani de
profesionald a experlilor-cheie gi la modul de organizare a experienlS in realizarea de analize coslbeneficiu.
activitallor de care sunt respunzdtori acestia in procesul de (ii) Expe4ii precizali la art. 3 alin. (3), care prin obtinerea
implementare a contractului ce urmeaza a fi akibuit, ponderea certificdrii oblin implicit 9i competentele necesare
alocat; factorului prel fiind de cel mull40o/o. desfegurdrii activit5lii in cauze, nu pot fi utitizati ca
(4) Ponderea alocata factorului de evaluare care urmdreste factod de evaluare, avand iD vedere faptul c6, odate
o plandicare cal mai adecvaE a aclivtldtilor si a resurselor obtinut un nivel de certificare, se apreciaze cb
alocate implemenrairii contractutuice urme;ze a'fi atribuit se va rezultatele oblinute in urma presLaliitor acestora nu pot
slabili in corelatie cu cea alocat6 factorului de evaluare aferent fi diferite. d,n punct de vedere calitativ, intr-o m6sura
experienlei profesionale a expe4ilor-cheie, in aga fel incat prin semnificativ6.
aplicarea criteduluide atribuire sd nu seajung; la dislorsionarea (iii) Pentru expe4ii-cheie la care experienta profesionala
rezultatului procedurii de atribuire, luandu-se in considerare in implementarea unor activititi similare, in cadrulunor
MoNIToRUL oFtctALAL RoMANtEt. PARTEA L Nt.32hi.t.20i7
proiecte comparabile, poate influenla in mod direct intre membdi edripei qi responsabilit;!,]e referitoare la managementul
calitalea e)(ecul6rii contractului si. prin urmare. contraclului.
valoarea economice a ofertei, se pot stabili factori de (3) in situatia utilizdrii unor factori de tipul celor exemplificati
evallare care se urmSreasc5 avantajele competittve la alin. (2), auioritatea contractanld are obligatia de a prezent;
aduse de o ofertd ce prezinte expe4i-cheie s^uperior'; potengrililor ofenanti prin intermediul formutirutui
de piopunere
din punctul de. vedere al experienlei specilice. in rapon iehnicii, partea
documentalieide alrlbuire, modulin care irebuie
cu celelalte oferte.
(iv) pentruanudistorsionarezurtaturapric.IiiracpTll*
evatuare se recomandS stabilhea unor ctase in fui"1i: ijlj:ilffii:flI;'i""ffX**i:1;jfiAXT:$,:1"i:ffi|"i::
d;."-;;ir;;" J; niJiera care s,a asigure anatiza 9i acotdarca
de care sa rie acordat pr""t"ilt,
reprezen[nd un inteNal (peste nivelul L"-91:.-.11:?
minim) tn
;;;;;;;; i;#jlbiectv, conrorm merodotosiei precizate tn
9"." i"u O"'C"t"
se incadleazS experienla expert-ului-c1"19 * j?:: -iii pi""".ri
iriti",.
"""" tuare referitor ta aplicarea factorilor
" "lt "zd o
obiectul factorului de eva''"",
de proiecte comparabile la care'd:1l?F,ql''-llT?1]
*"\,riti"i-"* r" "
a panicioat. realizand ;:.. .- . ,.- ; ; -_--
eremente cuantiricabite, ce pot include,
de proiecte similare in care expe4ii
activitalr simirare cu cere r*";;-i;;rJ;;.;G'inii"' lll?^1i! lTil"-1?-lum5rul cu cele pe care urmeazd se
"u
in cadrur viitorurui contru"t to" ; ;i ; 1 119:lilii:^":l's ip de activitdli
j-d-:lli":::c;
pi.i"ii. i p;;t"' f'-domeniul specific-in-viitorul
proie.te-3 puncte;intru s'"iz "r-"-r-pr,i contract; experienla similare in
pesle B proiecte io punct;). aferent activitelibr din cadrul viitorului
(v) l.lu vor fi utirizali factoii de e;aruare cu tifl, s"nur"r, !?.nll1i! ::11Ii:.?9. 1" ani; experienla generalS in ceea ce
cum ar fi ,,racititali suprimentare oi.iit"', irri;r; ;,1 !:l'"^9t"^1"-T11iul
studiilor, cuantificatd in ani, prevederile
oeoar."c" n, ;;";;;;
art 9 aplicendu-se in mod corespunzatot
aduc vatoare .6
calilatea tivrabilelor. cum ar fi: ,,numArul de experti l9t1
".iaugata .
nu poate formula factori de evaluare
cheie suptimenrari oferili r"ta a. l;tlt _-.ll9iil1E3-1",ilractant6
