Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC DE LECTIE

DATA 08.06.2017
CLASA IX E
PROFESOR Isar Constantin
OBIECTUL - GEOGRAFIE FIZICA GENERALA
EDITURA – EDITURA HUMANITAS EDUCATIONAL
SUBIECTUL LECTIEI – MEDIUL ORIZONTULUI LOCAL
TIPUL LECTIEI - predare invatare, evaluare
COMPETENTE GENERALE
1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice pentru explicarea mediului geografic utilizând limbaje
diferite
2. Raportarea elementelor semnificative din societate, ştiinţă şi tehnologie la mediul înconjurător ca
întreg şi sistemele sale componente.
4. Relaţionarea elementelor şi fenomenelor din realitate (natură şi societate) cu reprezentările lor
cartografice, grafice, pe imagini satelitare sau modele.
5. Dobândirea unor priceperi, deprinderi, metode şi tehnici generale de învăţare (inclusiv TIC) care să
faciliteze o pregătire permanentă asumată.
6. Dobândirea unor competenţe sociale, interpersonale, interculturale, civice şi antreprenoriale pe baza
studierii geografiei
COMPETENTE SPECIFICE
1.4. Descrierea şi explicarea mediului natural;
2.3. Înţelegerea proceselor elementare din natură şi a specificului mediului înconjurător;
2.5. Sesizarea unor legături observabile între elemente naturale şi sociale
4.5. Relaţionarea funcţională a unor elemente naturale şi sociale (prin studii de caz
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic;
5.9. Formarea unui comportament critic constructiv în raport cu elementele calitative ale mediului;

OBIECTIVE OPERATIONALE. La sfarsitul lectiei toti elevii vor fi capabili :


O1 – sa precizeze asezarea geografica si limitele Municipiului Bucuresti in conditiile utilizarii Hartii
fizice a Romaniei
O2 - sa caracterizeze cadrul natural al Municipiului Bucuresti, studiind documentele si interpretand
harta
O3 - sa prezinte caracteristicile generale privind clima si hidrografia orizontului local facand uz de
imagini, date statistce si harti adecvate.
O4 – sa prezinte doua surse de poluare a mediului urban pe baza informatiilor primite
O5 – sa completeze corespunzator itemii fisei de evaluare.
STRATEGII DIDACTICE - dirijata, cognitiva, euristica
METODE SI PROCEDEE - expunerea si explicatia, conversatia, comparatia, analiza, lucru cu harta .
MATERIALUL DIDACTIC - reprezentari grafice, fise de lucru, video proiector, date statistice, Harta
fizica a Romaniei
MATERIAL BIBLIOGRAFIC - manualul “ Geografia Fizica Generala” cls. IX,
autori Silviu Negut, Mihai Ielenicz
- “Didactica geografiei” – N. Ilinca
- “ Geografie fizica generala” – M. Ielenicz- „Ghid aplicaţie practică.
Bucureşti şi zona periurbană”- autori Andreea-Loreta Cercleux , Elena Bogan
Momentele Activ. de predare - invatare Strategii Evaluare
Dozare
Ob

Opert.
.

lectiei Actv. prof. Actv. elevilor didactice

1’ Organiz. clasei - verif. prezentei Pregatirea caietelor si a Observarea Atentionare


