Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII

ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU
COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE GHIKA” COMĂNEŞTI
Str. Liceului nr. 1 tel./fax: 0234 374621
e-mail: dghika_comanesti@yahoo.com
http://ctdimitrieghika.licee.edu.ro

REGULAMENT
Concurs Interjudețean „UNIVERSUL CUNOAȘTERII”
Ediţia a III-a, 2018
Simpozion Național „Dimitrie Ghika-Comănești – In memoriam”
Ediția a VIII-a, 4 august 2018

Participanții la Concursul „Universul Cunoașterii” sunt obligați să respecte termenii și


condițiile prezentului Regulament oficial al concursului. Înscrierea și participarea la concurs
implică acceptul în totalitate de către participant a condițiilor prezentului regulament și a
eventualelor decizii ulterioare ale organizatorilor.
Concursul este înscris în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2018,
(CAERI) al Ministerului Educației Naționale, nr. 24986/2/22.01.2018, la poziția 1772, pag. 75 și
se desfășoară odată cu Simpozionul Național „Dimitrie Ghika-Comănești – In memoriam”, ediția a
VIII-a, 2018.
Organizatorul concursului este Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comăneşti în parteneriat
cu Asociația Cultural Științifică „Dimitrie Ghika-Comănești”, Centrul de Informare Europeană
„Europe Direct Comăneşti”, Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFTS)
al Academiei Române și Primăria Oraşului Comăneşti. Concursul se adresează elevilor din
învățământul gimnazial și liceal pasionați de știință, tehnică, istorie și artă.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:


• Înscrierea participanţilor și transmiterea lucrărilor se face în perioada 20 mai 2018 - 20
iulie 2018 prin completarea fişei de înscriere (Anexa 1 și 2) şi expedierea (obligatoriu) prin e-mail
la adresa: asociația_dimitrieghika@yahoo.com și obligatoriu prin poștă împreună cu materialele.
Orice depășire a perioadei de înscriere și trimitere a lucrărilor atrage după sine
neparticiparea la concurs.
 Jurizarea: 25 - 30 iulie 2018
 Anunțarea câștigătorilor: 4 august 2018
 Trimiterea diplomelor: 30 octombrie 2018

SECŢIUNILE CONCURSULUI:

I. REFERATE/ESEURI/PROIECTE
Referate, eseuri, proiecte, lucrări ştiinţifice, experiențe pe următoarea temă:
Impactul Marii Uniri asupra evoluției culturale, științifice și sociale a poporului român.

II. DIDACTICĂ: Alternative Educaționale în Europa anului 2018


 Educația divergentă și metode alternative de formare;
 Educație outside the box;
 Educația pentru cunoaşterea şi promovarea științei şi tehnicii.

III. GRAFICĂ / PICTURĂ


 Compoziție având ca subiect știința și tehnica.
 Compoziţie având ca subiect „Universul” sau „Planeta Pământ”.
 Compoziţie cu subiect S.F.
 Compoziţie cuprinzând trucaje cu specific științific.
 Grafică pe calculator, având subiect știința și tehnica.

IV. FOTOGRAFIE/FILM/VIDEO CLIP:


 Fotografie cu caracter artistic, având subiect tehnic sau științific.
 Film/ Video clip cu caracter științific sau care prezintă un eveniment cultural,
științific sau social cu importanță pentru comunitatea locală/națională.
Se accepta filme cu durata de 5-8 minute și video clipuri cu durata de 30-60
sec.

CATEGORII DE PARTICIPANȚI - participare directă/indirectă

I. CADRE DIDACTICE / CERCETĂTORI:


 Referate, proiecte, lucrări ştiinţifice pe tema simpozionului;
II. ELEVI
a) Învăţământ gimnazial
b) Învăţământ liceal
 Nu se vor acorda premii în bani.
 Nu se admit contestaţii
 Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

