Sunteți pe pagina 1din 35

S=

P1=
P2=
P3=
P4=
INFORMATII PROIECT
ID
Acces si participare la formare profesionala continua pentru cresterea
performantei in domeniul turismului din Romania
Titlul proiectului

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL


PROIECTULUI
Prenume şi Nume

Funcţie

Numar de telefon

Numar de fax

Adresa poşta electronica


DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE
Domeniul major de 2.3
intervenţie
TIPUL PROIECTULUI
Tipul proiectului Multi-regional
CLASIFICAREA DOMENIILOR
Clasificarea domeniilor Urban
LOCAŢIA PROIECTULUI
Regiunea principala Bucuresti-Ilfov
Ţara Romania
Regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud – Est si Nord-Est
Bucuresti, Ilfov, Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui,
Judeţele
Constanta, Tulcea, Buzau, Galati, Vrancea, Braila
Altele
OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU
Obiective orizontale ale
POS DRU
Egalitate de şanse
Dezvoltare durabila
Inovaţie şi TIC
DURATA PROIECTULUI
Durata 18 luni
Solicitantul este o organizatie formata din persoane interesate de
bunul mers al turismului, economiei, educatiei , cercetarii ,
culturii, dezvoltarii in toate domeniile de activitate. Se dezvolta
activitatea solicitantului...... Partenerul 2 doreste sa se implice cat
mai mult in parteneriate prin intermediul carora sa se implice in
formarea profesionala a adultilor. Partenerul 1 detine experienta
necesara pentru implicarea in cadrul proiectului. In vederea
sustinerii activitatii dar si extinderea opertiunilor in zona
educationala, Partenerul 1 isi doreste sa se implice si in demararea
de proiecte de formare profesionala, prin care sa instruiasca si sa
dezvolte experienta angajatilor inclusiv a angajatilor proprii.
Partenerul 2 se preocupa permanent de organizarea de cursuri de
perfectionare profesionala adresate adultilor: inspector de resurse
umane, contabilitate, manager de proiect, formator. Programele de
formare profesionala, pe care le ofera P2, vin in sprijinul
institutiilor publice precum si companiilor private care doresc
specializarea/ perfectionarea personalului angajat si colaborator in
diverse profesii si ocupatii necesare obtinerii unui nivel crescut de
eficienta a resurselor umane angrenate in procesele interne
Experienţa relevanta a specifice fiecarei institutii sau companii. Partenerul 3 este
solicitantului si specializat in servicii de elaborare si implementare a proiectelor
partenerilor pentru
de investitii de interes public si private finantate prin Fondurile
domeniul proiectului
Structurale (POR, POS CCE, POS DRU), fiind in acelasi timp si
furnizor de programe de pregatire profesionala. Partenerul 3 are,
prin expertii sai, experienta a peste 50 de proiecte de investitii
realizate si finantate prin diferite scheme/programe de finantare
(PHARE, POSDRU, PODCA,POS CCE, POS Mediu) in diferite
domenii de activitate: administratie publica, IT&C, dezvoltarea
resurselor umane, cercetare si dezvoltare, mediu etc. Serviciile de
consultanta si asistenta tehnica in care Partenerul 3 este specializat
sunt: management de proiect, studii de fezabilitate, studii si
analize de piata, analiza cost beneficiu pentru proiecte de
investitii, planuri de afaceri, analize si previziuni economico-
financiare, consultanta financiara si managementul proiectelor. In
ceea ce priveste experienta in implementarea proiectelor finantate
din fonduri europene, Partenerul 3 a asigurat managementul
investitiei pentru aproximativ 20 proiecte finantate prin
programele de finantare POSDRU si PODCA, proiecte cu valori
cuprinse intre 200.000 si 3.000.000 euro. In prezent, Partenerul 3
este implicat in realizarea proiectelor cu finantare nerambursabila
inclusiv in implementarea acestora pe proiecte finantare din
programul POS DRU. In ceea ce priveste experienta in activitatea
de instruire, Partenerul 3 este furnizor de formare profesionala si
are specialisti cu experienta si calificare de formator, care au fost
implicati in activitati de instruire si de consiliere si orientare in
cariera. Partenerul 4 se implica in activitati precum organizarea si
sprijinirea organizarii de catre agentii economici de actiuni
profesionale cum ar fi : cursuri, concursuri , expozitii, schimburi
de experienta, conferinte, simpozioane etc, dar si in in organizarea
de seminarii, cursuri, conferinte, etc. De asemenea Partenerul 4
doreste sa se implice in elaborarea si implementarea unor proiecte
de parteneriat. Se detaliaza experienta P4........

PARTENERIATUL IN CADRUL PROIECTULUI


In dezvoltarea ideii de proiect s-au implicat toti partenerii,
contribuind cu date si sugestii la redactarea aplicatiei. Toti
partenerii sunt eligibili si s-au implicat in conceperea activitatilor
si calendarului proiectului, precum si in estimarea contributiilor
bugetare necesare. Implementarea activitatilor proiectului se va
face in parteneriat, astfel: toti partenerii, vor contribui alaturi de
Solicitant la implementarea in cadrul proiectului a activitatii 1.
Activitatea 2 va fi coordonata de P3 cu sprijinul S,P1,P2 si P4 in
vederea recrutarii si selectarii grupului tinta. Activitatea 3 va fi
coordonata de P4 si implementata cu sprijinul subcontractantului
furnizor de consiliere profesionala selectat. Activitatile 4, 5 si 6
vor fi realizate in mare masura de catre de P2, in colaborare cu S
si P1. O parte a activitatii A6 va fi subcontractata, pentru regiunile
BI si NE, pentru regiunea SE activitatea va fi implementata de
Descrieţi parteneriatul catre P2, acesta contribuind cu propria expertiza in identificarea
pentru proiect organizatiilor unde se vor desfasura stagiile de pregatire practica,
furnizarea formarii specifice pentru acestia, planificarea stagiilor
si efectiva lor desfasurare. Managementul proiectului este
implementat in parteneriat de Solicitant si Partenerul 3,
realizandu-se continuu de managerul de proiect, dar si in cadrul
sedintelor de lucru. In cadrul echipei de management, Partenerul 3
va desemna asistentul manager de proiect si expertul monitorizare
si raportare. Pe langa expertii din echipa de management, fiecare
partener va avea in echipa de implementare cate un responsabil cu
implementarea activatilor. Activitatea partenerilor va fi
coordonata de managerul de proiect din partea Solicitantului si
prin implicarea in echipa de implementare a responsabililor de
implementare, care vor urmari si evalua sarcinile ce revin fiecarui
partener, precum si calendarul de indeplinire al acestora. Inca din
etapa de pregatire a implementarii se vor decide si disemina fluxul
de comunicare si indicatorii de performanta monitorizati.
Cofinantarea e asigurata de Solicitant si parteneri in valoare de
2% din valoarea eligibila a proiectului. Costurile administrative si
de consumabile vor fi impartite intre organizatiile partenere.

DESCRIERE PROIECT 1
OBIECTIV GENERAL:
Cresterea nivelului de calificare pentru 1.608 de angajati, de la un
nivel scazut de calificare la un nivel mai inalt de calificare prin
obtinerea unui certificat de calificare de nivel I, II sau III si
informarea cu privire la importanta nevoii de formare profesionala
continua la nivelul sectorului turismului in regiunile Sud-Est,
Nord-Est si BI.

Efectul pozitiv pe termen lung al proiectului va consta in cresterea


nivelului de calificare a persoanelor angajate si in acelasi timp
dezvoltarea competitivitatii economice in domeniul turismului.
Scopul proiectului se incadreaza in obiectivele Axei Prioritare 2 –
Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, prin
faptul ca imbunatateste nivelul de calificare a 1.608 persoane
angajate pe piata muncii, in sectorul turism, prin furnizarea de
servicii de formare profesionala continua autorizata. Proiectul
Obiectivul general al
contribuie la indeplinirea obiectivelor Domeniului Major de
proiectului
Interventie 2.3 prin faptul ca imbunatateste accesul si participarea
la programe de formare continua a unui numar de 1608 de
angajati, in urma carora angajatii vor primi certificate de calificare
profesionala.
Proiectul contribuie de asemenea la indeplinirea obiectivului
general al POSDRU prin faptul ca sprijina dezvoltarea capitalului
uman prin instruirea si consilierea profesionala a 1.608 de
persoane, avand astfel un impact major asupra cresterii
competitivitati si adaptabilitatii acestora pe piata muncii.
Beneficiile pentru grupul tinta rezulta din imbunatatirea nivelului
de calificare al acestuia, dobandirea de noi calificari/abilitati
practice complete corelate cu cerintele pietei muncii, cresterea
interesului privind beneficiile formarii profesionale pe tot
parcursul vietii, cresterea stimei de sine/increderii in propriile
forte si in final pastrarea locului de munca si evitarea somajului.

