Sunteți pe pagina 1din 9

- STAS 466-78 ,,Ui din lemn pel).

tru constructii civile


INSTRUCTIUNI TEHNICE PRIVIND MANIPULAREA, Sectiuni";
LIV RAREA, DEPOZITARE/\, TRANSPORTUL I lndicativ; - STAS 10379-75 ,,ferestre i ui de balcon din lemn, cu
MONTAREA IN CO NSTRUCTII A TIMPLARIEI C. 199-79 geam termoizolant pentru constructii ci
DIN LEMN vile";
- STAS 10461-76 ,,Ferestre i ui de bakon din lemR, cu
' plate pentru constructii civile";
- STAS 799-76 ,,Ferestre i ui de lemn. Conditii tehnice
1. REVEDERI GENERALE generale de calitate";
- STAS 9322-73 ,,Timplarie pentru costructii civile i
.,, \ 1.1. PrvLentele instructiuni tehnice se refera la livrarea, industriale:-Terminologie";
manipularea, depozitarea, transportul i montarea tn constructiil - STAS 4670-74 ,, Modularea constructiilor. Goluri pentru
Jt'> a ttmplariei din lemn: ferestre i ui de balcon, ui interioare, ile i ferestrele cladirilor de lccuit i
avtnd drept scop asjgurara mentinerii calitatii acestora de la social-culturale";
j . fabricare ptna Ia aplicarea in 5onstructii cu repercurshmi pozitive - STAS 5333-78 ,,Ferestre, ui de balcon i ui interioare
'. asupra gradului de confort i consumului de energie la exploatarea de lemn pentru constructii civile. Formate
construcfiilor.
- ' i alcatuiri";
1.2. Timpliiria din lemn poate fi livrata intreprinderilor de - STAS 1637-73 ,,Ui i feres-tre. Denumirea conventionala
-constructii in stare r1efinisata sau complet finisata. a fetelor uilor i ferestrelor, a sensului de
Prin ttmplarie nefinisata se tntelege ferestrele f} uile de rotatie pentru tnchiderea lor i notarea lor
balcon sau interioare livrate in stare grunduita. simbol_ica";
Pril). timpliirie finisata se tntelege ferestrale i uile de alcon - STAS 9317-73 ,,Timplaria pentru constructii civile i
sau interioare complet finisate, cu geamul montat i cu garnituri industriale. Incercari de anduranta la soli
de etanare. citai:.i fizico-mecanice ale uilor plane i
Ttmplaria va fi echipata cu accesorii functionale de calitate ferestrelor din lemn".
(balamale, broate, mtnere, cremoane etc. zincate sau nichelate) t".4. Tocurile i pr:ofilele din material plastic sau metalice
1.3. Solutiile constructive, alcatuirea i calitatea produselor la uile interioare vt>r fi conform NII de productie.
va fi conform standardelor:
- BTAS 465-78 ,,Ferestre i ui de balcon din lemn pen
tru constructii civile"; 2. LIVRARE"A TlM{?LARIEI DIN LEMN
I 2.1. Ferestrele din lemn, clasice, executate conform STAS
465-78 (ferestre simple, duble i cuplate) se livreaza nefinisate
protejate pe toate fetele cu un _grund, iar la cerere vopsite i' cu
un strat de voP,sea. Ferestrele la livrare vor fi receptionate i con
trolate conforin STAS 799-76.
2.2. Ferestrele simple cu geam termoizolant (STAS 10379-75)
i ferestrele cuplate (STAS 10461-76)_ se livreaza numai. in stare
7