Sunteți pe pagina 1din 7
MINISTERUL EDUCA ȚI EI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINȚE SOCIO-UMANE DEPARTAMENTUL DE JURNALISM, RELAȚII PUBLICE, SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE

Str. Lucian Blaga nr. 2 - 4 550169 – Sibiu – România Tel./Fax: 004 0269 212970 E-mail: cat.sociologie @ulbsibiu.ro http://stiinte.ulbsibiu.ro/sociologie

@ulbsibiu.r o http://stiinte.ulbsibiu.ro/sociologie Precizări metodologice privind alegerea şi elaborarea

Precizări metodologice privind alegerea şi elaborarea lucrărilor de licenţă

PROGRAMELE de studiu SOCIOLOGIE şi ASISTENŢĂ SOCIALĂ

1.

Precizări generale

1.1.

Coordonatorul lucrării de licenţă poate fi orice cadru didactic care a predat la specializarea la care studenţii sunt înscrişi, cu menţiunea că acesta trebuie să deţină titlul de doctor în ştiinţe.

1.2.

Dacă profesorul ales de către student să îi coordoneze lucrarea este cadru didactic asociat în cadrul Departamentului, se recomandă ca procesul de coordonare să se efectueze în co-tutelă cu un cadru didactic titular al Programelor Sociologie şi Asistenţă Socială. Lista profesorilor titulari este afişată la avizier şi pe site-ul Departamentului.

1.3.

Potrivit art. 3.10, cap III, al Regulamentului privind activitatea didactică, din Carta Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, (pag. 63) cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile pentru a coordona lucrări de licenţă trebuie să elaboreze o listă cu titluri orientative ce va fi aprobată de către Consiliul Facultăţii. Aceasta nu exclude unele propuneri pentru lista orientativă din partea studenţilor, ce vor fi aprobate după aceeaşi procedură.

1.4.

Lista orientativă elaborată de cadrele didactice va fi afişată la avizier pentru a fi consultată de studenţi cel târziu la sfârşitul semestrului I din anul II de studiu.

1.5.

Fiecare cadru didactic coordonator va completa documentul SASLD03, Fişă de evaluare a lucrării, ce vizează următoarele aspecte: noutatea, originalitatea, perspectivele teoretice, metodologia cercetării, tehnicile şi procedurile de prelucrare şi analiză a datelor, modul de prezentare a datelor, pertinenţa şi consistenţa concluziilor în raport cu cercetarea realizată, calitatea bibliografiei, efortul depus şi calitatea activităţii studentului pe parcursul elaborării lucrării.

1.6.

Prezentul document împreună cu documentul SASLD03, Fişă de evaluare a lucrării, sunt obligatoriu de consultat de către toţi studenţii pentru a înţelege în detaliu care sunt cerinţele unei lucrări de licenţă

2.

Condiţii şi termene de alegere a lucrărilor de licenţă de către studenţi

2.1.

Studenţii au obligaţia ca cel târziu în semestrul II al anului II de studiu să contacteze un cadru didactic căruia să îi solicite coordonarea elaborării lucrării de licenţă.

2.3.

Lista cu numele studenţilor, titlurile lucrărilor de licenţă şi profesorii coordonatori va fi depusă la secretariat de către şeful de an cel târziu cu o săptămână după începutul semestrului II din anul II de studiu.

2.4. Lista cu temele alese de către studenţi se aprobă de către directorul de departament şi de către decanul facultăţii (cf. art. 3.10, cap III, al Regulamentului privind activitatea didactică, din Carta Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu)

2.5. Studenţii nu vor putea să îşi schimbe coordonatorul lucrării decât cu avizul directorului Departamentului şi al decanului Facultăţii în următoarele condiţii şi în urma parcurgerii următoarelor etape:

2.5.1. Solicitarea schimbării coordonatorului se va face într-o cerere scrisă înregistrată la secretariatul departamentului, adresată decanului de an, cel târziu până în data de 15 octombrie a ultimului an de studiu.

2.5.2. Decanul de an va trebui să avizeze favorabil cererea studentului şi să o înainteze directorului departamentului. Solicitarea se va lua în considerare numai dacă cererea este întemeiată.

2.5.3. Directorul departamentului va decide asupra oportunităţii schimbărilor solicitate de către student cel târziu până în data de 25 octombrie a ultimului an de studiu.

2.5.4. Aprobarea schimbării coordonatorului se va face numai dacă cererea studentului este întemeiată şi dacă există profesori disponibili pentru a prelua coordonarea lucrării de licenţă.

2.5.5. Cererea însoţită de avizul directorului departamentului va fi depusă de către student la secretariatul facultăţii pentru a obţine avizul final al Decanului facultăţii.