OBIECTIV SPECIFIC 1
Promovarea în rândul angajatilor si angajatorilor a importantei si
respectiv beneficiilor participarii angajatilor la programele de
formare profesionala continua vederea informarii asupra nevoii de
formare profesionala continua a angajatilor; transmiterea de bune
practici si modele de succes. (se realizeaza prin implementarea
activitatilor A2 si A6);
Obiectivele specifice /
OBIECTIV SPECIFIC 2
operationale ale
Stabilirea traiectoriilor profesionale in vederea obtinerii unei
proiectului
calificari complete pentru angajatii fara calificare sau cu calificare
redusa prin activitati de consiliere si orientare profesionala (se
realizeaza prin implementarea activitatii A3);
OBIECTIV SPECIFIC 3
Obtinerea de calificari superioare recunoscute national de catre
angajatii slab calificati sau necalificati prin participarea la
programele de formare profesionala continuă (se realizeaza prin
implementarea activitatii A6);
OBIECTIV SPECIFIC 4
Imbunatatirea calitatii programelor de calificare pentru angajatii,
prin activitati de monitorizare si evaluare a programelor FPC, (se
realizeaza prin implementarea activitatilor A3,A4, A5 si A6).
Programele de formare profesionala continua prevazute in proiect
au ca obiectiv calificarea angajatilor in domeniul turismului,
validate prin certificate de calificare cu recunoastere nationala si
europeana. Activitatile preconizate vor viza asigurarea calitatii in
vederea adaptarii programelor de formare profesionala la cerintele
pietei muncii.
Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU
prin formarea profesionala continua corelata cu piata muncii
pentru un numar de 1.608 de persoane si oportunitati sporite
pentru participarea pe piata muncii pentru cei 1.608 angajati care
vor participa la sesiunile de orientare si consiliere profesionala.
Angajatii vor deveni mai competitivi si vor avea calificari
recunoscute la nivel national, contribuind la cresterea
competitivitatii turismului romanesc, prin actiuni care au ca efect
dezvoltarea capitalului uman in acest sector. De asemenea,
proiectul asigura atingerea obiectivului AP 2 a POS DRU, prin
cresterea nivelului de calificare al membrilor grupului tinta –
1.608 persoane, dar si la realizarea obiectivului DMI 2.3 pentru ca
promoveaza, prin campaniile de informare si de consiliere,
beneficiile formarii profesionale continue in randul angajatilor din
sectorul turismului si creeaza premizele pentru ca un numar cat
mai mare de angajati din acest domeniu sa detina o calificare
completa.
A1. ACTIVITATI DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI:
A1.1 Managementul Proiectului (durata 18 de luni – Responsabil:
S, P3); Stabilirea strategiei de lucru; Sedinţe periodice de proiect
pentru planificarea implementarii activităţilor; stabilirea sarcinilor
şi a regulilor de comunicare pe timpul proiectului; Pregătirea
resurselor; Stabilirea metodologiei de monitorizare si evaluare a
rezultatelor proiectului: identificarea indicatorilor de evaluare si
Activitatile proiectului monitorizare; conceperea instrumentelor de evaluare, a
instrumentelor pentru gestionarea riscurilor, gestionarea
schimbarilor si pentru asigurarea calitatii implementarii.
Managementul activitatilor; Managementul financiar, inclusiv
pregatirea dosarelor de rambursare a cheltuielior; Monitorizarea
implementarii proiectului; Raportare intermediara si finala;
Asigurarea vizibilitatii proiectului.
A1.2 Achizitii Publice (durata 6 luni - Responsabil: S); S
impreuna cu partenerii vor organiza si derula procedurile pentru
achizitia echipamentelor si serviciilor necesare: aparatura birotica
/ instrumente TIC pentru echipa de PM, servicii privind
consilierea profesionala; servicii de organizare evenimente si
productie publicitara, de expertiza contabila, de consiliere
juridica, audit financiar independent, etc.
Etape parcurse: elaborarea planului de achizitii, intocmire
documentatii de atribuire, publicare anunturi de participare,
clarificari referitoare la documentatie, investirea comisiei de
evaluare a ofertelor, deschidere si evaluare oferte, rapoarte ale
procedurii de evaluare, notificare rezultate, anunturi de atribuire si
semnare contracte, gestionarea contractelor de achizitii de bunuri
si servicii.
A1.3. Informare si publicitate (durata 18 luni, Responsabil: S si
P3); Realizare plan de comunicare al proiectului; Realizare si
publicare comunicate de presa si articole de presa; Organizare
conferinte de presa la inceperea si finalizarea proiectului;
Realizare identitate vizuala a proiectului (sigla, slogan,etc);
Concepere, tiparire si diseminare materialele publicitare (pliante
/brosuri/ bannere /autocolante /materiale web);
A1.4. Audit financiar (durata 18 luni – S va subcontracta aceste
servicii); Auditorul financiar independent si autorizat verifica
realitatea, corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor declarate de
Solicitant în cererea de rambursare intermediară sau finală si
emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu
formatul standard furnizat de AMPOSDRU.
A2. Organizarea campaniei de informare cu privire la
oportunitatile de calificare/recalificare oferite prin proiect
(Responsabil P3, in colaborare cu ceilalti partenerii P1, P2, P4 si
solicitant pentru selectarea grupului tinta) la nivelul celor 3
regiuni vizate de proiect. Se va asigura astfel cresterea nivelului
de informare privind importanta calificarii angajatilor atat in
domeniul turismului, cat si pe piata muncii in general, precum si a
oportunitatilor de participare la FPC.
A2.1 Organizarea si derularea activitatilor de informare cu privire
la oportunitatile de calificare/recalificare oferite prin proiect. Se
va realiza o brosura de informare asupra oportunitatilor din
proiect. Se va construi website-ul proiectului. Se vor organiza 3
conferinte regionale de selectie a grupului tinta. In cadrul acestor
intalniri, angajatii se vor putea inscrie direct la cursuri sau vor
putea obtine informatii in vederea inscrierii ulterioare. Se va avea
in vedere asigurarea unei informari si a unei promovari
corespunzatoare, inclusiv la nivelul angajatorilor din regiune si
prin incheierea de parteneriate cu acestia, privind proiectul si
importanta calificarii. Partenerii din proiect vor juca un rol cheie
in asigurarea unei informari si promovari corespunzatoare a
proiectului, direct si prin membrii lor.
A2.2. Selectia grupului tinta. In urma campaniilor de informare la
nivel regional, precum si in urma promovarii proiectului, angajatii
se vor putea inscrie pentru a participa la cursuri, fie direct – in
cadrul conferintelor de informare, fie ulterior, prin posta sau
Internet. In urma inscrierilor, operatorii de grup tinta selecteaza
angajatii care vor constitui grupul tinta al proiectului. Selectia se
va face in mai multe sesiuni, astfel incat sa se asigure un flux
continu si coerent al cursurilor pe intreaga perioada de desfasurare
a proiectului.
A3. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profestionala
pentru grupul tinta (se desfasoara in lunile 2-17, de catre
subcontractant sub atenta supervizare a P4)
A3.1. Elaborarea materialelor suport pentru activitatea de
consiliere si orientare profesională; Expertii consiliere
profesionala in domeniul turismului ai subcontractantului
redacteaza materialele suport, tinand cont de specificul si
potentialul de dezvoltare in domeniul turismului al fiecarei regiuni
vizate.
A3.2. Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesională
pentru 1.608 de persoane. Pe baza calendarului, expertii
subcontractantului se intalnesc cu membrii grupului tinta si
stabilesc traiectoriile profesionale pentru fiecare dintre acestia.

