Sunteți pe pagina 1din 5

PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII TURISMULUI ÎN MUNğII APUSENI ùI

NECESITATEA PLANIFICĂRII ACğIUNILOR PENTRU VALORIFICAREA


ACESTUIA

LECTOR UNIV. DRD. CRISTINA JINGA


Universitatea „1 Decembrie 1918 „
Str. N. Iorga; nr. 11-13; cod 510009; Alba Iulia
Tel.: 0258/811512
e_mail: cristina_jinga@yahoo.co.uk

Tourism is one of the few phenomena that have imposed themselves in the recent post, it
spectacular development being a characteristic of last decades of the 20th century.
Tourism has become a mass phenomenon due to the raise of income for citizens,
development in transportation, means of communications, enhancement of free time and
vacations.

In perspectiva anului 2007, MunĠii Apuseni vor începe să fie percepuĠi ca o individualitate
geografică. Printr-o ofertă complexă úi unitară vor fi create premizele creúterii
competitivităĠii zonei pe piaĠa turismului intern úi internaĠional, iar economia turismului
regional va tinde să devină un factor important de prosperitate.

Prin priorităĠile fixate se încearcă evitarea situaĠiilor în care fiecare judeĠ produce úi
distribuie materialul său propriu, se încurajează promovarea la nivel regional úi
concentrarea acĠiunilor spre consumator. Realizarea obiectivelor acestui program poate fi
asigurată numai printr-un proces de implementare bazat pe parteneriat între actorii politici
úi cei social-economici din cadrul zonei MunĠilor Apuseni cât úi printr-o intensă colaborare
cu parteneri europeni úi internaĠionali.

În ultimii ani toate judeĠele din MunĠii Apuseni úi-au documentat principalele orientări
privind dezvoltarea viitoare a turismului local.

Pe baza acestor orientări putem concluziona că următoarele Ġinte de dezvoltare a turismului


regional pot fi abordate prin acĠiuni comune unanim acceptate, cum ar fi:
− Necesitatea modernizării ofertelor turistice
− Dezvoltarea produselor turistice regionale
− Ridicarea calificării forĠei de muncă
− ImbunătăĠirea calităĠii serviciilor
− Crearea unei reĠele între participanĠi úi îmbunătăĠirea colaborării úi a parteneriatului
public-privat
− Creúterea calitativă úi cantitativă a promovării turistice-producerea úi distribuirea de
materiale publicitare úi de promovare
− InfiinĠarea úi extinderea punctelor de informare turistică regională
594
Bazat pe aceste consideraĠii úi a analizei SWOT, se pot stabili priorităĠile, obiectivele, úi
măsurile necesar a fi întreprinse pentru dezvoltarea turismului în MunĠii Apuseni pe
perioada 2005 -2006. S-a plecat de la premiza că această perioadă-pentru care sunt
elaborate úi planurile de dezvoltare regională- este esenĠială pentru crearea unei identităĠi
regionale, deosebit de importantă în perspectiva anului 2007, an în care se preconizează
includerea României în Uniunea Eurpeană.

Prin aplicarea măsurilor cuprinse în aceste planuri, cu certitudine regiunea MunĠilor


Apuseni va căpăta o individualitate proprie úi va fi capabilă să se integreze cu mai mult
succes alături de celelalte regiuni din Uniunea Europeana.
Planul de acĠiune pentru dezvoltarea turismului constituie un instrument de coagulare a
intereselor regionale, de întărire a parteneriatului instituĠional regional úi de creútere a
gradului de conútientizare a populaĠiei din cele úase judeĠe a zonei MunĠilor Apuseni, pe
care vor începe să o perceapă ca pe o arie geografică unitară, de interese comune.

Planul de acĠiune constituie doar baza elaborării úi aplicării începând cu anul 2007 a unei
strategii pe termen lung de dezvoltare a turismului regional.

Prin acest document programatic se urmăreúte luarea unor măsuri care să permită găsirea
unei identiti turistice zonei a unei mrci regionale úi exploatarea posibilităĠilor de
marketing folosind noile tehnici media úi Ġintirea spre segmente de clienĠi bine definite,
altfel spus lansarea pe piaĠa internă úi internatională a produsului turistic „MunĠii
Apuseni”.

Planul de acĠiune pentru dezvoltarea turistica a zonei - prin priorităĠile stabilite- urmăreúte
pe termen mediu úi lung, dezvoltarea în întreaga regiune a unei oferte turistice complexe,
care să utilizeze la maxim resursele naturale úi antropice existente, în corelaĠie cu
conservarea mediului úi a patrimoniului. Pe termen lung aceasta va contribui la creúterea
nivelului de viaĠă al locuitorilor, mai ales a unor categorii sociale cu úanse reduse de
integrare pe piaĠa muncii (femei, persoane disponibilizate din industrie,e.t.c.).

In esenĠă, scopul tuturor acĠiunilor este de a obĠine o identitate regională, bazată pe un


parteneriat puternic úi pe o promovare turistică sustinută úi eficientă.

