Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași

Master: Contabilitate, Expertiză și Audit, an I


Student: Barbălată Georgiana-Bianca

Lucrare individuală
Rolul monitorizării și controlului proiectelor în succesul proiectelor

Date generale de identificare a proiectului


Denumirea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vaslui”
Finanțatorul/ sursa de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operaţional
finanațare/ clientul Regional 2007-2013
Axa Prioritara 3: Imbunătăţirea infrastructurii sociale,
Domeniul major de intervenţie 3.1: „Reabilitarea/
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.
Organizația/organizațiile care Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui
a(u) implementat proiectul
Locul implementării Vaslui, județul Vaslui
Durata implementării 53 de luni de la semnarea contractului de finanţare
nerambursabilă
Perioada de implementare: 10.12.2010- 09.08.2015.
Valoarea totală a bugetului Valoarea totală a proiectului este 72.665.199,08 lei, din
estimat care:
• 57.418.838,96 lei- finanţare nerambursabilă [UE +
Guvernul României];
• 15.246.360,12- contribuţia Consiliului Judeţean
Vaslui;
Date pentru analiza critică a Planificat Realizat
proiectului
Scopul proiectului Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii Scopul proiectului a
serviciilor de sănătate din judeţul fost realizat în
Vaslui, pentru asigurarea unui acces totalitate
egal al cetăţenilor la servicii de sănătate
calitative şi eficiente.
Obiectivele proiectului Consolidarea, reabilitarea,
modernizarea şi dotarea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vaslui, în scopul
creşterii calităţii serviciilor de asistenţă
medicală de urgenţă oferite cetăţenilor
din judeţul Vaslui.
Principalele activitați Activitatea A1: Realizarea
documentaţiei tehnico-economice Activitățile
pentru depunerea proiectului proiectului au fost
Activitatea A2: Proiectare şi asistenţă efectiv realizate
tehnică proiectant
Activitatea A3: Lucrări de reabilitare
şi modernizare:
– Consolidarea corpurilor
de clădire A şi B
– Reabilitarea termică a
corpurilor A şi B
– Modernizarea corpurilor
A, B şi C (lucrări de
arhitectură şi instalaţii) Activitățile
Activitatea A4: Achiziţia şi instalarea proiectului au fost
dotărilor (mobilier şi echipamente efectiv realizate
medicale)
Activitatea A5: Instruirea personalului
medical
Activitatea A6: Achiziţie servicii -
inspector de şantier
Activitatea A7: Monitorizare, evaluare
Informare şi publicitate
Rezultatele proiectului • Lucrări de reabilitare şi
(livrabilele) modernizare pe 3 corpuri de
clădire ale Spitalului judeţean:
corp A+B = 10.075 mp; corp C
= 854,87 mp (parter şi etaj I);
• Lucrări instalaţii implementate:
centrale tratare aer; staţie de
oxigen; instalaţie domotică;
instalaţii încălzire, sanitară,
climatizare CT; instalaţie
detectare şi alarmare incendiu;
hidranţi interiori; instalaţii
anunţare la pat; instalaţii tratare
ape reziduale; refacere instalaţii
sanitare, încălzire, electrice,
fluide medicale;
• 5 persoane instruite cu privire la
utilizarea instalaţiei domotice;
• 123 echipamente medicale
achiziţionate şi instalate, pentru:
blocul operator, laboratorul de
endoscopie digestivă, ortopedie,
neurologie, pneumoftoziologie,
laboratoare analize, anatomie
patologică, cardiologie,
fizioterapie, ORL, oftalmologie,
ginecologie, radiologie,
anestezie- terapie intensivă;
• Mobilier medical achiziţionat:
497 paturi cu noptiere, 30 seturi
sisteme separatoare paturi, 1
sistem mână curentă (protecţie
pereţi, uşi şi indicator accese);
• 50 persoane instruite cu privire
la utilizarea echipamentelor noi;
• doua comunicate de presǎ
• doua conferinţe de presǎ pentru
lansare si pentru promovarea
rezultatelor proiectului;
Activități de monitorizare și Monitorizarea zilnică a activităților de
control către responsabilii tehnici ai lucrărilor
de modernizare reabilitare construcție,
amenajare ;
Monitorizarea zilnică a prezenței
angajaților;
Verificarea lunară a echipamentelor de
lucru
Verificarea lunară a stadiului lucrărilor
executate
Verificarea încheierii unei faze a
proiectului
Tipuri de rapoarte și/sau Caiet de sarcini și jurnal zilnic de
documente specifice activităților șantier
de monitorizare și control Fișe de prezență
Fișă magazine
Raport pentru evaluarea stadiului
lucrărilor /Situația lunară de lucrări
Proces verbal de faze
Probleme și abateri depistate Probleme Abateri
în urma monitorizării și 1. Întreruperea temporară a Condițiile meteo,
controlului (identificate/intuite) desfășurării activităților pe întreruperea
șantier serviciilor de
electricitate,
întârzierea
aprovizionării cu
materiale de la
furnizori
2. Apariția unor probleme de Caracteristicile
natură tehnică datorate calității necorespunzătoare
necorespunzătoare a a materialelor de
materialelor de construcție lucru
3. Necesitatea prelungirii duratei Lipsa fondurilor
proiectului datorită Lipsa unor oferte
imposibilității finalizării accesibile din punct
achiziției echipamentelor de de vedere financiar
sterilizare suplimentare până la și calitativ
sfârșitul perioadei de
implementare Dotarea
4. Apariția unor accidente de necorespunzătoare
muncă cu echipamente de
protecție a
muncitorilor