Condiții de participare:
• Materialele înscrise în concurs trebuie să fie originale și nepublicate anterior. Organizatorii
concursului nu își asumă nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor.
Responsabilitatea revine în mod exclusiv participantului în cauză. Materialele plagiate vor fi
DESCALIFICATE iar concurenților li se va interzice participare la edițiile viitoare ale concursului.
Dacă vor fi folosite citate, va trebui precizată sursa (fie cu link URL, fie cu nume carte, nume autor
și număr pagină).
• Participanții sunt de acord ca eseurile și prezentările înscrise în concurs să fie făcute
publice și folosite, cu menționarea autorului, în materiale electronice sau tipărite de către
Organizatori fără nici un fel de plată aferentă, acord valorând cesiunea drepturilor patrimoniale
corespunzătoare către Organizatori pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.
Trimiterea lucrărilor: fişa de înscriere (obligatoriu şi pe email la adresa:
asociația_dimitrieghika@yahoo.com) şi opţional acordul de parteneriat însoţite de un plic
autoadresat timbrat cu o valoare de minim 4 RON pentru expedierea diplomelor şi a
materialelor concursului până la data de 20 iulie 2018 – data poştei pe adresa: Misăilă Lavinia la
Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Str. Liceului Nr. 1, Comănești, Județul Bacău, Cod 605200, cu
menţiunea „Pentru Concursul UNIVERSUL CUNOAȘTERII”.
Participanţii din Comănești vor depune fişa de înscriere, lucrările elevilor şi acordul de
parteneriat la secretariatul liceului.
Participarea elevilor este gratuită, cadrele didactice vor achita o taxa de 50 de lei în contul
Asociației Cultural Științifice „Dimitrie Ghika – Comănești” deschis la Banca Transilvania cu
numărul: RO86BTRL00401205W47744XX, până la data de 20 iulie 2018.
 Pentru secţiunile I și II redactarea lucrărilor se va face respectând următoarele condiții:
Numar maxim de pagini, cu ilustrația și bibliografia incluse – 10
- titlul în limba română (cu diacritice) și în limba engleză, franceză sau germană - aliniere center;
- autorul (fără titlul științific/gradul didactic. Acestea se vor înscrie, cu asterisc, în prima notă
infrapaginală), bold, aliniere center;
- adresa de e-mail a autorului textului – size 10, aliniere center;
- rezumatul în limba engleză, franceză sau germană - size 11;
- cinci-șase cuvinte-cheie în limba engleză - size 11;
- textul propriu-zis, în limba română, cu diacritice, spațiere un rând, size 11;
- notele infrapaginale - size 9, aliniere justify;
- bibliografia (redactată cf. normelor academice) - size 11;
- ilustrația, în format JPG, nu trebuie să depășească 1/10 din spațiul alocat textului.

Întrucât lucrările vor fi tipărite în revista COLUMNA – supliment al revistei Studii și


Comunicări a Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (C.R.I.F.S.T.)
existentă în format letric și on line la adresa: http://www.columna.crifst.ro, solicităm atenţie la
redactare: cu diacritice, fără greşeli de scriere sau ortografice.
Redacția revistei COLUMNA, își rezervă dreptul de a selecta lucrările spre publicare.
Lucrările care nu respectă condițiile de redactare vor fi descalificate.
Autorii își asumă întreaga responsabilitate pentru materialul redactat.
Pentru Concursul de grafică, pictură, fotografie, film și video clip, secţiunile III și IV,
fiecare elev concurent înscris poate participa în competiţie cu maximum 2 lucrări la oricare dintre
secţiuni, dar numai la grupa de vârstă căreia aparţine sau la cea imediat superioară. Sunt acceptate
în concurs lucrări realizate în orice tehnică artistică. Fiecare cadru didactic poate coordona maxim 3
elevi la fiecare categorie de vârstă.
La depășirea numărului maxim de elevii coordonați de către un cadru didactic se vor
juriza primele trei lucrări înscrise în fișă și depuse la comisia de jurizare. Restul lucrărilor nu
vor primi nicio diplomă.
Formatul minim pentru lucrările de grafică şi pictură este de 18 cm x 24 cm, iar cel maxim
de 42 cm x 42 cm. Pentru grafica pe calculator formatul va fi A4, iar pentru fotografie formatul
minim admis este 20 cm x 25 cm.
Sunt acceptate în concurs numai lucrările realizate pe suport material (hârtie, carton subţire,
pânză sau lemn). Nu sunt acceptate în concurs lucrările grafice predate pe suport informatic, CD-uri
sau transmise prin e-mail.
Filmele și video clipurile se pot transmite prin e-mail.
Lucrările din concurs trebuie să fie originale şi să aibă înscrise explicit pe verso: un titlu
descriptiv, numele, prenumele, îndrumător/coordonator, şcoala/liceul/instituţia şi clasa/anul de
studii.
Pentru fotografia cu caracter ştiinţific participanţii vor menţiona datele tehnice (tipul
aparatului, obiectivul, filmul folosit, timpul de expunere, locul etc).
Primirea lucrărilor nu este condiţionată de existenţa oricărui tip de ramă.

