Sunteți pe pagina 1din 80

a pri l i e2018/6l ei I

redlntel
lO a

'ttt
-

g+lr
i
Reportaj:Procesiunea
deFlorii Interviu:Subtainaicoanei.
Comana, o lumind incepeinBetania 42 Interviu cupictorila
Elena
intreistr5luciri
(ll) 6 Murariu 60
Reportaj:Mdn5stirea polovragi Flash:La.ce
m6ndstiri Obiceiuripascale:Pagtile
invaluitiin vegniciaHarului 12 igipetrecbulgarii
Pagtele M Domnului, PaStile! 66
Tradilii:0maredoamnd Meridianeortodoxe:Ortodoxia Juxtacrucem: Pedealul
Golgotei
afolclorului rom6nesc 22 rusigigeopolitica.
.. 54 a biruitlubirea 70

Dragicititori,
Avemo vestefoarte buni: pe site-ulnostru(www.lumeacredintei.com) a
apirut optiuneade a puteadescdrcarevistelenoastrein formatelectronic.Agadar,
oricepersoanidin orice!ar6,la oriceori poatedescircaoricenumir doregie
din
revistelenoastre,in format pdf, la un pret mai micdec6tvariantatipiriti. Aceasti
facilitatesperimsi fie accesatiin primul16ndde rom6niicregtin-ortodoc;idin
diaspora,in condifiilein carecosturileserviciilorpo;tale,aucrescutenorm.plata
sefaceprintr-unsitespecializat, in condifiide siguranfideplini.
Lecturi plScuti!
Redaclia

ww w . I u m ea cr e d i nte i.co m
Pe 27 martie s-auimPlinit pe ierarhul Iosifcu chipul de-
100 de ani de la Unirea Basa- senat de virhrtea bldndelilor,
rabiei cu RegatulRomdniei. cu gene lungi qi albe, obra-
Atunci, Dumnezeulpopoare- jii supli de viala asprd,ochii
lor $i-a amintitde romAni,un vii. Dar, pe l6ngi acestportret
neama$ezatla cruceaimPeri- expresiv,noi qtim cd Sfdntul
ilor muribunde in acel Punct Iosif cel Milostiv, MitroPo-
de inflexiune al istoriei mon- lit al Moldovei, a fost un su-
diale. A fost ceasulde aur al flet sensibil, a vibrat la atinge-
devenirii noastre nalionale, reaharului in chip melodic, a
cares-a implinit pestenumai fost o aliuti a Duhului Sffint,
cdteva luni in apoteoza Ro- fiind compozitor h[ruit qi
mdniei Mari. cAntire! talentat de muzici
Iosif (Ioan) Naniescu bisericeascl.
(1818-1902),sfdntul ierarh Apelativul de ,,Milos-
pe care de-acum inainte il tiv" a strdpunscerurile pAnd
iinstim cum se cuvine, ca un la Tronul Celui Preainalt, ui-
chip absolut al bldndeliloq era mindu-i pe ingeri gi oameni
basarabeande origine, ndscut deopotrivd. Iar acest suPra-
acum 200 de ani pe plaiuri- nume descrie profilul siu su-
le Sorocdi.Iar faptul ci Sfdn- fletesc,dar poatefi qi o cheie
tul Sinod a purces, luminat de inlelegere a nevoilor epo-
de Duhul Sfdnt, la lucrarea cii sale in care a trdit $i lucrat.
de canonizarea marelui ie- Cdci, dupi moarte, in buzu-
rarh din scaunul MitroPoliei narele ierarhului-academici -
Iaqilor este semnul ci avem an au fost g6sili doar doi lei...
nevoie de sfinfi, avem nevo- E limpede cd acestom a tr6-
ie de ierarhi blAnzi qi smerili, it bucuria in Hristos a$acum
care sd mdngdieqi si clldu- a crezuttde cuviinfd: in sme-
zeascdnorodul, nu s6-l certe renie qi sSrdciedesdv6rqit[,
sau s6-l isnore. Cbci daci nu fbcdnd zilnic milostenie, cu
ne mAngAie.Biserica in aceas- mAna lui, sdrmanilor din laqi
tE lume, cine s-o fac6?! adunagiinjurul catedraleinou
Nicolae Iorga, cu harul construite. Aici se cuvine sd
iui neintrecut de Portretist,il mai ad[ugdm un episod,care
lasd in amintirea posteritAlii vorbeqte de la sine: Sf6ntul

l.Ul,{ll:\ CRIDINTEl / aprilie 2018


Mitropolit losif, neprimind comunlcare $1 comuntune ducem glont spre ea! Ra-
aJutorpenffu construfea ca- cu sfinjii noqtri dragi? Fap- iul promis se ia cdteodatS
tedralei din Iagi (inceputd de tul cE filialia sfinfeniei, gena cu japca, cu dorin{a fierbin-
VeniaminCostache;i ajun- curdliei sufleteqtiqi trupeqti, te de a fi acolo sus, cu sfin{i
sd o deplorabili ruind), il precum qi dorinla de mAn- cei din veaccareau binepl6-
amenin!5 pe prim-ministrul tuire este prezentd qi'se lu- cut lui Dumnezeu. Iosif cel
de atunci cu... demisia! Ar fi creazd din om in om, aga Milostiv a fost unul dintre
fost o catastrofhpenku orice cum. bundoarS,intdlnirea icegti atleli ai mdntuirii aici,
guvern plecareadin scauna dintre Iosif qi Calinic (sfdn- pe pdmdnt.printre oameni.
acesfuiierarh cu o notorieta- tul nostru drag de la Cerni- Insb linta lui a fost Cerul, de
te gi o faimi de exceptieprin- ca), doi sfinli uriagi, a fost acolo parcd a venit qi acolo
tre rom6nii de atunci, agac5 determinantdDentrucel din- s-a intors. Dar nu s-a intors
banii...s-augdsit. t6i. Si pofi privi un sfdnt in cu mana goala, cl cu puz-
Sprebucuria mea, am fost ochi, sd vezi acolo oglinditi derie de suflete, adunate in
pus in situa{ia de a fi mode- speranlaedenic6,sd constali cogul de roade bune. Acade-
ratorul unei seri duhovnicesti <intru clipeala ochiului> ci micianul sdrman,falit, a ple-
dedicate evenimentului cano- promisiuneaCerului e ceva cat de aici cu bralele doldora
nizarii Mitropolitului [osif cel concret r eprezintd. enorm de suflete, qi asta este lucra-
Milostiv, in prezen{aIPS Te- d e m u l t. D e a c e ea,atunci rea lui scris[ in marea Car-
ofan. Mi-am incheiat cuvAn- cdnd prin mdndstirile qi bi- te a Me{ii. Un academician
rul flnut la lagi astfel: sericile noastre vedem cu al sdrdciei,un venerabil al
..Ceputem spunela fina- ochii sufletului sfinfenia, si smereniei,un veteran al fap-
lul unui asemenearesal de nu o ocolim sfioqi, ci sd ne tei bune...!"

tu

Fi, '#
+
i ' ggi ij'l
*,:

aprilie 2018 /|UMl:A CRgtliNT]jl www.lumea€redintei.com


^*"*
Comah?, o lumind
in trei strdluciri(ll)
Stere{uN eonranei e un *n"}de eeamaibundfaetur&.
Inalt{darf6r€sdte dsmineprinstaturA}, spdtosgi
sf*tos,te.odihr:egti purpisimpfu fn di*logulcu e',ir"r
zArarbetul larg,neviclear:. frlinrie levantin?naceast*
pcrs*an*fil &errisSritean caarur*,pr*fil,atltr"rd!r^le. &l!ihail
e d* fapt
vaiahulideal,un om carsa d*prinsdelicate{ea in Biseric*,buna-curviint*
in f a m i l i ei a - "' "' *
, rdo ru ld u p aF i ri stopsri n treoanneni.]ine fn p;cioar e,- -
b5{,lavracsmaneiearea.!unsese, laincheietura nrilerriilor,
o ruinseu
;taif" Trage dupi el la m6ntuire o obsteinehegat*,intreglne flaedra
recunogtingeifala de"inainta;i printriunfoart6?ngrijit *ru*u giun mau-
soleu,insdmaiintrelinegiartedou6schituri, sateiigi
liturgiciai m*nis-
tiriide la rnaluiNeajlovulul. E murt,e pulin?Efoartemuli v; spuneu!

aprilie 2018 / LLI]\4!A CREttji,lTlt


www,lumeacredintei.com
locului, cu ceea ce putea el
oferi. Dar pdrintele lrineu
nu s-a inqelat cu totul, cici
Comana a confirmat, cu a-
supra de mdsur6, basmul cu
m6rloaga din fundul grajdu-
lui. O dat6 ce a primit jdra-
ticul iubirii ;i reverenla fald
de inaintaqi de la noul stare!,
locul s-adeschisspectaculos.
Desigur.a fost gi mdnadirec-
td a vl5dicdi Ambrozie, care
nu qi-a dat odihnd pdnd cdnd
nu a vizut nava-amiral a m6-
ndstirilor giurgiuveneplutind
din nou, spectaculos,spre
inimile credincioqilor ro-
mdni, drapatd cu slava cea
dintdi. Flota era recompusd
qi lansatdla ap6!
Sfinfi,
umbre;i
niluci
Interesant este faptul
c5 starelul s-a consultat tot
timpul cu cdte cineva, cu
specialigti in domeniu, cu
intelectuali, cu oameni de
gust atunci cdnd a purces la
refacereamdndstirii. $i asta
se vede mai ales la interi-
or, unde grija pentru detaliu
esteremarcabild.Dar qi pen-
tru coeren{adiscursului teo-
logic. antropologic,istoric.
De la pianul carete intampi-
nd in stlrelie (unde periodic
Firescul uneirestituiri greul luptei acelor ani. Nu copiii talenta{i suslin concer-
avea nimic: nu tu bani, nu te, ca o puntesonordspreini-
E foade mult, lindnd cont tu sprijin masiv din par- ma culturii), la pisoiul care
de paradoxul cd fiind doar la tea populaliei, nici din par- se ldftie pe un fotoliu Bie-
doi pa;i de Bucuregti.acolo tea Bisericii, nici dinspre dermeier (semn de normali-
undese gdsescbanii, puterea presdvreun ajutor.Cdlug6- tate. de firesc asumat) sau la
heghemonului,dar si fo4a de ri nu avea, de-abia a infiri- sala tronului plind cu mobi-
decizieecleziald, Mdnastirea pat o obEte.cucare sI poatd lier de epoc6,eteroclit - ce-i
Comana a fost un fe1de car- asigura permanenla slujbe- drept -, insd edificator ca
to f fi e r bint e al P at r i a rh i e i . lor bisericeqtigi micile ma- mesaj. Iar mesajul este fap-
cel pu{in in primii ani Ce la nopere gospodlreqti. Greu, tu'l cd Biserica nu pierde ni-
reinfiin{are. foarte greu! Iar ambiliile mic pe drum: nici oameni,
Pirintele Irineu Iurascu. pSrintelui erau mari, parci nici lucruri,nici valori, nici
fie-i tdr6na usoarE. a dus disproporlionate cu puterea poveqti de vial6. Totul este

LUM.L/\ CREDINIII / aprilie 2018


=
.i=
POPASURT
DUHOViltcEsTl

in seif, totul este scris sus. care.in mod


nevdzut.tainic.
i n Car t eaV ielii. d a r s i j o s . rsr asternehaloul pe
fiecare
rn carneaclestrataa cdlugd_ inchindtorde
ocazlesauDe-
rilor, in genunchii zdrelitilin lerin versat.Istoriaesl.eim-
cearcdne,in mucurile lum6_ bibatd in tot locul,
Coma-
ndriforpecarede zdroabazi_ na respird istorie,
iar Vlad
lei uiti sd le mai sting6, in
lepeg estemai prezent aici
papucii toci{i de la usi chi- ca niciunde
- filnd ctitorul
liei sgu pe perefiiComaner, aqezdmdntului,
dar gi pre_
in rafturile ei cu cdr-ti,Ia mu_ s_upus locataraI necropolei
zeu ori pe masa altarului. in domnesti.Sunt
aici 5i starefii
vraful de pomelnice.in toa_ grect careau
devalizatave_
te acestemici gesturi se afld re a m6 n d s ti ri i ,
croni ca-
memoria, strafuri-strafuri de rii orientali care5 i
i-au trecut
memorie care se adun6 sub pragql.ca Paul
de Alep.
geana m6ndstirii. $i oame_ estesi protipendada dar
Valahi-
nl carel trecpragul,atuncr ei in fiunte cu neamul
slori-.
cdndpleac6,o fad incarcati os al Cantacuzinilor.
alaturi
de memorie,de istorie.Ca o de Cuza cu secularizarea
piliturd de fier care se adu- lui, care a
ruinat locasul.
na pe magnet.agaesteistoria mai sunt qi regii
Romdniei,
I aprilie 2018 / l. L l,lilA f ii.[i]l]it.]] j
www.tumeacredintei.com
I
dar numai de lipsb de gust mortii
Devilmi;ia
desdvirgit nu. Or fi orienta- Din iniliativa lui Nicolae
lii cum or fi, insd simtul es- Iorga, in 1919incepe zidirea
teticului este respirat odat[ mausoleului din incinta Co-
cu primul fipdt... Cel pulin manei, care sd adlposteas-
grecimea Bizanfului a dus c5, in chingile de piatr[, pe
arta bisericeascdpe nigte cei cupringicu doar trei ani
culmi neatinse pAnS astdzi. inainte in imbrdligarea lard
Aqadar cum ar putea sd re- scdparea morlii violente.
intre qi biserica din Coma- Doamne, ce for!6 pedago-
na pe circuitul programului eici are moartea! Ce alini-
iconografic.,mare"?Prin re- ere perlecta Intre ro9ul ln-
oictarea totald a interioru- amic! care prezintd onorul
iui. insd cum investilia de Morti i i nsdqi , l aol al td, ce
reparalii capitale qi restau- hord macabrl a uciqilor qi a
rare a fost mare, acum cd- ucigagilor, ce revdrsaresub-
lugdrii trebuie sd-gi tragd pdmdnteanda oaselorrugi-
nileluq sufletul. Dupd care nite, a femurelor, a tibiilor,
s-or mai apuca qi de pictu- a cl avi cul el or qi a ti gve-
rd, dacdvafi cazul... Ior de oamenitineri. trimi;i

qi Patriarhii !6rii, qi preofii de


mir, gdsim pdni qi umbrele
solda{ilor mor{i aici in tim-
pul Primului Rbzboi Mondi-
al. E toatd lumea.cu bune qi
cu rele!
Pesteto{i ;i toate.vii ;i
adormi{i, umbre si ndluci,
vo ci q i $oapt e.m ur mu r s i
visare,std neclintitaBiseri-
ca Sfdntului Nicolae al Mi-
relor Lichiei, o construc{ie
impundtoare, demnd. bine
restauratdoe dinafard. care
l $ r a ;t eapt ala lnt eno r n o r-
le straie de culori. Cdcr nu-
mai aqacred cd se poale re-
facesplendoarea de ahiJara
a a ce s t eiz idir i s ac r eru s i
-
a i ci . la P o( ile O nen ru .L ri
carede oriceputean :i; *rr.
LUN.{[ CR]:rL-]lNTEi/ aprilie 20l8
POPASURT
DUHOVT{tcEsTt

*-: _l

n
4..

sd moari pentru {ar6, im- Dumnezeu i-a scosfrumusel neputin{a de a schimba in_
pdrat_oricredinfd.Cu to{ii la largul eternitdtii, in id- dividual istoria. Mausole-
ar trebui sa fi ajuns in rai, coareaqi liniqtea raiului, sd ul este pictat de Dan Ioan
cdci iadul l-au v6zut cu Dro- uite de bubuitul tunului qi de Rusen, un t6ndr artist, care
pr ii oc hi. Nu gi l -a u d o ri t, mizeria transeelor. de rdni- este totodatdsi ehidul mu_
nu au frcut nimic s6 ajungd le gi de suferinlele indura- zeului Comanei,-relhcut din
a c olo. as adars u n t s i g u r c d te, de dorul sfdqietor 9i de temelii.

aprilie 2018 /LUt1!A fRt$t\Tl!]


www.lumea(redintei"com
Croit dupi toate norme-
le muzeografice moderne,
spatiul memoriali stic cuprin-
de de la pluguri ldrdneqti la
oalegi ulcele,de la picturiva-
loroasela icoanemodeme,de
la costumede film ldsateaici
de Sergiu Nicolaescu c6nd a
tumat faimoasapeliculd,,Mi-
hai Viteazul" (1971) pdnd la
h64i qi artefacte din diferite
epoci istorice.Lada de zestre
a Comanei este mare qi este
cu atdt mai mult de apreciat
faptul cd intre bd[ile Neajlo-
vului (care face aici o adev6-
ratd deltd interioarb), locuite
de un fabulos desant de p6-
siri sdlbatice, dar si c[lcate
de r[pitorii feroce din isto-
ria noastrd(nrci. tdtari, ruqi,
nemfi, bulgari etc.), s-au pu-
tut p[stra at6t de multe valori,
dintre care cea de clpbt6i este
qi rdmdne credinla ortodoxd
curatd!

Text & foto:


Rizvan BUCUROIU

LU\1|A CRITDINJII / aPrilie 2018 1l


REPORTAJ

ManestireaPolovraqi
invdluitain veqnicia H6ru1ui
C* poatefi maiminunatdecdtbucuriauneislujbein$l{fitoar*, de cinsti-
re a SfinteiCruei,lavrenreaeeleide-atreladuminieia Fostului fi{are?Zi
de prirvl6v*r*timpurie,n6eoroas*, dar?ne*.rcatd de prospe{irn*a tr$iri}or
sirrrpie,
incununate cu frurnuse!*aLiturghiei arhie,negti.
Bi.juteriaaceasta
de bisericd esteaproap*ne?ncdp5tsar* pentrumultimeade *arneni
evlaviogi,sin:pli,dardornicide a sein:p*rt6gi cu bucuriar.lnei astfelde
slujbe,in binecuv*ntata Duminieaa Crucii.Sf$s"ltaN-iturghiea fostofici-
at5de un sobarde preoli,in fruntecu ierarhullocului, inaltpreasfinfitul
FSrir-rte
lrir:eur,
Arhrieplscopul gif\llitropolitlrl
Cr"aiovei *lteniei.fredinciogii
din zondau venit{u nlarebucuriela aceast$ sf*r:t5s&nbdtoane, iar
rniicu{efe din cbgteaMdnistirii?*l*vraEz,al6turi de stavrofora Spirido-
na,staret*aeestei sfintem6nSstiri,
auf6eutcaac*ast5ziinchinatiSfintei
Crucisdredeased pace9ibueuriefn sfintullScag de l* po*lelernur"lfilor"

aprilie 2018 / LU.!'trllA CR]]|)tNTirl


Sfintei(ruci
Scoaterea
invegmintate
in flori
lavremedeVecernie
Cdnd v or beqt i d e s p re
-
Mdndstirea Polovrasi te si
vezi la poalele muitelui,
trdind senzaliacd cele doud
stdnci sprijinb cerul de din-
colo de nori, acolo unde se
spune cd se cerne cea mai
limpede lumind din lume.
Incd din vremea dacilor, a-
ceste locuri erau cunoscute
pentru incdrc[tura lor haricf,
gi pentru paceaaddncS.As-
tdzi, doud biserici vegheazd
locul mirific de lansE stdn-
ci, despirlite de o portila de
verdeald cu foigor, ce te in-
tdmpind indiferent din care
partepdqe;tiin sfhntulldca5.
Bisericam6ndstiriiparci a
inflorit, deqiin locui acesta
de la poalele muntelui incd
mai diinuie urme de zdoadd.
Pentru to{i cre5tinii este
important a conqtientizamo-
dul in care se raporteazi te-
ologia gi spiritualitatea or-
todoxd la Sfdnta Cruce. Am
avut bucuria de a participa
Ia slujba de Utrenie, in sea- Crucii, spre putere qi spre Sfdnta Liturghie este oficia-
ra zllei de sdmbdtdsore du- intdrire";,,Bucurd-te,Cruce td de un ierarh, pur qi sim-
minicd, in bisericaincirca- purtdtoare de viafd, raiul cel plu md las mAng6iat5de ha-
td de har a Sfintei Mdndstiri frumos al Bisericii, pomul rul care imi umple sufletul
Polowagi. La lumina lum6- nestriciciunii, care ne-ai in- de lumin5, de bucurie sf6n-
n d ri l or , in m ir os de s mi r- florit desfbtareaslavei celei t5! In biserica mic5, dar in-
nA $i tamaie, Sfdnta Cruce, veqnice"(stihird la Vecernia cdrcatd de istorie, Harul
frumos impodobit5 cu flori, Duminicii Sfintei Cruci). Divin plutea ?n fiecare un-
a fost scoasdspre inchinare gher. in fiecare trdire, iar
in mijlocul bisericii. Aceste ,,Suntem chemali cuvdntul de inv5!5tur6 al
mlSdite folosite la imoodo- si nebucurim Inaltpreasfin{itului P6rinte
birea crucii au ca temei \,'ia- derodul(rurii, Iri neu, A rhi epi scopul
ta care izvorlqte din iemnul careestenemurirea C rai ovei qi Mi i ropol i tul
Crucii lui Hristos. asa cum Ol teni ei , a spori t bucuri a
afldm din minunatele cdn- ti vialavetni(i" acesteisfinte sdrbltori:
td ri bis er ic eqt i:. . B is e ri c i i . Chiar dacd mie imi plac ',puminicainchinati
Sfin-
celei mai inainteneroditoa- n e s p u s d e mu l t s l u j bel e tei Cruci afost aqezatbde Bi-
re, acum a inflorit lemnui de priveghere, atunci c6nd serica noastrl la mijlocul
www.lumeacredintei.(c
- LUM!A lRIlIliNJIil / apritie 20t8
REPORTA'

Posrului Mare, pentru a cu- ni-l face Mdntuitorul in Evan- Dragostea crettini
prinde toatd sdrguinfaqi oste- g h e l i a Sa : < $ i c hem6ndl a minufiosdiltuiti
neala noastrS,de la inceputul Sine mullimea, impreundcu in ve;nicie
g_rpina la sfbrgitul urcugului ucenicii Sdi, le-a zis: Oricine
duhovnicescpe care il par- voiegte si vin6 dupd Mine A ga se contureazd o
curgem spre Invierea Mdn- sd se lepedede sine, sd-giia inqiruire de trliri liturei-
ruitorului lisus Hristos. Sd cruceagi sd-Mi urmezeMie. ce, intr-un loc al cdrui da-
remarcdm faptul cd lemnul Cdci cine va voi sd-gi scape i_ectspiritual este intregit
Sfintei Cruci, prin care ne-a sufletul iI va pierde,iar cine de frumuse{ea fieclrei fir6-
venit m6ntuirea, are legdfu- va pierde sufletul Sdu pentru me de via(d, at6t in biseri-
rd cu pomul vietii, care era Mine gi pentruEvanghelie, ca frumos impodobitd, c6t qi
aqezatin mijlocul Raiului. acelail va scdpa.CIci ce-i in exteriorul ldcagului de in-
Pomul vie{ii din Rai preinchi- foloseqteomului sI c6gtige chinare. Dar tot ceea ce dE
puie Jertfa pe lemnul Crucii l u m e a i n tre a g d , dac6-gi amploare acestei sfinte Du-
MAntuitorului Hristos. RIs- pierde sufletul?>(Matei 8, minici a Crucii este faptul
tignirea Sa pe cruce a avut 34-36)... Sfdnta Cruce in- cd bucuria slujbei de la mij-
loc in afara cetetii,in mijlo- seamnd$i biruin!5 asuprace- locul Postului Mare a foit
cul mullimilor, pentru ca toa- lui rdu. DacdAdam a aless6 impdrtlqitd credinciogilor
td lumea sd fie pbrtagdaces- m[ndnce dinpomul oprit, noi de insugi ierarhul locului,
tei jertfe. Astfel, ca rdspunsla suntegi chema{i sd ne bucu- care, dupd slujb5, a stat de
Patimile qi RdstignireaMdn- rdm de rodul Crucii, care este vorbi cu toli cei care aveau
tuitorului, suntem chemati nemurireaqi viala vegnicd. ceva personalde implrtiqit,
sd incredin![m toatd via{a Astfel, ori de cdte ori ne fie mdicule,preoli sausimpli
noastrd lui Dumnezeu. si rie impdrtaqim cu Trupul gi SAn- mireni. C61ivacopii gi-auft-
curdfim sufletele$i trupuri- gele Domnului, primim arvu- cut loc in fa1d,spre a atinge
Ie. urmdnd indemnul pe cure na Impdrigiei Cerurilor". veqmintele ierarhului, dupb
aprilie 2018 / LUI'{lrA CRtl)lNTLI
www.lumeacredintei.<om
obiceiul strdbunconform cd-
ruia acestgestalungatot raul
gr mdngdiein dulce binecu-
vgnlare pe cel care reu$egte
sd sdrute cu evlavie sfintele
veqminte. Cu alte cuvinte. o
zi deosebitd,invesmdntatEin
dulce binecuvdntare.
Nu am putut pdrdsi lo-
cul acela ftrd a md onri o
clipd 9i la bisericulaboinila,
carevegheazdpaceagi linig-
tea celor care i$i dorm som- fost inmormdnta{i aici: mai- Polovragi gi nu s-a ldsat in-
nul de veci in'cimitirul din ca Fevronia, maica Evghe- viluit de prospefimea aerului
imediata apropiere a aceste- nia gi pirintele Casian. Fi- rece, cobordt dintre norii cei
ia. Crucile albe qi reci, alini- ecdruia dintre ei ?i datorez crenelafi,care vin gi pleacd,
ate intr-o simetrie perfecti, cdte ceva din ceeace duhov- in semn de binecuvdntare,
se contureazd intr-un con- nicegteam trdit in timp, mo- cine nu s-a bucurat de m6n-
trast total cu cdldura harului hv pentru care,ori de cdteori gdierea Harului Divin care
ddruit de slujba acestei zile ajung aici, mi oprescla al lor abundd in acest loc mirific,
a Crucii. Am intrat in cimi- loc de veci, deplndnd taine e greu si inleleagdveqnicia
tir. pentru a aprinde lum6- trdite in timp. clipei.
ndri la mormintelecelor hei Cine nu s-a oprit mdcar
cblugdri dragi mie, care au pentru o clipl la M6nlstirea MarianaBORLOVEANU

w w w l ume a cre d i n t€ .(:


- LLIn{Ll CRhDINT!t / aprilie 2Ot8 l5
MARIURII

,rUrmede Lumind"
Ia Centenar
(II)
Nimicnu e int*rnplStor! BunulDumnezeu le aranjeazipe toaternaibine
dec6tputennnoi,carnenli! S-eu?rnplinit 100 de anide rana5terea,,mona-
hieieu sufletde poezi*'ireodosia zorieaLalcur, chiaranuitrecut- ,{nul
G m a g i aal l A p d rd to ri l o rto
r d o xi e i i timpul
n comunisnr ului!
ee m inu-
natdsSrbitoare! Sfr-ieinst*qti * din Lumea\lechep&niin Lq;mea NouS-
pe ceieares-aL, jertfit,cu prelulvieliilor,ca noi s6firmacurnliberii

in lara lui Hamlet indreptatspreRegatulDa- Lumini', alemaiciireodo-


Anul 2018 s-a ar6- nez.IJrrevenimentla care siaau fostqi aici qi s-auim_
tat cur6nd, iar noi, incre- am fost invitati la copenha- primat in einoliild ce au cu-
z[tori intr-unNou inceput,
Ea:eu gi solui meu,baniel prins audito.i"t n"-"ror,
am pornit la drum, cu aju- Eduard,ne-aadus,de ziua iomdni gi danezi prezen.ti
torul Bunului Dumnez,eul Unirii Principatelor,laAm- la reqedinla rxdelenfdi
curand, drumul ne-a fost basada Romdniei. ,rurmede Sale.bomnul Ambasador,

l6 aprilie 2018 / l_Ui\,18AttREDtNTEI www.lumeacredint€i.com


participat impreunl la Sfrn_
ta Liturg1rie.Din p6cate,sluj_
bele auloc intr-un spaliuin-
chiriat de la bisericacatolicd
S.fqql Andrei, pentru care,
gl atcl, preotii romdni sunt
nevoi{i sd munceascd spre
a pliti chiria. Ce jertfE p-en-
tru Credinfa noastrAOrt6do-
xd! Am fost onorafi sb parti_
cipdm la slujba de pomenire
de $apteanr pentru IpS Mi_
tropolit Bartolomeu Ana-
lla, pe care am avut qansa
de.a-l cunoagtepersonal ,
primind. cu dedicilie, volu-
mul sdu de poezii. La fina_
lul slujbei. pArinteleAndrei
m-a prezentatenoriaqilor,iar
eu le-am oferit, cu dragoste,
un Recital din crealiaZoi-
cdi Lalcu Teodosiagi din po-
i
imbrdcat intr-o frumoas[ ie M-am intrebat de ce ezla emtnesciani.publicul a
rom6neasc5,m-a onorat cu
,rUrme de Luminitt la Cen- fost impresionatqi a dorit sa
o prezenlare deosebitd" iar tenar aici, pe Tdrdm scandi- afle despreColectia Omagi-
Recitalul meu de poezie, in- nav? Rlspunsul a venit cu- alI ,,Urme de Lumind". D-a-
coronat de poemul emines- rdnd! Cercul avea nevoie s[ niel Eduard a prezentatqi el
cran, a emo(ionatpublicul. se inchidS! Ideea Fundatiei
DupI ce am ascultaimelodii ,,Jurnal ul d6 C i l i tori e'
,,Golescu" se nlqtea in urina in trei volume, Edi{ie prin-
populareromdnegti,cdntate cu 20 de ani, la Festivalul ceps, handmade, les,ate in
de interpreta Maria Marin- Intemalional de Teatru An- piele chiar de autor,Eduard
ca, venit[ special din Rom6- tropologic, unde participa- Golescu, pundnd in valoare
nia, impreun[ cu o colecfie sem, pe Tdrdm scandinav. ideea de unitate a celor trei
de cosfumepopulareauten- cu Centrul condusde marele
tice din zo^naFdgdragului, l5ri : Moldova, Transilvania
yegizor Eugenio Barba, aici, qi lara Rom6neascd,acum,
surpflza a tost sd vdd feme_ la Copenhaga!Era un gest de la Centenarul Unirii. A fosi
ile daneze in portul nostru recunoqtinfdpe carene lumi- bucuria intdlnirii cu oameni
popular autentic, de o rar6 nase Bunul Dumnezeu sd il n91 aflali departe de {ar6, pe
frumuse{e, prezentdnd dan- facem! $i am fost fericitl! tdrdm scandinav, unde plb_
suri populare rom6neqti Cu binecuvdntarea pS
;i ud mai tot timpul qi e intu-
cdntdndromdnegte!Din nou
am fost ajutatd de Dumne- llacarie, Episcopul Europei necat qi unde doar Credinta
de Nord, si a pdrintelui Oc- Ortodoxd esteArca ce te sal-
zeu, prin maica Teodosiasi tavian Horafiu, parohul bi- veazd.Preo.tiiromdni de-aici
pdrinteleTeofil de la Sdmbi- sericii ortqdoxe romdnesti au o misiune delicatl. aceea
ta, afldnd ci domnul Amba- Naqterea Maicii Domnu- de a lucra cu suflete greu in-
sadorsi familia erau.ca ori- lui qi Sfin1iiCuviogi Grigo- cefcate qi de a mentine vie
gilg,din zona Fdgdrasuluisi rie Decapolitul qi i{icodim Tradi{ia gi Credin(a noastra
blblu, lar Anca, pR_ul Am_ cel Sfinfit de la Tismana din Ortodoxd! Le suntem pro-
basadei,cu care ginusemle- Copenhaga,am cunoscut co- fund recunoscdtori!
gltura, era chiar din Brasor,! munitatea de romdni gi am DupI o agapl oferitd la
wwwlumeacredinteiff
LLi \4LcC R E D tN TE t/apri ti e2OtS 1t
MARTURII

cd ne vom intoarce in vacar_


mul din Bucureqti ne tulbura.

Acasi,cu
bunenidejdi
Avionul ce se indreap_
ta spre Bucuresti ne DoartA
u$or,pe aripi de ineer. Cd_
pitanul navei ne anuita cA in
scurt timp alerizdm. Md in_
treb cum e posibil, s-a in_
trimplatceva?Timpul trecuse
mult prea repede!Cdpitanul
continuagi anunldcd avionul
a ajuns la destina{iecu 40 de
mmute mai devreme!
Nu e acesta un mira_
col? Da, Bunul Dumnezeule
alazApe toate cel mai bine!
final de cdfiva cregtini. Car- ,,Monahia cu suflet de po_
l-am vizitat qi am r6mas cu ezie" a fost cu noi, l5sdnd
men gi.Simi, cu dragostegi nostalgiade al revedea,ca o
bundvoinld,ne condui sa ve- ,rUrme de Lumini" in su-
chemare. Sdptimdna a trecut fletul nostru impodobit de
dem Marea Nordului. Din repede.Oraqul,parcursmai
nou, fascinantd! Cu ani in emofie gi frumusele,in rugd-
mult de biciclis-tidec6t de ciunea indllatd pentru Er;ii
urm5, vizitasem Castelul El_ magini, pare liniqiit, cu clidiri
sinore al lui Hamlet, ce l-a Neamului RomAnesc,acum,
vechi qi sobre, care te inviti la Ceasde Sirbltoare, pen-
lnsplrat pe marele Shakes-
pearein capodoperasa. Deqi
sddescoperiistoria,iar oame- tru o Rom6nie Uniti! '
nii se migcdrelaxat,de parcd
aproape de Copenhaga, nu trmpul ar sta pe loc. Gdndul ManuelaGOLESCU

aprllie2018/ LL|VIEACREDINTEI
www.lumeacredintei.com
Florddelicatd
deH=#.*f$*,w
proteiatf;! Ssgr , ^

r-'-1, td3
fr

i**
;f;-F.
!4
,+ ].r 4_

\s.
fo'*"
.#
ff-r r.'r*
\- e.
,'i<*E
!:i ' ,tt
'85+
*-* !litr
tut_"*"

capsute
h€'mBr$t$*i: pticuri
hE.*p*$rE+*+'
PentrubeboluqiEicopii

i { deprobiotice
s tutpini atent +$ 3 tulpini
de probiotice
atentseleclionatei
' $el66tionate
i i
g$. g mitiarOe
de culturivii/ pliccu viabilitate
('tO miliarde cu -
Oeculturivji/ capsuld ridicatd
viabilitate
ridicatd plicurisubformdde
, i # Uqorde administrat:
i j Pulbere
j i#Gustneutru
conservanli,
I 14 Nuconline saulactozd.
Sluten i
''L-.-------

Hecomandat in asociere cu tratamentul antibiotic or*l pentru raachilibreres florei Inteetinale.

qr Acastsesleun supliner: a -4-r:-3' :.:' :- a:erte D'ospectul

..-:.-r-
, F' I er apr a
TPISTOIAR

Oscrisoare a maiciiAntuzal
1
))...ourereaesteo nou[ revelatie )
a lui IisusHristosin noi...,,
Laierusalim senevciegte, de anibuni,o c*lugdrilddin flomsnia: rnaiea Antuza" Fire
nivalnicS in aleeredint*i,cu un buntaleniliteraigisimglal iirr-rbii,
esteun adevdrat
magnetpentrupeierinii romAnlearetrecpragulfiiserici; Sf*nrtuluit4orm6ntsau
batlaporlilecetdfiisfintea lerusa!imului. ?np{us,a,,descurcat,,nurneroase persoa-
r:er*rnasepe afard,cu eazsrlanr-:late saucLraltelniuncdturi*lecdlatsr;ei. [u an"l
auzitpenrtru prima*ardnumeleei de lasifvi*ftadu,cdreiaii pou*,*r*
cavreau
pelerinajin Ja"rasf8nt5cu Maria,fetiianoastr*greulnceicatade b*al6si
:5j:: lt
surerlnla^ AtuRcla pusirnediatm.5rra petelefonsdii eeariajutonmaieii,Antuza,ins5
i!"ltretirnpai-napueatss-ispuncatsai* parteaclecazare*ra asiguratd.
convorbi_
r*a totugia avutlse,rn.i-a pllcut tonulvese{,
darferrnal vocii*lfiparat 5itot eeea
s"p$e3'ingeneral' laratuneic$ndlalasstulsecllluide br&nzcanr
!: fostinvitatla
5!lviaRadu,pe rnas6eraqiaeeastd scrisoare.
A,r"rr
eitlt-o*"**oii*, i*r venera{:ila
artisti mi-aspuseusenindtate:,,ila{i vd placegivrelisao publrcati, e }n reguld!,1
Amfaeutpe locn"l6na Erebli,eumsespunggiagaputelicitieul t*tiio filac* de
Pcrenqscristd* o e*lug6ri{*aflatade patulsr.rfeiiniei. 55l*m arnint*i/fi"s.J
Ierusalim, 8feb. 2018 prin suportarea durerilor din intr-o altd dimensiune a unei
ScumpameaSilvia, Iop i" suflet mi-a venit aqao alte lumi decdt cea materiald.
bucr.rie5i o comunicareaparte Simt o lSrgirea inimii caremd
cu Cel ce a binevoit sAsufere uluiegtegi o ?mbogdfireadevd-
Domnul Dumnezeu Sfin- panfu noi, inc6t firi acestein- ratd, continul a vietii aceste_
tul sd te binecuvdntezepentru cercdrinupeqticopleqitoareas ia gd-mdnqeqti, o tudire nespe-
dragosteata atotcuprinzdtoa- h tost tfustratdde o cunoaqtere ratd in infinitul dumnezeiesc
re, pentru gnjafagi,desdndta- venitd de la chiar Cei ce pe care nu am bdnuit weoda_
teaumilei melefhpnri, pentru binevoieqtesd ne-o dea pen- td,cd o voi primi de la Dum-
tot ceeace infdpruieqtiin Nu- tru puf,na suferintii, nu de bu- nezeueu, pdpdtoasa.
mele Cel^uipe Care,cu iubire ndvoie din parteamea, ci de In toate Il vdd pe Dumne-
ve;nici, Il iube;ti. nevoie, dar primitd, ftrd a zeu, toful se sacralizeazbsub
Trgbuia sd fi fost pregdti- exagera.cu pace gi bucurie, privirile mele,totul sesfinlegte
tA s5-ti scriu sau sa-tifi scris tot prin Mila si Harul Lui. E in mine qi prerudndeni,nu iul
mai dinainte, dar iail cE din ca o inllfare spre El. Aqtept nici o grijd saufricd de moar-
nou md iau evenimentelepe moartea sr o accept, nu ca te, durere etc. Pur qi simplu,
nepregltite gi vizita doamnei pe o.pedeapsdpentru pdca- rlul nu mai existd, trupui nu
Iuliana-Corina,cufiul ei cu to- te, cl ca pe o intdlnire cu Mi- md mai intereseazd,se supu-
rul aparte.Antoniu-Luca,m-a rele sufl6tului meu. O acceot ne automatduhului. Trebuie
surprins, m-a gdsit mai bine cu o bucurie veniti de Sus,6a si gustdmdin moarte inainte
as inhenatiin mai multe. gi cum a5 inainta incd de pe de a muri. Abia acum inleleg
Atdt voiam s5-!i spun cd, acum in infiniful hanscendent, de ce pomenirea mor{ii este
aprilie 2018 / LLIi{EA CREDINTEl
www.lumeacredintei,com
ddtitoare de via{i. E ddtdtoa-
1sdF Duh. careesteMap. Biserica
In suferinld.trupul devine
un mijloc de sesizarea stdrilor
sufletegti gi al inlelegerii unor
realiti{i spirituale mai presus
de lume. Putereacare vine
de la Dumnezeu covirqeste
durerea {rzicd, o face chiar
dorit[ intrucdt prin ea eqti mai
aproapede Rai. Simli cum se
schimbd funcliile trupului,
cum acestaseuneqtecu duhul,
cum devinemediu al fimctiilor
spirituale. Prin invocarea al materiei crealp,al trupului, timp qi spaliu printr-o rela{ie
Sfdntului Nume, pentru cA $i aceastase intdmpldnumai cu transcenden{aPersonald,
ai timp sd te rogi, spiritul din leg[tura cu puterea dum- infinit6 qi vesnicda lui Dum-
Iu creaz das upr a m a te ri e i . nezeiascl infinitd, mai pre- nezeu,careimi va redaviaia
arlt6ndu-gi puterile lui asupra sus de toate legile firii. prin pe un plan superiorgi imi va
ei. Vezi cum materia are un rugdciune. da o valoare veqnicdqi abso-
sens spiritual cdnd lucrezi Prin participareala Pute- 1ut6.Ma simt legatiide etemi-
?s.uqla ei cu Rugdciunea rile lui Dumnezeu.la Energi- tatea Lui si trdiesc o via!5 in-
llllmfl. ile necreateale Harului, pute- cdrcatdcu clipe de veqnicie
Materia arerolul de a ardta rile noastresporescprin har. care mi conduce cu adevdrat
frumuse,tea^Si ordineain sine a Ni se lumineazi conqtiinfa, citre eternitatea cu totul feri-
sufletului. InJelegmai mult ca se intireqte voinla, se spiritu- citd. Sunt copleqitdqi deplin
oric6ndputinla qi rosnrlinvie- alizeazd trupul, pregdtindu J fericitd in Dumnezeu qi atra-
rii trupului, al nestricdciunii qi pentru inviere, pentru indum- sd spre El, Care este Duh si
strblumindrii spirituale a cos- nezeire cu tot cu suflet, pen- Viald. Existenla mea pbmdn-
mosului, creatpentru vegnicie tru desiv6rqire. Vine o sete teascSimi estelirgitd la infi-
sI fie unit cu omul qi cu Dum- tot mai mare de comunicare nit printr-o mu$umire veqnic5,
nezeu. Vai noud! Cd numai cu Izvorul Existenlei Infinite. printr-o simfire delicatS,al c5-
noi, oamenii, primim prin ru- $i seteaaceastate insufleleqte rei miez estelubire, Lumind qi
giciune energianecreatd,pe de o miqcare continud spre Tarnd- Rafiuneaa Toate.
care trebuie sd o ddm olante- Nemdrginitul Personal.Il simt In{eleg cd durerea este
1or,animalelor,cosmosuluiin- cum sti cu PutereaLui nemlr- o noud revelalie a lui Iisus
treg. dar dormim in papuci 5i ginita la dispoziliamea qi a- Hristos in noi. Prin durere se
suntem iresponsabili de ma- ceastamd binedispunein orice nagteo noud existenfaSi ni
rea responsabilitatepe care o clipa.Simt cd imi va ndica - qi se deschideo altA lume, mai
avemfa!5 de tot ceeace eristi. Ii rog - firea stricdcioasda tru- inainte de suferin{i, nevdzutd..
Numai Harul primit prin ruga- pului deasupraprocesuluides- Pdtimirile involuntare ne
ciuneade gdnd ne dd puterea compunerii materiei, fbcdnd-o cur6{d.Am invitat cd, dacdte
spirituali fald de lume 5i intre- nesfficdcioasd,ca s5 md facd superi pe aproapele,uneltqti
gul univers impotriva fo4elor o unitate armonioasS,care si impotriva ta qi cd suntem
demonicecarene atacdsi ne poati trdiveqnic Lucrarea Lui singura catzd a suferinlelor
piarda.Domnulrrea:a rnr6m inepuizabil5 9i atotcuprinzS- noasffe.
liberi qi putemrciin r iarai ii- toare in veqnicia Lui fericitS. Te imQr5ligezcu dor gi in
toarefransfigurata.El ne lbce Trdiesc bucuria nddeidii suferinli. lgi dorescbucurie.
putemici si ne ridicErnues- in viitor pentru cI incep sd
te legile si caracrerul.mlrat tr6iesc in cele de dincolo de m. Antuza

Ll.iMEA CREDIl-TEl / ap7;1i"29tt 21


TRADtItI

O maredoamnd
a folcloruluiromdnesc
fllarianaAnglrei.Arvlereseutpe acordurilen"luzicii
acesteirnaridoamnea fo!-
clcrulu!romanesc, rr"luzicS
pe eareins&am ajunssdo apreeie:nnultnrait6rziu,
c'*nd,plecatdla Fanis,
m-aapucatdorulde {ara6i nostaigiasufletuluir*m*nese
;i, impreun&cu e prieten*,ar:rdesc*reatsr-ite
d* c6ntec"e aleciror acordurine
transportaucu sufletulinapoiaeas6,
in mijNocultradiiiilor
noastregiatceloiCr*gi.
Obir;iile
M-am ndscut ?n anul in
care Mariana Anghel apdrea
pentrupnma datdla emisiu-
nea ,,Tezautfolcloric,', fiind
remarcatd la un festival de
Mdrioara Murdrescu. A in-
ceput sd cdnte la vdrsta de
l2 ani in mod serios,cdci su-
fletul qi cdntul i s-au imbinat
din fragedi pruncie. Inilial a
c6ntat muzicd folk gi uqoard
sub indrumarea fratelui mai
mare, care studiase chitara
incd din clasa I. Mai tdrziu,
in adolescenld"a inceput sd
cdnte folclor, cdnrul venind
o datd cu pasiuneaculegerii
de folclor de la bdtrdniidin
satul natal, Cilanul Mic, din
judeful Hunedoara. La vdr-
sta de 14 ani, inveqmdntat[ in
costumul tradilional gi cu un
repertgriu autentic, a inceput
sdparticipe la concursuri$i a
obfinut cdteva trofee. O dafd,
ce qi-a fbcut intrarea in tele-
viziune gi radio, a mai panici-
pat doarIa festivalul..Floarea
din gridind", in 1983.Aces-
ta a fost debutul sduca artist.
. Mariana Anghel r6de qi
ml se pare cd ne cunoagtem
de o via15,deqi incd mai am
puline emolii vorbind cu cea
care a fost unul dintre idolii
tinerelii mele, ca s6 spunaqa,
22 aprilie20t8/LIi\,fitALtRED{}{TEI
www.lumeacredintei.(om
degi cuv6ntu1estenepotrivit. F o l c l o ru l a re o mare obligat-o cu nimic, l6s6ndu-i
Dar, acum parcd a cobordt importan!5 pentru cultura deplina libertate de alegere.
de pe piedestal,mi se pare la noastrd tradilionali qi iden- ,,Pentru mine lumea sa-
fel de apropiati de mine cum titatea noastrl ca neam. Nu tului este intreaga !ar6", ne
este qi Dumnezeu qi Maica poli inlelege' sufletul rom6- mdrturiseqteartista.,,Incd
Domnului din pricesnele pe nesc,fiin1a romdneascdfrrd a mai fac culegeri de folclor, qi
carecu atAtadtagle cdnt5. analiza cdntecele,textele lor, nu doar in judeful Hunedoa-
comportamentulqi obiceiurile ra, ci mi-am extins aria qi in
Dragostea jude[eleAlba,Sibiu,in zonele
lSranului romdn, semnifica{ia
pentrufolclor costumelor. FdrI acesteele- pastoraledin judeful V6lcea.
a Cum a inceput dragostea mente luate la un loc nu pu- Am scos qi un album cu cdn-
pentru folclor ? Cdnd eqti in tem aveao radiografie corecti tecQale ciobanilor din Mdrei-
lumea satului nu existl un a fiinlei romdneqti.Folclorul nimea de dincoace qi dincJlo
inceput in dragosteapentru estezestreanoastrdqi ascun- de Carpafi".
folclor, copil fiind participi de in el o inlelepciune po-
la toate momentele satului, pular5 strdveche.Trebuie s6 pricesnelor
Farmecul
te contopeqti cu lumea satu- discernem insi intre folclo- Pe lAngdfolclor, Mariana
lui, cu traditiile si obiceiuri- rul veritabil qi muzica popu- Anghel iube-stein mod deose-
le ei, de cdnd te naqti. Cea lard difuzatd pe posturile de bit gi pricesnele,acestecdnte-
mai dragdamintire esteceaa televiziune cu iz comercial. ce de suflet zidiloare, care se
Crlcirurului petrecut in mij- Folclorul areun mesaj subtil, cdnti mai cu seam[ inArdeal,
locul satului. Ceata colindd- inlelept, nu este agresiv. unde fac parte integrantd din
torilor era organizatd,dupd o Sf. Liturghie, putind fi auzite
reguld nescrisd:mergeauin- Profesoari;imami in timp ce credincioqii se cu-
tdi cetele de copii, apoi tine- In calitate de profesoard minecd qi la wemea miruitu-
rii neinsurati, familiile ple- de canto la gcoala de arte gi lui de la sfdrgitul Liturghiei,
cau la urmd. Toate gazdele meserii,,Ilie Nicu ', din Sibiu, gi careau rolul de a-l apropia
plecau cu ceata de colind6- le transmite elevilor sdi dra- pe om de Dumnezeu. Degi de
tori, astfel incdt ceatacrestea gosteapentru folclorul adevi- multe ori criticate pentru pe-
din casdin casb,pdnd ce la rat. Predania aceastaeste cea catul de a nu fi la fel de nobile
ultima casl se aduna satul in- care asiguri continuitatea va- ca mlrzica p saltic[ bizantrnd,
treg. La fiecare casd mese- lorilor noastre.Existi din fe- pricesnelesunt cdnteceleco-
le erau incdrcate cu bundtili ricire o mare dragostepentru pildriei mele. Prin ele m-am
a$teptendcol inddtorii. Apoi, folclor in rAndul tinerilor. Dar apropiat de Dumnezeu, cdci
un farmec deosebit qi inc6r- artistaMarianaAnghel i-a in- in prima parohie din copil[-
cat de ritualuri, mai cu seami suflat aceasti dragosteqi fiicei ria mea preotul ardelean ne
in S5pt5mdnaMare, o avea sale,Adriana, care de mic co- incuraja sI cdntlm pricesne,
perioada de Paqti, la care pil, crescdndin preajma ma- iar eu, invariabil, l5crimam.
iariqi lua parte toatd sufla- mei sale,a inv[fat sI iubeas- Ba chiar inv[lasem cdteva
rea din sat.Alt moment ma- ci cdntecul qi a debutat chiar pe dinafar5, pe care mai apoi
gic din viafa satului il repre- mai devreme dec6t mama sa, le-am cdntat in Franta, im-
zentaununfile la carea auzit la vdrsti de numai noud ani. preuni cu o prieteni romAn-
primele srigdturi gi cdntece. in emisiunea,,Muguri de Te- c[ din Canada,qi, iar6gi,pes-
Toate acesteai{i sidesc in zu- zavr". O vreme, in perioada te ani, am ldcrimat. Ele sunt
flet dragosteade folclor care adolescenfei,din pricina unor intr-un fel cdntecelemaidanu-
creqteo dati cu ele. Ascul- glume rduticioase ale colegi- lui bisericii, care izvordsc din
tdndu-o parcd lumea satu- lor, a abandonatc6ntul, darin qufletul {iranului rom6n: au-
lui cu tradiliile ;i obiceiuri- timpul facult[t'i s-a intors la tentice, nemisluite, neprelu-
le ei vii trece aier,eaprin fap prima dragoste, pe care nu a crate. Sunt alcifuite de omul
ochilor mei. putut-o uita, deqi mama nu a simplu, n[scute in inima lui
wwwlumeacredinlei.com LIJMEA CRgDINTEI/ aprilic20tE
TRADtTil