2.6. Domeniul lucrării de licenţă se va schimba numai cu avizul scris al profesorului coordonator. Modificarea domeniului/temei şi/sau a temei se va face numai dacă cererea este întemeiată până la data de 1 noiembrie a ultimului an de studiu.

2.7. Studenţii au obligaţia de a participa la minimum 3 consultări cu profesorul coordonator în fiecare semestru al ultimului an de studii. Acest aspect se urmăreşte şi evaluează prin documentul SASLD03, Fişă de evaluare a lucrării. Documentul SASLD03 este utilizat şi de membrii comisiilor de licenţă pentru evaluarea lucrării candidaţilor si acordarea notei.

2.8. Lucrarea de licenţă se va depune în 2 exemplare (un exemplar în format tipărit şi un exemplar în format electronic, pe CD) la secretarul comisiei de licenţă înaintea înscrierii la susţinerea examenului de licenţă, în vederea verificării standardului tehnic al lucrării. Orarul depunerii lucrărilor şi al înscrierii se va putea consulta la avizierul Departamentului cu minimum 20 de zile înainte de prima zi de înscrierea la susţinerea examenului de licenţă.

2.9. Secretarul comisiei verifică respectarea standardului tehnic de elaborare a lucrării urmărind criteriile prevăzute în Fişa pentru evaluarea standardului tehnic al lucrării. Fiecare lucrare acceptată din punct de vedere al standardului tehnic va fi semnată de candidat şi secretarul comisiei pe prima pagină, ultima pagină precum şi pe o pagină aleatorie aleasă de secretarul comisiei. În cazul în care nu respectă standardul tehnic de redactare, lucrarea este returnată studentului spre modificare cu termen de redepunere de 24 de ore.

2.11.

Coordonatorul evaluează înaintea depunerii calitatea ştiinţifică a lucrării şi decide dacă lucrarea va primi avizul favorabil necesar înscrierii (formularul SASLD01). În cazul în care coordonatorul decide o lucrare nu îndeplineşte standardele va anunţa studentul şi va motiva în scris hotărea printr-un document adresat către Directorul de Departament.

2.12. Nu se pot

înscrie la

susţinerea

profesorului coordonator.

examenului lucrării de licenţă

studenţii ce nu au avizul

3.

Standarde de elaborare a lucrării de licenţă din punct de vedere al conţinutului

3.1.

O lucrare de licenţă este un produs ştiinţific bazat pe cercetare teoretică şi empirică.

3.2.

Lucrarea de licenţă se va elabora având în vedere următoarea structură :

Foaie de titlu, Cuprins, Introducere, Teorie, Metodologie, Analiză, Concluzii, Bibliografie, Anexe

Lucrarea conţine in mod obligatoriu (după Anexe) următoarele 3 formulare: SASLD01, SASLD02, SASLD03

3.3.

În secţiunea de teorie se aşteaptă prezentarea coerenta a unor teorii explicative ale problemei abordate şi a modului în care candidatul derivă propria analiza din aceste teorii; în secţiunea metodologie se aşteaptă detalierea modului în care candidatul abordează empiric problema (formularea obiectivelor, ipotezelor, eşantionarea, operaţionalizarea conceptelor, construcţia instrumentelor de cercetare); în secţiunea analiză se urmăreşte nivelul de cunoaştere şi capacitatea de utilizare a tehnicilor şi procedurilor de prelucrare şi analiză a datelor. Bibliografia trebuie să fie din domeniul lucrării de licenţă.

3.4.

Se recomandă ca ponderea părţii teoretice să nu depăşească 35% din economia lucrării.

4.

Standarde de tehnoredactare a lucrării de licenţă

4.1.

Lucrarea va avea minim 15.000 (fără anexe şi bibliografie).

4.2.

Numărarea paginilor se va face începând cu foaia de capăt iar numerotarea începând cu pagina de cuprins.

4.3.

Lucrarea de licenţă se va tehnoredacta cu font de 12pt, la 1,5 rânduri, spaţiere normală a caracterelor; caracterele nu vor fi îngroşate!

4.4.

Notele de subsol se vor tehnoredacta cu font de 10pt, la 1 rând, spaţiere normală a caracterelor

4.5.

Marginile paginii vor fi următoarele: 3 cm stânga, 2 cm sus, 2 cm jos, 2 cm dreapta

4.6.

Coperta va conţine următoarele elemente:

Universitatea, Facultatea, Departamentul, Specializarea Lucrare de licenţă Numele coordonatorului, Numele absolventului Anul, Localitatea

4.7.

Foaia de titlu va conţine următoarele elemente:

Universitatea, Facultatea, Departamentul, Specializarea Titlul lucrării Numele coordonatorului, Numele absolventului Anul, Localitatea

4.8. Este recomandat ca bibliografia să conţină minim 40 de titluri, din care:

minim 50% trebuie să fie într-o limbă de circulaţie internaţională

minim 35% trebuie să fie articole din reviste de circulaţie naţională şi internaţională.

