Sunteți pe pagina 1din 2

Niste gandur i in legatur a cu vaccinar e.

Pr oblema , ca nu numai diver se taber e ale vaccinar i


sunt dominate de omul multimi, ci si stiinta pana la cel mai inalt nivel academic! Cel mai
inter esant, cand omul masificat, bolnav psihic, sustine cauza sanatati si mai ar gumenteaza,
ar e nevoie de justificar e, din cauza, ca e vor ba de pr oiectie! Pr oblema e, ca fiecar e taber e a
vaccinar i la fel tr aieste din pr oiecti, una cu ar tificialul, celalaltul cu natur alul! Par ca
fiecar e este supus a efor tului siesi a r ealizar i r aiului, impar atiei pe pamant, ca sasi salveze
viata pr opr ie! Cand e vor ba de asa ceva, ma gandesc la vor bele lui Iisus, cine vr ea sal
salveze viata, isi va pier de!

A for ta sanatatea, este un act disper at impotr iva mor ti, car e este intr odus de boala! Bolile
sunt tr eptele mor ti, ca sa te intr oduca in r ealitatea mor ti si nu ca sa te fugi! Amandoua
taber e a vaccinar i inacelasi vr ea, " nemur ir ea" ! Nu exista difer enta intr e ele in pr ivinata
inconstientului, mai ales, ca cum am zis, in amandoua taber e aflam omul masificat, cu
inacelasi car acter a psihicului! Fiecar e sustine, ca celalaltul nu sta in par tea stiintei! Dar
din pacate la omul multimi aflam stiinta, ca o r ealitate magica, in car e a depasit si r eligia.
In asa fel putem numi stiinta, ca o noua r eligie din cauza car acter ul lui magic, pe car e
pr imeste de par tea inconstientului!

In asa fel fiecar e vr ea sa liciteze cu o constiinciozitate cat mai inalta, dar le lipseste cel mai
impor tant, r idicar ea la nivelul constiintei cel mai impor tant, motivatiile ascunse, ce total
lipseste omului multimi, fiind o masa posedata! Vor besc de sanatate posedati, cam e
inter esant, fiind valabil pentr u amandoua taber e!

De ce omul de r and ar e obligatia numai, fata de sanatatea sa pr opr ie, si cei, car e conduc,
nu sunt obligati de sanatate mintala, nu sunt obligati de r esponsabilitatea!?

Nu numai lipsa vaccinei, sa ziceam asa, dauneaza in lumea asta, ci salar iu mizer dauneaza
sanatati si tr ansmite boli peste gener ati, ale psihicului!

De ce nu se r evolta nimeni impotr iva efectelor negative ale manipular i?! Din cauza, ca ala e
o pr oblema vesela, ca sa fi manipulat! Te degener ezi vesel!

Cazur ile, pr ivit in sine, ar ata ce inconstient este omul! Vr ea, sau nu obligatia vaccinar i,
intr o civilizatie total daunatoar e, unde astfel de pr obleme, nici macar apar ente nu sunt!

Dar din pacate, chiar in lumea asta omul ar e nevoie de evenimente, impotr iva plictiseli
existentiale, r olur ile sociale ale r asponsabilitati, intr o lume, unde omul se simte pier dut, ca
este dominat de catr e haos! Da, tr ebuie sa fi r asponsabil, ca haosul te motiveaza numai, nu
altceva!

Intr o lume, dominat de inconstientul colectiv, idei colective, ca si pr o si contr a vaccinar i,


avem par te intr o lume dominat de pr incipiul feminin, de pamantul mama, mamar ul, car e
tot te fer este, dar car e fer ind te ucide! Asta inseamna, salvar i pamantesti nu exista!
Mai ales, ca citeam intr o car te, din pacate nu amintesc nici la autor , nici la titlu, daca
elimina omul diver se bacter i, se activeaza altele! Aicea se vede, ca omul disper at cr ede intr
o lume mai buna, dar imposibila!

E posibil din cauza asta scr ie Sfantu Diadoh, ca pustnicul nu neapar at tr ebuie sa lupte
impotr iva boli, ca poate sa r epr ezinta o lipir e siesi!

Fiecar e vr ea ceva siesi, din cauza asta sunt dominate amandoua taber e a vaccinar i, de catr e
ar hetipul salvar i, fiind niste posedati, car e ma gandesc este ceva " sanatos" !

Dar , totus cel mai inter esant mie, ca niste inconstienti, se ar gumenteaza cu
r esponsabilitate! Ma gandesc, ca doamnele, domnisoar ele simt r esponsabilitatea si fata de
par ul pr opr ie si imaginea lui pr opr ie si nu vopsesc par ul, nor mal si fata de natur a! Sau
moda nu este contestat, nu se r eflecta?! E posibil si amandoua poziti ale vaccinar i sunt niste
mode adver se, pr oblema adevar ata fiind pier dut de mult in adancur ile omului!

Stiti, ca am pier dut deja mai mult, decat sanatatea, daca eventual vom pier de! Si ce am
pier dut, daca santem dominati de mamar ?! Logosul fiintei, fiintelor , omului am pier dut,
car e aduce cel mai mar e boala, ceea spir ituala, car ui r ezultat este neantizar ea omului! Am
pier dut ce nu poate sa fie obiectul r apor tului ar bitr ar , ca vaccinar ea, Logosul, ce da sensul
vieti! Cir cur ile de genul asta, ca a vaccinar i, sunt sensur ile false, tr ecatoar e a vieti!