qi sufletul, qi care descrie in


c6ntec evenimente din viala
Mdnruitorului, de Ia Intrarea
in Ierusalim gi pdnd la Sfin-
tele Paqti.
MSfturisire
decredinli
Ce inseamndcredinlapen-
', fu Mariana Anghel? ,,itentru
mine, credinla are doud di-
mensiuni: credinla in Dum-
nezeu. care e prima qi cea
mai puternicd, qi credinla in
neamqi {ar5.Acesteasuntcele
doud mari iubiri ale mele: iu-
birea de Dumnezeu qi iubirea
de neam qi lard; tocmai de a-
ceeac6nt qi cdntecepatrioti-
gi d5ruite omului simplu, de cu care inregistrase in 2000 ce. Cred cd fbrd acestedoud
aceeaau in ele o sfinleniegi qi primul album de colinde. sentimenteputernice, care au
o sinceritate care comunicd Membrii acestui cor sunt in asiguratrezistenla credintei gi
adevdrurile credinlei noastre prezent preoli in toate colturi- neamuluinostruin ciuda vi-
de la suflet la suflet. Cu infi- le fnrii. Pricesnelesunt in fapt cisitudinilor istoriei,noi, ro-
orare in suflet am inceput sb fopare tradusein limba omu- mdnii ne-am fi dizolvat de-
discutdmdesprepricesne. lui de rdnd. Primul album de mult. $i cred cd acestedoud
Transcendentul dumne- pricesneni l-a oferit in2007, sentimentene men{in pe noi
zeiescestesesizatqi redat de anul ?n care la implinirea a {rep{i gi putemici ca stejarul.
{5ran in cuvinte simple, dar 25 de antde activitate:a scos Incerc din tot sufletul meu sb
pline de intelepciune qi de tai- un album cu 4 CD-uri, dintre le insuflu romdnilor iubirea de
n[, izvordnd dintr-o inima cu- careunul de pricesne. Dumnezeu qi iubirea de neam
ratii $i sincerd, din str5fundu- Din 2010, Mariana An- qi fardprin ceeace cdntgi prin
rile sufletului acestui popor, ghel a lansat un proiect care exemplulpersonal".
care a strdbdtutmileniile, rd- prevede un turneu de pri- Sd ii mul{umim doam-
minind, in ciuda condi{iilor cesne in fiecare an in Pos- nei Mariana Anghel pentru
vitrege ale istoriei, atarnLtde tul Paqtilor, desfbguratintr-o aceasteintAlnire minunatd,
poala hainei lui Dumnezeu. atmosferd deosebitd, de- prin care le-a permis cititori-
Ca gi folclorul, pricesne- oarece pricesnele au drept lor sEii cunoascdcrezulgi su-
le fEceauparle din existenfa acompaniamentun grup ca- fletul, qi lui Dumnezeu, Care
fdranului.pentru care centul meral. Cum spuneinsaqiar- i-a ddruit vocea inesalabilb
eraun modus vivendi. Chiar tista: ,,Am imbricat priceas- cu ajutorul cdreia sriprinde
mai mult dec6t folclorul, in na in baind de gal6 ", sufletul in melodiile sale frumuselea
copildrie au marcat-oprices- tdranului s-a domnit. Iatd cd suffetuluiromdnescqi o trans-
nele pe care le auzea in fie- din bisericdpriceasnaa ajuns mite mai departe,in calitate
careduminicd la bisericS.De pe scend.Anul acestaeste de artist[, de mamd, de pro-
copil, a cdntatla bisericdim- deja al 9-lea an de turneu. fesoar6. Prin cdntul ei, ar-
preunl cu intregul sat. Pri- La inceput a fost dificil, cdci tista s-a contopit qi a deve-
mul'.album de pricesne l-a oamenii nu ii inlelegeau de- nit una cu sufleful romdnesc,
inregsitrat impreuni cu co- mersul, dar a reuqit si ii facd pe care il c6ntd cu o tainic[
rul ,,Anghelos" al Seminaru- turneului o poveste la care frumusele.
lui Teologic din Caransebeq, a contribuit cu toat[ mintea Raluca
PRELTPCEAN
aprllie 2018 / LtJ;V{gA CREDINTEI www.lumeacredintei.com
FO R M U L A C A N A D I A NA
3v!

ffi F".-RtnHso COOD DAYS


. THERAPY

Solu{ii
avansate olcq6-,.
4.1\aq

pentru
proteclia
aparatului locomotor!
.
LA NIVELUL LA N|VELEJL
CSLSANEI VERTEBRALE ART!eULAT!tLftR

{H--t
'-=-7-a

- contribule la reducerea prompti a . contribuiela reducereadisconfortului


disconforfuluicoloaneivertebrale5i articulargi muscular
aspatelui
" ajutd la protectia gi mobilitatea
. ajut5 la proteqia gi flexibilitatea articula{iilorgi muSchi}or
coloaneivertebrale . ajuti laformareanormali a lichidului
" ?n cazul flexibilitS!ii reduse sau sinovialdin articulaliipentru
?ntepenirii
coloaneivertebrale lubrifiereaperrnanenti a cartilajului
. pentru normaf izarea activitafii
contribu;eIa nutrilia ti proteclia
nervoasela acestnivel cartilajuluiarticular
PORTRETE
Iil EIERl{ITAIE

Nori $i cuiburide soare:


)
preot pe doui continente
urc pe un drurndelurosgerpuitor. Maginainair-rteazi
?ncet.f*teva cnuci
vechride o partegide altaa drumurlui irniamintescde faptulc5abia
a tl"ecutcunrinriea
Sfinteieruci;i de o eelebrdpriceasnd,crucesfi,nt&
parasitc. P*ndsite
aratfr5iele,cagieasere senrdnateici,cclode-alun-
gul drumuNui. Arnemofiicfrci pe acestdrumstribunieulmeu,preotul
AugustinBdild, a ureatde at&teaori cu cdrutasaucl.rcanulcu boi...
invifitorinsurghiun B6.ildaveasd continuepeste sdu mai mare gi cu alli ro_
P dr int ele s -a n d s c u t ani activitatea pedagoglcd a m6ni ardeleni cilea exiiului,
in 1878, la D i rl o s , l d n -
gd Mediaq, in familia cele- ir5ruluisiuprimar,devenind ldsAndu-qi in urmd tdndra
jnv5lajqr-in satul natal, Dir- so1ie,Eliiaveta, dimpreund
brului cbrturar ardelean Vi- los._Aiciil gdseqteqi incepu- cu patru copii mici, tiei fete
sarion Roman, fondator al rul Primului R6zboi Mondi- qi un bdiat,-nestiinddacd va
primei blnci romdneqti,,,Al- al.,Constientde pericolul de mai putea reveni.
bina", qi iscusit publicist gi a fi recrutatin armata aus- Decdt sd verse sdn-
pedagog, care a luptat pen- tro-ungardqi obligat sd lLrpte ge de romdn, Augustin Bd_
tru impunerea grafiei latine
T.rlpo$u? fralilor romdni de ild, indemndnd gi-pe alli ti_
$i pentru culturalizarea ro- dincolo de Carpafi, a prefe- neri ardeleni in'acest sens,
m6nilor ardeleni. Augustin rat sd ia impreund cu fratele a plecat tocmai peste ocean,

Satul
Cerbil

aprilie2018/l-UMIA CRtDINTIi www.lumea(redintei.com


romdneascdin 1904,cu hra-
mul Sfdnta Maria. Augustin
BIil6 estemai intdi preot mi-
sionar, dar slujeqte gi in ca-
drul acesteicomunitili. Mai
aooi este transferat la Chi-
cigo. Aici, avdnd in inimd
necesitalilecomunitdlii or-
todoxe romdneqti proaspet
infiinlate, Parohia Sf6nta
Maria din Chicago fiind des-
chisd alia in 1911, uitd pen-
tru o vfeme dorul de familie.
Tot Sfdnta Maria se cheamd
qi aceastl comunitate, ca qi
cea din Cleveland, ardtAnd
astfel dragostea romAnilor
ardeleni pentru Maica Dom-
nului, singurasub acoper6-
mdntul cdreia igi gdseauali-
narea din calea opresiunilor
stdndnirii.
^Dupd
qaseani, rdpus de
dor, Augustin B6ild revine la
familia sa in calitate de pre-
ot ;i, cu gdndul la comuni-
tatea sa de pdstorili de pes-
te ocean, ii cere soliei sd il
uffneze la Chicago impreund
cu copiii. Se lovegteinsd de
refuzul ferm al acesteia,care
evoc6 episodul pe atunci re-
i n Amer ic a, la c om u n t- preoli. Cine era mai potrivit cent al dezastrului de pe Ti-
tatea de romdni ardeleni, dec6t invd{dtorul Augustin? Ianic, refuzdnd sd iqi expu-
care, oprimali de stdp0ni- nb copiii vreunui pericol.
rea austro-ungard,se refu- Crucea preoliei Pdrintele Augustin se simte
giaserdacolo incd din 1895, A s tfe l , i mp i n s de frAnt: in inima sa se dd o b5-
infiinlAnd pe pdmdnt ameri- condifiile istorice,inv6ldtoru1 tdlie aprigd intre grija pen-
can o Romdnieagacum qi-ar din Dirlos ajungepreot.Asta tru comunitatea incd tdndr[
fi dorit ei. El insugi mai fu- a insemnat America Pen- din Chicago, al cdrei p6stor
seseacolo in doui rdnduri. tru el. nu aur. ci harul Du- era qi dragosteapentru fami-
Copiii se ndqteaupe drum. hului Sfdnt.Pestore$te mai lie. Biruieqte cea de-a doua
Mulli dintre ei mureau foarte intdi comunitatearomAneas- qi deservegtemai multe pa-
repededin pricina conditiilor cd din Cleveland, regiune in rohii din Romdnia,iar in cele
grele gi trebuiaubotezali ra- c a re ro m An i i e ra u c e i mai din urmd. in 1928, estenu-
pid ca sd primeascdun bilet numeroqi.'RomAnii ardeleni -din al comunei Cer-
mit oaroh
cdtreimpdrdlia cerurilor. Dar aflali pe pdm6nt american nu bal, linutul Pddurenilor
nu erau destui preoli. Atuncr au uitat de credinla strdbund de Hunedoara,un satpierdut
protopopul romin a luat ho- in Dumnezeu gi au ridicat intre dealuri.intre nori Ei cui-
tdrdrea de a hirotoni nor aici prima biserica ortodoxi buri de soare.Aici va pdstori

www.lumeacredintei.(om LUMEA llRElllN{II / aprilie 2018


PORTRTTE
Iil ETERl{ITATE

la vdrsta maturitdtii. Din fo_


tografia aflat5 pe cruce chi-
pul strdbunicului priveqte
grav peste vremi. Este chi_
pul unui om care a purTar
in suflet 9i in inima lrijile
qr necazurrlecomunitdlilor
romanesti, atet arc celor de
peste hotare, cdt si ale ce_
lei pdstorite aici, iar acum
se roagd pentru ele gi pen-
tru noi to{i in ceruri.'la tro_
nul
-dumnezeirii.
In sfdrqit, l-am intdlnit!
^
Incd din copildrie, bunica
pove-steacum pentru a ras_
punde nevoilor oamenilor
din satele risipite pe care le
pdstorea,strlbunicul strdbd-
tea adeseakilometri intreei
cu .cdrugasau pe j os. i ri i
amrntesc,mai cu seamd,de
un episodin carese povestea
cum ar fi eliberat un sdtean
de demon, citindu-i rusa-
ciunile de exorcizare.Biie-
rica estebineinteles inchisd,
pe pereteleexterior se vede
insd o frescdroasdde vremi,
reprezentendPogordreaDu_
hului Sfdnt.
comunitateaweme de aproa_ catedralddin Occident. IatE [a pascuMogpitru
pe 30 de ani.pdndcdndvafi ce comoard ascund aceste
indepdrtatde stdpdnireaco- dealuri! O cruce veche de _Inconjur biserica qi md
-indrept
munist5, dup[ cum consem_ cu maqinaspre cen-
Iemn ne intdmpinddincolo trul satului, aflat la o de_
neazdregistrele wemii. de gardul cimitirului aflat in pdrtare de aproape doi ki_
Arcpeste fala bisericii Merg gi dezleg lometn. Aici mi intdmpind
timp lanrul caretlne terecatdpoar_ primarul, care il cheaml oe
Prima constructiecare te ta qi pitrund in curte. Dintr-o
intdmpind in vdrf de deal la cdntdre!, mos p6tru al lui
dat[ md aflu in fata morm6n- Tarc..Mog P4tru mA privegte
intrarea in satul Cerbdl este tului strdbunicului.Esterefb-
chiar biserica satului. O razd emoltonat : ,,Imi amintescde
cut recent de una dintre ne- strdbunicul dvs., cum nu! El
oe soare care se odihneste poatelesale,gi ea preoteasd.
deasupraei ne amintestede m-abotezat. El a zidit bise_
In mormdnt, aldturi de pdrin- rica".-Md intorc cu moq pi-
hramul bisericii, posordrea tele, se afld unul dintre fecio-
Duhului Sfdnt.Biseri-caeste tru la bisericA.,,Of, acumnoi
rii sai. Visarion,mort la I5 tot cu maginile,inainte wemi
in intregime din piatr[, fiind ani. Datoriti condi{iilor we-
o construclie impundtoare, strdbunicul dvs. mergeape
m i i . d i n c e i 1 2 copi i doar jos. Pleca de s6mb6ti sea-
ce poate rivaliza cu oricare gaptefete gi un bdiat au ajuns ra cu cdntdreful pe jos, prin
aprilie20t8 /tUMlA CRlDti,i Ttl
www.lumeacredintei.com
nemeti, ca sAaiung[ in celd- Doud sauhei dinte fetele pi- importanla rugdciunii pen-
lalt sat, la poianah.achitele, rintelui s-aum[ritat cu feciori tru cei adormili, pentru ca
d_uminicddimineala gi s6 din sat, astfel incdt multi din- sufletele trecute dincolo si
slujeascl Liturghia. pe vre- tre noi ne inrudeam cri familia igi poatd afla odihna gi pacea.
mea aceeanu erau drumuri &insului. Nu aveapretenlii de P drdsi nd bi seri ca. md
gi umblau sllbdticiuni, nu la noi, era ca unufde-al nos- conduce la casele parohi-
ca acum. Noud pi doi kilo- tu. ToU am fost necljif; cdnd ale, aflate in celdlalt capdt
metri pdnd la bisericd ni se am auzit c[ primarul comu- al satului. Acum totul este
pare mult. Dar ne socotegte nist a hotirat sI il scoatl. in ruind. ,,A fost om vred-
Dumnezeu pagii! Nu mai Si scofi tu din casSom bd- nic", povestegtemog Pdtru.
unibld oamenii la bisericd, tran, preot de76 de ani, cate ,,El a ridicat caseleparohia-
preotul nu mai locuieqte in a pdstorit atlita weme comu- le, uite acolo estecuptorul de
sat, degi existi casl parohia- nitatea aceasta,care a ridicat pdmdnt. Uneori se strAngea
li. Pdsioregtecinci sate gi in biserica!". aici tot satul qi pdrintele cu
fiecare duminicd slujeqt'ein
alti parte". _ Spun6nd acestea,moq preoteasaii omeneaupe toli
Pdtru scoate din altar resis- cu bucate de post cdnd era
Moq Pdtru imi deschide trele pr5fuite de vremi]in cazul. Gdteaubine preotea-
biserica gi imi arati chiar in ele glsesc semndtura strdbu- sa cu fetele. Si erauoameni
pridvor, in fafa intrdrii, pisa- nicului in dreptul naqterilor, darnici. $i de Pasti veneau
nia: ,,Uite, v6de1i,pirintele nunlilor, inmormdntdrilor. cu,totii la pdrinteie si cioc-
Augustin a ridicat bisericaa- Din noiembrie 1929 pdn6 in neascdun ou. Era o onoare
ceastaintre 1938-1941.S-au septembrie 1954 el a puftat pentru fiecaxesd ciocnesti cu
stricat oamenii, nici preolii de grijd fiecdrui pruni n6s- preotul care i1i vestea iirvie-
nu mai sunt ca odinioard.. cut, ddruindu-i o datii cu pe- rii lui Hristos Si iti aduceain
Mai lasd dupd credinciogi. cetea darului Duhului Sf6nt casi qi in viali himina invi-
Pdi sd-i fi spus carevapdrin- gi cetd{eniaimpdrlliei ceru- erii. De Pagti se strdnseatot
telui Augustin cI nu fnE pos- riloE fiecdrei perechi proas- satul la bisericd;i aqteftausi
tul, sd vezi afunci mustrare! pdt cununate gi fiecirui su- zicd pdrintele <Hristos a in-
Pirintele era un om al satului flet care lrecea in lumea de viat!>. Era aqa o nerdbdare.
qi in general tot satul il iubea. dincolo. Imi povestea buni- un fior careii traversape toli
ii mdngdiape cei necdjili, ii ca in copildrie faptul cd pd- gi care dintr-o datl se^trans-
cercetapecei bolnavi,ii mus- rintele vorbea mult despre forma in bucurie, in lumin6.
tra pe cei carepicdtuiau. Lo-
cuia in mijlocul satului, lucra
cot la cot cu sltenii, participa
activ la toate bucuriile qi ne-
cazurile satului, purtdnd me-
reu in inimd qi dinaintea lui
Dumnezeu intreaga comu- :,-;:.,::-,::::.,,
nitate. S-a ingrijit de fiecare
dintre noi. Tare mult il iubea =
mama mea gi vorbea frumos
de el. Primea cu bucurie ori-
ce i se dddea:cartofi, grdu, fa-
sole.Fiecareii d5deaie putea
#
gi plrintele nu cereanicioda-
ti mai mult, cdci qtia sdrdcia
gi necazurile fiec5ruia. Era o
familieveseld, cu copii mulgi
gr coplll to{l au crescutin sat.
j
wwwlumea(redintei.com
LUM.LA CR!I)INlEl / aprttie2OrE
PORTREIE
iII ETERiIITATT

este Hristos. El insuqi gi-a


schimbat numele din-Boila
in Bdild pentru a se deose-
bi de acea ramurd a famili-
ei care imbr[ligase credin{a
greco-catolicd.
,,A fost trist qi noi ne-am
opus cdnd s-a vAndut casa
parohialS", continud mos
Pdtru. ,,Cel care a cumpdi
rat a stricat-o toatd gi a fo_
Josit piatra in alte pa(i sau
'a
vAndut-o". Privesc locul
unde nu se mai zbresc decAt
zidurile qi cuptorul gi parc6
aud rdseteleveseleale fete-
lor preotului care coc pita
proaspdti in cuptor,feciorul
studios,preoteasa{es6ndco-
voare, sdtenii strdnqi in casa
preotului in zi de sdrbitoare
sd ii aducd urdri 9i sd ii as-
culte cuvdntul.
Intrim qi la cel mai in
vdrstd om din sat, vecinul p6-
rintelui, mogAwam Ldscuq.
ll gdsescpe pat, solia il ajri-
td sd-seridice. Are aproa-
pe 90 de ani gi estel ti ns
de Parkinson.Aude rdu si
vorbegtegreu, dar ur. o pri-
vlre tumlnoasd.In cele din
Strabuniculdvs. a luptat pen- Catolicii str6mbd invi{dtura urmb infelege cine sunt.
tru Ortodoxie. O sdibdtoare despre Sfdnta Treime, con- de-a cui egti?". ,,Tu
importanti in sat erau Rusa- ,,Fatafecio-
siderdndcd Duhul Sfbnt este rului Voricdi". igi aminregte.
liile. Pdrintele Augustin, fr- mai pulin important dec6t .,Da, a fost vecin bun pdrin-
cdnd din Pogorriria Duhu- Tatdl qi Fiul, or invdldtura tele,adeseaveneaseari pe
lui Sfrnt hramul bisericii, a la
cea dreaptd ne-a fosi datd noi cu preoteasa stlteam
transformat-o in sdrbdtoa- Si
noud, ortodocqilor, de Du- de poveqti. Una dintre
rea central[ a satului, inde- fe-
hul Sfdnt, Care i-a luminat tele lui s-a mdritat in fami-
p[rtdnd astfel toate obiceiu- pe Sfinfii Pdrinli din vechi- lia noastrd qi au awt
rile pdgdnelegate de aceasta doi fe-
me care au participat la Si- ciori, ambii profesori,
care se rnai regdseauuneori unul
noade sd explice egaliratea la Universitatela Clui,
in sate". -di -persoa celd-
desdvdr5itd n tre - lalt la liceu. $i feciorul pd-
nele Sfintei Treimi. De a- nntelul a avut parohie
Povestea
unuihram, ceead gi ales ca hram al pa- in apropiere,la Ceri5or. Dar
aici
povestea
uneivieli rohiei Pogordrea Duhului u qi pe el l-au trimis in laslr
I m i am int es c din Sfbnt, cici numai Acesta ne de munc[ fo4at5. I-au inier-
p o v es t ile bunic i i c u m a poate povdfui pe noi la de- zis sd mai slujeascd".
fost a"leshramul parohiei. Solia
plindtatea adevdrului care lul mo$ Avram adaugi:
,,$i
aprilie20t8/ tUl.i[A CREDT]tTEI
www.lumeactedintei.com
preoteasaera foarte cumse- acela, dar i-a bdtutDumne- inapoi, la rugiminlile-fii-
cade. femeie wednicd. Ei nu zeu cd au scos un preot bd- cei sale celei mici. Ginere-
erau dupd bani ca acum, fi- le dinsei, tot preot, mai ve-
ff6n, care zidise qi biserica.
ecare dddea ce gi cdt putea Mare pdcat au avut inaintea.nea s[ slujeascd qi la noi
gi pdrintele era mullumit. lui Dumnezeu. Pe Primarul in sat, mai ales de Sfinte-
Odatd cineva i-a adus preo- comunist l-a omordt bdutu- le Pagti. Fdcea gi parastas
tesei 16n[ gi a fost foarte in- la mormdnt. In tot anul a
ra, ca qi pe feciorul sdu,solia
cdntatdcdci ii plSceamult sd sa a murit zdrobitd de coPi-venit p6n[ ce s-a stins din
leasd covoare.A fesut mai viald acum un an gi jumi-
tele boilor, iar fiica a murit
pentru toate caseledin sat". mistuitd de fldcdri dimPre- tate. Pdrintele Boldea, pa-
imi amintesccu acestpri- und cu familia. P[rintele a'rohul nostru, a hotdrat sA il
lej de covoarele qi tablourile plecat ca un tdlhar, aqal-auaduc[pici gi sd il ingroape
scos comuniqtii, Pe uEadin in curtea bisericii pe care a
lesute de bunica, c[ci preo-
teasaa transmis aceasti dra- ctitorit-o. Dupd 37 de ani,
dos care didea cdtre grajduri.
goste gi fetelor sale. L-am ajutat sdiqi coboarelu-pdrintele s-a intors acasd",
,,Am fost tare necdjili crurile la Hunedoara.A fost imi spune moq Pitru radi-
cdnd a plecat. Primarul co- os. ,,$i epitrahilul qi odAj-
om vrednic qi intr-o r1ia1[de
munist i-a pus gdnd rdu. $i om strdnsesemulte. In total diile cu care a fost ingropat
apoi, atunci s-au schimbat noud cdrule am incdrcat cAnderau neputrezite, striluceau
banii, a fost o familie care a plecaf'. ca qoi, a$a cum a fost Pus
n-a qtiut qi la botez pdrinte- Astfel a apucat plrinte-cu dle in mormdnt. $i parcS
le le-a spuscdt era taxa noua le Augustin, dupd 28 de ani ne afteptam sd se ridice aqa
gi lor li s-a pdrut mult qi l-au de pdstorire, drumul bejani- scheletul,oaseleaceleaEi sd
reclamat. $i primarul a venit slujeascd".
ei. S-a intors in satul natal,
cu decizie de la partid sd il la Dirlos. Aici s-a qi stins din Le multumesc qi m5 ri-
scoatd.A fost o zi trist[ pen- dic sd plec. Pe drum cdtre
via{d in 1961 qi a fost ingro-
tru tot satul. Familiilor ace- maqinS,m5 strigd din spa-
pat in fala bisericii allturi de
lea care l*au reclamat le-a v5ru1sdu, Visarion Roman' te cineva: fostul primar. ,,S[
mers riu. Nici un urnaq nu qtili cd l-am respectatfoar-
mai traieqteacum. Unii zic Sufletdeveghe te mult pe pdrintele. A fbcut
ci i-a blestematpdrintele.Eu in
,,Dar 1998", imi sPu- multe pentru satul nostru qi
nu cred, plrintele nu era din ne moq Pdtru, ,,l-am adus eu eram atuncl pnmar ql am
linut s5 il aducem qi sd il in-
gropdm aici".
Md mai inchin o ulti-
md datd in dreptul bisericii
qi al mormdntului strdbuni-
cului, in timp ce maqina co-
board lin panta. Trupul s-a
intors in ldrdnd, dar sufletul
lui pluteqtepeste sat.
Aceasta a fost viala unu-
ia dintre primii pdstori ai
comunit[lii transilvane din
inima Americii, ctitor de bi-
sericd in inima P[durenilor
de Hunedoara: nori Si cui-
buri de soare.