Prioritatea 1 : Crearea unei identităĠi turistice regionale

Obiectiv : Realizarea unei forme organizatorice de armonizare a intereselor


particulare ale judeĠelor într-un cadru unitar de reprezentare a turismului regional:

Fundamentare : Turismul poate constitui un factor determinant al creării identităĠii


regionale. Prezentarea cadrului natural integrat al celor 6 judeĠe, cu potenĠialul lor natural úi
antropic, va determina creúterea gradului de cunoaútere al MunĠilor Apuseni úi va contribui
la crearea unei imagini despre spaĠiul comun regional. Prima perceptie asupra unei zone
este legată de reprezentarea ei spatială dată de limitele administrative úi cadrul natural.

Toate judeĠele componente ale zonei beneficiază de un mare potenĠial turistic care poate
deveni un factor esenĠial de descoperire a regiunii úi de creútere a gradului de înĠelegere a ei

595
de către populaĠia acestora pe care vor începe să o perceapă ca pe o arie geografică de
interese comune.

Pentru găsirea unei identităĠi turistice a regiunii, a unei mărci regionale, pentru exploatarea
posibilităĠilor economice care decurg din aceasta, deci pentru lansarea pe piaĠa internă úi
internatională a unui produs turistic bine individualizat, este necesară găsirea unor forme
organizatorice adecvate.

Această dificilă sarcină de coagulare a intereselor pe care regiunea le are în domeniul


turismului nu poate fi preluată de o singură instituĠie sau organizaĠie, ci de o structură
organizatorică mai complexă care să se bazeze pe un larg parteneriat úi care să grupeze în
interiorul ei principalii actori care îúi desfaúoară activitatea în acest domeniu. In fapt, se
doreúte înfiinĠarea unei asociaĠii regionale de turism, care să cuprindă principalele instituĠii
publice, organizaĠii neguvernamentale, asociaĠii úi societăĠi comerciale cu preocupări în
domeniul turismului.
Printre obiectivele asociaĠiei de turism regional se numără:
− promovarea unitară a MunĠilori Apuseni, va dezvolta úi comunica un profil
caracteristic úi o imagine a zonei;
− va reprezenta interesele tuturor celor implicaĠi în turismul regional factorului politic
úi administrativului;
− va fi responsabilă de prezentarea în Ġară úi în afara ei a temelor turismului regional
din cadrul MunĠilor Apuseni;
− va fi un partener în cooperarea cu alte zone;
− va prelucra un concept de marketing turistic regional;
− va intra în competiĠia de pe piaĠa turistică internă úi internaĠională, judeĠele fiind
prea mici pentru a concura pe piaĠa turismului;
− îúi va desfăúura activitatea în colaborare cu punctele locale de informare turistică
prin care se va face de asemenea promovarea Regiunii.

Fondarea acestei asociaĠii este un demers pentru conútientizarea valorilor culturale úi


naturale ale regiunii de către locuitorii ei, ca úi afirmarea unei mândrii care vine din
apartenenĠa la spaĠiul cultural al Transilvaniei.

Prin crearea acestei structuri organizatorice se va rezolva o problemă esenĠială-cea a


organizării eforturilor de dezvoltare turistică regională. Obiectivele, sarcinile, rolul fiecărui
membru úi al asociaĠiei în ansamblul ei urmează să fie definitivate prin statutul ei de către
membrii fondatori.
Msuri/aciuni pentru atingerea obiectivului :
1. Contactarea principalilor actori de la nivelul judeĠelor interesaĠi de crearea
asociaĠiei ;
2. Organizarea unei reuniuni regionale cu actorii interesaĠi de crearea asociaĠiei în
vederea discutării statutului ;
3. Identificarea úi atragerea resurselor necesare úi înregistrarea juridică a asociaĠiei

Prioritatea 2 : Creúterea capacităĠii informaĠionale úi de promovare a turismului în


regiunea MunĠilor Apuseni

596
Obiectiv : Crearea unei capacităĠi regionale unitare úi coordonate de informare úi
promovare internă úi internaĠională a capacităĠilor turistice úi a serviciilor de profil
existente în regiuneaMunĠilorApuseni.

Fundamentare : Având în vedere amplasarea sa geografică, precum úi cadrul natural


deosebit, turismul în zona MunĠilor Apuseni are vechi tradiĠii úi un vechi úi bogat potenĠial
de dezvoltare. Baza materială a turismului din MunĠii Apuseni cuprindea în 2004 un numar
744 unităĠi de cazare, între care 136 hoteluri, 2 hanuri, 160 pensiuni agroturistice, 57
cabane turistice úi 16 campinguri, un sat de vacanĠă, singurul din România, restul fiind alte
tipuri de unităĠi turistice. (sursa www.antrec.ro).

Capacitatea totală de cazare este de 34.648 locuri (12.5%din capacitatea de cazare la nivel
naĠional), dar indicele de utilizare a capacităĠilor aflate în funcĠiune este de doar
17.7%(28.2%pe tara). Numărul de turiúti cazaĠi (837 mii-ceea ce reprezintă 17,2% din
totalul turiútilor cazaĠi în România). Această cifră situează MunĠii Apuseni pe locul doi pe
Ġară, după Regiunea Sud-Est, cu 994 mii, reprezentând 20.4%.(sursa www.antrec.ro).