A4. Elaborarea programelor de calificare si a materialelor suport


pentru invatare pentru angajatii care formeaza grupul tinta - se
desfasoara in lunile 2-7, implementata de Solicitant, P2 si P3.
Expertii si instructorii de practica ai P2 si P3 realizeaza programa
si materialele didactice conform standarelor ocupationale; expertii
si instructorii de practica ai P2 si P3 vor dezvolta formate
atractive prin utlizarea de metode interactive si inovatoare,
specifice invatarii la adulti, pentru meseriile din domeniul
turismului si conexe, pentru care se vor furniza cursuri de
calificare de nivel 1,2 si 3..
A5. Autorizarea programelor de calificare pentru angajati– se
desfasoara in lunile 2-7, implementata de Solicitant, P2 si P3.
P2, prin expertii sai, va intocmi dosarul pentru autorizarea celor
10 programe la ANC.
A6. Furnizarea programelor de calificare si certificarea
calificarilor dobandite pentru angajati– se desfasoara in lunile 2-
17, implementata de Solicitant, P1,P2 si P3.
A6.1. Stabilirea calendarului si locatiilor programelor de
calificare. Pe baza traiectoriilor profesionale stabilite la activitatea
A2, se organizeaza seriile de formare care vor avea loc. Operatorii
de grup tinta informeaza participantii despre locatia sesiunilor si
calendarul personalizat de formare. Participantii, vor fi alocati sa
urmeze programul de formare in functie de domiciliu.
A6.2 Organizarea sesiunilor. Sesiunile vor fi organizate de
expertii logistica pentru a se furniza programele de formare,
fiecare pentru un anumit numar de angajati (membrii ai grupului
tinta) organizati in grupe de cate 24 participanti, conform
metodologiei ANC. In total vor fi organizate 67 de grupe
impartite in functie de pregatirea participantilor dupa cum
urmeaza: grupe curs nivel I - 35, grupe curs nivel II -24, grupe
curs nivel III- 8. Pentru stimularea participarii si absolvirii
cursurilor, se vor acorda subventii lunare, pe nivele de calificare,
pentru participantii la programele de formare, cu conditia
absolvirii.
A6.3. Organizarea examenelor. Dupa finalizarea programelor de
formare, operatorii grup tinta vor informa participantii asupra
datelor examenelor. Contactul cu secretariatele tehnice ale ANC
in vederea organizarii examenelor va fi mentinut de coordonatorul
de formare. In urma examenelor se estimeaza ca un numar de 90%
dintre participanti obtin un certificat de calificare cu recunostere
nationala.
A6.4. Inmanarea certificatelor de calificare recunoscute la nivel
national. Coordonatorul de formare va inmana certificatele de
calificare.
Implementarea activitatii A1 va contribui la asigurarea unui
management eficient al proiectului. Aceasta activitate va conduce
la realizarea urmatoarelor rezultate:
 Planul detaliat de implementare a proiectului;
 Metodologia detaliata de monitorizare si evaluare a
rezultatelor proiectului;
 Documente financiar contabile (inregistrari) aferente
proiectului;
 Analiza de risc si planul de actiuni pentru minimizarea
probabilitatii de producere (preventiv) si minimizarea
impactului (corectiv);
 Planificarea resurselor umane implicate in proiect;
 Plan de comunicare;
 Rapoarte de monitorizare si evaluare a activitatilor si
rezultatelor proiectului;
 Rapoarte tehnice de progres pentru Autoritatea de
Management (AM);
 Rapoarte financiare pentru AM; Cereri de rambursare pentru
AM; Raport final.
Rezultate anticipate
 proceduri de atribuire desfasurate;
 documentatii de atribuire realizate, anunturi de participare
elaborate si publicate, rapoarte ale procedurilor de evaluare,
anunturi de atribuire a contractelor;
 proceduri de atribuire desfasurate, contracte incheiate;
 10 anunturi de presa;
 1 conferinta organizata la demararea proiectului;
 1 conferinta organizata la finalizarea proiectului;
 Identitatea vizuala a proiectului elaborata (sigla, slogan, etc);
 rapoarte de verificare a cheltuielilor transmise odată cu
cererile de rambursare intermediare si finale, 1 raport final de
audit realizat;
Implementarea activitatii A2 va conduce la realizarea
urmatoarelor beneficii si imbunatatiri, care contribuie la atingerea
Obiectivului Specific 1 .
 nivel crescut de informare asupra importantei FPC
 grup tinta al proiectului selectionat
Cuantificarea beneficiilor se face prin urmatoarele rezultate:
 1 brosura de informare A4 – 1000 buc,
 1 spot radio
 1000 pliante A5 / 10 bannere / 12 roll -up / 375 afise A2 /
700 mape de prezentare A4 / 500 agende personalizate/
1000 pixuri inscriptionate / 100 etichete autocolante / 500
miniCD-uri inscriptionate
 5 intalniri/campanii regionale de informare si selectie a
grupului tinta
Implementarea activitatii A3 va conduce la realizarea
urmatoarelor beneficii si imbunatatiri, care contribuie la atingerea
Obiectivului Specific 2.
 1.608 persoane mai adaptate care vor alege un parcurs
profesional mai adecvat propriilor abilitati
 o piata fortei de munca in domeniul turismului mai
coerenta din perspectiva angajarii persoanelor consiliate in
locurile de munca potrivite pentru fiecare in parte.
Cuantificarea beneficiilor se face prin urmatoarele rezultate:
 1.608 persoane consiliate din 3 regiuni vizate de proiect;
 1.608 ore de consiliere si orientare profesionala realizate
(minim o ora de consiliere/angajat);
 1 chestionar realizat;
 1.608 de chestionare aplicate;
 1 test vocational aplicat;
 1 raport general de activitate privind consilierea si
orientarea profesionala realizat;
 Minim 1447 de persoane care declara in urma orelor de
consiliere ca se simt mai adaptati la realitatea pietei
muncii.
Implementarea activitatii A4 va contribui la atingerea
Obiectivului Specific 2 si va conduce la realizarea urmatoarelor
rezultate :
 10 programe de formare tip calificare noi elaborate;
 10 seturi de suporturi de curs in formate clasic,
multimedia (continut audiovideo) realizate;
Implementarea activitatii A5 va contribui la atingerea
Obiectivului Specific 4 si va conduce la realizarea urmatoarelor
rezultate:
 10 programe de formare tip calificare noi autorizate
Implementarea activitatii A6 va contribui la atingerea
Obiectivului Specific 4 si va conduce la realizarea urmatoarelor
rezultate:
 1.608 de membrii ai grupului tinta care au beneficiat de
consiliere profesionala inscrisi la programele de formare;
 67 serii de curs organizate;
 1.608 persoane detin o calificare superioara intr-o meserie
din domeniul turismului;
 Minim 1447 de persoane, adica 90% din totalul angajatilor
participanti la cursuri, care primesc un certificat de
calificare;
 250 de persoane (minim) care considera ca si-au
imbunatatit pozitia pe piata fortei de munca;
 1.000 angajati ale caror calificari sunt in acord cu piata
muncii din sector.
Implementarea activitatilor A3, A4, A5 si A6 produce urmatoarele
beneficii: 1) sunt furnizate grupului tinta programe de calificare
de Nivel I, Nivel II si Nivel III, cu o componenta teoretica si una
practica, autorizate national, beneficiind de materiale didactice si
de modalitati de furnizare inovative TIC; 2) grupul tinta va
beneficia de o calificare superioara intr-o meserie din domeniul
turismului. Astfel e atins Obiectivul Specific 3, prin aceea ca
membrii grupului tinta vor dobandi calificari recunoscute national
in domeniul turismului, pentru meseriile vizate.
Activitatile propuse prin proiect sustin obiectivele Strategiei de la
Lisabona prin contributia la dezvoltarea unei societati bazate pe
cunoastere si la cresterea competitivitatii economice in general si
a sectorului turismului in particular, in conditiile imbunatatirii
competentelor si cresterii gradului de calificare a fortei de munca
angajata in acest sector. Se are in vedere consolidarea unei forte
de munca inalt calificate, care sa fie capabila sa utilizeze eficient
cunostintele si noile tehnologii. Proiectul sustine astfel un aspect
important al politicii comunitare, si anume, componenta
educationala, de formare si perfectionare profesionala, prin
cursurile de calificare si recalificare in domeniul turismului
dezvoltate si implementate prin proiect. De asemenea, activitatile
vizate sustin obiectivele Strategiei Europene de Ocupare si sunt
relevante fata de Liniile Directoare Integrate pentru Crestere
Economica si Ocupare (Linia 19 – programele de formare sunt
Contextul proiectului dezvoltate pe baza nevoilor identificate pe piata muncii si Liniile
22 si 23 prin imbunatatirea investitiei in capitalul uman si
adaptarea sistemului de formare la noile cerinte de competente pe
piata muncii) si, in aceeasi masura, fata de politicile comunitare in
domeniul turismului, in conditiile unei forte de munca mai bine
pregatite, care sa contribuie la cresterea competitivitatii industriei
turismului si a capacitatii acestui sector de a face fata provocarilor
unei societati in continua schimbare si in proces de globalizare.
Proiectul contribuie totodata la realizarea prioritatilor definite prin
Planul National de Dezvoltare 2007-2013, Cadrul National
Strategic de Referinta al Romaniei si Programul National de
Reforme, intrucat, prin activitatile prevazute, contribuie activ la
dezvoltarea capitalului uman din industria turismului. Proiectul
este relevant totodata fata de MasterPlanul pentru Dezvoltarea
Turismului National 2007-2026, care prevede necesitatea unei
forte de munca bine calificate si mentioneaza ca in prezent,
Romania se confrunta cu “o criza acuta de personal calificat si
instruit”, fapt care afecteaza performanta generala a acestui sector.
Datele statistice disponibile indica o performanta redusa a
sectorului turismului, care angaja in anul 2007 circa 6% din
totalul fortei de munca ocupate (un total de 575.000 persoane),
insa genera doar 2.1% din PIB. Totodata, conform unui studiu
realizat de World Economic Forum (si publicat de Mediafax in
martie 2011), Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea
Europeana, in ceea ce priveste competitivitatea in turism. Pe de
alta parte, se inregistreaza o crestere a numarului de spatii de
cazare, in special in ceea ce priveste pensiunile, numarul acetora
crescand cu 15-20% in fiecare an, ceea ce vine sa intareasca
necesitatea unor investitii suplimentare in pregatirea personalului
din acest sector, cu precadere a personalului din domeniul
turismului, unde vorbim de un grad de ocupare per pensiune de
cca. 70%, conform unui studiu al ANTREC. Mai mult, conform
unei delaratii din septembrie 2012 a ministrului turismului,
“turismul in natura si turismul cultural au devenit extrem de
atractive, in special pentru turistii din straintate”. Pentru a fi
competitivi insa, este nevoie de perfomanta si de personal
calificat. Nevoile de calificare identificate pentru sectorul
turismului, au la baza o serie de probleme, inclusiv faptul ca
programele de instruire curente nu respecta standardele in
domeniu si nu pun accentul pe dezvoltarea competentelor si
aptitudinilor, alaturi de inexistenta sau insuficienta la nivelul
managementului unitatilor turistice a aptitudinilor necesare
asigurarii unei pregatiri interne, efectuata la locul de munca,
pentru a mentine gradul de calificare la un nivel acceptabil
conform standardelor in domeniu, precum si pentru a motiva
angajatii in vederea cresterii performantei. Pe de alta parte,
pregatirea de la locul de munca este insuficient adaptata nevoilor
de training ale personalului, in contextual unei competitii crescute
pe piata turistica europeana. Totodata, se constata ca un numar
considerabil de tineri, parasesc sectorul ospitalitatii si turismului
pentru a merge sa lucreze in strainatate. Grupul tinta al proiectului
cuprinde 1.608 persoane – angajati cu studii medii si superioare,
in cadrul firmelor care activeaza in domeniul turismului in
Romania, din 3 regiuni de dezvoltare cu un potential turistic
ridicat: Bucuresti IF, Nord-Est si Sud Est.
Membrii grupului tinta fie nu sunt calificati, fie detin o calificare
scazuta in domeniul turismului si doresc sa obtina o calificare
completa in una din meseriile specifice acestui sector, in cadrul
cursurilor disponibile prin proiect. Se va asigura o informare
corespunzatoare privind oportunitatile de calificare prin proiect,
atat pentru potentialii participanti la cursuri, cat si pentru toti cei
interesati, prin publicarea si diseminarea de brosuri informative si
intalniri regionale de prezentare (una la nivelul fiecarei regiuni).
Persoanele se vor putea inscrie pentru a participa la cursuri si,
ulterior, o comisie a Solicitantului va face o selectie pe baza unor
criterii clar definite. Nevoile specifice ale grupului tinta sunt: (1)
orientarea profesionala si consilierea in vederea obtinerii unei
calificari; (2) dobandirea aptitudinilor si cunostintelor necesare
cresterii competitivitatii turismului romanesc, inclusiv a
agroturismului (56% din repondenti doresc obtinerea unei
calificari complete, conform unui studiu realizat in anul 2012 in
randul angajatilor si managerilor de nivel mediu din companiile
active in domeniul turismului din cele 3 regiuni vizate; (3)
dezvoltarea de noi programe de formare, mai flexibile, in
concordanta cu necesitatile practice de instruire in domeniul
turismului (conform MasterPlanului in domeniul turismului,
programele scolare sunt neadecvate, iar corpul didactic nu are
calificarile si experienta practica necesare in conformitate cu
standardele de pregatire in vigoare; programele existente pun
accentul mai mult pe pregatirea teoretica decat pe dezvoltarea
aptitudinilor practice si majoritatea curriculelor sunt depasite sau
au fost actualizate abia recent si intr-o mica masura); (4)
necesitatea validarii compentelor dobandite, pentru a fi
recunoscute la nivel national. Proiectul va viza crearea si
consolidarea unui model de crestere a gradului de calificare a
participantilor in domeniul turismului, prin furnizarea de cursuri
de formare profesionala si validarea cunostintelor dobandite. Se
va urmari totodata si o mai buna informare la nivelul societatii,
privind importanta formarii profesionale continue si necesitatea
dezvoltatrii calitatii capitalului uman pentru cresterea
competitivitatii si a performantei economice.
Necesitatea implementarii proiectului este data de nevoia crescuta
de dezvoltare a resurselor umane in domeniul turismului in
vederea cresterii competitivitatii acestui sector, printr-o mai buna
calificare a angajatilor din acest domeniu. Turismul este una din
cele mai competitive activitati economice din lume, in care
succesul depinde, in primul rand, de gradul de pregatire al
personalului care trebuie sa asigure o buna cunoastere a nevoilor
clientilor, profesionalism, angajament, organizare si totodata, o
strategie eficienta de dezvoltare a resurselor umane, cu un
personal bine instruit si calificat. Importanta implementarii
proiectului este data de numarul mare de angajati care nu detin
nicio calificare certificata in domeniul turismului sau au un nivel
Justificarea necesitaţii
de calificare redus. Pe de alta parte, se constata lipsa unor metode
implementarii proiectului
si cursuri noi de formare profesionala, care sa corespunda noilor
tendinte in sectorul turismului, un domeniu in continua schimbare
si evolutie. In acest context, proiectul este necesar in vederea
modernizarii si actualizarii programelor de calificare in domeniul
turismului, a modalitatilor de predare si de testare, pentru o
eficienta crescuta in furnizarea de formare profesionala continua.
Activitatile proiectului sunt astfel concepute incat sa obtina
rezultate cat mai bune pe toate directiile de actiune. Obiectivele
proiectului raspund nevoilor identificate dupa cum urmeaza:
proiectul orienteaza, consiliaza profesional si asigura obtinerea de
calificari pentru 1.608 persoane angajate, tinand cont inclusiv de
specificul geografic, economic, social si cultural al fiecarei regiuni
vizate in parte; o mai buna calificare a angajatilor reprezinta o
conditie sine qua non pentru o competitivitate crescuta a
turismului romanesc; pentru a raspunde nevoii de flexibilitate,
prin proiect sunt dezvoltate 8 programe de calificare in
concordanta cu nevoile pietei muncii din domeniul turismului.
Programele vor viza atat consolidarea cunostintelor teoretice, cat
si dezvoltarea aptitudinilor practice si vor tine cont de evolutiile in
domeniu pentru fiecare calificare. Cursurile vor fi livrate prin
metode inovatoare si in formate specifice invatarii pentru adulti.
Proiectul contribuie la asigurarea si promovarea egalitatii de
sanse, indiferent de compania angajatoare, indiferent de gen sau
de zona de provenienta a angajatilor, pentru regiunile vizate. Se va
urmari, pe tot parcursul implementarii proiectului, asigurarea unei
bune informari privind oportunitatile de calificare si scopul
proiectului In acest sens, in cadrul proiectului, se vor organiza 9
conferinte de informare, cate 3 la nivelul fiecarei regiuni, in cadrul
carora participantii se vor putea inscrie la cursurile de formare,
ulterior fiind realizata selectia grupului tinta de catre Comisia de
Selectie, pe baza unor criterii clar definite. De asemenea,
organizatiile Solicitantului, P1, P2, P3 si P4 se vor implica activ in
promovarea programelor de formare si a importantei FPC, prin
structurile regionale si prin expertii proprii. In procesul de
informare si pentru atragerea gruplui tinta vor fi implicati si
angajatorii pentru a facilita accesul angajatilor la activitatile din
proiect. Se vor incheia acorduri de parteneriat cu patronatele si cu
angajatorii. Se va urmari asigurarea participarii angajatilor la
cursuri prin masuri pentru informarea asupra importantei detinerii
unei calificari sau a unei calificari superioare. Angajatii vor fi
informati totodata cu privire la posibilitatea primirii de subventii
pentru participarea la cursuri, cu conditia absolvirii. Acesta va
reprezenta un stimulent suplimentar pentru participare si pentru
absolvirea cursurilor.
Valoarea adaugata a proiectului este data de contributia la
cresterea nivelului de calificare pentru industria turistica si a
numarului de angajati din acest sector care beneficiaza de
consiliere si orientare profesionala pentru performante crescute.
Pentru a fi competitivi pe piata turistica europeana si la nivel
global, este nevoie de o forta de munca extrem de bine pregatita,
inalt calificata, capabila sa asigure satisfacerea nevoilor clientilor
la cel mai inalt nivel. Prin cursurile efectuate, proiectul va
contribui la cresterea numarului de programe de formare
profesionala pentru domeniul turistic, prin elaborarea si
autorizarea a 8 programe de calificare in 8 meserii cheie. In plus,
prin autorizarea programelor de calificare, conform standardelor
in domeniu, proiectul contribuie la corelarea Cadrului National al
Calificarilor din domeniul turismului cu Cadrul European al
Calificarilor (EQF), in conformitate cu recomandarea
Parlamentului European si Consiliului UE. De asemenea,
proiectul aduce valoare adaugata prin abordarea unitara a formarii
profesionale, incluzand in grupul tinta persoane din diverse
companii din sector, precum si prin cresterea gradului de
informare, la nivelul grupului tinta, pentru regiunile vizate, a
importantei formarii profesionale continue. Pe termen lung,
imbunatatirea nivelului de calificare a angajatilor prin cunostinte
si abilitati superioare certificate la nivel national prin intermediul
programelor de formare finantate de proiect va permite cresterea
competentelor disponibile pe piata muncii si in domeniul
turismului, servicii de o mai buna calitate si mai competitive in
acest domeniu si performante crescute pe piata internationala. Prin
urmare, principalele avantaje ale cursurilor de
calificare/recalificare ce vor fi organizate prin proiect pentru
grupul tinta vor consta în: imbunatatirea competentelor detinute,
imbunatatirea abilitatilor profesionale, adaptarea flexibila la
schimbarile permanente ale pietei muncii si la exigentele
crescande ale angajatorilor, actualizarea şi imbunatatirea stocului
individual de cunostinte ceea ce creeaza o coerenta intre cerintele
postului ocupat si exigentele angajatorului, cresterea sigurantei
locului de munca. De asemenea, angajatii vor deveni informati si
constienti de nevoia de formare profesionala continua si vor urma
traiectoria profesionala stabilita in urma activitatilor de consiliere
si orientare profesionala finantate prin proiect.