PRELIPCEANU
Raluca

iww.lumeacredintei.com LUMIAcRliDIl{TIjI/aprilie2018 31

lililL
REPORIAJ

Schitul Posagar
din lemnul6re?intei )
Arndoritsi ajungla SchitulPogaga dupdce un foststare!al aces-
tuiaipdrintele llieHanuski, actualmente duhovnicla M6ndstirea
MihaivodidinTurda)mi-apovestitdesprefrumuselea neasernuitd
a locurilor. Poatedatoritdtalentuluide povestitor al pir!ntelui...
saur
poatedin alt motiv...simleamo chemare cltre acestschitretras,
de;i nu ;tiampreamultedespreel.Hrace\race.."parciirnir*mise-
seintipSrit?nsuflet"Nidajduiamcaa.iuns acolosi primesc intdrire,
?ncfllzindu-mi sufletullafdeliacredinleiacestuilocfndepirtat.Si
cuprindcu s!rnlurile lucrarea ;iocrotirealui Hristospentruturmasa
d e p e a c e s te
me l e a g uariri e ;e n eA.g aci.. " am alunecat ladr unr ,..

32 a p ri l i e 2 0 l 8 /LU\,IEACREDINTEI www.lumeacredintei.com
Artidinlemn
Urmdnd frdel albia r6u-
lui Arieg, pe drumul nalional
75, de la Turda spre Baia de
Arieq, eramocolili, dejurim-
prejur, de peisaje neasemuit
de frumoase. Sclldate bl6nd
de lumina primlverii, plaiu-
rile Apusenilor iqi d5ruiau din
belryg averile pitoregti. Dupd
localitatea Lunca Arieqului,
aqezarerurald care se obser-
vb mai mult dincolo de albia
rdului (protejdndu-gi cu gri-
jd casele rdzlete de zgomo-
tul traficului rutier qi ferovi-
ar), se cascdun drum asfaltat, ei rdmdqile,chiar aici, in fara cruci sau alte elemente din
la dreapta, pe sub un pod de M o j i l o r... natui, iqi deschid larg gura,
cale ferat[. De cum am tre- Dep5rtdndu-ne tot mai invitdndu-ne cu mdrinimie sE
cut de aceastf,fiard din fier gi mult de sat, drumul pdtrun- cllcim in interiorul schitului.
beton, drumul s-a preschim- de addnc in arealul natural.
bat, imbrdc6nd haine tot mai Urmdnd albia unui pdrdu cu ileasemuita
bogatein elementenaturale gi ape repezi gi sclipiri argin- biseriei
dinlemn
arhaice.Din loc in loc se mai tii, se vld imprejur mai bine O datd intrali in acest
pot vedea qi astlzi case din conturate formele nahxii zi- spaliu flancat de nigte tuia
bArnede lemn, vechi de pes- dite de Dumnezeu. Muntii isi stufoqi, inalli gi verzi, care
te 100de ani, aduc6ndpealo- ridicd tot mai indrizne!'coa- rupeau brusc orice legitur6
curi cu un muzeu al safului. mele impddurite, de-o parte cu cele exterioare, am a\.ut
Lemnul, in aceasti zond, pare qi de alta a vdii prin care um- senzafia c[ plutim intr-o
a fi un material sacru. Darul bldm, pdnd cdnd,dupi cdfiva Iinigte primordial6. Inain-
megterilor de aici esteexpri- kilometri, atingem punctul tam lin pe o alee dreapti ce
mat in mai fiecare ograd[, dar mult rdvnit. ne purta direct spre biseri-
gi in troilele de la margine de Zidurile ce imprejmu- c[. Totul p6readesprins din-
drum. Lucrate cu dib[cie, ele iesc aqezareamonasticdsunt tr-o lume superioari. Fieca-
grdiesc despre lkistos, des- punctate din loc in loc de re construc{ie era o operd
pre firu1 nestins al credinlei chipuri ale unor regi, domni- de art6. O broderie ciopliti
strdmoqegti,cu o expresivi- tori qi personalitdli ale aces- in lemn de cele'rnai dibace
tate simpl[, int6lnitl adesea tcir pdm6nturi. De la Burebis- m6ini continua si se intindi
qi in ochii sdtenilor.Aici sunt ta, Mircea cel B5tran, Vlad pe biserici, pe clopotnigE, pe
case ce pdstreazd qi azi cd- lepeg gi Mihai Viteazul pAnd altarul de varl gi pe alte ele-
ciula luguiatd a acoperiEului la Horea,Cloqcagi Criqansau mente ce imbog5leau acest
confecflonatdin paie, ducdn- Avram Iancu, chipurile lor spa{iu, cum nu mai vdzl-
du-md cu gdndul la strdvechii stauneclintitepe zidul masiv sem. Am consfinlit imediat
daci. Din nefericire, se intdl- ca de cetate. cd mult6 dragostede Hristos
nesc frecvent qi casenoi, din La intga-re,porfile din a trebuit sd fie in inima ce-
beton qi termopan, care nu lemn de stejar par si ne vor- lui ce le-a impodobit. intreg
numai cd nu respecti mediul beasc6,exprimdnd cea mai schitul era gdtit ca o mireasd
natural gi sacraarhitecturd ar- frumoasd artd romAneascS. a lui Hristos.
3 . ,..
haici romdneascd,dar pare cd lmpodobrtecu sculptun spr- Apoi am aflat cd aceas-
vin sI otrFveascdqi ultimele ralate ce formeazd flori, stele, td mireasda Sa aveasi cinci
wwwlumea<redintei.com LUN.{SrdC}tEDINTEI / aprilie2018
REPORTAJ

prunci ce vieluiau aici sub le- dorit sd construiasci o bise- sd triiascd aici o veritabili
gdmdnt de cdlugdri.Hristos ricb oarohiald. Insd din anul via!6 pustniceasc[,asa cum
rdnduise ca in fruntea obqtii 1948, aici incepe via{a mo- afirmi pdrinteleNicodim Di-
sd aqezepe pbrintele egu- nasticS,biserica transfor- mulescude la Crasna,ucenic
men Teofan Jurcd, om trud- mdndu-sein schit. Aceastd al pirinteluiArsenie, cel care
nic cu adevdrat,despre care preschimbare a fost iniliatd ii dedicl qi o carte - Pdrin-
nu sunt eu vrednic a vor- de cdlugdrii Ghedeon qi Ar- teleArsenie Praja pustnicul.
bi. Aici, postul, rugdciunea, senie Praja de la Mdnistirea In anul 1960,viala monahald
munca si tdcerea sunt hot6- Rdme!. Cel din urmi ajunge de la Posagaeste intreruptd,
r6te parcd dintotdeauna. Pe
chipul vieluitorilor observ
fEri intrerupere cd pAlpAie
o lumini senind,venitd din
altd lume, amintindu-mi de
viequitorii din Sfdntul Mun-
te Athos. Inhdnd in bisericd,
am mers deerabdsI md in-
c hin 9i s d [ i m u l tu me s cl u i
Dumnezeu pentru cA ne-a
purtat paEii spre acestlocaq
de credin!6 qi de mdntuire.
Firul acestui loc de re-
f ugiu inc epein a n u l 1 9 3 3 .
odatd cu ostenealapdrinte-
lui paroh din Pogagade Jos,
Alexandru Ruidea. care a

34 aprilie2Ol8lLtr-rl'l€ACRE:fl}iTEl www.lumeacredintei,(om
ca urrnare a Decretului 410 semefilor noqtri
strdmoqi. oameniide ;tiinld afirmacd
din 1959, care punea lac[t S c h i tu l Po q a g a .
c e p oarrA izvorulesteunulcompusdin
pe maJontateamdnistirilor si h ra mu l
A d o rm i re a M ai ci i mai multe bazine comunr_
schiturilor de la noi din
1ari. Domnului, qi-arecdpltat insd canteqi cd astaface ca debi_
A urmat o perioaddde deteri_ dreptul legal
de functionare tul sgu s[ se schimbeDerlo_
orare si uitare, bisericadeve_ abia in anul
1990. di c. Insdsi mtmai potri vi rsa
nind depozit de combustibili
lzvorul citez din inlelepteiecuvinte
qi lubrifianfi pentru cei care Maicii Domnuluiale pdrinteluiArseniepraia.
lucrau drumul pe caream La 100 de metri mai in care afirma despre
.la acestiz_
ve n l ts t nol, m enit s d u n e a s _ addnculdrumului,pe
partea vor cE,,estepatronatde Mai_
ci sateleretrasedin zond cu stangd,prin
ostene-ala celor ca Domnului" gi cd este
drupul national 75. cinci vieluitori ai sfAntului mar putemic medicament ,,cel
Incep6nd cu anul 7976, locaq,a Primdriei gi localni- pe pdmAnt, de
. fiind un mare dar
vratamonasticareinvieaici. c .i l o rd i n Po 5 a g a
d e J o s.sta de la Dumnezeu',.Dupd ce
o datdcu venireaieromona_ ndrcatdacum
o micu[acape_ ne-aminfruptatdin acesriz_
hului Paisie Cosma.Ale lui Id,.La baza
acesteia,se co- vor minunat, am simttt
sunt harnicele mdini care au boarl pe niqte un
sc6ri spre un gust inexplicabil de dulce sr
fburit vesmintele minuna- rzvordespre
catese spuneca suffefulmai ugor.Dacae ta_
te b ro d at ein lem n ale b i s e _ estetAmAduiror.
Apa lui cris_ mdduitor?Nu gtiu. insd locul
ricii qi ale celorlalteanexe. ta l i n dc u rg e
c u i n i e n n i t enl a. acestapare umbrit de Duhul
De cum a venit aici, pdrintele In a n u mi rep e ri o a d e
a l eanu- lui Dumnezeu, iar lucrarea
Paisiea initiat ample lucrdri lui debitul
este mai mare. in tainicd a Maicii Domnului
de constructie,incepAndcu specialin perioada
hramului. qtim cu tofii c6 estepretutin-
biserica,chiliile, clopotnita De aceeamulti
credinciosi deni... dacdavem ciedintd.
si zi d u l de piar r a m ed a l i a r considerd asta o minune.
d i n l o c in loc c u c hip u ri l e Pe d e a l rdp a rte .
g e o l o gi isi LaurentiuCOSMOTU
www.lumeacredintei,com
L tlL{l:A CR.]l]t\iJt] / apritie 2018
FITEDEJURI{AL

invierea...
Fa;tele, pentrurom$ni,e ceamaimaresirbdtoare de pestean.Frumo-
sul,izbivireadintr-unnecaz, clipelefericiteerauvizutede strimolii
r apor tala pa;te...
n o g t r i c fai i n da se me n ezial e i d eP a q te.Totulse
11martie2018
aproape gata. in doui luni, I decembrie,dupdtdrnosire,
Postul Pagtelui. Dumi- aflu, marele l6caq de cult va rnii derom6nivor fi prezenli
nic[ bucureqteani. O du- ajunge la cota de 60 de me- aici. De mireful praznical
pd-amiazd, de preumblare tri . In s e p te m b ri e.atunci Invieriiromdneqti...
creqtind. Ast5zi vdd inde- cdnd va atinge indllimea
aproape,dupd mai bine de de 106 metri, va fi mon- 12martie2018
dou6 luni, noua CatedralS tatd structura metalici din
Patriarhali. Se ina115,zvel- zona turlei principale a Ca- N-am inleles nicioda-
t[, pe Dealul Arsenalului - tedralei. Pe 25 noiembrie, in td prea bine cum stau lucru-
un loc in care.pdndmai ieri, Anul Centenar, va avea loc rile cu marxismul cultural,
au existatcinci biserici im- sfinlirea - lucrdndu-se de cu neomarxismul, cu noile
portante ale oragului. Corpul zor, pdnd atunci, la mozai- conspiralii totalitare... Nici
principal al Catedralei este curile ce o vor impodobi. Pe nu cred cb voi reuqi sbinteleg

aprilie 2018 /LUl'lEA CREDINTEI www.lumeacredintei,(om


i ,' :
' .j,,'-"..' ,'

weodatd pdnd la capdt. $tiu sinzurul nostru deziderat. De qtiinlifice" din perioada so-
doar cd un cregtin este da- aicl discerndmdntul,dumiri- vieticd ale articolului md ld-
tor sI lupte cu patimile sale. rea fiec5ruia dintre noi... muresc pe dat6: existd qi oa-
Rugiciunea, postul, milos- meni care nu cred, ori care
tenia, participarea la SfAn- 14martie2018 nu vor s5 cread6.Am cunos-
ta Lirurghie. mdrturisirea;i Citesc un articol despre cut cu tolii drept-mdritori
impdrtiqirea cuTrupul gi Sdn- Sfdnta Lumini de la Ierusa- creqtini in mpinile cdrora s-a
gele lui }lristos n-ar trebui sd lim, in care sunt amintili mai pogordt, de Inviere, la Ieru-
ne fie str6ine. In acest chip, mulJi pelerini, monahi, atei salim, focul cel ceresc.De
pe ldngd lucrarea mdntuirii etc., nedumerili, de-a lungul doud milenii, acestardm6-
noastre, Cel Preainalt va rAn- timpului, in privinla acestei ne, pe l6ngd multe alte do-
dui o lume mai bun6, purt0n- mari minuni. Articolul e pri- vezi, o mirturie vie a Ade-
du-ne pururea de grijd. Ori- leiuit de contestarea minunii vbratei Credinle...
ce alt,sdzboi", dat cu armele d6la Smntut Mormdnt de cd- '16martie
tre un cleric afinean, intr-un
2018
acestei lumi - viclenie, per-
fidie" minciund, acumularea recent interviu acordat unui Pe 25 maftie, de Buna
necugetatdde averi, dorinla oost israelian de televiziune. Vestire, la Chigindu, se va
nemdsuratl de stdpdnire-, e Lumina carq se coboar6 din desfEgura o Mare Aduna-
sortit esecului.Fala lumii se cer, an de'an, de Paqteleor- re Centenard, pentru a cere
schimbddelao zila alta,ide- todox, la Vecemia din SAm- autorit[filor de pe ambe-
ile aqijderea.. . A ne cunoaqte bdta Mare, cu greu ar putea l e mal uri al e P rutul ui re-
in profunzime credinla or- fi insd contestat5de un om de intresirea neamului rom6-
todoxd ar trebui sd rimdnd bun6-credinld.,,Explica{iile .resc.-inurmd cu un veac. pe
www"lumea6redint€i"{Dsl I-Ul{ilA CRllDlNTllI 1aprilie 2018
FIL EDEJURNAL

20martie2018
In Bucureqti e iar69i iar-
na. Ninge linigtit pesteghi-
oceii infforiti. In zort de zi,
strdzilesunt aproapepustii.
Pestedrum, o iand-elaiprin-
sA.O betrane iqi citegteru-
gdciunile de dimineali. E
nel i psi tdde l a bi seri cd.Me-
reu in pace,mereu cu Dum-
nezeu. ,,Lasi, mam5, cd e
bi ne. E bi ne... A vem ce
mAnca, avem cu ce ne im-
brdca. mergem l a bi seri -
c5. S a ne rugdm pentru
vrdj masi ,sd dam si al tora
din pulinul nostru". Mereu
cu un zdmbet pe chip, me-
reu cu o vorbd bund, de im-
pdcare.N-are televizor. Te-
lefon mobil nici atdt. O sun
din cand in c6nd. pogor6n-
du-mdde fiecaredatdintr-o
altd lume. A tihnei. a oilcli
de pAndmai ieri. Va,,gusta"
Paqtelecu adevdrat.Hris-
tos. Paqtelenostru,Bucuria
noastrd cea neinqelStoare,
pe care o pierdem adese-
ori in vdrtejul lumii ce ne
impresoar[...

Gheorghild
ctoctol
27 martie 1918,basarabenii
s-au reintors acas6,in sdnul
natiunii rom6ne. Un act de
dreptate neinleles nicicdnd
de Rusia.Romdnii au ndddi-
duit intotdeaunain Dumne-
zeul milei qi al dreptdlii.Le-
gile oarbe ale cotropirilor,
suferinlelor si nedreptdrii
r or
avea un sfdrqit. Vom vedea
cu totii, in curAnd,cu aiuto-
rul Celui Preainalt,ZtuaIz-
bdvirii Basarabiei.Sd nu ne
indoim nici mdcar oentru o
clipd!

a p ri l i e 2 o l 8 / I .r ' :l www.lumeacredintei.(om
Tentafiipestetot, in fiecarezi
chiar gi la meselefestive!

*t *+

t
t*

Fi+bilinajul* bil* si functicnezenorm*1,slim*lind secr*lie naturalAa ssestei+gi impiedicil farmereaerirt*lelor de eol**terol,


a*igur*nd a digc*tie rfiai Lun5"c6nd eslr administrat1-2 comprimate,de 3 ari pe zi, dupi mese,timp d* 15 zile"

Fisbilin *s1s r*fsrsandat ir urmitoare4ealerli$n: c$lerisliG pra*dc* ditaricf, g


di*$inezis friliari, cmstipale cronici 4s cauz6hepad*A.tdod da edln**rtarel cqii .T-
7 -15 ani" 1"2 eunprimabfr&itin ?* mg?e zit &$l+;1-2 esnpt'$ats fi*iliil 25Sttlg,
ds 3 ori pa zi, dupi fisse, lnp de 15 zile. Fe,xt nedira,ll,er*r$nlin$asidddtidroog,ie
lerapiaF,
2$0mg$ eapoatealiberafiri gescdpfiemedjcala. S?r#$rfiandi eilrsa euatontiaa g
s6T*fapr6cA
ilrosf€sg;U sas a in*orna{,ib{ da pe anbdg. 9eA Wff na&tostirt wplfoit* i * w Bffi a @ :
adresali-veficdifirlt;l ffiJ fannacirtiuj. Vizade ruHieitaient.$ffi1*2.N,2817, &lt. f &]t*1 tF'i24. Ci;t N.d#6a 4e *2. frlyii** IE
in acestnumdrputeliciti:
. Dorcteide ia
Adamcli si- Focain{a,
caieacatr*'inviere
. AvvfrPetronlu
Prodre rnitul- 5#
reniizam idealu!
desavargirii
. AdrianFapahegi,
-
t/liiiailf.learnlu
Manuaidesupravie{uire
cre;tin*ln cetate

MINUNILE CTLOR, MAI MARI SFINTI AI RISARITULUI


NURATATI
AL14-LEANUMARI
Segisegte
inreteaua
dechiotcuri,
supermarketuri
;i inpangare

A FOST,cetatte lapilor atee?


.l
.t,)r! ,l(
:.,::l:l:.:l:,i,1
'r'.iir:l
:;..;:,::'
,:l.,":

)li

Meridianeortodoxe
:-r

RTPORIAJ

Procesluleade rFforii
rvr
incepe in Beti"il
eu o ziinainte des*rb*tsan*e
hueuria intndrii?nlerusarim a Domr.:urui,
dea mr'i ['*****ru anntriigt
tuit*r*iui,ea!n fi*ear* eareddlnuiedicrvremea &,,!*n-
-ug:1*:;-*,
a'i,gideeeebst* *,*1a,lr*r*1.*rilururg;
ig-rterusarinr
a fneeput" in-e*ii;ru'JJ- ,e*;rxt,j,;* n*i--g- il*r:lr:uf
ui
sIujba sfint*i i-iturEr"r
i! yfr*t* d;' #*1**rl** r ier*sari i-l Larsr,e u
ci ridieats p* vatraveehii n:uir";i ?nrr_*h,iscri_
r*euinge *i'uli**x,.gi* sur*rirerr
;i fr'4aria'
Dupasfsnta $*i*,J\.4*nta
p*dur*de namuri litun*h'*,;iL;; d* oarnsni, sui:* **evsrats
{-ax*n" Hn:ogia dea*t:,:r*t"i_5q;
p*posi?n er__esiur:*a e;*rre rn*rry.?&nrui l*i
est*extn*mel*p*;t*rnie*, i*cuiio u*o* iis.*sF.{ri:t**l_i'i*o;*t
eulen;ni_J*:*::*n** in p* i_*xsr
fntuneeat* fn car*aSesj* a z*eut**iit;*grx* p*tru S.r** ;i
d"*FNorii?ncep* in s6rn,bstil;;ru;iei, fn fiet*ni*,air*.r*r*rlr:alur
'ngusrS
fiindunnrar d* un
e5,ffi
fff -fJ,,fi : ::if ::_ni*,,u**u,ou
H L:?,1 er*inr*ar*sapr*n,r;ra
?Jir*,?iffig*ffixx
l
,,(elcecrede
in Mine,
chiardacivamuri,
vatrii..i'
Ori de cite ori mersea
sau Se intorcea din cetite,
drumul Mdntuitorului tre-
ce a inev it abilpr in B e ta n i a .
pe l6ngd casa celor trei frali
desprecare se vorbeqteade-
seain SfhntaEvanghelie:La-
zdr,Maria qi Marta. Pentru a
ajunge acolo, trebuie sd par-
curgi mai intdi Valea Cedri-
1or,iar dupd ce treci pe ldngd
GrddinaGhetsimaniurci ina-
inte Muntele Mdslinilor nAnd
in safularabAbu Dis. Acest
drum erapreferatde Domnul
pentru a poposi, atdt singur,
cdt 9i impreundcu ucenicii,
in casacelor trei fra{i iubitori
de Dumnezeu.
Sdmb6tadinaintea Flori-
ilor este cunoscutdin lumea
ortodoxd ca Sdmbdtalui La-
zdr. Sfdntul Ioan Evanghelis-
tul ne relateazdo intAmplare
minunatd, care a generat a-
ceastdzi de sdrbdtoare:La-
zdr, prietenul lui Hristos, im-
bolndvindu-se foarte grav, a
murit. Dup[ patru zile, Dom- ,,In v i e re a c e a d e obgte ,,Bucuria tuturor, Hristos
n u l a t r ec ut pr in B e ta n i a , mai inainte de Patima Ta adevdrul,lumina, via{a gi in-

N oprindu-Se qi la mormdntul
acestuia,unde, prin puterea
Sa dumnezeiascb,l-a invr-
incredinfAnd-o, pe Lazdr din
mor{i l-ai sculat, Hristoase
vierea lumii, celor de pe p6-
mdnt S-a ardtatcu a Sabund-

#
Dumnezeule.Pentru aceas- tateSiS-alicut chip invierii,
at din morli, dovedind astfel ta Ei noi, ca pruncii, semne- ddnd tuturor dumnezeiasca
cd El este invierea gi via{a: le biruinlei pufiAnd,lie, Bi- iertare".
,,$i Iisus r-a zis'.Eu sunt in- ruitorul morfii, griim: Osana
vierea qi via{a; cel ce crede Celui dintru indlfime! Bine Liturghie
arhiereasci
in Mine, chiar dacdva mur1. egti cuvdntat,Cel ce vii in- timareprocesiune
va trd i. $i or ic inet r d i e q te;i tru Numele Domnului". Ori de cdte ori md affu in
credein Mine nu va muri in Aceastaintdmplare.prilr Jara Sfdnti, trdiesco bucu-
veac" (Ioan 11,25-26). care Domnul il readucela rie interioardgreude descris.
A s t f el Laz dr a d e r e - via!6 pe prietenul Sdu mort, In Betania am ajuns chiar in
il n i t pr ec ur s or ul m a n tL ri ro r n e re l e v d fa p tu l c a H ri s- ziua sdrbdtorii Sdmb[ta lui
il' al renaqteriinoastre.al in- tos esteFiul lui Dumnezeu, Lazar. Altit bucurie,alte tra-
It vierii in Hristos. dup6 cum cd Lazdr a fost inviat qi cd iril $tiam doar cd urmeazdsd
menlioneazi gi imnogranrl: va urma invierea mortilor: participdm la o procesiune,
www.lumeacredintei.com i-i-il{}:i.{ LIREI}lNTlill/ aprilie 2018 43
:.-