Pentru punerea în valoare a obiectivelor turistice úi pentru îmbunătăĠirea serviciilor se


impune crearea unor capacităĠi regionale unitare úi coordonate de informare, organizare úi
promovare în ceea ce priveúte capacităĠile turistice din mediul urban úi rural.

Se propune desemnarea unor centre judeĠene reprezentative, susĠinute de administraĠia


judeĠelor úi care urmează să fie integrate informaĠional într-o reĠea regională, naĠională úi
internaĠională. Aceste centre cu rol de coordonare a activităĠii de informare úi promovare a
turismului vor avea misiunea de a acoperi lipsa de informaĠie turistică referitoare la
posibilităĠile de agrement úi cazare în regiune. Ele vor acĠiona conjugat cu AsociaĠia
Regională de Turism CENTRU úi vor colecta úi procesa informaĠii de bază asupra:
− ofertei turistice din Regiune;
− serviciilor turistice accesibile úi a preĠurilor la care sunt oferite;
− posibilităĠilor de rezervare úi precontractare a serviciilor concrete.

AsociaĠia Regională de Turism CENTRU va coordona această activitate úi impreună cu


AgenĠia pentru Dezvoltare Regională úi administraĠia judeteană va încerca crearea unei
reĠele care să cuprindă în timp câĠi mai mulĠi operatori regionali din domeniul turismului.

Aceste acĠiuni vor contribui la formarea unei pieĠe a serviciilor turistice unitare la nivelul
zonei, cu servicii comparabile din punct de vedere a calităĠii úi cu preĠuri competitive.
InformaĠiile despre oportunităĠile de agrement úi prezentarea ofertelor va conduce în timp la
dezvoltarea unei pieĠe regionale de servicii turistice. Efectul va consta în reducerea
disparităĠilor în ceea ce priveúte capacităĠile, calitate úi preĠ care se manifestă acum între
diferitele centre úi zone turistice a MunĠilor Apuseni.
Aceste centre vor asigura medierea informaĠională între cererea úi oferta de servicii
turistice, vor contribui la realizarea unui cadru concurenĠial sănătos úi vor duce pe termen
mediu la creúterea calităĠii serviciilor, scăderea preĠurilor úi creúterea cifrei de afaceri în
turism.

Msurat prin:
− protocol de colaborare între centrele de informare judeĠene;
− reĠea de tip INTERNET, cu conexiune « on line », cu servicii public accesibile ;
597
− pagina WEB de prezentare a serviciilor furnizate de reĠeaua regională ;
− materiale de promovare difuzate prin centrele de informare turistică ;
− catalog de produse úi servicii turistice regionale, editat pe suport electronic.

Msuri/actiuni pentru atingerea obiectivului :


− Identificarea si nominalizarea celor sase centre judetene de informare ;
− Identificarea si atragerea surselor de finantare ;
− Lansarea ofertei si selectarea firmei care va realiza conexiunea Internet, pagina
WEB si catalogul de promovare ;
− Realizarea bazei de date si a materialelor de promovare ;
− Distribuirea materialelor de promovare si cooptarea de noi membri in reteaua de
informare ;
Prioritatea 3 : Promovarea MunĠilor Apuseni ca regiune turistică unitară cu
oferta diversă úi obiective turistice de marcă.
Obiectiv : Valorificarea potenĠialului turistic al regiunii prin îmbunătăĠirea úi
dezvoltarea activităĠilor de marketing úi promovare.

La 31.07.2004, capacitatea de cazare totală în MunĠii Apuseni era de 34.648 locuri (12,5%
din capacitatea de cazare la nivel national), ceea ce îi conferă regiunii poziĠia a doua pe
Ġară, dar indicele de utilizare a capacităĠilor aflate în funcĠiune era de numai 28,2% (34.9%
media pe Ġară) (sursa www.antrec.ro).

Aceste cifre demonstrează că atât infrastructura în turism cât úi potenĠialul turistic existent
nu sunt folosite la întreaga capacitate úi Ġinând seama de acest lucru se preconizează
dezvoltarea, diversificarea úi promovarea ofertei turistice.

Se pleacă de la premiza ca indicele redus de utilizare a capacităĠilor turistice are printre alte
cauze úi promovarea turistică insuficientă a utilităĠilor turistice existente úi unui marketing
turistic necorespunzător, dar că datorită unui imens potenĠial, turismul poate constitui un
factor de dezvoltare.

Pentru ca în viitor ponderea acestui sector economic să crească semnificativ, sunt necesare
acĠiuni conjugate de promovare, care să aibă ca Ġintă utilizarea integrală a obiectivelor
turistice dispuse pe intreaga suprafaĠă a regiunii.

In contextul politicilor regionale, este de luat în considerare ca măsură identificarea


elementelor care particularizează zona obiectivele cele mai cunoscute, iar pe plan naĠional
úi internaĠional se vor promova prioritar aceste elemente de particularitate.

598