""iinJcitliint" urr" l1[tlt]i-',i:|pjli11! care se include in acelali timp
de sarcini", deoarece' aciivitdlite "imilar6,
etabonirii respectivetor tivrariL "" "i",su;t l; ambele elemente de cuantificare:
proiecte similare in care expe4ii au indeptinit
responsabilitatea unui numar timitiioe exp+i-ctrere, - numSr de
de reguld 5-7, rSm6nand la latitudinea acestora acelasi tip de activiiali cu cele pe care urmeaze s5 le
modulin care realizeaze acest lucru; indeplineasc' in viitorul contract
c) factorii de evaluare referitor, la mooul de otganizarc a 9l
activitililor necesare a fi desf6gurate pentru impl;menta.ea -experienla similar; in domeniul specific aferent activitdlilor
contraciului sunt corelali cu cbmplexitatea acestuia 9i se din cadrulr,/iitorului mnlract, cuantificata in ani-
raporteaza la modalit;lile pe 6are p;estatorul le are in vede;e Anii solicitali in vederea dovedirii experienlei vor fi calculali
pentru execllarea contractului ln cauz6, avand asociatd o prin prisma duratei pro ectului la nivelul cdruia a acumulat
metodologie de punctare obiectivi, care urm6reste aceste experienla persoana respectivd, prin
corelare cu
eiemente calitative descrise in propunerea tehnica, toate funcllalactivitelle/atribuliile pe care a avut-o/le-a desfaqurat
acestea fiind descrise prin strategia de contraclare. aceasia, pe baz6 de documente-suport relevante care sd aleste
Exemole: experienla generale, gi nu prin raportare efectiv la timpul alocat
prestare, cu descrierea activitellor 9i sub- activitat,ii respective.
- metodologia de
activitdtilor nec6sare implementerii contraclului; (5) Exernple de factori de evaluare privind calificarea,
corespunzdtoare a re6urselor pentru indeplinirea experienla plofesionale si/sau modulde organizarea expe4ilor-
-alocarea raportat la complexitatea
subactivit5tilor acestora; cheie menlionati la art. 3 alin. (1), care pot fi utilizali in cazul
- incadrarea corespunzitoare a activitdtilor in procesul de
selectdrii unei oferte pe baza criteriului pret-calitate, penku
implementare a contractului, respectand o succesiune logica si
atribuirea unui contract de achizilie publica/sectorial avend ca
corelata cu o durala adecva asociat6 flec6rei activiteti;
obiect serviciide asistenld tehnice/consultanle/proiectare, sunt
d) existd argumente care se arate cd ponderile stabilite prezeniate in anexa care face parte integranti din prezenta
pentru factorii de evaluare nu conduc la distorsionarea instrucliune, autoritatea/entitatea contractantS adaptand
rezultatului aplicarii procedurii gi reflectd importanta ponderile 9i num;rul subfactorilor de evaluare la specificul Ei
caracteristicii calitalive/tehnice/funclionale, considerate a complexitatea contractului.
reprezenta un avantaj competitiv aspecte descrise prin strategia
decontractare. CAPITOLUL lV
Art. 13. (1) Factorii de evaluare privind calificarea, Dispozitii finale
experienla profesional6 9j/sau modul de organizare ale Art. i 4. Exemplele si notele care se regasesc in prezenta
expertilor-cheie pot fi exprimali atet calitatiy cat 9i cantitativ. -
instructiune nu au un caracter limitativ in practica in domeniu,
(2) Procesul de evaluare referitor la aplicarea factorilor avdnd caracter orientativ.
calitativi urmdreste relevanta informatiilor prezentate de Art. 15. Anexa face parte integrante din prezenta
oferianli, ln legetur; cu aspecte cum ar fii metodologiile, -
instructiune.
metodele gi/sau instrumentele propuse penlru activitAtile Art. 16. Prezenta instrucliune se publice in Monitorul
@ntractului; resurcele umane si materiale identificate; interaqiunea Oficial al Rom6niei, Partea L