Solicitantul si partenerii P1, P2, P3 si P4 vor asigura locatiile unde


se vor desfasura cursurile. Resursele umane puse la dispozitia
proiectului in echipa de management (manager proiect,
responsabil financiar, expert achizitii din partea Solicitantului si
asistent manager de proiect si expert monitorizare si raportare din
partea Partenerului 3) asigura monitorizarea implementarii
proiectului, managementul si evaluarea activitatilor. Activitatea de
informare/publicitate consta in realizarea a 2 conferinte de presa
de promovare a proiectului si distribuirea materialelor dedicate
promovarii (stickere, afise, fluturasi, brosuri) – una la inceputul
proiectului si una la sfarsitul acestuia. Sunt redactate si diseminate
materiale informative si sunt organizate conferinte de presa.
Resursele alocate şi Locatiile pentru desfasurarea activitatilor sunt cele care vor fi
achiziţii de bunuri, servicii puse la dispozitie de Solicitant si partenerii P1, P2, P3 si P4 in
şi lucrari necesare pentru cele 3 regiuni. Resursele umane puse la dispozitie de Solicitant si
implementarea proiectului parteneri sunt repartizate astfel: Solicitant – 3 experti din echipa
de management si 5 experti din echipa de implementare;
Partenerul 1- 2 experti din echipa de implementare, Partenerul 2 -
44 experti din echipa de implementare, Partenerul 3 – 2 experti in
echipa de management si 13 experti in echipa de implementare,
Partenerul 4 - 3 experti din echipa de implementare. Resursele
financiare prevazute pentru resursele umane, inclusiv costurile cu
transportul, cazarea si diurna acopera necesitatile proiectului.
Resursele materiale achizitionate prin proiect si puse la dispozitie
de Solicitant sunt: 1 laptop, 1 videoproiector, 1 multifunctionala, 1
imprimanta color, 1 ecran de proiectie, 1 Smart table, 1
whiteboars, 1 flipchart. In plus, Solicitantul va pune la dispozitia
proiectului alte bunuri si echipamente detinute de catre acesta
dupa cum urmeaza: 1 autoturism, 3 calculatoare, acces la internet
si telefonie fixa si mobila, precum si alte bunuri si echipamente
necesare implementarii cu succes a proiectului; Partenerul 1 pune
la dispozitie 1 laptop, 1 videoproiector, 1 multifunctionala, 1
imprimanta color, 1 ecran de proiectie, 1 whiteboard, 1 flipchart
si acces internet si telefonie mobila, Partenerul 2: 1 laptop, 1
videoproiector, 1 multifunctionala, 1 imprimanta color, 1 ecran de
proiectie, 1 whiteboard, 1 flipchart si acces internet si telefonie
mobila ; Partenerul 3 pune la dispozitie: 1 laptop, 1
videoproiector, 1 multifunctionala, 1 imprimanta color, 1 ecran de
proiectie, 1 whiteboard, 1 flipchart si acces internet si telefonie
mobila. Partenerul 4 pune la dispozitie 1 laptop, 1 videoproiector,
1 multifunctionala, 1 imprimanta color, 1 ecran de proiectie, 1
whiteboard, 1 flipchart, acces internet si telefonie mobila. Bunuri
si servicii achizitionate in cadrul proiectului: 5 laptop-uri, 5
licente sistem de operare, 5 pachete Office, 5 programe antivirus,
5 imprimante multifunctionale, 6 tablete operatori, 4 ecrane
proiectie, 4 flipchart, 4 video proiectoare, 4 harddisk-uri externe,
4 whiteboard. Pentru activitatea de formare profesionala (A6) vor
fi necesare: 1 aparat desene prajituri, 3 Mese reci de lucru INOX,
3 Feliatoare cu diametrul lamei 300 mm, 3 Butucuri de transat
carne cu structura din inox si blat polipropilena, 3 Mese reci de
lucru INOX , control digital, evaporare automata a apei de
condens, 3 gratare cu apa, 2 zone de preparare, pe suport neutru
deschis, 5 Masini de gatit cu 6 focuri, pe suport neutru deschis, 4
Masini de fiert paste, alimentare si scurgere apa prevazute cu
robinet, 4 Friteusa, arzatoare in interiorul cuvei, sistem de
deversare al uleiului rezidual, 5 Mese de lucru inox cu polita
inferioara, 5 Cuptoare gastonomie, structura inox, afisaj
electronic, sistem de schimb rapid al aerului din incapere, sistem
de control al umiditatii, 3 Suporturi inox pentru cuptorul cu
convectie, 3 Kit ghidaje complet TSB06, prevazut pentru 8 tavi, 3
Filtre, 5 Mese reci de lucru INOX capacitate 425Lt, control
digital, gaz refrigerant R404a, temperatura 0 +10°C, evaporare
automata a apei de condens, 2 Banc special pentru pregatire pizza
cu vitrina rece pentru ingrediente si masa de pastrare la rece, 5
Malaxor capacitate 32 Lt/(25Kg), 3 Cuptoare electric bicamerale,
suprafata coacere din samota, comanda electromecanica cu
display de temperatura, 3 Suporturi cuptor electric bicameral, 4
Mese de lucru calde cu rezistente,usi glisante si polita inferioara, 3
Mese de intrare cu 1 cuva, protectie pentru perete, 3 Masini de
spalat vase, 3 Mese de iesire mica pentru masina de spalat vase cu
polita inferioara, picioare reglabile pe inaltime, 3 Espressor cu 2
grupuri semi-automat, sistem de incalzire a cestilor, robinet de apa
calda si abur. 5 Rasnite cu dozator manuala, 5 Blender de bar
multifunctional, 5 Aparate pentru stors citrice, carcasa rezistenta
la rugina,4 Mixer pentru bauturi, 3 Masini cuburi de gheata, racire
pe aer, cuburi de gheata tip con trunchiat marime S/M/L/E.
Echipa de management este coordonata de managerul de proiect si
este formata din urmatoarele persoane desemnate de Solicitant si
Partenerul 3: 1 manager proiect, 1 responsabil financiar, 1
consilier juridic - subcontractat, 1 expert achizitii, din partea
Solicitantului si 1 expert monitorizare si raportare si 1 asistent
manager de proiect din partea Partenerului 3. Cerinte minime
generale pentru echipa de management si pentru experti: minim
studii medii (studii superioare pentru echipa de management, cu
exceptia asistentului manager de proiect), minim 6 luni experienta
anterioara relevanta pentru rolul asumat in proiect, abilitati
organizatorice si de comunicare, capacitate de lucru in echipa si
de respectare a termenelor. Manager de proiect (Solicitant):
studii universitare, experienta de organizare/coordonare min 1 an,
abilitati de coordonare; Responsabil financiar (Solicitant): studii
universitare in domeniu, experienta relevanta financiar-contabila,
contabil autorizat/expert, bune abilitati de calcul/organizare;
Consilier juridic (subcontractat): studii universitare juridice,
experienta juridica min 6 luni, membru al unei asociatii
profesionale a consilierilor juridici. 1 Expert achizitii
(Solicitant): studii universitare, experienta specifica in domeniu
min. 6 luni, abilitati de organizare si lucru in echipa. 1 Asistent
manager de proiect (Partener 3): studii medii, experienta min 6
luni in activitati secretariat, bun organizator, 1 Expert
monitorizare si raportare (Partener 3): studii universitare, min. 1
Managementul proiectului an experienta specifica, abilitati de organizare si coordonare,
(8.635 din 10.000) abilitati de comunicare. Echipa de implementare este formata din:
1 Expert comunicare (Partener 3): studii universitare, experienta
min 2 ani, abilitati de coordonare si control; 4 Responsabili
implementare (P1, P2, P3 si P4): studii superioare, experienta de
coordoantor min. 1 an, abilitati de organizare; 6 Operatori grup
tinta (S,P1,P2,P3 si P4): studii universitare, experienta specifica
profesionala, abilitati de comunicare si organizatorice; 1 Experti
dezvoltare curicula (Partener 2): studii universitare, experienta
specifica in domeniu min. 2 ani; 2 Coordonatori formare
(Solicitant si Partener 2): studii de specialitate, experienta
speccifica min. 1 an; 1 Expert evaluarea calitatii FPC
(Solicitant): studii de specialitate, experienta specifica min. 2 ani.
5 Formatori cursuri de calificare nivel I: studii
medii/universitare, experienta specifica min. 1 an (Partenerul 2),
10 instructori de practica nivel I: studii medii/universitare,
experienta specifica min. 1 an (Partenerul 2); 6 Formatori
cursuri de calificare nivel 2: studii medii/universitare, experienta
specifica min. 1 an (3P2 si 3P3); 12 Instructori de practica nivel
2: studii medii/universitare, experienta specifica min. 1 an (6P2 si
6P3); 5 formatori cursuri de calificare nivel 3 (P2): studii
medii/universitare, experienta specifica min. 1 an; 10 instructori
de practica nivel 3 (P2): studii medii/universitare, experienta
specifica min. 1 an
1 Expert informare si publicitate (Solicitant): studii
universitare, experienta specifica min. 1 an, abilitati de organizare
si comunicare. 1 Expert organizare evenimente (Solicitant):
studii universitare, experienta specifica min. 1 an, abilitati de
comunicare si coordonare; 2 Experti logistica formare (1P2 si
1P3): studii universitare, experienta specifica in domeniu;.

