Sunteți pe pagina 1din 9

TEST GRILĂ

Pentru examinarea anuală a personalului de deservire autorizat (fochist clasa C care deserveşte şi
supraveghează operativ în funcţionare cazane de apa caldă în vederea prelungirii valabilităţii
autorizaţiei)

Numele şi prenumele fochistului:______________________________________;

Locaţia punctului termic deservit: ______________________________________;

1. Autorizaţia de fochist:

a) să o ţină responsabilul ISCIR pentru a nu se deteriora;

b) să fie tot timpul asupra fochistului;

c) fochistul să o ţină acasă.

2. Ce obligaţii are un fochist în cazul unui control inopinat al unui organ ISCIR la locul acestuia de muncă?

a) să nu permită accesul organului ISCIR în incinta sălii cazanelor fără acordul conducerii;

b) să plece din incinta sălii cazanelor şi să anunţe sosirea acestuia conducerii;

c) să prezinte toate documentele şi informaţiile solicitate şi să răspundă la toate întrebările organului


ISCIR.

3. Prescripţia Tehnica C9/ 2010, colectia ISCIR, se aplică la:

a) cazanele pentru apă caldă cu temperatura maximă a apei calde de cel mult 110ºC şi având puterea
mai mare de 400 kW;

b) dispozitive de siguranţă;

c) recipiente metalice stabile sub presiune.


4. Într-o centrală termică pot funcţiona simultan:

a) maxim 4 cazane în regim de supraveghere nepermanentă cu puterea maximă de 5.000 kW;

b) maxim 3 cazane în regim de supraveghere nepermanentă cu puterea maximă de 1.000 kW fiecare


sau un debit maxim de 1 t/h fiecare, cu excepţia celor alimentate cu combustibil solid;

c) în funcţie de gabaritul cazanelor din incintă.

5. Înainte de aprinderea focului la cazan, fochistul trebuie să verifice:

a) să nu existe persoane sau obiecte şi scule uitate în focar şi în canalele de fum;

b) starea focarului şi a canalelor de fum, a dispozitivelor de închidere şi altele asemenea;

c) funcţionarea aparatelor de măsurare, de control şi de automatizare, existenţa buletinelor de


verificare metrologică şi/ sau a certificatelor de etalonare a acestora.

6. La cazanele de apă caldă, înainte de aprinderea focului:

a) se umple circuitul cu apă şi se pornesc pompele de circulaţie;

b) se verifică să nu existe apă în circuit şi se pornesc pompele de circulaţie;

c) se verifică temperatura apei din circuit.

7. La aprinderea manuală a focului se ţine seama de următoarele:

a) dispozitivul de aprindere trebuie să fie înlăturat din focar numai după obţinerea unei flăcări stabile;

b) dispozitivul de aprindere se poate înlăturat din focar imediat dupa aprinderea focului;

c) în cazul combustibilului gazos, la stingerea dispozitivului de aprindere se întrerupe alimentarea cu


combustibil, se ventilează cazanul după care se trece din nou la aprinderea arzătorului.

8. Dacă citirea temperaturii în grade Celsius (°C) este de 25 °C, care este citirea pe scara Kelvin?

a) 301 K;

b) 298 K;

c) 290 K.
9. Fochistul este obligat:

a) să cunoască bine cazanul şi deservirea corectă a acestuia, urmărind continuu funcţionarea normală a
acestuia;

b) să cunoască şi să aplice instrucţiunile de exploatare;

c) să consemneze în registrul de supraveghere defectele constatate, dar nu este nevoie să comunice


şefilor ierarhici apariţia acestor defecte.

10. Verificările supapelor de siguranţă constă în efectuarea următoarelor verificări:

a) verificarea în funcţionare la deschidere-închidere;

b) verificare vizuală;

c) verificarea tehnică periodică.

Data: Semnătura fochistului:


TEST GRILĂ – varianta nr. 2

pentru examinarea anuală a personalului de deservire autorizat (fochist clasa C care deserveşte şi
supraveghează operativ în funcţionare cazane de apa caldă în vederea prelungirii valabilităţii
autorizaţiei)

Numele şi prenumele fochistului:______________________________________;

Locaţia punctului termic deservit: ______________________________________;

1. Dacă citirea temperaturii în grade Celsius (°C) este de 31.5 °C, care este citirea pe scara Kelvin?

a) 301,5 K;

b) 304,5 K;

c) 294 K.

2. Golirea de apă a cazanului se face:

a) treptat, numai după ce temperatura a scăzut suficient şi presiunea din cazan a scăzut complet, iar
prin robinetul de aerisire sau, după caz, prin supapele de siguranţă deschise în vederea aerisirii nu mai
iese abur sau apă;

b) treptat, numai după ce temperatura a scăzut suficient dar fără a scădea presiunea din cazan, iar prin
robinetul de aerisire sau, după caz, prin supapele de siguranţă deschise în vederea aerisirii nu mai iese
abur sau apă;

c) imediat după ce temperatura şi presiunea din cazan a scăzut.

3. Prescripţia Tehnica C7/ 2010, colectia ISCIR, se aplică la:

a) cazanele pentru apă caldă cu temperatura maximă a apei calde de cel mult 110ºC şi având puterea
mai mare de 400 kW;

b) dispozitive de siguranţă;
c) recipiente metalice stabile sub presiune.