Preledintele Agen!iei Nalionale pentru Achizitii Publice,


Bogdan Putca?

Bucuresti, 4 ianuarie 2017.


Nr. 1.
10 I\,,IONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, NT.32111,1.2017

ANEXA

Exemple de factori de evaluare stabilili in cazul unui conkact de selvicii


avend ca obieci asistenla tehnid,/consultanla

1. Propunerea financiara ferd TVA " (maximum) 40 p.

2. Experienla expe4ilor-cheie, concretizata in num6rul de proiecte similare in care respectivii


expe4iau indeplinit ;cela$i tip de activitSlica cele pe cre umeaza sd bindeplineascd in viitorul 21
@ntract
3. Propunerea tehnicd - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a
36
contraitului, precum $i o planificare adecvati a resurselor umane lia activitafbr
rOTAL 100

Punctajul aferent experienlei expe4ilor_cheie se va acorda pentru fiecare ?n parte' astfel:


a) penttu experienta consend in implicarea intre 2 li 4 proiecte a persoanei propuse se acorda % din punctajul maxim
alocat expertului respectiv;
b) pentru experienla constand in implicarea intre 5 gi 7 proiecte a persoanei propuse se acorda % din punctajul maxim
alocat expertului respectivl
c) pentru experienla constand in implicarea in peste 7 proiecte a persoanei propuse se acordd punctajul maxim alocat
expe,tuluirespectiv.
Suma punctajelor maxime alocate expe(ilor-cheie trebuie $ fie egale cu 24, respectiv cu punctajul alocat factorului de
evaluare,,Experienla expe4ilor-cheie".
Evaluarea propunerii tehnice

1. pentru factorulde evaluare ,,Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului,


precum 9i o planifcare
adecvag a resurselor umane ,si a activitauol a fost stabilit-un numer de 6 (qase) subfactori care vor fi utilizali de comisia de
evaluare ca puncte de reper'in aprecierea factorului.
i. Fie""r. r" h apreciat in funclie de calificativul "foarte bine/bine/acceptabil". Comisia de evaluare va acorda
"rOfactor
calificativul luend in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de maijos
3. Fiedrui calificativ ii corespunde o note. Nota ientru calificativul "foarte bine" este 6, nota pentru calmcativul ,,bine" este 3,
nota pentru calificativul ,,acceptabil" este 1.
4- pu;ctajul tehnic total al of;rtei tehnice se calculeazi p.in Tnsumarea punctajelor tehnice oblinute in ulma aplici i fiecArui
subfactor'de evaluare. Punctajul aferent unui subfuctor de evaluare va fi oblinut prin acordarea notei corespunzetoare
calificativuluioblinut de oferta respective la evaluarea acelui sLlbfactor
5. Punctajul tehnic tolal maxim ce poate li acordat unei propuneri tehnice este de 36 de puncte.

Factorul de evatuare nr, 3 Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contactului, pGcum 9i o
-
planificare adecvati a resurselor umane tia actlvlalbi

Subfacbn (3.1-3.6)
3.1. Abordarea propusa pentru implementarea contractului

Linii diroctoare: s va ana iza iniomalia tu.nizaid in Fomularulde propunrs tehnlca


- lit. a).

Abordarea propusa se bazeaze in mare misure pe o serie de metodologii, metode 9i/sau foarte bine 6
instrumente tastatel, recunoscute2 9i care demonstreazA o foarte bund inlelegere a
contextului, respectiv a particularitdlii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelalie cu
aspectele-cheie, precum gi cu riscuile si ipotezele identificate.
Abordarea propuse se bazeaza pa(ial pe metodologii, metode 9i/sau instrumenle testate, bine 3
recunoscute gicare demonstreaza lnlelegerea contextului, respectiv a particularitdlii sarcinilor
stabilite in caietul de sarcini, in corelatio cu aspectele-cheie, precum s,i cu riscudle 9i ipotezele
identificate.
Abordarea propusd nu are ta baza metodologii, metode ii/sau instrumente testate' acceptabil 1

recunoscute gi aratd o inlelegere limitatd a contextului, respectiv a pariicularitelii sarcinilor


stabilite in caietulde sarcini.

i l\,letodologiile melodele 9l/sau insirument|o au fosl uiilizale in ahe proiecle.


2 Metodologille, merodele 9i/sau lnslrumentele sunl descise in lilratum de specialilale.
IVONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, NI, 32111,1.2017 11

3.2. Resursele (umane si materiale) 9i realizirile corespunzitoare fiecerei activiteli

Linli directoarg: seva analiza infomalia furnizaie in Fomularutde propunere tehnica til. b) $lc).
-
Resursele3 identificate gi realizdrile indicate sunt corelate deplin/'in mare mdsura cu foarte bine 6
complexitatea fiecerei activitili propuse.
Resursele identificate si realizerile indjgate sunt partial corelate cu complexjtalea fiqdrei bine 3
activita!ipropUse.
Resursele identificate sau realizdrile indicate sunt corelate intr-un mod limitat cu complexitatea acceptabil I
activitetilor propuse.

3 3. Ahibutiile membrilor echipei in implementarea activitetilor contractului si, dace este cazul, contributia fiecerui membru al
grupului de operatori economici, precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitdtilor diritre ei

Liniidirecloare:se va analia nformalia furnizat, in Formutarutde propunere lehnica tit. b) tic).


Sunt indica{e responsabilit6tile in execulia contracluluisi interaciiunea intre membriiechipei foarte bine 6
inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activititile de suportsi, dac6 este cazul
disiribukea si interacliunea sarcinilor si responsa biljtalilor intre operatoriidin cadrul grupului

Sunt indicate pa(ial responsabilitilile in execulia contractuluisi interactiunea intre membrii bine 3
echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitalile de suport 9i
distribuirea 9i interacliu nea sarcin ilor si responsabilitStilor intre operatorii economici din cadru I
qrupului (dac6 esle cazul).