Managementul proiectului se va desfasura continuu, de parteneri,


prin sedinte de lucru si informari periodice ale echipei de
management. Managementul proiectului este asigurat de Echipa
de Management constituita din 5 persoane/experti, 3 din partea
Solicitantului si 2 experti din partea Partenerului 3. Managerul de
Proiect este raspunzator de desfasurarea activitatilor, respectarea
bugetului, atingerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor.
Etape: 1. Initierea proiectului: Organizarea şedinţelor pentru
demararea proiectului, Clarificarea rolurilor şi responsabilităţilor,
Iniţierea responsabililor pentru pachetele de lucrări, Proceduri de
control al schimbării, Începerea activităţilor critice. 2.
Planificare, organizare, repartizare personal: Realizarea
planului detaliat al proiectului, Realizarea planurilor de etape,
Organizarea proiectului, Identificarea necesarului de resurse
pentru fiecare etapa, Identificarea livrabilelor principale,
Identificarea punctelor de control. 3. Monitorizare şi control:
colectarea, înregistrarea şi raportarea săptămânală a informaţiilor
utile în raport cu evoluţia proiectului, analize periodice cu privire
la starea implementării proiectului, Determinarea perturbaţiilor în
realizarea proiectului şi realizarea de recomandări pentru
soluţionarea problemelor, Monitorizarea şi controlul costurilor
(Analiza lunară a costurilor estimate şi reale ale activităţilor
programate/realizate şi a variaţiei costurilor, precum şi estimarea
costurilor până la terminarea activităţilor, Analiza lunară a
timpului estimat şi real aferent activităţilor programate/realizate şi
a variaţiei acestuia, precum şi estimarea timpului necesar pentru
finalizarea activităţilor). 4. Coordonare: Coordonarea
implementării proiectului conform planului de lucru, bugetului şi
rezultatelor aşteptate, Verificarea şi ajustarea alocării resurselor
financiare şi umane potrivite, coroborate cu graficul de realizare a
activităţilor; Verificarea realizării fiecărei subactivităţi şi activităţi
în parte şi acordarea acceptanţelor parţiale; 5. Comunicare:
Comunicarea permanentă intre echipa de management si echipa
de implementare (intre parteneri) în vederea monitorizării
progreselor realizate; Raportarea periodică asupra progreselor
realizate în implementarea proiectului, către responsabilul de
proiect din partea Solicitantului; Întocmirea cererilor de
rambursare; Menţinerea contactului permanent cu AM POSDRU;
6. Managementul calităţii implementarii: Monitorizarea calităţii
serviciilor de implementare a proiectului; Validarea calităţii
activităţilor de implementare a proiectului, Verificarea calităţii
activităţilor de implementare a proiectului în vederea conformării
acestora la specificaţiile prevăzute in planul detaliat de
implementare; 7. Managementul riscurilor: Identificarea
riscurilor, Urmărirea şi monitorizarea riscurilor, Planuri şi masuri
pentru limitarea / rezolvarea riscurilor identificate. Echipa de
management mixta va intocmi Manualul de Proceduri
Operationale al Proiectului. În elaborarea acestui document se va
lua în considerare asigurarea condiţiilor corespunzătoare
îndeplinirii misiunilor de audit, conform legislaţiei în vigoare
aplicabile, cât şi prevederilor, Contractului de Finanţare şi a altor
documente relevante. Manualul va detalia modul de organizare al
activităţii echipei de implementare pentru a finaliza fiecare din
obiectivele specifice. De asemenea va descrie detaliat metodele
folosite in timpul proiectului, principalele activităţi legate de
organizarea proiectului, experţii cheie, rolul, responsabilitatile,
programul şi livrabilele astfel încât să se poată identifica
rezultatele pentru fiecare obiectiv. Echipa manageriala va intocmi
rapoarte de progres, rapoarte financiare, cereri de rambursare si va
pune la dispozitia AMPOSDRU documentele justificative ce
insotesc cererile de rambursare. Pe parcursul implementarii
proiectului vor fi furnizate orice informatii de natura tehnica sau
financiara solicitate de catre AMPOSDRU, ACP, AA, CE sau
orice alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze
controlul/verificarea/auditul asupra implementarii
proiectului.Activitatile de informare si publicitate vor respecta
manualul de identitate vizuala si se vor realiza prin conferinta de
lansare/finala a proiectului in vederea informarii asupra
implementarii proiectului. Diseminarea rezultatelor proiectului se
va realiza prin intermediul: seminariilor de diseminare si
promovare a rezultatelor proiectului; publicarea de articole in
presa; pachetele informative de prezentare a programului de
formare, spoturi radio, bannere, afise, flyere etc. Achizitii publice
necesare implementarii proiectului se vor derula conf. OG
34/2006 cu modif. ulterioare. Auditorul financiar independent va
fi selectat cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare privind
achizitiile publice si a instructiunilor emise de către
AMPOSDRU. Auditorul financiar va fi selectat din cadrul
membrilor activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România
cu o conduită profesională corespunzătoare, respectiv nu a fost
sanctionat pentru abateri disciplinare în ultimii 3 ani.
Proiectul demareaza cu organizarea unor sesiuni de informare la
nivelul fiecarei regiuni vizate de proiect, in vederea asigurarii unei
informari si promovari corespunzatoare a proiectului si selectiei
grupului tinta. Activitatea A2 este necesara pentru atingerea
primului obiectiv specific al proiectului. Partenerul 3 impreuna cu
solicitantul si partenerii P1,P2 si P4 sunt responsabili cu
realizarea acestei activitati si totodata, cu selectia grupului tinta,
Metodologia de conform metodologiei stabilite prin proiect. Expertul informare si
implementare publicitate impreuna cu cel de comunicare realizeaza continutul
materialelor informative, iar editura care va castiga procedura de
selectie, va asigura tiparirea si livrarea celor 1.000 de exemplare.
Brosura se distribuie la cele 9 intalniri regionale de informare
(cate 3 pentru fiecare regiune) de catre operatorii grup tinta.
Totodata, angajatorii din fiecare regiune vor fi informati cu privire
la oportunitatile de calificare disponibile prin proiect si se va avea
in vedere colaborarea cu acestia pentru ca angajatii lor sa participe
la cursurile de formare si calificare. In acest scop, se vor incheia
parteneriate sau protocoale de colaborare cu patronatele, pentru
asigurarea unei participari cat mai largi la cursurile de formare.
Solicitantul si partenerii din proiect (P1, P2, P3 si P4) vor juca un
rol cheie in asigurarea unei informari si promovari
corespunzatoare a proiectului, direct si prin membrii lor.
Promovarea se va asigura de asemenea prin mijoacele clasice de
publicitate in mass-media – articole in presa, spoturi radio pe
statiile locale si prin bannere, afise, flyere etc ce vor fi distribuite
in zonele relevante pentru selectia grupului tinta, asigurand astfel
premizele pentru inscrierea si participarea corespunzatoare la
programele de calificare. In urma inscrierilor, Comisia de Selectie
stabileste, pe baza unor criterii clar definite, angajatii care
formeaza grupul tinta al proiectului si ii informeaza pe acestia
privind selectia si privind calendarul activitatilor. Astfel, in
procesul de selectie vor fi favorizati angajatii fara nici o calificare
(pentru acestia fiind prevazute 35 de grupe de curs de Nivel I) si
angajatii care detin o calificare scazuta (sunt prevazute 24 grupe
de curs de Nivel II si 8 grupe curs Nivel III), din zonele cu
potential turistic ridicat. Selectia se va face in mai multe etape (3-
4 etape), pentru a asigura un flux coerent si continuu al cursurilor
pe toata durata desfasurarii proiectului si pentru a se evita
supraaglomerarea. Totodata, se va asigura astfel posibilitatea
inscrierii, respectiv selectiei tuturor celor interesati, ca raspuns la
diversele mijloace de promovare a obiectivelor proiectului
(informare directa parteneri, spoturi radio, articole in presa, flyere,
bannere, brosuri informative). Grupul tinta al proiectului va fi
format din 1.608 angajati, care vor obtine calificari in domeniul
turismului. Pe baza analizei reglementarilor specifice domeniului
turismului, si avand in vedere specificitatile de dezvoltare ale
angajatilor vizati, precum si tinand cont de specificul cultural,
economic si social al fiecarei regiuni in parte, expertii consiliere
subcontractati redacteaza continutul materialelor de consiliere
(chestionarul vocational, testul vocational, pe calificari si tip de
competente, scheme de progres profesional). Operatorii grup tinta
organizeaza regional grupele de participanti la consiliere si ii
informeaza pe participanti cu privire la programul activitatilor de
consiliere. Participantii vor fi invitati sa participe la intalnirile de
consiliere in cadrul regiunilor cel mai apropiate de domiciliu.
Expertii orientare cariera (consilieri si psihologi) vor desfasura
orele de consiliere vocationala, in cadrul regiuni. Vor fi organizate
intalniri de grup si intalniri individuale. Se va stabili un traseu
profesional pentru fiecare membru al grupului tinta. La finalul
activitatii, expertii implicati realizeaza raportul global de
consiliere vocationala pentru angajatii consiliati din grupul tinta.
Obiectivul acestei activitati, este ca la finalul ei, angajatii sa fie
mai constienti cu privire la locurile de munca si calificarile
potrivite pentru fiecare dintre ei, precum si privind importanta
absolvirii cursurilor si detinerii unei calificari (superioare)
avandu-se in vedere totodata un impact semnificativ al proiectului
la nivel global. Obiectivul specific 2 e atins prin activitatea A3. In
ceea ce priveste activitatea A4, expertii se organizeaza in grupe de
lucru pe meserii si stabilesc structura programei, lectiile,
bibliografia si aplicatiile practice. Expertul dezvoltare curicula al
Partenerului 2 redacteaza continutul stiintific, concepe aplicatiile
practice si modalitatea de evaluare pentru cele 10 meserii din
domeniul turismului, pe cele 3 niveluri de calificare (Nivel I,
Nivel II si Nivel III), conform Nomenclatorului de Calificari
stabilit de ANC. Continutul e transpus in lectii si in formate
atractive, tinandu-se cont de specificul invatarii pentru adulti. Se
utlizeaza echipamentele achzitionate prin proiect. A5: Expertul
dezvoltare curicula al P2 va organiza programa si materialele
didactice la care au acces formatorii si instructorii de practica si
vor compune dosarele de autorizare la ANC pentru 10 meserii.
Membrii grupului tinta vor alege si programul la care doresc sa se
inscrie, in urma consilierii si orientarii profesionale. Tematica si
adresabilitatea programelor de calificare: “Agent de turism –
ghid” cod 5113.3.1 (nivel 3), “Tehnician turism, hotel si
administratie“, cod 4222.3.1 (nivel 3), “Tehnician activitati de
agroturism montan”, cod 3415.3.4 (nivel 3), “Administrator
pensiune turistica” cod 5121.2.4 (nivel 2), “Receptioner
distribuitor”, cod 5121.2.1 (nivel 2), “Lucrator in agroturism”, cod
6130.2.1 (nivel 2), “Bucatar”, cod 5122.2.1 (nivel 2),
“Ospatar(chelner) vinzator in unitati de alimentatie”, cod 5123.2.1
(nivel 2), “Brutar patiser-preparator produse fainoase”, cod
7412.2.2 (nivel 2), “Conducător ambarcaţiuni agrement pe ape
interioare” cod 8340.1.2 (nivel 1), “Lucrător in hoteluri”, cod
5142.1.1 (nivel 1), “Lucrator in sculptura”, cod 7331.1.12 (nivel
1).. Cursurile se vor desfasura in cadrul fiecarei regiuni, in
locatiile puse la dispozitie de S, P1, P2, P3 si P4. Operatorii grup
tinta, apartinand Solicitantului si partenerilor, dupa ce proceseaza
informatiile obtinute de la fiecare membru al grupului tinta,
informeaza fiecare partener, mai ales P2 cu privire la programele
de formare care vor avea loc in regiunea respectiva si numarul de
serii. Numai angajatii care au beneficiat de consiliere profesionala
prin proiect vor putea participa la cursurile de calificare si vor
putea fi certificati pentru calificarile dobandite. Pentru
participarea la cursuri, angajatii vor fi alocati unei regiuni, cea mai
apropiata de domiciliu Ca un stimulent suplimentar pentru
asigurarea participarii si absolvirii cursurilor, se vor acorda
subventii lunare, pe nivele de calificare, pentru participantii la
programele de formare, cu conditia participarii la intregul
program si la examenele de certificare. Responsabilii
implementare si operatorii gup tinta mentin legatura cu grupul
tinta, formatorii Nivel I, II si III, instructori de practica Nivel I, II,
III si ceilalti experti implicati si pregatesc materialele pentru
sesiuni. Expertii Partenerului 2 vor sprijini intreg procesul de
formare prin crearea si furnizarea de materiale interactive,
inovatoare, adaptate nevoilor de formare, pe perioada desfasurarii
cursurilor (conform necesitatilor). Expertii Partenerului 2 asigura
suport tehnic in furnizarea lectiilor si aplicatiilor practice.
Participantii vor evalua programul de formare prin completarea
unui chestionar. Coordonatorii de formare vor centraliza
rezultatele pentru a fi incluse in raportul privind evaluarea
impactului. Coordonatorii de formare organizeaza examenele, tin
legatura cu evaluatorii independenti si raporteaza rezultatele
ANCP. Coordonatorii formare redacteaza diplomele si le
inmaneaza grupului tinta. Obiectivul specific 4 e atins prin
activitatile A3, A4, A5 si A6. In vederea cresterii nivelului de
informare cu privire la FPC a angajatilor expertii Solicitantului si
Partenerului 1 vor organiza pe parcursul proiectului 3 conferinte
regionale de informare, la care vor fi invitati sa participe atat
membrii ai grupului tinta, cat si, in principal, reprezentanti ai
autoritatilor si organismelor relevante pentru domeniul turismului,
experti nationali si internationali din acest domeniu. Pentru
monitorizarea si evaluarea impactului proiectului, cei doi experti,
expert evaluarea calitatii FPC si expertul monitorizare si raportare
analizeaza documentele de monitorizare a proiectului, realizeaza
interviuri si chestionare cu grupul tinta, cu managerii companiilor
din sector, cu expertii proiectului, cu partenerii sociali si
redacteaza raportul final de evaluare. Raportul specifica impactul
proiectului si recomandarile pentru imbunatatirea, in viitor, a
calitatii programelor de calificare ale angajatilor din sectorul
turismului. Raportul este diseminat electronic furnizorilor FPC si
managerilor din domeniul turismului. Este folosita pagina de
Internet a proiectului pentru a strange date pentru evaluare.
Proiectul va fi monitorizat continuu de echipa de proiect pe baza
unor indicatori si a unor grile de verificare ce vor fi dezvoltate in
cadrul sedintelor de lucru.

