Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială Nr.

1 Pecineaga

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE


RESPONSABIL – PROF. CAPDEMAI ALINA

PLAN DE MĂSURI PENTRU


AMELIORAREA REZULTATELOR LA EVALUAREA NAŢIONALĂ

NR. OBIECTIVE MĂSURI/ACŢIUNI PENTRU RESPONSABILI TERMEN INDICATORI


CRT EDUCAŢIONALE REALIZARE DE EVALUARE
1. Analiza progresului Administrarea testelor iniţiale după prof. de limba 08.10.2012 – Testele iniţiale,
şcolar al elevilor, modele elaborate de CNE şi analiza romana 20.10.2012 interpretarea
comparația notelor rezultatelor prin identificarea rezultatelor, planul
obţinute pe parcursul deficienţelor, elaborarea unui plan de de măsuri
şcolarității cu cele de la măsuri remediale. remediale.
evaluările naționale.
Urmărirea progresului şcolar al elevilor, Pe tot Analize
realizarea unor analize comparative: parcursul comparative
- note testare iniţiala - medie anului şcolar
semestrială/ medie anuală;
- medie semestrul I- medie sem. II
- medie anuală - nota obţinută la
Examenul de Evaluare Naţională
2. Parcurgerea integrală a Diseminarea şi prelucrarea prevederilor prof. de limba Pe tot
programei şcolare în metodologiei de examen elevilor şi romana parcursul Caietele elevilor
vederea prezentării cu părinţilor. anului şcolar Condica de
succes a elevilor la Parcurgerea integrală a programei şcolare prezenţă a cadrelor
examenele naţionale şi a programei de examen. didactice
3. Tratarea diferenţiată şi Elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru prof. de limba Pe tot Fişe de lucru
individualizarea predării individuale specifice categoriilor la care romana parcursul diferenţiate
- învățării - evaluării elevul prezintă lacune. anului şcolar
astfel încât să se asigure Aprofundarea acelor puncte slabe la care
progresul şcolar al elevii au făcut dovada slabei pregătiri.
tuturor elevilor
Organizarea activităţii de învăţare pe
grupe de elevi, în funcţie de valenţele
educative, în funcţie de posibilităţile
intelectuale diferite ale elevilor, în funcţie
de nivelul de cunoştinţe al elevilor.
Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor
didactice.
4. Asigurarea unui Stabilirea orarului pentru orele de prof. de limba Săptămânal Orarul de pregătire
program de activităţi pregătire suplimentară de la disciplina romana suplimentară
remediale/pregătire limba română. Marți: 14:00-15:00
eficientă a elevilor, pe Vineri – 14,00 – 16,00
Desfăşurarea orelor de pregătire
tot parcursul anului Procese verbale de
suplimentară după o tematică bine
şcolar la disciplina limba la orele de
stabilită.
română. pregătire
suplimentară
Tematica orelor de
pregătire
suplimentară.
5. Monitorizarea Activităţi de monitorizare a frecvenţei prof. de limba Pe tot Procese verbale de
frecvenței elevilor şi elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele romana parcursul la orele de
motivarea acestora de pregătire suplimentară. anului şcolar pregătire
pentru implicarea lor în Motivarea elevilor pentru implicarea lor în suplimentară
procesul învăţării procesul învăţării prin desfăşurarea unor
activităţi didactice complexe care să Fişe de
stimuleze interesul pentru învăţare – monitorizare a
folosirea metodelor activ-participative, frecvenţei elevilor
asigurarea unui cadru propice învăţării, la orele de
sistem echitabil de recompense – sancţiuni pregătire
pozitive. suplimentară
6. Asigurarea unei bune Implicarea părinţilor în procesul de prof. de limba Pe tot Procese verbale de
colaborări cu familia învăţare prin informare mai eficientă a romana parcursul la şedinţele cu
acestora cu privire la regresul elevilor, anului şcolar părinţii
efectuarea temelor şi a sarcinilor de lucru, Note informative
participarea activă a elevilor la oră către părinţi