Sunt indicate in mod limitat responsabilitatile in executia contractului sau interactjunea intre acceptabil 1
membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului si activitdlile de suport
sau distaibuirea si interacliunea sarcinilor gi responsabilitdlilor intre operatorii economici din
cadrul grupului (daca este cazul).
3.4. incadrarea in limp, succesiunea sidurata activitEtilor propuse
Linii d rectoare: se va analiza infomalia Iurniza6 in Fomuiarutde popunere rehnici lil. b).
-
Durata activitdtilor corespunde deplin complexitdtii acestora, iar succesiunea dintre aceslea, foarte bine 6
inclusiv perioada de desf6surare, este stabilit6 in functie de logica relatjei dintre acestea.
Du.ata prevdzulA pentru fiecare operatiune principale necesare este corelale cu aclivitdlile
prevezute a fi realizate in lunile respective si resursele identificate pentru desfesurarea
acestora.

Durata activit6tilor corespunde patial complexitelii acestora, iar succesjunea dintre acestea, bine 3
inclusiv perioada de desfesurare este corelatS doar partial cu logica relatiei dinke acestea.
Durata prev6zutd penlru liecare operatiune principald necesaie este iorelate pa4ial cu
activitelib prevazute a fi realizatein lunile respective siresurcele estimate penhu desfaqurarea
acestora.

Durata activitatilor este in micd masura potriviu complexiteli acestora sau succesiunea dintre acceptabjl 1
acestea, inclusiv perioada de desfesurare, este stabilitA intr-un mod foarte pulin adecvat in
raport cu logica relaliei dtntre acestea sau durala previizuta pentru fiecare operatiune
principalS necesarA este corelatS in mica masu.a cu activitetile prevezute a fi realizate in
lunile respective si resursele estimate penlru desfesurarea acdstora.

3.5. ldentificarea giincadrarea inlimp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executia contractului, inclusiv descrierea
modului in care acestea vor fi reflectate in raportari, in special cele prevdzute in caietul de sarcini

Lini direcloare:se va analiza inlomalia tuntzata in Fomutarutde pbpLnere tehnica lit. b).
Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru executia contractului, sunt incadrate foarte bine 6
corecl in limp sicorelate corespunzebrcu rapoddrile, in special cele prevezute in caietulde
sarcrni,
Punctele de reper identificate suntin micd mesure semnificative pentru executia contractului, bine 3
dar sunt incadrate corect in timp si corelate corespunzitor cu raporterile, in special cele
prevdzute in caietul de sarcini.
Punctele de reper sunt identificale, dar nu sunt semnificative sau nu sunt incadrate corect in acceptabil 1
timp sau nu sunt core,ate corespunz;torcu raporlarile, in specialcele prcvezute in cietulde
sarcini.

3 Resurselesunl umane $imalenab. Se va lua in considrare iipersonatutsuport


12 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA , NI, I 32111 ,1,2017

3.6. Num6rul de zile de muncd prevezut pentru fiecare categorie de expert in fiecare lune pe parcursul perioadei de execulie
a conkactului

Linii dnectoare: se va anaiza iniormalia tumizala ln Formularulde prcpune tehnici - lii. c).

Numdrul de zile de munc5 distribuit pe categoriile de expe4i (expe4i_cheie/expe4i non-cheie foarte bine 6
si expe(i senbri/expe(i juniori) este corelal cu activitdlile prevazute a fi realizate in lunile
iespeclive si resursele identificte pentru desfasurarea acesiora.
Num6tul de zile de muncd distribuit pe categoriile de expe4i (expe4i-cheie/expe4i non-cheie bine 3
gi expe4i seniori/expe4ijuniori) este corelat pa4ial cu activitalile prevdzute a li realizate in
iunile respective 9i resursele estimate pentru desfdqurarea acestora.
NumArul de zile de muncA distribuit pe categoriile de expe4i (expe4i_cheie/expe4l non_cheie acceptabil 1

si experti senrori/expeni juniori) esie corelat in mlc6 masura cu activitetile prevazub a fi


ieakzale in lunile respective qi resursele estimate peniru desfdsurarea acestora.

Evaluarea ofrtelor

Evaluarea propunerii financiare Critenu: valoarea propuneriifinanciare in lei f5ra TVA


Ofertele care depagesc bugetul maxim disponibil penlru proiecl vor fi respinse'
Orice erori ariimetiie vor f corectate conform legislatieiin vigoare.
Criteriu: valoare ofert5 fira TVA.
Alooritm de calcul este:
Pu-nciaifinanc,ar = (pret-nm'40/ pretdeiar). in care:
. prei-,.. este pielul aal mai sc.iiut din ofertele considerate admrsibile s.i
conioime drn ,unct de vedere tehnic 9i ise va acorda maximul de puncle.
respectiv 40 de PUncte;
. preLrenar este prelui ofertei evaluate.

Evaluarea propunerii tehnice Oferta tehnice va fi evaluata in conformitale cu cerinlele caietului de sarcini.
Punctele se vor acorda penku specificaliile care depdqesc cerinlele minime
contorm factorilor de evalua,e specificati anterior.