Proiect generator de venit


NU
DESCRIERE PROIECT 2
Proiectul are un grad ridicat de multiplicare si de transferabilitate
in alte sectoare economice si catre alte grupuri tinta. Activitatile si
rezultatele proiectului vor putea fi multiplicate la nivelul
sectorului turismului (cu impact la nivel regional si local), in
functie de nevoile existente. Astfel, pe baza experientei dobandite,
Solicitantul si partenerii P1, P2, P3 si P4 ca institutii
Sustenabilitatea
reprezentative in domeniul turismului, se vor putea autoriza in
proiectului
vederea livrarii celor 10 programe de formare continua dezvoltate
in cadrul proiectului, la nivel regional, in baza unui sistem unitar
modularizat de calificare si tinand cont de specificul de dezvoltare
din punct de vedere geografic, economic, social si cultural al
fiecarei regiuni. Aceste programe recunoscute la nivel national
vor putea fi astfel livrate in continuare angajatilor din domeniul
turismului, atat in sectorul public, cat si privat in vederea cresterii
nivelului de calificare al angajatilor si pentru a contribui la
cresterea competitivitatii turismului romanesc prin dezvoltarea
resurselor umane din acest sector si tinand cont de specificitatea si
potentialul fiecarei regiuni. Calificarea angajatilor intr-una dintre
cele 8 meserii vizate de proiect imbunatateste pozitia acestora pe
piata fortei de munca si asigura adaptabilitatea resurselor umane
la schimbari. Abordarea/metodologia proiectului poate fi folosita
si in alte sectoare economice in care sistemul existent de formare
profesionala nu e aliniat cu standardele nationale (ANC) sau
europene. Programele dezvoltate vor fi evaluate si promovate ca
modele de buna practica si de alte centre de formare profesionala,
realizandu-se astfel un transfer de cunostinte la nivel national si
institutional. Rezultatele proiectului pot fi direct incluse in
strategiile si actele normative din sectorul turistic, mai ales prin
diseminarea raportului de monitorizare si evaluare a programelor
de calificare furnizate si au aplicabilitate atat privind proiectele la
nivel local/regional, cat si proiecte la nivel national. Raportul va
cuprinde recomandari la nivel de sistem. Autorizarea programelor
de formare la ANC va permite recunosterea nationala a acestora.
La sfarsitul proiectului vor fi atinse obiectivele si se vor obtine
rezultatele pentru care s-a obtinut finantare nerambursabila si nu
se va mai solicita o finantare viitoare astfel: (a) Vor fi calificate un
numar mare de persoane, iar in viitor se vor dezvolta noi
programe de calificare, avand know-how-ul necesar asimilat prin
acest proiect; (b) Dupa finalizarea proiectului, programele de
formare calificare vor putea fi livrate in continuare de Solicitant si
parteneri, pentru indeplinirea obiectului de activitate si
obiectivelor definite. Solicitantul va continua sa folosesca pagina
de Internet dezvoltata in cadrul proiectului si va mentine grupurile
de lucru dezvoltate prin proiect pentru a genera imbunatatirea
continua a programelor de calificare.
La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de
sanse, urmand Constitutia Romaniei, Strategia Nationala Pentru
Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati pentru perioada 2006 –
2009, Legea nr. 202/2002 republicata in 2007, privind egalitatea
de sanse intre femei si barbati, Directiva 75/11/CE privind
aplicarea principiului egalitatii de remuneratie pentru barbati si
femei, Directiva 76/207/CE privind principiul egalitatii de
tratament intre femei si barbati in privinta accesului la angajare,
formare profesionala si promovare precum si in ceea ce priveste
Egalitate de şanse
conditiile de munca, Directiva 78/2000/CE privind egalitatea in
domeniul ocuparii si in alte aspecte ale vietii cotidiene, Directiva
43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor de origine
rasiala si etnica si Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii
Europene care considera egalitatea de sanse ca unul dintre
principiile de interventie ale Fondurilor Structurale si de
Coeziune. In implementarea proiectului, un factor important il va
constitui respectarea principiului egalitatii de sanse pe toate
planurile: Egalitatea de sanse intre barbati si femei - va fi
asigurata prin participarea echilibrata in echipa de management a
proiectului atat a femeilor cat si a barbatilor. Se va urmari
cresterea participarii femeilor in activitati in care pana in prezent
imiplicarea acestora este redusa. Se va aplica principiului
egalitatii de tratament intre barbati si femei in privinta accesului la
formare profesionala (in procesul de selectie la toate programele
de formare din cadrul proiectului se va tine cont de egalitatea de
sanse). Va exista egalitate de sanse intre angajatii din diferite zone
geografice ale tarii. Respectarea principiilor egalitatii de sanse va
fi monitorizata permanent de catre echipa de management al
proiectului in vederea luarii masurilor ce se impun. In acest sens,
vor fi redactate formulare speciale de sesizare privind
nerespectarea principiului egalitatii de sanse si va exista o
persoana insarcinata cu primirea si rezolvarea oricaror reclamatii;
formularele interne de inscriere a grupului tinta, vor avea rubrici
dedicate nevoilor speciale ale participantilor, iar incadrarea lor pe
grupe si implicarea lor in proiect vor fi facute cu respectarea
acestor nevoi (in special pentru: mame cu copii, persoane cu
dizabilitati sau suferind de afectiuni cronice/acute); in toate
materialele proiectului vor exista texte cu privire la combaterea
discriminarii, iar managerul de proiect va urmari in mod continuu
aplicarea principiului egalitatii de sanse. Egalitate de sanse din
punct de vedere al varstei – prin proiect se va asigura o participare
echitabila din punct de vedere al varstei pentru membrii echipei de
proiect cat si pentru grupurile tinta. Prin respectarea principiului
egalitatii de sanse la implementarea proiectului se va tine cont de:
stimularea cresterii gradului de calificare in randul femeilor;
modificarea raportului de participare a femeilor si barbatilor in
unele sectoare de activitate economica; urmarirea reducerii
diferentelor de venit, la munca de valoare egala, intre femei si
barbati in sectorul public si privat; egalitatea in viata economica,
sociala si participarea egala la procesul decizional. Se va promova
in cadrul proiectului si dupa incheierea acestuia conceptul de
abordare integrata, in sensul incorporarii principiului egalitatii de
sanse dintre femei si barbati si al eliminarii disparitatilor de gen si
a discriminarilor pe motive de gen in derularea programelor de
instruire.
Dezvoltarea durabila: Proiectul contribuie la dezvoltarea durabila
prin atingerea prioritatilor stabilite in Agenda 21 - Planul Global
de Actiuni pentru Dezvoltare Durabila in secolul 21, adoptat la
Rio de Janeiro, in 1992 si prin Summit-ul Mondial privind
Dezvoltarea Durabila desfasurat la Johannesburg in 2002.
Proiectul propus ofera o alternativa a formarii profesionale prin
Obiective orizontale dezvoltarea unor metode de predare inovative, adaptate la
cerintele Uniunii Europene, si isi propune extinderea acestor
metode la nivel national si sustinerea societatii bazate pe
tehnologia informatiei si a comunicatiilor pe cunostinte stiintifice.
Prin calificarea a 1.608 angajati in domeniul turismului, proiectul
asigura dezvoltarea durabila a resurselor umane. Acestia vor avea
noi abilitati, o calificare completa si vor putea indeplini mai usor
sarcinile, contribuind totodata la cresterea calitatii serviciilor in
sectorul turistic si a competitivitatii acestui sector. La nivelul
proiectului se va urmari un plan de dezvoltare durabila. El se va
axa pe mai multe niveluri: (1) economic, bazat pe principiul
generarii unui venit maxim in conditiile mentinerii (natural si
uman). Dezvoltarea durabila la nivelul proiectului se va atinge pe
plan contabil prin eficientizarea cheltuielilor si incadrarea in
bugetul alocat proiectului; (2) ecologic, dezvoltarea durabila este
sprijinita prin colectarea si depunerea la centre specializate a
tuturor materialelor reciclabile (hartie, plastic, sticla, cartuse de
imprimanta, toner, echipamente electronice) dar si achizitionarea
de echipamente cu nivel redus de poluare; (3) socio-cultural,
bazat pe mentinerea stabilitatii sistemelor sociale, educationale si
culturale prin pastrarea diversitatii culturale si incurajarea
pluralismului de idei, efect al unei educatii permanente si care
vizeaza amplificarea potentialului uman, imbunatatirea acestuia
cu noi valente; (4) moral si spiritual, durabilitatea este pusa in
relatie cu valorile etice ale comportamentului uman, ca factor de
sporire a eficientei muncii.
Inovare si TIC: Promovarea cercetarii si a inovarii se afla in
centrul strategiei Comisiei Europene pentru crestere economica si
crearea de locuri de munca. Proiectul introduce in metodele
clasice de predare metode inovatoare (lectii cu continut audio/
video, suporturi de curs in formate atractive, evaluare) ce tin de
utilizarea tehnologiei informatiei. Solicitantul si partenerii in
proiect vor aplica metode inovatoare de generare a programei si a
continutului stiintific, metode ce presupun implicarea grupurilor
afectate (parteneri sociali, angajatori, angajati), cercetarea fiselor
de post, cercetarea abilitatilor necesare pe piata muncii si
cercetarea activitatii curente in domeniile in care se realizeaza
formare, crescand astfel calitatea sistemului de predare si
calificarea in acord cu nevoile de pe piata muncii. Pentru
derularea activitatilor din cadrul proiectului se utilizeaza
echipamente TIC si aplicatii inovative care vin sa sprijine si sa
dezvolte calitatea sistemului de predare. La elaborarea
materialelor necesare derularii cursurilor si a materialelor de
promovare, echipa de proiect va utiliza echipamente TIC.
Echipamentele alocate pentru implementarea proiectului vor
corespunde cerintelor aplicatiilor utilizate. Abordare
Interregionala: Proiectul are si o abordare interregionala. El se va
derula in 3 regiuni (Bucuresti Ilfov, Sud Est si Nord Est. Aceste
regiuni acopera o suprafata vasta la nivel national dand o
amploare la nivel national a sistemului aplicat prin proiect.
Proiectul este complementar cu Master Planul pentru Dezvoltarea
Turismului National 2007-2026, care subliniaza importanta
Complementaritatea cu existentei si consolidarii unei forte de munca bine calificate pentru
alte a creste competitivitatea acestui sector la nivel national si
strategii/programe/proiecte international, necesitatea unor investitii suplimentare in pregatirea
si calificarea personalului din turism, precum si adoptarea de
masuri pentru asigurarea respectarii standardelor in domeniu, in
ceea ce priveste programele de instruire pentru angajatii din acest
sector. In ceea ce priveste metoda de predare interactiva, proiectul
este in acord cu obiectivul TIC vizat de toate Programele
Operationale, dar si cu obiectivele unor programe suplimentare,
cum ar fi: PC7, CIP, eContentplus. Prin obiectivul sau, de crestere
a nivelului de calificare si prin activitatile de formare profesionala
vizate, proiectul este complementar cu “Strategia pe termen scurt
si mediu pentru formarea profesionala continua 2005 – 2010” –
HG 875/2005 – strategie care a fost elaborata avand in vedere
tinta de la Lisabona – nivelul mediu de participare la procesul de
invatare pe tot parcursul vietii sa fie, pana in 2010, de cel putin
12,5% pentru populatia adulta. La nivelul anului 2010, intr-o
societate avansata, ocupatiile vor necesita pregatire continua 50%,
pregatire medie 40%, pregatire redusa 10-15% iar 80% din
ocupatii vor necesita abilitati de utilizare a tehnologiei informatiei
si comunicarii (TIC). In linia strategiei, proiectul califica angajatii
si dezvolta utilizarea TIC. Proiectul este complementar cu alte
proiecte aflate in implementare sau care au fost deja
implementate: 1. “Dezvoltarea durabila a resurselor umane pentru
turismul rural din Romania”, implementat de Asociatia de
Dezvoltarea in Afaceri, cu sprijin FSE, la care Solicitantull este
partener. Complementaritate: domeniul turistic trebuie sa
absoarba fonduri europene pentru formarea profesionala in
conditiile unei lipse acute de personal calificat in domeniu si unei
cereri in crestere; 2. Infiintarea Autoritatii Nationale pentru
Calificari, Phare 2004, beneficiar: Consiliul National pentru
Formarea Profesionala a Adultilor, obiectiv: Crearea unui sistem
national transparent al calificarilor. Proiectul propus e
complementar acestuia, prin aceea ca realizeaza standardizarea
continutului informational al programelor de calificare.
Solicitantul si partenerii sai au inclus in abordarea acestui proiect
lectiile invatate din implementarea altor proiecte aflate in
implementare, care vizeaza dezvoltarea resurselor umane, precum
si alte proiecte implementate in cadrul POS DRU. Solicitantul si
partenerii au o experienta relevanta in organizarea de programe de
calificare. Astfel, in elaborarea proiectului s-a tinut cont de:
dificultatea observata anterior de a informa si a cointeresa grupuri
tinta numeroase (proiectul va fi intens promovat: brosuri, sesiuni
de informare in diverse localitati), reticenta angajatilor de a
participa la programe de calificare profesionala (tematica
programelor este foarte actuala, se solicita feedback permanent de
la participanti, programul va fi lejer si nu va interveni in timpul
dedicat familiei, sesiunile se vor finaliza cu examen si certificate
de calificare recunoscute la nivel national), „pierderea”
participantilor dupa inscriere: aceasta problema este combatuta
prin mentinerea permanenta a contactului si implicarea in mai
multe activitati si totodata, prin informarea cu privire la
stimulentele financiare pe care le pot obtine in cazul absolvirii
cursurilor; dezinteresul participantilor fata de programele
neacreditate: programele vor fi acreditate iar certificatele vor fi
recunoscute la nivel national; imposibilitatea suportarii costurilor
de catre participanti: se ofera acces gratuit si egal tuturor
membrilor grupului tinta. De asemenea, din experienta s-a
observat dificultatea planificarii si implementarii proiectelor la o
asemenea scara, drept pentru care partenerii s-au implicat foarte
puternic in etapa pregatitoare, de planificare a proiectului,
realizandu-se numeroase materiale suport (programe de curs,
repartizari pe grupe, simulari de activitati, calcule bugetare foarte
detaliate, modele de documente de uz intern pentru proiect etc) si
organizandu-se intalniri cu experti cheie, ce vor fi implicati si in
implementarea proiectului.
In cadrul proiectului se organizeaza 67 de serii curs, cu cate 24
cursanti. Cursurile vor fi organizate de P2 in locatii din regiunea
pe care o reprezinta. Se va urmari identificarea celei mai bune
locatii, pentru facilitarea prezentei la cursuri a membrilor grupului
tinta. Modalitate de inscriere: promovarea proiectului in cadrul
grupului tinta prin intermediul mijloacelor stabilite (conferinte de
informare pentru selectia grupului tinta, promovarea prin mijloace
de publicitate in mass media, inclusiv sptouri radio, bannere,
afise, brosuri informative, precum si promvarea activa desfasurata
la nivel regional de catre toti partenerii implicati in proiect va
conduce la inregistrarea aplicatiilor participantilor la programe.
Inscrierea se va putea face la intalnirile de promovare a
proiectului, prin posta sau prin Internet. Toti doritorii vor
transmite si o scrisoare de motivatie. Centralizarea inscrierilor se
va face de Solicitant si parteneri, functie de regiunea de domiciliu
Alte informaţii relevante a inscrisilor.
Membrii grupului tinta vor alege si programul la care doresc sa se
inscrie, in urma consilierii si orientarii profesionale. Tematica si
adresabilitatea programelor de calificare: “Agent de turism –
ghid” cod 5113.3.1 (nivel 3), “Tehnician turism, hotel si
administratie“, cod 4222.3.1 (nivel 3), “Tehnician activitati de
agroturism montan”, cod 3415.3.4 (nivel 3), “Administrator
pensiune turistica” cod 5121.2.4 (nivel 2), “Receptioner
distribuitor”, cod 5121.2.1 (nivel 2), “Lucrator in agroturism”, cod
6130.2.1 (nivel 2), “Bucatar”, cod 5122.2.1 (nivel 2),
“Ospatar(chelner) vinzator in unitati de alimentatie”, cod 5123.2.1
(nivel 2), “Brutar patiser-preparator produse fainoase”, cod
7412.2.2 (nivel 2), “Conducător ambarcaţiuni agrement pe ape
interioare” cod 8340.1.2 (nivel 1), “Lucrător in hoteluri”, cod
5142.1.1 (nivel 1), “Lucrator in sculptura”, cod 7331.1.12 (nivel
1).

