Sunteți pe pagina 1din 3

Marcel Chelba

Comentariu

la un articol din Ziarul Financiar (Ziarul de duminică):


„Nouriel Roubini, profetul recesiunii: «Recentul
dezastru financiar ar putea fi doar o picătură din
potopul ce va să vină»” (5 august 2010, Autor: Ziarul de
Duminică)

Şi eu am prevăzut această criză sistemică, mondială,


încă din 2004, într-o Notă de subsol, în cartea mea (Marcel
Chelba): Introducere critică, Editura Crates, Reşiţa, 2004.
(Care se găseşte aici, pe Scribd)
Citez:

„Ideologiile, toate doctrinele politice şi religioase, nu


vor mai fi de acum încolo decât simple branduri în cadrul
unor strategii de marketing, fără nici o legătură de
substanţă cu adevăratele produse (programe) pe care
diferitele mărci ale Puterii vor încearca să le «vândă»
societăţii civile. «Secolul lui Malarmé» s-ar putea să fie un
secol al materialismului şi pragmatismului absolut, al
disimulării, al războaielor nedeclarate, al pirateriei şi
terorismului, un secol de o perfidie absolută, în care nimeni
nu va mai crede în nimic, dar se va agăţa de orice idee şi va
face orice compromis ca să mai «vândă» ceva, să rămână în
circuitul banului şi în graţiile Puterii. (...)
Înţeleasă (poate fără voia ei) ca respect absolut
pentru interesele noastre egoiste, de ordin material, şi ca
abdicare totală de la principii şi de la morală, întreaga
gândire pragmatică a devenit astăzi un model de succes. În
consecinţă, haosul social şi economic s-ar putea să fie
undeva pe aproape. (...)
Societatea noastră modernă, mai ales de la
mondializarea conflictelor încoace, arată ca o corabie pe
care a izbucnit o revoltă pentru ocuparea postului de
comandă – după ce a fost detronat Dumnezeu – şi care,
între timp, pluteşte în derivă. Orbiţi de lupta pentru
supremaţie, nimănui nu-i mai pasă că această corabie este
gata să se izbească de stânci. Ultimul mare învingător, în
toată această încăierare, s-ar putea trezi că a câştigat
supremaţia pe o epavă.”

Criza aceasta este într-adevăr mai profundă, nu doar


un simplu Crash financiar, ci un faliment generalizat, însăşi
al paradigmei economice consumatoriste şi al eticii
pragmatice care au pus stăpânire pe lume în ultimul secol.

(English version)

Marcel Chelba

Comment

to an article in the Financial Newspaper (Ziarul Financiar)/


Sunday Newspaper (Ziarul de duminică):
'Nouriel Roubini, recession prophet: 'The recent
financial disaster could be just a drop in the deluge
to come'' (Bucharest, Romania, August 5, 2010, Author:
Ziarul de duminică)

And I also provided this global systemic crisis since


2004, in a footnote in my book (Marcel Chelba): Critical
Introduction. About the possibility of Metaphysics, as
Science, in kantian critical philosophy perspective, Crates
Publishing, Romania, Reşiţa, 2004. (It can be found here, on
Scribd, but not fully translated.)
Quote:
„Ideologies, all political and religious doctrines will
not be from now on only some simple brands in marketing
strategies, without any substantial connection with real
products (programs) that different brands of Power will seek
to «sell» civil society. «Century of Malarmé» might be a
century of absolute materialism and pragmatism, of
conspiracy, of undeclared wars, of piracy and terrorism, a
century of absolute treachery, one in which nobody will
believe in anything, but will cling to any idea and make any
compromise as to «sell» something, to remain into the
money flow and pardon power. (...)
Understood (they may not want) as the absolute
respect for our selfish (materialistic) interests and as total
resignation of the principles and the moral, the whole
pragmatic thinking has become today a model of success.
Consequently, economic and social chaos could be
somewhere close. (...)
Our modern society, especially the globalization of
conflict here, looks like a boat that a revolt broke out to fill
the post of command – after the dethrone God – and,
meanwhile, drift floater. Blinded by the struggle for
supremacy, nobody cares more that this boat is ready to
crush by the rocks. The last big winner in this melee, might
awaken that won over a wreck.”

The Crisis is indeed profound, not simply a financial


crash, but a general failure, itself the economic paradigm of
consumerism and pragmatic ethics that seized the world in
the last century.

Written and translated by Marcel


Chelba

S-ar putea să vă placă și