Evaluarea olertelor

Desemnarea ofertei ca$tigetoare/Algoritm Punctaiul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente
de calculscor final fiec6rui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat
anterior. Oferta cu punctaiul final cel mai mare va fi considera6 oferta
cSitigAtoare.

Formular propunere tehnicE

oRGAtllzaRE $l METODOLOGIE
(se com;lebaza de c6tre ofertant.)
prezentate
lvletodologia Si planul de iucru sunt componeote-cheie gi obligatorii ale ofertei tehnice. Oferta tehnica trebuie
in urmitoaaea strudure:
a) metodologia pentru realizarea serviciilor;
b) planul de lucru pentru realizarea serviciilorl
c) personalul utilizat pentru realizarea serv;ciilor s,i organizarea acestuia
a) I\,4etodologia:
l; aceasta s;ctune trebuie sa prezentali modulin care dumneavoastra, in calitate de ofertant, intelegelil
obiectivele contractului gisarcinile stabilite prin caietul de sarcini;
- modul de abordare ce ;a fi urmat in presiarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului t tilizat pentru atingerea
-
obiectivelor contractului;
metodologia de realizare a activitelibrin scopul oblinerii rezultatelor aqteptate.
-
Cel pulin urmdtoarele informalii trebuie prezentate aici:
p;e;ederile legalein domeriiulde activitate aferent obiectulu i contractului ce urmeaza afi atribuit, ce pot avea incidenle
-
asupra derulerii/implemenlerii acestuia;
' identificarea gi explicitarea aspectelor-cheie privind indeplinirea obiectivelor contractului 9i atingerea rezultatelor
-
'
aSteptate;
modalitatea de abordare a activit5tilor ce corespund rezultatului final al conlractului si a rezullatelor intermediare
-
aferente. in raport cu servtciile 9i responsabilitetile stabilite prin caietul de sarcini. Activitdtile descnse la acest capitol trebute
valonc la
repreTentate ca duraia. la capitotul aferent din planul de lucru Si trebuie reflectate in propunerea flnancrara sub aspect
nivel de aciivitate 9i la nivel de pachet de activitef;
MONITORUL OFICIAL AL RO[rANtEt, PARTEA I , Nt.32hi.t.2)17 13

(dac; este cazul in funclie de tipul serviciilor ce fac obiectul conhactului) descrierea solutiei propriu-zise propuse
- -
penku indeplinirea obiect{velor siabihte prin caietul de sarcini.
b) Planul de lucru:
Cel putin urmetoarele informalii trebuie prezentate aicj:
si durata activitdlilor 9i pachetelor de activitati din cdruJ contractului, aga clm sunt acestea prezentate la
-denumirea
capitolul,,Metodologie";
succesiunea si interrelalionarqa acestor activitS!i;
- punCtele-cheie de control ,jaloanele" proiectului.
- -
Planulde lucru propus trebuie sa fle:
1. conform cu abordarea si metodologia propusa;
2. sd demonstreze:
inlelegerea prevederilor din caietul de sarcinil
- abilitatea de a kanspune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;
- activitalilorin timp de asa manierd lncat se se asigure finalizarea serviciilorin termenul specificat in caietul
-incadrarea
de sarcini;
3. realizal utilizand un soflware de planificare a timpului_
c) Organizarea si personalul
Cel pulin urmitoarele informatii t.ebuie prezentate aicil
skuctura echipei propuse pentru managementul contractului;
- modul de abordare a aclivitelii de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv documentele finale in raport cu
-
prevederile caietului de sarcini;

- descrierea infrashucturii pe care contractorul o utilizeaze pentru realizarea activitetlor propuse pent.u indeplinirea
obiectului contractu lui. Aceastd infraskucturd trebuie se fie corespunzatoare scopu lui contractulu i si sA indeplineascE
toate cerinlele
solicitale de legislatia in viqoare.
Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru desfdsurarea contractului si nu tot echipamentul delinut de
cdtre ofertant (in situalia in care aceasta infraskuctur5 nu a fost detaliatS $i impuse de autoritatea contractante in cadrul
instruc,tiunilor cdtre ofertanli).

Nr Lollzaa echipamenlu u
(lip/prcven enla/model) (ani)
(adres, acolo unde este

modul de abordare a activit6tii de identificare a dscurilor ce pot ap;rea pe parcursul derularii contractului
-
diminuare a riscurilor in raport cu prevederile
si mesuri de
caietului de sarcinii
modul de abordare a activitelii de prevenire/atenuare/eUminare sau minimizare a efectelor, dupe caz, a riscurilor
identificate in caietul de sarcini;
_ modul de abordare a activit;lilor corespunzatoare indeplinirii cerinlelor privind sdnitatea si securitatea in munc6.
inclusiv modulin care ofertantul devenit conkactorse va asigura cd pe parcursul execugrii contractului obligaliile legale referitoare
la condiliile de muncd gi proteclia muncii sunt respectate (dace este cazul);
modul de abordare si gestjonare a relaliei cu subcontractorii, in raport cu activitdlile subclntractate (dac5 este cazul);
- evaluarea utilizErii resurselor in termeni om-zile de lucru, deplasdrile personalului si utilizarea echipamentelor alocale
-
tuturor organizatiilor (;nclusiv autoritatea/entitatea contractanti) implicate in realizarea contractului.