Organizaţia care
Activitatea (*) Durata
implementeaza proiectul (*)
1 Managementul proiectului. Solicitant
Luna 1-
Partener 3
Luna 18
2 Organizarea campaniei de informare cu privire Solicitant
la oportunitatile de calificare/recalificare oferite Partener 1
Luna 1-
prin proiect Partener 2
Luna 18
Partener 3
Partener 4
3. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare
Luna 2-
profesionala pentru grupul tinta Partener 4
Luna 8

4 Elaborarea programelor de calificare si a Solicitant


Luna 1-
materialelor suport pentru invatare pentru Partener 2
Luna 3
angajatii care formeaza grupul tinta Partener 3
5 Autorizarea programelor de calificare pentru Solicitant
Luna 2-
angajati Partener 2
Luna 3
Partener 3
6 Furnizarea programelor de calificare si Solicitant
certificarea calificarilor dobandite pentru Luna 2- Partener 1
angajati Luna 18 Partener 2
Partener 3
Obiective specifice (ObS) Activitatea Resurse umane necesare Resurse materiale Resurse materiale achiziţionate Rezultate propuse Indicatori
(Solicitant - S /Partener - P) existente
subcontractate
n/a A1 Managementul S: Manager de Proiect, echipamente IT  Hardware: laptopuri cu licente  Planul detaliat de n/a
Proiectului (18 luni) Responsabil financiar, Expert (partial), software sistem operare si pachet implementare a proiectului;
- Achizitii publice achizitii, Asistent manager de (partial), internet, aplicatii office,tablete  Metodologia detaliata de
- Audit proiect, Expert Monitorizare si telefonie fixa si operatori teren, monitorizare si evaluare a
- Expertiza raportare; P3: Expert asigurarea mobila multifunctional (imprimanta, rezultatelor proiectului;
Contabila calitatii; scanner),imprimante,flipchart  Documente financiar
- Expertiza -uri,videoproiectoare,ecrane, contabile (inregistrari);
juridica Subcontractat partial(furnizor videoproiector,HDD externe  Analiza de risc si planul de
servicii expertiza contabila) (minim 500 GB),server baza actiuni / mitigare;
de date, UPS rack,rack +  Planificarea resurselor umane
Subcontractat partial (furnizor elemente racking, implicate in proiect;
servicii specializate de audit switch,router, retea IP  Planul de comunicare;
financiar) (manopera, materiale)  Rapoarte de monitorizare si
 Software:Licenta server baza evaluare a activitatilor si
Subcontractat (furnizor servicii de date, Licenta sistem de rezultatelor;
specializate de consultanta operare server, Cost nume  proceduri de atribuire
juridica) domeniu .ro,Servicii gazduire desfasurate, inclusiv:
web-site (hosting); documentatii de atribuire
 Consumabile:Papetarie realizate, anunturi de
(hartie, participare elaborate si
bibliorafturi,mape),tonnere publicate, rapoarte ale
multifunctionala,tonnere procedurilor de evaluare,
imprimanteInstrumente de anunturi de atribuire a
scris (pixuri, stilouri,creioane contractelor,
etc), rezerve foi pentru  contracte atribuite si
flipchart-uri, CD-uri, DVD-ur, semnate;
USB stick-uri  6 rapoarte de verificare a
 Sedii implementare cheltuielilor
(inchiriere)  raport final de audit
 1 metodologie de gestionare a
contractelor atribuite;
 2 sedinte de management de
proiect pe luna (36 in total)
 6Rapoarte tehnice de progres;
 6Rapoarte financiare;
 6 Cereri de rambursare;
 Raport final.