4.9. Bibliografia trebuie să fie din domeniul lucrării.

4.10. Editarea textului va respecta următoarele caracteristici:

A. Note de subsol:

Notele de subsol vor fi folosite exclusiv pentru explicaţii, completări etc. şi nu pentru trimiteri bibliografice. Recomandăm evitarea folosirii în exces a notelor de subsol.

B. Tabele, figuri şi anexe:

Tabelele şi graficele vor fi inserate în text în poziţia justificată de dezvoltarea argumentului. Vor fi numerotate separat, cu cifre arabe. Informaţia prezentată într-un tabel nu va fi, de regulă, dublată de o reprezentare grafică a aceloraşi date.

Tabelele vor fi însoţite de titlu, amplasat în partea inferioară, aliniat la centru:

Tabel 1: Categorii de motivaţii formulate de către respondenţi în sprijinul intenţiei de vot

La fel se va proceda şi în cazul graficelor:

Figura 1: Mobilizarea politică a alegătorilor de către diferiţi actori în campania pentru PE 2009

Anexele vor fi plasate la sfârşitul documentului şi vor fi numerotate cu cifre arabe. Denumirea anexelor se va face similar cu cazul tabelelor şi graficelor, plasarea textului fiind însă în partea superioară, cu aliniere la stânga:

Anexa 1: Modele explicative ale intenţiei de vot pentru PSD+PC. Regresie logistică

Atât în cazul tabelelor, cât şi al graficelor şi anexelor, eventualele note explicative sau menţionarea surselor vor fi plasate în partea de jos.

C. Citare:

Citarea surselor se va realiza în conformitate cu modelul Chicago „în text” (T) autor-dată-pagină (cu mici modificări), după cum urmează:

(Autor-Spaţiu-An-Două puncte-Spaţiu-Pagină) sau (Autor-Spaţiu-An)

Exemplu: (Sartori 1999: 88) sau (Sartori 1999).

Dacă numele autorului apare în frază, trimiterea se va face după cum urmează:

(An) sau (An-Două puncte-Spaţiu-Pagină)

Exemplu: Sartori (1999: 203) distinge între patru tipuri de decizii

Pentru 2 autori, vor fi menţionate ambele nume, separate prin „şi”:

Exemplu: (Clive şi Mughan 1989: 1168)

Pentru 3 autori, vor fi menţionate toate cele trei nume, primele două fiind separate prin virgulă, iar al doilea şi al treilea prin „şi”:

Exemplu: (Berelson, Lazarsfeld şi McPhee 1954: 77)

Pentru 4 sau mai mulţi autori, va fi menţionat numele primului dintre ei, urmat de „et al.”:

Exemplu: (Adorno et al. 1950: 89)

Pentru trimiteri la o succesiune de pagini, se vor folosi toate cifrele atât pentru referenţialul de început, cât şi pentru cel de final:

Exemplu (Sartori 1999: 380-384)

În cazul în care sunt necesare mai multe trimiteri la autori diferiţi, acestea se vor separa prin „;”. În cazul în care înşirarea nu are o relevanţă cronologică, ordonarea se va face alfabetic:

Exemplu: (Gidengil et al. 2000: 3; Schwartzenberg 1995: 12-14)

În cazul în care sunt necesare mai multe trimiteri la lucrări diferite ale aceluiaşi autor, numele său va fi trecut o singură dată, iar separarea datelor se va face prin virgulă-spaţiu:

Exemplu: (Fiorina 1977, 1981)

D. Bibliografie:

Cărţi cu un autor:

Sartori, Giovanni. 1999. Teoria democraţiei reinterpretată. Iaşi: Polirom.

Cărţi cu doi autori:

Enelow, James şi Melvin Hinich. 1984. The Spatial Theory of Voting. Cambridge: Cambridge University Press.

Cărţi cu trei sau mai mulţi autori, numele ultimului autor va fi precedat de „şi”:

Himmelweit, Hilde T., Patrick Humphreys, Marianne Jaeger şi Michael Katz. 1981. How Voters Decide: A Longitudinal Study of Political Attitudes and Voting Extending over Fifteen Years and the British Election Surveys of 1970-

1983. London: Academic Press.

Pentru cărţi clasice republicate, recomandăm menţionarea anului primei apariţii între paranteze pătrate:

Downs, Anthony. [1957] 2009. O teorie economică a democraţiei. Iaşi: Institutul European.

Capitole în cărţi editate:

Atenţie: doar capitolele vor constitui intrări în lista bibliografică şi nu volumele din care ele provin.