! Clenallu' !a prezer la .4to.mal', re'er rcaD a momenlete dr1 oeru'aroa seru|ctr o, @nd va illento.a
sa utit zeze aceste elhroamenle s! va Bt
r fi.r
oroounrea sa lin,nd@rrde echrpanp.le,e nocssare pe4trL ealzarea @respu?aoar6a seMcri or si obtiierea rzutraretor dorite.
14 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, N1.32111.1,2017

I\4INISIERUL FINANTELOR PUBLICE


AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ORDIN
privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creanlelor fiscale,
precum gi pentru modificara ordinului pregedinteluiAgenliei Nalionale de Administrare Fiscala
.3-454120'16 pentru aprobarea Procedurii de executare silita in cazul debitorilor
Gare au de incasat sume certe, lichide gi exigibile de la autoritali sau institutii
publice

in temeiul prevederilor art. '11 alin. (3) din HotdrArea cuvernului nr. 520/2013 privind organizarea 9i funclionarea Agenliei
(1)din Legea
Nationate deAdministrare Fiscale, cu modific;rile Ei completdrile ulterioare, giavand in vedere dispoziliile 342 alin.
nr 20712015 privind Codul de procedurd fiscale, cu modific6rile 9i completdrile ulterioare,
pretedintele Agenliei Nalionale de Administrare FiscalS emite urmdtorul ordin:

Art. t. (i) Se ap.oba modetele. precum $i caracteristicite 22. Adresa de insliintare privind infiintarea popririi executorir
de tipirire, modul de difuzare, utilizare qi de pastrare a ca urmare a transformSrii misurilor asigur;torii in masuri
urmdioarelor formulare: executorii, previzutd in anexa N' 22''
1. Decizie referitoare la obligaliile fiscale accesorii 23. Proces-vedral privind calculul creanlelor fiscale accesorii
reprezentand dobanzi 9i penaliteli d; intarziere prevdzu in sau altor sume care nu au fost stabilite in titlul executoriu'
anexa nr. '1; Previzut ln anexa nr. 23;
2. Decizie p vind compensarea obligaliilor fiscale, prevazuta 24. Adres5 de infiintare a popririi asupra disponibiliHlilor
in anexa nr. 2; b5neqti, prev6zuta in anexa nt 24;
3. Cerere de restituke a creanlelor fiscale/bugetare, 25. Adresd de infiinlare a popririi asupra sumelor datorate
prevezutS in anexa nr' 3; debitorului de cdtre te4i, prevezutd in anexa nr' 251
4. NotA privind restituirea/rambursarea unorsume, prevazutd 26. Adrese de lnfiinlare a popririi asupra sumelor pe care
in anexa nr 4; debitorul le are de incasat de la auto t6!i sau institulii publice,
5. Decizie de restituile a sumelor de la buget sau deorevezuE in anexa nr. 26;
acordare a dobanzilor in cazul sumelor de restituit sau de 27. Adresa de ingtiinlare privind infiinlarea popririi, prevdzui5
rambursat de la buget, prevdzutd in anexa nr. 5; in anexa na.27',
6. Decizie de reapingere a cererii de restituke a sumelor de 28. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile,
la buget sau de acordare a dobanzilor in cazul sumeior deDrevezutin anexa nr.28;
restituit sau de rambursat de la buget, prevdzuta in anexanr. 61 29. proces-verbal adilional la procesul-verbal de sechestru
7. ingtiinlare privind stingerea obligatiilor frscale, prevezuta pentru bunuri mobile, prevezut in anexa nr. 29;
in anexa nr. 7; 30. proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile,
8. Borderou de adaugare/scadere a obligaliilor fscale, prevazut in anexa nr. 30;
prevdzut in anexa nr. 8; 31. proces-verbal adilional la procesul-verbal de sechestru
9. Proces-verbal privind calculul dobanzilor acordate pentru bunuriimobile, prevazut in anexa nr 31;
contribuabilului, prevazut ln anexa nt 9; 32. proces-verbal d; sigilare/desigilare a bunurilor, prevezut
10. Adresa de inf.intare a popririi asiguratorii asuPra inr.orrn|. :2,
disponibilit6lilor banegti, prevdzug in anexa nr- 10; li.
pr""""-v"rbalde instituire a adminisiratoruluisechestru,
ll.Adrese de infiinlare a popririi asigurdto^rii asupT lrl"lot
rr"ua.rt in anexa nr.:s;
datorate debitoruluide cdtre te4i, prevezutein-anexallJl:. ''i+lii"*"lu"iOuf
,'-."--
'12. Proces-verbal de sechestru asrgurStol Dentru bunuri - - " '_ -_ ; -_ a. p|."Our"-prirnire in cazut vatoriflcirii prin
venzarea bunurilor mobile in regim de consignatie, prevdzut in
mobile, prev;zutinanexanr..l2t an?9 nt 34. . .
13. Proces-verbal de sechestru asiguretor pentru ounuri
35 Anun! privind vanzarea bunurilor mobile' prevezut in
,

imobile, prevdzut in anexa nr '13;