elevilor documentelor scolare Aprecieri
- aranjarea materialului
necesar lectie
10’ Verif. orala a Adreseaza interogatii de Asculta, analizeaza, Conversatia Analiza
control privitoare la
cunostint. din gandesc si formuleaza raspunsurilor,
continuturile predade si
lectia anter. cu invatate anterior raspunsurile asteptate, stimularea
titlul fiind indrumati de profesor elevilor si
Cum a influentat relieful
Rolul mediului si scoarta terestra evaluarea
dezvoltarea societatii
geografic în rezultatelor
umane
evoluţia şi Ce rol are atmosfera invatarii
asupra omului si
dezvoltarea
activitatile lui.
societăţii Ce importanta au
sursele de apa pentru
omeneşti” prin
om.
intreb. scurte
1’ –2’ Pregatirea Se va realiza prin Elevii raspund la Conversatia Observarea
aperceptiva intrebari scurte. intrebarile adresate de euristica comportamen
-Ce intelegeti prin profesor. tului elevilor,
mediu natural Mediul natural este stimularea
format din toate participarii
componentele naturala elevilor la
relief, structura geologica, formularea
Profesorul intreaba apa aer, etc raspunsului.
- Campia Romana - asezare geografica la
campia Siberie sunt latitudini diferite, etc
doua unitati de campie - conditii climatice diferite
ale Terrei. - invelis biogeografic diferit
De ce sunt diferte ? Elevii noteaza in caiet titlul
Astazi vom studia lectia lectiei
Mediul orizontului local
Profesorul noteaza
titlul lectiei pe tabla
MEDIUL ORIZONTULUI
LOCAL
20’ –25‘ Dirijarea predarii Profesorul le propune Elevii sunt atenti la modul Conversatia Provoaca
- invatarii elevilor studierea de organizzare a activitatii, participarea
Mediul orizontului local se vor grupa in patru grupe tuturor
al orasului Bucuresti si vor colabora pentru elevilor si ii
In acest sens elevi vor fi rezolvarea cerintelor din determina sa
impartiti in patru grupe fisele de lucru. dialogheze, sa
, fiecare grupa va primi se
o fisa de lucru astfel autoevalueze
Grupa I asezare sau sa
geografica si evalueze
caracteristicile relieful raspunsul dat
Grupa II clima orasului de alti colegi
Grupa IIII hidrografia
Grupa IV vegetatia
Profesorul le cere Citesc documentele Conversatia Provoaca
01 tuturor elevilor sa expuse spre analiza. Lucru cu participarea
citeasca cu atentie fisa Completeaza fisa de lucru fisa tuturor
de lucru si sa raspunda Raspund la intrebarile din Lucru cu elevilor si ii
impreuna cu colegii de fisa . harta determina sa
echipa la intrebarile din dialogheze, sa
materialului propus. se
Profesorul le cere Elevii indentifica pe Analiza autoevalueze
elevilor din prima grupa Harta fizica a Romaniei sau sa
- Sa analizam harta unitatea de relief respectiv Lucru cu evalueze
fizica a Romaineie si sa Campia Vlasiei hata , raspunsul dat
precizam in ce parte a comparatia de alti colegi
tarii se afla Bucurestiul
Analizati harta
– Sa dentificam pe
Harta fizica a Romaniei
tinand cont de semnele
conventionale Sub indrumarea
prezentate in legenda profesorului, elevii explica,
formele de relief ale raspund si faptele sesizate,
capitalei . le mentioneaza si aplica
Precizati numele
subunitatilor de relief
ale Campiei
Bucurestilor.
Precizati altitudinea
reliefului.
Profesorul le
prezinta cu ajutorul
videoproiectorului slide-
urile cu asezarea
geografica si
caracteristicile relieful
O2 Profesorul le cere - Citesc documentele Conversatia Provoaca
elevilor din a doua expuse spre analiza. Lucru fisa participarea
grupa sa prezinte - Reflecteaza de lucru tuturor
valorile climatice din - Sub indrumarea Analiza elevilor si ii
tabelul nr.1 profesorului, elevii explica Comparatia determina sa
Explicati de ce se faptele sesizate, le dialogheze,sa
inregistraza diferentieri mentioneaza si aplica in se
de temperatura la cele alte situatii cunostintele autoevalueze
doua statii invatate. sau sa
Profesorul le prezinta evalueze
slide-urile Clima raspunsul dat
orasului Bucuresti de alti colegi
O4 Profesorul le cere - Citesc documentele Conversatia
elevilor din cea de a expuse spre analiza.
treia grupa sa prezinte - Reflecteaza Descoperir Idem
raspunsurile la fisa de Elevii raspund sub directa ea
lucru . indrumare a cadrului Lucru cu
Analizati harta din didactic taspund fisa de
imagine si precizati lucru si
numele a doua rauri harta
care strabat orasul
Bucuresti .
Analizati harta lacurilor
din Bucuresti si numiti
trei lacuri aflate pe raul
Colentina
Ce importanta au
resursele acvatice
pentru locuitorii
orasului Bucuresti ?
Profesorul le prezinta
slide-urile cu hidrografia
orasului Bucuresti
Profesorul le cere - Citesc documentele Lucru cu
elevilor din ultima grupa expuse spre analiza. fisa de
sa prezinte importanta - Reflecteaza lucru si
invelisului biotic pentru - Sub indrumarea harta
mediul orasului profesorului, elevii explica
Bucuresti faptele sesizate, le
Explicati ce efecte are mentioneaza.
diminuarea suprafetelor
verzi asupra mediului
urban al capitalei
Profesorul le prezinta
slide-urile Vegetatia si
protejarea mediului
3’ Atingerea Profesorul le cere Reanalizeaza, Problemati Stimularea
- 4‘ feed- backului elevilor sa explice ce sintetizeaza si explica zarea participarii
influenta are asupra varietatea geografica in elevilor,
mediului localitatilor functie de suprafata, analiza
limitrofe orasul diversitatea reliefului, a raspunsurilor
Bucuresti. conditiilor de clima si de si evaluarea
Profesorul le vegetatie, a modului de prin note.
prezinta cateva imagini degradare a mediului local
cu localitatile unde
capitala depoziteaza
deseurile menajere.