I REPORTA'

fdrd a avea insd prea multe arhimandritul Epifanie, pre- locul numit Lazarion qi care
detalii. oful slujitor al acestei sfinte intr-o primd fazd cuprindea
Un prim popas a fost mdndstiri. Biserica a fost ar- mormdntul, curteaacestuia;i
marcat de Sfdnta Liturghie hiplind pe tot parcursul sluj- o bazilicd. In vremea M6n-
de la mAnistirea al clrei bei, iar curtea m6n[stirii s-a tuitorului Hristos, acest sar
nume a fost dat dupd nume- dovedit a fi neincipdtoare evreiescse numea Beit-Ania
Ie surorilor lui Lazdr, Mar- pentru credincioqii venilii sau Beit-Hanania (Casa lui
ta gi Maria. Slujba a fost ofi- din intreagalume. Am pri- Hanani). Lazaionul a existat
ciatl de un sobor de preoli mit qi eu un ram imens de fi- aproapeneschimbat p6nd in
conduqi de Preafericitul Te- nic, asemeneatuturor celor secolul al l2-lea, apoi a fost
ofil, Pdrintele nostru qi Pa- ajunqi in zita aceeain Be- dat uitdrii timp de aproape
triarhul Ierusalimului. care tania. Era pentru int6ia oard 300 de ani, dupd care pe ve-
a slujit impreund cu iPS lrti- cAndparticipam la o astfel de chile ruine ale acestuiamu-
lropolit Isihie de Capitolia, slujb5,urmatade o procesiu- sulmanii au construit o mos-
IPS Arhiepiscop Aristarh ne aici, pe pdmAntul sfbnt al chee, in interiorul cdreia se
de Constantina,IPS Arhie- Betaniei. afld,asldzi mormdntuI lui La-
piscop Dimitrie de Lydda,. zdr, care este administrat de
IPS Mitropolit Gheorghe Popas
inedit arabi.
de Nijni Novgorod (repre- lamorrnintul
lui,lazir Ajungdnd la mormdn-
ze\tant al Bisericii Ruse), Am ajuns in satul arab tulluiLazd1 mi-am dat sea-
IPS Mitropolit Alexandru El-Azarieh (Sfdntul Lazdr), ma cd estedepartede a avea
de Clemilki (Ucraina) qi al c6rui nume este legat de i nfdl i garea mormi ntel or
aprilie 2018 / LUMEA CREDINTEI www.lumeacredintei.<om
o biqnuit e. S t r db d t6 n d o
strddufd foarte ingustd a ve_
cnlutul sat. am ajuns in fata
unei inscriplii;,Mormdntul
tut Lazdr". Altfel nu mi_ag
fi inchipuit cd in locui ace_
la ensta un mormdnt.Aceas_ o"'=
l l
td gurd.depeqter6.zidjtd din
Dlocun mari de piatrl, se
contlnuAcu o scardde apro_
ximativ 6 metri, ce co6oa_
rd.intr-o incdperede 2/3 me_
tn, dupA c-arealte trei trepte
duc chiar in locul in cares_a
aflat tmpul lui Lazdr. prima
senza,tieestestranieqi nu_1i
vrne sd crezi cd prin deschi_
o e re a ac eeam inus c u l d i n
piatrd-te vei putea strecura, o incdrcdturi deosebitd.ast_
dar pdnd la urmd trebuie sd ca{e o dati cu inocenla spe_
fel incdt orice pelerin ajuns cific5 vdrstei emand'multa
coboritoatecele27 de hepte in Jara Sfhntatrebuie sd oo_
pentru a ajungesd te inchini dragoste-IatE cum o proce_
poseasci qi la mormAniul slunerellgloasSpoateconfu_
la lespedeade piatrd din lo_ luiLazdr. Cu acestegdnduri
cul tn care azdcutLazdt. ra sentlmentela carenici nu
m-am ffezit in miilocul unui gAndeqti!
P 6r int ele Dav id s p u _ grup de fetile arabeimbrdca-
ne cA acestaeste un loc cu te in uniforme de cercetaqi, Mariana
BORLOVEANU

www.lumeacredintei.com
I-UMEA CR.SDINTEI/ap71;"20ru
45
I
FTASH

La ce ministiri
/-\._
r$rpetrecbulgarrrpaStefe
eun:igiv*r'p*rreee
burgarii
ra;rei*e
earean"3adresat-o u*or priet*nidefaSud llujaystq: e*?nrr*ner* pe
ex n',uf{ieJintre d* nu*xre. Fri'r:"con":paratie
ncrrrpr:i,
uug* iun.l;;* s*.affu,veeir:iin*gtriprefers
c vaeen{sd* Fagtein * e*i foarte-ap,"*6:;agi
{ar* *- }li-ia.x
f* uneeiintr***;r* r:":*nsstirid!najung*nd,
rn n*ept*adc i'nvier*,
saieani.".
Capitala
bufqari Credinciogii.nalionalistiisi
dupiZiuaNftionali prooccidental
ultimelegtiridin lumeapoliti_
ii bulgari'sunr
o9rgara,..lnterviulaiordar
a b Atu ti ...N i ci n_amapucat
1a
Atmosfera. la Sofia, in oe ca.tre_Mitropolitul I larionde
prea.brnesd cobor din auto_
ce.ade-a douajumdtal.ea lu_ volokolamskpostuluide tele_
carul Bucuresti_ Sofia (cursa
vvrane R.ossia_24.
:l-TT':.in eunareme,
parand.
Viroqa recenr.Iaunpreg in urmacu
depdrtare,cd std llluqr{qfa
rmbatabilpe.piala transpor_ :1,1.,", zrle- i_a mdhnir pro_
;a-se prdvalepesteora; cu rutul rntemationalde persoa- l*d p. sofioti.Referindu_se
viziL put"urnr_
'-lli$ Tlllere dimprejur. ne! ca suntpusla curentcu rul
,lu.r:,...1-,u a
KrnI in Bulgaria.inalrul

tu-
46
G
E
a
&

ierarh rus, apdrdnd pozilia noapteade Paqti.Pe primul de-al doilea loc in preferinlele
acesfuia,a declaratc6, la So- loc, evident, se afl6 Rila, la- ortodocqilor bulgari se afld
fia, delegaliarus[ pe 3 martie wa lor na{iona16,cu nepre{uite MdndstireaTroian, necropold
a.c.,de Ziua Nalionald a Bul- comori de add, cu slujbe ,,ca patriarhald.Icoana fbcdtoare
gariei,a vdzut desfbsurdndu-se la carte", cu moagteleSfhntu- de minuni a,,Maicii Domnu-
,,cevaasemlndtor cu o parad6 lui Ioan de Rila (prezent chiar lui cu trei m6ini de la Troian",
militar6". Tonul zeflemitor la gi pe binecunoscutaleva).Ca- masa de praznic de dupd sluj-
adresanaliunii gi armatei bul- zarease ooateface la mdnds- ba Invierii, peisajul montan
gare al,,ministrului de exter- tire, cu rezeware,ori la hote- imbietor, conditiile de cazare,
ne" al Patriarhiei Ruse oare a lurile din imediata apropiere. totul indeamnd la petrecerea
mai fi temperat cumva,^in ul- la pregunconvenabile.Pe cel sdrbdtoriipascalein acestloc.
tima weme, din,,entuziasmul"
multora dintre bulgari fala de
Rus ia. . .
5"mfinistiri
,,Top
pentru
bulgaregti
noaptea
dePaste
Dincolo deproblemele..1a
zi" Eide preocupdnleamicilor
mei bulgari, printre scdpan.
voi reu;i sa fac. impreunacu
acestia.un..top5" al manasri-
rilor preferatede credinciosii
de la Sud de Dundre pentru

l-l-ib,1EA{.l1llDll\TEl / aprilie 2018


l

'f FTASH

*:,

Balcani;i
Rodopi... origine gt;zind Grigorie Ba- Bulgaria (cel mai frumos este,
Mdndstirile Dreanovo qi kuriani. In aceastdmdn[sti- gtim cu tofii, acasb),dar daci
Sokolovo din Balcani (aflate re credinciogii se pot inchina tot ajung,folosul n-arfi deloc
in apropiereuna de cealaltd) la cea mai cunoscutdicoani preamic din petrecereanoplii
ocupdlocul al treilea,respec- fbcdtoarede minuni a Maicii de Inviere la una din aceste
tiv al patrulea,in ,,clasamen- Domnului dinBulgaria. mdndstiri...
tul" petreceriiPaqteluide cd- Nu-i indemnpe rom6ni sd
tre credincioqiidin lara vecin5. meargdin vacantade Paqtein Gheorghili
CIOCtOI
Doud mdndstiri mari, cu un
trecut istoric bosat. Hoteluri-
le din preajma a&stora practi-
cdpreluri foartemici, oferind,
de Pagte,un meniu tradi{ional
; de praznicbulgiresc. Pe locul

F
al cincileain preferinlelebul-
garilor se afld Bacikovo, una
dintre cele mai vechi mdnds-
F -,
tiri din tard.Affatd in Mun(ii
F= Rodopi, Bacikoyo a fost con-
::: struitl in perioada bizantind
(1083),de cdtregeneralulde

aprilie 2018/ Ll.iLtXlaACREI)t\il I wwwlumeacredintei.com


KEBEHE
PLIIS.
IIEBINEREVI]'IE!
SISTAREA

Frima*ambinafic gi
dinR*mani*dssin"r*tEe*na
e*r**n*s,;;':.,,,cu
efectdublu grantiflatulenta,
antihalsnar*
3 KebenePluBcortine50mgsimetcrasi estede4cpr/zi,de
30imgcdrbsneactiv.Dozarecsmandatipentruadulii
! preierat2comprinaiedupamasar..ncizla-Acestaesteundispozilivmedical,cititi
cuaten{ieprospeciul.
:J

gii*'f"nq,.F:r,.
; ., ..,
Srr Fab'iciin. :24 ClriNapNa j- - i:-
y'Terapia
suN P J ra . . , a !o..;a.
JURIIATDEPETERII{

i
I
La sdrbdtorir ea numelut
Teofil al lll-lea
Patriarhului
CapeNerin in JaraSfdntaestein'lpresionant ca,aldturidc vizite-
* le planificate la Locurile Sfinte, s* poli partieipala evenirnente-
l* mrarcante din via{aFatriarhi*i Ortodoxe* lerr:salinrului,e*r* au
loc?nperioada seurtdin e*rete *fli aeols.S$rbitorirea numelui
PatniarhuluiTe*filal lll-lea, Patriavl"l al Cet5liiSfintea lerusalirnu-
i l e sti nSei,ri e A
l u i9 ! ? n t r e gPi a i , n a b iei, CaneiGalileii
lor daniei, ;i al
5f&ntuluiStan,a repreze*t*tt",lvlul dintreaeestemotrler"lte, €&r*
pot produrce irnpresii inedlte;ieoncluzii une*rineagteptate!
:l: 'oficiatd
MlERcURl, 21 MARTIE la Biserica SfAntu- de la Sevastia,prdznuili pe
zora.in timpul vizitei noas- lui Mormdnt din lerusalim, stilvechijoi,22martie,20l8.
tre la Mdndstirea Saydanaya ocazie cu care va fi sdrbdto- Dar fiind joia Calonului cei
(acasdla bunica Maicii Dom- rit Patriarhul Teofil al III-lea Mare (in sbptdmdnaa cincea
7. nului, Miriam), maica stareld al lerusalimului. din Postul Mare), cAnd.se
=:.: Sfdntul Teofil, al cdrui slujeqte Liturghia Darurilor
Serafimane-a lansatinvitalia
de a participa sdnbdtd, 24 numeil poartiPatriarhul,face mai inainte sfinlite gi urmdnd
marti-e, la STdntaLiturghie parte din Cei 40 de Mucenici ziua de vineri - zi in care de

50 aprilie 2o18 /LLiN1[A CRUDINTE] www.lumeacredintei,com


Sfinta Liturghie a incePut
in scurtd weme, duPd ce mai
int6i a intrat in mod solemn
d-l Christos Sophianopoulos,
Consulul General al Greciei
la Ierusalim. Slqjba s-a ofi-
ciat in Bisericalnvierii (ka-
tholikon), bisericaprincipa-
l[ a Patriarhiei Ierusalimului,
situatl in fa{a Sfhntului Mor-
mdnt al Mdntuitorului. Cdnd
am sosit noi, in centrul bise-
ricii eiau aranjate 14 scaune
qi tronul patriarhal, aqaincdt
participanlii qi-au gdsit loc
l6ng6 zidurile bisericii.
Unele persoanedin grup
au mers mai int6i qi s-au
aqezatla rdnd pentru a intra
sd se inchine la Sfrntul Mor-
mdpt al M6ntuitorului, pri-
lej cu care s-au int6lnit cu
echipa de fotbal a Romdni-
ei, care in aceeaqi seard de
sdmbdtd urma s[ suslind un
asemenease sdvdrqeqteaceas- prima zi lucrdtoare a sdPtS- meci de pregitire cu echiPa
t5 Liturghie specificd Postu- manii. Pdnd sb ne llmurim de fotbal a Israelului (scorul
lui Mare, timp al ciinlei gi al cd Biserica Grec-Ortodoxd final - 2:1 pentru Romdnia).
infrdnlrii -, s-a amdnat mo- din lara Sfrntd nu schimbl Miercnri, 2l martie,unii din-
mentul festiv al sdrbitoririi niciodatd ora (nu se trece la tre noi au intdlnit'o pe Iulia
Patriarhului pentru sdmbdtl, ora de vard), am avut emotii Timoqenko, preqedinta parti-
24martie. legate de momenhrl ajungerii dului de opozilie din Ucrai-
Ajungi la hotel, ne-am la Sfhnta Liturghie de la Bi- na; joi, 22 martiq fusese in
verificat programul, am fd- serica Sfhntului Mormdnt din vizitd la Sfdntul Mormdnt
cut cdteva modificdri necesa- Ierusalim: trebuia s[ fim aco- PreqedinteleBulgariei aga
re pentru a nu pierde vizitele lo la ora 7,30 qi p6ni la urmd inc6t o vizitl la Locurile Sfin-
planificate qi, impreuni cu tot am ajuns cdnd trebuia. Doar te poate aduce intdlniri abso-
grupul, am hotdrdt cd putem ci, dupd ce avusesemdoud lut inedite, oficialii fiind aici
onora mvltalra. zile toride, cu temperaturi de relativ uqor abordabili!
SA M B A T A ,24 M A R T IE 30 de grade Celsius (urmare Revenind la Sfdnta Li-
2018. Zdpdcealdmare pentru a unui val de aer cald din Sa- turghie oficiatl de Patriar-
cd in Israel s-a trecut la ora hara), sdmbdti diminea!5 am hul Ierusalimului impreunl
de vard vineri, 23 martig, constatatc[ ploua qi wemea cu un sobor de 33 de arhierei
in prima zi de week-end. In devenise extrem de friguroa- qi preoli, ne-a bucurat faptul
aceastd tard, week-end-ul s[, degi nu clriar ca iama grea cd s-a citit Sfhnta Evanghe-
se line in zilele de vineri qi ldsatd acasi... Am ajuns in lie in limbile greacd, arabd,
sdmbdtd (vineri - zi sf6n- Cetatea Sfdnt[ zgribulili, la rusd qi romdn[! De aseme-
td pentru musulmani, sdm- ora la care comercianlii des- nd'a,a fost deosebitmomen-
bdti - sabatul, zi sfhnt?ipen- chideau obloanele tarabelor tul in care Patriarhul Ierusali-
tru evrei)r iar duminica este drnbazar. mului a fost pomenit pe r6nd

ivww.lumeacredintei.com LUMEA CREDINTEI/ apfilte2018


JURIIATDEPETERII{

de.cei zece MitropoliJi gi Bisericii invierii, aceastiicru- rasa neagrl monahald,la fel
Episcopi participanli (,,Intdi ce a fost adusdin procesiune ca ceilalli inalli prelali, retra-
pomenegte,Doamne, pe Pa- Patriarhului Teofil al III-lea, gereaaproapepe neobserva-
triarhul Teofil al III-Iea..."). care d binecuv6ntat cu ea te din bisericda intdrit aceas-
fiecare dintre acegtia iegind participanlii. td concluzie, bazatd doar pe
cu Sfintele Daruri din al- Cdteva persoanedin grup observa{iedirect6. De aseme-
tar qi apropiindu-le de ca- au folosit ocaziaparticipdrii nea, numele pe care il poar-
pul plecat al Patriarhului, la aceastbSf6ntd Liturshie td Patriarhul - Sffintul Teofil.
aflat intr-un gestde smerenie -ofi
de sdmbdt[ dimineala, - unul dintre Cei 40 de Sfinti
impresionant! ciatd de Patriarhul Ierusali- Mucenici de la Sevastia- in-
La finalul Sfintei Li- mului, pentru a se spovedi qi duceideeade smerenie...
rurghii, in centrul bisericii impdrtdgi, bucuria participd- Dar gestul sdu recent.
a fost pusd o masd pe care rii fiind astfel deplinS! La fi- care a fbcut inconiurul lu-
s-au a$ezatobiecte de cult nal, am luat cu tolii binecu- mii - acelade a inclide tem-
bisericegti,in mijlocul cdrora v dntarea Patriarhului TeofiI porar Biserica Sfrntului Mor-
s-a aflat o cruce de lemn care al IIIlea, cares-aretrassme- mdnt din Ierusalim, ca sernn
pdstreazdo parte din Cinstitul rit din Biserica invierii, prin- de protest fa{d de deciziile de
Lemnal Sfintei Cruci aMdn- tre pulinii participanli rdmaqi impunere de taxe sfAntului
tuitorului. Dupd aqezareaPa- p6nd la final, la ora I 1. locag gi de alte decizii admi-
triarhului qi a celor 12 ie- Suita Patriarhului a ple- nistrative luate de citre Pri-
rarhi pe scauneledin cenkul cat apoi spre sediul Patriarhi- mdria din Ierusalim -, aratd
ei Ortodoxe a Ierusalimului, putere de decizie, fermita-
unde festivitatea prilejuit5 de te qi credin!5putemici, acest
s[rbdtorirea numelui Patri- gest fiind de altfel incununat
arhului a continuat pdnb du- de succes:dupi trei ztle, la
pd-amiazd.Puteammerge gi interventia chiar a prim-mi-
noi - au fost alli pelerini care nistrului Israelului, care a
au onorat rnvitalia-, darpro- constatatpagubelediploma-
gramul nostru de vizite ar fi, tice produsela nivel mondial
9.- lost perturbatesenfial. de hotirdrile Primdriei Ierusa-

F
. Ca simplu participant la limului, acesteacte adminis-
acest eveniment anual din trative au fost anulate gi drept
viata Patriarhului Ierusdiimu- consecinli locagurile sfinte au
lui, impresia generali lSsatd fost redeschise.
7,: de acestaa fost de simplita-
te gi smerenie; fiind mic de MariaCHIRCULESCU

i
stature qi la final imbrdcat in Miriam
Turism
aprilie 2018 /LUM]jA C]REDINT.Lt www.lumeacredintei.(om
lnreleaua
dechio;curi
depresi
lnp-. Cartea Crdciunului, vd oferim
acum Cartea PaStelui,gdtitd in acelasi
stral sArbetoresc, ca ochiul sd nu rdmAnd
nici el strdin de bucuria minlii qi a inimii.
Volumul-de.fafd,g6ndit ca un ghid pas_
,
cal, estealcdtuitdin texte semnaiede di_
vergiautori, hpdrute.de-alungul anilor, fie
rn pagnlle revlster,,LumeaCredinlei",fie
in cdrfi tipdrite de editura omonimi.
Prima secliune a cdr{ii este dedica_
td ,,Tradiliei pascale",iar cea de_adoua
indeamndla o meditaliemai responsabi_
l5 asupra,-Acrualitdfiipascale'.,carene
prlve$le direct gi intim-pe fiecare dintre
nol - fl in veac.gi in vegnicie.Nu lipsesc
trad(iile qi obiceiurilede paste.
Hristos a inviat!

<Am simtritci trebuie si fac mai mult decit si ma


rog 9i ci simt nevoiasi intru in contactcu lumeabise_
riceasci,lumeacredinlei.Culmea esteci.,dupl atdlia
anr,1gr ajunssi scriu intr-o revisti carese cheimd,Lu_
rneaCredinyei,giastadupi ce am cerut binecuvintare
de la pirintele duhovniCgiam mers pdnd,lapdrintele
Justin P6.rvu,caremi-a spusci e bin-esi lasinernrie
experienfatrditl de mine cu Dumnezeu, pentru ci ar
h ajutitoare si pentru alli semeniafla1iin suferinli."
I
CAilICTRUL
Ileana Gafton Drago;

uAutoarea acesteicirgi, din propria deloc


9i
uioar? sa experiengi,trecutd,,prin-urethile'acului,,,
a intele_sesengialul,pe care s-a strdduit, cu har, si_i
o clhtorte
lmp-ertd$easci gi altora:nici cancerul,nici vreo altd vrLn
boal,a.lryp.ea:cd mr se afld neapirat sub semnul in_
curabilului, ci,,la Dumnezeu loate sunt cu putintd... weLLiLe
Medicina - limitatd, ca roarelucrurile ."i;;;
nu trebuie desconsiderati,ci complinitd prin retur_
_ asl{ui
sul cu bundincredingare l.,riutor?J. d.il..ei".
areurechi de auzit,sd audn!"
Prof. Univ. Dr. pavel Chidli
MERIDIAI,IE
ORToDoxE
fn
!
Ortodoxiarusi
;i geopolitic
a.. .
Ru5iisustine6,?nsf6rpit,
au avutvremesa-;ialeag*pnegedint*|e"."
?*pa alegereaeeiui an'leriean, earele-arfi reue'^,rT t*t ior.".
Evi-
dent,o qlunralangrfrsp*:rdit6 in *e*stezireranqcseovi, rexurta-
tul serutinuiur!
din martiea.e"ffinc rnaimultgec6tprevizib3t.."
inapoi, s e ri o a s 6d. e acel aqiV l adi - guvernan{ilor de la Mosco-
laPetru
celMare... m i r V l a d i mi rovi ci ... pre- va din ultimii ani. Faptulcd
cedente in cumularea ce- Starulsi Bisericase cbnfun-
O bund parte a mass-me- lor doud inalte demnitdli, e d[-aproapepdnd la contopi-
dia pravoslavnice mosco- d re p t. e x i std i n R usi a i ncd re in Rusia, dupd decenii de
v it e r egre td fa p tu l c d i n din vremea Jarului Petru pri goandatei stdi mpotri va
B is er ic aR u s d n u a u l o c a - cel Mare. In urmd cu Deste cregtinismului,dd. de use-
legeri dupi modelul celor trei veacuri, nu putea fi insd menea,de gdndit analigtilor

I desfrqura^tesub semnul po-


liticului. Tnalrulrans biseri-
cesc de Patriarh ar futea fi,
astfel, ocupat, fEra a fi in-
tamplnate vreo concurenfd
vorba de alegeri... Rostul
a c e s to rap, e pl an pol i ti c, e
contestat astdzi, pe de altd
parte,de intelighengiarusd-
tot mai atentdla manevrele
vielii religioasedin capitala
rusa. fiind considerato ex-
tremd la fe.lde primejdioasa
ca $t cea drn trecutul deloc
prea ?ndepdrtat...