---' an|!l'35:
14. Decizie de ndicare a popririi asigurdtorir asupra bununlor imobile/ansamblului de
disponibititelitor benegti, prevazuta in anexJiri';;;" - -39, I::jlt:jT,""zarea
15. Decizie de ridica.e a popririi asdu;;to;ii a sumelor - buYilmobile'
3l:
prevezut in anexa nr' 36;
h:]ii1ffIl"]"d bunurilor sechestraie prin
datorate debitorului de catre te4i, prevazutiln-aiexJ ni]iti "alorificarea
" la licitalie' pre#zut6 in anexa nr' 37i
16. Decizie de dicare a sechesrurri asiguraio, -" -- vanzare
--=- -- aplicat 38. cerere de participare Ia licitalie 9i oferta de cumperare,
asupia bunurilor, prev;zuta in anexa nr. 16:
7. Titlu executoriu , prevezut in anexa nt 7; 1
prevdzute in anexa r' 38 n |
1
,ta.somage,prevazutainanexanl'18;39,Proces-VerbalprivinddesfSgurareagirezultatullicitatjei
19.Proces-verbalprivindcomunicareasomaliei,plevazutinpentruvalolificareabunurilormobile,prevezutinanexanr,39;
19; 40. Proces-verbal prjvind desfdgurarea 9i rezultatul licitaliei
- 1o eor""a
anexa nr,
de infiinlare a popririi executorii asupra pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunud
disp;nibiliidlilor beneEti, prevdzutd in anexa nt 20; imobile, prev5zut in anexa nr' 40:
'Zt.
nOruia a" inRii]lui" a popririi executorii asupra sumelor 41. Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vanzare
datorate debitorului de cdlre tert,i, prev5zut; in a nexa nt.21', direct6, prevazut in anexa nr 4'1;
IUONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, NI, 32111,1.2017 15

42. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile. 56. Proces-verbal de constatare a implinirii termenului de
prevdzut in anexa nr. 42; prescriplie a dreptului de a cere executarea silitd, prevezut in
43. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri anexa nt 56;
imobile/ansamblu de bunuri imobile, prevdzut ln anexa nr.43l 57. Proces-verbal de constatare si sanclionare a
44. Proces-verbal pdvjnd diferenla de pret lvsau chettuietite contraventiilor, prevazut in anexa nr 57;
prilejuite de o noud licitalie urmare a nepHlii prelutui de ceke 58. Proces-verbal privind comunicarea procesului-verbal de
adjudecatar, prev5zut ln anexa nr 44i constatare Si sanclionare a contraventiilor Si a ingtiintarii de
45. Proces-verbal de predare-primire A bunurilor valorificate. platii, prevdzut in anela nr. 58.
prevdzut in anexa nr 45; (2) Anexele nr. 1-58*) fac parte integrantd din prezentut
46. Proces-verbal privind cheltuielile de executare siliti, ordin.
prevezut in anexa nr 46; Art. 2. Ordinul pregedintelui Agenliei Nalionate de
47. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei
-
Administrare FiscalS nr 3.454/2016 pentru aprobarea procedurii
rezultat; din executare silit6, prevazut in anexa nr.47; de executare silite in cazul debitorilor care au de incasat sume
48. Adresa de suspendare, temporard, totajd sau pa4iat6 a certe, lichide si exigibile de la autorital sau institutii publice,
indisponibilizdrii conturilo., prevazute in anexa nr. 48; publicat in Monitorul Oficial al Romaniel, Parlea l, nr.968 din
49. Adresi de suspendare, temporani, totalS sau pa4iali a 29 noiembrie 20'16, se modiflcd dupa cum urmeaze:
indisponibilizArii relinerilor, prev6zut6 in anexa nr 49; 1. La articolul 'l alineatul (2), literele e) ti f) se abrogi.
50. Adrese privind continuarea mesurilor de executare siliG 2. Anexele nr. 6 li 7 se abrog;.
Art.3. Direclia general; de reglementare a coloctdrii
prin poprire asupra disponibilitililor banegti, prevdzutd in anexa -
creantelor bugetare, Directia generald executdri silite cazuri
nr 50;
speciale, Directia general; de tehnologia informaliei, Dkectia
51. Adrese privind continuarea mdsurilor de executare silite
generald proceduri penlru administrarea veniturilor, Directia
prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de cAtae terti,
generald de administrare a ma.ilor contrjbuabili, directiile
prevezuta in anexa nt 51;
geneaale regionale ale finantelor publice, pre6um 9i unitrilile
52. Decizie de ridicare a mesurilor de executare silitd a subordonate acestora vor lua mdsui pentru ducerea la
sumelor pe care debitorul le are de incasat de la autorjeili sau
indeplinire a prevederilorprezentului ordin-
institutii publice, prevdzutd in anexa nr 52i
Art. 4. La data intdriiin vigoare a prezentului ordin se
53. Decizie de ridicare a mdsurilorde executare sili6 asupra -
abrcga Ordinul p16gedintelui Agenliei Nationale de Administrare
disponibilitalilor banegti, prevdzutS in anexa nr. 53; Fiscal' nt. 2.44612014 pentru aprobarea modelelor unor
54. Decizie de ridicare a masurilor do executare silitd a formulare utilizate in domeniul colectdrii crean(elor fiscale,
sumelor datorate debitorului de cetre te4i, prevdzutd ln anexa publicat in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l, nr. 616 9i
nr g; 6'16 bis din 21 august 2014.
55. Decizie de ridicare a mesurilorde executare silita aplicate Art. 5. Prezentulordin se publice in Monitorul Oficial al
asupra bunurilor sechestrate, prev6zute ln anexa nr. 55; -
Romaniei, Partea L