JURIZAREA - va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori în


perioada: 26 - 30 iulie 2018. Se vor acorda premiile: I, II, III şi menţiuni (25% din numărul de
participanţi) pentru secţiunea elevi, diplomă de participare pentru fiecare coordonator de lucrări
(cadru didactic). Listele cu elevii câștigători vor fi publicate pe site-ul colegiuluiși al concursului.
Nu se admit contestaţii.
Criterii de jurizare:
a) Pentru secţiunea I și II (maxim câte 10 puncte pentru fiecare criteriu)
1. Respectarea condiţiilor de redactare din regulament;
2. Respectarea temelor date;
3. Conţinutul ştiinţific al lucrării;
4. Gradul de originalitate şi creativitate al lucrării;
5. Accesibilitate;
6. Complexitatea şi coerenţa lucrării;
7. Existenţa unei bibliografii adecvate a lucrării;
b) Pentru secţiunile III și IV (maxim câte 10 puncte pentru fiecare criteriu)
1. Respectarea temei.
2. Realizarea artistica a compoziției in cele doua forme: figurativă sau abstractă.
3. Folosirea elementelor de limbaj plastic în mod adecvat (punct, linie, formă,
culoare,volum).
4. Folosirea mijloacelor de expresie plastică (proporție, accent, ritm, contraste, etc.).
5. Folosirea tehnicilor de lucru specifice genurilor de artă: grafică, fotografie, film, etc.

CERTIFICAREA ACTIVITĂŢII
Prezenţa la eveniment este obligatorie, pentru eliberarea diplomei de premiere/participare.
Se acordă diplome pentru toate cadrele didactice participante (însoţitori, coordonatori, elevi).
Diplomele participanţilor vor fi trimise până la data de 30 octombrie 2018.

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sâmbătă, 4 august 2018


 Ora 9:00 – 9:30 – Primirea invitaților, Sala Coloanelor , Palatul Ghika, Comănești,
Județul Bacău.
 Ora 9:30 – 14:00 – Simpozion Naţional Științific „Dimitrie Ghika, Comăneşti – In
memoriam”, Ediția a VII-a, Prezentarea lucrărilor.
 Concurs Interjudețean „UNIVERSUL CUNOAȘTERII”, Ediţia a III-a, 2017,
anunțarea premiilor.

Coordonator proiect,
prof. Misăilă Lavinia
Tel. 0755043612
Email: misaila_lavinia@yahoo.com
ANEXA 1
Concursul Interjudețean „Universul Cunoașterii”
Ediţia a VIII-a, 2018
Simpozionul Național „Dimitrie Ghika-Comănești”. In memoriam
Ediţia a VIII-a, 4 august 2018, Comănești, Jud. Bacău

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PROFESORI/CERCETĂTORI


NUME …………………………………………………............................................................................

PRENUME ……………………………………………............................................................................

ADRESĂ ………………………………………………………………………………………………………….......

EMAIL……………………………………………………………………………………………………..

TELEFON………………………………………………………………………………………………….

FUNCŢIA…………………………………………………………………………………………………..

INSTITUŢIA…………………………………………………………………………………………….....

TEMA LUCRĂRII:
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

SECŢIUNEA:
I. Referate şi comunicări II. Didactică III. Grafică/Pictură IV. Fotografie

MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII:

Calculator Videoproiector Flipchart

Altele : .......................................................................................................................................