10’ Asigurarea si Completati fisa de Selecteaza informatiile Interogatiil Evaluarea


O5 intensificarea evaluare cu informatiile pentru completarea si e de finala
retentiei si corespunzatoare. Şi formularea corecta a control si
transferului raspundeti cerinţelor raspunsurilor. dialogul.
cunostintelor -Precizează timpul de
lucru
-Oferă explicaţiile
necesare elevilor
1’ - 2‘ Precizarea Comunica sugestiile si Asculta si noteza. Conversatia
activitatilor pe continuturile ce vor fi
care elevii le vor parcurse spre studiu.
desfasura acasa
Schema lectiei se va nota pe tablă
MEDIUL ORIZONTULUI LOCAL

Orizontul local înseamnă zona în care se află localitatea noastră, incluzând toate
caracteristicile reliefului și peisajului cultural.
BUCURESTI ASEZARE GEOGRAFICA
Bucurestiul se afla in SE tarii
Latitudine: 44°24'49"
Longitudine: 26°05'48"
Suprafata: 228 kmp
CARACTERISTICILE RELIEFULUII
Municipiului Bucuresti se suprapune peste sectorul central al Campiei Vlasiei, denumit Campia
Bucurestiului.
Ea este o campie tabulara, cu inclinare slaba pe directia NV – SE.
Singurele denivelari mai importante sunt: fruntile de terasa ale Dambovitei si Colentinei,
crovurile si relieful antropic.
Campia Bucurestiului cuprinde trei sectoare cu caracteristici distincte:
Campul Otopeni (situat la nord de Valea Colentina),
Campul Colentina (situat intre Valea Colentina si Valea Dambovitei) si
Campul Cotroceni-Berceni (situat la sud de Valea Dambovitei).
Campul Otopeni ’- nordul municipiului Bucuresti (nordul cartierului Colentina, Baneasa,
Pipera),
altitudini de 85-90 m, prin frecventa ridicata a vaiugilor si a crovurilor
Campul Colentinei acopera circa 36 % din teritoriul municipiului Bucuresti si se altitudini ce
variaza 55 m laCatelu. si 88,9 m in Piata Presei Libere
Campul Cotroceni - Berceni relieful inclina NV - SE, in Drumul Taberei 80-90 m si 70-75 m in
zona Vacaresti - Berceni
CLIMA
Clima municipiului Bucuresti este temperat -continentala, cu o temperatura medie anuala de
10-11°C; influentele vestice si sudice explica prezenta toamnelor lungi si calduroase, a unor zile
de iarna blande sau a unor primaveri timpurii.
Temperatura lunii ianuarie temperatura medie in centrul orasului este de -2.6oC la statia
Bucuresti -Filaret, iar la statia Bucuresti - Baneasa de -3.0 oC.
Temperatura medie a lunii iulie este 22.8 oC la Bucuresti – Filaret si Bucuresti-Baneasa 22.4oC
Temperatura medie anuala scade si din centrul orasului 11.0 oC la Bucuresti – Filaret spre
periferia acestuia 10.5 oC la Bucuresti - Baneasa) si in judetul Ilfov.
Precipitatii medii anuale 595 mm/an