Pre$edintele Agenliei Nalionale de Adm,nistrare Fiscatd,


Eugen.Dragot Doro$

Bucuregti, I ianuarie 20'17.


Nr 63.

t) Anexelenr 1-58 se publ,c, in Monilorul Ofcial al RomAnisi, Partea l, nr 32 bis, care * poale achiziliona de la Centrut pentru retatii cu pubticut at
RegieiAulonome Oticial", Buculetti, tos. Pandui nr 1.
"Monitorul
ABONAMENTE LA PUBLICATIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
Preluri pentru anul 2017
- -
I'lr
12lunl 1 luni
1 Ivlonitorul Olicial, Padea I 1.310 360 131

2. It4onilorulOicial, Partea l, limba maghiara 1.640 150

3. l\,4onilorul Oficial, Pairea a ll-a 2.460 224


4. I\,lonilorul Olicial. Partea a lll-a 474 50
5. I\,lonilorul Oficial, Parlea a lv-a 1 880 170
6. l\y'onitofl.rl Oficial, Partea a Vl-a 1.750 160
7. Ivonitorul Oficial, Partea a VlLa 600 55
8. Coleclia Legislalia Romeniei 500 130
9. Coleclia HotSrari ale Guvernului Romaniei 800 75

N OTA:
Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplice gi se achizilioneazd pe bazd de comande.

ABONAMENTE LA PRODUSELE iN FORMAT ELECTRONIC


Preturi pentru anul 2017
- -
Abonamentut FLEXIBIL
(Monitorul Oficiat, Partea I + alte 3 pa4iale Monltorului olicial, la.legoro)

5 25 100 300 25 100 300

AutenticMO 60 150 3B0 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220

Expe.tMO 100 250 630 1.510 3.320 '1.000 2.504 15.000 33.000

Abonamentut coMPLET
(MonitorLrl Oficlal, Parle.l+loate celelalte pa4l ale ilonitorului Oflclal)

25 100 300 25 't0o 300

Autenti6MO 70 180 450 1.080 2.3B0 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertN4O 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Coledia Monitorul Oflcialin format eleckonic, oricare dintre p54ile acestuia T0leilan

Prelurile sunt exprimate in lei 9i conlin IVA.


Mai multe informalii puteli gisi pe site{l www.expert-monitor.ro, unde puteli aplica online comanda.

EDITOR: GUVERNUL ROI,ANIEI

,,lMonitorul Oficial' R A, Str ParculuinL 65 sectorul 1, Bucure$tii C l.F. RO427282,


IBAN:Ro55RNC80082006711100001 Banca Comercal6 Roman6-s.A. Sucucala , Unhea' Bucurqti
si IBAN: RO12TREZ7005069x/'x000531 Dneqia de Trezorerie ;i coniabililale Publ c5 a lMh cip uiui Bucure$li
(alocai numai peBoanelor juridice busetare)
Tel. 021 .31 8.51 .29/150, lax 021 .318 5 ] 1 5 e-mail: marketing@ramo ro, internet ww. monilorulolicial.rc
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relali cu plbicu, BucLreQti, gos. Pandurinr' 1 ,tlJnJlJuffi[il[[[t
MONIORUL bloc P33, parter sectorul5,lel 021 401.00 70, fax 021.401.00.71 I 021.401.40 72
OFICIAL Tiparul: ,Monilorul Olicial" R.A.

Itlonltorul Oficial al Romaniel, Panea I, nL 32111.1.2017 contine 16 pagini lssN'1453- -4495