F
F
:

54 aprilie 2ol8/ LUN,4[A {jREDtNTll


wwwlumeacredintei.com
de la Belgrad - un proiect
de mai multe milioane de
euro, finantat de gigantul
rus Gazprom Neft -, va da
prilejul Ministrului de Ex-
terne rus, Serghei Lavrov,
aflat in capitalas6rbi, s5 facd
referinle, pe larg, in discur-
sul inaugural, la relaliile tot
mai complicate dintre Bise-
ricile Ortodoxe din intreaea
lgme - cu o abordare spec-i-
ali a subiectului ,,antrena-
rea Bisericilor din Ucraina,
Biserici
;i Statin Rusia Muntenegru gi Macedoniain
nimeni - suslinerea Patri- jocurile politice"...
Pdruta simfonie bizanli- arhului Kiril fald de Vladi-
n6 - bunele relalii dintre Bi mir Putin per-ltru oblinerea ;i promisiuni
Mullumiri
sericd gi Stat -, in cazul Ru- unui al patrulea mandat fi- In rdspunsulsiu, Patriar-
siei zilelor noastrer e una ind de in{eles chiar pdnd la hul Irineu, gazda mdrefului
plind de surprize... In mod un anumit punct... A aplau- ' eveniment,va sublinia cd,
evident, inal{ii vlSdici de la da insd, in campania electo- dupSincheierea lucrdrilor ca-
Moscova, dupb mai mulli rald, cu vdditd satisfaclie - in tedralei, aceastava fi ,,mAn-
jurnaliqti pravoslavnicirugi, cadrul ceremonieide adresa- dria s6rbilor qi a ruqilor...".
sunt, practic, angajali,mai re a mesajului preqedintelui Inalrul ierarh sArbva primi
degrabd, intr-un angrenaj rus cdtre Adunarea Federa- asigurdri, la inaugurare, din
politic rigid - structurile Bi- l5 - anunfurile fbcute de lide- partea Mitropolitului Ilarion
sericii Ruse qi responsabi- rul de la Kremlin in privinla de Volokolamsk, conducS-
lii acestoradevenind adevS- noilor rachetenuclearegi no- torul Direcliei de Rela{ii Ex-
rate portavoce ale politicii ilor submarineatomice nepi- terne a Bisericii Ortodoxe
Kremlinului. Desigur, nu se lotate rusegtirdmdneun gest Ruse, c5 - in ciuda atitudinii
pune problema,in cantl dat, patriarhal dezaprobat, cu tot mai deschisea Bisericii
doar a propagandei,ci a im- profundl mdhnire, de sute Bulgare fa{d de Biserica Ma-
plic[rii active pe tdr6m poli- de mii de credincioqi - fii ai cedoneandqi constiruirii rurei
tic a Bisericii. O demonstrea- Bisericii Ortodoxe Ruse din majorit[li a credincioqilor
zd din plin ultimele ludri de Ucraina, Basarabia,Belarus macedoneni,ce nu mai do-
pozilie ale Bisericii de la qi chiar Rusia. O explica{ie resc sd aparlin[ de Pakiarhia
Moscova din lunile trecu- dupd Evanghelie a acestuia, de la Belgrad -, Patriarhia
te - fird a pune la socotea- desigur, cu greu ar putea fi
lb recenta campanie electo- aflatd...
rali, soldatiicu realegerealui
Vladimir Putin ca preqedinte Pirintele
mozaicului
al Rusiei... dinEakani
P o l i ti c a K re m l i nul ui "
Aplauzele... prin intermediul Bisericii,
ginudeare
atomire cunoagteinsd multe alte mh-
I m plic ar ea B i s e ri c i i suri... Finalizarea,de pildd, ..
in alegerea preqedintelui la sfdrgitullui februariea.c.,
rus nu m ai c on s ti tu i e , a mozaicului cupolei ma-
in fapt, un secret pentru rii catedrale Sf6ntul Sava
www.lumeaff edintei,com LUlvlEA CRIDiNTL,I / aprilie 201 E
ORTODOXE
MERIDIAilE

r6zboiul pe care romdnii il


de la Moscova nu va sPrijini astdzi- incheiate cu semna-
la numesc,,delndePendenle"
recunoa$tereaBisericii de la rea Tratatului de Pace de (1S 77-1878),nu doar cd l i
Skopie,respectand autorita- San Stefano -, vor fi asPru
ie face o nedrePtatePrin cu-
tea6isericeascasarbein fos- criticate de Patriarhul rus'
oe 4 martie a.c. Iar aceasta v6ntul rostit de inaltul ierarh
ta republicl iugoslavS.
in chiar cadrul intdlnirii cu rus, ci le esteadusi, totodatd,
lndependenla Preqedintele bulgar Rumen o ofensi frrd seamdn...
dependenti... Radev. intteBiserica
Tensiuni
imolinirea a 140 de ani Rusi
0 ofensiadusi BulgarigiBiserica
de la eiiberareaBulgariei de
sub iugul otoman, in luna romanilor ,,Indi cagi i l e" P ri mi -
ii va da oferi. de Fdr[ vreo legdturl cu te de conducereaPoliticd a
martiei.c.,
relatiile bisericePti dintre unui stat democratic qi su-
asemenea,Patriarhului Kiril'
manifestIrile ce au cele' doud state, Patriarhul veran, aga cum esteBulga-
orezent la
ria astizi. din Parteaunui ie-
avut loc la Sofia, ocazia sd Kiril, la Sofia,seva Pronunta
md ex- rarh ortodox str6in, desigur.
arate incd o datb cine este rdspicat:,,Dorescsd
fbrd echivoc: Rusia a nu-si aveaulocul' Indiferent
indreptdtitsi ceardqi cine sd orim 'eliberat
Bulgaria. Nu Polo- de prileiul transmiterii lor.
facd ..ascultare"in Balcani'
o altd tmplicaieaBisericiiRusePe
Dovada, in faPt, a unei alte nia, nu Lituania, nici
B i s e ri - tard. Doar Rusia. Vreau sd t6rAmpolitic va face, astfel-
im plic d ri Po l i ti c ea
fost ca viziia PatriarhuluiKiril la
cii'Ruse.Mul$mirile adre- ioun deschis cd mi-a
re- Sofia sd fre vdzutd de Presa
sate de conducereastatului sreu sd asculttoateaceste
multor care Feriri la participareaaltor {dri buleard,,cao sursdde tensi-
bulsar mai {6ri,
(d Zeci- une-qianxietate"(dveri'bd.
uu l-uutpafle la luPteleimPo- la Elibeiare" nes.bg).
1877-1878. lor de mii de jertfe rom6neqti mai cu seam6duP6ultime-
triva rurcilor, din
din le evolulii ale situaliei din
de pe teritoriul Bulgariei de de la Sud de Dunbre,

-P- *.

. ',lcl
i
l

5i

www.lumeacredintei.com
aprilie 2018/ LUMEA {-IREDI};TE I
sd
Biserica Macedonean[, tot lui Kiril (vor exista grave reprezentanliimass-media
iniurii adresatede mai mu{i nu poatd asista la ceea ce se
mai apropiati de Patriarhia
Buleara (FatriarhulNeofit iqi politicieni din guvernulbul- intdmpld la reuniuneaaniver-
va anula in ultimul moment gar inaltei fe{e bisericeqtide sard.Desi invitat de Biserica
participarea la festivitali le [a Moscova): ProvocareaPa- Ortodoxi Bulgard, Patriarhul
din decembrie anul trecut triarhului rus a fost una so- Moscovei va avea Parte,la
de la Moscova, Prilejuite licitatd de conducerea de la Sofia, de o serie de derogdri
de implinirea unui veac de Kremlin. ori este ea tezulta- de la protocolul obiqnuit, fi-
la restabilirea Patriarhatului tul unor emotii necontrola- ind piimit in capitala bul-
te? Balanla, desigur, incli- gara cu onoruri[e cuvenite
in Rusia. tot din acest mo-
tiv - dupd ce Biserica Rusd nd spre prima nedumerire. inui sefde stat.In ciuda fu-
va cduta sd ceard ,,ascultare acestiaintrebdndu-secum turor acestoreforturi ale gaz-
necondilionatd" Patriarhiei ar fi reaclionatPre;edintele delor, oaspetelese va simli
Bulgare in cazul dat). Putin la sfaturilePolitice ale ,,ofensat" qi,,nemul1umit",
Patriarhului bulgar, ce ar anunfAnd,la Plecare,cd iqi
Emolii necontrolate? fi invocat, intru suslinerea va exprima public, Pe larg,
in pres[, dezam6gireasa.
Dupd presa bulgar6, Pa- afirmafiilor sale, vasta oPe-
rd misionard a Sfintilor Kiril Perceputl de conducerea
triarhul Kiril a dorit ca mesa-
sd ajungd la cetElenii qi Metodie... bulgar[ ca o vizitl in care
iul sbu Patriarhul rus, Pe un ton Pro-
ii politicieniibulgari nu doar Dascilul
orin intermediul Bisericii Or- Politicienilor fesoral, dd leclii qi ii mustrd
bulgad... pe srudentiisai, vizita lui Ki-
iodoxe Bulgare,ci in mod di
orice Potrivit presei de la Mos- iil la Sofia dovedeqteinci o
rect, lSsdndla o Parte
tensiunea daI6cd dreaPtacredinfd, Po-
ton diplomatic. Intrebarea cova, atunci cdnd
jurnalistii din tonul Patriarhului Ki- litica qi geopoliticanu fac in-
pe care qi-o Pun
gazde- totdeauna cas[ bun6...
de la Sofia este,astfel,una ril a depdsit limitele,.
indreptdtitd,in urma scanda- le vor opri microfonul inal-
Gheorghi!a cloclol
lului declangatde discursul rului ier-arhrus, astfel incAt
LLrl\,{EACREDINTEI / aPrilie201E
www.lumeacredintei.com
PROGRAMELE
ANUTUI2018
ISRAEI,, VE|ITI SALUATI LUMINA !Sap- GRECIA: KEFALONIA (Adormirea Maicii
tamanPatimilor si Invierea.5-,3aprilie(4 21tre1,Domnului, Biserica eu serpi). 12-l6 auggst
5-10curo t_5ziiej.150euro-r ar.ion
rarasranta't4-treapnlte rsn*nl, s-chimbarea peMt. rabor,
lf*t1?:X:11iin
-' " ' " t {:,.
\\cck-cntll 7-21augusr zi l c).,550curo
_- l^_ . ' _ _ {4
RUSIA, Duhovnicescul St Petersburg,23-18
anrilie(6 zile ar ion)".j99euro- at ir,n RUSIA, Inelul de Aur (la Sf Serafimde Sa-
rov\lf aug-3sept{aviorr8 zilc sauautocafll
i0 il.'T;;;:," ''' dP'"-'rmai
*us*. u srs.r"ir o* su.o". ig'rnril-l
"'4r zile)' 5eeeuro
r;;;'tili
GRECIA: Hram la SF EFREM CEL F{OU, CRIME$A,Ia Sf lerarh Luca 1-7sept(7 zile).
-i-6 mai (week-end,4 ;iile), I99 euro+avioir optio$alat'ital,in luenl
GRECLA: Rusaliilesi Hram la Sf IOAN RU- GEORGIA si ARMENIA, 17-25sept{7 zile).
SLjL, 15-28nrai{weck-cnd, { zile), 199errro- 8.15eLu'cravion
-
1t]:: . -. FUGA lN EGIPI pe urmeleSfinteiFamitii.
R! : S I A , I gt {f e g e m .} U l l o v a .l l n ra i - t_1_2e()cr{ t.5
zi tq}.l l j 0eur.o i avi on
l4 iunic( t 5 zi l e ).1 2 0 0e u ro+ o n ti o n a l
ALASKA& SUAoRToDOXA:San Francis'
ITALTA t i*o^io ori*"r* n.".uri .r.r-
il;. lsril:r ;;iliil;;i- r-12 (12zite\.
ocrornbrie
* avion -'i"';qee;-* i!',i?iil?-,liizona.
UCRAINA (Kiev, Poceae% Cernigov),9- | 5 iu- SR-lLA]*KA, i\luntele lui Adam, 15-20oct (6
lie (7 zile),220 euro zile),799 euro* avion{grupde l0 pers)
F
RUSIA MARE, 24 iulie-9 august{17 zile, avi- INDIA la Sf Ap Torna, NEPAL & TIBET ( 16
911^SeU21 iulie-12 augu-st
{22 zile, ar-rtocar). zile),2800eurr:r
* avion:
l'.1!::: 1ui.o'llRtional TSRAELcu SrNAr,2- I I noiembrie. 8e0euro.
24
T:":,-#' iurie' august
;;;r" ;;;; il*" ; ;;;;^-;;;;.
,1H:if,)11ill:; 9- I nov I (t zilet' 440 euro{ avion
RUSIA, lnelul de Aur (la St Serafimde Sa- -1
rov),2-12august20i 8 {8 zile avion),620euro GRECIA: DE SF SPIRf DON IN CORFU.
-
:= avl{)n l ( | - l {r d e c -{ 7 z i l e ) . 3 8 {}eu r r r

t
,:
.

t
t-'

$@
.-
:".
,a
.tfti!j;
I1{TERVIU

ffiwktaina ico*ffiffiffi
CUPICTORITA
INTERVIU MURARIU
ELENA
DoamnaFlenaMurariua inceputs5pictezeingadin copilirie,cind,
*"iga*o la gcoali,a fostrernarcatiincddin pfirneles*ptdmAnide
invdlatoarea sa,carei-asfituit pe pSrinlis5iiindreptepagiipe aceas-
ta cile. De la vfirstade zeceanis-atransferatla $coalade Arte din
Boto;ani. A urmatapoiLiceulde ArtePlastice la la;i,Facultatea de
ArteFlastice la Bucure;ti in restaurare
;i o specializare in ltalia'

la urmd, e tot o creaJiea lui Dumnezeu. in


,,AfostvoialuiDumnezeu..;" momentul c[derii absolute, fiul risipitor se
{acffie{i*eve{i{{ditt*stia€tak*dis{erEtltt? compardcu acei purceluqi
-e care se afl6 l6ngl
^ t"toifi. Parabola dusdmai departe9i am {b-
Cred ci a fost voia lui Dumnezeu. In li-
ceu admiram, ca om 9i artist, o profesoard cut aceastapentru sensibilizare'Accentul in
carefbceatapiserieqi mi-am dorit sd fac ace- expozitie,dacdavem in vedereponderealu-
lagi lucru. em dat doi ani la rdnd la facultate cririloi estepus pe lumind. pe ridicare.Dar
la Bucuregti, la specializareaTapiserie, dar cred ci noi aslAziavem nevoie de niqte ima-
nu am fost admis6.Anul urmdtor, seclla s-a eini care sI ne trezeascd,qi eu am fbcut a-
desfiin{at gi atunci am fost admisb la speci- ieastd licen!6 artisticdpentruffezire.
alizarea Art|monumentald 9i restaurare' A- mele
ceastami-a dat posibilitatea s6 lucrez la re'
,,Majoritatea Proiedelor
staurareamai multor biserici. O dat6 ajuns in
sunt de lungi dutati"
bisericS,vezi anumite lucruri qi incepi sd iti
pui intreblri, vrei sd afli rispunsurile 9i, in- {*m *u !a*xtr:agt*r*pr*i*ct*l*<ivs.?
iet-incet. te schimbi. Firesc. acord6nd atenlie la ce mi-a ieqit
I de?*haica fefesi{it in cale. in timpul proiectelor de restaurare,
brAncoveneqtt
Lucrez mai cu seamd tehnica clasicd a am aiuns sd lucrez in biserici
in gi s6imi pun intrebarea: cine este Brdncovea-
icoanei pe lemn, dar 9i rug p.ehdrtie. cdci
imi pot expnma toarte raplo iru? Mi-am dat seama cb este mult mai mult
aceastatehnicd
dec6t ce am inv[{at la istorie qi am fost im-
ideile. imi dd o mare libertatede expresie'
dxs'
flig*ri[e stl*t f*erte*xpr*siv*" {ctfi}
re *a*c *lq? oresionatb de lucrarea lui foarte complexd,
a unei nevoinle
Expresia pornegtede la datelepe care le martiriul fiind o incununare
restul culturale qi diplomatice. Proiectul a pornit
auem despreifAnrulrespectiv, line.de
le limbajul specific de la ceva mic, o curiozitate a unui om care
--:. abilitatea'profesionald,
qi.totul
merge pe o cale, atras de o lumind
fiecirui iconar.
- ?$***'in'.FE*{uirisip*9e{' s-a constituit in timp. Majoritatea proiecte-
#e*s**lts{s,a{*r*vfl*Eqat
{aptul e*srpurrii
duFehpre4;* isJ!+e" lor mele sunt de lung6 durata.Pomescde la
qi o aprofundez9i
intr-adev6r. am tinut ca fiecare porc sd o dragostela prima vedere
F.:
" aibd propria expresie, sd nu fie.o suit[ de descopdrminundlii. Proiectul Brdncoveanu
'*
= porci. Porcul e vdzut ca un motiv al cdde- l-am inceput o dat6 cu canonizarea sfinlilor,
iqi are germenelein
rii- al instrdinbrii, dar intr-una din lucrdri a- iar cel ci Fiul risipitor
cu purcei, care, p6n5 anii de facultate. Prima mea luctare,realizald
pare motivul scroafei
www.lumeacredintei.com
60 aPrilie2018/ LUMEA CREDINTEI
in urmd cu 30 de ani, aratbo altd perspecti- cadrul expozitiei Bisericd in cer.
v[ asupratemei pocdinlei. Veriga urm[toare O altd temd pe care a$vrea sd o duc la li-
s-aleeatin 2000,cdndam tealizato alt6par- man esteceadespredragoste.Dar esteo con-
te din-lucrari.incepandcu 2000. au fost di- tinud sumrizd $i pentru mine incotro m6 duc
ferite popasuriin care am revenit asuprate- valurile ii intamirtaritevie{ii.
mei, dar ea a devenit secundardcdnd a intrat fi,fr':;*sua*r"tt Fitrlrr*tBriros
'il eppogtEla !ggrrf!+eiulli
gts
l* s*glrs*sil***x*rcai{*
in prim-plan tema Brancoveanu,care ml-a "tehe$e-
dominatviata weo cinci ani. O datdfinalizat Multe din lucrdri conlin fragmente, in
oroiectul Biilncoveanu, am revenit la teme- principal, din lmnul lui Andrei Criteanul,
ie vechi. de aceeaapar foarte multe lucrdri lare fac referire.pe de o parte,la cei careau
in2015-2016. in 20t6, datoritd contextului c6zut qi s-au ridicat qi, in acelaqitimp, la cei
familial, am fost stimulatd cdtre tema aceas- desdvArqili,cum ar fi Iov' ,,Asemdnatu-m-am,
la, cdcinecantile te indeamnd intotdeauna la nu lui Iov" gi atunci apareo figurd care a c6-
pocaintd.Proiectula fost ca o luntrede salva- zut, ,,o, suflete", qi eu m-am asemuit' dar nu
ie, in carem-am refugiatsprevia!6.Am l-,rt am fost la indllime, cdci ei s-at idicat. Im-
sd fac expozi{ia anul trecut, dar lucrurile s-au nul luiAndrei Criteanul e liantul expoziliei,
leeatabia acum,intr-o perioaddcdnd estein trece nrin mai toate icoanele.
oe-rfectdarmoniecu Triodul' Pe durataanu- {+?t*p*t*{isp+.rrt*$eryr*ic***mierexr*.p*d* * p;tr-
t+:,ii r*g$*n:pt Ae$a*ii F**p5l;t*imd rnir*fsi,p* e*talt*
iui trecut am amplificat Proiectul.
p***" p+Fiuiri*iitiemin hr*q*$*ld*ntuct*sii€sait ffecft}*e
Am avut perioade in care am cbntinu-
*s*+[*r*+
rft'mic'*8r+:*i*83+t pxtxr* *{i f;r**.r?-*'
at ce incepusem.O temd este cea a RySu-
lui Aprins,unproiect sprefinalizare. O bund Sunt doui teme, doud duminici din Tri-
part6 din acealta s-a vAndut la Suceava;in od: izgonirea din rai pentru neascultare,prin

www.lumeacredintei.com Ltil,lEA CR.EDINTEI / aprilie 2018 61


r1{rERVtU

t
;

".

62 aprilie 2018 / L{JL{EA CREDINTEI


lipsade pocdin(6pierdemraiul, iar it 19"- la rAurile Babilonului.
ni urmatoare,Fiui risipitor in braleleMdn- Iar acele rugbciuni pe care le-ati remar-
tuitorului inseamndredobdndirea raiului prin cat sunt: Psqlmil 1j 6, iare se rostegtein Du-
Fiului risipitor, Psalmul 50, o tdlcu-
r""ai"ta. Si mai existd9i trimitereala Noul
haattt:'da-caati remarcat,chipul lui Adam iiela Psalmul 13-6a Sfhntului Dosoftei, pe
-i"i"u
uttt folosit-o ca sd subliniez implicarea
seamdnlmult cu chipul Mintuitorului' Sunt
i""*i careaparin imne, nu sunt invenliile oatriotioapand Si a Sfhntului Dosoftei' Textul
"ut.
melesauasoCieri forlate.Doarcdinc[ nu c6- urmarestepsalmul lui David, dar are o notd
purti"uiata, nafionalS9i folcloricd, care mi-a
odtaserd formaPlastic6.
ili separc binestarea
cdredifoaffie intrepe-
noasiri hai curaiul'sa vin cu interpretarea 9i cu tdl-
rE**del* gie*lederidicare'
di sidere ."iteu itictteie moderni a Psalmului136'De
Aceastaam 9i vrut sd accentuez in pro- exemplu, in loc de ',ofgane" sau .lire" spu-
ne ..bicium", ceeace m-a bucurat foartetare'
'iect. Cd to{i suniemfii risipitori,toti ne re-
E"'ina hdndisemsd reprezint buciumele, dar
edsimin aiesteteme:oaiaritdcitd, drafrya
nu le-air reprezqntat.Md tot gdndeamce a9
iierdutl, fiul risipitor,t6lharul,vamequl,Ma-
i'ia Eeipieanca giin toatepersonajele din im- outea sa aeit in s61cii.Noi nu avem in cdn-
nul lii AndreiCriteanul. iarite noastr6decdt vocile. Ce s6 pun ca sb
de adaptatspecificuluina{ional?Clopotele?
lcoanigiidentitate M-am gdndit cI aq putea pune, eventual' Du-
prerenla
expor$e
Ar*rsmamati* Sf$ntului
$efan ciumul sau cornul, dar nu a mal lost nevole'
telMate. Am e[sit alt mod de a md exPrima'
Slinl.legd oA.dragi;i<auza nalionalil
Sunt lucrdri mai vechi. In 2004 am aYut vibrezi Ia a$aceva cand
Nu ai cur4 sd nu
o exoozitie pe aceastdtem6. Atunci €unrea-
fi-i'o i"o*''a hagiografici a Sfhntului $tefan faciun proiett cu Brdncoveanu'cu $tefan
ti putna. Dou[ din lucriri Ir4utb.Bineinleles cd nu merg la mani-
."iMtt.,
"Jt"
"atepocdinlei
o" t6*u 9i le-am inclus 9i aici' iestatii de strad[, dar consider cd in fata.qe-
""t
la mine in atelier, imi pot exprima
"iu" Siruqiciunel {5tre Sfintul$tefan? "Aetirt"l,
itueacinn"a aceeaface parte din acatis- punctul de vedere.
tul sfbn'tuluigi a fost scrisdin perioada alc6- Sluiind Printresfnli
tuirii lui. Recitind-o acum' am tost tmprest-
onatd de actualitateaei. DacI 9i in 2004 m-a
lxirti sfrnlide<ar*ri vasimlitimaiaprapiata?
Desisur. de SfantulSiluan'Apoi ii iubesc
impresionat gi mi s-a p6rut actual6' acum ml peAndrei Criteanul,peEfremSi-
chiar cu o foarte mllt
r" put" mai profundd 9i actuald,
ru1, imi
- :'Sunt plac Poelii.
not6.in de prorocie. foafiebincstareade
narieaaceea au
dtesatei'fie<'are
aexporitieissltrt ictrittti{i *r* axprima
latefacemnoi,tncotre ' ps<5intd.
o notiimaipatriotiti,cure{erire
neindtePtirn ta1ar5, eaneam? i-i olacemult textul frumosrostit' Md
in acestcontext am folosit compara{iacu inspirl
ia pictor.Efrem Sirul foloseqteima-
gini foarte plastice,provocatoare pentruun
ninivitenii, ilustrdnd pociinla lor, trimiterea
la Parabola celor zecefecioare'Poate alt ob-
pic?fing€t*s
*s5ipt dvs'proiectulv-ariutats5traver-
servat qi fucratea Pdcqtele noqstre: uciderea p*ricad* maigna?
a*t*a
avort, la cauzap6- m1* gi *avi ridicaEidln
orunciior, cu trimitere la ' a a\ut un ro1taumaturgic'
rintelui Nicolae Tdnase.
besigur,
ljr*nesei altul?
Si Psalmul 136 de pe peretele cu suita
ilustrat intr-o cheie actuala' a inci mai weau si zlbovescasupraaces-
ooriilot l-am doi ani credeamcd l-am in-
a exodului tei teme. Acum
inttrainatii qi depopuldrii terii, trecut amcontinuatsElucrez'
dar anul
spre alte tdri' Edeii pleca{i in Babibn sunt cheiat, sd mai z6bovesc asupralui'
i""a ti-t neuoia
*ednicii nogtri bdrba{i 9i femei cz}re.mu-n- mI gdndeam la Sfhntul Si-
cesc in str6initate 9i igi agafa lirele prin sal-
Sitocmui astdzi
cle luan gi a$ wea s6 fac un proiect despre viata
cii. Dar cunoagteliqi dvs. prea bine starea
LUMEA CREDINTEI/ aPrillc201E 63
www.lumeacledintei.com
IilTERVIU

lui. Tema nu este epuizatd.Citesc textul gi


tot refac schile.
' Mai am cdteva proiecte. La Revolulie
aveam 27 de ani, am venit in Bucureqti 9i
era o atmosferd frumoasS,multi nAdejde,
eramdispugisd facemlucruri mari. aveam
idealuri inalte. Deja tatonam ideea artei
cregtine.Atunci am gdndit sd fac niqte icoa-
ne. Am trdit entuziasmul pentru $tefan cel
Mare, pentru BrAncoveanu,dar md preo-
cupau qi alte teme gi pe toate le-am ince-
put agacum le simteam.Cu voia lui Dum-
nezeu,am reuqit,incet-incet,si qi finalizez
din ele, chiar dacdunele au durat 15-20 de
ani. Cred cd e bine, c6.ndegti tdn6r, sd Jin-
teqticAtmai.sLLs.Dacdi{i dd Dumnezeuzile,
poate a.Junglcnlar mal sus.
ceabuni
Lupta
f iir+;lrqil+"*4
irjrqi:€#tir; .i,;el1+srai lil;i+r'ii* fir*i**r
t# flTt.,i
Accept comandacare md stimuleazi, cu
carerezonez.De exemplu, am pripit de la
MdndstireaLupqa o comand[ cu Inillarea
Sfintei Cruci. De curdnd, cineva mi-a cerut