PARTICIPARE
Directă Indirectă

Acceptul pentru publicare: da/ nu

Data depunerii taxei ___________________

Data înscrierii _________________ Semnătura/Semnături:


ANEXA 2
Concursul Interjudețean „Universul Cunoașterii”
Ediţia a VIII-a, 2018
Simpozionul Național „Dimitrie Ghika-Comănești”. In memoriam
Ediţia a VIII-a, 4 august 2018, Comănești, Jud. Bacău

Fişă de înscriere ELEV

Numele și prenumele îndrumătorului: ………………………………….........................


Specialitatea: …………………………………………….............................……….......
Telefon mobil: ……………………………………….............................................……..
Email: ………………………………………..........................................................……..
Adresa pentru corespondenţă: ............................................................................................
..............................................................................................................................................

Unitatea de învăţământ: …………………….................................………………………..

Elevi participanţi:

Nr. Numele si prenumele Clasa Secțiunea Titlul lucrării


Crt.

Subsemnatul ……………………………………………….. profesor coordonator al elevilor de la


…………………………………………………………… declar că am luat la cunoştiinţă că
materialele participante la Concursul Interjudețean „Universul Cunoașterii” nu imi vor fi restituite.

Semnătura cadrului didactic


ANEXA 3

Ministerul Educaţiei Naționale Asociația Cultural Științifică ”Dimitrie Unitatea de învățământ


Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Ghika - Comănești” Adresa………………………………………
Str. Liceului Nr.1 C.I.F. 30121918 ………………………………………………
Comănești, Jud. Bacău, Cod 605200 Str. Republicii Nr. 38 ……………………
E-mail: dghika_comanesti@yahoo.com Comănești, Jud. Bacău, Cod 605200 Nr………din……………………
NR………….din……………. Banca Transilvania Comănești
COD IBAN:
RO86BTRL00401205W47744XX
Tel: 0234371032/0755043612
NR………….din…………….

PROTIECT DE PARTENERIAT
PĂRŢILE:
1.COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE GHIKA” COMĂNEŞTI, reprezentată de prof. Popa
Florin, în calitate de director;
2. ASOCIAȚIA CULTURAL ȘTIINȚIFICĂ „DIMITRIE GHIKA- COMĂNEȘTI”
reprezentată de prof. Misăilă Lavinia, președinte, în calitate de organizatori
și
3. Unitatea de învățământ....................................................................................................................
localitatea...................................jud. .........................reprezentată de.................................................în
calitate de director și ...........................................................................în calitate de partener în cadrul
Concursului Interjudețean „Universul Cunoașterii”, ediția a VIII-a și a Simpozionului Național
„Dimitrie Ghika-Comănești”. In memoriam, Ediţia a VIII-a, 4 august 2018.
Art.1 Obiectul protocolului de colaborare:
Cooperarea interinstituţională pentru atingerea scopului si a obiectivelor concursului;
Art.2 Rolul părţilor:
A. Rolul instituţiei iniţiatoare:
Mediatizarea regulamentului de organizare a simpozionului;
Preluarea și selectarea lucrărilor;
Asigurarea spațiului pentru desfășurarea simpozionului;
Expedierea materialelor simpozionului în format electronic și a diplomelor de participare;
Publicarea articolelor într-un volum cu ISBN.
B. Rolul instituţiei partenere:
Înscrierea la simpozion în timp util;
Întocmirea lucrărilor conform regulamentului de participare;
Expedierea materialelor până pe data de 20 iulie 2018;
Exprimarea opțiunii pentru publicare (e-mail sau telefonic).
Art. 3 Dispoziţii finale
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga activitate
de realizare a obiectivelor comune convenite. Protocolul are valabilitatea de 12 luni, de la data
semnării sale;
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de
câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării
prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.
Încheiat la ........................................, astăzi .............. în 3 (trei) exemplare, toate cu valoare
de original, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Asociația Cultural Științifică INSTITUŢIA PARTENERĂ


Director, „Dimitrie Ghika-Comănești” Director,
prof. Popa Florin Președinte,
prof. Misăilă Lavinia

S-ar putea să vă placă și