HIDROGRAFIA MUNICIPIULUI BUCURESTI


Municipiul Bucuresti se suprapune peste bazinul hidrografic Arges, principalele cursuri de apa
care strabat zona fiind Dambovita si Colentina.
ARGESUL
- izvoraste din S mutilor Fagaras
- in apropierea capitalei primeste pe stanga SABARUL cu CIOROGARLA
si CIOCOIU cu care confluenza la Izvoarele
DAMBOVITA cu afluentii ILFOVUL,
COLENTINA cu PASAREA si CALNAUL cu confluenta la Budesti
DAMBOVITA
- cel mai important afluent al Argesului
- Izvoraste din M-tii Fagaras
- in zona de campie primeste: VALEA SATULUI si ILFOVUL.
COLENTINA
Este un rau cu panta redusa
Formeaza o serie de lacuri din N si NE capitalei cum ar fi:- MOGOSOAIA, BANEASA, HERASTRAU,
FLOREASCA si TEI.

UZINELE DE TRATARE A APEI DIN BUCURESTI


Apa folosită în Bucureşti este captată din râurile Argeş şi Dâmboviţa şi tratată în trei uzine de
tratare şi producere a apei potabile:
Uzina de la Roşu
Vechime 30 de ani
Capacitate de producţie de 520.000 m3/zi apa potabila ,
Se alimentată cu apă din râul Argeş,
Uzina de la Arcuda
Vechime de peste 120 de ani
Capacitate de producţie de 650.000 m3/zi,
Alimentată cu apă, din râul Dâmboviţa
Uzina de la Crivina
Construita in 2006
Capacitate 260.000 m3/zi,

LACURILE NATURALE
CALDARUSANI pe Cocivalistea afluent al raului Ialomita
Liman fluviatil – Snagov pa valea Snagov
Balteni – pe valea Sticlariei.
Lacuri antropice –iazuri- CORBEANCA, BALOTESTI, CACIULATI, MOARA VLASIEI
Alte lacuri pe Colentina – Mogosoaia, Stefanesti, Baneasa, Herastrau, Tei, Pantelimon
Pe teritoriul Bucurestiului lacurile au functii de agrement –Cismigiu, Libertatii, Titan, IOR,
Drumul Taberei si lacul din Parcul Tineretului.
APELE SUBTERANE
In subsolul orasului Bucuresti s-au indentificat 3 strate de apa la diferite adancimi
Stratul acvifer de mica adancime,
Strat de adancime medie(20-30m )care furnizeaza apa buna de calitate
Stratul de mare adancime cu ape de foarte buna calitate
VEGETATIA
Codrii Vlasiei s-au restrans treptat prin taierea arborilor, astfel astazi intalnim doar paduri
restranse: Baneasa, Tunari, Andronache, Cernica, iar in partea de nord padurea Snagov (cea mai
extinsa). Din codrii Vlasiei spre nord de Bucuresti au ramas padurile: Bufteanca, Vlasia, Pascani,
Bigiara, Surlari, Nuca, Ciolpani, Caldarusani, Cocioc si Cioglia.
MEDIUL INCONJURATOR
Totalul suprafeţei nete plantate în Bucureşti este de cca.3000ha (parcuri, grădini publice,
scuaruri, aliniamente şi ansambluri de locuinţe, poduri) ceea ce reprezintă aproximativ 15% din
teritoriul administrativ. Suprafaţa aferentă unui locuitor este de 16mp.
REZERVATII NATURALE URBANE
“DELTA VACARESTI – o zona urbana abandonata cucerita de natura
PRESIUNE URBANA ASUPRA LOCALITATILOR LIMITROFE
-reducerea suprafetelor agricole in favoarea noilor cartiere de locuit
- depozitarea deseurilor pe terenurile extravilane
-poluarea aerului , solului si a apei cu rezidurile de la gropile de gunoi