;{t:*T

aprilie2o18/Lt.IMEACREDINTEI
sd fac o copie a acesteilucriri. Nu pot ac- *st+ir*p+rl**tScrc*tr:Ea #ul.!-
n+nirep
cepta o astfel de comand6.Acea icoand era Sigur, fdr[ credin!6 nu aq putea face toate
pentru mdndstireade la Lupga, in contex- lucrurile acestea.Eu am ajuns de la picturd
tul de acolo. E icoanb de hram qi se afl[ in la icoand qi atunci mi-am pus problema cre-
fa{a unei racle cu sfinte moaqte.Am chib- dinlei. Se poate picta icoand qi fbr[ si fii cre-
zuit mult pe care sfinli din racl6 sd ii repre- dincios. Se aduc icoane din China cu vapo-
zinlin icoand.Icoana de la Lupqa nu e po- rul. Existd litografiile, care sunt,,xerox"-uti.
trivitd contextului parohiei din Italia, pentru Depinde cum te raportezica fiinli, ca pictor,
care am fost rugatd sd fac copia. Eu pot face ca om la Dumnezeu. E o problemd interioa-
o icoanl qi parohiei din Italia, dar adecvatd r5, personali. Poli picta sau chiar cdntala bi-
contextului de acolo. seric6,dar in acelagitimp sd existe o prdpas-
ii+ etl++!i tie intre tine qi Dumnezeu. E foarte dificil
:::i ::i=:!::::;::l::r,::,::l=l+
{*re + +'Lt::
tFFv+r5st-+:= sd pui o punte peste pr[pastia aceasta.Dacd
Schimbareamea interioari de la necre- sim{i nevoia qi incerci sd o faci, e ceva extra-
dinld la credin1d.Aceastaestecea mai mare ordinar.Aceasta e gi semnificalia expoziliei:
provocare a unul om, care se petrece contr- i\ivezi limitele 9i simii nevoia sd fie o MAni
nuu. E o lupt[ de o via1d,cum vedem 9i in care s[ te ajute, cdci singur nu poli construi
exemplul Sfdntului Siluan. Poate unii sunt aceapunte.
mai constan{i in stdnle 1or.Eu insd nu sunt
atit de stabilI qi am nevoie permanentdde . A consemnat
reconectarela caleaceabund. RalucaPRELIPCEANU

www,lumeacredintei.com LUi.li:A C&IDINTEI / ap]ilie 2018 65


OBICEIURIPASCAI.E

PagtileDomnului,pagtilel
!Y-:"-itP"f l'Jul^ii,ti::T^rjylu sdnevesetim cusin*are,pace
$ bucurie divini derumina sranta a lnv;er;i
anurui
Despre sdrbdtoa re:,111?:!1;b; Domnurui ?01g.
l;;;; atfii mai imbosilifi spiritua
t,
rnailnallafi
duhovnice;te sdscrie;
simbolalduminlcircerei euamdecis* v; icriiidespre un
*ri *riiil r.n,ouminica slintllorpagti.
A;acumbinesestie,totiip*rli.ip*iiira
st'6r;itur stu;na invierii
primesc ra
srujbei,
ruuin,;.TJi;#iir'ura,.;ir,ifiri^t"iritlrshii,
de p'3inebrnecuv*ntate nun.ii"i" popor"pa;ti,iEstesingura bucdlere
anulcivilsaubisericesl datdin
gand.*rot it&unli rasrr:jba din'bisericdreeste
oferiti?nloculanafureitantidorinii"ll*n, greacd,
o mangdiere,o binecuv$ntare ce la rdndu!eieste
pentiuceipreiengiinLL*i.;
sepot ?mpSrtagicu sfintereTaine),.**u pai"* ui"-.""a"tau gi_,,pa;te.i
carenu

D e unde l e vi ne numel e?
ce reprezintd?De ce oame_
nrr te acordd atdt de multd
rmportanfd?La acestemul_
te intrebdri am dorit sd rds_
pund, intrucdt am obser_

I
ffi*T.""'
F#E*

',.

I 66 apritie2ot8/ltj&Il:ACRIDINTII
www.lumeacredintei.com
se ,,pierde" sau se ..trans-
for m a" . A c es t e p d i n i e ra u
pregdtite intr-un mod oare-
cum unitar, dar din pricina
diferenlelordintreoris gi sat
d i n ult im eledec e n i in u m a i
esteposibildpregdtireaca in
vechime. Astdzi, parohiile
din oraqesi anumite m6nds-
tiri mai izolate sau cu un nu-
m5r foarte mic de vietuitori
cum pdr d pA inepr o d u s di n
brutdnilecomerciale, apoia-
cestepaini sunttaiatede cd-
tre oameniiapropialisfdntu-
lui lacaq,in unelelocurifiind
binecuv6ntate in aiunul sir-
b[torii gi pusein qerve(elede
hdrtie, pungulile sau diverse
recipientedin plastic 9i ofe- 1l
rite credincioqilor.
.. Pentru a rlmdne pentru t,
vlltonme, vol prezentamo_ rl
dul de pregdtirea ..pagtilor" s:
dintr-o localitateruralade pe
malul Dundrii, localitate ru- ' ., i,tr'1
rall ce bate la por{ile urbani- din careapoi se cumpdrdfb-
timdie incdpereaunde sepre-
zdrii. Localitatea se numeste ind de foartebund ialitate. gdtescacesteprescuri. Toate
Chirnogi, iar evenimente Aceasti fbind este depozi-
ingredientelesuntamestecate
tradifionale desfrguratein a- tatd in casa unei familii de
manual. Coca astfel obtinutd
ceastd comunitate ruralb de creqtinievlaviosi,oblisatoriu
se plstreazdin vasul de'lemn
b i nec r edinc ioqic r e g ti n ia u unde locuieqteo femdievd-
in care a fost frdmdntatd;i se
fost de multe ori prezenta- duvd. In Sdptdm6naPatimi-
lasd in incdpere,la o tempera-
te i n paginile r ev i s te i .Vi n lor creqtinaevlavioasdceme
turi mai ridicatd,pdnda doua
insd cu precizareacd aceas- fbina de nou[ ori (in numele
zi dimineafa,timp in carealu-
td pregbtire tradi{ionald de celor noud ceteingereqti).A-
arul sedospeqte, crestein tai-
Ia Chirnogi nu esteceaidea- ceastdcemererifualicd a ma-
n6. Apoi coca se frlmdntd
16,ci estedoar o respectarea teriei prime din care se vor
din nou u$or $i se modelea-
unor principii de mbral6, de realiza prescurile se face cu
zd prescurile in formd de tri-
igiend5i totodatdo impleti- rugdciune,apoi, de reguldin
unghi (formate din trei sfere
re a principiilor romdnesticu ultimele zile aleseptimanii,
de cocd pe care se imprima
modernismul(gi voi explica se pregdteqtealuatul (aluat
cu pistolnicul,,pecetea"lui
imediat desprece ,,impleti- pentru pdine realizat in casd
Hristos: IC XC Nt KA). in
re" estevorba). qi numit ,,cocoace": ftind, timpul acesteipregdtiripre-
La inc eput ul p o s tu - apd.sare,mdmaligade md- otul se depl aseazdl a casa
l u i M ar e, binec r e d i n c i o s i i lar). Acesta se frdmdnta
de unde se pregdtescacestep6i-
cregtini.de regula obgteace c6teva femei vdduve ce sunt
ni (prescuri).Aici sluiitorul
este prezentd duminicd de apropiate-deBisericd,nu ina-
Domnului cite;te din rugd-
duminic[ la bisericb, contri- inte de a aprinde candela
si ciunile incepEtoare ale zi-lei
buie cu mici sume de bani. de a rosti rugdciuni, apoi s'e gi cele de inceperea lucrului,
wwwlumeacredintei.eom
Li-ilvlirA CRijfllNTlrl / aprilie 20tB
I OBICEIURIPASCATE

binecuvdnteazi lucrarea care copii. Dupd ce toate aces- am pus-o acum inaintea sla-
se face, apoi pleacd. te caserolesunt puse in bun6 vei Tale in aceastd preastrd-
Aluatul pregdtit este copt rdnduiald, pentru ca asupra lucitd, preamdritd Si mdn-
tradilional in cuptorul de p61- lor preotul sI citeascdin zorii tuitoare zi a PaEtilor, spre
ne arscu coardede viti-de-vie Dumilicii Invierii, dupd axi- cinstea Ei slava Si spre adu-
tdiate primdv ara, apoi pdini- onul ,.Ingerula strigat". rugd- cerea aminte de sldvita tnvi-
le coapte pe vatrb sunt aduse ciuneade sfinfre a p6inilor ce ere a Aceluiasi Fiu al Tdu, a
sdmbdtdin pridvorul bisericii. se numescpaqti: Domnului nostru lisus Hris-
Aici, pdnd in jurul pr6nzului, ,,Dumnezeulecel atotpu- tos,prin Care din vesnica ro-
preofii bisericii, alituri de co- ternic Si Doamne atotyiitoru- bie a vrdjmagului Ei din legd-
piii ce ajut[ duminicd de du- le, Care ai poruncit robului turile nedezlegateale iadului
minicd la Sfrntul Altar, dupd Tdu Moise, la iegirea lui Is- am afiat dezlegare, liberare
ce se rostesc cdteva rued- rael din Egipt Si la eliberarea qi ieSire.Deci Sipe noi, care
ciuni (rugdciunea domneis- poporului Tdu din robia cea am adus-o $i o sdrutdm si
ci qi rugiciunile de incepere amard a lui Faraon, sd iun- din ea vom gusta.fa-ne a'fi
a lucrului), taie toate aceste ghie mielul. care inchlpuia p dr taSi b inecuvdntdrii Tale
prescunin cubulele.apoi pre- mai dinainte pe Mietuf, Cet celei cereStiSi alungd de la
otul le strope$tecu vin roquin ce de bundvoie pentru noi noi, cu puterea Ta, toatd boo-
semnul sfintei cruci, iar toa- S-ajunghiat pe Cruce, ludnd la Si neputinla, ddndu-ne la
te acestebucdlelede prescuri asupra Sa pdcatele a toatd to{i sdndtate. Cd Tu eqti iz-
pentru paqte (pdine de casd) . lumea, pe iubitul Tdu Fiu, vorul binecuvdntdrii si Dd-
sunt aqezatein caserolede Domnul nostru lisusHristos, tdtorul vindecdrilor, qi fie,
plastic. To{i copiii folosesc pe Tine Si acum cu smerenie Pdrintelui celui fiird de in-
m[nuqi de unicd folosinti, k rugdm, cautd spre pdinea ceput, slavd indlldm, impre-
astfel cd intregul proces de aceasta qi o binecuvintea- und qi Unuia-Ndscut Fiului
pregdtireesteurul foane igie- zd Si o sfnleqte pe ea. Cdci Tdu Si Preasfi)ntului Si bu-
nic qi educativ totodatdpe;tru Ei noi, robii Tdi, pe aceasta nului Si de-via1d-facdtorului
a p ri l i e 2 0 l s/l l \th.1 ( RLt) tNl Ll www.lumeacredintei.(om
Tdu Duh, acum Sipururea Si
tn vecii vecilor.Amin".
Apoi preotul stropeqtecu
laffim#n.lti
Noiaparitii
agheasm[, urmAnd ca aces-
te caseroles6 fie ddruite tutu- Fostulstare!alNiculei,
ror credincioilor. impreundcu arhimandritul AndreiCo-
cdte o bucati micd de pe;te qi roian,s-anumdrat printre
ca$, care tot a;a din ofran- ucenicii
apropiati ai Mitro-
da cregtinilor au fost pregdti- polituluiBartolomeu Ana-
te din weme qi aqezatein alte nia.Pbrintelearhimandrit
caserole.Aici in primul rdnd a adunatin acestvolum
se respectdtradilia binecu- mdrturii despre lucrarea
vantarii,.pagtilor".se oferdo de exceptie a ierarhului
pdine de casdde bunb calita- delaCluj,grupdndu-le in
te, pregdtiti cu multi rugdciu- $aptearticole. Fiecarear-
ne qi,,ambalat6'in condilii de ticolreprezintd o harismi
igiend de cdtre copii, urmdnd specificdmarelui bdrbatal
astfel cuvintele Mdntuitoru- Ortodoxe
Bisericii Romdne.
lui: ,,Ldsa{i copiii si vind la O cartecarefixeazi
Minel". Totul estesimbol, to- in gaptepunctedesprijin
tul estetranspunere?nspiritul memoria Mitropolitului
,,Duminicii Invierii, sdrbdtoa- Bartolomeu, agacuma
rea sArbdtorilor":p6ineados- fostcunoscut decontem-
pitii qi vinul, simbolul Euha- poraniisdil
ristiei; coardelede vili-de-vie
ane in cuptor (,,tinerii din cup- Existdla Dan Ciachiro
tor",,,arderea,j erlfa Vechiului
laturd de memorialistcare
Testamenf', ,,vifa-de-vie - Euil ficea pe criticulliterarMir- Dan Ciachir
sunt vija, voi mlldi!e1e...");
cea Platonsd-l considere
cagul (brdnzd de oi nesdra- ,,unuldintre mariiobserva-
t5, ob{inutd din primul lapte tori gievocatoriai supravie- Iv0ftnl
!u i ri i R o md n i e precomu-
muls dupd tiiierea mieilor) ne i
reaminteqte de ,,Mielul lkis-
tos, Ce Se jertfeqteeuharis-
niste(burgheze,
de mahala,de m6nistire)in
!5rine9ti, BrsERrcftTl
tic"; peqtele,,IHTIS - simbo- Rom6niacomunistd"(,,Con-
lul creqtinismului". temporanul'inr.8/2016). a..a+mid.|.rttadu.Off4
Ed&.Hi.ttictffi.
Sunt convins c[ sunt md- Dan Ciachira avut tan- 0---r$5rrat'|
. t-rad
6.ttH|,d.
*d{s.' h Erffi dq.l'' lr
ndstiri, strdvechi vetre mo- saint6lniriiunor personali- ffi*t-.(&.ff&.-Fl

nahale sau noi locuri de ru- titi precumPdrintele Dumi- ' r.ad&i lbtb.. l*ra-i-ldt't-
4ffi.b.(ffi..U&.
gdciune neincetatd, unde se tru Stiniloae, Petrelutea, lctfd.rda&.6rrb-
AlexandruPaleologu, care
acordd atenfie qi rugdciune
au lisat o urmi in formarea
mai profundd acestorpreg6-
sa.Darfigurilecaredomind
tiri pentru p6inea de Pagte, carteasunt cele monahale.
dar am dorit si ilustrez doar o
Dealtfel,celmaiintinscaPi-
fild din miile de file ale cdrlii
tol din acestvolumde reme-
tradiliei noastreromAnegtigi mor5riesteconsacratunorm6ndstiricareigiindeplineaudin plin
ortodoxe. menireain ultimuldeceniude regimtotalitarateu.
Hristos a inviat! ExistS, de asemenea, in paginileacesteicdrtigio suitdde evo-
ciri'postcomuniste, precumlnviereapriznuitdde RegeleMihaiI
ReluCOTOBAN laMAndstirea Putnain anul1992- un momentcu adeviratistoric.
www.lumeacredintei.(om LU&,lgA cRlrDlNT[,] / aprllie2018 69
JUXTACRUCEM

Pedealul Golgotei
a biruitIubirea
lubitefrateintrul-{ritos,
te r*g sdf!i aidturide rnigre,
baehiarinaintearn*a,p*ntru
a fi sigt,:r
ednu suntsingurin seurrtu*1.,p*ie.rinaj,'prinsfsntaseriptur*;:rilcjurit
Saptsrn*na d*
Fatirniior
sentnu!uir'|ostri.tlisusl-.{ristqs"
*chii no$tra, plinide laerirni
de eainfdadusdl\{Sntuierului, sfinrearnlntease;i*J,,1;i*.-'*i, c- nardcurat,,eu
lurTYlr,.*:a unspieioar*ie iui iisusgrle-a5t*p cu pdr*ieap*!ulei',{rn.rr,3i, de
iacrimile lui Petru.dupa?ntreita-i si
lep*darede invd{*tcruruj*rft.qt 26,zs).prinr**s_
caDornnulde la nci laerinrire pareriicrde rdur,pl.*i** * eri;'t;; la tularia
rnir.5agr*im ;i noi as*mcn*arirulgin"lii euratu!
ce-l_{-rrnia
pe f*iirtu*?mdrurx*ls6uspre
lerusaiirn:,,osana!Einee uvsr"rtat esieeelce vine?ntrunumeleD*ryrnuluil,,(ln .l
'13).i-jrechile 2,
noastressaudSsi s* priceapd cejvintele Dorrrnului:,,A venitceasul
ca sdfie pr*aslavit Fluiornurui"{ln.t2, 23}.s; I in!elegem ci.*privirela
fiai,"rzra
nxcartea 5a5ila rodu!aeesteia, cdic5la m*ntuireano*s*tre" lir in*flareal"i Je pe
pdr*&ntva tragepeto{i la Er,cici nespune:,,Bobur de 9,"6u,eind cadepe pdm*nt,
de nu va rntiri,r*nn6ne sinEur;iardac*\rarnuri,nrultbireadd aduce,,{rn r 2, 24}.
Praznicul Azimelor, care pdm6nt,aDomnului Iisus,in- Ascultarea Noului Adam de
secheamd Pagti.se apropia. so{it de cei doisprezeceuce- Tatil Sdu, in grbdina Ghetsi-
Arhiereii gi cdrturariiaveaude nici ai Sdi. Mari lucruri a fr- mani,a,,gragiat"pedeapsane-
implinit wr plan bazatpe con- cut.Domnul acum! A spilat ascultirii VechiuluiAciam, in
\.mgereaarhiereuluiCaiafacd picioarele ucenicilor; i-a im- grddinaEdenului.Dar aici este
,,estede folos sf,moarl un om pdrtigit cu Trupul 9i S6ngele qi locul de intdlnirea ucenicu-
pentru popor" (Inl8, l4). Da, Sdu;i-a anuntalci ruruldiine lui care L-a viindut pe Hris-
mare adevdr a griit gi a pro- ei estevdrzdtorul Lui. l-a mai tos cu Cel ce s-aldsai vdndut,
orocit! Dar nu numai pentru spusgi lui Petru ci seva lepd- spre a ..cumpdra",prin Jertfa
,poporul ales" era de folos sa da de El de trei ori, in noap- Crucii, de Ia satana,moaftea
moard Fkistosul lumii, ci pen- tea aceea.Dar I-a fost mil[ de agonisiti nu cu pufini viclenie
tru intreagaomenire.(...) ei gi nu i-a ldsat in tensiunea penfi"uprotopdrinliinogtri gi a
. Latimpulpotrivitaapdrut unei potenlialevinovAlii,ci o da pe ea nimicirii. Cuvinte-
qi omul care sd-L deain mdna le-a dezvlluit lor pe cel iubi- le lui Iuda Iscarioteanul:,,Bu-
pdzitorilor Legii pe Cel ,,din torde arginfi gi de tridare, pe cur5-Te, Invd{drorule!" (Mt
capul unghiului". Ldcomiade ,,celcdruialisus,intineendbu- 26,49) suntpline de adevd-
bani a gr[bit ruginosul t6rg. cdlica de pdine,i-o vida" ltn rul ascunsin moarteape Cru-
Iuda Iscarioteanul si-a dei- 13,26). ce a Celui v6ndut. Lutul mai
chis inima penhu a-l primi pe "
. Ajungem astfel in grddi- aveaceva de fhcut pentru ar-

f
;
amigitorul din Eden.-dargi-a
deschisgi punga in ca.recum-
pdritorii i-au pus pregulCelui
Neprefuit.
na Ghetsimani,de unde, de
fapt. a inceputurcugulGolgo-
tei, adeveritde cuvintele'iui
gintriiprimili - sddeaun sdrut
(de recunoaqtere)Focului, Foc
c^eil.ya ardecu remugcdriprea
Iisus: ,,PdrinteleMeu, dacd tirzii. c\u?tndin dearddejegi
Dar sd intrdm in foiso- nu este cu putin{d sd treacd alegandsd-gipurd capntviejii.
rul de taind, preg[tit un.rm" acestpahar, ca sE nu-l beau,
pentru ultima Cind, aici pe facd-sevoia Ta" (Mt26.42). . Sd ne continudmpeleii-
naJul spre curtea arhiereului
aprilie 2018 / |UN4[.A tRj:D]];TtI
www.lumeacredintei.com
Caiafa. Aici. Domnul hsus
a fost supus unui interoga-
toriu ..condimentat"cu min-
ciuni plStiteqi cu batjocoriri
necdite. Tdcerea Lui. urma-
td de rdspunsuri ,,hulitoare",
il,,ajutd" pe Caiafa sd-gifacd
haina zdrenle. iar cu gura sd
rosteascdsentin{ade moarte
a lui Iisus.silindu-I.asrfel.9i
pe dregdtorulPilat sdl urme-
ze. Cul-intele arhieregtiau fost ridicirile, la fel. Dumnezeu a pe prigonitorii Sdi, ,,cdnu qtiu
un bun prilej pentru prigonito- rdnduit ca gi omul sd-qiaducd ce fac" (Lc 23, 34). A vorbit,
rii ..deserviciu"s5-Lscuipeqi parlealui de contributrielapur- apoi, cu t6lharul de pe cruce,
sd-Lpdlmuiascl pe Cel Nevi- tarea Crucii spre Golgota. Si- cu cel de-a drepta Sa, zicdn-
novat qi necunoscut de ei, in mon din Cirene a fost ales sd du-i: ,*A.devdratgr5iescfie, as-
dumnezeireaLui. oboseasclgi pentrunoi. De a- tAzivei fi cu Mine in rai" (Lc
Dar trecdnd noapteamul- ceea,avem datoria sd suferim 23,43). A sivdrqit qi taina in-
torinfrebdr| unele rlmase fhrd qi noi pentru frafii noptri mai fierii divine, ddndu-$i Maica
rlspuns, qi ldsAndin urmi in- pulin putinciogi. Aga putem drept Mamd lumii intregi. zi-
tunericul, incepem zilua cea arlta Domnului cd suntem de c6nd:,,Femeie,iat5,fiul tiu!",
fbr[ pereche din calendarul folos celor cdrora ,,le ajunge iar ucenicului drag Lui: ,,Iatd
vremelniciei noastre, adicl greulateazllei" . mama ta!" (In 19, 26-27). Ast-
Vinerea Mare, zi in care Pi- Iat6-ne ajungi pe Golgo- fel, a unit Pimdntul cu Cerul,
lat a fost pus in mare incurcd- ta! Memoria ne ajuti si nu ui- prigonirea cu convertirea, c5-
tur6. Cdci qi femeia lui a tri- tdm unele cuvinte dumneze- in{a cu iertarea, gi a schimbat
mis la el, zicdnd:,,Nimic sd iegti 9i chiar profelii biblice: clderea cu ridicarea.
nu-I faci Dreptului Aceluia, ,,... aceastafMaicaDomnului, Ultimul cuv6nt al predicii
cd mult am pdtimit azi, in vis, prin Fiul eil i1i va zdrobi ca- Salepe dealulGolgoteia fost:
pentruEf' (Mt 27,l9).Pllar pul, iar tu famdgitorul Evei] ii ,,Sdvdrgitu-s-a" (In 19,30).
nu l-a gdsit Domnului nici o vei inlepacdlcdiul" (Fc 3, 16); De-acum, grija mare a celor
vind, dar mullimea infuriatb ..Pdstorulcel bun igi prmevia- ce L-au dat morfii pe Hris-
i-a cerut, insistent,sd-L rls- Ia pentru oi" (In 10, l1). Iar tos era sd pdzeascdcu stricte-
tigneascS.Ba inca i-a mai ce- dreptul Simeonzice: ,.$i prin !e Un Om Mort, dupd ce Io-
rut sdl lase liber pe Baraba, sufletul tiu va trece sabie" (Lc sif din Arimateea, birbat bun
cel intemniJatpentru rdscoal5 2.35\. $i drept,L-apus inmorm6ntul
qi omor,gi sd-Ldeamo4ii pe Emoliile cregtine spo- sdu.Dar nici pdzireamormdn-
Iisus. Cel vinovat e liber, din resc pe mdsurd ce ne aducem tului nu a fost lipsitd de min-
parteaoamenilor,iar Cel nevi- amintede celeint6mplateaici. cinni pl6tite tot cu argnli (cf.
novat e cu adevlrat liber, din S6-L rug[m pe Bunul Dum- }'lt28,12-15).
partea lui Dumnezeu. nezeu sI ne ajute sd pricepem Voi puneinh-un catrenbu-
Sdurcdm cdfredealul Gol- predica hristicd a Domnului curia invierii Domnului lisus:
gotei, acolo unde Hristos, in- nostru, rostitd de pe Amvo- Adevdrul Si lubirea/ Au stri-
sotit de mulJimea curioasi, nul Crucii Sale.$i s-o t6lcuim cat pecetluirea,/ Iar dupd zo-
a fost agteptatde p6ginii ce sprefolosul mdntuirii noastre. rii diminelii/ Vdzut-amSoare-
aveau sd implineascd sentin- Hristss Domnul a avut le vielii!
JadatSde Pilat. Pdcatelenoas- doi destinataripenffu cuvin- HRISTOSAINVII$!
tre au fost qi sunt grele. Cru- tele Sale de pe Cruce: Cerul
cea,pe umerii Sni,era gi mai qi Pim6ntul. A grdit cu Tat6l losif BADIU
grea. Ciderile au fost multe, din ceruri, rugdndu-L sd-i ierte (Huedin)

