Sunteți pe pagina 1din 3

61972J0077

Cauza 77/72

Carmine Capolongo împotriva Azienda Agricola Maya


„Contributo ente nazionale per la cellulosa e per la carta”

Tipul şi obiectul: cerere de pronunŃare a unei hotărâri preliminare privind interpretarea


articolelor 13, 30, 86 şi 92 din Tratatul CEE, introdusă în faŃa CJCE în temeiul articolului 177
din Tratatul CEE, de către Pretore din Conegliano

SituaŃia de fapt
Reclamantul în acŃiunea principală, cumpărând de la Azienda Agricola Maya o mare cantitate
de ouă livrate în ambalaje de carton, a constatat că factura pe care o avea de achitat conŃinea,
pe lângă preŃul ouălor şi al ambalajelor, o sumă de bani ce reprezenta o taxă de 1,75 %,
calificată drept „Contributo ente nazionale per la cellulosa e per la carta”, aplicată în cazul
acestor ambalaje care fuseseră importate din Germania.
Considerând că această taxă era incompatibilă cu prevederile tratatului, reclamantul Carmine
Capolongo a cerut rambursarea acesteia şi, din cauză că nu a obŃinut-o, a solicitat acest lucru
prin acŃiunea introdusă la Pretore din Conegliano.
Pretore din Conegliano a adresat CurŃii de JustiŃie, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE,
mai multe întrebări preliminare, privind interpretarea articolului 92 alineatul (1), a
articolului 13 alineatul (2) şi a articolelor 30 şi 86 din tratat.
Astfel, Pretore din Conegliano a adresat CurŃii următoarele întrebări:
1) DispoziŃia de la articolul 92 alineatul 1 din tratat, care interzice acordarea ajutoarelor
prin intermediul finanŃărilor instituite astfel încât acestea denaturează concurenŃa în
interiorul pieŃei comune, este o normă direct aplicabilă în ordinea juridică a statelor
membre, având ca efect crearea pentru particulari a unor drepturi subiective pe care
instanŃele naŃionale trebuie să le protejeze?
2) În caz de răspuns afirmativ la prima întrebare, care este data de la care drepturile
subiective menŃionate anterior au luat naştere (acestea au luat naştere la data intrării în
vigoare a Tratatului de la Roma sau la data de 31 decembrie 1969, dată care marchează
sfârşitul perioadei de tranziŃie)?
3) Aplicarea unei taxe (sau sarcini pecuniare) percepute pe baza unui procentaj calculat în
funcŃie de valoarea produsului importat din alte state membre constituie o încălcare a
articolului 13, alineatul 2 din tratat sau a altei norme prevăzute de Tratatul de la Roma
care interzice aplicarea taxelor speciale la importurile provenite din alte state membre?
4) Articolele 30 şi 86 din tratat constituie dispoziŃii direct aplicabile în statele membre?
5) Aplicarea, la produsele importate din alte state membre, a unei contribuŃii destinate să
finanŃeze activitatea unui organism de drept public, altul decât statul, poate constitui o
încălcare a articolului 30 şi a articolului 86 alineatul 1 din tratat?
Motivarea instanŃei comunitare
Cu privire la prima şi a doua întrebare
Prin aceste întrebări se doreşte să se stabilească dacă dispoziŃia de la articolul 92 alineatul (1)
din tratat are efect direct în ordinea juridică internă a statelor membre, astfel încât să poată fi
invocată în faŃa instanŃelor naŃionale.
În ceea ce priveşte ajutoarele existente, dispoziŃiile articolului 92 alineatul (1) sunt destinate
să producă efecte în ordinea juridică a statelor membre astfel încât să poată fi invocate în faŃa
instanŃelor naŃionale, în cazul în care au fost concretizate prin regulamente sau prin decizii în
cazurile speciale prevăzute la articolul 93 alineatul (2).

Cu privire la a treia întrebare


Întrebarea urmăreşte să stabilească dacă perceperea unei obligaŃii pecuniare în baza unui
procent calculat în funcŃie de valoarea produsului importat din celelalte state membre
constituie o încălcare a articolului 13 alineatul (2) din tratat sau a vreunei alte norme din
acesta care interzice aplicarea taxelor speciale la importurile provenind din alte state membre.
Articolul 13 alineatul (1) prevede că taxele vamale la import, aplicabile între statele membre
la data intrării în vigoare a tratatului, sunt eliminate treptat în cursul perioadei de tranziŃie, în
condiŃiile prevăzute la articolele 14 şi 15. De asemenea, articolul 13 alineatul (2) prevede, cel
mai târziu la sfârşitul perioadei de tranziŃie, o interdicŃie privind perceperea taxelor cu efect
echivalent taxelor vamale, care nu este însoŃită de nicio rezervă a statelor de a subordona
punerea sa în aplicare unui act în vigoare de drept intern sau unei intervenŃii a instituŃiilor
ComunităŃii.
InterdicŃia privind perceperea taxelor cu efect echivalent taxelor vamale vizează orice taxă
percepută la momentul efectuării importului sau ca urmare a acestuia şi care, întrucât
afectează în mod specific un produs importat prin excluderea unui produs naŃional similar, are
ca rezultat, prin modificarea preŃului său de cost, aceeaşi incidenŃă restrictivă asupra liberei
circulaŃii a mărfurilor ca şi o taxă vamală.
Pot constitui taxe cu efect echivalent, în sensul articolului 13 alineatul (2) din tratat, şi
obligaŃiile pecuniare destinate să finanŃeze activitatea unui organism de drept public.
Nu pot fi considerate taxe cu efect echivalent acele obligaŃii pecuniare care fac parte dintr-un
regim general de redevenŃe interne care sunt percepute în mod sistematic în cazul produselor
naŃionale şi al produselor importate după aceleaşi criterii.
Dacă o obligaŃie pecuniară sau taxă este destinată exclusiv finanŃării activităŃilor care
avantajează în mod specific produsele naŃionale impozitate, poate rezulta că taxa generală
percepută după aceleaşi criterii în cazul produsului importat şi al produsului naŃional
constituie o obligaŃie pecuniară suplimentară netă şi, respectiv, o compensaŃie efectivă pentru
avantajele sau ajutoarele primite.

Cu privire la a patra şi a cincea întrebare


Deoarece aceste întrebări au un caracter complementar, consideraŃiile precedente fac inutilă
examinarea acestora.
SoluŃia instanŃei comunitare
O taxă care se încadrează într-un regim general de redevenŃe interne care sunt percepute în
mod sistematic în cazul produselor naŃionale şi al produselor importate după aceleaşi criterii
poate constitui, cu toate acestea, o taxă cu efect echivalent unei taxe vamale la import atunci
când această taxă este exclusiv destinată finanŃării activităŃilor care avantajează în mod
specific produsul naŃional impozitat.