4. Prin transformarea apei în abur, aceasta îşi măreşte volumul faţă de volumul apei din care a provenit
de aprox.:

a) 1.200ori;

b) 1.700ori;

a) 500ori;

5. La aprinderea manuală a focului se ţine seama de următoarele:

a) dispozitivul de aprindere trebuie să fie înlăturat din focar numai după obţinerea unei flăcări stabile;

b) dispozitivul de aprindere se poate înlăturat din focar imediat dupa aprinderea focului;

c) în cazul combustibilului gazos, la stingerea dispozitivului de aprindere se întrerupe alimentarea cu


combustibil, se ventilează cazanul după care se trece din nou la aprinderea arzătorului.

6. Temperatura aburului la ieşirea din supraîncălzitor,

a) este cuprinsă între 200 şi 680 °C;

b) este cuprinsă între 250 şi 650 °C;

c) este cuprinsă între 100 şi 300 °C;

7. La cazanele de apă caldă, înainte de aprinderea focului:

a) se umple circuitul cu apă şi se pornesc pompele de circulaţie;

b) se verifică să nu existe apă în circuit şi se pornesc pompele de circulaţie;

c) se verifică temperatura apei din circuit.

8.Temperatura se măsoară în:

a) cal;
b) ºC;

c) K.

9. Cazanele de apă fierbinte au acelaşi principiu de funcţionare ca şi cazanele de apă caldă numai că :

la cazanele de apă caldă este 110

a) presiunea nominală a aburului este mai mare de 0,5 bar;

b) temperatura maximă a apei fierbinţi mai mare de 110°C;

c) temperatura maximă a apei fierbinţi mai mare de 130°C şi presiunea aburului este mai mică de 0,5
bar.

10. Fochistul are obligaţia:

a) să supravegheze direct şi permanent funcţionarea cazanului şi a instalaţiilor anexe

b) să comunice şefilor ierarhici defectele constatate şi să consemneze în registrul de supraveghere;

c) să predea şi să ia în primire serviciul numai după verificarea funcţionării corespunzătoare a cazanului;


rezultatul predării-primirii se consemnează în registrul de supraveghere sub semnătura ambilor fochişti.

Data: ___________ Semnătura fochistului: ____________


TEST GRILĂ – varianta nr. 3

pentru examinarea anuală a personalului de deservire autorizat (fochist clasa C care deserveşte şi
supraveghează operativ în funcţionare cazane de apa caldă în vederea prelungirii valabilităţii
autorizaţiei)

Numele şi prenumele fochistului:______________________________________;

Locaţia punctului termic deservit: ______________________________________;

1. Ce culoare trebuie să aibă flacăra unui arzător funcţionând cu combustibil gazos ?

a) roşu – cărămiziu ;

b) albastră sau galbenă (funcţie de cazan);

c) verde.

2. Pe scara Fahrenheit:

a) apa îngheaţă la 32°F şi fierbe la 212°F;

b) apa îngheaţă la 33°F şi fierbe la 210°F;

c) apa îngheaţă la 0°F şi fierbe la 100°F;

3. Fochistul este obligat să oprească imediat cazanul din funcţiune atunci când:

a) s-a încălzit la roşu o porţiune din scheletul metalic de susţinere a cazanului;

b) combustibilul antrenat arde în canalele de gaze de ardere şi temperatura acestor gaze creşte
anormal;

c) scade temperatura apei din circuit.

4 . Apa caldă este apa aflată la :

a)Tmax=90°C ;
b)Tmax=110°C;

c)Tmax=130°C.

5. Ce faceti la ieşirea din tură, dacă schimbul dumneavoastră nu a sosit înca?

a) plecati;

b) asteptati pâna la sosirea înlocuitorului;

c) rugaţi un amic să vă ţină locul până ce soseşte schimbul.

6. Înainte de aprinderea focului la cazan, fochistul trebuie să verifice:

a) să nu existe persoane sau obiecte şi scule uitate în focar şi în canalele de fum;

b) temperatura apei din circuit şi temperatura mediului ambiant

c) funcţionarea aparatelor de măsurare, de control şi de automatizare, existenţa buletinelor de


verificare metrologică şi/ sau a certificatelor de etalonare a acestora.

7. La temperatura de aproximativ 4°C:

a) 1 [bar] =10 000 [mmH2O];

b) 1 [bar] =760 [mmHg];

c) 1 [bar] =10 [mmH2O].

8. Autorizaţia de fochist:

a) să o ţină responsabilul ISCIR pentru a nu se deteriora;

b) să fie tot timpul asupra fochistului;

c) fochistul să o ţină acasă.

9. Prescripţia Tehnica C4/ 2010, colectia ISCIR, se aplică la:


a) cazanele pentru apă caldă cu temperatura maximă a apei calde de cel mult 110ºC şi având puterea
mai mare de 400 kW;

b) dispozitive de siguranţă;

c) recipiente metalice stabile sub presiune.

10. Dacă citirea temperaturii în grade Celsius (°C) este de 25 °C, care este citirea pe scara Kelvin?

a) 301 K;

b) 298 K;

c) 290 K.

Data: ___________ Semnătura fochistului: ____________