L Ull,1trA C]L!lD1Nl'EI / aprilie 201 8 71


ffimwffiffiffi
ffiwwffiWffiffiffiffi
RizvanCodrescu,sphi- MarcefPetrigor, Cumpli-
tuldreptei.I ntreVoditie te incercdri,
Doamne! Din
giactualitate, editiede- Casimca lilavei fn Zar.
finitivi, Ed.Chrijtiana, ca Aiudului,ed.incr.si
Eucure;ti,2018,303 prehgdeRizvan Coirei-
pagini. cu,studiuintrod.sinote
Carteade debuta au- deEucianVasile,iriterviu
torului reaparedupd deCfaudiuTiniu,postfa.ti
2l deani,intr-oedi{ie deLucianD,Popescu, Ei.
revdzutdgi adiueitd. Manuscris,
Pitegi,2017.
Celor doud secliuni La EdituraManuscris
initiale, d6ndseama dinpitesti(continuatoa_
= . . '] : 1 ,l : : . ' : : . 1]:.]i.l]i::].ll -
' d e sp r e ,,Dim e n siu - re pe linie editorialda Fundafei Sfinfi lnchisori_
neaspiritualS"qi despre,,bimensiuneapo_ ro,)
uup*oi
litic5" pe care se fundamenteazd- istorii si " rir*'ii;\,#uti ffiil#;
"Aiii"
a romanuluimemorialistical scriitoruluiMar_
doctrinar- dreaptacreqtind,li se adausd.in cel Petrigor(n. 1930).fost delinutpolitic timn
Addenda noii edilii, trei sinrezede dati mai de peste12 ani (t952-te6+).'eOifaducemai
recentd: ,,Simbolistica tradilionald a dreo_
tei. Pentru o fenomenologie a rectitudinii,, {epatg principiile editiei anterioare(Ed. Chris_
tiana.Bucuresti.20ll), fiind insdimbosdtitdcu
,,Noliunile politice de drbapta qi stinga. (5 numeroasenote de subsol,cu un ampiu'..Stu_
redefinire^criticddin perspeitivd'cregtiia'.gi diu introductiv" (.Nodul terorii comuniste.in_
..Neamulin Bisericd.O perspectivaieologi_ chisoareaJilava") qi cu un foarteutil."Index,'de
cd asuprana{ionalului". numepropni (anffoponime,toponimeetc.).La
MonahulDanielCor- tinal esteinclusgi un foto-documentar (,"N4arcel
nea, Sexualitctea.O Pefigor- Filmul unei vieti").
privire dintinda Bise- Pr,dr.prof.Bogdan Racu,
ricif,ediliaa doua,Ed. Sfhttul
Ierak lwifcdMilodiv.
Christiana, Bucure5ti. htiuW&afMddovei. Dinfik
2018,91pagini. deistuieln pry.ifti
& Sinmsr,
Rdspunzdndpro- cul*necuvintsrea
vocirilor tot mai sicuvintul
inaintealinaltpreisn4itutui
perverse ale lu- Teofan, MitropolinrlMbldo-
mii de azi qi mobi- veigiBucovinei,EdituraBe
lizdnd ldmuritor in- )ologra,lay,20I&2lI pgini.
tre a g a tra d i ti e Si Volumul(bogatilus-
sensibilitate moraid trat) inchinat Sfdntu-
qi duhovniceascd a Ortodoxiei, mica, dar
lui Ierarh Iosifcel Mi_
densa carte a monahului Daniel Cornea lostiv
- (mitropolitul Iosif Naniescual Moldovei:
(1972-2017) de la Tarcdu, apdrutd inifial 18.75-1902)esteimpdr,titin 4 capitole, care ur-
in 2004 qi demult epuizatd,revede lumina ndrescperioadasade formare (aiAt
mdresc inteleat,^td
(at6tintelectuald,
tiparului, in condilii grafice im6unEtdtire, cdt giduhovniceascd),parcursuiviefi
la oJumdtate de an de la prea timpuria tre_ vietii salepe di-
di_
ferltgle fiepte de slujiri ?nBisericd'qi inOeisJi
cere a autorului la cele veqnice qi de la actlutateasaca mrtopolit la lagi,precumqi mo_
a aparifia po_stumda cA{ii sale testamentare, oril curl.a tost receptati, de cdtrecontemporani
Cinema-ul: O lecturd imbisericitd. pentru gi urmaqi,viala sfrnta pe carea dus-o.Lutrarea
o teologie ortodoxd a culturii 0ansatl re_ are ca anexecuvdntiiri ale Sfhnhrlui Iosif, in di_
cent la Librdria Sophia). feriteleperioadealevief;i sale,qi Testiamentul
!-*-**---.-*.- lui.
Matematicd-Informaticd. Georges-andscutcu
graveproblemede vedere:lipsi irisului. glau-
comul, cataractdcongenitaldqi alte probleme
grave,careii pun in pericol vederea.Acum el
vededoar cu un singur ochi, la caretrebuie sd
se operezede urgenld la o clinicd din Viena
Sd-lajutimpeGeorge pentru a nu-qi pierde vedereadefinitiv.
si nu-gi piardivederea! Suntnecesaretrei interven{ii,carenecesi-
te sumade 20.000de euro,pe carepArinlii lui
Vedereaesteun dar neprefuit. Si ne ima- Georgenu-gi pot permite sd o achite.
gindm ce ar insemnavia[a fiecdruiadinhe noi Cei care doresc sd-l ajute pe George s6
fbr6 lumina ochilor! Din pdcate.unii dintre nu-qi piard5 vedereacu totul pot face donatii
semeniinostri trec prin momentedramatice pe numeleILISIE GEORGEALEXANDRU.
la acestcapitol, cum estesi cazul tAnbrului la BancaTransilvania,in conturile:
Georgedin Oradea. RO92 BTRL EURC RTO3 6582 2901
Ilisie GeorgeAlexandru este un t6ndr de (EUR),
17 ani, care studiazd la Colesiul National RO45 BTRL RONC RTO3 6582 2901
,,Mihai Eminescu" din Orade-a.la nrofilul (RON).

I
)
:.

s
I wwwlumea(redintei.com
BA$uc,A AGENTTA
DE PELERTNAJE
"BAStLtcATRAVEL"

g" Vi invitim sd participafi la un pelerinaj


in Jara SfAntI, cu

F trecerepe la celemai importante obiective:


Nazarettr,Muntele Mislinilor, MormAntul
Ierusalim, Muntele Sion" Muntele Mislinilor,
Muntele Tabor,
Maicii Domnului,
Gridina
€ Ghetsimani,Drumul.Crucii, Golgota,
Sf6ntul MormAnt gi
= Bisericainvierii, AgezdmantulRom6nesc
de la Ierihon, Hozeva,
Ministirea SfAntulGheorghe,rhul Iordary
Bisericaortodoxi a
NaEteriiDomnului din Betleemsi Biserica
Naqterii SfAntului
Ioan Botezitorul din Ein Karem.

Agentia de Pelerinaje,,BasilicaTravel,,
vi invitd intr_un
pelerinaj in Bulgaria, in careavefi prilejul
si participafi Ia
slujba invierii Domnului nostru Iisus Hristos
in Catedrala
MitropolitanX ,,Adormirea Maicii Domnului,,
din Vama. De
asemenea,aveli posibilitateasi vd inchinafi
qi si inElfafi
rugaciuni la obiectivelecelemai importante:
BisericaMaicii
Domnului gi Nova Mitropoliya din Nessebar,
CapelaStella
Maris din Balcik, precum gi si vizitafi
oragul Nessebar,Capul
Kaliakra qi Castelul RegineiMaria de
la Balcik. .

BUCURE9TI- BASILICA TRAVEL:


Str. DoamnelNr.2eTel./fax: +4 02t.gt6.gl.0B,Mobil:0747.260.424
Email: office@basilicatravel.rq pr"g""_,
09.d- i;;;
BUCURE9TI - CENTRUL KRETzuL-Escu:
calea victoriei, Nr,45, Tel./fax +4 02t.gtg,g7.4s
Email: patriarhia_pelerinaje@yahoo.com,program: g.0O
0 _ 17,OO
BUCURE9TI _CENTRUL UNIREA:.8_dul
Comeliu Coposu, Nr. ld ,Te./lax:+4021.317.48.13
Email: pelerinaje_unirea@yahoo,com,program:
10.00- fi ;;
EU!U&E$- CENTRUL - TITAN: Str_.-stelian Mihale, Nr.14, TeI./Iax: +4O2Lg4S.tt.41
Email: titan@basilicatravel.ro,pr"g""_,
BUCURESTI ' CENTRUL IcoANEI: 0;;0:;:;;
Str. Icoanei, Nr. 12 (biserica icoanei),
TeI.: +4021.210.s5,03
Email: pelerinaj e.icoanei@yahoo.com, program: 09.00
BUCUREFTI - CENTRUL ENESCU: - i;:0;
CaleaVictoriej, Nr.202, Tel.: +4 O2l.gtg.Z4,86
Email: pelerinaje,enescu@Jrahoo.ro, program: 09.Oi
BUCLIRESTI- CENTRUL COLINA - ti..ili
BUCU.RIEI:B-dulReginaMaria,Nr.l,
Tel.:+4021.967,26.24
Email: pelerinaje@bagilicatravel.ro,program:
pIaIE$rI- 10.00-i;.;;
CENrRUL,,sF.
roAN rtfo.B:: sll. Nr.t7t, Ter.:+40244.s44.8r4
T{epublicii,
Emarl: Plole6ti@basilicatravel'ro'Progran 09'00' 17'00
rwrrv.pererrnaj.ro Fl
I I pelerinaje Basilica Thavel
wrvwbasilicatravel,ro
BAilLtCA AGENTIADE PELERINI\JE
"BASILIGATRAVEL''

Agentia de Pelerinaje"Basilica Travel,, vd invitd si participali


la un pelerinaj in Constantinopol, Istanbul de astizi, cu trecere
pe la diferite obiective:CatedralaSfAntaSofia,Moscheea
AlbastrS,Topkapi - fostul palat al sultanilor 9i actualul Muzeu
Nalional al Turciei, BasilicaCisterne;turul oragului bizantin
Constantinopol; Patriarhia Ecumenici, inchinare in Brserrca
\4aheme, participare la SfAntaLiturghie la Biserica
romAneasciSfAntaParaschevi,Mdnistirea Izvorul TXmiduirii
qi Muzeul Dolmabahce.

Agenfia de Pelerinaje"Basilica Travel,, vd invitd si particioati


la un pelerinaj in Cipru, cu inchinare in Mindstirea iraHeiiios,
Mdnistirea Machairas,Mindstirea SfAntulMina, BisericaSfintii
Ciprian qi Iustin4 Minhstirea Kykkos, Mdnistirea Trooditissa,
BisericaSfAntul Lazdr, Ministirea SfAntaTecla,Catedrala
SfAntulIoan din Nicosi4 MdnAstireaqi peqteraSfAntul
Neofytos, Catedrala SfAntulNicolae gi Mindstirea SfAntui
Rafaeldin Larnaca.

Vi invitim sd participali la un pelerinaj in Egiptul Creqtrn.


Printre obiective,men{ionim: Mdnistirea SfAntulMacarie,
t*"*
f4 i! Mindstirea SfAntul Paisiecel Mare, Mdnistirea El Suriary
MXndstireaEl Paramous- moagteleSfdntului Maxim sr
";r{ Dometie, Catedrala SfAntulApostol qi EvanghelistMarcu,
Mdnistirea SfAntul Mina, Ministirea SfinteiFecioareMaria El
Hamamat - zidurile mdndstlrii au fost sustinute de albine,
BisericaMaadi - loc unde a poposit SfAntafamilie, Mhndstirea
SfAntulPavel qi M5nistirea SfAntulAntonie.
BBA$QV- CENTRUL,,SFANqULIER{RH NICOLAE": piaja Sfatutui,Nn !, Tet.tfax:+4a268.512.673

I
I
SIBIU
-CENTRUL."SF.
ARAD.
MA;E
MUCENIC
""H}'[il:;9ffi'i|,:1]]il"*:i:,:,",::?T;,T,i:;;];:3
CENTRUL,.SFANTULAPOSTOL
""Hi];:IT:PJii:u":?ffJ:I':,;:T"1I.1#;"1.;I];3I
Email; arad@basilicatravel.ro,program: 09,00_ 17.00
. OBADEA - CENTRUL,,SF. MAITE MUCEN*IC IlIln-A": Str. Ep. Roman Ciorogariu,
Nr. l0
Tel./fax: +40259.236.038,Email: oradea@basilicatravel.ro,program: OS.OO- tZ;00
8E$I:[A - .ENTRL'L AP. PETRI' SI PAvnL": STR. REPUBLICII, TELJFAX: +40255.255.135
',SF.
EMAIL:resita@basilicatravel.ro,pROGRAM:09.00-17.00
ffi
rvww,pelerinaj,ro I I Pelerinaje Basilica Travel wwnbasilicatravel.ro
BAilL|^CA AGENTIADE PELERINAJE
"BASILICATRAVEL"

Mulli pelerini romAni au evlavie pentru a


seinchina in locurile
de.111ointeale unor sfinli din Grecia.pentru
a rispunde
solicitdrilor, Agenfia,,BasilicaTravel,, organizeazJpelerrnale
la
Tesalonicpe urmele SfAntului Dimitrie, ii inrulu
S;h;a ta
moasteleSfAntuluiNectarie,in insula Evia la
moas,Lle
SfAntului Ioan Rusuf la moagteleSfAntului Efrem
cJNou de la
Ministirea Nea Makri, 1aMinistirea Sfantupurur.f,"rri
a*,
ValeaTembi, la moagteleSfinrulli Cuvios
David, precum gi la
Complexul Monastic Meteora.

Agenfia,,BasilicaTravel,' vh inviti-si participafi


la un pelerinaj
dincluj_Napo*, ri li* *"ri prlejur
:l ill:ij::::;1usi si!1-::","
vi rugafi in Ierusatim
:1";.**:iti - CaleaCrucii,
Drsenca5hntei lnvieri, Golgota, Sf6nh:l MormAnt,
AgezdmAntulRomAnesc de la lerusalim,BisericaNasterii
Domnului din Betleem, Muntele,Tabor, Rad
I";;;; N azareth,
Cana Galileii, MdndstireaSfAntuIGheorghe
imoasgiesfAntului
Ioan IacobJlomAnul),AqezimAntut nominesc
i" i" i"riirr.,
precum gi in alte minunate locuri.

Agen|a de Pelerinaje,,BasilicaTravel" vA r;rvtAsd


participa! la
unpelerinaj in Turcia gi Capadooa, cu vizitarea
un r
oUiectivereligioasegi istorice, prinfre care:
fnoff{rt1
Kusadasi,Troi4 Curtea Roqie,trecereprurlzmir,Biserica
Maicii
Domnului din Efes,pamukkarg vuitareateraseror
calcaroasecu
api termali, lstanbul:CatedralaSf. Sofia,paut
l foptupi,
achralul Muzeu Nalional al Turciei, Moscheea
Albastu;'p"niurhiu
EcumenicS,BisericaRomAneasciSf. Muceni(d parascle,rrr.

GALAg. CENTRUL,,SFANTUL APOSTOL AF{DREI":


ST*' ION CI{ANGA NR. 13,TEL./FAX: +40236.4II.874
EMAIL: galah@basillcatravet.rq pROGRAM:
n-Arla, - cnxrRUL ,.srANruL roAN cASrAN,,: pr+Tl 09.00 :iiod
Dg\grBANTr, NR. 3, TEL./rAx : +40239.649.907
- EMATL: braila@basilicatravel.ro,
pROGRAM: 09.00
aAcAu . CENTRUL ,,SFANTUL ANTIPA",: 5TR9 - it;;
MAI, NR, 4s, TaL./ FAx: +40234,533,829
sue&4y4-cENrRUL,,sF.roANcErffil:J.l?fli:Jl?Ifi
trU'rfi:ffi _::::;{.;::
EMAIL: suceaya
E$Et
pnOcnaM, -riS,O6]iii6
@basilIcatravet.ro,esv!s'4!

*rw'pelerinaj,ro f I Pelerinaje Basillca Tlavel


nrvw.basilicatravel.ro
eumv6pstet*
akna?Mt.i
Multmaisimplu:trimitetiun simplusmsgivdabonati,la numdrul7575valabilin
reteleleVodafone,Orange9iTelekom,cu textul LCinsotitde nume,prenumegiadresa
completS.

Beneficiar:
SCLumeaCredinteiSRL[societatea
careediteazdrevista],CU|30151757,
ContIBAN:RO95 INGB0000999902997374 deschisla INGBank
Dupdefectuarea pldliiprin6rdinde platd/mandat pogtal,o copiea documentului
de platdtrebuietrimisiimpreundcu datelepersonale giadresade livrare[nume,prenu-
me,numir de telefon,e-mail,adresacompletilprine-mail(mariana.hanganu@lumeacre-
prin
dintei.com), fax (004)031.422.84.23
sauprin pogtS/firmide curieratpe adresaOficiul
pdgtal20,Bucuregti,cdsulapogtalS08,cu precizarea,,Abonament LumeaCredin!ei".
Kw #s$?H
$"€
sFAruTsE"
Pedoada:
EARTYBOOK|NG
*s*{g&s'fr
{rq
a*gst*g
5- 10Aprilie20tB(6zile)
(01.03.201S):
269Vpenoana
jumitatecal.Descoperiti
mare,alaturi
plajele

detrmba romana

eu$Aig*
pelion,

aleregiunii
Prctulexcursiei
AC3 nopticazare
Pilion,in
gigreaci.
trV5A
$$$Fsf*TaR
o imbinare
demultealtelegende
mirifice Magnezia
include:Transport

insolitor

i#AF{
ffie3S#
intremuntesi
alemitologiei
grecesti

cuautocar34*
cumicdejunlaHbtelChania
camereduble, ghidaj, degrupcunoscdtor
* t*ss*$* {ffi9#5
s#Ftr*'*$ffi{#*T #f;
si

cu
3*,inzoni

PretSPEOAI pentru ffi*ia * Ha€ex*Flis


-$ailsrt** * Sf.i*xnft*xsu
*
fostidientiaiagentiei:
2T9Vpenoana {anyi**a*l * *
Savid&tena*f$mtuil fiagaei
-
Pretstandard:299Vpersoana tutrdim#stlrea
T*xlsrfuis
- Fd*a * Kawale
fu?*p*
- Pedoada:25Mai- 3lunie
' Cuocazia
Invierii
Domnului,
pe propunem
b aprilie,
va 20tg
o excursie
de6zilein insulaEghina, undeseafli Mdriistirea l0zile-9nop1i
;i Biserica
Sfdntului Nectarie.Miidecredinciosidin toatdlu_ Early (pinbpe25M'a'rtie q6gt
meavinsi seinchine sfintelor
moa;te dinEghina,locsf6nt
Booking ZOIA):
depelerinaj,undevom16m6ne timf def zilelVetiavea oii_ Tarif_special
pentru
fogtidienfi:4g5 €
ziasaparticipati
ladouaslujbe delnviere, unalaManastirea Tarif:
510€/pers+ 130€(fenyboat)
5fantuluiNectariesiunalaManastirea Sfantului Mina.pedu_ Cuocazia SfintuluiloanRusu(22Apriiie)
rataexcursiei vi invitim
seviziteazi 5aloniculcuBiserica Sf6ntulDumitru si vizitimminunata InsuliEvia,adouaca'mdrime
siTemplul luiPoseidon ,cia dinGie_
laCapSounion, dinpeninsula Atica. sisaparticipam laprocesiuneadelaManastirea Sfantului.
Pretulexcursiei include:transport cuautocar 34* cu situata insatulProkopi. DeRusalii,vommerge
AC,2.nopticazare maideparte
hotel3*cumicdejuninparalia Katerini.J inceade-atreiainsula camirime- Lesbos, cunoscutd'oen_
noplicazare cumicdejunincluslal-iotelKaryatides inInsu_ trupidurilemisterioa3e, unlitoralimpresionant apuiuiide
laEghina, 1masa festiva depaste, qhidai, iniotitordeoruo soare linigite;imuntistdncogi. AicivomvizitaMinistirca
cunoscitor delimbarominisigreaci. SfintuluiRafael, Muzeul Uleiului deMddingMinistirea
e4Fffifi-HfifleFiT& ffifi,s&{&* Taxiarkis, cuicoana Arhanghelului
Mihail(protectoralAviatiei
ilAf*qFF*sfi Militare),ficutddinpimdntgis6nge, daisiorasul Mo[v6s.
$iffi i$effifr ueasemenea, vomtaceopriresilapadurca pietrificata
$4**€eEe F$!!**. *r*ge*$ si
H*l*sgip$a,g*$e $rlveet*at*Muzeulde$tiinfeNaturale dinSigri.pentruavdoferiunCli-
Plecare: 28_Aprilie 2018(4zile/3nopfi) CUITPERFECI vomvizitagilnsulaChios,cunoscutipen_
Tarif:189€/pen. trucelebrele mori
devdntsipentrumastica. Aici,vomvizita
MiinistireaNeaMoni,patrimoniul UNESCO undea sluiit
Tadfspecial pentru fosticlienti:175 € Sfantul Nectarie,
darsisatulPyrgicualesalecase
este al treilea cuo arhi_
_Volos mare iort din Grecia,situat in tectura deosebitasisatulfortificat
Mesta.Laintoarcere,
GolfulPagasitikos siesteunuldintrecelemaifrumoiiesi vombucura ne
deocroazierd peMarea Egeesivomajunge si
atrdgdtoare oragedinGrecia, unlocboga!cuo arhitecturi Inorasut - ponKavala.
9randroasa, numeroase obiectiveturistice sibiserici
absolut Pretulorcursiei include:Transport
inc6ntdtoare. cuautocar 34*cu
Deasemenea,_este poarta deacces sprepelion, AC;8cazdri cumicdejunlahotel3*,in camere duble; Ghi_
numitgimuntelecentaurilor, creaturi mitice,jumitateom, daj;Insotitorde grupcunoscdtor delimbaromdnigigreacd.
F$"#fl&ffi
; #&&&*dT&TE.Suntem
singura
agentie
dintardcarenuanuleaziexiursiile
programate. Deasemeneanusecilitoreste
noaptea cuautocarul.
Nestaumdrturie
sutele
decredinciosicare
au
participat
lapelerinajele
organizate
denoi.
:||j;lfxfffitlf e#ffire
(eamai
completi,
serioasi
gi
documentati
publimfie
deprofil

(auti
revista
acum
lachiogcurile
depresi
dinlari I
-- : ; :q a i **f i ;o Gh i o ce idi a l b i su n t ti miduitor i a Ridicheaneagr i inhibi
dezvottarea streptococilor o 'Dafinul_ antibarterian ;i calmantde exceptie
o (afeauastimuleazisistemulnervoso Salvia- plantasfinti
din qrijina
Domnului o Tainelebiilor taldecu plantede lear o puteleadetoxifianti
a
plantelorverzio Ministireal{era- Noiremediipentruechilibrul
organismului