OS 1: Promovarea în rândul A2 Organizarea S: Expert comunicare; echipamente IT  Sali evenimente inchidere si  10 anunturi de presa; n/a
angajatilor si angajatorilor a campaniei de P1:Responsabil implementare, (partial), software deschidere proiect (inchiriere)  1 website de promovare;
importantei si respectiv informare cu privire Expert informare si publicitate, (partial), internet,  Banner  1 conferinta organizata la
beneficiilor participarii la oportunitatile de Expert organizare evenimente; telefonie fixa si  Roll up demararea proiectului;
angajatilor la programele de calificare/recalificare P3,P4,P5: Operator grup tinta mobila  Afise format A2  1 conferinta organizata la
formare profesionala continua oferite prin proiect P2: Coordonator formare  Brosuri finalizarea proiectului;
in vederea informarii asupra (18 luni)  Pliante A5  Identitatea vizuala a
nevoii de formare  Mape de prezentare proiectului elaborata (sigla,
profesionala continua a Subcontractat (furnizor  Agende personalizate slogan)
angajatilor; transmiterea de organizare evenimente si  Stick-uri inscriptionate  spot radio;
bune practici si modele de catering; furnizor spatii  Pixuri  machete pentru materialele
succes. (se realizeaza prin publicitare online si offline)  Spot radio de informare in format
implementarea activitatilor vectorial;
A2 si A6);  metodologie de selectie, min.
1536 formulare de
inregistrare insotite de
documentele necesare
atestarii apartenentei la una
din categoriile de grup tinta
prevazute in proiect
(declaratii pe propria
raspundere);
 1608 de persoane selectate
OS 2: Stabilirea traiectoriilor A3 Furnizarea de servicii  P1: Responsabil implementare echipamente IT  Hardware, software,  1608 de interviuri si fise de ID 62 si 292 Persoane
profesionale in vederea de consiliere si (partial), software consumabile (vezi A1) evaluare vocationala; asistate prin
obtinerii unei calificari orientare Subcontractat (furnizor servicii (partial), internet,  Sali evenimente (inchiriere)  1608 de planuri de cariera consiliere/orientare:
complete pentru angajatii fara profesionala pentru de consiliere profesionala) telefonie fixa si individuale; 1608 angajati
calificare sau cu calificare grupul tinta mobila  lista cursurilor de calificare si
redusa prin activitati de repartizarea participantilor pe
consiliere si orientare grupe si locatii
profesionala (se realizeaza
prin implementarea activitatii
A3);

OS 4: Imbunatatirea calitatii A4 Elaborarea  P2: Coordonator formare, echipamente IT  Hardware, software,  10 suporturi de curs, dosare si n/a
programelor de calificare programelor de Expert dezvoltare curicula, (partial), software consumabile (vezi A1) cereri de autorizare;
pentru angajati, prin activitati calificare si a Responsabil implementare (partial), internet,
de monitorizare si evaluare a materialelor suport telefonie fixa si
programelor FPC, (se pentru invatare mobila
realizeaza prin implementarea pentru angajatii care
activitatilor A3, A4, A5 si A6) formeaza grupul
tinta
A5 Autorizarea  P2: Coordonator formare, echipamente IT Hardware, software,  autorizatii obtinute pentru 10 ID 295 (R) – Programe
programelor de Expert dezvoltare curicula, (partial), software consumabile (vezi A1) programe de calificare de
calificare pentru Responsabil implementare (partial), internet, calificare/recalificare:
angajati telefonie fixa si 10 programe
mobila
OS 3: Obtinerea de calificari A6 Furnizarea  P2: Responsabil echipamente IT Hardware, software,  67 sesiuni teoretice si practice ID 61 si 291 (O) –
superioare recunoscute programelor de implementare, Formatori (partial), software consumabile (vezi A1) de curs; Persoane asistate
national de catre angajatii calificare si cursuri de calificare nivel I, (partial), internet,  1608 de persoane au pentru validarea si
slab calificati sau necalificati certificarea Formatori cursuri de calificare telefonie fixa si participat la 10 programe de certificarea
prin participarea la calificarilor nivel II, Formatori cursuri de mobila calificare, competentelor
programele de formare dobandite pentru calificare nivel III, Instructor  min. 1447 certificate de dobandite in contexte
profesionala continuă (se angajati de practica nivel I, instructor calificare acordate; non-formale: 1608
realizeaza prin implementarea de practica nivel II, Instructori angajati
activitatii A6) de practica nivel III, expert
logistica formare ID 294 (R) Participanti
 S: Expert evaluarea calitatii la instruire certificati
FPC – formare
profesionala
continua: 1.447
angajati.
PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Total
1 Resurse umane
2 Participanţi
3 Alte tipuri de costuri, din care :
cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din valoarea totala
3.1
eligibila a proiectului)
3.2 valoare activitaţi subcontractate /externalizate (max. 49% din valoarea totala eligibila a proiectului)
4 Rezerva de contingenţa - maxim 5% din (1+2+3)
5 Total cheltuieli directe (1+2+3+4)
Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (max. 15 % din total cheltuieli directe,
6
mai putin cheltuielile de tip FEDR)
7 VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI (5+6), din care :
8 valoare activitaţi transnaţionale
9 Valoare TVA nedeductibila estimata
10 Contribuţia solicitantului
11 ASISTENŢA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA (7 - 10)

Toate costurile prevazute in bugetul detaliat au fost


estimate in urma unei analize a preturilor practicate pe
piata si pe baza experientei partenerilor in proiecte
similare. Constructia bugetului cererii de finantare s-a
realizat avand in vedere prevederile Ghidului
Solicitantului, Conditii Specifice şi ale Ordinului
1117/2170/2010 privind cheltuielile eligibile în cadrul
POSDRU. Valoarea totala eligibila a proiectului este in
valoare de 8.545.233,08 RON, din care valoarea taxei
pe valoare adaugata 649.942,68 ron si acopera cele 18
luni de implementare. Bugetul a fost construit astfel
incat sa asigure un rulaj financiar fluid pe toata durata
celor 18 luni de proiect. Pentru realizarea proiectului s-
Justificarea bugetului cererii de finantare au avut in vedere identificarea tuturor resurselor
materiale si umane necesare in derularea proiectului.
Calcularea costului cu resursele umane a pornit de la
tariful orar net pentru fiecare, norma zilnica si lunara,
durata angajarii in proiect (in luni) si numarul de experti
de acelasi tip, care a fost inmultit cu coeficientul 1,827
care reprezinta contributiile angajatului, ale
angajatorului si impozitele, rezultand costul total pentru
fiecare categorie de expert. La capitolul resurse umane
din bugetul proiectului au fost incluse urmatoarele
cheltuieli: 1. Cheltuieli pentru echipa de management
pentru un total de 710.337,60 RON, care reprezinta
8,31% din valoarea totala eligibila, respectand
prevederile din ghid, fiind distribuiti astfel: Managerul
de proiect va lucra 18 luni, cu o norma de 3 ore/zi x 20
zile/luna, cu 100 ron/ora - cost total: 197.316,00
RON. Responsabilul financiar va lucra timp de 18
luni, cu o norma de 3 ore/zi x 20 zile/luna, cu 80
ron/ora – cost total: 157.852,80 RON. Expertul
achizitii va lucra timp de 6 luni, cu o norma de 4
ore/zi x 20 zile/luna, cu 60 ron/ora – cost total:
52.617,60 RON. Asistent manager de proiect va lucra
timp de 18 luni, cu o norma de 4 ora/zi x 20 zile/luna,
cu 40 ron/ora – cost total: 105.235,20 RON. Expertul
monitorizare raportare va lucra timp de 18 luni, cu o
norma de 3 ore/zi x 20 zile/luna, cu 100 ron/ora - cost
total: 197.316,00 RON. Costurile cu resursele umane
din echipa de management se bazeaza pe salariile reale
ale persoanelor care lucreaza in institutiile partenere la
momentul depunerii cererii de finantare. 2. Cheltuieli
pentru echipa de implementare pentru un total de
3.675.697,08 RON distribuite astfel: 1 expert
comunicare va lucra 18 luni, cu o norma de 3 ore/zi x
20 zile/luna, cu 82 ron/ora – cost total: 161.799,12
RON, 4 responsabili implementare vor lucra timp de
18 luni, cu o norma de 3ore/zi x 20zile/luna, cu 80
ron/ora – cost total: 631.411 RON. 6 operatori grup
tinta vor lucra timp de 18 luni, cu o norma de 3 ore/zi
x 20 zile/luna, cu 55 ron/ora –cost total: 651.142,80
RON, 5 formatori curs nivel I vor lucra timp de 2 luni,
cu norma de 6 ore/zi x 20 zile/luna, cu 25 ron/ora – cost
total: 54.810 RON. 10 instructori practica timp de 4
luni, cu o norma de 6 ore/zi x 20 zile/luna cu 20 ron/ora
– cost total: 175.392 RON. 2 Coordonatori formare
timp de 18 luni, cu o norma de 3 ore/zi x 20 zile/luna,
cu 82 ron/ora-cost total: 323.598,24 RON. 1 Expert
evaluarea calitatii FPC timp de 8 luni, cu norma
3ore/zi x 20zile/luna, cu 80 ron/ora –cost total:
70.156,80 lei. 1 Expert dezvoltare curicula timp de 4
luni, cu norma 2 ora/zi x 20 zile/luna, cu 80 ron/ora –
cost total 23.385,60 RON. 1 Expert informare si
publicitate timp de 18 luni, cu o norma de 3 ore/zi, 20
zile/luna, cu 82 ron/ora –cost total: 161.799,12 RON. 2
experti logistica formare timp de 18 luni, cu o norma
de 4ore/zi x 20 zile/luna, cu 50ron/ora – cost total:
263.088 lei. 6 Formatori cursuri de calificare nivel 2,
timp de 8 luni, cu o norma de 6 ore/zi x 20 zile/luna cu
25 ron/ora –cost total: 263.088 RON. 12 Instructori
practica nivel 2 timp de 12 luni, cu norma de 6 ore/zi x
20 zile/luna, cu 20 ron/ora –cost total: 631.411,20 RON.
5 Formatori nivel 3 timp de 3 luni , cu o norma de 6
ore/zi x 20 zile/luna cu 25 ron/ora –cost total:82.215,00
RON. 10 instructori de practica nivel 3 timp de 6 luni,
cu o norma de 6 ore/zi x 20 zile/luna, cu 20 ron/ora –
cost total: 144.000 RON.1 Expert organizare
evenimente timp de 8 luni cu o norma de 3ore/zi x 20
zile/luna, cu 80 ron/ora –cost total: 38.400 lei. Costurile
cu echipamentele IT care vor fi achizitionate in proiect
au fost estimate ca o media a preturilor de piata ale
echipamentelor de acest tip publicate pe site-urile
www.emag.ro, www.evomag.ro, www.cel.ro,
www.sigmanet.ro. Achizitia echipamentelor a fost
bugetata in anul 1 de implementare, deoarece acestea
vor fi necesare echipei de proiect pentru buna
desfasurare a proiectului. Costurile de tip FEDR, in
valoare de 748.494,40 RON reprezinta 8,76% din
valoarea eligibila, respectand conditia prevazuta in
ghidul solicitantului. Costurile cu chiriile, utilitatile si
serviciile de administrarea cladirilor aferente sediilor, au
fost calculate in functie de suprafata care va fi alocata
pentru proiect de catre fiecare partener si conform
contractelor in vigoare la data depunerii cererii de
finantare. Valoarea cheltuielilor generale de
administratie este de 408.241,60 Ron, ceea ce reprezinta
4,78% din valoarea eligibila. Costurile cu serviciile
subcontractate se ridica la 21,73% fiind sub limita
maxima prevazuta in ghid. Toate achizitiile prevazute in
buget cuprind in tarif si valoarea TVA conform
legislatiei in vigoare la momentul depunerii cererii de
finantare.

ID Indicatori [1 output] Valoare

Numărul participanţi la programe de FPC (calificare şi


286 1608
recalificare)

Numărul participanţi la programe de FPC (calificare şi 804


287
recalificare), din care femei

Număr de întreprinderi asistate financiar pentru participarea 0


290
angajaţilor la formare – formare profesională continuă

Număr de persoane asistate pentru validarea cunoştinţelor 0


291
dobândite anterior - formare profesională continuă

Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare


292 1608
– formare profesională continuă
293 Numar de participanti FSE - femei 804

ID Indicatori [2 result] Valoare

Ponderea întreprinderilor care furnizează FPC pentru 0


288
personalul propriu (%)

289 Ponderea participanţilor la programe de FPC certificaţi (%) 90

Număr de participanţi la instruire certificaţi -formare


294 1447
profesională continuă

Numărul de programe de calificare/recalificare autorizate –


295 10
formare profesională continuă

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - formare 0


296
profesională continuă

salveaza indicatori

ID Grup ţintă Valoare

4 Angajaţi 0

26 Evaluatori de competenţe profesionale 0

34 Formatori 0

41 Manageri 0

47 Membri ai asociaţiilor familiale 0

73 Persoane fizice autorizate 0

87 Personal al furnizorilor autorizaţi de FPC, publici şi privaţi 0

Personal specializat în furnizarea de servicii de orientare şi 0


115
consiliere în formarea profesională continuă

154 Membri ai intreprinderilor familiale 0

155 Intreprinderi individuale 0