Aspecte pozitive legate de monitorizare și control:


- activitățile desfășurate de către diriginții de șantier prin intermediul caietului de sarcini și a
jurnalului de șantier sunt coordonate eficient deoarece se desfășoară după o programă bine
stabilită și structurată, ținând cont de informații actualizate despre starea vremii, temperatura
aerului, lucrările executate, utilajele și numărul de muncitori existenți în șantier, problemele
deosebite apărute în execuție, observații privind calitatea execuției lucrărilor în timp real;
- prin intermediul fișelor de prezență, prezența angajaților la șantierul de lucru se realizează
conform graficului, iar astfel activitățile se desfășoară conform programului, lucrările fiind
finalizate la timp. Monitorizarea prezenței este folosită și pentru pontaje, pentru întocmirea
statelor de plată;
- starea de funcționare a echipamentelor și uneltelor de lucru este verificată lunar prin
intermediul fișei de magazie, pentru a asigura muncitorilor la locul de muncă instrumete de
lucru corespunzătoare din punct de vedere tehnic, care să-i sprijine în efectuarea sarcinilor de
lucru conform cu instrucțiunile de protecție a muncii, într-o manieră eficientă și productivă;
- calitatea și conformitatea lucrărilor executate cu cerințele din proiectul inițial se verifică
permanent de către șeful de lucrare prin intermediul raportului pentru evaluarea stadiului
lucrărilor /situația lunară de lucrări și astfel eventualele corecții ivite pe parcursul
implementării proiectului să poată fi efectuate în timp util;
- se verifică îndeplinirea cerințelor din proiectul inițial pentru o anumită fază de proiect, iar în
funcție de constatările din proces se pot lua măsuri precum: demararea lucrărilor pentru fazele
următoare, prelungirea termenului de finalizare a lucrării, eventuale lucrări suplimentare
datorită informațiilor din procesul verbal de faze.

Aspecte negative legate de monitorizare și control:


- se remarcă faptul că angajații nu sunt verificați dacă utilizează peramanent pe durata
programului de lucru echipamentele de protecție, sau dacă respectă regulile de protecție a
muncii, iar acest lucru poate conduce la accidente de muncă;
- angajarea și utilizarea de personal lipsit de experiență, care nu execută corect și la timp
sarcinile de lucru, sau care nu au experiență în rezolvarea defecțiunilor ivite;
- lipsa unui control riguros al aprovizionărilor cu materiale și echipamente de calitate, care să
corespundă integral cu mostrele aprobate la începutul execuției, fapt care poate conduce la
lucrări executate necorespunzător.
- desfășurarea lucrărilor interioare doar pe segmente deoarece mutarea într-un alt spațiu al
pacienților nu a fost posibilă;
Propunerile pentru eliminarea aspectelor negative sunt:
- efectuarea unui control mai riguros și aplicarea unor sancțiuni pentru nerespectarea normelor de
protecție;
- în cadrul procesului de angajare se vor selecta doar cv-urile aplicanților cu experiență, chiar
dacă costurile angajării lor sunt mai ridicate față de costurile angajării personalului fără
experiență;
- dirigintele de șantier ar putea delega o persoană aptă, care să posede cunoștințe specific și care
să se ocupe cu strictețe de verficarea aprovizionărilor zilnice cu materiale pentru a determina
conformitatea acestora evitându-se astfel folosirea unor materiale necorespunzătoare din punct
de vedere al proprietăților.

Concluzii și opinii:
În opinia mea, activitățile de monitorizare și control sunt foarte importante deoarece
aceastea oferă suportul pentu culegerea și raportarea informațiilor legate de evoluția proiectului
cât și pentru efectuarea de comparații ale fapticului cu scripticul. Îndeosebi în cadrul acestui
proiect, monitorizarea și controlul activităților desfășurate este esențială, mai ales pentru că
lucrul într-un astfel de mediu ( spital) presupune anumite riscuri, iar bunul mers al lucrurilor cât
și calitatea lucrărilor executate sunt esențiale pentru buna desfășurare a activității medicale
ulterioare.
Monitorizarea este o activitatea complexă, prin care se culeg informații referitoare la
modalitatea în care se implementează proiectul, modul de alocare al resurselor, planificarea
activităților, culegerea datelor, informații despre obiectivele propuse, obiectivele îndeplinite,
modalitatea de execuție a lucrărilor și timpul necesar, modul de îndeplinire a obligațiilor de către
angajați, productivitatea lor, defecțiunile, problemele ivite. Aceste informații sunt esențiale
deoarece permit corectarea lor în timp real pe parcursul implementării proiectului.
Concluzionând, un proiect eficient și bine executat este rezultatul îmbinării eficiente
dintre cele două activități, monitorizarea continuă ajutând la rezolvarea în timp real a
problemelor care apar pe parcursul desfășurării proiectului pentru a îmbunătăți procesul de
implementare.

S-ar putea să vă placă și