Sunteți pe pagina 1din 2

CALENDAR DE ACTIVITATI

 ASISTENTA MEDICALA PRIMARA


 ASISTENTA MEDICALA PENTRU SPECIALITATI CLINICE
 ASISTENTA MEDICALA PENTRU SPECIALITATI PARACLINICE
 ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE PENTRU SPECIALITATEA
CLINICĂ DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE
 ASISTENTA MEDICALA DENTARA
 CONSULTATII DE URGENTA LA DOMICILIU SI TRANSPORT
SANITAR NEASISTAT,
 INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU
 INDRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU
 MEDICAMENTE CU SI FARA CONTRIBUTIE PERSONALA IN
TRATAMENTUL AMBULATORIU,
 DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERARII UNOR
DEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALE IN AMBULATORIU

10.04.2018 – Primirea si inregistrarea dosarelor de contractare.


11.04.2018

12.04.2018- Verificarea dosarelor de contractare.


13.04.2018

Afisarea listei privind dosarele respinse la contractare.


13.04.2018 Pentru furnizorii respinsi, CAS Prahova va afisa pe site si la
sediul institutiei, lista furnizorilor respinsi la contractare, cu
detalierea exacta a motivelor refuzului.
16.04.2018
PANA LA Inregistrarea contestatiilor furnizorilor si analiza acestora la
ORA 14.00 sediul CAS Prahova.

16.04.2018 Afisarea pe site si la sediul institutiei a listei privind


solutionarea contestatiilor.
17.04.2018–
Negocierea, redactarea si semnarea contractelor
30.04.2018

Nota 1: În cazul în care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente şi unele


materiale sanitare şi de dispozitive medicale depun/transmit cererile însoţite de documentele
prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor, la alte
termene decât cele stabilite şi comunicate de către casele de asigurări de sănătate şi nu participă
la negocierea şi încheierea contractelor în termenele stabilite de către acestea, furnizorii
respectivi nu vor mai desfăşura activitatea respectivă în sistemul de asigurări sociale de sănătate
până la termenul următor de contractare, cu excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forţă
majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, şi notificate de îndată casei de
asigurări de sănătate, respectiv Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Nota 2: Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea contractelor dintre furnizori şi casele
de asigurări de sănătate se soluţionează de către Comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare,
sau de către instanţele de judecată, după caz.