Katz, Daniel. 1973. Patterns of Leadership. În Handbook of Political Psychology, ed. Jeanne N. Knutson, 203-233. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

sau:

Bîrsan, Alina şi Mircea Comşa. 2005. Imaginea publică a principalilor candidaţi la preşedinţie. În Alegerile generale

2004. O perspectivă sociologică, ed. Traian Rotariu şi Mircea Comşa, 99-135. Cluj-Napoca: Editura Eikon.

Articole:

Se vor menţiona atât volumul, cât şi numărul revistei în care este publicat articolul.

Jenssen, Anders Todal şi Toril Aalberg. 2006. Party-Leader Effects in Norway: A Multi-Methods Approach. Electoral Studies 25 (2): 248-269.

Lucrări prezentate la conferinţe:

Recomandăm păstrarea în limba de origine a denumirii unei asociaţii sau universităţi care organizează o conferinţă, ca şi a eventualului titlu al respectivei conferinţe.

Aarts, Kees. 2000. The Impact of Leader Evaluations on Voting in The Netherlands. Lucrare prezentată la conferinţa anuală a American Political Science Association, 31 august-3 septembrie, Washington DC, SUA.

Lucrări de doctorat:

Dragoman, Dragoş. 2007. Capital social şi valori democratice în România. Teză de doctorat. Universitatea Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca.

Lucrări ştiinţifice publicate online:

Shapiro, Alan. 2010. Cultural Citizenship in Contemporary America. International Journal of Baudrillard Studies 7 (1), http://www.ubishops.ca/baudrillardstudies/vol-7_1/v7-1-shapiro.html (accesat la data de 15 aprilie 2010).

Articole de ziar:

Mihai,

Internaţional, Ediţia naţională.

Cătălina.

2009.

Vaclav

Klaus,

ultimul

inamic

al

„Constituţiei”.

Adevărul, 5 octombrie,

Secţiunea

În situaţia în care avem două intrări ale aceluiaşi autor, publicate în acelaşi an, ele vor fi diferenţiate prin litere asociate anului apariţiei:

Rotariu, Traian şi Mircea Comşa. 2005a. Câteva consideraţii statistice asupra alegerilor. În Alegerile generale 2004. O perspectivă sociologică, ed. Traian Rotariu şi Mircea Comşa, 27-44. Cluj-Napoca: Editura Eikon.

Rotariu, Traian şi Mircea Comşa. 2005b. Fraudarea alegerilor? În Alegerile generale 2004. O perspectivă sociologică, ed. Traian Rotariu şi Mircea Comşa, 45-72. Cluj-Napoca: Editura Eikon.

Ordonarea lucrărilor în cazul unui autor:

Pentru fiecare autor, lucrările se vor ordona după cum urmează. În primul rând lucrările în care apare ca unic autor, ordonate invers cronologic. În al doilea rând lucrările cu mai mulţi autori în care apare ca prim autor, din nou ordonate invers cronologic.

F. Punctuaţie:

Se vor folosi ghilimele româneşti pentru întregul document. Exemplu: „Logica acţiunii colective”.

Dacă este necesară folosirea de ghilimele în interiorul ghilimelelor, se va recurge la „” în exterior şi «» în interior.

Virgula, punctul, semnul exclamării, semnul întrebării, două puncte, punct şi virgulă se vor lipi de cuvântul anterior şi se vor separa prin spaţiu de cuvântul următor.

Parantezele vor fi lipite de conţinut şi separate prin spaţiu de exterior.

5.Standarde privind integritatea academică

5.1. Conform prevederilor Codului Etic şi de Deontologie Profesională al Universităţii „Lucian Blaga”, capitolul XIV.6 Onestitatea şi Corectitudinea Intelectuală din Carta Universităţii, plagiatul în redactarea lucrării de licenţă „se sancţionează cu anularea examenului. În cazul în care plagiatul este total, persoana respectivă nu are drept de reînscriere la examen” (p.108).

5.2 Constituie plagiat, conform Cartei Universităţii „Lucian Blaga” (p. 107) :

Compilaţia de fragmente din mai multe surse/autori, fără referinţe clare la textele sursă;

Întrepătrunderea dintre fragmentele de texte furate şi munca proprie;

Preluarea unui text fără referinţe clare, cu modificarea unor expresii din text, şi/sau inversarea unor paragrafe/propoziţii/capitole;

Omiterea marcajelor clare de citare în text şi menţionarea lucrării sursă (carte, articol, referat, sursă web etc.) în bibliografia finală.

6.Alte cerinţe

6.1. Candidatul va face dovada colectării datelor brute (chestionare, fişe de observaţie, înregistrări etc.).

6.2. Candidatul va face dovada parcurgerii bibliografiei (minim 10 fişe de lectură scrise de mână).

6.3. Eşantionul, în cazul studiilor de caz ce utilizează metodologie cantitativă, va trebui să cuprindă

minim 35 de cazuri.

6.4. Orice trecere în revistă a legislaţiei se va face în anexe.